Sundhedsberedskabsplan. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan. maj 2013"

Transkript

1 Sundhedsberedskabsplan 1. maj 2013

2 Indhold Side Forord Opdateringer Formål med sundhedsberedskabet Krisestaben Alarmering og aktivering af sundhedsberedskabsplanen Informationshåndtering Kommunens overordnede sundhedsfaglige beredskabsopgaver Aftaler med Region Sjælland om sundhedsberedskabet Samarbejde med embedslægen Samarbejde med nabokommunerne Risiko og sårbarhedsanalyse Implementering af sundhedsberedskabsplan Indsatsplaner og instrukser Instruks 1. Intern koordinering af sundhedsberedskabet, Ringsted kommune Instruks 2. IT Telefoni Fax Instruks 3. Personale til teknisk service Indsatsplan: Ekstraordinære udskrivninger 19 Oversigt: Antal pladser Instruks 4. Koordinering af hjemtagne patienter sygehus/kommune Instruks 5. Levering af senge og hjælpemidler Instruks 6. Levering af mad og drikkevarer Instruks 7. Levering af sygeplejeartikler, ilt og sug 25 Instruks 8. Levering af medicin fra Apotek Instruks 9. Transport af ekstraordinært udskrevne borgere Oversigt: Antal køretøjer i Ringsted kommune Instruks 10. Personale til pleje, behandling og omsorg Oversigt: Personale i Ringsted kommune Instruks 11. Personale til rengøring og linnedservice Instruks 12. Lægelig bistand Indsatsplan: Smitsomme sygdomme 33 Oversigt: Pandemisk influenza fase 1 til 6 Instruks 13. Pandemi Instruks 14. Massevaccinationer intern procedure Ringsted kommune Indsatsplan. Karantæne 41 Instruks 15. Karantæne i eget hjem Oversigt: Antal epidemi- og karantænepladser Oprettelse af karantænefaciliteter i Ringsted kommune

3 Indsatsplan: CBRNE- hændelser Indsatsplan: Vejrbetingede beredskabssituationer 43 Instruks 16: Ufremkommelige og ekstreme vejrsituationer Instruks 17. Varme- og hedebølge Instruks: Hedeslag symptomer, forebyggelse og første hjælp Indsatsplan: Krisestøtte 50 Instruks 18. Krisestøttende beredskab Instruks 19. Krisekommunikation Bilag I. Lovgrundlag II. Informationsfolder til krisereaktioner III. Kvalitetssikring IV. Øvelse, uddannelse og evaluering V. Navne og telefonliste 62 - Krisestaben - Resursepersoner - Sygeplejersker i hjemmeplejen - Samarbejdspartners - Nabokommuner VI. Praktiserende læger og specialelæger, Ringsted VII. Sygeplejersker ansatte på plejecentrene VIII. Frivillige IX. Logbog X. Dagsorden for møde i krisestaben XI. Kort over Ringsted

4 Forord Ringsted kommune skal ifølge gældende lov (se Bilag I: Lovgrundlag) udarbejde og vedtage en samlet plan for kommunens sundhedsberedskab. Planen skal revideres og udvikles efter behov, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Imellem de politiske godkendelser af planen tilføjes løbende yderligere indsatsplaner og instrukser, der godkendes administrativt. Sundhedsberedskabsplanen placeres på kommunens intranet (Portalen). Alle ledere er forpligtigede til at have en papirudgave både på arbejdet og hjemme. Det samlede sundhedsberedskab er inddelt i Sygehusberedskabet (herunder den præhospitale indsats), Lægemiddelberedskabet og Beredskabet i den primære sundhedstjenste. Ringsted kommunes opgave omfatter dele af beredskabet i den primære sundhedstjenste: Hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecenter. Ved behov inddrages andre kommunale enheder. For Ringsted kommune findes en overordnet beredskabsplan (2009). Til denne hører en del-beredskabsplan for Social og Sundhed (2009). Foreliggende sundhedsberedskabsplan skal betragtes som et bilag til Ringsted kommunes kommunale beredskabsplan. Regionen har givet en vurdering af den reelle risiko ved en sundhedsberedskabssituation. I worst case vil Ringsted kommune skulle hjemtage 30 borgere ud fra et indbyggertal på godt (2011). I det der ikke hidtil har sket så omfattende beredskabshændelser i Region Sjælland, at ekstraordinær udskrivning er kommet på tale, er antallet af nødvendige pladser oplyst med et stort forbehold. Sundhedsberedskabsplanen beskriver i kort form, de fysiske rammer og handlinger indenfor Socialog sundhedsområdet i forbindelse med beredskabssituationer. Den består af tre dele: 1) Indledning 2) Indsatsplaner, instrukser og oversigter 3) Bilag Sundhedsberedskabsplanen er omarbejdet, på baggrund af Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab og Bilag til vejledning om planlægning af sundhedsberedskab 4

5 (Sundhedsstyrelsen 2011). Den har været til høring i nabokommunerne og Region Sjælland, april Der er indhentet faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Præhospitalt center. Sundhedsberedskabsplanen er godkendt i byrådet i Ringsted kommune den Voksen- ældrechefen er hovedansvarlig for vedligeholdelse af indholdet i sundhedsberedskabs-planen. Opdateringer Tilføjelse af ny mailadresse til Hjemmeplejen (sid 10, 61) 5

6 Formål med sundhedsberedskabet Formålet med sundhedsberedskabet er at sikre, at beredskabet under større ulykker, hændelser, katastrofer og krigsforhold kan sikre en videreførelse af de daglige opgaver, der tilpasses de ændrede krav samt varetagelse af forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver. Formålet er videre, at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt at sikre koordineret anvendelse af sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet. Sundhedsberedskabet skal hurtigt og fleksibelt, med udgangspunkt i den daglige drift, kunne håndtere større ulykker og katastrofer, når de indtræffer og gen oprette samfundets funktioner så hurtigt som muligt. Det betyder at: Sundhedsberedskabet skal være sammenhængende med det øvrige beredskab især med det generelle beredskab i Ringsted kommune. Sundhedsberedskabet skal sikre en entydig ledelse, koordination og kommunikation mellem de involverede parter. Sundhedsberedskabet skal koordineres med Region Sjælland og de omkringliggende kommuner efter behov. Sundhedsberedskabsplanen skal være kendt i den primære sundhedstjenste og danne udgangspunkt for det videre arbejde med sundhedsberedskabet på de lokale arbejdspladser i Ringsted: Rådhuset Ringsted Brandvæsen Stabsafdelingen, Zahlesvej Hjemmeplejen & hjemmesygeplejen Knud Lavard Centret, KLC Ortved plejecenter Solbakken plejecenter Socialpsykiatrien Regnbuen Støtte & Aktivitetscentret Bo- og Service center Træningsfunktionen Køkkenet Teknisk forvaltning 6

7 Krisestaben Krisestaben er ledelsen af sundhedsberedskabet og består af følgende personer: Kommunal direktør - formand Vagthavende indsatschef / Beredskabschef, Ringsted Brandvæsen - næstformand Chef for Voksen- Ældreområdet Leder af Hjemmeplejen Leder af Visitationen, Myndighedsenheden Leder af Knud Lavard Centret, KLC Ad hoc deltagere Navne og telefonnumre på krisestabens medlemmer fremgår af Bilag V. Formanden, eller næstformanden, for krisestaben indkalder krisestabe og er ansvarlig for at styre og koordinere arbejdet i en beredskabssituation, herunder samarbejde med andre aktører så som Ringsted Brandvæsen, Politi og Sundhedsstyrelsen. Formanden for krisestaben for sundhedsberedskabet kan, til enhver tid, vælge at inddrage ledelsen af beredskabet for Ringsted kommune (borgmester, chef for Ringsted Brandvæsen og kommunikationschefen). Den videre kontakt med AMK; Region Sjælland, sker til/fra vagthavende indsatschef. Krisestaben er ansvarlig for: 1. Aktivering og drift 2. Informationshåndtering o Informere relevante ledere o Sikre information til borgerne og pressen 3. Koordinering o Være kommunens kontaktled til andre sektorer 4. Krisekommunikation 5. Egentlig indsats o Skabe overblik over situationen o Træffe nødvendige beslutninger mhp. at beredskabssituationen afhjælpes bedst muligt 7

8 o Bevilge og fremskaffe de fornødne resurser Ledere, der har ansvar for den daglige drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation. Ledere for berørt område, f.eks. center- og institutionsledere, daginstitutionsleder er vigtige nøglepersoner i forhold til resurser. Staben i Social- og sundhedsforvaltningen yder krisestaben generel sekretærbistand i forbindelse med mødeaktiviteter og pressehåndtering. Bistanden består endvidere af en løbende overvågning af Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 8

9 Alarmering og aktivering af Sundhedsberedskabsplanen Se: Instruks 1. Intern koordinering af sundhedsberedskabet Alarmering 1 Sundhedsberedskabet kan alarmeres af: Akut medicinsk koordinationscenter (AMK), Region Sjælland Sundhedsstyrelsen Telefon (fortroligt) Embedslægen (kl ) Politiet Formand eller næstformand, Ringsted kommune AMK SKAL altid orienteres: Hvis kommunen aktiverer sundhedsberedskabsplanen på baggrund af melding, der IKKE kommer fra AMK. 2 Tager kontakt til: Vagthavende indsatsleder, Ringsted Brandvæsen Vagthavende indsatsleder, Ringsted Brandvæsen kontakter: Hjemmeplejen Myndighedsenheden (Ekstraordinære udskrivelser) Vagthavende indsatsleder, Ringsted Brandvæsen kontakter: Voksen- Ældrechef Se: Navne og telefonliste Bilag V Voksen- Ældrechef: Direktionen Kommunaldirektøren Borgmesteren min. 4 ledere af Voksen- Ældreområdet Udpeger medarbejder til at fører minutrapport Sundhedsberedskabsplan SKAL aktiveres: Når der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, der kan sætte Ringsted kommunes sundhedstjenste eller Region Sjællands sundhedsvæsen under pres. Sådanne hændelser kan være: Plejeopgaver ved hedebølge og andre vejrbetingede situationer, smitsomme sygdomme, ekstraordinære udskrivninger fra regionens sygehuse eller ekstremt vejrlig. Når Sundhedsstyrelsen erklærer Danmark for pandemisk ramt område. Planen KAN aktiveres: Når større, udefra kommende varslede eller uvarslede sygdomsudløsende hændelser rammer Ringsted kommune. 9

10 Alarmering af sundhedsberedskabet, Ringsted kommune Ringsted Brandvæsen bliver opmærksom på ELLER alarmeres om en sundheds-bereds kabs-situation Ringsted Brandvæsen aktiverer kommunens sundheds-bered skabs indsats Ringsted Brandvæsen følger procedurerne i sundheds-beredsk absplanenherunder oprettelse af krisestab Ved alarmering fra AMK* fremgår, hvilke sundhedsberedskabs-opgav er kommunen anmodes om at løse jf. kommunens sundhedsberedskabs-plan Ringsted Brandvæsen orienterer AMK*. Leder af det kommunale sundhedsberedskab følger op på denne orientering inden for 3 timer Ved alarmering af AMK* har kommunen stadig forpligtelse til at løse egne opgaver. AMK* koordinerer opgaver i relation til regionens sundhedsberedskab s-forpligtelse *AMK= Akut Medicinsk Koordinationscenter, Region Sjælland 10

11 Aktivering af sundhedsberedskabet, Ringsted kommune Kontakt til ledelsen Første skridt for at indkalde medarbejdere og iværksætte døgnpleje i en beredskabssituation Ringsted Brandvæsen Døgnåben Telefonliste: sygeplejersker i Hjemmeplejen Listen vedligeholdes af lederen af hjemmeplejen Plejecentrene Træningsfaciliteter Har deres egne oversigter over faciliteter ved beredskabssituationer Kontakt til ledelsen Varetages via Ringsted kommunes intranet Portalen. Se: Organisationsdiagram og kontaktinformation på kommunens ledere Døgnåben Sundhedsforvaltningen Visitationen, Myndighedsenheden Se: Instruks 1. Intern koordinering af sundhedsberedskab Instruks 2. IT Telefoni Fax Instruks 3. Personale til teknisk service 11

12 Informationshåndtering Opretholdelse af situationsbillede At opstille og holde situationsbilledet ajourført er omfattende og kan kræve separat personale, som bliver udpeget af krisestaben. Situationsbilledet bør: Tage udgangspunkt i informationer fra interne og eksterne kilder. Være så kortfattet som muligt samtidig med at der fokuseres på den konkrete krise. Beskrive ændringer i forhold til tidligere situationsbillede. Evt. beskrive hvad der ikke må offentliggøres. Indhentning af informationer Sundhedskrisestaben kan forvente at modtage informationer fra: Sundhedsstyrelsen/ embedslægerne AMK, Region Sjælland Det lokale beredskab ved Brand og Redning Det lokale beredskabsstab i Politiet Beredskabsstyrelsen Kommunens forvaltninger Region Sjælland Kommunens borgere Informationerne vil tilgå via: Telefon Mail I forbindelse med alarmeringen af krisestaben besluttes det, hvem der skal overvåge kommunens telefonnumre, mailadresser og øvrige kommunikationsmidler. Krisestaben sikre at Borgerservice, der modtager mange henvendelser fra borgere, er informeret om den aktuelle situation. Fordeling af informationer Krisestaben træffer beslutning om, hvordan hændelsen skal formidles til de involverede borgere og personale. I samarbejde med AMK, Region Sjælland, og eventuelt den lokale beredskabsstab træffer krisestaben beslutning om, hvordan pressen og de øvrige medier holdes orienteret. Dokumentation Der udarbejdes en logbog ved iværksættelse af sundhedsberedskabsplanen. Alle ind og udgående relevante informationer samt krisestabens beslutninger registreres i logen. Logbogen tjener endvidere som dokumentation og kan efterfølgende anvendes ved evaluering. Skabelon til logbog er vedlagt, se Bilag IX. 12

13 Kommunens overordnede sundhedsfaglige beredskabsopgaver Modtage, pleje og behandle ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem (hjemmesygepleje), herunder samarbejde med de praktiserende læger. Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning af sygehusene (hjemmesygepleje). Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme. Plejeopgaver i relation til særlige situationer, f.eks. ekstremt vejrlig (hjemmepleje og sundhedspleje), drikkevandsforurening eller andre CBRNE-hændelser (Kemisk, Biologisk, Radiologisk, Nukleart, Eksplosivt). Tilvejebringe ekstra hjælpemidler og andet relevant medicinsk udstyr. Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder krisestøtte Bistå regionen ved massevaccination. Information om situationen og forholdsregler til institutioner i kommunen Sende forbindelsesofficer til den lokale beredskabsstab, såfremt denne nedsættes, og kommunen indkaldes. Sikre opretholdelse af kommunens øvrige kritiske funktioner på sundhedsområdet. Aftaler med Region Sjælland om sundhedsberedskabet Region Sjælland har ansvaret for den samlede præhospitale indsats ved større ulykker og har mulighed for at trække på præhospitale resurser. (Se: Plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats, Region Sjælland 2010). Snitflader mellem kommunen og regionen er blevet koordineret med Præhospital Center pr. oktober AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter), Region Sjælland, er en sundhedsberedskabsfunktion, der har ansvaret for det regionale sundhedsberedskabs operative indsats. Det samlede sundhedsberedskab ledes og koordineres af AMK, Region Sjælland, ved de større ulykker og beredskabshændelser, der giver anledning til aktivering af sundhedsberedskabet. AMK, Region Sjælland, ligger fysisk placeret sammen med regionens vagtcentral i Præhospitalt Center, og benævnes i daglig tale som "AMK -Vagtcentral, Region Sjælland". 13

14 AMK, Region Sjælland, indtager efter aftale med kommunerne en koordinerende rolle for kommunernes sundheds-beredskab, hvilket betyder at AMK, Region Sjælland, alarmerer kommunerne, såfremt der er behov for, at en eller flere kommuner inddrages ved håndtering af beredskabshændelsen, som beskrevet i kommunens sundhedsberedskabsplan. Kommunerne kan derudover inddrages af AMK, Region Sjælland, i tråd med sektoransvarsprincippet, dvs. at kommunerne i en krisesituation bevarer ansvaret for egne opgaver. AMK, Region Sjællands sundhedsberedskabsfunktion i relation til kommunerne består af: Alarmering af komponenter (herunder kommuner) der indgår i sundhedsberedskabet, i takt med, at komponenterne inddrages i opgaveløsningen. Iværksættelse af relevante dele af regionens sundhedsberedskabsplan, herunder inddragelse af kommunerne, hvor det er aftalt. Ressource- og kapacitetsstyring af sundhedsfaglige ressourcer i regionen, samt anmodning om relevant bistand fra eksterne, herunder kommunerne. Formidling af relevant information til sundhedsberedskabets parter. Koordinering med indsatsledelsen, hvor der er tale om et skadested. Samarbejde med embedslægen Embedslægen kan kontaktes for råd og vejledning bl.a. i forbindelse med drikkevands-forurening, smitsomme sygdomme og CBRNE-hændelser (Kemisk, Biologisk, Radiologisk, Nukleart, Eksplosivt). Samarbejde med nabokommunerne Ringsted kommune grænser til følgende kommuner: Lejre, Køge, Faxe, Næstved, Sorø og Holbæk. Der er ikke lavet særskilte aftaler kommunerne imellem. Kontakt informationer (navne, telefon og ) til sundhedsberedskabet i øvrige kommuner fremgår af Bilag V, Nabokommuner. Risiko og sårbarhedsanalyse (ROS) I Ringsteds kommunes Beredskabsplan (2009) beskrives kommunens risikoprofil. Bemærk at der findes en række indsatsplaner for håndtering af naturkatastrofer/ekstremt vejrlig, forsyningssvigt (strøm, telefon, IT), CBRNE-relaterede hændelser, forurening af drikkevand, brand m.v. I 14

15 Beredskabsplan for Social og Sundhedsforvaltningen, delplan til beredskabsplanen (2009), beskrives risici og retningslinjer ved hændelser og uheld indenfor Social og Sundhed. Formålet med nærvarende indsatsplan er alene, at planlægge for de sundhedsberedskabsmæssige hændelser, som Ringsted kommune kan stilles overfor. Der er udarbejdet indsatsplaner for følgende hændelser: Ekstraordinære udskrivninger og aflastning af sygehuse Pandemier, smitsomme sygdomme og massevaccinationer Karantæne - under udvikling, afventer aftale med Region Sjælland CBRNE-hændelser Vejrbetingede beredskabssituationer Implementering og offentliggørelse af sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplanen skal være kendt og tilgængelig på de relevante, lokale driftsenheder. De lokale ledere på institutioner, plejecenter osv. er ansvarlige for at orientere deres personale om sundhedsberedskabsplanen, herunder de relevante handleplaner. Sundhedsberedskabsplanen er tilgængelig på Ringsted kommunes hjemmeside og intranettet Portalen. 15

16 Instruks 1. Intern koordinering af sundhedsberedskab, Ringsted kommune 16

17 Hvad er omfattet En af kontaktpersonerne er blevet adviseret om at sundhedsberedskabet skal igangsættes: Pågældende indkalder direkte de andre deltagere til det første møde. Telefonlister, se Bilag V Mødet afholdes uopsætteligt uanset tidspunkt for varslet. Opgaveområde Aktivering og drift at beredskabet Ansvarlig Vagthavende indsatsleder, Ringsted Informationshåndering og Brandvæsen kontaktes Borgmester, Kommunaldirektør Krisekommunikation, se Instruks 19 Voksen- Ældrechef Minutrapport Koordinering Kommunikations medarbejder Administrativ medarbejder udpeges Indsatsleder, Ringsted Brandvæsen Egentlig indsats Voksen- Ældrechef Leder af Hjemmeplejen Leder af Myndighedsenheden Samarbejdspartner Leder af Knud Lavard Centret, KLC Praktiserende læger Speciallæger Embedslæge Politi Sundhedsstyrelsen Region Sjælland 17

18 Hvorfra og Formålet med møderne: hvortil At lave den/de nødvendige beslutninger/løsninger, så beredskabet bliver så effektivt som Kontaktperson Hyppighed muligt Leder/chefer Så snart en af kontaktpersonerne er blevet adviseret om at beredskabet skal igangsættes: Indkalder pågældende de andre deltagere til det første møde Mødet afholdes uopsætteligt uanset tidspunkt for varslet Krisestyringsstaben udarbejder en plan for mødeaktivitet Eksterne myndigheder og leverandører kontaktes ved behov: 1. Embedslægen 2. Sundhedsstyrelsen 3. Fødevareregionen 4. Falck 5. Ringsted Brandvæsen 6. Vej og park 7. Børn og unge 8. Sundhedsplejen 9. Zealand Care 10. Apoteket 11. IT afdeling 12. Roskilde vaskeri 13. Abena De orienteres så snart beredskabet er aktiveret samt når der er tale om at gå over til Placering Andre medvirkende Ansvarlig Revideres almindelig drift igen Der etableres et mødelokale på Knud Lavard Centret, KLC Akut Medicinsk Alarmering til kommunen, hvis det er relevant Koordinationscenter AMK SKAL orienteres, hvis kommunen aktiverer (AMK, Region Sjælland) sundhedsberedskabsplanen på baggrund af melding, der IKKE kommer fra AMK, Region Sjælland. Koordinerer den sundhedsfaglige indsats på tværs af regionen og kommunerne. Sekretær og administrativ bistand fra Sundhedsområdet Indsatsleder, Ringsted Brandvæsen 1 x årligt 18

19 19

20 Instruks 2. IT Telefoni - Fax Hvad er omfattet Etablering af vagtcentral med telefoni, IT udstyr, fax. Mobiltelefon med separat hovednummer med omstilling til vagtcentralens ansvarlige Mobiltelefoner Fax til rådighed Hvorfra og hvortil Klargøring af bærbare PC med omsorgssystem Vitae journal Bærbare Pc er fra hjemmeplejens administration, pleje/omsorg og IT-afdelingen. Alle ledere der indkaldes til sundhedsberedskabet medbringer bærbar PC med fungerende batteri. Kontaktperson Etableres efter aftale med Krisestyringsstaben. IT-leder Systemadministrator Hyppighed Placering og opbevaring Andre medvirkende Administration / økonomi Revideres IT-afdelingen Etableres indenfor få timer Anvist lokale Tekniske servicemedarbejdere Faktura sendes til administrationen 1 x årligt Fastnet fungerer på Ringsted Kommunes netværk. Netværket er redundant dvs. at der altid er 2 veje (så det virker hvis et kabel graves over). Ved strømafbrydelse vil der som udgangspunkt ikke være fastnettelefoner til rådighed. Dog er der nødstrøm på Rådhuset og Nørregade 100. Mobiltelefoner er uden for Ringsted kommunes indflydelse. Ringsted kommune benytter Telenor. Opdateret Leon K. Johansen, IT & Indkøbschef 20

21 Instruks 3. Personale til teknisk service Hvad er omfattet Rømning og klargøring af udvalgte lokaliteter efter aftale med krisestyringsstaben. Bortskaffe affald. Tekniske installationer, strømforsyning (nød generator placeret på KLC fra 2013). Hvorfra og hvortil Kontaktperson Hyppighed Placering og opbevaring Opbevaring af inventar. Personalet indkaldes efter aftale med lederen for teknisk servicepersonale. Lederen for teknisk-servicemedarbejdere Etableres indenfor få timer Der etableres en vagtcentral på Knud Lavard Centret (KLC), lokaliteterne udpeges af krisestyringsstaben i forhold til krisens omfang. Der udpeges lokaler til brug for udskrevne patienter; ledige boliger eller Særlige forhold træningsfaciliteter. Standard for bortskaffelse af klinisk risikoaffald skal følges. Hygiejniske forholdsregler og brug af personlige værnemidler jf. gældende procedure for smitsomme sygdomme. Se intranettet Portalen 1 Andre medvirkende Plejepersonale og husassistenter Administration/økonomi Faktura til administrationen Revideres 1 x årligt 1 Portalen > Organisation > Forvaltninger > Sundhedsforvaltning > Voksen-Ældreområdet > Udviklingskonsulenten >Hygiejne 21

22 Indsatsplan: Ekstraordinære udskrivninger I beredskabsmæssigt sammenhæng er der, for ekstraordinære udskrivninger og aflastning af sygehuse, tale om at aktivere de samme funktioner. Antal involverede lokalområder kan skifte fra hændelse til hændelse. I forbindelse med ekstraordinære udskrivninger til plejebolig, såvel som til eget hjem, er der indgået aftale mellem Region Sjælland og Ringsted Kommune: Udskrivende sygehus tager kontakt til Ringsted Brandvæsen som tager kontakt til Ringsted kommunes Myndighedsenhed. Arbejdsgangen er som følger: Der opstår en beredskabs-sit uation AMK* planlægger ekstraordinær udskrivning af borgere fra Ringsted K. AMK*, kontakter Ringsted Brandvæsen Ringsted K. Ringsted Brandvæsen kontakter Visitationen,My ndigheds-enhed en Ved behov, tager visitator til udskrivende sygehus og deltager i vurderingen af hvilke borgere der kan udskrives Visitator vurderer hvortil borgere kan udskrives AMK = Akut Medicinsk Koordinationscenter, Region Sjælland Dokumentation Når en patient udskrives ekstraordinært fra sygehus til Ringsted kommune, vil den kommunale myndighed sikre, at der kommer fornøden information med, som udgangspunkt patientens journal. Ved ekstraordinære udskrivninger udleveres fra sygehuset: Journalkopi, ultrakort behandlingsplan, medicin cardex samt kontaktoplysning til sygehusafdeling. Den videre dokumentation i forhold til patienten sker som normalt i det elektroniske omsorgssystem VITAE. Se: Oversigt: Antal pladser Instruks 3. Personale til teknisk service Instruks 4. Intern koordinering af hjemtagne patienter mellem sygehus og Ringsted kommune Instruks 5. Levering af senge og hjælpemidler Instruks 6. Levering af mad og drikkevarer Instruks 7. Levering af sygeplejeartikler, ilt og sug Instruks 8. Levering af medicin fra Apotek 22

23 Instruks 9. Transport af ekstraordinært udskrevne borgere Instruks 10. Personale til pleje, behandling og omsorg Instruks 11. Personale til rengøring og linnedservice Instruks 12. Lægelig bistand 23

24 Oversigt: Antal pladser Estimeret ekstra kapacitet på Plejecentrene og Træningsfunktionens faciliteter ved større katastrofer, se nedenfor. For alle faciliteterne er adgangsforholdende tilpasset ældre og kørestolsbrugere. Krisestaben udarbejder en fordeling af pladserne, der vil afhænge af krisens omfang og karakter. Facilitet Antal akutte pladser Antal pladser > 2 dage Ortved plejecenter 15 2 Solbakken plejecenter 50 6 Knud Lavard Centret, KLC Træningscentret, KLC Bjælken 7 0 Bo & Service center Aftales med lederen Regnbuen Aftales med lederen I ALT Ved situationer, af mindre alvorlig karaktær, mødes repræsentanter fra institutionerne og beslutter om prioritering af antal pladser, på baggrund af personale resurser og hvor der pt. er ledige pladser eller hurtigst kan skabes plads. 24

25 Instruks 4. Koordinering af hjemtagne patienter mellem sygehus og Ringsted kommune Hvad er omfattet Løbende koordinering: 1. Med sygehus ved start af sundhedsberedskab. 2. Af evt. behov for ændring af den aftalte handlingsplan. 3. Af daglig drift, primær dataudveksling mellem sygehus til beredskabet, herunder samarbejdsaftaler. Det forudsættes at praktiserende læge overtager behandlingsansvaret og at Hvorfra og hvortil sygehuset udelukkende kontaktes undtagelsesvis efter behov. 1 og 2. sker på baggrund af det løbende behov, som konstateres via den interne koordinering i Ringsted kommune om organisering af sundhedsberedskabet. Kontaktperson 3. Der tilknyttes fast visitator til sundhedsberedskabet. Leder af Myndighedsenheden Visitatorer Hyppighed Efter behov, vurderes af krisestyringsstaben Særlige forhold Sygehus kontakter bookingen i Myndighedsenheden og uden for normal Andre medvirkende åbningstid kontaktes Hjemmeplejen. Beredskabet på Knud Lavard Centret, KLC Revideres Hjemmesygeplejen 1 x årligt 25

26 Instruks 5. Levering af senge og hjælpemidler Hvad er omfattet Hospitalssenge, standart madrasser, specialmadrasser, bækkenstole, el-lifte med sejl, kørestole, sengeborde. Hvorfra og hvortil Zealand Care leverer efter aftale med krisestyringsstaben Kontaktperson Krisestyringsstaben ringer til Zealand Care. Zealand Care leverer indenfor få timer, de hjælpemidler vi har brug for, ifølge vores kontrakt med Zealand Care. Placering og opbevaring Aftales med krisestyringsstaben. Særlige forhold Zealand Care leverer jf. indgået aftale. Administration/økonomi Faktura fremsendes til ansvarlig medarbejder i Myndighedsenheden vedr. hjælpemidler. Myndighedsenheden Kontaktes først komne hverdag. Vejleder i hvorledes alle hjælpemidler kommer retur og vedr. rengøring. Revideres 1 x årligt Hovedansvarlig Ansvarlig for hjælpemidler: Myndighedsenheden. 26

27 Instruks 6. Levering af mad og drikkevarer Hvis der bliver akut behov for levering af mad og drikkevarer kan vi tage kontakt til Føtex, Netto eller anden butik. Der findes ikke en formel aftale mellem kommunen og forretningerne. Ringsted Brandvæsen har en liste med telefonnummer over butikschefer og lign. (Vi kan gemme emballagen og betale efterfølgende. Registrere via stregkode nr. evt. ved hjælp af foto). Der bør være muligt, at sørge for forplejning til det ekstra personale der kommer på arbejde i en beredskabssituation. Der vil være mulighed for at producere mad på Ortved, Knud Lavard Centret (KLC) og meget lidt på Solbakken. Hvad er omfattet Døgnforplejning til alle borgere i sundhedsberedskabet Hvorfra og hvortil Indbefatter samtlige produkter, drikkevarer og samtlige mellemmåltider Central køkkenet Zahlesvej 18, Ringsted Transport via sædvanlig transportleverandør Kontaktperson Hyppighed Service og opvask Levering efter aftale med krisestyringsstaben Lederen for Centralkøkkenet Daglig forplejning Forefindes Andre medvirkende Administration/økonomi Myndighed Revideres Opvask og rengøring foretages af husassistenter Husassistenter og ernæringsassistenter. Ansat ved Sundhedsområdet. Faktura sendes til administrationen Fødevarestyrelsen Region Øst 1 x årligt 27

28 Instruks 7. Levering af sygeplejeartikler, ilt og sug Aftale Region Sjælland og Ringsted kommune Region Sjælland og Ringsted kommune har indgået en aftale (Region Sjællands gældende sundhedsberedskabsplan, godkendt af Regionsrådet 6. januar 2011): Patienter, der udskrives ekstraordinært fra sygehusene, ved en beredskabssituation, har forbindinger/medicin med fra sygehuset til 2 dage. Herudover benyttes kommunens egne sygeplejedepoter. Er der tale om særlige utensilier, der hovedsageligt benyttes af sygehus, er der lavet en udvidet aftale, således at der ved udskrivning er produkter med til at dække patientens behov. Hvad er omfattet Produkter til brug ved personlig hygiejne, herunder sæbe og vaskeklude. Produkter/remedier til brug ved sår pleje, herunder skiftesæt. Udlevering af særlige produkter/ utensilier sker fra sygehuset, f.eks. ilt og sug. Produkter til håndhygiejne. Hvorfra og hvortil Personlige værnemidler: Handsker, kitler, masker, visir, hat. Som opstart: Produkter hentes fra Knud Lavard Centret/ Hjemmeplejens depot samt lokale centres depoter og bringes til Knud Lavard Centret. Kontaktperson Hyppighed Placering og opbevaring Særlige forhold Andre medvirkende Administration/ økonomi Revideres Personlige værnemidler: Abena Krisestyringsstaben er ansvarlig for at udpege en ansvarlig kontaktperson. Efter aftale med krisestyringsstaben Krisestyringsstaben vælger et egnet lokale Apoteket har, i akutte tilfælde, døgnbemanding Administrationen 1 x årligt 28

29 Instruks 8. Levering af medicin fra Apotek Lægemiddelberedskabet er beredskabet af lægemidler, der kan imødekomme de ændrede krav til forbrug, forsyning og distribution, som må forudses at ville opstå i en fredsmæssig katastrofesituation samt i en krise- eller krigssituation. Hvad er omfattet Medicin, infusionsvæsker, parenteral ernæring til patienter overført fra sygehus til Ringsted kommune. Medicin og anden medikamentel behandling inkl. udstyr medbringes fra Hvorfra og hvortil Kontaktperson Hyppighed sygehus til de første 2 døgn, samt en opdateret medicincardex. Sygehus bestiller jf. sædvanlig procedure vedr. receptpligtig medicin. Ringsted Apotek Ved udskrivning af patienter til levering indenfor 2 dage. Placering og opbevaring Receptfornyelse via egen praktiserende læge. Der etableres et særskilt aflåst lokale (på Knud Lavard Centret f.eks. træningskøkkenet) med stort skab, og desuden et køleskab, hvor patienternes medicin opbevares og hvorfra det doseres i doseringsæsker/ medicinbære til borgerne. Særlige forhold Andre medvirkende Der er altid 2 æsker med hjem fra sygehuset. Medicinen skal opbevares forsvarligt Egen læge Administration/økonomi Myndighed Revideres Embedslægen Medicin og doseringsæske betales af patienten Embedslægeinstitutionen 1 x årligt 29

30 Instruks 9. Transport af ekstraordinært udskrevne borgere Hvad er omfattet Region Sjælland er ansvarlige for: Transport fra sygehus til beredskabslokalitet/ Ringsted kommune: 1. Siddende transport. Bestilling via sygehuset til Befordringsservice. 2. Liggende transport. Bestilling via sygehuset til AMK-Vagtcentral, Region Sjælland. Ringsted kommune er ansvarlige for: 1. Transport af borgere fra beredskabslokaliteter til eget hjem. 2. Transport af borgere fra beredskabslokaliteter til undersøgelse, sygehus, aflastningsplads. Antal køretøjer i Ringsted kommune, se nedenfor. Kontaktperson Siddende transport: 1. Udskrivende afdeling på sygehus tager kontakt til Myndighedsenheden. 2. Krisestyringsstaben - Vurderer behov for transporttype: Busser, Taxa, Kørselskontor. - Tager kontakt til relevante ledere (institutionsledere, taxa, Myndighedsenheden) Liggende transport: Bestilling via sygehuset til AMK-Vagtcentral, Region Sjælland. Særlige forhold Udskrivning til eget hjem / aflastningsplads koordineres med Myndighedsenheden vedr.: Andre medvirkende Behov for medicin Visitering til hjemmepleje Visitering til hjælpemidler Mad Information til pårørende Busschauffører lokalt i Ringsted, f.eks. teknisk-/servicemedarbejdere. Personale ved aflastningsplads Hjemmeplejen Administration/økonomi Faktura sendes til administrationen Revideres 1 x årligt Oversigt: Antal køretøjer i Ringsted kommune 30

31 Følgende køretøjer kan bruges til siddende transport ved internt behov i Ringsted kommune: Bus 1 Antal pladser 7 Tilhørsforhold/Placering 1 8 Knud Lavard Centret Ortved 1 8 Støtte- og Aktivitetscentret 2 3 I ALT: kørestole 6+ 1 kørestol 8 pladser 61 Socialpsykiatrien Bo & Servicecenter 31

32 Instruks 10. Personale til pleje, behandling og omsorg Hvad er omfattet Normering til etablering af akut døgnafsnit for borgere med behov for ekstra pleje, behandling og omsorg. Krisestyringsstaben vurdere behovet for antal sundhedsfagligt personale, Hvorfra og hvortil Kontaktperson der skal indkaldes til beredskabet, samt andet personale. Alle afdelinger i Voksen- Ældreområdet Voksen- Ældrechef Leder fra Hjemmeplejen Hyppighed Placering Andre medvirkende Administration/økonomi Ansvarlig Revideres Leder af Myndighedsenheden Etableres hurtigst muligt Der etableres en vagtstue/lokale Øvrige medvirkende personalegrupper Sendes til administrationen Ældre- og Voksenchef 1 x årligt 32

33 Oversigt: Personale i Ringsted kommune I en beredskabssituation har Ringsted kommune, som arbejdsgiver, mulighed for at indkalde ekstra personale, således at den normale drift ikke berøres. Det skønnes, at der vil kunne indkaldes ca. 10 % af den samlede personalegruppe. Sundhedspersonale (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere), husassistenter, administrative medarbejdere samt servicemedarbejdere vil kunne indkaldes. Samlet antal ses nedenfor: Sygeplejersker 51 Medarbejdere ved beredskabssituation 4 Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Husassistenter 9 4 Administrative medarbejdere 33 2 Køkkenpersonale 17 1 Fysioterapeuter og ergoterapeuter I ALT Faggruppe Antal medarbejdere (Tal på antal medarbejdere. som er udøvende) 33

34 Instruks 11. Personale til rengøring og linnedservice Hvad er omfattet Daglig rengøring af lokaler der bruges ved beredskabet. Hvorfra og hvortil Bestille linned via Roskilde vaskeri. Husassistenter, ansat ved sundhedsområdet, møder ind efter aftale med Særlige forhold krisestyringsstaben. Standard for rengøring, med særlige forhold for smittefare, hygiejniske Andre medvirkende Administration / forholdsregler og personlige værnemidler. Linned bestilles akut via Roskilde vaskeri. Vaskeriet leverer. Faktura sendes til administrationen økonomi Ansvarlig Revideres Voksen- og Ældrechef 1 x årligt 34

35 Instruks 12. Lægelig bistand Hvad er omfattet Lægefaglig bistand og behandling til patienter i sundhedsberedskabet. Lægelig behandling sker via lægehusene/ praktiserende læger i dag tiden (mandag til fredag). Flere af lægerne indgår i en dagring,dvs. at de tager telefonen på skift efter kl. 12 (mandag-fredag). De kan i denne periode kun kontaktes pr. fax. (Se Bilag VI) Hvorfra og hvortil Kontaktperson På øvrige tidspunkter kontaktes Lægevagten. Fra lægepraksis til patienter i beredskabet Leder af Myndighedsenheden Visitatorer Hyppighed Plejepersonale tilknyttet den enkelte udskrevne borger Opfølgning i forhold til behandlingsplaner fra sygehus samt lægelig Andre medvirkende behandling ved ændringer i patientens sundhedstilstand Praktiserende læger (se Bilag VI) Speciallæger (se Bilag VI) Administration/ økonomi Myndighed Revideres Embedslægen Patientrelaterede opgaver betales via sygesikringen Region Sjælland 1 x årligt 35

36 Indsatsplan: Smitsomme sygdomme Kommunen skal håndtere borgere med smitsomme sygdomme, som befinder sig på plejecentre eller i eget hjem. Plejecentrene og hjemmeplejen bruger lokale vejledninger og Statens serum instituts vejledning (december 2011) Nationale infektionshygiejniske retningslinjer: Om behandling af patienter med smittsomme sygdomme, herunder isolation. 2 Vejledningen, der fungerer som en opslagsbog, beskriver hvordan man skal reagere i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme. Den indeholder bl.a. information om: Hvem der skal informeres ved udbrud af smitsomme sygdomme, f.eks. plejecentre, institutioner mv. Lægekontakt med henblik på at tilse patienter Isolation af borgere Beskyttelsesudstyr til plejepersonalet Håndhygiejne for personale/borger/pårørende Rengøring/desinfektion i boligen Håndtering af affald og linned Forholdsregler for smittet personale Forholdsregler for borgere og pårørende Kommunen kan indhente konkret rådgivning og vejledning hos embedslægerne, der er sundhedsfaglige rådgivere for kommunen på området smitsomme sygdomme. Der er en epidemikommission i hver region. Deporter: På hver institution findes der et depot med beskyttelsesudstyr (masker, handsker, forklæder og mundbind) samt vejledning i brugen af dette. Endvidere har Hjemmeplejen et depot til opbevaring af beskyttelsesudstyr (værnemidler), som kan distribueres efter behov. Beskyttelsesudstyr kan bestilles fra Abena. 2 Vejledningen er placeret på intranettet Portalen: Portalen > Organisation > Forvaltninger > Sundhedsforvaltning > Voksen-Ældreområdet > Udviklingskonsulenten 36

37 Kommunen kan endvidere have et ansvar og en rolle i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af en eventuel massevaccination samt udpegning og bemanding af karantænefaciliteter. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes informationsmateriale om smitsomme sygdomme. Se: Oversigt: Pandemisk influenza fase 1 til 6 Instruks 13. Pandemi Instruks 14. Massevaccination Oversigt: Karantæne- og epidemipladser Instruks: CBRNE hændelser 37

38 Oversigt: Pandemisk influenza fase 1 til 6 Fase 1 og 2 Forekomst 1. Sæsoninfluenza og almindelig influenza forekommer hos mennesker. 2. Der cirkulerer ingen pandemisk influenzavirus eller virus med pandemisk potentiale. 3. En ny dyre-influenzavirus kan cirkulere blandt dyr. Målsætning/ strategi 1. At styrke beredskabet og minimere risikoen for overførelse fra dyr til mennesker. 2. At opdage og rapportere til embedslægen, hvis det sker. 3 En ny influenzatype forekommer, f.eks. fugleeller dyreinfluenza hos mennesker. Men der er ikke veltilpasset smitte fra menneske til menneske. 1. At inddæmme sygdommen 2. At forhindre, at en eventuel spredning kan ske. Overvågning Hvis personer, som f.eks. har været i kontakt med inficerede besætninger, skal i karantæne, kan hjemmeplejen blive kontaktet af behandlende læge eller embedslægen med henblik på en vurdering af, hvorvidt disse personer har behov for hjemmepleje. Hvis kommunens medarbejdere får mistanke om, at der kan være tale om et sådant sygdomstilfælde, skal man så vidt muligt sikre, at personen kontakter egen læge. Beskyttelsesforanstaltninger 1. Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne. 2. Medarbejdere, som har direkte kontakt med karantæneramte, skal bære kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og beskyttelsesbriller. 3. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Fase 3: Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. Indberetning 1. Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. 2. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmepleje-perso hos patienten. 3. Det er i denne fase ikke relevant med behandling eller karantæne af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. 4. Ved udbrud af visse andre smitsomm sygdomme kan det være relevant at tilb behandling i form af forebyggende med eller vaccination til personer, der har væ kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. 38

39 4 og 5 1. En ny, mulig smitsom, influenzatype forekommer hos mennesker. Dvs. en ny virustype med pandemisk potentiale konstateret hos mennesker. 2. Der forekommer større klynger af smitte, men smitten fra person til person er stadig lokaliseret, tydende på at virus er under tilpasning til menneskelig infektion. At inddæmme sygdommen. At forhindre, at en eventuel spredning kan ske. 6 Der er tale om pandemisk influenza, dvs. forøget og vedvarende overførsel af en ny virus-subtype i befolkningen. 1. At begrænse sygdommen og dens effekter (sygelighed og død), særligt i forhold til de mest sårbare grupper gennem forebyggende behandling og behandling af sygdommen og dens komplikationer. 2. Det forventes, at smitten i denne fase vil være så udbredt i samfundet, at det ikke vil være muligt at begrænse smitten gennem isolation af smittede personer. Hvis kommunens medarbejdere får mistanke om, at der kan være tale om et sådant sygdomstilfælde, skal man så vidt muligt sikre, at personen telefonisk kontakter egen læge. 1. Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne. 2. Medarbejderne, herunder rengøringspersonale, skal desuden anvende FFP3-maske, overtrækskittel, handsker og øjenbeskyttelse. Det er vigtigt, at medarbejderne bliver undervist i anvendelse af værnemidlerne. 3. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. 4. Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. 1. Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. 2. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmepleje-perso hos patienten. 3. Det kan i denne fase være relevant m behandling og karantæne (evt. i eget hj af kontaktpersoner, hvis det drejer sig o influenza. 4. Ved udbrud af visse andre smitsomm sygdomme kan det være relevant at tilb behandling i form af forebyggende med eller vaccination til personer, der har væ kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. 5. Anbefalinger i forhold til pårørende besøg i hjemmet afhænger af sygdomm og dens smitsomhed. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Fase 6: Sundhedsstyrelsen beslutter om skal foretages massevaccination, udføre givet fald af de praktiserende læger. 39

40 Instruks 13. Pandemi Opgaver i Ringsted kommune i forbindelse med en pandemi: Modtagelse af masseudskrevne patienter fra sygehus Pleje og omsorg til smittede og raske ældre i eget hjem Pleje og omsorg til smittede og raske ældre på lokalcentre m.v. Faciliteter til massevaccinationer + bemanding. Hvad er omfattet Pandemi der er udmeldt fra: Opgaveoversigt Sundhedsstyrelsen/Embedslægeinstitution Øst Ansvarlige Krisestyringsstab Kommunaldirektør Borgmester Direktion Ressourceallokering til håndtering af økonomi Koordinering med andre relevante forvaltninger Kommunikation fra Sundhedsstyrelsen til Ringsted Direktør for Social- og sundhedsforvaltningen Direktør for Social- og sundhedsforvaltningen Administrativ medarbejder videresender mail kommune fra til: 1. Voksen- Ældrechef Information til borgere og medarbejdere 2. Administrativ medarbejder Kommunikationsmedarbejder, Ringsted kommune Koordinering af information fra: Sundhedschefen Sundhedsforvaltningen SSI - embedslæger til Voksen- Ældrechefen relevante forvaltninger Udmunding af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen Afdelingsledelsen for afdelinger udvalgt af ang. massevaccinationer af medarbejdere i Ringsted direktionen kommune Udarbejde oversigtslister/ fordelinger på det antal Administrativ medarbejder, Social- og vaccinationer Ringsted kommune er tilbudt sundhedsforvaltningen Oprettelse af vaccinationscentre: Sundhedschefen og Voksen- Ældrechef, i Se Instruks 14. Massevaccinationer intern samarbejde med Danske vaccinationscentre 40

41 procedure Ringsted kommune Overtrækstøj, masker, visir, håndsprit Revideres Leverandør: Abena 1 x årligt Vigtige oplysninger om beredskab og håndtering af pandemisk influenza kan findes på: med vejledninger til kommunernes sundhedspersonale i håndtering af pandemisk influenza. hvor der bl.a. findes en vigtig vejledning for aktører udenfor sundhedsvæsenet. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer: Om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation. Statens seruminstitut, 4.e udgave

42 Instruks 14. Massevaccinationer intern procedure Ringsted kommune Ansvar for vaccination af borgere, f.eks. i tilfælde af pandemi, påhviler Region Sjælland. Ringsted kommune er forpligtet til at sørge for de fysiske vaccinationssteder. Vaccination vil også omfatte ansatte, der varetager livsvigtige opgaver. Vaccination af nøglepersoner sker samtidigt. Følg retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Hvad er omfattet Når de centrale sundhedsmyndigheder beslutter at iværksætte vaccination af den samlede befolkning, eller af befolkningen i et afgrænset område, skal der ved behov oprettes vaccinationscentre. Hvorfra og hvortil Antallet af vaccinationscentre afhænger af den konkrete situation. 1. Der udpeges vaccinationscentre i Ringsted kommune. Kan oprettes på: Knud Lavard Centret Plejecentret Solbakken Ole Hansens vej nr. 10 (Borgerstuen) Hjemmeplejen, Amtstue Alle Udpege medarbejdere (bemandingsplan i samarbejde med Regionen) til hvert center: Administrative medarbejdere Sygeplejersker Social og sundhedsassistenter Husassistenter Regionen udmelder hvilke praktiserende læger, der skal indgå 2. Udpege ledelse for hvert vaccinationscenter 3. 1 administrativ medarbejder fra kommunen 4. 1 sygeplejerske fra den primære sundhedstjeneste 5. 1 af de udpegede læger 6. Medicinske utensilier, nødvendige for gennemførelsen af vaccinationerne, tilvejebringes af Regionen. 7. Vaccinationscenterledelsen er bemyndiget til at bestille mad og 42

43 Kontaktperson Hyppighed drikke til personalet. Krisestyringsstaben, sundhedschefen Etableres < 1 uges varsel. Hver vaccination skønnes at tage minutter. Skal samtlige kommunes indbyggere (ca ) tilbydes vaccination, vil der med xx antal læge hvert vaccinationssted kunne vaccineres ca. xx borgere i timen x 7 timer gange xx læger gange xx vaccinationssteder Opgaver = xxx borgere/ dag. Fremskaffelse af: Køleskabe, borde, stole, evt. afskærmning. Andre medvirkende Indkalder borgerne til vaccinationen efter CPR. nr. Der kan være behov for assistance af personale til transportopgaver. Ved behov inddrages kommunikationsmedarbejderen til formidling af information til borgerne. Administration/økonomi Ansvarlig Embedslægeinstitutionen Ved udgifter til transport, forplejning mv. sendes til administrationen. Ældre og voksenchef Revideres Region Sjælland 1 x årligt Se: Instruks 12. Lægelig bistand Instruks 9. Transport af borgere 43

44 Indsatsplan. Karantæne Instruks 15. Karantæne i eget hjem Hvad er omfattet Praktiske hjælpeforanstaltninger til personer, der af smittehensyn er sat i frivilligt karantæne i eget hjem Hvorfra og hvortil Efter beslutning af embedslæge om karantæne i eget hjem, ind til at borgeren flyttes til sygehus eller at karantæne ophæves. Kontaktperson Leder af Hjemmeplejen Teamledere Hjemmeplejen Etableres indenfor få timer Hyppighed Opgaver Administration/økonomi Det kan være tale om f.eks. mad og drikke, medicin, rengøring, vask, bortskaffelse af affald. Hygiejniske forholdsregler og brug af personlige værnemidler efter embedslægens beslutning. Embedslæge Praktiserende læger Specialelæger Myndighedsenheden (evt. visitering af ydelser) Hjemmesygeplejersker Andet personale Borgerne betaler selv indkøb Myndighed Embedslægeinstitutionen Revideres 1 x årligt Særlige forhold Medvirkende Praktiserende læges og specialelægers ansvar: Igangsættelse af karantæne i eget hjem, ved mistanke om smitterisiko, dvs. at en eller flere personer er smittet med alvorlig smitsom sygdom, men som endnu ikke udviser sygdomstegn. Lægen fører tilsyn med patienten og har ansvaret for at tage initiativ til at flytte patienten til sygehus, hvis der opstår sygdomstegn. Ophævelse af karantæne, når den maksimale inkubationstid er forløbet, uden at der har været sygdomstegn. Overvågning af sygedomsudvikling og andre opgaver, efter aftale med regionen/kommunen og på eget ansvar. Sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personales ansvar: Overvågning af sygedomsudvikling (på delegering fra læge). 44

45 Praktiske hjælpeforanstaltninger. Oversigt: Antal epidemi- og karantænepladser En afgørende faktor for placering af epidemipladser er, at det ikke er i nærheden af i forvejen svækkede borgere. Der kan etableres følgende epidemi-, karantænepladser: Facilitet Antal pladser Knud Lavard Centret, KLC (Akutten) kan isoleres 9 Solbakken (Daghjemmet) kan ikke isoleres 4 I ALT 13 Oprettelse af karantænefaciliteter i Ringsted kommune Region Sjælland arbejder i øjeblikket (april 2013) med at inddrage kommunerne ved oprettelse af regionale karantænefaciliteter. Det er sandsynligt, at denne arbejdsproces vil skabe behov for endnu en instruks.. 1. Epidemikommissionen beslutter om oprettelse af karantænecenter 2. Regionen er ansvarlig for oprettelse af karantænecenter. 3. Kommunen stiller lokaler, personale og praktisk hjælp til rådlighed. 45

46 Indsatsplan: CBRNE*- hændelser *Kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart, eksplosive stoffer Med CBRNE-hændelser forstås hændelser, som er forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk og/eller nukleart materiale. Sådanne hændelser kan f.eks. opstå som følge af større ulykker, naturlige epidemier eller terrorangreb. Det overordnede beredskab i forhold til CBRNE-hændelser er beskrevet i den overordnede Beredskabsplan for Ringsted kommune. Ringsted Brandvæsen vil modtage en melding om en CBRNE-hændelse via Alarmcentralens 112. Herefter vil krisestaben kontaktes. Ved statslige eller regionale myndigheders varsel eller underretning om CBRNE hændelse, er det Ringsted kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelses opgave at: Følge udviklingen og holde Ringsted kommunes krisestyringsstab orienteret. Sikre at kommunens vitale funktioner fungerer. Sikre at kommunens ansatte holdes orienteret om de roller og opgaver, som de kan blive pålagt, herunder anvisninger som meldes ud fra Sundhedsstyrelsen eller embedslægerne. Forholde sig til hvorledes der skal orienteres om hygiejniske forholdsregler, forebyggende foranstaltninger, personlige værnemidler m.v. Aktivering af kommunens sundhedsberedskab i CBRNE-situationer: AMK, Region Sjælland, kommunens redningsberedskab, krisestaben og/eller Sundhedsstyrelsen/embedslægerne. Kommunens sundhedsfaglige opgaver ved CBRNE-hændelser: Opgave Afklare og yde fornøden hjælp til berørte Indsatsplan borgere Varetage pleje og omsorg for ekstraordinært Ekstraordinære udskrivninger udskrevne patienter fra sygehusene Varetage pleje og omsorg for (smitsomt) syge, Smitsomme sygdomme som vurderes at kunne opholde sig i eget hjem 46

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Odsherred Kommune Omsorg og sundhed, Sundhedstjenesten april Sundhedsberedskabsplan

Odsherred Kommune Omsorg og sundhed, Sundhedstjenesten april Sundhedsberedskabsplan Odsherred Kommune Omsorg og sundhed, Sundhedstjenesten april 2017 Sundhedsberedskabsplan 2017-2021 1 Indholdsfortegnelse Indledning : Formålet med sundheds beredskabsplan s 4 1. Kerneopgave Aktivering

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag 1. Sundhedsstyrelsen Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning

Læs mere

29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger

29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger 29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet praktiserende læger og vagtlæger. Formålet er at vejlede praktiserende læger

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 2018 2021 FORSLAG Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning...4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Kerneopgave 1: Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...9 Kerneopgave

Læs mere

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Kommunaldirektøren Social- og sundhedsdirektøren Beredskabschefen Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Resumé KL informerer i denne administrative information

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Sundhedsberedskab 6 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet 7 1.2 Akut Medicinsk Koordination 7 1.2.1

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Roskilde Kommune (Revideret 2017)

Roskilde Kommune (Revideret 2017) 1 Roskilde Kommune UDKAST TIL Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 (Revideret 2017) Udkast af 17. oktober 2017 1 Sundhedsberedskabsplan for Roskilde Kommune 2014-2017 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Formål...

Læs mere

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Forord...3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen...3 1.2 Beredskabspligt...3 1.3 Beredskabsplanens

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION BILAG 2 PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION December 2015 Indhold 1 Indledning 3 SIDE 2 Opgaver 3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab 3 4 Aktivering og drift af den

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018

SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018 SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018 DELPLAN TIL GULDBORGSUND KOMMUNES GENERELLE BEREDSKABSPLAN: PLAN FOR FORTSAT DRIFT UDARBEJDET AF SUNDHED OG OMSORG I KOORDINATION MED LOLLAND FALSTER

Læs mere

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Opgave Aalborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært 1 udskrevne patienter på alle tider af døgnet. Sygehusene skal ved behov for ekstraordinære

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 28. november 2013 1 Aktivering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune Sundhedsberedskabsplan For Center for social og Sundhed Furesø Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Generelt om sundhedsberedskabsplanen side 3 Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer side

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lægemidler 3 1.2 Øget produktion af lægemidler 3 1.3 Medicinsk udstyr 3 1.4 Antidoter 4 1.5 Utensilier

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan Næstved Kommune DEL 1 Den generelle del af sundhedsberedskabsplanen, som skal benyttes i alle situationer Aktivering og drift af Sundhedsberedskabet Informationshåndtering Krisekommunikation

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Forslag, 18. november 2013 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 Indledning... 4 1.1 Overordnede opgaver... 4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Assens Kommune 2012

Sundhedsberedskabsplan Assens Kommune 2012 Assens Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 3 Planens præmisser... 5 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring og afprøvning... 5 1.1 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Høringsversion Juli 2015 Indhold DEL 1: Krisestyringsorganisationen... 5 1.1 Indledning... 6 1.1.1 Formål... 6 1.1.2 Planens præmisser... 7 1.1.3 Gyldighedsområde...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan Oktober 2011 1 Alarmering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning Djursland.

Læs mere

Sundhedsvæsenets opbygning

Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenet I Danmark har alle lige adgang til at benytte sundhedsvæsenets ydelser. Man kan i Danmark benytte sundhedsvæsenets ydelser uanset ens økonomiske situation. Også

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 1. oktober 2016 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Revideret og godkendt af Sønderborg Byråd den 2. november 2016 1/37 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3.

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Knud Lavard Centret Adresse: Kommune: Leder: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted Ringsted Henrik Mortensen Dato for tilsynet: 18.3.2010 Telefon: 57 62 83 00 E-post: Tilsynet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Region Nordjylland Præhospital og beredskabsenheden Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø E-mail: sundhedsberedskabsplan@rn.dk s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Med brev af

Læs mere

Odsherred Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Juli 2009. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Odsherred Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Juli 2009. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Odsherred Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Juli 2009 Sundhedsberedskab Hjemmeplejen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser...

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Vaccination i forbindelse med influenza A (H1N1)

Vaccination i forbindelse med influenza A (H1N1) Dato: 29.10 2009 Reference: PM, DB Direkte telefon: 89593201 89593206 E-mail: pm@norddjurs.dk dorb@norddjurs.dk Journalnr.: Vaccination i forbindelse med influenza A (H1N1) Den samlede opgave omkring planlægning

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have J. nr.: 5-17-130/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have Kommune: Adresse: Leder: Solrød Christians Torv 123, 2680 Solrød Strand Fung. Bitten Hansen Dato for tilsynet: 16-10-2009 Telefon: 3078

Læs mere

Sundhedsberedskabsplanen for Aalborg Kommune er ansvars- og ledelsesmæssigt forankret i Ældre- og Handicapforvaltningen, Direktørens sekretariat.

Sundhedsberedskabsplanen for Aalborg Kommune er ansvars- og ledelsesmæssigt forankret i Ældre- og Handicapforvaltningen, Direktørens sekretariat. Sundhedsberedskab Ifølge LBK nr. 95 af 07/02/2008 210, stk. 1 skal Regionsrådet og Byrådet planlægge og gennemføre sådanne foranstaltninger, at der sikres syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde

Læs mere

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Høringsversion Juli 2015 Indhold...1 1. Opgaver...3 1.1 Lægemidler...3 1.2 Øget produktion af lægemidler...3 1.3 Medicinsk udstyr...3 1.4 Antidoter...4

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Beredskabsplan for Helsingør Kommune

Beredskabsplan for Helsingør Kommune Beredskabsplan for Helsingør Kommune Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 2 1.3 Opbygning... 2 1.4 Afprøvning

Læs mere