Skatteudvalget L 144 Bilag 2 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til engrosmodellen og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet) for så vidt angår den del af forslaget, der vedrører tilpasninger af elafgiftslovgivningen til engrosmodellen, og som i perioden 5. december 2014 til den 7. januar 2015 har været sendt i høring. Benny Engelbrecht / Lene Skov Henningsen

2 Advokatrådet Advokatsamfundet Det påpeges, at det retlige pligtsubjekt ikke kan være datahubben, men må være den juridiske person Energinet.dk, som driver datahubben. Det er rigtigt. Forslaget vil blive tilpasset hertil. CO-industri Kan støtte indholdet af forslaget. Danmarks Rederiforening Foreningen forstår forslagets punkt således, at havnevirksomheden fortsat skal fakturere den reducerede el-sats til de berettigede skibe. Det er rigtigt. Dansk Energi Dansk Energi foreslår, at ikrafttrædelsesdatoen ændres fra den 1. marts til den 1. april i Dansk Energi fremfører, at værnsreglen vedr. forudfakturering er administrativ tung, begrænsende for konkurrencen og medfører et likviditetstab for el-handelvirksomheder. Det tiltrædes. Ikrafttrædelsesdatoen for engrosmodellen vil blive ændret fra den 1. marts 2016 til den 1. april Uden værnsregel mod forudfakturering vil der opstå en risiko for, at virksomheder får godtgjort elafgifter, før elafgifterne er indbetalt til SKAT, hvilket kan medføre betydelige tab for statskassen. Værnsreglen er således en forudsætning for, at engrosmodellen kan blive implementeret. Ved udformningen af værnsreglen er der lagt vægt på, dels at de administrative omkostninger begrænses, dels at der gribes mindst muligt ind i konkurrencen på elmarkedet. Værnsreglen mod forudbetaling gælder alene elafgifter. Hvordan der ellers faktureres mellem elkunde og elhandelsvirksomhed er et internt kundeforhold, hvilket ikke reguleres i Skatteministeriets lovgivning. Det bemærkes, at Side 2 af 18

3 ikke-momsregistrerede elkunder kan forudfaktureres for elafgiften. Det skal sikres, at MID-direktivets krav om, at kunder skal kunne genfinde måledata brugt til fakturering ved at aflæse deres elmåler, kan overholdes. De foreslåede afgiftsregler ses ikke at være til hinder for dette. Det foreslås, at værnsreglen ændres, så elhandelsvirksomheder kan sende faktura med elafgifter til momsregistrerede virksomheder fra det tidspunkt, hvor datahubben har genereret et engrosafregningsgrundlag for den relevante forbrugsmåned. Generelt er problematikken, at forslaget ikke giver mulighed for, at erhvervskunder slutafregnes med hensyn til afgifter, når måleværdierne er på plads. I stedet for ser det ud til, at elleverandører skal afvente engrosafregningsopgørelsen, der falder i bestemte frekvenser, som ikke tilgodeser en hurtig slutkundeafregning. Det fremgår, at en elhandelsvirksomhed ved salg af afgiftspligtig elektricitet til en momsregistreret virksomhed ikke må påføre fakturaen oplysning om afgiftsbeløb, før netselskabet har udstedt en faktura med oplysning om afgiftsbeløbet. Det bør præciseres, at der ikke er tale om det samme afgiftsbeløb på de to fakturaer, idet afgiftsbeløbet, der faktureres fra netvirksomheden I visse situationer korrigeres engrosafregningsgrundlaget i datahubben mere end et år efter, at forbruget har fundet sted, og først på dette tidspunkt kan der afgiftsmæssigt afregnes endeligt mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden. Det er for lang tid. Derfor foreslås en modifikation af værnsreglen for den situation, hvori netvirksomheden først har sendt en faktura for forbrugsperioden med afgifter til elhandelsvirksomheden. Modifikationen betyder, at elhandelsvirksomheden ved endelig fakturering for en forbrugsperiode kan fakturere et afgiftsbeløb, som er baseret på en måleraflæsning oplyst i datahubben på det givne tidspunkt, selvom elhandelsvirksomheden ikke har modtaget en faktura med nøjagtig dette afgiftsbeløb. Det er rigtigt. Det vil blive nævnt under de specielle bemærkninger. Side 3 af 18

4 til elhandelsvirksomheden er på aggregeret niveau for alle aftagenumre, mens elhandelsvirksomhedens fakturering over for momsregistrerede virksomheder alene udgør den for kunden relevante andel. Det er Dansk Energis opfattelse, at elafgiftsloven ikke har til hensigt at forhindre, at en elhandelsvirksomhed kan opkræve uspecificerede løbende ydelser, som bl.a. kan dække elhandelsvirksomhedens risiko forbundet med, at elafgiften ikke må forudopkræves. Dette bedes bekræftet. Afsnit vedrører elleverandørers fakturering af elafgifter, men ikke den øvrige fakturering. Bestemmelsen om, at afgiftsbeløb, som momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort, skal oplyses på netselskabets faktura til elleverandøren, er overflødig. På side 22 i forslaget nævnes fejlagtigt, at aftagenummeret skal fremgå, når netselskaber fakturerer elleverandører. Det formodes, at netselskaberne ikke hæfter for fejloplysninger i datahubben, som de ikke selv har lagt ind, og som resulterer i forkert afgiftsopkrævning. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Reglen vil blive fjernet fra forslaget. Fejlen vil blive rettet i forslaget. Netselskaberne hæfter ikke afgiftsmæssigt for fejloplysninger, som de ikke kan have kendskab til. Hvis fejl opdages, skal der udsendes et korrigeret afregningsgrundlag til netselskabet, som dette skal benytte til at korrigere dets afgiftsmæssige fakturering til elhandelsvirksomheden. Netselskabet hæfter for den fakturerede afgift. Side 4 af 18

5 Det foreslås, at Energinet.dk skal indmelde elvarmekunder i BBR i datahubben. Efter forslaget har elleverandøren og ikke Energinet.dk kontakten til kunden. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis Energinet.dk får ansvar for korrekt indmelding af elvarmekunder i datahubben. Det fremgår af forslaget, at elleverandøren ikke må meddele yderligere om særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold end oplyst i leveringsaftalen for et aftagenummer til datahubben. Formuleringen giver indtryk af, at der ikke kan ske senere ændringer, når en leveringsaftale er indgået. Det fremgår af forslaget, at for særlige afgiftsforhold i form af solcelleordninger har netselskabet kun adgang til oplysninger på aggregeret niveau fra datahubben. Netselskaberne har brug for disse oplysninger til bl.a. afstemning af afgiftsbetalingen og dimensionering og drift af elnettet. Netselskabet må ikke kende elleverandørens identitet på den enkelte kunde, men det virker unødvendigt, at netselskabet ikke må kende de særlige afgiftsmæssige forhold omkring den enkelte kunde. Elhandelsvirksomheden skal på grundlag af en aftale med køberen af elektricitet meddele det til datahubben, hvis særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold gør sig gældende for det af aftalen omfattede aftagenummer. Dermed vil det kun være relevante oplysninger, herunder senere oplysninger om bortfald af et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer, modtaget fra nævnte køber, som elhandelsvirksomheden kan meddele til datahubben. Det vil blive præciseret, at netselskaberne kan få adgang til denne type oplysninger. I forhold til momsregistrerede virksomheder er det ikke nødvendigt, at det skal fremgå af købsaftalen, at køber er en momsregistreret virksomhed med angivelse af CVR- eller SE-nr. for momsregistreringen. Det er ikke tilstrækkeligt, at kun CVR- eller SE-nr. for momsregistrerede kunder fremgår af købsaftalen, da der findes virksomheder med et CVR- eller SE-nr., som ikke er momsregistrerede. Side 5 af 18

6 Det bør være tilstrækkeligt, at kundens CVR- eller SE-nr. fremgår af købsaftalen. Endvidere skal den momsregistrede kundes CVR- eller SE-nr. efter forslaget fremgå af fakturaen til kunden. Det bør ikke være nødvendigt. Det bør præciseres, at i tilfælde af konstateret tyveri af elektricitet har netselskabet ret til at opkræve afgifter direkte hos kunden. Det er ikke korrekt, at forslaget ikke medfører nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Det er nødvendigt, at nummeret fremgår af fakturaen, fordi det i købsaftalen nævnte nummer kan ændres. Desuden gør et nummer på fakturaen det nemmere at konstatere, om værnsreglen er overholdt. Dette vil blive præciseret i lovforslaget. Der er ikke et aftaleforhold mellem på den ene side netvirksomheden eller en elhandelsvirksomhed og på den anden side en tyv af elektricitet, men da elafgiften skal pålægges forbrug af elektricitet i Danmark, skal der opkræves elafgift af konstateret tyveri af elektricitet. TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser. Lovforslaget medfører administrative byrder for erhvervslivet. De løbende administrative byrder består for det første i, at virksomheder i forbindelse med indgåelse af en købsaftale med en elhandelsvirksomhed skal oplyse, om virksomheden er berettiget til tilbagebetaling af elafgift med angivelse af CVR- eller SE-nr. Tidsforbruget i denne forbindelse vurderes til at være omkring ét minut, da det er kendte oplysninger for virksomheden og foretages i forbindelse med anden indberetning. Side 6 af 18

7 For det andet vil elhandelsvirksomheder skulle verificere, at de ikke forudfakturerer momsregistrerede virksomheder. Skatteministeriet oplyser, at antallet af elhandelsvirksomheder ikke kendes. For det tredje vil forslaget betyde både løbende administrative byrder og omstillingsbyrder for Energinet.dk. Omstillingsbyrderne består i, at Energinet.dk vil skulle foretage systemmæssige ændringer i it-systemer for at leve op til de nye krav om DataHub ens funktionalitet. De løbende administrative byrder består i, at Energinet.dk fremover vil skulle varetage en administrativ opgave i relation til registrering og udveksling af oplysninger mellem elhandelsvirksomheder og netvirksomheder i forhold til kontrol af særlige afgiftsforhold ( 9, stk. 2-3). Det er på nuværende tidspunkt usikkert at foretage en kvantificering af det administrative arbejde forbundet hermed, da fx hyppigheden af tilvejebringelsen af oplysningerne vil blive fastsat i en kommende bekendtgørelse. TER vil derfor foretage den nærmere kvantificering af denne administrative byrde i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen. TER vurderer, at de administrative byrder ikke overstiger timer årligt på samfundsniveau. De vil ikke blive kvantificeret yderligere. Side 7 af 18

8 Der opfordres til, at det tydeliggøres, at der for elopvarmede boliger er tale om en ændring af praksis. Der kan blive tale om begrænsede ændringer i praksis, som er nødvendige under engrosmodellen, hvor administrationen hviler på aftagenumrene for forbrugerne. For så vidt angår de kwh for kunder med elvarme nævnes opgørelse i kalendermåneder i forbindelse med leverandørskifte, men et skift kan ske på en vilkårlig dato. Det anbefales, at kalendermåneder ændres til dage. Det indarbejdes i forslaget. Den nuværende hjemmel til at udstede en bekendtgørelse i relation til kunder med elvarme udgår. Dansk Energi foreslår, at det overvejes at beholde bekendtgørelseshjemlen eller alternativt uddybe lovbestemmelsen yderligere. I forbindelse med overgangen til engrosmodellen er det mest oplagt, at netselskabernes oplysninger om særlige afgiftsforhold indberettes til datahubben, hvorefter elleverandøren kan tage udgangspunkt i disse oplysninger. Lovbemærkningerne vil blive udbygget. Desuden indeholder forslaget hjemmel til, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for elhandelsvirksomheders verifikation af særlige afgiftsforhold, herunder elvarmekunders forhold. Der vil blive indarbejdet regler i forslaget, som giver skatteministeren en bemyndigelse til at udstede regler om en overgangsordning. Der er ikke saglige argumenter for, at det skulle være mere risikobetonet at lade elhandelsvirksomheder stå for indbetaling af SKATs afgifter, som i den oprindelige engrosmodel, fremfor at det er netvirksomheden, der skal stå for indbetaling af afgifter, som foreslået. Risikoudsættelsen af elafgiften var erkendt ved beslutningen om at gennemføre engrosmodellen. Ændringen af ansvarsfordelingen mellem netvirksomhed og elhandelsvirksomhed ville kunne indebære en øget risiko for, at SKAT ikke modtog elafgifterne rettidigt, eksempelvis fordi en elhandelsvirksomhed går konkurs, eller fordi en elhandelsvirksomhed flytter til udlandet og efterlader en betydelig gæld for manglende af- Side 8 af 18

9 Foreslår, at værnsreglen mod forudfakturering begrænses til fakturering af forbrug på målere på et forbrug på over 0,1 mio. kwh årligt. Det ønskes bekræftet, at den nævnte varige belastning på 50 mio. kr. er udtryk for den varige belastning af engangstabet på 1 mia. kr. som følge af senere indbetaling af elafgift til SKAT. giftsbetaling i Danmark. Denne risiko var forudsat håndteret i en forsikringsordning. Det har imidlertid vist sig særdeles vanskeligt at implementere en forsikringsordning i praksis, der giver tilstrækkelig sikkerhed for korrekt indbetaling af elafgifter, hvorfor det er valgt en model, hvor netvirksomhederne fortsat står for indbetaling af elafgift til SKAT. Det giver samme sikkerhed for indbetaling af afgifter som under gældende regler. En begrænsning af værnsreglen vil medføre en risikoudsættelse af afgiftsprovenuet, hvilket vil gå imod formålet med værnsreglen. Mulighed for at få godtgørelse før afgiften er betalt til SKAT, kan medføre et yderligere afgiftstab for SKAT. Ligeledes må det formodes at medføre øget administration, hvis værnsreglen tilføjes yderligere betingelser. Det er korrekt, at de 50 mio. kr. svarer til den varige virkning af engangstabet på 1 mia. kr. Dansk Erhverv Vedrørende den foreslåede værnsregel mod forudfakturering af elafgifter påpeges, at eventuel manglende indbetaling af elafgifter fra netvirksomheder eller elhandelsvirksomheder på ingen måde må påvirke de elforbrugende virksomheders ret til at få godtgjort betalte elafgifter. Eventuelle manglende betalinger af afgift mellem elhandelsvirksomheder og netvirksomheder eller mellem netvirksomheder og SKAT kan ikke i sig selv påvirke de elforbrugende virksomheders ret til at få godtgjort betalte elafgifter. Side 9 af 18

10 De Frie Energiselskaber Elhandelsvirksomheders muligheder for at fakturere momsvirksomheder reguleres og begrænses. Konsekvensen er et stift og rigidt system, som kan placere elhandleren i en likviditetsklemme. Hvis dette skal fungere i praksis, skal der stilles krav til netselskaberne og Energinet.dk om meget taktfaste arbejdsgange. Det vil medføre øgede omkostninger, at elhandelsvirksomheder skal gå fra at fakturere 4 gange om året til 12 gange om året vedr. momsregistrerede virksomheder. Efter forslaget skal Energinet.dk kunne verificere særlige afgiftsforhold over for SKAT ud fra uafhængige kilder, mens registreringen af særlige afgiftsforhold skal være elhandlernes. Det vil lette de administrative byrder, hvis Energinet.dk registrerer de data, som også oprindeligt kommer fra netselskaberne. Der vil blive foreslået regler med skærpede frister for fakturering fra netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne i klima-, energiog bygningsministerens lovgivning i forbindelse med indførelse engrosmodellen. Antallet af fakturaer mellem elkunde og elhandelsvirksomhed er et internt kundeforhold, hvilket ikke reguleres i Skatteministeriets lovgivning. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Energi. Det Økologiske Råd Der er stærkt brug for at fremme varmepumper som en effektiv opvarmningsform i såvel private boliger som i fjernvarmesystemet. Varmepumper kan fremmes gennem en lavere elafgift på el til varmepumper. Det foreslås, at den foreslåede 6 i forslagets nr. 6 forberedes til at kunne skelne mellem almindelig elvarme og varmepumper. Indførelse af en særlig ordning for varmepumper falder uden for lovforslagets rammer. DI Finder det beklageligt at engrosmodellen endnu en gang udskydes. Side 10 af 18

11 DONG Energy DONG Energy fremkommer med nogle forslag, som kan begrænse problemerne ved implementeringen af værnsreglen mod forudfakturering: 1) Netselskabet forpligtes til at udstede en faktura senest 4 hverdage efter at Energinet.dk har dannet afregningsgrundlaget i datahubben. 2) Elleverandøren kan anvende afregningsgrundlaget i datahubben til afregning af kunderne, efter at netselskabet har sendt sin faktura til elleverandøren. 3) Faktureringsbekendtgørelsen indrettes således, at elleverandøren har adgang til at opkræve forudbetaling af sine kunder, blot må denne forudbetaling ikke indeholde specifikation af afgifterne. For så vidt angår afregning af mindre erhvervskunder under kwh (skabelonkunder) foreslås: A. Værnsreglen skal ikke gælde for mindre erhvervsdrivende under kwh. B. Alternativt skal værnsreglen tillade, at leverandørerne overfor erhvervskunder kan bruge de korrekte måledata, som fremgår af Der vil blive foreslået regler med skærpede frister for fakturering fra netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne i Klima-, energiog bygningsministeriets lovgivning i forbindelse med indførelse af engrosmodellen. En frist på 4 dage anses dog for restriktiv for netvirksomhederne. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Det forudsættes, at Energitilsynet tilretter faktureringsbekendtgørelsen, så denne ikke er til hinder for, at elhandelsvirksomhederne kan fakturere deres kunder forud uden samtidigt at forudfakturere elafgift. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Side 11 af 18

12 datahubben på det pågældende tidspunkt, ved periodeafregninger eller ved leverandørskift og flytninger. Det må være tilstrækkeligt, at kundens CVR- eller SE-nummer fremgår af købsaftalen. Det er således ikke nødvendigt, at kundens momsregistreringsstatus fremgår. DONG Energy hilser forslaget til håndtering af elvarmekunder velkommen, idet den beskrevne metode vurderes at være mere stringent og nemmere at administrere. Der sker dog mindre ændringer i forhold til den gældende praksis, hvilket bør fremgå af forslaget. Det foreslås, at ændringerne for elvarmekunder træder i kraft hurtigst muligt. Ved tyveri af elektricitet kan netselskaberne opkræve sit tilgodehavende direkte hos kunden. Det skal sikres, at netselskaberne har lov til at opkræve afgifter direkte hos en kunde, hvor det ikke er muligt at lade opkrævningen ske via en leverandør. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Ændringerne er et led i tilpasningerne til engrosmodellen. De bør derfor sættes i kraft samtidig med denne. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Energinet.dk Det er helt naturligt, at DataHub foreslås anvendt også for elafgifterne, da DataHub er etableret til kommunikation og udveksling af datagrundlag mellem aktørerne på elmarkedet. Dette er korrekt, og det er således også udgangspunktet for lovforslaget. Side 12 af 18

13 Høringsforslaget indeholder dog nogle kontrolforpligtelser for Energinet.dk i forhold til afgiftsgrundlaget og afgiftsopkrævningen, som Energinet.dk ikke ser sig i stand til at opfylde i den form og det omfang, som fremgår af forslaget. Energinet.dk tillægges ikke en myndighedskontrol med elafgifterne. Energinet.dk skal medvirke til at tilvejebringe grundlaget for SKATs kontrol af elafgifterne. Forslaget lægger op til, at Energinet.dk skal udføre løbende samkøring med uafhængige kilder i form af f.eks. BBR. Dette betragtes som en myndighedsopgave inden for SKATs ministerielle ressortområde. Det anses ikke for at være en naturlig opgave for Energinet.dk at udføre kontrolopgaver vedrørende afgiftsforhold. Energinet.dk vurderer umiddelbart, at der med forslaget på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig hjemmel hertil. Med forslaget er det ikke taget stilling til, om samkøringer eller lignende skal ske løbende eller med visse mellemrum. Der vil om nødvendigt blive fastsat nærmere regler herom i en bekendtgørelse. Skatteministeriet er i dialog med Energinet.dk og Energistyrelsen om indholdet af en bekendtgørelse på området. Et udkast til bekendtgørelsen sendes i høring snarest muligt. Der foreslås en ændret formulering af 9, stk. 2, hvorefter Energinet.dk på forlangende overfor SKAT skal kunne fremvise et grundlag for kontrol af, hvorvidt oplysninger om særlige afgiftsforhold i datahubben stemmer overens med oplysninger ifølge uafhængige kilder. Det må forstås således, at SKAT skal foretage omfattende samkøring af registre. Denne opgave med verifikation af data hører naturligt hjemme i Energinet.dk. Det ønskes præciseret i forslaget, at Energinet.dk i tilfælde af fejl, skal være behjælpelig med kontaktoplysninger mellem elhandelsvirksomheden og netvirksomheden, som herefter bilateralt skal afklare forholdene. Det bør desuden fremgå, at Energinet.dk ikke kan pålægges ansvar for eventuelle fejlagtige registreringer om særlige afgiftsforhold. Det vil blive indarbejdet i forslaget tillige med regler om, hvem der har ansvar for at indmelde fejl og ophæve indmeldte fejl for et aftagenummer i datahubben. Side 13 af 18

14 Efter lovteksten i 6, stk. 3, nr. 2, er der et 1:1 forhold mellem aftagenummer og boligenheden registreret med elvarme i BBR. Efter Energinet.dks forståelse træffes kommunens afgørelser om elvarme ikke pr. aftagenummer, men i stedet pr. boligenhed. Det anføres, at forslagets 6, stk. 3, nr. 2, betyder, at aftagenummeret grundet den fysiske installation ikke kan levere strøm til flere boligenheder. Det er rigtigt. 6, stk. 4, nævner en opgørelse i kalendermåneder i forbindelse med leverandørskifte, men et skift kan ske på en vilkårlig dato. Det anbefales, at kalendermåneder ændres til dage. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. De foreslåede ændringer vil efter et overordnet estimat medføre engangsomkostninger på ca. 5 mio. kr. og årlige driftsudgifter svarende til ca. 11 årsværk. Dette skøn er behæftet med stor usikkerhed, og størrelsen af disse udgifter vil afhænge af den opgave og den implementering, der pålægges Energinet.dk. I forbindelse med udarbejdelse af en bekendtgørelse med nærmere regler på området vil der blive lagt stor vægt på, at Energinet.dk ikke påføres unødvendige omkostninger. Når bekendtgørelsen kommer i høring, vil TER vurdere de administrative byrder. Det vurderes, at de opgaver, som de registrerede netvirksomheder varetager i dag, fremadrettet overdrages til elhandelsvirksomhederne, mens de opgaver, der pålægges Energinet.dk, vurderes at være et tillæg til de eksisterende led i verificeringen. Det er rigtigt, at der er nye opgaver med verifikation, som pålægges Energinet.dk. Definitionen af en elhandelsvirksomhed bør være samstemmende med definitionen i lov om elforsyning. Det er den samme definition som i elforsyningsloven, men med den præcisering, at definitionen kun Side 14 af 18

15 Det foreslås, at datahubben defineres i overensstemmelse med Energinet.dk s markedsforskrifter, hvoraf fremgår denne definition: En it-platform der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner, samt kommunikationen mellem alle elmarkedets aktører i Danmark. omfatter el-detailhandleren og dermed ikke elhandlere i tidligere led i handelskæden. Definitionen vil blive indarbejdet i lovforslaget. I lovbemærkningerne til 7, stk. 3, 1. pkt., nævnes udtrykket aftagenummeret, hvilket må være en fejl. Der er tale om en fejl, som rettes. Ifølge Energinet.dk s forskrifter kan der på et aftagenummer være registreret enten en juridisk person med ét CVR-nr. eller max to fysiske personer. Dette afsnit i lovbemærkningerne er ikke i overensstemmelse med forskrifterne: Det er således muligt, at et aftagenummer vedrører både elforbrugere omfattet af afgiftsfritagelsen for VE-anlæg og elforbrugere, som ikke er omfattet af denne fritagelse. Med dette afsnit understreges blot, at der skal være et 1:1 forhold mellem forbrugeren, som er omfattet af afgiftsfritagelsen for VE-anlæg, og aftagenummeret for forbrugeren. Udtrykket elkunder anvendes uklart i forslaget (side 8), hvor der bl.a. står, at netvirksomheder fakturerer særligt nedsatte afgifter for udlevering af el til visse elkunder. Ved en elkunde forstås normalt slutkunden. Det ønskes præciseret, at det er overfor SKAT, at elhandelsvirksomheden skal kunne verificere særlige afgiftsforhold. Det er ikke tale om en uklarhed. Ved elkunden forstås slutkunden. De særligt nedsatte afgifter, som netvirksomheden fakturer til elhandelsvirksomheden, gælder kun for visse elkunder, f.eks. elkunder med elopvarmede helårsboliger i ifølge BBR. Side 15 af 18

16 Energinet.dk gør opmærksom på, at datahubben ikke kan forpligtes, som det nævnes i forslaget, da datahubben ikke er en juridisk person. Det er kun SKAT, som kan kræve dokumentation for elhandelsvirksomhedens verifikation. Det fremgår af forslaget. Der henvises til kommentarerne til høringssvaret fra Advokatrådet Advokatsamfundet. Landbrug & Fødevarer Det kræves som betingelse for tilbagebetaling af elafgift, at erhvervskunden i købsaftalen med elhandelsvirksomheden anfører, at erhvervskunden er berettiget til tilbagebetaling af elafgift. Det er meget vigtigt, at de nye ekstra betingelser i forhold til erhvervskunders tilbagebetaling af elafgift ikke vil medføre, at danske erhvervskunder uforvarende eller ved en administrativ fejl eller mangel i kontrakten sættes i en situation, hvor man afkræves højere elafgifter end nødvendigt. Der vil være muligt at rette fejl og mangler i købsaftaler eller på fakturaer. Det ønskes belyst, i hvilket omfang værnsreglen mod forudfakturering påvirker momsregistrerede elkunders likviditet. Forslaget øger ikke perioden mellem betaling og mulighed for godtgørelse af elafgiften. Hertil kommer, at værnsreglen modvirker, at en elkunde betaler forud for elafgift, og der efterfølgende ikke leveres el af elhandels-virksomhed som følge af svig el-ler konkurs. OK OK foreslår, at det oprindelige forslag vedr. engrosmodellen fastholdes, og den forudsatte forsikringsordning håndteres ved at stille krav om en bankgaranti til SKAT. Alter- Af L /12 (Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.) fremgår, at hvis hver enkelt elhandelsvirksomhed skal stille fuld sikkerhed for sin afgiftsbetaling, vur- Side 16 af 18

17 nativt foreslås, at Energinet.dk bliver ansvarlig for opkrævning af afgifter hos elhandelsvirksom-hederne. deres det at blive så omkost-ningstungt, at kun de mest vel-konsoliderede elhandelsvirksom-heder vil kunne overleve. Hensigten med at fremme konkurrencen på elmarkedet vil dermed gå tabt. Der er valgt en model, hvor indbetaling af elafgifter til SKAT bevares hos netselskaberne, hvilket vurderes mest hensigtsmæssigt, da netselskaberne har en tættere kontakt med elhandelsvirksom-hederne og dermed bedre kan fo-rebygge tab end Energinet.dk. SE Det anbefales, at elhandelsvirksomhederne ikke pålægges ekstra ansvar i forhold til indhentning af data om kunderne, og at elhandelsvirksomhederne ikke skal foretage skatterådgivning for kunder. Fremover varetages al relevant kontakt til elkunderne alene af elhandelsvirksomhederne. Af hensyn til, at der skal forelægge dokumentation for overholdelse af værnsreglen vedrørende momsregistrerede kunder og regler om kunders særlige afgiftsforhold (reduceret elafgift), er det nødvendigt, at elhandelsvirksomheder i højere grad end i dag, skal indhente og opbevare data om kunder. Forslaget forpligter ikke elhandelsvirksomhederne til at yde skatterådgivning. SE kan støtte, at CVR-nummeret fremover skal vises på fakturaen til kunder, men det bør slås fast, at det er kundernes ansvar at opdatere disse. Lovforslaget vil blive præciseret på dette område. CVR-nummeret (eller SE-nummeret) på fakturaen til momsregistrerede virksomheder/kunder vil i praksis være det nummer, som fremgår af kontrakten om ellevererancen mellem elhandelsvirksomheden og kunden. Hvis kunden efter indgåelsen af kontrakten meddeler elhandelsvirksomheden, at den har fået et Side 17 af 18

18 andet nummer, skal dette nummer stå på fakturaen. Med andre ord skal elhandelsvirksomheden anføre det nummer på fakturaen, som er oplyst af kunden. Der er ikke noget til hinder for, at elhandelsvirksomheden - som en aftalt service overfor kunden - finder og opdaterer denne information selv. Elhandelsvirksomheders kontrakter med momsregistrerede virksomheder skal indeholde oplysninger om særlige afgiftsforhold. SE kan støtte, at der kommer en generel passus i kontrakten, men kan ikke støtte, at teksten skal tilpasses fra gang til gang. Energinet.dk/datahubben forpligtes til at stille oplysninger om særlige afgiftsforhold til rådighed for netvirksomheder. Det letter elhandelsvirkomhedernes arbejdsgang, men SE kan ikke se, hvorfor netvirksomheden skal have denne oplysning. Netvirksomhederne skal ved fakturering oplyse særlige afgiftsforhold for den solgte el separat for hver af de forskellige kundetyper. Oplysningerne bør specificeres af Energinet.dk/datahubben. Uanset om der er tale om erhvervskunder eller andre kunder med særlige afgiftsforhold (reduceret elafgift), vil oplysning herom kunne fremgå på standardiseret vis af kontrakten med kunden. Der er tale om oplysninger om særlige afgiftsforhold (reduceret elafgift). Energinet.dk/datahubben forpligtes til at stille oplysningerne til rådighed for netvirksomheden med henblik på netvirksomhedens fakturering. Energinet.dk meddeler netvirksomheden disse specificerede oplysninger til brug for faktureringen. Det fremgår af forslagets 9. Side 18 af 18

Skatteudvalget L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Skatteudvalget L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 10. april 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 144 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet. BEK nr 1083 af 07/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-5153175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 151 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 151 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 151 Bilag 1 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 19. februar 2015 Center for Forsyning Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Justering

Læs mere

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over 2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2) Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2) (Tilpasninger

Læs mere

Høringssvar til bekendtgørelse om dokumentation af afgiftsforhold

Høringssvar til bekendtgørelse om dokumentation af afgiftsforhold Skatteministeriet Nicolai Eigveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. email: juraogsamfundsoekonomi@skm.dk Dok. ansvarlig: DGR Sekretær: Sagsnr: s2014-813 Doknr: d2015-6835-5.0 1. juni 2015 Vedr. j.nr.

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 15 19. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status E2E-test 3. Status datamigrering 4. Status datakonsistens 5. Nyt lovforslag konsekvens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2) (Tilpasninger

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet 1 ) (Tilpasninger til engrosmodellen)

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet 1 ) (Tilpasninger til engrosmodellen) Skatteministeriet J. nr. 14-4601203 Udkast 5. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet 1 ) (Tilpasninger til engrosmodellen) 1 I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Nedenfor følger Dansk Energis mere detaljerede kommentarer til en række forskellige emner.

Nedenfor følger Dansk Energis mere detaljerede kommentarer til en række forskellige emner. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt via email: ens@ens.dk og cfe@ens.dk Dok. ansvarlig: DGR Sekretær: Sagsnr: s2014-813 Doknr: d2014-16307-20.0 17. december 2014 Høringssvar til ændring

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 151 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk + akzs@ens.dk

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 18. december 2015 J nr. 2015-5895 / XB Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning til forbrugere om energiforbrug og fakturering Udkast

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" December 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART

BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN [X. MÅNED ÅR] BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART 9. februar 2016 Ret & Administration 16/00932 LRN LOVGRUNDLAG

Læs mere

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere på denne fornyede høring af ovenstående

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere på denne fornyede høring af ovenstående Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Att.: Mette Louise Horneman Sendt pr. mail til ens@ens.dk med kopi til mlho@ens.dk Dok. ansvarlig: MSJ Sekretær: Sagsnr: s2016-616 Doknr: d2016-16492-4.0

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR:

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR: AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /JHE 5750 Ringe Energiselskab: Blue Energy Havnegade 31, st. 1058 København K CVR: 3460 8784 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Høring - udkast til styresignal vedr. elvarmesats i helårsboliger med solceller

Høring - udkast til styresignal vedr. elvarmesats i helårsboliger med solceller SKAT Att.: Susanne Seerup Dok. ansvarlig: MSJ Sekretær: Sagsnr: s2013-381 Doknr: d2015-9267-5.0 10. juli 2015 Høring - udkast til styresignal vedr. elvarmesats i helårsboliger med solceller Dansk Energi

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2016-17 L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt 5. oktober 2016 J.nr. 16-0569834 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Kommentarer hertil er anført i kursiv. N O T AT 20. november 2014 J.nr. 2008/2015-0020 Forsyning Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet og bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering

Læs mere

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015 Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. udkast til opdaterede markedsforskrifter for Engrosmodellen som følge af seneste lovændringer af Elforsyningsloven, Lov om afgift af elektricitet og momsloven (Lov

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 1) 2013/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0006 Fremsat

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning

Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning H Ø RI NGSNO T AT Dato 1. marts 2013 J.nr. 2203/1190-0134 Ref. akzs/bak/tbb Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning Udkast til bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST

METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST 23. januar 2015 Detail & Distribution 14/474, 14/475, 14/476, 14/477,

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1 DataHub Systemet bag Engrosmodellen Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling 31-03-2016 Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 6. OKTOBER 2015 DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM 13. august 2015 Ret & Administration 15/05734 OTS RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Justering og

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart USS/SHR 13. januar 2016 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 10. februar 2015 Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email til kgr@ens.dk samt irk@ens.dk Dok. ansvarlig: TJS Sekretær: EDR Sagsnr: s2017-045 Doknr: d2017-6747-9.0 04-05-2017 Dansk Energis høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere