Skatteudvalget L 144 Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til engrosmodellen og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet) for så vidt angår den del af forslaget, der vedrører tilpasninger af elafgiftslovgivningen til engrosmodellen, og som i perioden 5. december 2014 til den 7. januar 2015 har været sendt i høring. Benny Engelbrecht / Lene Skov Henningsen

2 Advokatrådet Advokatsamfundet Det påpeges, at det retlige pligtsubjekt ikke kan være datahubben, men må være den juridiske person Energinet.dk, som driver datahubben. Det er rigtigt. Forslaget vil blive tilpasset hertil. CO-industri Kan støtte indholdet af forslaget. Danmarks Rederiforening Foreningen forstår forslagets punkt således, at havnevirksomheden fortsat skal fakturere den reducerede el-sats til de berettigede skibe. Det er rigtigt. Dansk Energi Dansk Energi foreslår, at ikrafttrædelsesdatoen ændres fra den 1. marts til den 1. april i Dansk Energi fremfører, at værnsreglen vedr. forudfakturering er administrativ tung, begrænsende for konkurrencen og medfører et likviditetstab for el-handelvirksomheder. Det tiltrædes. Ikrafttrædelsesdatoen for engrosmodellen vil blive ændret fra den 1. marts 2016 til den 1. april Uden værnsregel mod forudfakturering vil der opstå en risiko for, at virksomheder får godtgjort elafgifter, før elafgifterne er indbetalt til SKAT, hvilket kan medføre betydelige tab for statskassen. Værnsreglen er således en forudsætning for, at engrosmodellen kan blive implementeret. Ved udformningen af værnsreglen er der lagt vægt på, dels at de administrative omkostninger begrænses, dels at der gribes mindst muligt ind i konkurrencen på elmarkedet. Værnsreglen mod forudbetaling gælder alene elafgifter. Hvordan der ellers faktureres mellem elkunde og elhandelsvirksomhed er et internt kundeforhold, hvilket ikke reguleres i Skatteministeriets lovgivning. Det bemærkes, at Side 2 af 18

3 ikke-momsregistrerede elkunder kan forudfaktureres for elafgiften. Det skal sikres, at MID-direktivets krav om, at kunder skal kunne genfinde måledata brugt til fakturering ved at aflæse deres elmåler, kan overholdes. De foreslåede afgiftsregler ses ikke at være til hinder for dette. Det foreslås, at værnsreglen ændres, så elhandelsvirksomheder kan sende faktura med elafgifter til momsregistrerede virksomheder fra det tidspunkt, hvor datahubben har genereret et engrosafregningsgrundlag for den relevante forbrugsmåned. Generelt er problematikken, at forslaget ikke giver mulighed for, at erhvervskunder slutafregnes med hensyn til afgifter, når måleværdierne er på plads. I stedet for ser det ud til, at elleverandører skal afvente engrosafregningsopgørelsen, der falder i bestemte frekvenser, som ikke tilgodeser en hurtig slutkundeafregning. Det fremgår, at en elhandelsvirksomhed ved salg af afgiftspligtig elektricitet til en momsregistreret virksomhed ikke må påføre fakturaen oplysning om afgiftsbeløb, før netselskabet har udstedt en faktura med oplysning om afgiftsbeløbet. Det bør præciseres, at der ikke er tale om det samme afgiftsbeløb på de to fakturaer, idet afgiftsbeløbet, der faktureres fra netvirksomheden I visse situationer korrigeres engrosafregningsgrundlaget i datahubben mere end et år efter, at forbruget har fundet sted, og først på dette tidspunkt kan der afgiftsmæssigt afregnes endeligt mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden. Det er for lang tid. Derfor foreslås en modifikation af værnsreglen for den situation, hvori netvirksomheden først har sendt en faktura for forbrugsperioden med afgifter til elhandelsvirksomheden. Modifikationen betyder, at elhandelsvirksomheden ved endelig fakturering for en forbrugsperiode kan fakturere et afgiftsbeløb, som er baseret på en måleraflæsning oplyst i datahubben på det givne tidspunkt, selvom elhandelsvirksomheden ikke har modtaget en faktura med nøjagtig dette afgiftsbeløb. Det er rigtigt. Det vil blive nævnt under de specielle bemærkninger. Side 3 af 18

4 til elhandelsvirksomheden er på aggregeret niveau for alle aftagenumre, mens elhandelsvirksomhedens fakturering over for momsregistrerede virksomheder alene udgør den for kunden relevante andel. Det er Dansk Energis opfattelse, at elafgiftsloven ikke har til hensigt at forhindre, at en elhandelsvirksomhed kan opkræve uspecificerede løbende ydelser, som bl.a. kan dække elhandelsvirksomhedens risiko forbundet med, at elafgiften ikke må forudopkræves. Dette bedes bekræftet. Afsnit vedrører elleverandørers fakturering af elafgifter, men ikke den øvrige fakturering. Bestemmelsen om, at afgiftsbeløb, som momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort, skal oplyses på netselskabets faktura til elleverandøren, er overflødig. På side 22 i forslaget nævnes fejlagtigt, at aftagenummeret skal fremgå, når netselskaber fakturerer elleverandører. Det formodes, at netselskaberne ikke hæfter for fejloplysninger i datahubben, som de ikke selv har lagt ind, og som resulterer i forkert afgiftsopkrævning. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Reglen vil blive fjernet fra forslaget. Fejlen vil blive rettet i forslaget. Netselskaberne hæfter ikke afgiftsmæssigt for fejloplysninger, som de ikke kan have kendskab til. Hvis fejl opdages, skal der udsendes et korrigeret afregningsgrundlag til netselskabet, som dette skal benytte til at korrigere dets afgiftsmæssige fakturering til elhandelsvirksomheden. Netselskabet hæfter for den fakturerede afgift. Side 4 af 18

5 Det foreslås, at Energinet.dk skal indmelde elvarmekunder i BBR i datahubben. Efter forslaget har elleverandøren og ikke Energinet.dk kontakten til kunden. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis Energinet.dk får ansvar for korrekt indmelding af elvarmekunder i datahubben. Det fremgår af forslaget, at elleverandøren ikke må meddele yderligere om særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold end oplyst i leveringsaftalen for et aftagenummer til datahubben. Formuleringen giver indtryk af, at der ikke kan ske senere ændringer, når en leveringsaftale er indgået. Det fremgår af forslaget, at for særlige afgiftsforhold i form af solcelleordninger har netselskabet kun adgang til oplysninger på aggregeret niveau fra datahubben. Netselskaberne har brug for disse oplysninger til bl.a. afstemning af afgiftsbetalingen og dimensionering og drift af elnettet. Netselskabet må ikke kende elleverandørens identitet på den enkelte kunde, men det virker unødvendigt, at netselskabet ikke må kende de særlige afgiftsmæssige forhold omkring den enkelte kunde. Elhandelsvirksomheden skal på grundlag af en aftale med køberen af elektricitet meddele det til datahubben, hvis særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold gør sig gældende for det af aftalen omfattede aftagenummer. Dermed vil det kun være relevante oplysninger, herunder senere oplysninger om bortfald af et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer, modtaget fra nævnte køber, som elhandelsvirksomheden kan meddele til datahubben. Det vil blive præciseret, at netselskaberne kan få adgang til denne type oplysninger. I forhold til momsregistrerede virksomheder er det ikke nødvendigt, at det skal fremgå af købsaftalen, at køber er en momsregistreret virksomhed med angivelse af CVR- eller SE-nr. for momsregistreringen. Det er ikke tilstrækkeligt, at kun CVR- eller SE-nr. for momsregistrerede kunder fremgår af købsaftalen, da der findes virksomheder med et CVR- eller SE-nr., som ikke er momsregistrerede. Side 5 af 18

6 Det bør være tilstrækkeligt, at kundens CVR- eller SE-nr. fremgår af købsaftalen. Endvidere skal den momsregistrede kundes CVR- eller SE-nr. efter forslaget fremgå af fakturaen til kunden. Det bør ikke være nødvendigt. Det bør præciseres, at i tilfælde af konstateret tyveri af elektricitet har netselskabet ret til at opkræve afgifter direkte hos kunden. Det er ikke korrekt, at forslaget ikke medfører nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Det er nødvendigt, at nummeret fremgår af fakturaen, fordi det i købsaftalen nævnte nummer kan ændres. Desuden gør et nummer på fakturaen det nemmere at konstatere, om værnsreglen er overholdt. Dette vil blive præciseret i lovforslaget. Der er ikke et aftaleforhold mellem på den ene side netvirksomheden eller en elhandelsvirksomhed og på den anden side en tyv af elektricitet, men da elafgiften skal pålægges forbrug af elektricitet i Danmark, skal der opkræves elafgift af konstateret tyveri af elektricitet. TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser. Lovforslaget medfører administrative byrder for erhvervslivet. De løbende administrative byrder består for det første i, at virksomheder i forbindelse med indgåelse af en købsaftale med en elhandelsvirksomhed skal oplyse, om virksomheden er berettiget til tilbagebetaling af elafgift med angivelse af CVR- eller SE-nr. Tidsforbruget i denne forbindelse vurderes til at være omkring ét minut, da det er kendte oplysninger for virksomheden og foretages i forbindelse med anden indberetning. Side 6 af 18

7 For det andet vil elhandelsvirksomheder skulle verificere, at de ikke forudfakturerer momsregistrerede virksomheder. Skatteministeriet oplyser, at antallet af elhandelsvirksomheder ikke kendes. For det tredje vil forslaget betyde både løbende administrative byrder og omstillingsbyrder for Energinet.dk. Omstillingsbyrderne består i, at Energinet.dk vil skulle foretage systemmæssige ændringer i it-systemer for at leve op til de nye krav om DataHub ens funktionalitet. De løbende administrative byrder består i, at Energinet.dk fremover vil skulle varetage en administrativ opgave i relation til registrering og udveksling af oplysninger mellem elhandelsvirksomheder og netvirksomheder i forhold til kontrol af særlige afgiftsforhold ( 9, stk. 2-3). Det er på nuværende tidspunkt usikkert at foretage en kvantificering af det administrative arbejde forbundet hermed, da fx hyppigheden af tilvejebringelsen af oplysningerne vil blive fastsat i en kommende bekendtgørelse. TER vil derfor foretage den nærmere kvantificering af denne administrative byrde i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen. TER vurderer, at de administrative byrder ikke overstiger timer årligt på samfundsniveau. De vil ikke blive kvantificeret yderligere. Side 7 af 18

8 Der opfordres til, at det tydeliggøres, at der for elopvarmede boliger er tale om en ændring af praksis. Der kan blive tale om begrænsede ændringer i praksis, som er nødvendige under engrosmodellen, hvor administrationen hviler på aftagenumrene for forbrugerne. For så vidt angår de kwh for kunder med elvarme nævnes opgørelse i kalendermåneder i forbindelse med leverandørskifte, men et skift kan ske på en vilkårlig dato. Det anbefales, at kalendermåneder ændres til dage. Det indarbejdes i forslaget. Den nuværende hjemmel til at udstede en bekendtgørelse i relation til kunder med elvarme udgår. Dansk Energi foreslår, at det overvejes at beholde bekendtgørelseshjemlen eller alternativt uddybe lovbestemmelsen yderligere. I forbindelse med overgangen til engrosmodellen er det mest oplagt, at netselskabernes oplysninger om særlige afgiftsforhold indberettes til datahubben, hvorefter elleverandøren kan tage udgangspunkt i disse oplysninger. Lovbemærkningerne vil blive udbygget. Desuden indeholder forslaget hjemmel til, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for elhandelsvirksomheders verifikation af særlige afgiftsforhold, herunder elvarmekunders forhold. Der vil blive indarbejdet regler i forslaget, som giver skatteministeren en bemyndigelse til at udstede regler om en overgangsordning. Der er ikke saglige argumenter for, at det skulle være mere risikobetonet at lade elhandelsvirksomheder stå for indbetaling af SKATs afgifter, som i den oprindelige engrosmodel, fremfor at det er netvirksomheden, der skal stå for indbetaling af afgifter, som foreslået. Risikoudsættelsen af elafgiften var erkendt ved beslutningen om at gennemføre engrosmodellen. Ændringen af ansvarsfordelingen mellem netvirksomhed og elhandelsvirksomhed ville kunne indebære en øget risiko for, at SKAT ikke modtog elafgifterne rettidigt, eksempelvis fordi en elhandelsvirksomhed går konkurs, eller fordi en elhandelsvirksomhed flytter til udlandet og efterlader en betydelig gæld for manglende af- Side 8 af 18

9 Foreslår, at værnsreglen mod forudfakturering begrænses til fakturering af forbrug på målere på et forbrug på over 0,1 mio. kwh årligt. Det ønskes bekræftet, at den nævnte varige belastning på 50 mio. kr. er udtryk for den varige belastning af engangstabet på 1 mia. kr. som følge af senere indbetaling af elafgift til SKAT. giftsbetaling i Danmark. Denne risiko var forudsat håndteret i en forsikringsordning. Det har imidlertid vist sig særdeles vanskeligt at implementere en forsikringsordning i praksis, der giver tilstrækkelig sikkerhed for korrekt indbetaling af elafgifter, hvorfor det er valgt en model, hvor netvirksomhederne fortsat står for indbetaling af elafgift til SKAT. Det giver samme sikkerhed for indbetaling af afgifter som under gældende regler. En begrænsning af værnsreglen vil medføre en risikoudsættelse af afgiftsprovenuet, hvilket vil gå imod formålet med værnsreglen. Mulighed for at få godtgørelse før afgiften er betalt til SKAT, kan medføre et yderligere afgiftstab for SKAT. Ligeledes må det formodes at medføre øget administration, hvis værnsreglen tilføjes yderligere betingelser. Det er korrekt, at de 50 mio. kr. svarer til den varige virkning af engangstabet på 1 mia. kr. Dansk Erhverv Vedrørende den foreslåede værnsregel mod forudfakturering af elafgifter påpeges, at eventuel manglende indbetaling af elafgifter fra netvirksomheder eller elhandelsvirksomheder på ingen måde må påvirke de elforbrugende virksomheders ret til at få godtgjort betalte elafgifter. Eventuelle manglende betalinger af afgift mellem elhandelsvirksomheder og netvirksomheder eller mellem netvirksomheder og SKAT kan ikke i sig selv påvirke de elforbrugende virksomheders ret til at få godtgjort betalte elafgifter. Side 9 af 18

10 De Frie Energiselskaber Elhandelsvirksomheders muligheder for at fakturere momsvirksomheder reguleres og begrænses. Konsekvensen er et stift og rigidt system, som kan placere elhandleren i en likviditetsklemme. Hvis dette skal fungere i praksis, skal der stilles krav til netselskaberne og Energinet.dk om meget taktfaste arbejdsgange. Det vil medføre øgede omkostninger, at elhandelsvirksomheder skal gå fra at fakturere 4 gange om året til 12 gange om året vedr. momsregistrerede virksomheder. Efter forslaget skal Energinet.dk kunne verificere særlige afgiftsforhold over for SKAT ud fra uafhængige kilder, mens registreringen af særlige afgiftsforhold skal være elhandlernes. Det vil lette de administrative byrder, hvis Energinet.dk registrerer de data, som også oprindeligt kommer fra netselskaberne. Der vil blive foreslået regler med skærpede frister for fakturering fra netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne i klima-, energiog bygningsministerens lovgivning i forbindelse med indførelse engrosmodellen. Antallet af fakturaer mellem elkunde og elhandelsvirksomhed er et internt kundeforhold, hvilket ikke reguleres i Skatteministeriets lovgivning. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Energi. Det Økologiske Råd Der er stærkt brug for at fremme varmepumper som en effektiv opvarmningsform i såvel private boliger som i fjernvarmesystemet. Varmepumper kan fremmes gennem en lavere elafgift på el til varmepumper. Det foreslås, at den foreslåede 6 i forslagets nr. 6 forberedes til at kunne skelne mellem almindelig elvarme og varmepumper. Indførelse af en særlig ordning for varmepumper falder uden for lovforslagets rammer. DI Finder det beklageligt at engrosmodellen endnu en gang udskydes. Side 10 af 18

11 DONG Energy DONG Energy fremkommer med nogle forslag, som kan begrænse problemerne ved implementeringen af værnsreglen mod forudfakturering: 1) Netselskabet forpligtes til at udstede en faktura senest 4 hverdage efter at Energinet.dk har dannet afregningsgrundlaget i datahubben. 2) Elleverandøren kan anvende afregningsgrundlaget i datahubben til afregning af kunderne, efter at netselskabet har sendt sin faktura til elleverandøren. 3) Faktureringsbekendtgørelsen indrettes således, at elleverandøren har adgang til at opkræve forudbetaling af sine kunder, blot må denne forudbetaling ikke indeholde specifikation af afgifterne. For så vidt angår afregning af mindre erhvervskunder under kwh (skabelonkunder) foreslås: A. Værnsreglen skal ikke gælde for mindre erhvervsdrivende under kwh. B. Alternativt skal værnsreglen tillade, at leverandørerne overfor erhvervskunder kan bruge de korrekte måledata, som fremgår af Der vil blive foreslået regler med skærpede frister for fakturering fra netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne i Klima-, energiog bygningsministeriets lovgivning i forbindelse med indførelse af engrosmodellen. En frist på 4 dage anses dog for restriktiv for netvirksomhederne. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Det forudsættes, at Energitilsynet tilretter faktureringsbekendtgørelsen, så denne ikke er til hinder for, at elhandelsvirksomhederne kan fakturere deres kunder forud uden samtidigt at forudfakturere elafgift. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Side 11 af 18

12 datahubben på det pågældende tidspunkt, ved periodeafregninger eller ved leverandørskift og flytninger. Det må være tilstrækkeligt, at kundens CVR- eller SE-nummer fremgår af købsaftalen. Det er således ikke nødvendigt, at kundens momsregistreringsstatus fremgår. DONG Energy hilser forslaget til håndtering af elvarmekunder velkommen, idet den beskrevne metode vurderes at være mere stringent og nemmere at administrere. Der sker dog mindre ændringer i forhold til den gældende praksis, hvilket bør fremgå af forslaget. Det foreslås, at ændringerne for elvarmekunder træder i kraft hurtigst muligt. Ved tyveri af elektricitet kan netselskaberne opkræve sit tilgodehavende direkte hos kunden. Det skal sikres, at netselskaberne har lov til at opkræve afgifter direkte hos en kunde, hvor det ikke er muligt at lade opkrævningen ske via en leverandør. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Ændringerne er et led i tilpasningerne til engrosmodellen. De bør derfor sættes i kraft samtidig med denne. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Energinet.dk Det er helt naturligt, at DataHub foreslås anvendt også for elafgifterne, da DataHub er etableret til kommunikation og udveksling af datagrundlag mellem aktørerne på elmarkedet. Dette er korrekt, og det er således også udgangspunktet for lovforslaget. Side 12 af 18

13 Høringsforslaget indeholder dog nogle kontrolforpligtelser for Energinet.dk i forhold til afgiftsgrundlaget og afgiftsopkrævningen, som Energinet.dk ikke ser sig i stand til at opfylde i den form og det omfang, som fremgår af forslaget. Energinet.dk tillægges ikke en myndighedskontrol med elafgifterne. Energinet.dk skal medvirke til at tilvejebringe grundlaget for SKATs kontrol af elafgifterne. Forslaget lægger op til, at Energinet.dk skal udføre løbende samkøring med uafhængige kilder i form af f.eks. BBR. Dette betragtes som en myndighedsopgave inden for SKATs ministerielle ressortområde. Det anses ikke for at være en naturlig opgave for Energinet.dk at udføre kontrolopgaver vedrørende afgiftsforhold. Energinet.dk vurderer umiddelbart, at der med forslaget på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig hjemmel hertil. Med forslaget er det ikke taget stilling til, om samkøringer eller lignende skal ske løbende eller med visse mellemrum. Der vil om nødvendigt blive fastsat nærmere regler herom i en bekendtgørelse. Skatteministeriet er i dialog med Energinet.dk og Energistyrelsen om indholdet af en bekendtgørelse på området. Et udkast til bekendtgørelsen sendes i høring snarest muligt. Der foreslås en ændret formulering af 9, stk. 2, hvorefter Energinet.dk på forlangende overfor SKAT skal kunne fremvise et grundlag for kontrol af, hvorvidt oplysninger om særlige afgiftsforhold i datahubben stemmer overens med oplysninger ifølge uafhængige kilder. Det må forstås således, at SKAT skal foretage omfattende samkøring af registre. Denne opgave med verifikation af data hører naturligt hjemme i Energinet.dk. Det ønskes præciseret i forslaget, at Energinet.dk i tilfælde af fejl, skal være behjælpelig med kontaktoplysninger mellem elhandelsvirksomheden og netvirksomheden, som herefter bilateralt skal afklare forholdene. Det bør desuden fremgå, at Energinet.dk ikke kan pålægges ansvar for eventuelle fejlagtige registreringer om særlige afgiftsforhold. Det vil blive indarbejdet i forslaget tillige med regler om, hvem der har ansvar for at indmelde fejl og ophæve indmeldte fejl for et aftagenummer i datahubben. Side 13 af 18

14 Efter lovteksten i 6, stk. 3, nr. 2, er der et 1:1 forhold mellem aftagenummer og boligenheden registreret med elvarme i BBR. Efter Energinet.dks forståelse træffes kommunens afgørelser om elvarme ikke pr. aftagenummer, men i stedet pr. boligenhed. Det anføres, at forslagets 6, stk. 3, nr. 2, betyder, at aftagenummeret grundet den fysiske installation ikke kan levere strøm til flere boligenheder. Det er rigtigt. 6, stk. 4, nævner en opgørelse i kalendermåneder i forbindelse med leverandørskifte, men et skift kan ske på en vilkårlig dato. Det anbefales, at kalendermåneder ændres til dage. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. De foreslåede ændringer vil efter et overordnet estimat medføre engangsomkostninger på ca. 5 mio. kr. og årlige driftsudgifter svarende til ca. 11 årsværk. Dette skøn er behæftet med stor usikkerhed, og størrelsen af disse udgifter vil afhænge af den opgave og den implementering, der pålægges Energinet.dk. I forbindelse med udarbejdelse af en bekendtgørelse med nærmere regler på området vil der blive lagt stor vægt på, at Energinet.dk ikke påføres unødvendige omkostninger. Når bekendtgørelsen kommer i høring, vil TER vurdere de administrative byrder. Det vurderes, at de opgaver, som de registrerede netvirksomheder varetager i dag, fremadrettet overdrages til elhandelsvirksomhederne, mens de opgaver, der pålægges Energinet.dk, vurderes at være et tillæg til de eksisterende led i verificeringen. Det er rigtigt, at der er nye opgaver med verifikation, som pålægges Energinet.dk. Definitionen af en elhandelsvirksomhed bør være samstemmende med definitionen i lov om elforsyning. Det er den samme definition som i elforsyningsloven, men med den præcisering, at definitionen kun Side 14 af 18

15 Det foreslås, at datahubben defineres i overensstemmelse med Energinet.dk s markedsforskrifter, hvoraf fremgår denne definition: En it-platform der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner, samt kommunikationen mellem alle elmarkedets aktører i Danmark. omfatter el-detailhandleren og dermed ikke elhandlere i tidligere led i handelskæden. Definitionen vil blive indarbejdet i lovforslaget. I lovbemærkningerne til 7, stk. 3, 1. pkt., nævnes udtrykket aftagenummeret, hvilket må være en fejl. Der er tale om en fejl, som rettes. Ifølge Energinet.dk s forskrifter kan der på et aftagenummer være registreret enten en juridisk person med ét CVR-nr. eller max to fysiske personer. Dette afsnit i lovbemærkningerne er ikke i overensstemmelse med forskrifterne: Det er således muligt, at et aftagenummer vedrører både elforbrugere omfattet af afgiftsfritagelsen for VE-anlæg og elforbrugere, som ikke er omfattet af denne fritagelse. Med dette afsnit understreges blot, at der skal være et 1:1 forhold mellem forbrugeren, som er omfattet af afgiftsfritagelsen for VE-anlæg, og aftagenummeret for forbrugeren. Udtrykket elkunder anvendes uklart i forslaget (side 8), hvor der bl.a. står, at netvirksomheder fakturerer særligt nedsatte afgifter for udlevering af el til visse elkunder. Ved en elkunde forstås normalt slutkunden. Det ønskes præciseret, at det er overfor SKAT, at elhandelsvirksomheden skal kunne verificere særlige afgiftsforhold. Det er ikke tale om en uklarhed. Ved elkunden forstås slutkunden. De særligt nedsatte afgifter, som netvirksomheden fakturer til elhandelsvirksomheden, gælder kun for visse elkunder, f.eks. elkunder med elopvarmede helårsboliger i ifølge BBR. Side 15 af 18

16 Energinet.dk gør opmærksom på, at datahubben ikke kan forpligtes, som det nævnes i forslaget, da datahubben ikke er en juridisk person. Det er kun SKAT, som kan kræve dokumentation for elhandelsvirksomhedens verifikation. Det fremgår af forslaget. Der henvises til kommentarerne til høringssvaret fra Advokatrådet Advokatsamfundet. Landbrug & Fødevarer Det kræves som betingelse for tilbagebetaling af elafgift, at erhvervskunden i købsaftalen med elhandelsvirksomheden anfører, at erhvervskunden er berettiget til tilbagebetaling af elafgift. Det er meget vigtigt, at de nye ekstra betingelser i forhold til erhvervskunders tilbagebetaling af elafgift ikke vil medføre, at danske erhvervskunder uforvarende eller ved en administrativ fejl eller mangel i kontrakten sættes i en situation, hvor man afkræves højere elafgifter end nødvendigt. Der vil være muligt at rette fejl og mangler i købsaftaler eller på fakturaer. Det ønskes belyst, i hvilket omfang værnsreglen mod forudfakturering påvirker momsregistrerede elkunders likviditet. Forslaget øger ikke perioden mellem betaling og mulighed for godtgørelse af elafgiften. Hertil kommer, at værnsreglen modvirker, at en elkunde betaler forud for elafgift, og der efterfølgende ikke leveres el af elhandels-virksomhed som følge af svig el-ler konkurs. OK OK foreslår, at det oprindelige forslag vedr. engrosmodellen fastholdes, og den forudsatte forsikringsordning håndteres ved at stille krav om en bankgaranti til SKAT. Alter- Af L /12 (Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.) fremgår, at hvis hver enkelt elhandelsvirksomhed skal stille fuld sikkerhed for sin afgiftsbetaling, vur- Side 16 af 18

17 nativt foreslås, at Energinet.dk bliver ansvarlig for opkrævning af afgifter hos elhandelsvirksom-hederne. deres det at blive så omkost-ningstungt, at kun de mest vel-konsoliderede elhandelsvirksom-heder vil kunne overleve. Hensigten med at fremme konkurrencen på elmarkedet vil dermed gå tabt. Der er valgt en model, hvor indbetaling af elafgifter til SKAT bevares hos netselskaberne, hvilket vurderes mest hensigtsmæssigt, da netselskaberne har en tættere kontakt med elhandelsvirksom-hederne og dermed bedre kan fo-rebygge tab end Energinet.dk. SE Det anbefales, at elhandelsvirksomhederne ikke pålægges ekstra ansvar i forhold til indhentning af data om kunderne, og at elhandelsvirksomhederne ikke skal foretage skatterådgivning for kunder. Fremover varetages al relevant kontakt til elkunderne alene af elhandelsvirksomhederne. Af hensyn til, at der skal forelægge dokumentation for overholdelse af værnsreglen vedrørende momsregistrerede kunder og regler om kunders særlige afgiftsforhold (reduceret elafgift), er det nødvendigt, at elhandelsvirksomheder i højere grad end i dag, skal indhente og opbevare data om kunder. Forslaget forpligter ikke elhandelsvirksomhederne til at yde skatterådgivning. SE kan støtte, at CVR-nummeret fremover skal vises på fakturaen til kunder, men det bør slås fast, at det er kundernes ansvar at opdatere disse. Lovforslaget vil blive præciseret på dette område. CVR-nummeret (eller SE-nummeret) på fakturaen til momsregistrerede virksomheder/kunder vil i praksis være det nummer, som fremgår af kontrakten om ellevererancen mellem elhandelsvirksomheden og kunden. Hvis kunden efter indgåelsen af kontrakten meddeler elhandelsvirksomheden, at den har fået et Side 17 af 18

18 andet nummer, skal dette nummer stå på fakturaen. Med andre ord skal elhandelsvirksomheden anføre det nummer på fakturaen, som er oplyst af kunden. Der er ikke noget til hinder for, at elhandelsvirksomheden - som en aftalt service overfor kunden - finder og opdaterer denne information selv. Elhandelsvirksomheders kontrakter med momsregistrerede virksomheder skal indeholde oplysninger om særlige afgiftsforhold. SE kan støtte, at der kommer en generel passus i kontrakten, men kan ikke støtte, at teksten skal tilpasses fra gang til gang. Energinet.dk/datahubben forpligtes til at stille oplysninger om særlige afgiftsforhold til rådighed for netvirksomheder. Det letter elhandelsvirkomhedernes arbejdsgang, men SE kan ikke se, hvorfor netvirksomheden skal have denne oplysning. Netvirksomhederne skal ved fakturering oplyse særlige afgiftsforhold for den solgte el separat for hver af de forskellige kundetyper. Oplysningerne bør specificeres af Energinet.dk/datahubben. Uanset om der er tale om erhvervskunder eller andre kunder med særlige afgiftsforhold (reduceret elafgift), vil oplysning herom kunne fremgå på standardiseret vis af kontrakten med kunden. Der er tale om oplysninger om særlige afgiftsforhold (reduceret elafgift). Energinet.dk/datahubben forpligtes til at stille oplysningerne til rådighed for netvirksomheden med henblik på netvirksomhedens fakturering. Energinet.dk meddeler netvirksomheden disse specificerede oplysninger til brug for faktureringen. Det fremgår af forslagets 9. Side 18 af 18

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 6. OKTOBER 2015 DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM 13. august 2015 Ret & Administration 15/05734 OTS RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. Forslag. til Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

1. UDSKYDELSE AF ENGROSMODELLEN ER IKKE EN GRATIS OMGANG

1. UDSKYDELSE AF ENGROSMODELLEN ER IKKE EN GRATIS OMGANG ENERGISTYRELSEN Amaliegade 44 1256 København K København, den 10/3 2014. Vedr.: Høringssvar til lov om ændring af lov om elforsyning mv. Foreningen for De Frie Energiselskaber takker for muligheden for

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk Engrosmodel Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 5

Direktørgruppemøde, møde 5 Direktørgruppemøde, møde 5 Tid Tirsdag 21. oktober kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Hvem er jeg? Jesper Nørgaard M.Sc. 2011 fra AAU (Indeklima og Energi) Videnskabelig assistent AAU 2011

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene

Sammenfatning af høringssvarene Devoteam A/S Lyngbyvej 2 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 9. december 2014 Sammenfatning af høringssvarene Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

2014-12-17 Dialogmøde 14, referat

2014-12-17 Dialogmøde 14, referat 2014-12-17 Dialogmøde 14, referat Tid 17. december 2014 kl. 13.00-15.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Håndtering af fejlagtige leverandørskift

Håndtering af fejlagtige leverandørskift Til: Energitilsynet Håndtering af fejlagtige leverandørskift 7. januar 2013 HEP-HSF/HEP Energitilsynet behandlede den 27. november 2012 Energinet.dk s anmeldte markeds- og målerforskrifter, som ligger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 1 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 1. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

DataHub hvad er projektets formål?

DataHub hvad er projektets formål? DataHub hvad er projektets formål? Morten Braae Nielsen Afregningschef - El, Elmarked Telefon: +45 7622 4304 Mobil: +45 2333 8509 E-mail: mbn@energinet.dk 1 Problematikker i det danske detailmarked - der

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

BILAG 1. Engrosmodel statusopdatering. Indhold. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 9.

BILAG 1. Engrosmodel statusopdatering. Indhold. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 9. BILAG 1 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodel statusopdatering 9. juni 2015 JHH/ADA Det indstilles, at den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og Data-

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere