Skatteudvalget L 144 Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til engrosmodellen og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet) for så vidt angår den del af forslaget, der vedrører tilpasninger af elafgiftslovgivningen til engrosmodellen, og som i perioden 5. december 2014 til den 7. januar 2015 har været sendt i høring. Benny Engelbrecht / Lene Skov Henningsen

2 Advokatrådet Advokatsamfundet Det påpeges, at det retlige pligtsubjekt ikke kan være datahubben, men må være den juridiske person Energinet.dk, som driver datahubben. Det er rigtigt. Forslaget vil blive tilpasset hertil. CO-industri Kan støtte indholdet af forslaget. Danmarks Rederiforening Foreningen forstår forslagets punkt således, at havnevirksomheden fortsat skal fakturere den reducerede el-sats til de berettigede skibe. Det er rigtigt. Dansk Energi Dansk Energi foreslår, at ikrafttrædelsesdatoen ændres fra den 1. marts til den 1. april i Dansk Energi fremfører, at værnsreglen vedr. forudfakturering er administrativ tung, begrænsende for konkurrencen og medfører et likviditetstab for el-handelvirksomheder. Det tiltrædes. Ikrafttrædelsesdatoen for engrosmodellen vil blive ændret fra den 1. marts 2016 til den 1. april Uden værnsregel mod forudfakturering vil der opstå en risiko for, at virksomheder får godtgjort elafgifter, før elafgifterne er indbetalt til SKAT, hvilket kan medføre betydelige tab for statskassen. Værnsreglen er således en forudsætning for, at engrosmodellen kan blive implementeret. Ved udformningen af værnsreglen er der lagt vægt på, dels at de administrative omkostninger begrænses, dels at der gribes mindst muligt ind i konkurrencen på elmarkedet. Værnsreglen mod forudbetaling gælder alene elafgifter. Hvordan der ellers faktureres mellem elkunde og elhandelsvirksomhed er et internt kundeforhold, hvilket ikke reguleres i Skatteministeriets lovgivning. Det bemærkes, at Side 2 af 18

3 ikke-momsregistrerede elkunder kan forudfaktureres for elafgiften. Det skal sikres, at MID-direktivets krav om, at kunder skal kunne genfinde måledata brugt til fakturering ved at aflæse deres elmåler, kan overholdes. De foreslåede afgiftsregler ses ikke at være til hinder for dette. Det foreslås, at værnsreglen ændres, så elhandelsvirksomheder kan sende faktura med elafgifter til momsregistrerede virksomheder fra det tidspunkt, hvor datahubben har genereret et engrosafregningsgrundlag for den relevante forbrugsmåned. Generelt er problematikken, at forslaget ikke giver mulighed for, at erhvervskunder slutafregnes med hensyn til afgifter, når måleværdierne er på plads. I stedet for ser det ud til, at elleverandører skal afvente engrosafregningsopgørelsen, der falder i bestemte frekvenser, som ikke tilgodeser en hurtig slutkundeafregning. Det fremgår, at en elhandelsvirksomhed ved salg af afgiftspligtig elektricitet til en momsregistreret virksomhed ikke må påføre fakturaen oplysning om afgiftsbeløb, før netselskabet har udstedt en faktura med oplysning om afgiftsbeløbet. Det bør præciseres, at der ikke er tale om det samme afgiftsbeløb på de to fakturaer, idet afgiftsbeløbet, der faktureres fra netvirksomheden I visse situationer korrigeres engrosafregningsgrundlaget i datahubben mere end et år efter, at forbruget har fundet sted, og først på dette tidspunkt kan der afgiftsmæssigt afregnes endeligt mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden. Det er for lang tid. Derfor foreslås en modifikation af værnsreglen for den situation, hvori netvirksomheden først har sendt en faktura for forbrugsperioden med afgifter til elhandelsvirksomheden. Modifikationen betyder, at elhandelsvirksomheden ved endelig fakturering for en forbrugsperiode kan fakturere et afgiftsbeløb, som er baseret på en måleraflæsning oplyst i datahubben på det givne tidspunkt, selvom elhandelsvirksomheden ikke har modtaget en faktura med nøjagtig dette afgiftsbeløb. Det er rigtigt. Det vil blive nævnt under de specielle bemærkninger. Side 3 af 18

4 til elhandelsvirksomheden er på aggregeret niveau for alle aftagenumre, mens elhandelsvirksomhedens fakturering over for momsregistrerede virksomheder alene udgør den for kunden relevante andel. Det er Dansk Energis opfattelse, at elafgiftsloven ikke har til hensigt at forhindre, at en elhandelsvirksomhed kan opkræve uspecificerede løbende ydelser, som bl.a. kan dække elhandelsvirksomhedens risiko forbundet med, at elafgiften ikke må forudopkræves. Dette bedes bekræftet. Afsnit vedrører elleverandørers fakturering af elafgifter, men ikke den øvrige fakturering. Bestemmelsen om, at afgiftsbeløb, som momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort, skal oplyses på netselskabets faktura til elleverandøren, er overflødig. På side 22 i forslaget nævnes fejlagtigt, at aftagenummeret skal fremgå, når netselskaber fakturerer elleverandører. Det formodes, at netselskaberne ikke hæfter for fejloplysninger i datahubben, som de ikke selv har lagt ind, og som resulterer i forkert afgiftsopkrævning. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Reglen vil blive fjernet fra forslaget. Fejlen vil blive rettet i forslaget. Netselskaberne hæfter ikke afgiftsmæssigt for fejloplysninger, som de ikke kan have kendskab til. Hvis fejl opdages, skal der udsendes et korrigeret afregningsgrundlag til netselskabet, som dette skal benytte til at korrigere dets afgiftsmæssige fakturering til elhandelsvirksomheden. Netselskabet hæfter for den fakturerede afgift. Side 4 af 18

5 Det foreslås, at Energinet.dk skal indmelde elvarmekunder i BBR i datahubben. Efter forslaget har elleverandøren og ikke Energinet.dk kontakten til kunden. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis Energinet.dk får ansvar for korrekt indmelding af elvarmekunder i datahubben. Det fremgår af forslaget, at elleverandøren ikke må meddele yderligere om særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold end oplyst i leveringsaftalen for et aftagenummer til datahubben. Formuleringen giver indtryk af, at der ikke kan ske senere ændringer, når en leveringsaftale er indgået. Det fremgår af forslaget, at for særlige afgiftsforhold i form af solcelleordninger har netselskabet kun adgang til oplysninger på aggregeret niveau fra datahubben. Netselskaberne har brug for disse oplysninger til bl.a. afstemning af afgiftsbetalingen og dimensionering og drift af elnettet. Netselskabet må ikke kende elleverandørens identitet på den enkelte kunde, men det virker unødvendigt, at netselskabet ikke må kende de særlige afgiftsmæssige forhold omkring den enkelte kunde. Elhandelsvirksomheden skal på grundlag af en aftale med køberen af elektricitet meddele det til datahubben, hvis særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold gør sig gældende for det af aftalen omfattede aftagenummer. Dermed vil det kun være relevante oplysninger, herunder senere oplysninger om bortfald af et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer, modtaget fra nævnte køber, som elhandelsvirksomheden kan meddele til datahubben. Det vil blive præciseret, at netselskaberne kan få adgang til denne type oplysninger. I forhold til momsregistrerede virksomheder er det ikke nødvendigt, at det skal fremgå af købsaftalen, at køber er en momsregistreret virksomhed med angivelse af CVR- eller SE-nr. for momsregistreringen. Det er ikke tilstrækkeligt, at kun CVR- eller SE-nr. for momsregistrerede kunder fremgår af købsaftalen, da der findes virksomheder med et CVR- eller SE-nr., som ikke er momsregistrerede. Side 5 af 18

6 Det bør være tilstrækkeligt, at kundens CVR- eller SE-nr. fremgår af købsaftalen. Endvidere skal den momsregistrede kundes CVR- eller SE-nr. efter forslaget fremgå af fakturaen til kunden. Det bør ikke være nødvendigt. Det bør præciseres, at i tilfælde af konstateret tyveri af elektricitet har netselskabet ret til at opkræve afgifter direkte hos kunden. Det er ikke korrekt, at forslaget ikke medfører nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Det er nødvendigt, at nummeret fremgår af fakturaen, fordi det i købsaftalen nævnte nummer kan ændres. Desuden gør et nummer på fakturaen det nemmere at konstatere, om værnsreglen er overholdt. Dette vil blive præciseret i lovforslaget. Der er ikke et aftaleforhold mellem på den ene side netvirksomheden eller en elhandelsvirksomhed og på den anden side en tyv af elektricitet, men da elafgiften skal pålægges forbrug af elektricitet i Danmark, skal der opkræves elafgift af konstateret tyveri af elektricitet. TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser. Lovforslaget medfører administrative byrder for erhvervslivet. De løbende administrative byrder består for det første i, at virksomheder i forbindelse med indgåelse af en købsaftale med en elhandelsvirksomhed skal oplyse, om virksomheden er berettiget til tilbagebetaling af elafgift med angivelse af CVR- eller SE-nr. Tidsforbruget i denne forbindelse vurderes til at være omkring ét minut, da det er kendte oplysninger for virksomheden og foretages i forbindelse med anden indberetning. Side 6 af 18

7 For det andet vil elhandelsvirksomheder skulle verificere, at de ikke forudfakturerer momsregistrerede virksomheder. Skatteministeriet oplyser, at antallet af elhandelsvirksomheder ikke kendes. For det tredje vil forslaget betyde både løbende administrative byrder og omstillingsbyrder for Energinet.dk. Omstillingsbyrderne består i, at Energinet.dk vil skulle foretage systemmæssige ændringer i it-systemer for at leve op til de nye krav om DataHub ens funktionalitet. De løbende administrative byrder består i, at Energinet.dk fremover vil skulle varetage en administrativ opgave i relation til registrering og udveksling af oplysninger mellem elhandelsvirksomheder og netvirksomheder i forhold til kontrol af særlige afgiftsforhold ( 9, stk. 2-3). Det er på nuværende tidspunkt usikkert at foretage en kvantificering af det administrative arbejde forbundet hermed, da fx hyppigheden af tilvejebringelsen af oplysningerne vil blive fastsat i en kommende bekendtgørelse. TER vil derfor foretage den nærmere kvantificering af denne administrative byrde i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen. TER vurderer, at de administrative byrder ikke overstiger timer årligt på samfundsniveau. De vil ikke blive kvantificeret yderligere. Side 7 af 18

8 Der opfordres til, at det tydeliggøres, at der for elopvarmede boliger er tale om en ændring af praksis. Der kan blive tale om begrænsede ændringer i praksis, som er nødvendige under engrosmodellen, hvor administrationen hviler på aftagenumrene for forbrugerne. For så vidt angår de kwh for kunder med elvarme nævnes opgørelse i kalendermåneder i forbindelse med leverandørskifte, men et skift kan ske på en vilkårlig dato. Det anbefales, at kalendermåneder ændres til dage. Det indarbejdes i forslaget. Den nuværende hjemmel til at udstede en bekendtgørelse i relation til kunder med elvarme udgår. Dansk Energi foreslår, at det overvejes at beholde bekendtgørelseshjemlen eller alternativt uddybe lovbestemmelsen yderligere. I forbindelse med overgangen til engrosmodellen er det mest oplagt, at netselskabernes oplysninger om særlige afgiftsforhold indberettes til datahubben, hvorefter elleverandøren kan tage udgangspunkt i disse oplysninger. Lovbemærkningerne vil blive udbygget. Desuden indeholder forslaget hjemmel til, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for elhandelsvirksomheders verifikation af særlige afgiftsforhold, herunder elvarmekunders forhold. Der vil blive indarbejdet regler i forslaget, som giver skatteministeren en bemyndigelse til at udstede regler om en overgangsordning. Der er ikke saglige argumenter for, at det skulle være mere risikobetonet at lade elhandelsvirksomheder stå for indbetaling af SKATs afgifter, som i den oprindelige engrosmodel, fremfor at det er netvirksomheden, der skal stå for indbetaling af afgifter, som foreslået. Risikoudsættelsen af elafgiften var erkendt ved beslutningen om at gennemføre engrosmodellen. Ændringen af ansvarsfordelingen mellem netvirksomhed og elhandelsvirksomhed ville kunne indebære en øget risiko for, at SKAT ikke modtog elafgifterne rettidigt, eksempelvis fordi en elhandelsvirksomhed går konkurs, eller fordi en elhandelsvirksomhed flytter til udlandet og efterlader en betydelig gæld for manglende af- Side 8 af 18

9 Foreslår, at værnsreglen mod forudfakturering begrænses til fakturering af forbrug på målere på et forbrug på over 0,1 mio. kwh årligt. Det ønskes bekræftet, at den nævnte varige belastning på 50 mio. kr. er udtryk for den varige belastning af engangstabet på 1 mia. kr. som følge af senere indbetaling af elafgift til SKAT. giftsbetaling i Danmark. Denne risiko var forudsat håndteret i en forsikringsordning. Det har imidlertid vist sig særdeles vanskeligt at implementere en forsikringsordning i praksis, der giver tilstrækkelig sikkerhed for korrekt indbetaling af elafgifter, hvorfor det er valgt en model, hvor netvirksomhederne fortsat står for indbetaling af elafgift til SKAT. Det giver samme sikkerhed for indbetaling af afgifter som under gældende regler. En begrænsning af værnsreglen vil medføre en risikoudsættelse af afgiftsprovenuet, hvilket vil gå imod formålet med værnsreglen. Mulighed for at få godtgørelse før afgiften er betalt til SKAT, kan medføre et yderligere afgiftstab for SKAT. Ligeledes må det formodes at medføre øget administration, hvis værnsreglen tilføjes yderligere betingelser. Det er korrekt, at de 50 mio. kr. svarer til den varige virkning af engangstabet på 1 mia. kr. Dansk Erhverv Vedrørende den foreslåede værnsregel mod forudfakturering af elafgifter påpeges, at eventuel manglende indbetaling af elafgifter fra netvirksomheder eller elhandelsvirksomheder på ingen måde må påvirke de elforbrugende virksomheders ret til at få godtgjort betalte elafgifter. Eventuelle manglende betalinger af afgift mellem elhandelsvirksomheder og netvirksomheder eller mellem netvirksomheder og SKAT kan ikke i sig selv påvirke de elforbrugende virksomheders ret til at få godtgjort betalte elafgifter. Side 9 af 18

10 De Frie Energiselskaber Elhandelsvirksomheders muligheder for at fakturere momsvirksomheder reguleres og begrænses. Konsekvensen er et stift og rigidt system, som kan placere elhandleren i en likviditetsklemme. Hvis dette skal fungere i praksis, skal der stilles krav til netselskaberne og Energinet.dk om meget taktfaste arbejdsgange. Det vil medføre øgede omkostninger, at elhandelsvirksomheder skal gå fra at fakturere 4 gange om året til 12 gange om året vedr. momsregistrerede virksomheder. Efter forslaget skal Energinet.dk kunne verificere særlige afgiftsforhold over for SKAT ud fra uafhængige kilder, mens registreringen af særlige afgiftsforhold skal være elhandlernes. Det vil lette de administrative byrder, hvis Energinet.dk registrerer de data, som også oprindeligt kommer fra netselskaberne. Der vil blive foreslået regler med skærpede frister for fakturering fra netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne i klima-, energiog bygningsministerens lovgivning i forbindelse med indførelse engrosmodellen. Antallet af fakturaer mellem elkunde og elhandelsvirksomhed er et internt kundeforhold, hvilket ikke reguleres i Skatteministeriets lovgivning. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Energi. Det Økologiske Råd Der er stærkt brug for at fremme varmepumper som en effektiv opvarmningsform i såvel private boliger som i fjernvarmesystemet. Varmepumper kan fremmes gennem en lavere elafgift på el til varmepumper. Det foreslås, at den foreslåede 6 i forslagets nr. 6 forberedes til at kunne skelne mellem almindelig elvarme og varmepumper. Indførelse af en særlig ordning for varmepumper falder uden for lovforslagets rammer. DI Finder det beklageligt at engrosmodellen endnu en gang udskydes. Side 10 af 18

11 DONG Energy DONG Energy fremkommer med nogle forslag, som kan begrænse problemerne ved implementeringen af værnsreglen mod forudfakturering: 1) Netselskabet forpligtes til at udstede en faktura senest 4 hverdage efter at Energinet.dk har dannet afregningsgrundlaget i datahubben. 2) Elleverandøren kan anvende afregningsgrundlaget i datahubben til afregning af kunderne, efter at netselskabet har sendt sin faktura til elleverandøren. 3) Faktureringsbekendtgørelsen indrettes således, at elleverandøren har adgang til at opkræve forudbetaling af sine kunder, blot må denne forudbetaling ikke indeholde specifikation af afgifterne. For så vidt angår afregning af mindre erhvervskunder under kwh (skabelonkunder) foreslås: A. Værnsreglen skal ikke gælde for mindre erhvervsdrivende under kwh. B. Alternativt skal værnsreglen tillade, at leverandørerne overfor erhvervskunder kan bruge de korrekte måledata, som fremgår af Der vil blive foreslået regler med skærpede frister for fakturering fra netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne i Klima-, energiog bygningsministeriets lovgivning i forbindelse med indførelse af engrosmodellen. En frist på 4 dage anses dog for restriktiv for netvirksomhederne. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Det forudsættes, at Energitilsynet tilretter faktureringsbekendtgørelsen, så denne ikke er til hinder for, at elhandelsvirksomhederne kan fakturere deres kunder forud uden samtidigt at forudfakturere elafgift. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Side 11 af 18

12 datahubben på det pågældende tidspunkt, ved periodeafregninger eller ved leverandørskift og flytninger. Det må være tilstrækkeligt, at kundens CVR- eller SE-nummer fremgår af købsaftalen. Det er således ikke nødvendigt, at kundens momsregistreringsstatus fremgår. DONG Energy hilser forslaget til håndtering af elvarmekunder velkommen, idet den beskrevne metode vurderes at være mere stringent og nemmere at administrere. Der sker dog mindre ændringer i forhold til den gældende praksis, hvilket bør fremgå af forslaget. Det foreslås, at ændringerne for elvarmekunder træder i kraft hurtigst muligt. Ved tyveri af elektricitet kan netselskaberne opkræve sit tilgodehavende direkte hos kunden. Det skal sikres, at netselskaberne har lov til at opkræve afgifter direkte hos en kunde, hvor det ikke er muligt at lade opkrævningen ske via en leverandør. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Ændringerne er et led i tilpasningerne til engrosmodellen. De bør derfor sættes i kraft samtidig med denne. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. Energinet.dk Det er helt naturligt, at DataHub foreslås anvendt også for elafgifterne, da DataHub er etableret til kommunikation og udveksling af datagrundlag mellem aktørerne på elmarkedet. Dette er korrekt, og det er således også udgangspunktet for lovforslaget. Side 12 af 18

13 Høringsforslaget indeholder dog nogle kontrolforpligtelser for Energinet.dk i forhold til afgiftsgrundlaget og afgiftsopkrævningen, som Energinet.dk ikke ser sig i stand til at opfylde i den form og det omfang, som fremgår af forslaget. Energinet.dk tillægges ikke en myndighedskontrol med elafgifterne. Energinet.dk skal medvirke til at tilvejebringe grundlaget for SKATs kontrol af elafgifterne. Forslaget lægger op til, at Energinet.dk skal udføre løbende samkøring med uafhængige kilder i form af f.eks. BBR. Dette betragtes som en myndighedsopgave inden for SKATs ministerielle ressortområde. Det anses ikke for at være en naturlig opgave for Energinet.dk at udføre kontrolopgaver vedrørende afgiftsforhold. Energinet.dk vurderer umiddelbart, at der med forslaget på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig hjemmel hertil. Med forslaget er det ikke taget stilling til, om samkøringer eller lignende skal ske løbende eller med visse mellemrum. Der vil om nødvendigt blive fastsat nærmere regler herom i en bekendtgørelse. Skatteministeriet er i dialog med Energinet.dk og Energistyrelsen om indholdet af en bekendtgørelse på området. Et udkast til bekendtgørelsen sendes i høring snarest muligt. Der foreslås en ændret formulering af 9, stk. 2, hvorefter Energinet.dk på forlangende overfor SKAT skal kunne fremvise et grundlag for kontrol af, hvorvidt oplysninger om særlige afgiftsforhold i datahubben stemmer overens med oplysninger ifølge uafhængige kilder. Det må forstås således, at SKAT skal foretage omfattende samkøring af registre. Denne opgave med verifikation af data hører naturligt hjemme i Energinet.dk. Det ønskes præciseret i forslaget, at Energinet.dk i tilfælde af fejl, skal være behjælpelig med kontaktoplysninger mellem elhandelsvirksomheden og netvirksomheden, som herefter bilateralt skal afklare forholdene. Det bør desuden fremgå, at Energinet.dk ikke kan pålægges ansvar for eventuelle fejlagtige registreringer om særlige afgiftsforhold. Det vil blive indarbejdet i forslaget tillige med regler om, hvem der har ansvar for at indmelde fejl og ophæve indmeldte fejl for et aftagenummer i datahubben. Side 13 af 18

14 Efter lovteksten i 6, stk. 3, nr. 2, er der et 1:1 forhold mellem aftagenummer og boligenheden registreret med elvarme i BBR. Efter Energinet.dks forståelse træffes kommunens afgørelser om elvarme ikke pr. aftagenummer, men i stedet pr. boligenhed. Det anføres, at forslagets 6, stk. 3, nr. 2, betyder, at aftagenummeret grundet den fysiske installation ikke kan levere strøm til flere boligenheder. Det er rigtigt. 6, stk. 4, nævner en opgørelse i kalendermåneder i forbindelse med leverandørskifte, men et skift kan ske på en vilkårlig dato. Det anbefales, at kalendermåneder ændres til dage. Der henvises til kommentarerne til Dansk Energi. De foreslåede ændringer vil efter et overordnet estimat medføre engangsomkostninger på ca. 5 mio. kr. og årlige driftsudgifter svarende til ca. 11 årsværk. Dette skøn er behæftet med stor usikkerhed, og størrelsen af disse udgifter vil afhænge af den opgave og den implementering, der pålægges Energinet.dk. I forbindelse med udarbejdelse af en bekendtgørelse med nærmere regler på området vil der blive lagt stor vægt på, at Energinet.dk ikke påføres unødvendige omkostninger. Når bekendtgørelsen kommer i høring, vil TER vurdere de administrative byrder. Det vurderes, at de opgaver, som de registrerede netvirksomheder varetager i dag, fremadrettet overdrages til elhandelsvirksomhederne, mens de opgaver, der pålægges Energinet.dk, vurderes at være et tillæg til de eksisterende led i verificeringen. Det er rigtigt, at der er nye opgaver med verifikation, som pålægges Energinet.dk. Definitionen af en elhandelsvirksomhed bør være samstemmende med definitionen i lov om elforsyning. Det er den samme definition som i elforsyningsloven, men med den præcisering, at definitionen kun Side 14 af 18

15 Det foreslås, at datahubben defineres i overensstemmelse med Energinet.dk s markedsforskrifter, hvoraf fremgår denne definition: En it-platform der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner, samt kommunikationen mellem alle elmarkedets aktører i Danmark. omfatter el-detailhandleren og dermed ikke elhandlere i tidligere led i handelskæden. Definitionen vil blive indarbejdet i lovforslaget. I lovbemærkningerne til 7, stk. 3, 1. pkt., nævnes udtrykket aftagenummeret, hvilket må være en fejl. Der er tale om en fejl, som rettes. Ifølge Energinet.dk s forskrifter kan der på et aftagenummer være registreret enten en juridisk person med ét CVR-nr. eller max to fysiske personer. Dette afsnit i lovbemærkningerne er ikke i overensstemmelse med forskrifterne: Det er således muligt, at et aftagenummer vedrører både elforbrugere omfattet af afgiftsfritagelsen for VE-anlæg og elforbrugere, som ikke er omfattet af denne fritagelse. Med dette afsnit understreges blot, at der skal være et 1:1 forhold mellem forbrugeren, som er omfattet af afgiftsfritagelsen for VE-anlæg, og aftagenummeret for forbrugeren. Udtrykket elkunder anvendes uklart i forslaget (side 8), hvor der bl.a. står, at netvirksomheder fakturerer særligt nedsatte afgifter for udlevering af el til visse elkunder. Ved en elkunde forstås normalt slutkunden. Det ønskes præciseret, at det er overfor SKAT, at elhandelsvirksomheden skal kunne verificere særlige afgiftsforhold. Det er ikke tale om en uklarhed. Ved elkunden forstås slutkunden. De særligt nedsatte afgifter, som netvirksomheden fakturer til elhandelsvirksomheden, gælder kun for visse elkunder, f.eks. elkunder med elopvarmede helårsboliger i ifølge BBR. Side 15 af 18

16 Energinet.dk gør opmærksom på, at datahubben ikke kan forpligtes, som det nævnes i forslaget, da datahubben ikke er en juridisk person. Det er kun SKAT, som kan kræve dokumentation for elhandelsvirksomhedens verifikation. Det fremgår af forslaget. Der henvises til kommentarerne til høringssvaret fra Advokatrådet Advokatsamfundet. Landbrug & Fødevarer Det kræves som betingelse for tilbagebetaling af elafgift, at erhvervskunden i købsaftalen med elhandelsvirksomheden anfører, at erhvervskunden er berettiget til tilbagebetaling af elafgift. Det er meget vigtigt, at de nye ekstra betingelser i forhold til erhvervskunders tilbagebetaling af elafgift ikke vil medføre, at danske erhvervskunder uforvarende eller ved en administrativ fejl eller mangel i kontrakten sættes i en situation, hvor man afkræves højere elafgifter end nødvendigt. Der vil være muligt at rette fejl og mangler i købsaftaler eller på fakturaer. Det ønskes belyst, i hvilket omfang værnsreglen mod forudfakturering påvirker momsregistrerede elkunders likviditet. Forslaget øger ikke perioden mellem betaling og mulighed for godtgørelse af elafgiften. Hertil kommer, at værnsreglen modvirker, at en elkunde betaler forud for elafgift, og der efterfølgende ikke leveres el af elhandels-virksomhed som følge af svig el-ler konkurs. OK OK foreslår, at det oprindelige forslag vedr. engrosmodellen fastholdes, og den forudsatte forsikringsordning håndteres ved at stille krav om en bankgaranti til SKAT. Alter- Af L /12 (Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.) fremgår, at hvis hver enkelt elhandelsvirksomhed skal stille fuld sikkerhed for sin afgiftsbetaling, vur- Side 16 af 18

17 nativt foreslås, at Energinet.dk bliver ansvarlig for opkrævning af afgifter hos elhandelsvirksom-hederne. deres det at blive så omkost-ningstungt, at kun de mest vel-konsoliderede elhandelsvirksom-heder vil kunne overleve. Hensigten med at fremme konkurrencen på elmarkedet vil dermed gå tabt. Der er valgt en model, hvor indbetaling af elafgifter til SKAT bevares hos netselskaberne, hvilket vurderes mest hensigtsmæssigt, da netselskaberne har en tættere kontakt med elhandelsvirksom-hederne og dermed bedre kan fo-rebygge tab end Energinet.dk. SE Det anbefales, at elhandelsvirksomhederne ikke pålægges ekstra ansvar i forhold til indhentning af data om kunderne, og at elhandelsvirksomhederne ikke skal foretage skatterådgivning for kunder. Fremover varetages al relevant kontakt til elkunderne alene af elhandelsvirksomhederne. Af hensyn til, at der skal forelægge dokumentation for overholdelse af værnsreglen vedrørende momsregistrerede kunder og regler om kunders særlige afgiftsforhold (reduceret elafgift), er det nødvendigt, at elhandelsvirksomheder i højere grad end i dag, skal indhente og opbevare data om kunder. Forslaget forpligter ikke elhandelsvirksomhederne til at yde skatterådgivning. SE kan støtte, at CVR-nummeret fremover skal vises på fakturaen til kunder, men det bør slås fast, at det er kundernes ansvar at opdatere disse. Lovforslaget vil blive præciseret på dette område. CVR-nummeret (eller SE-nummeret) på fakturaen til momsregistrerede virksomheder/kunder vil i praksis være det nummer, som fremgår af kontrakten om ellevererancen mellem elhandelsvirksomheden og kunden. Hvis kunden efter indgåelsen af kontrakten meddeler elhandelsvirksomheden, at den har fået et Side 17 af 18

18 andet nummer, skal dette nummer stå på fakturaen. Med andre ord skal elhandelsvirksomheden anføre det nummer på fakturaen, som er oplyst af kunden. Der er ikke noget til hinder for, at elhandelsvirksomheden - som en aftalt service overfor kunden - finder og opdaterer denne information selv. Elhandelsvirksomheders kontrakter med momsregistrerede virksomheder skal indeholde oplysninger om særlige afgiftsforhold. SE kan støtte, at der kommer en generel passus i kontrakten, men kan ikke støtte, at teksten skal tilpasses fra gang til gang. Energinet.dk/datahubben forpligtes til at stille oplysninger om særlige afgiftsforhold til rådighed for netvirksomheder. Det letter elhandelsvirkomhedernes arbejdsgang, men SE kan ikke se, hvorfor netvirksomheden skal have denne oplysning. Netvirksomhederne skal ved fakturering oplyse særlige afgiftsforhold for den solgte el separat for hver af de forskellige kundetyper. Oplysningerne bør specificeres af Energinet.dk/datahubben. Uanset om der er tale om erhvervskunder eller andre kunder med særlige afgiftsforhold (reduceret elafgift), vil oplysning herom kunne fremgå på standardiseret vis af kontrakten med kunden. Der er tale om oplysninger om særlige afgiftsforhold (reduceret elafgift). Energinet.dk/datahubben forpligtes til at stille oplysningerne til rådighed for netvirksomheden med henblik på netvirksomhedens fakturering. Energinet.dk meddeler netvirksomheden disse specificerede oplysninger til brug for faktureringen. Det fremgår af forslagets 9. Side 18 af 18

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere