DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug"

Transkript

1 DECENTRAL, MOBIL SEPARATION Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

2 Publiceret af Forside Bagside Forfattere Decentral, mobil separation Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug Agro Business Park A/S, Niels Pedersens Allé 2, DK-8830 Tjele, Strømforbruget tjekkes på separatorens display. Foto: Henning Lyngsø Foged. Biogasanlægget på Bornholm, Biokraft, som fiberen leveres til. Foto: Henning Lyngsø Foged. Henning Lyngsø Foged, Agro Business Park, Carsten Nielsen, Skruepresserforeningen og Carsten Mouritsen, Bornholms Landbrug. Dato November 2012 Denne pjece er medfinansieret af EU s Østersøprogram, og udarbejdet af Agro Business Park, Skruepresserforeningen og Bornholms Landbrug i regi af Baltic Compass. Baltic Compass er et strategisk projekt, som arbejder for at fostre løsninger til gavn for landbrug og miljø i Østersøregionen. Projektets 22 partnere repræsenterer nationale myndigheder, interesseorganisationer, videnskabelige institutter og innovationscentre fra landene i Østersøområdet. Læs mere på Part-financed by the European Union European Regional Development Fund 2 Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

3 Udfordringer for bæredygtig produktion af svin og biogas >> Svineproduktion er uløseligt forbundet med produktion af husdyrgødning, ofte gylle, der skal anvendes miljømæssigt forsvarligt til gødskning af afgrøder, hvilket vanskeliggøres af et skævt indhold af kvælstof og fosfor i forhold til planternes behov, samt indhold af organisk bundet kvælstof, der ikke umiddelbart er til rådighed som plantenæring. Værdien som gødning forbedres gennem anaerob forgæring, men gyllen består af ca. 95 % vand, og er derfor dyr at transportere til et regionalt biogasanlæg, og skal blandes op med andre organiske substrater med højere tørstofprocent for at danne grundlag for en rentabel biogasproduktion. Denne pjece fortæller om mobil separation, der er en teknologi som imødekommer ovennævnte problemstillinger. Ifølge EU s direktiv om industrielle emissioner skal en svinebedrift i et EU land have en miljøgodkendelse, hvis de fx har mere end 750 søer. Gyllemængden fra 750 søer svarer til en årlig produktion af ca tons gylle med et indhold af ca kg kvælstof og kg fosfor der er dermed ca. 3,8 gange så meget kvælstof som fosfor i gyllen. Gyllen skal jf. EU s Nitratdirektiv spredes med maksimalt 170 kg N per ha, svarende til mindst 147 ha, men i Danmark er reglerne dog yderligere skærpet sådan at gyllen i dette eksempel skal spredes på mindst 179 ha med maks. 140 kg N per ha. langt mere end behovet på kg per ha som typiske sædskifter med korn og raps på en svineproduktionsejendom har behov for. Hvis landmanden imidlertid separerer gyllen, så vil ca. 80 % af fosforen og 20 % af kvælstoffet findes i separationsfiberen (dog med stor variation afhængig af anvendte separationsteknologi). Hvis dette sendes til et biogasanlæg og derfra videre til specialiserede planteavlsbrug, så undgår man overgødskning med fosfor, som ellers ender i naturen og forårsager eutrofiering i vandmiljøet. En anden fordel for svineproducenten er at den flydende separationsfraktion, rejektvandet, er betydeligt bedre at gøde afgrøderne med; næsten al kvælstoffet er på ammonium-form, dvs. let at optage for planterne, og den tyndtflydende konsistens gør at det hurtigt trænger ned i jorden, hvilket bevirker en begrænset fordampning af ammoniak og lugtdannelse i forbindelse med spredning. Biogasanlæggene har ikke noget at bruge vandet til deres udfordring er oftest at hæve tørstofprocenten til % i den biomasse, som fødes ind i forgæringstanken, og det er fiberdelen, som giver næring til de metandannende bakterier. DER FINDES INGEN OFFICIELLE STATISTIKKER, MEN MAN REGNER MED AT CA. 80 % AF DEN DANSKE HUSDYRGØDNINGSPRODUKTION ER GYLLE. Hvis landmanden spreder ikke-separeret gylle på 147 eller 179 ha, så får markerne gennemsnitligt 45 kg, henholdsvis 37 kg fosfor per ha, og det er Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug 3

4 Skruepresning og andre teknologier til mobil separation >> Formålet med gylleseparation er at adskille partikler af strøelsesmateriale og ufordøjet foder fra væsken. Der findes en række forskellige teknologier, som dette kan ske ved, og i princippet kan de alle gøres mobile og flyttes fra besætning til besætning. Skruepresning er en af de mest udbredte teknologier til gylleseparation. Generelt om gylleseparation Ved gylleseparation opdeles gyllen i fiber og rejektvand. Fiberdelen vil ofte udgøre 5-10 % af rågyllens vægt, afhængig af separationsteknologi og gylletype. Jo højere tørstofprocent i gyllen des større er andelen af fiber. Hvis man separerer gærrest er fiberdelen forholdsvis lav. Når fiberen skal anvendes til biogasproduktion ønsker man naturligvis at så stor en del af tørstoffet efter separation findes i separationsfiberen, idet den største del af tørstoffet i gyllen er organisk, og dermed næring for de metandannende bakterier. I den henseende er separation med centrifuge den mest effektive separationsmetode. GYLLE DELES VED SEPARATION OP I FIBER OG REJEKTVAND. EFTER MAIBRITT HJORTH, ASS. PROFESSOR, AARHUS UNIVERSITET. Som en tommelfingerregel kan man regne med at 80 % af fosforen og 20 % af kvælstoffet følger med fiberdelen, men der er meget stor variation. Vechta Universitet fandt ved sammenligning af syv forskellige gylleseparationsteknologier en variation i kvælstofandel fra ca. 7 til ca. 34 % i fiberfraktionen, og en tilsvarende variation i fosforandelen fra ca. 46 til ca. 74 %. Den del af kvælstoffet, som følger med fiberfraktionen, er hovedsageligt organisk bundet kvælstof, dvs. den del som kræver en yderligere omsætning før den bliver til rådighed som næring for afgrøderne. FIBER FRA CENTRIFUGE SEPARATION AF GÆRREST. Man kan kombinere forskellige separationsteknologier for at øge effektiviteten. Eksempelvis kan man ved hjælp af flotation af rejektvandet få frasepareret en større del af partiklerne. Desuden er separationseffektiviteten afhængig af, hvor hurtigt man kører gyllen gennem. I landene rundt om Østersøen anvendes separation næsten udelukkende i Finland, Tyskland og Danmark. I det følgende er en kort gennemgang af forskellige separationsteknologier. 4 Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

5 Skruepresning Skruepressen er opbygget som et rør med en snegl indeni, som mekanisk tvinger gyllen opad til en cylindrisk si, som den mest flydende del presses gennem men de største partikler tilbageholdes. Skruepresning er en af de mest almindelige former for gylleseparation, idet teknologien er forholdsvis simpel og billig i både anskaffelse og brug. Til gengæld er separationseffektiviteten forholdsvis lav i sammenligning med separation ved centrifugering. Separation med centrifuge PRINCIPSKITSE AF SKRUEPRESNING. EFTER MAIBRITT HJORTH, ASS. PROFESSOR, AARHUS UNIVERSITET. Separation af gylle ved centrifugering bygger på forskelle i vægtfylden af fiberen (suspenderede partikler) og væskefasen. Separationsanlæg er opbygget med en vandret eller lodret cylinder hvori gyllen kontinuerligt slynges rundt ved høje hastigheder. Separation med centrifuge betragtes som en af de mest effektive metoder til at få adskilt næringsstofferne i gyllen. Separation med rist Ved gylleseparation kan separation med rist anvendes til at frasortere store partikler. Metoden kan også indbygges i staldenes design, sådan at husdyrgødningen transporteres ud af staldene i en flydende og en fast del, også kaldet kildeseparation. Separation filterpresse ved RIST I KVÆGSTALD, SOM SKRABEREN PASSERER SÅ DEN FLYDENDE DEL KAN ADSKILLES FRA DEN FASTE. BILLEDE FRA Separationen sker ved et porøst bånd som kører mellem to valser, og væsken tvinges gennem båndet af valserne mens de faste stoffer skrabes af båndet. CENTRIFUGE SEPARATOR. FILTERPRESSE. Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug 5

6 Separation med sier Ved separation med sier føres gyllen hen over en si, som tilbageholder partiklerne i gyllen og lader væsken passere. Ofte anvendes buesier, som på billedet, hvor gyllen hældes ind foroven, og hvor fiberen glider nedad ved tyngdekraft, og føres bort med en snegl eller transportbånd. Sier kan også være vibrerende, eller have form som et transportbånd. SEPARATION MED BUESIER. FRA Separation ved tromlefiltre Tromlefiltre er en speciel slags sier, der har form som en roterende, vandret cylinder med svag hældning. Man hælder gyllen ind i den øverste ende, opsamler rejektvandet under og fiberen ved den nederste ende af den roterende cylinder. Separation ved naturlig bundfældning Ved naturlig bundfældning udnytter man det forhold at partiklerne og væsken i gyllen har forskellig vægtfylde, og kræver store beholdere uden eller med lav gennemstrømning. Beholdere med lav gennemstrømning er ofte lavet med cylindrisk form og konisk bund, hvor man opsamler bundfaldet, der har konsistens som tyktflydende gylle. Koagulering-Flokkulering Separationsmetoden består i tilsætning af et kemisk middel (koagulant eller flokkuleringsmiddel), og er egentlig ingen selvstændig metode, men en metode til at øge den efterfølgende separationseffektivitet af mekaniske separationsmetoder, idet de kemiske midler får partikler i gyllen til at samles i større partikler. Elektrokoagulation Elektrokoagulation består af en elektrolytisk celle med en anode og en katode. Under elektrokoagulation frigives de positive ioner (Fe3+, Al3+) som er nødvendige for koagulationen. Ligesom for koagulering/flokkulering er metoden anvendelig til at øge den efterfølgende separationseffektivitet af mekaniske separationsmetoder. Flotation Flotation sker ved at man sprøjter trykluft ind i bunden af en flotationstank/bassin med lav gennemstrømningshastighed af rejektvand. Den frigivne luft danner små bobler, som forårsager at partiklerne flyder med op til overfladen, hvorfra flotationsslammet fjernes ved en skimning. Metoden anendes til at nedbringe andelen af partikler i rejektvandet. Mobile separationsanlæg Ser man bort fra naturlig bundfældning og flotation, der kræver megen plads, kan separation i princippet ske mobilt for at udnytte investeringen bedre. I tilfælde af mobil separation placeres mindre anlæg på en trailer, større på en lastbil. 6 Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

7 Pilotprojekt på Bornholm >> Seks svineproducenter på Bornholm har nogenlunde den samme udfordring, nemlig at bevare balancen mellem næringsstofferne i gyllen fra deres svineproduktion, og det, som deres afgrøder har behov for. Samtidig har øens biogasanlæg, Biokraft, den udfordring, at de gerne skulle have mere biomasse igennem anlægget, som hidtil ikke har kunnet udnytte sin kapacitet fuldt ud. Biokraft vil især gerne have mere biomasse, som kan bidrage til at hæve tørstofprocenten i den indfødede biomasse, og gerne biomasse, som samtidig er billigere end alternativer som fx majsensilage. Skruepresserforeningen Efter dansk tradition har seks bornholmske svineproducenter dannet et andelsselskab for at udnytte fordelen ved samarbejde, i dette tilfælde om gylleseparation. De seks medlemmer af Skruepresserforeningen producerer tilsammen ca ton gylle om året, og fælles for dem er, at de har brug for at eksportere næringsstoffer ud af bedriften, da ikke alle næringsstoffer i gyllen kan anvendes som gødning på markerne. VESTREGAARD EN AF DE BEDRIFTER, SOM ER MED I SKRUEPRESSERFORENINGEN. Samarbejdet indebærer den væsentlige fordel at udgifterne ved at drive separationsanlægget deles på flere, og anlægget kan formentlig køre mere effektivt, da en og samme person varetager driften af det for alle medlemmerne. Börger Bioselect skruepresser Efter at have indhøstet erfaringer med andre separationsmetoder på Bornholm, har man besluttet at investere i et Börger Bioselect anlæg, som det bedste i den givne situation. Anlægget er i princippet en skruepresse, men er innovativ i en række forhold, der relaterer sig til separatorens opbygning og styresystem: Anlægget kan opsuge frisk gylle direkte fra gyllekanalerne i stalden på denne måde undgår man at skulle investere i en tank samt omrører til homogenisering af gyllen, idet dette normalt er en forudsætning for at kunne anvende andre separationsteknologier. Börger anlægget er nemlig i stand til at regulere indtaget med gyllens konsistens, så kommer der fx en klump halmrig gylle, så bliver indtaget sat ned. Egenskaben har også stor betydning for fiberens anvendelse til biogasproduktion, idet biogaspotentialet reduceres med alderen af gyllen. Anlægget har en meget høj kapacitet, dvs. op til 63 m3 i timen, hvor mange andre skruepresseres kapacitet er m3 i timen. Separatoren kan styres, så tørstofprocenten i fiberen bliver mellem 10 og 25 %. Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug 7

8 Anlægget er via en lobepumpe selvansugende, og er med plugand-play tilslutninger af gylleslanger og strøm velegnet til mobilt brug. Anlægget roterer mellem medlemmerne med ca. 14 dages interval. Investeringen Investeringen har omfattet Börger Bioselect BC50 anlæg monteret på treakslet trailer med isoleret presenning, inklusive en reservedelspakke med mest nødvendige sliddele. 2 containere a knap 35 m3 med presenning, som rulles hen over under transport. Samlet investering: 107,000. De deltagende medlemmer af Skruepresserforeningen har selv investeret i strømforsyning og anden forberedelse af den plads, som anlægget står på under processen. BÖRGER BIOSELECT BC50 ANLÆGGET ER MONTERET PÅ EN TREAKSLET TRAILER MED ISOLERET PRESENNING. PLACERING AF DE SYV BESÆTNINGER, TILHØRENDE DE SEKS MEDLEMMER AF SKRUEPRESSERFORENINGEN. FIBEREN LEVERS VIA ET TRANSPORTBÅND I EN AF DE TO TILHØRENDE CONTAINERE, OG TRANSPORTERES DEREFTER TIL BIOKRAFT. 8 Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

9 Monitering, registreringer og analyser >> Kort fortalt lever det mobile Börger Bioselect BS50 op til forventningerne. Anlægget var forholdsvist billigt i anskaffelse, og det er billigt i drift, og har bortset fra nedbrud i styresystemet kørt tilfredsstillende. Den største omkostning og udfordring vedrører transporten mellem besætningerne. Rejektvandet har en kvalitet, som i mange tilfælde er velegnet til fuldgødskning, idet Börger anlægget ikke separerer så meget fosfor over i fiberen som en række andre separationsteknologier. Indhøstede erfaringer af betydning for anlæggets økonomi Strømforbrug: Ca. 0,3 kwh pr m3 rågylle inkl. omrøring. Arbejdsforbrug: Arbejdsforbruget omfatter følgende: o Der bruges ca. 1 time pr separation til opsætning, opstart, afvaskning og sammenpakning. o Tilsyn pr. separation er ½ - 2 timer - noget afhængig af forskelle i gyllens tørstof %. o Flytning tager ½ - 3 timer, afhængig af afstand og transportmåde (bil eller traktor). Reparationer / driftsstop: I de ca. 5 måneder anlægget har kørt har der været følgende: o Tromlemotor på fiberbånd er skiftet (dækket af garanti på anlægget) o Der har været problemer med frekvensstyringen to gange, hvilket har givet et ekstraordinært tidsforbrug hos Skruepresserforeningens medlemmer på ca. 20 timer. o Der er hidtil ikke udskiftet nogen form for reservedele, og umiddelbart er der heller ikke tegn på behov herfor foreløbigt!! Væsentlige udfordringer o En høj kapacitet på anlægget kræver at der ikke er store forskelle på tørstofindholdet i den separerede gylle. o Logistikken er en udfordring, specielt de to gange der har været forsinkelser pga. problemer med frekvensstyringen. Afregningspris for fiberen: På grund af fiberens høje gasudbytte på Biokraft, er det gratis at aflevere fiberen, hvis rågyllen ikke har været ældre end 14 dage ved separationen, og fiberen som minimum har haft 18 % tørstof. Er gyllen dage ved separationen skal der betales 45 kr. pr tons for levering til Biokraft, og ved dage 60 kr pr tons. Omkostning for levering af fiber varierer meget fra besætning til besætning nogle kan ved levering hver 14 dag ikke fylde en container lige ledes har afstanden betydning for prisen pris / tons fiber kr. Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug 9

10 Kvaliteter og mængder Separationsanlægget har i perioden fra ibrugtagning medio juni til udgangen af oktober 2012, dvs. på 4½ måned separeret m3 gylle. Der foreligger indtil videre analysetal for rågylle, fiber og rejektvand fra to af bedrifterne: EJENDOM 1, SLAGTESVINEBESÆTNING. Rågylle Rejektvand Fiber Total N, kg N/t 5,48 4,88 5,82 NH4 + N, kg N/t 3,60 3,34 3,13 Fosfor, kg P/t 1,3 1,0 2,1 Kalium, Kg K/t 3,1 2,7 2,5 Tørstof-pct 6,68 4,31 23,46 Ud fra tal for ejendom 1 er der produceret godt 9 tons fiber for hver 100 tons rågylle, og der fjernes med fiberen ca. 11 % kvælstof og 24 % fosfor. EJENDOM 2, SO- OG SMÅGRISEBESÆTNING. Rågylle Rejektvand Fiber Total N, kgn/t 4,27 4,13 6,11 NH4 + N, kg N/t 3,00 3,05 2,56 Ud fra tal for ejendom 2 er der produceret knap 10 tons fiber for hver 100 tons rågylle, og der fjernes med fiberen ca. 13 % kvælstof og 28 % fosfor. Separatoren fjerner dermed så meget kvælstof at den danske regel om 120 kg N/DE kan opfyldes. Optimal separationsmetode med henblik på fuldgødskning? Når man betragter resultaterne af separationen med Börger Bioselect anlægget så er det umiddelbare indtryk, at det er en lav separationseffektivitet som anlægget har. Dette er i forhold til de Skruepresserforeningens medlemmer en stor fordel i forhold til andre separations-teknologier, de har prøvet. Den lave separationseffektivitet gør det nemlig muligt at anvende rejektvandet til fuldgødskning af deres marker. Andre separationsteknologier separerer meget mere fosfor over i fiberfraktionen, og stiller dem i den situation at de så blive nødt til at købe fosfor i mineralgødning. Følgende tabel viser tilførsel af næringsstoffer til marker som gødes med 25 tons rejektvand pr ha fra de 2 ejendomme: TILFØRSEL AF NÆRINGSSTOFFER TIL MARKER SOM GØDES MED 25 TONS REJEKTVAND PR HA FRA DE 2 EJENDOMME, ALLE TAL I KG PR HA. Total N NH4+ N P Ejendom Ejendom Som udgangspunkt er 25 tons rejektvand en god fuldgødskning i mange situationer. Fosfor, kg P/t 1,1 1,00 3,3 Kalium, Kg K/t 2,0 2,00 1,9 Tørstof-pct 4,65 3,24 20,76 10 Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

11 Yderligere information >> Litteratur, hjemmesider m.v., hvor man finder yderligere oplysninger om decentral, mobil gylleseparation. AgroTechnologyATLAS - Baltic Compass Entschärfung der Nährstoffüberschüsse durch Kaskadennutzung von Gülle und Gärresten? "Workshop Gülleseparation" der Bioenergie-Region Südoldenburg mit internationaler Beteiligung. Sector Study concerning prioritised innovative agro-environmental technologies for sustainable food production in the Baltic Sea Region - Win-win technologies for nutrient management en mobil og delvis virtuel udstilling med videoklip og PowerPoints - Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug 11

12 Denne pjece er medfinansieret af EU s Østersøprogram, og udarbejdet af Agro Business Park, Skruepresserforeningen og Bornholms Landbrug i regi af Baltic Compass. Baltic Compass er et strategisk projekt, som arbejder for at fostre løsninger til gavn for landbrug og miljø i Østersøregionen. Projektets 22 partnere repræsenterer nationale myndigheder, interesseorganisationer, videnskabelige institutter og innovationscentre fra landene i Østersøområdet. Læs mere på 12 Decentral, mobil separation - Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3 Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter nr. M127/001-0164 BAT-katalog Ole Vinther Frederiksen, Rovesta Miljø I/S William

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug Hugo Fjelsted Alrøe og Claus Bo Andreasen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug FØJO-rapport

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

Strømbesparelse på lysanlæg

Strømbesparelse på lysanlæg Strømbesparelse på lysanlæg Afleveret: 24. september 2004 P0-projekt gruppe B212 Titel: Strømbesparelse på lysanlæg Tema: Virkelighed og modeller Projektperiode: 2.-24. september 2004 Projektgruppe: B212

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Fra møg til røg. Meget tyder på, at kraftværkerne

Fra møg til røg. Meget tyder på, at kraftværkerne 2. årgang Nummer 10 Oktober 2005 Forskning i Bioenergi Fra møg til røg 1 Haves: penge Mangler: gode ideer 4 Forgasning af fiberfraktionen fra biogasanlæg 5 Forgasningsanlæg i ubemandet drift 6 Indvielse

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Danske søer og deres restaurering. TEMA-rapport fra DMU

Danske søer og deres restaurering. TEMA-rapport fra DMU Danske søer og deres restaurering TEMA-rapport fra DMU Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 24/1999 m Danske søer og deres restaurering Martin Søndergaard Erik Jeppesen Jens Peder Jensen

Læs mere