Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC"

Transkript

1 Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009

2 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:... 4 Uddannelsens opbygning:... 5 Curriculum maskinmester uden sønæringsrettighed:... 6 Curriculum maskinmester med sønæringsrettighed:... 7 Prøver og eksamener (foreløbig):... 8 Fagbeskrivelser:... 9 Valgfag: Maritime valgfag: Bachelorprojekt: Praktik: Eksamen og prøver: Merit: Version 2.0 november

3 Formål: Maskinmesteruddannelsen (Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift) har til formål at kvalificere de studerende til på ledelsesniveau i skibe og i virksomheder i land at varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer; herunder forestå, at disse anlæg og installationer drives optimalt ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn. Den studerende skal efter endt uddannelse opfylde STCW 95 konventionens kapitel III/2, så det er muligt for dimittenden at søge sønæringsbevis, når de maritime valgemner er gennemført, jf. Bekendtgørelse om maskinmesteruddannelsen, 4, stk. 2, og de øvrige betingelser for udstedelse af sønæringsbevis som maskinofficer i henhold til Lov om skibes besætning er opfyldt. Når uddannelsen er gennemført i henhold til Bekendtgørelse om maskinmesteruddannelsen, har man bestået maskinmestereksamen. Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift. Betegnelsen på engelsk er Bachelor of Technology Management and Marine Engineering. Professionsbacheloruddannelsen skal give dimittenden forudsætninger for selvstændigt at kunne tilegne sig ny viden. Uddannelsen skal samtidig kunne danne grundlag for andre videregående uddannelser. Maskinmesteruddannelsen giver adgang til følgende videreuddannelsesmuligheder: Masteruddannelse i transport og maritim management (Syddansk Universitet), Masteruddannelse i maritim teknologi (Danmarks Tekniske Universitet) eller Executive MBA in Shipping and Logistics (Copenhagen Business School). Grundlag: Lov om maritime uddannelser (LOV nr. 226 af 22/04/2002) Bekendtgørelse om maskinmesteruddannelsen (BEK nr af 22/12/2006) Bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr. 55 af 18/01/2007) Version 2.0 november

4 Adgangskrav: For at blive optaget på maskinmesteruddannelsen skal ansøgeren opfylde mindst et af følgende 2 krav: 1) have gennemført en af følgende gymnasiale uddannelser: studentereksamen (stx), hf (kursus), htx eller hhx. 2) have gennemført en erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk og dansk samt fysik eller kemi, hvoraf 2 fag skal være mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau. Adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller tilsvarende kan erstatte den supplerende teoretiske uddannelse. Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan - efter individuel realkompetencevurdering på uddannelsesinstitutionen - træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse. Optagelse med baggrund i anden gymnasial uddannelse skal ske i henhold til kapitel 2 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser. Undervisningsprincipper: Den indledende teoriundervisning og undervisningen på værkstedsskolen bygger op til, at den studerende, med kompetent vejledning, bliver i stand til at planlægge, udføre og reflektere over en række centrale og tværgående arbejdsfunktioner i forbindelse med almindelig drift og vedligehold, der udføres af en maskinmester. Der lægges særlig vægt på, at den studerende udvikler evner til at varetage et personligt ansvar for sin egen, andres og virksomhedens sikkerhed samt for det omgivende miljø. De studerendes erfaringer i form af afrapportering fra arbejdsopgaverne og logbog skal desuden indarbejdes i cases i den efterfølgende teoriundervisning og således danne et fundament for den videre læring. Teoriundervisningen, der følger efter første praktikperiode, baseres på praksisrelateret undervisning i form af laboratorieøvelser, simulatortræning, cases og projekter, der understøttes af relevant teori. Det er et gennemgående element i uddannelsen, at vi fokuserer på energieffektiv drift og reduktion af emissioner. I undervisningen benyttes desuden eksterne gæsteforelæsere (danske såvel som udenlandske), som udvælges efter relevans for de studerendes læringsudbytte. Dette bidrager til, at de studerende får den nyeste viden indenfor såvel national som international forskning. Bachelorprojektet gennemføres som afslutning på uddannelsen ved, at den studerende arbejder udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et problemorienteret projekt. Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaringer, praktiske færdigheder og teoretisk viden kunne identificere og analysere en selvvalgt problemstilling, der er central i forhold til professionen som maskinmester. De enkelte dele af uddannelsen er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Version 2.0 november

5 Professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift 4 ½ år. Uddannelsens opbygning: Bachelorprojekt 3 mdr. Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaringer, praktiske færdigheder og teoretisk viden kunne identificere og analysere problemstillinger, der er centrale i forhold til professionen som maskinmester. Den studerende skal tilegne sig en særlig indsigt i et emne, område eller problem og skal gennem projektarbejdet lære systematisk problemformulering og - behandling samt indsamling og analyse af datamateriale, herunder relevante resultater fra forskning og udvikling. Professionspraktik 3 mdr. Den afsluttende virksomhedspraktik, professionspraktikken, skal lære den studerende at arbejde udviklingsorienteret og problemløsende med professionen som maskinmester. Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaringer og teoretisk viden kunne identificere og analysere emner, områder og problemstillinger, der er centrale i forhold til professionen som maskinmester. Praktikken skal føre til udveksling af viden, færdigheder og værdier mellem uddannelse og profession/erhvervsliv samt etablering af netværk. Den afsluttende virksomhedspraktik danner grundlag for bachelorprojektet. Teori 30 mdr. Teoridannelsen bygger videre på det vidensgrundlag, som den studerende har opbygget i sin første studietid. Undervisningen er tilrettelagt således, at der sker en teoretisk fordybelse i de forskellige fagemner i uddannelsen. De anvendte undervisningsmetoder søger at fastholde en praktisk og operationel tilgang til uddannelsens faglighed, idet simulatorer, laboratorieøvelser og projektopgaver vil være grundlaget for teoridannelsen. Den studerende påbegynder det indledende arbejde med bachelorprojektet og opgaveformulering. Virksomhedspraktik 9 mdr. Teori og værkstedsskole 9 mdr. Praktikken skal give den studerende erfaringer med den praktiske anvendelse af de håndværksmæssige færdigheder i et virksomhedsmiljø. Endvidere er formålet at kunne indgå i en virksomheds organisation med fokus på kommunikation, sikkerhed og samarbejde. Den studerende fører logbog under praktikken. Herudover skal det samlede forløb i uddannelsens første år bekræfte den studerende i sit uddannelsesvalg og motivere til det videre studie. Den studerende har efter dette uddannelseselement opnået et bredt fagligt fundament for det videre studie samt praktikken. Gennem værkstedsskolen har den studerende opnået de faglige kvalifikationer der giver mulighed for at videreudvikle sine håndværksmæssige egenskaber i de efterfølgende praktikperioder. Undervisningen tager udgangspunkt i at forberede den studerende bedst muligt til 1. praktikperiode. Der fokuseres på et bredt vidensgrundlag som fundament for det videre studie. Der indgår projekt og rapportskrivning. Version 2.0 november

6 Maskinmesteruddannelsen (Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift) er inddelt i 9 semestre, svarende til 4½ års uddannelse/180 ECTS point. Curriculum maskinmester uden sønæringsrettighed: Emner: ECTS BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 BM7 BM8 BM9 Værkstedsskole og praktik Værkstedsskole Værkstedsskoleprojekt Praktik Grundfag Professionsmatematik og fysik * 4 Engelsk 4 4 Metodelære 5 5 Førstehjælp Tekniske fagområde Termiske maskiner og anlæg 40* Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr 45* Procesanalyse og automation Ledelsesmæssige fagområde Management - økonomi, ledelse og sikkerhed Administrativ ledelse Valgfag Valgfag Maritime valgfag Skibs- og driftsledelse Maritim sikkerhed, sundhed og miljø Bachelorprojekt Bachelorprojekt * 2 point er overført til faget Professionsmatematik og fysik fra hhv. Elektriske og Termiske maskiner og anlæg. Version 2.0 november

7 Curriculum maskinmester med sønæringsrettighed: Emner: ECTS BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 BM7 BM8 BM9 Værkstedsskole og praktik Værkstedsskole Værkstedsskoleprojekt Praktik Grundfag Professionsmatematik og fysik * 4 Engelsk 4 4 Metodelære 5 5 Førstehjælp Tekniske fagområde Termiske maskiner og anlæg 40* Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr 45* Procesanalyse og automation Ledelsesmæssige fagområde Management - økonomi, ledelse og sikkerhed Administrativ ledelse Valgfag Valgfag eller Adm. ledelse Maritime valgfag Skibs- og driftsledelse Maritim sikkerhed, sundhed og miljø Bachelorprojekt Bachelorprojekt * 2 point er overført til faget Professionsmatematik og fysik fra hhv. Elektriske og Termiske maskiner og anlæg. Version 2.0 november

8 Prøver og eksaminer: Emner: BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 BM7 BM8 Værkstedsskole og praktik Værkstedsskole Værkstedsskoleprojekt Praktik EPP+ ESE PR PR BM 9 Grundfag Professionsmatematik og fysik ISP Engelsk ESP+EMP Metodelære * Førstehjælp LB Tekniske fagområde Termiske maskiner og anlæg ISP* ISP* ESE* ISP+EME Elektriske og elektroniske maskiner, ESE+ ISP* LB ESE anlæg og udstyr EME Procesanalyse og automation LB* IMP* EMP Ledelsesmæssige fagområde Management - økonomi, ledelse og sikkerhed Administrativ ledelse ISP+ EME EME EME Valgfag Valgfag LB LB Maritime valgfag Skibs- og driftsledelse ISP ISP Maritim sikkerhed, sundhed og miljø ISP ISP Bachelorprojekt Bachelorprojekt EME Noter: EME: EMP: EPP: ESE: ESP: IMP: ISP: LB: PR: Ekstern mundtlig eksamen Ekstern mundtlig prøve Ekstern praktisk prøve Ekstern skriftlig eksamen Ekstern skriftlig prøve Intern mundtlig prøve Intern skriftlig prøve Løbende bedømmelse Projekt * Faget indgår (også) i projektprøve i henhold til studieplanen. Version 2.0 november

9 Fagbeskrivelser: (Hvad angår specifikke læringsmål henvises til de enkelte studieplaner.) Værkstedsskole Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder, der har relevans for en maskinmester, således at vedkommende selvstændigt kan anvende disse færdigheder såvel i planlægning som ved udførelse af maskinteknisk, og el-teknisk vedligehold og reparation. Disse håndværksmæssige opgaver skal udføres under hensyntagen til gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Den studerende skal udvikle sin forståelse for og indsigt i maskinmesterrelevant håndværk samt kunne bedømme den håndværksmæssige kvalitet af et udført arbejde. Den studerende skal have forståelse for almene sikkerheds- og miljømæssige forhold. Endvidere skal vedkommende have forståelse for brugen af personlige værnemidler og kunne anvende disse værnemidler korrekt. Bedømmelse: Bedømmelse af den studerende på delemnet sker ved løbende bedømmelse. Desuden bedømmes der ved en ekstern praktisk prøve og en ekstern skriftlig eksamen, hvor der opnås karakteren bestået/ikke bestået. Værkstedsskoleprojekt Den studerende skal i sammensatte opgaver indøve håndværksmæssige færdigheder i fremstilling, montage og fejlfinding i samarbejde med andre studerende. Bedømmelse: Den studerende skal udfærdige en rapport, hvor der beskrives dybdegående om projekteringen, fremstillingen og evt. fejlfinding på det udfærdigede projekt. Denne rapport skal godkendes af underviseren. Modulet betragtes som gennemført, når projektet er udført på tilfredsstillende vis, og rapporten er godkendt. Professionsmatematik og -fysik I matematik/fysik er formålet at samle og styrke udvalgte emner inden for matematikken og fysikken. Emnerne er valgt ud fra de krav, som de studerende vil møde på bacheloruddannelsen. Faget er derfor en forudsætning for at kunne følge undervisningen på en lang række fag senere i uddannelsen. Bedømmelse: Intern skriftlig prøve. Engelsk Den studerende skal opnå sådanne færdigheder i at kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk, der er nødvendige for at kunne virke i et internationalt miljø. Bedømmelse: Ekstern skriftlig prøve, ekstern mundtlig prøve. Metodelære Den studerende skal tilegne sig viden om akademiske metoder, videnskabsteori, projektstyring og projektledelse samt informationssøgning. Version 2.0 november

10 Den studerende skal udvikle kvalifikationer til at arbejde med en problembaseret projektorganiseret undersøgelse (bachelorprojekt) efter anerkendte metoder samt blive i stand til at konkludere, perspektivere og formidle sine undersøgelsesresultater. Bedømmelse: Modulet evalueres ved en mundtlig intern prøve, der er fælles for metodelære og det tværfaglige projekt. Den skriftlige rapport fra det tværfaglige projekt danner grundlag for bedømmelsen. Førstehjælp Førstehjælp skal give den studerende sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at vedkommende vil være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme. Bedømmelse: Løbende bedømmelse, tilstedeværelsespligt. Termiske maskiner og anlæg BM4: Emne: Motorlære (ECTS 3,5) Den studerende skal opnå en sådan viden om forbrændingsmotorer og tilhørende systemer, at vedkommende er i stand til på en forsvarlig måde at varetage drift og vedligehold af motoranlæg, således at anlægget arbejder driftsikkert og driftsøkonomisk uden fare for omgivelserne og under fuld hensyntagen til miljøet. Emne: Kedellære samt damp- og forbrændingsteori (ECTS 2,5) Den studerende skal opnå en sådan teoretisk og praktisk viden om dampkedler og de heri forekommende termiske processer, at vedkommende er i stand til på en forsvarlig måde at varetage drift og vedligehold af disse anlæg, således at de fungerer driftsikkert og driftsøkonomisk uden fare for omgivelserne og med fuld hensyntagen til miljøet. BM5: Emne: Pumper og kompressorer og tilhørende systemer (ECTS 2,75) Den studerende skal opnå sådan teoretisk viden vedrørende pumper, kompressorer og tilhørende rørsystemer, at det sætter vedkommende i stand til på forsvarlig måde at forestå drift og vedligehold af disse, således at de fungerer driftsikkert og økonomisk optimalt uden fare for omgivelserne. Emne: Hydrauliske og pneumatiske systemer med tilhørende komponenter (ECTS 3,75) Den studerende skal opnå grundlæggende viden om hydrauliske og pneumatiske systemer med tilhørende komponenter, således at vedkommende kan varetage drift og vedligehold af disse systemer og komponenter på en forsvarlig måde. Emne: Miljøteknik (ECTS 2,5) Den studerende skal opnå en grundlæggende viden om de påvirkninger, som restprodukter og forureningsprodukter fra husholdninger, transportanlæg, skibsanlæg og industrielle procesanlæg forårsager på miljøet. BM6: Emne: Stationære kedler, herunder dampturbiner og dampanlæg (ECTS 5) Den studerende skal opnå en teoretisk og praktisk viden om stationære dampkedler og de heri forekommende termiske processer. Endvidere skal der opnås en teoretisk og praktisk viden om dampturbiner og damp-anlæg inklusiv gasturbineanlæg, at det sætter vedkommende i stand til på forsvarlig måde at forestå drift og vedligehold således, at anlægget fungerer driftsikkert og økonomisk optimalt uden fare for omgivelserne og med mindst mulig skadevirkning på miljøet. Version 2.0 november

11 Emne: Forbrændingsanlæg for fossile brændstoffer og bio-affald (ECTS 1) Den studerende skal opnå en teoretisk og praktisk viden om stationære dampkedler fyringsanlæg samt have kendskab til emissionskrav. Emne: Materiale- og styrkelære (ECTS 3) Den studerende skal opnå viden om materialers sammensætning, egenskaber og styrke, herunder have indsigt i de begrænsninger, der er i materialers anvendelsesmuligheder og i egnede konserveringsmetoder. Endvidere skal der opnås viden om maskinkomponenters tilstand på baggrund af materialeprøver. Den studerende skal opnå viden om materialespændinger i statisk bestemte konstruktioner og i trykbeholdere, med henblik på at varetage betjening af og reparationer af maskinanlæg uden fare for anlæg og omgivelser. BM8: (ECTS 10) Emnerne klimateknik og køleteknik under Termiske maskiner og anlæg skal sætte den studerende i stand til at varetage driften og vedligehold af ventilations- og køleanlæg med tilhørende systemer på skibsanlæg og industrianlæg, således at disse anlæg fungerer driftsikkert og økonomisk optimalt uden fare for omgivelserne og uden skadevirkning på miljøet. Den studerende skal opnå en grundlæggende viden om de påvirkninger, som restprodukter og forureningsprodukter fra husholdninger, transportanlæg, skibsanlæg og industrielle procesanlæg forårsager på miljøet. Bedømmelse: BM4: Intern skriftlig prøve. BM5: Intern skriftlig prøve. BM6: Ekstern skriftlig eksamen. BM8: Løbende bedømmelse. Herudover afholdes en ekstern mundtlig eksamen på baggrund af et projekt samt en intern skriftlig prøve. Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr BM4, BM5 og BM6: Den studerende skal opnå en elektroteknisk viden i et sådant omfang, at vedkommende kan varetage drift og vedligehold af elektriske anlæg om bord i skibe og i land. Den studerende skal være i stand til at betjene det elektriske udstyr under såvel normale som under unormale forhold samt kunne udføre simple fejlfindingsopgaver. BM7 Almen delen: Den studerende skal være i stand til under hensyntagen til sikkerhed, brugerkrav og myndighedskrav at udføre idriftsætning og vedligehold af el-forsyningsanlæg, elektriske installationer og forbrugsanlæg, udført for såvel høj- som lavspænding, i overensstemmelse med relevante bekendtgørelser, regulativer og direktiver. BM7 Installatør delen: Den studerende skal opnå det teoretiske grundlag, som kræves for at kunne erhverve autorisation som elinstallatør, når kravene til praktik i henhold til Elinstallatørloven er opfyldt. Bedømmelse: BM4: Intern skriftlig prøve. BM5: Løbende bedømmelse. BM6: Ekstern skriftlig eksamen. BM7: Ekstern skriftlig eksamen samt ekstern mundtlig eksamen. Version 2.0 november

12 Procesanalyse og automation Den studerende skal opnå en sådan viden om dataopsamling, datalogning, regulerings- og styringsteknik, at vedkommende handler rationelt og korrekt ved overvågning og betjening af skibskontrolsystemer. Den studerende skal bibringes en sådan viden, at vedkommende kan varetage opgaver inden for området procesanalyse, optimering af drift, valg af udstyr, fejlfinding og vedligehold i forbindelse med automatisering af tekniske processer inden for transport-, forsynings-, produktions- og miljøområdet. Bedømmelse: BM5: Løbende bedømmelse. BM6: Intern mundtlig prøve. BM7: Ekstern mundtlig prøve. Management økonomi, ledelse og sikkerhed Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor emnet Management skal give den studerende en grundlæggende viden om en række centrale områder inden for den økonomiske styring af en virksomhed samt kunne fremme den personlige udviklingsproces hos medarbejdere og ledere i en virksomhed. Den studerende skal opnå færdigheder, der er nødvendige for at kunne varetage sit miljø, sikkerheds- og kvalitetsansvar som arbejdsleder samt kunne varetage driftsledelse af miljøforurenende anlæg. Endvidere skal den studerende opnå de nødvendige praktiske færdigheder vedrørende tilstandskontrol og teoretisk viden om vedligehold såvel om bord på et skib som i en landbaseret virksomhed. Centrale temaer Økonomi, personaleledelse, kvalitet og sikkerhed undervisningen i økonomi skal give den studerende en grundlæggende viden om en række centrale områder inden for den økonomiske styring af en virksomhed, undervisningen i organisation og personaleledelse skal sørge for at den studerende kan bidrage til: o at fremme den personlige udviklingsproces hos medarbejdere og ledere i en virksomhed, o at fremme det sociale samspil mellem medarbejdere, o at udvikle egen/kollegers/medarbejderes motivation og holdning til arbejdet i en positiv retning, o at løse/håndtere ledelses- og samarbejdsmæssige problemer konstruktivt under forandringer, o at fremme et effektivt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse ved at leve sig ind i både medarbejderrollen og lederrollen, o at påvirke styringsmæssige processer og kulturer i en virksomhedsorganisation. undervisning i sikkerheds- og kvalitetsledelse skal bidrage til at den studerende kan opnå sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at den pågældende kan varetage sit sikkerheds- og kvalitetsansvar som arbejdsleder. Vedligehold og ledelse den studerende skal opnå sådanne praktiske færdigheder vedrørende tilstandskontrol og teoretisk viden om vedligehold, at det sætter vedkommende i stand til at kunne varetage hvervet som vedligeholdschef. Version 2.0 november

13 Miljøteknik og ledelse undervisningen i miljøteknik og -ledelse skal bidrage til, at den studerende kan opnå en grundlæggende viden om de påvirkninger, som restprodukter og forureningsprodukter fra husholdninger, transportanlæg, skibsanlæg og/eller industrielle procesanlæg forårsager på miljøet. Vedkommende skal kunne varetage driftsledelse af miljøforurenende anlæg på en sådan måde, at forureningerne begrænses mest muligt. Vedkommende skal kunne varetage driftsledelse af rensningsanlæg, således at rensningsprocesserne optimeres mest muligt. Bedømmelse: BM5: Temaet Økonomi, personale, kvalitet og sikkerhed : Intern skriftlig prøve. Temaet Vedligehold og vedligeholdelsesledelse : Ekstern mundtlig eksamen. BM6: Temaerne Miljøteknik og miljøledelse samt Økonomi, personale, kvalitet og sikkerhed : Ekstern mundtlig eksamen. Administrativ ledelse (Arbejdssikkerhed, miljøbeskyttelse og administration. Emnet kan erstattes af de maritime valgemner.) Den studerende skal opnå sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at den pågældende kan varetage sit sikkerheds- og miljøansvar i funktionen som maskinmester. Den studerende skal opnå et sådant kendskab til national og international lovgivning, samt administrative, sikkerheds- og miljømæssige forhold, der er nødvendige, for at vedkommende i sit virke som maskinmester har kendskab til pligter og ansvar i forbindelse med disse. Bedømmelse: Mundtlig ekstern eksamen. Eksamen afholdes på grundlag af et projekt. Valgfag: Projektledelse og projektstyring Formålet med kurset er at give de studerende kendskab til generelle karakteristika ved projekter og projektarbejdsform, samt at give dem viden om grundbegreber inden for styring og organisering af projekter. ECTS-point: 4 Bedømmelse: Modulet afsluttes ved, at der udarbejdes et projekt i projektledelse/projektstyring. De studerende opstiller en problemformulering for projektet, der godkendes af underviserne. Projektet evalueres individuelt af underviserne. Forhandlingsteknik på dansk og engelsk Den studerende skal opnå et sådant kendskab til forhandlingsteknik på dansk og engelsk, at vedkommende som repræsentant for et rederi kan varetage typiske forhandlinger i relation til skibsdrift og dokning. ECTS-point: 2 Bedømmelse: Løbende bedømmelse. Version 2.0 november

14 Præsentationsteknik på dansk og engelsk, Den studerende skal opnå færdigheder i præsentationsteknik med dansk og engelsk som arbejdssprog, så vedkommende kan præsentere information, budskaber o.l. på en hensigtsmæssig måde. ECTS-point: 3 Bedømmelse: Løbende bedømmelse. PLC, feltbus og SCADA Den studerende skal blive i stand til selvstændigt at analysere en automationsopgave og efterfølgende at kunne konfigurere og programmere PLC- udstyr. ECTS-point: 2 Bedømmelse: Løbende bedømmelse, hvori der indgår en mundtlig overhøring. Styring, regulering og overvågning Den studerende opnår et bredt og praktisk kendskab til tidssvarende SRO-anlæg. Efter valgfaget skal den studerende være i stand til at medvirke ved betjening, mindre programmeringsopgaver og teknisk rådgivning ved nyanskaffelser på SRO-anlæg ombord på skibe eller på procesinstallationer i land. ECTS-point: 2 Bedømmelse: Løbende bedømmelse, hvori der indgår en mundtlig overhøring. Netværk i automationsløsninger Deltageren skal opnå grundlæggende viden om industrielle IT-løsninger for på sigt at kunne indgå som kompetent beslutningstager i forbindelse med anskaffelse, drift og vedligeholdelse. ECTS-point: 2 Bedømmelse: Løbende bedømmelse. Automation workshop Formålet med workshoppen er, at de studerende arbejder med en avanceret automationsløsning. ECTS-point: 6 Bedømmelse: Intern mundtlig prøve. Prøven afholdes på grundlag af en case-besvarelse eller et projekt. Robot I - basic Formålet med kurset er at give den studerende grundlæggende kendskab til robotteknologi med fokus på autonome robotter. ECTS-point: 2 Bedømmelse: Løbende bedømmelse. Robot II - Offline programmering Formålet med kurset er at give den studerende grundlæggende kendskab til industrirobotter. Version 2.0 november

15 ECTS-point: 2 Bedømmelse: Løbende bedømmelse. Maritim automation og IT Den studerende skal opnå tilstrækkeligt kendskab til TCP/IP netværksbaserede automationsløsninger i skibe til at kunne indgå som kompetent beslutningstager i forbindelse med anskaffelse, drift og vedligeholdelse af f.eks. integrerede brokontrol- og lastovervågningssystemer. ECTS-point: 3 Bedømmelse: Løbende bedømmelse. Brintsamfundet Den studerende skal opnå indsigt i hydrogenbaserede brændselsceller og brændselscellesystemer samt viden om hovedkomponenterne i disse systemer. Den studerende skal opnå viden om hydrogen produktionsmetoder, hydrogen lagring, samt forskellige metoder til hydrogentransport. Den studerende skal opnå forskellige perspektiver for anvendelse af brintteknologien i fremtiden. ECTS-point: 3 Bedømmelse: Løbende bedømmelse. Dokning Den studerende skal opnå en sådan viden om dokning, at vedkommende kan fungere som rederiets repræsentant ved en dokning. ECTS-point: 2 Bedømmelse: Løbende bedømmelse. Maritime valgfag: Skibs- og driftsledelse Den studerende skal opnå sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for, at den pågældende kan varetage sit sikkerheds- og miljøansvar i funktionen som maskinmester om bord på et skib. Den studerende skal opnå et sådant kendskab til maritim national og international lovgivning, samt administrative, sikkerheds- og miljømæssige forhold, der er nødvendige, for at vedkommende i sit virke som maskinmester har kendskab til pligter og ansvar i forbindelse med disse. Den studerende skal opnå viden om belastningsmæssige forhold for fremdrivningsmaskineriet og propelleren, således at sikker og økonomisk drift tilgodeses. Den studerende skal under såvel normale som under unormale driftsforhold være i stand til at betjene og vedligeholde tank- og lænsesystemer, sanitærsystemer, brandslukningssystemer, inertgassystemer, stævnrørssystemer, ventilationssystemer, dampsystemer og ferskvandssystemer. Version 2.0 november

16 Endvidere skal studerende opnå de nødvendige færdigheder for selvstændigt at kunne varetage funktionen som vagthavende maskinofficer/driftsvagt. ECTS-point: 10 Centrale temaer Søret og skibsadministration Bedømmelse: Skriftlig intern prøve. Maritimt engelsk Bedømmelse: Skriftlig intern prøve. Skibsfremdrivning Bedømmelse: Skriftlig intern prøve. Hjælpe- og servicesystemer i skibe Bedømmelse: Skriftlig intern prøve. Vagttjeneste i maskinen inkl. et gennemført godkendt full-mission maskinrumssimulatorkursus Bedømmelse: Løbende bedømmelse. Maritim sikkerhed, sundhed og miljø Den studerende skal opnå sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at den pågældende kan varetage sit sikkerheds-, miljø- og sundhedsmæssige ansvar i funktionen som skibsofficer i et handelsskib. Den studerende skal: opfylde kravene i STCW konventionens reglement V/1 ( Tanker Familiarization Course ) samt kravene i STCW konventionens reglement VI/2 paragraf 1, vedrørende redningsflåder og både. opfylde kravene til uddannelse i brandbekæmpelse i henhold til STCW konventionens reglement VI/3, inklusiv røgdykning. ECTS-point: 10 Centrale temaer Brandbekæmpelse i skibe Bedømmelse: Løbende bedømmelse ud fra case- og gruppearbejde. Sø-, Arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse Bedømmelse: Intern skriftlig prøve. Skibsteknik og dokning for maskinmestre Bedømmelse: Løbende bedømmelse. Bachelorprojekt: Den studerende skal arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et problemorienteret projekt. Den studerende skal, ved at drage sammenhænge mellem erfaringer, praktiske færdigheder og Version 2.0 november

17 teoretisk viden, kunne identificere og analysere en selvvalgt problemstilling, der er central i forhold til professionen som maskinmester. Den studerende skal tilegne sig en særlig indsigt i et emne, område eller problem og skal gennem projektarbejdet lære systematisk problemformulering og -behandling samt indsamling og analyse af datamateriale, herunder relevante resultater fra forskning- og udviklingsarbejder. Den studerende skal styrke sin problemløsningskompetence og opnå forudsætninger for at kunne indgå i sammenhænge, hvor der udføres forsknings- og udviklingsarbejde. Den studerende skal ved afslutning af bachelorprojektet kunne: opstille en relevant problemformulering, indsamle, bearbejde og anvende relevant viden og teorier, vise forståelse for anerkendte videnskabsteorier og videnskabelige metoder, udfærdige en skriftlig rapport efter akademiske metoder, forholde sig kritisk til den anvendte videnskabelige metode, præsentere og diskutere sit projekts resultater med kompetente interessenter. Studerende kan efter eget valg arbejde med projektet alene eller i grupper på højst 3 personer. Til hver studerende eller gruppe af studerende knyttes en vejleder, som normalt udpeges blandt SIMAC s fast tilknyttede undervisere. Vejlederen er normalt eksaminator ved den mundtlige eksamen. Det er vejlederens opgave at give de(n) studerende vejledning i forbindelse med problemformulering, arbejdsplanlægning, metodevalg, disponering af arbejdet o. lign. Der kan desuden tilknyttes en eller flere eksterne faglige vejleder til projektet. Det er de(n) studerendes ansvar at bidrage til udvælgelsen af ekstern vejleder. Vejledningen skal støtte udviklingen af den studerendes metodiske og faglige kompetence, men arbejdet med projektet er alene de(n) studerendes ansvar. Vejledere på projektet er kun forpligtet til at gøre sig bekendt med produktet i det omfang, som er nødvendigt for at løse opgaven som vejleder. Bachelorpraktikken skal bruges til indsamling af viden og/eller til inspiration og perspektivering af problemstillingen. Bedømmelse: Ekstern mundtlig eksamen. Praktik: 1. praktikperiode Uden sønæringsrettighed: For 1. praktikperiode gælder, at den først kan påbegyndes, når værkstedsskole og værkstedsskoleprojekt er gennemført med tilfredsstillende resultat, og praktikvirksomheden er godkendt af SIMAC. Ligeledes skal der indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og praktikvirksomheden om praktikforløbet. De opstillede mål for praktikforløbet skal dokumenteres gennem en logbog eller andet egnet dokumentation. Med sønæringsrettighed: For praktikperioderne til søs gælder, at de først kan påbegyndes når der værkstedsskole og værkstedsskoleprojekt er gennemført med tilfredsstillende resultat samt der er gennemført relevant uddannelse i søsikkerhed, arbejdssikkerhed til søs og brandbekæmpelse. Ligeledes kræves det, at praktikken gennemføres i et søgående handelsskib med et fremdrivningsmaskineri på 750 kw eller derover. Såvel rederi som handelsskib skal godkendes af SIMAC. Praktikken til søs foregår under vejledning af en maskinofficer og skal gennemføres i henhold til en, af Version 2.0 november

18 Søfartsstyrelsen, godkendt uddannelsesbog. 2. praktikperiode/professionspraktik Den afsluttende virksomhedspraktik har samlet en varighed svarende til 10 uger, og i hvert enkelt tilfælde aftaler virksomheden og den studerende praktikforløbet under tilsyn fra SIMAC. Når der mellem virksomheden og en studerende aftales et praktikforløb, udfærdiges der en "Aftale om praktikophold". I denne aftale beskrives de arbejdsopgaver, der er under praktikopholdet. Når en aftale indgås, forpligter SIMAC sig til: at foretage en godkendelse af virksomheden som praktikvirksomhed i henhold til de til enhver tid gældende godkendelseskriterier, at udpege en praktikansvarlig/kontaktperson i institutionen, at informere virksomheden om formål og mål med praktikmodulerne i maskinmesteruddannelsen, at opstille retningslinjer for evalueringen af den enkelte praktikant, at gennemføre evalueringer af praktikforløbene i samarbejde med virksomhed og praktikant, at medvirke ved løsning af konflikter mellem virksomhed og praktikant. Når en aftale indgås, forpligter virksomheden sig til: at være informeret/deltage i informationsmøder om formål og mål med praktikmodulerne i maskinmesteruddannelsen, at informere institutionen, hvis grundlaget for godkendelse som praktikvirksomhed ændres. at udpege en praktikansvarlig/kontaktperson i virksomheden, i fornødent omfang at deltage i evaluering af praktikforløbet, at give den enkelte praktikant en løbende - og en slut-evaluering, i fornødent omfang at deltage i møder med praktikant og institution, at medvirke til at skabe det bedst mulige praktiske læringsmiljø for praktikanten, at acceptere vejlederbesøg fra SIMAC (gælder ej ved praktik til søs). Under praktikken skal den studerende føre en logbog, som skal fungere som værktøj for planlægning af læringsaktiviteter og desuden fungere som evalueringsredskab. For begge praktikperioder i uddannelsen gælder, at den studerende er SU-berettiget. Det er dog muligt for den studerende at indgå en aftale med praktikstedet om løn under praktik. I disse tilfælde vil den studerende ikke være SU-berettiget under praktikken. Forud for praktikperioden skal den studerende give besked om evt. lønnet praktik til en af SIMAC s SU-medarbejdere, som herefter indberetter den lønnede praktik til SU-styrelsen. Eksamen og prøver: Bestemmelser for de studerende ved skriftlige prøver 1. Studienummeret, der er tildelt den enkelte studerende, anvendes ved alle prøver. Eksaminander skal medbringe gyldig billedlegitimation (studiekort)- Eksaminander uden gyldig legitimation bliver bortvist fra eksamen. Bortvisningen registreres som et brugt eksamensforsøg. 2. En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. 3. Til en skriftlig prøve skal prøvedeltagerne være på plads i prøvelokalet senest 15 minutter før prøven begynder. Version 2.0 november

19 4. En prøvedeltager, der kommer for sent til en skriftlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven. Akademiet kan dog tillade prøvedeltageren at deltage, hvis akademiet anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysninger om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden forlænges ikke tilsvarende. 5. Når en prøvedeltager er forhindret i at deltage i en bedømmelse, herunder prøve, på grund af sygdom, betragtes bedømmelsen, herunder prøven, som ikke påbegyndt med hensyn til antallet af forsøg. Som dokumentation for sygdom skal prøvedeltageren senest 2 hverdage efter aflevere/sende fyldestgørende lægeattest herom til akademiet. 6. Prøvedeltagerne skal rette sig efter de anvisninger, der gives af den prøveansvarlige eller de tilsynsførende. En prøvedeltager, der udviser upassende opførsel, kan bortvises fra prøven. 7. En prøvedeltager, der ønsker at forlade prøven uden at afslutte denne, skal straks meddele dette til den prøveansvarlige. 8. Ved skriftlige prøver må kun benyttes papir, der er udleveret af den prøveansvarlige eller af tilsynsførende. 15 minutter før prøvens begyndelse vil der på hver plads være: 1 stk omslag ( format A3) med fortrykte rubrikker der henholdsvis udfyldes af prøvedeltageren inden aflevering og af tilsynsførende ved modtagelse. Et antal fortrykte ark, linieret eller kvadreret alt efter prøvens art. Prøvedeltageren kan få udleveret det papir, der er behov for. Alle ark, der indgår i opgavebesvarelsen, skal være udfyldt i de fortrykte rubrikker samt påført prøvedeltagerens underskrift i nederste højre hjørne. 9. Prøvedeltagere skal selv medbringe tegne- og skriverekvisitter, regnemaskine samt andre hjælpemidler, som måtte være krævet og godkendt til den aktuelle prøve. 10. Eksaminator fastsætter hvad der må medtages i prøvelokalet af lærebøger og andre hjælpemidler, og meddeler dette til prøvedeltagerne forud for prøven. På den skriftlige opgave er tilladte hjælpemidler anført. Prøvedeltagere der medtager ikke tilladte hjælpemidler i prøvelokalet kan bortvises fra prøven. 11. Under prøven er det forbudt prøvedeltagerne at give eller modtage hjælp vedrørende forståelsen eller løsningen af de stillede opgaver eller at forsøge herpå. En prøvedeltager, der utvivlsomt overtræder denne bestemmelse, bortvises straks. Den pågældendes besvarelse vil ikke blive bedømt, og det vil ikke blive tilladt vedkommende at fortsætte prøveaflæggelse ved pågældende prøvetermin. 12. Under prøven må prøvedeltagerne under ingen omstændigheder henvende sig til hinanden gennem tegn eller tale. Ønsker en prøvedeltager at henvende sig til den tilsynsførende, tilkendegiver vedkommende dette ved at række en arm i vejret og vente, indtil den tilsynsførende kommer til stede. 13. Ønsker en prøvedeltager at forlade prøvelokalet, må dette kun ske efter indhentet tilladelse hos den tilsynsførende og kun under ledsagelse. En prøvedeltager, der uden tilladelse forlader den anviste plads, kan bortvises. 14. Prøvedeltagere, der måtte finde noget utydeligt i de givne opgaver, kan ved henvendelse til den tilsynsførende søge fornøden oplysning. Version 2.0 november

20 15. På de skriftlige opgaver er der angivet den tid i timer, som står til rådighed for besvarelsen, og denne tid må ikke overskrides. Når den tilladte tid er udløbet, skal prøvedeltageren, inden prøvelokalet forlades, sikre sig, at besvarelsen er afleveret til den tilsynsførende. Opgaveteksten, fraregnet de bilag, som skal afleveres sammen med besvarelsen, skal dog ikke afleveres. Hvis en prøvedeltager ønsker at aflevere besvarelsen inden tiden er udløbet, skal vedkommende ved at række en arm i vejret tilkalde den tilsynsførende, og prøvedeltageren skal forblive på sin plads, indtil den tilsynsførende har godkendt afleveringen. Foregår afleveringen tidligere end 15 minutter før den tilladte tid er udløbet, må intet af det udleverede papir bringes ud af prøvelokalet. 16. Hvor ikke andet er foreskrevet i den stillede opgave, skal besvarelsen afleveres renskrevet med blæk eller kuglepen, dog kan skitser og lignende udføres med blyant. Beregninger må udføres med blyant, men facit skal trækkes op med blæk eller kuglepen. Renskriften, der skal være ordentligt og tydeligt udført og med sidenummerering, underskrives forinden afleveringen af prøvedeltageren. Bedømmelsen foretages efter renskriften. På denne skal indføres samtlige for forståelsen af den anvendte løsningsmetode nødvendige formler og mellemregninger. 17. Hvis en prøvedeltager ikke kan nå at renskrive besvarelsen inden det for prøven fastsatte tidsrum, kan der ved bedømmelsen tages hensyn til de dele af besvarelsen, der forekommer i kladden. Prøvedeltageren skal fremsætte ønske herom på renskriften. 18. En prøvedeltager kan indgive klage til akademiets ledelse over bedømmelser, herunder prøver. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan være: 1) Prøveforløbet 2) Bedømmelsesgrundlaget, d.v.s. opgaver set i forhold til formål og målbeskrivelser 3) Bedømmelsen Klager vedrørende prøveforløbet og bedømmelsesgrundlaget skal indgives senest ugedagen efter prøvens eller bedømmelsens afholdelse, mens klager vedrørende bedømmelsen skal indgives senest ugedagen efter, at karakteren ved opslag på skolen eller på anden måde er meddelt. En indgivet klage vil blive behandlet efter akademiets procedure for dette område. Bestemmelser for de studerende ved mundtlige prøver 1. Eksaminanden må tage notater i forbindelse med forberedelsetiden. 2. De mundtlige eksaminer er offentlige, ide censorer og eksaminator dog er berettiget til at begrænse tilhørertallet, hvis dette skønnes påkrævet. 3. En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet. Ved eksamensformer, hvor der ikke eksamineres på grundlag af et eksamensspørgsmål, er eksamen begyndt, når eksaminanden er kommet ind i eksamenslokalet. Version 2.0 november

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere