Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning på Fredericia Maskinmesterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning på Fredericia Maskinmesterskole"

Transkript

1 Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning på Fredericia Maskinmesterskole August 203 Version 2

2 Indhold 2. Skriftlige eksamener/prøver Mundtlige eksamener/prøver Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse i forbindelse med eksamen/prøve Regler om anvendelse af PC til eksamener/prøver på FMS Mobiltelefoner Skolens procedure for klager vedrørende prøver og anden bedømmelse Bedømmelsesoversigt Regler for forlænget forberedelsestid/prøvetid ved eksamener

3 2. Skriftlige eksamener/prøver.. Eksaminanderne skal til de skriftlige prøver møde i så god tid, at de kan være i det anviste lokale senest 0 minutter før det tidspunkt, prøven skal begynde. 2. Eksaminander, der møder efter det for prøven fastsatte tidspunkt, udelukkes fra at deltage i prøven på de sædvanlige vilkår. Sådanne eksaminander skal øjeblikkeligt henvende sig hos den eksamensansvarlige (pt. rektor) der afgør prøvevilkårene i den aktuelle situation. 3. Ved den enkelte prøve må der kun anvendes papir m.v., som udleveres af skolen og modtages af eksaminanderne i eksamenslokalet umiddelbar før prøvens begyndelse eller under prøven. Det udleverede papir må ikke deles. Overskydende, ikke benyttet papir efterlades ved eksamens afslutning på bordet. Ønskes yderligere papir under prøven, tilkaldes den tilsynsførende ved håndsoprækning. 4. Eksaminanden skal forud for prøvens begyndelse udfylde omslagets felter og skal på de efterfølgende ark for kladde og renskrift som minimum skrive navn, eksamens-nummer, dato og arknummer samt fag. (se endvidere pkt. 0 og vedr. aflevering). 5. Skriverekvisitter samt tilladte hjælpemidler skal medbringes. Vedrørende brug af PC ved eksamen se afsnit 2.4 Eksaminanderne må ikke medbringe noget som helst andet hjælpemiddel, end hvad der udtrykkeligt er givet tilladelse til. Er ikke tilladte hjælpemidler medbragt i eksamenslokalet, skal de straks afleveres til den tilsynshavende. Tilladte hjælpemidler fremgår af Undervisningsplaner samt skemaet under pkt. 2.8 i denne vejledning. Hjælpemidler må ikke udlånes under prøven. Lommeregner skal have egen strøm forsyning, da der ikke etableres tilslutningsmulighed i lokalerne. 6. Jf. skolens rygepolitik må der kun ryges uden for skolebygningerne. Dette betyder at studerende kun enkeltvis kan få lov til en rygepause efter aftale med den tilsynshavende. 7. Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp vedrørende forståelsen eller løsningen af de stillede opgaver. Enhver henvendelse må alene ske til den tilsynshavende. Ved overtrædelse af de i dette punkt anførte påbud vil eksaminanden blive bortvist fra prøven. Ledelsen træffer efter indgivet skriftlig, begrundet ansøgning afgørelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår og til hvilket tidspunkt, det kan tillades en bortvist eksaminand at genoptage eksamen. 8. Eksaminanden skal som grundlag for bedømmelsen aflevere en tydelig og let læselig besvarelse af eksamensopgaverne på det udleverede hvide papir. Hvor PC ikke bruges som vælger den studerende selv om et skal være blyant eller kuglepen. Eksaminanderne må ikke bruge rød farve i besvarelse af skriftlige opgaver, idet denne farve er forbeholdt lærernes rettelser. 9. Såfremt en eksaminand ikke har nået at færdiggøre den endelige besvarelse af opgaverne, kan notater og lignende skrevet på det udleverede gule kladde papir lægges til grund for 3

4 bedømmelse, såfremt eksaminanden i besvarelsen udtrykkelig har fremsat ønske herom, før den afleveres. 0. Ønsker en eksaminand at aflevere før prøvetiden er udløbet, tilkaldes tilsynshavende ved håndsoprækning. På omslaget anføres hvor mange ark der afleveres (renskrift + kladde), omslaget underskrives og de indlagte ark nummereres i rækkefølge. Eksaminanden bliver siddende på sin plads, indtil tilsynshavende har kontrolleret alt materiale. Eksaminanden forlader eksamenslokalet stille og roligt uden at medtage tasker, opgavetekst, opgavebesvarelse eller andet materiale brugt under prøven. Disse ting må først afhentes efter prøvens afslutning. Det er ikke muligt for eksaminanden at forlade lokalet i de sidste 5 minutter af en prøve. Man forholder sig i ro til prøvetiden er udløbet.. Når prøvetiden er udløbet, skal alle eksaminanderne forblive på deres pladser uden at føre samtale, så længe den tilsynshavende indsamler besvarelserne. Eksaminanden er ansvarlig for, at alt udleveret materiale - bortset fra opgave teksten afleveres. På omslaget anføres hvor mange ark der afleveres (renskrift + kladde), omslaget underskrives og de indlagte ark nummereres i rækkefølge. 2. Overtræder en eksaminand de anførte bestemmelser om skriftlige prøver, skal eksaminanden øjeblikkelig bortvises fra prøven. 3. Retningslinjer for angivelse af % -satser på eksamensopgaver.. I de fag, hvor der ikke angives % -satser på de enkelte opgaver i eksamenssættet, vægter lærer og censor hver for sig opgaverne. Lærers og censors vægtning behøver altså ikke at være den samme. 2. I de fag, hvori det findes formålstjenligt at lave en vægtning af opgaverne, kan dette gøres. I så fald skal vægtningen anføres. 2.2 Mundtlige eksamener/prøver.. De mundtlige prøver er offentlige. 2. Eksaminanderne skal møde rettidigt til de mundtlige prøver (minimum 0 minutter før det aftalte tidspunkt). Det skal tilstræbes at eksaminationen kan forløbe uden afbrydelse, selvom nogle eksaminander udebliver eller undlader at gå op. Er en eksaminand ikke til stede i rette tid, kan det blive betragtet som udeblivelse. 3. Antallet af eksamensspørgsmål skal stå i passende forhold til antal eksaminander, og spørgsmålene bør på rimelig måde dække pensum. 4. Ved prøvens begyndelse skal samtlige spørgsmål være fremlagt, og der må på intet tidspunkt under prøven være fremlagt færre end 3 spørgsmål. Hver eksaminand trækker selv sit spørgsmål. 4

5 5. Eksaminationen foretages af eksaminator. Censor må dog stille uddybende spørgsmål. Eksaminator må normalt ikke standse eksaminationen, før censor har givet samtykke hertil. 2.3 Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse i forbindelse med eksamen/prøve.. Såfremt en studerende pga. sygdom ikke kan deltage i en prøve og ikke kan nå at framelde sig med normalt varsel, må vedkommende straks underrette Fredericia Maskinmesterskole herom (tlf ) og desuden henvende sig til sin læge og bede denne udfærdige en lægeattest med angivelse af diagnose og, om muligt, med oplysning om sygdomsperiodens sandsynlige varighed. Attesten fremsendes til Fredericia Maskinmesterskole senest 4 dage efter prøvens afholdelse. Indtræder sygdommen under selve prøven, må tilsynshavende eller eksaminator underrettes, og eksaminanden skal i øvrigt med hensyn til fremskaffelse af lægeattest forholde sig som angivet ovenfor. Den tilsynshavende eller eksaminator underretter straks administrationen. 2. Opstår der i en eksaminands nærmeste kreds sygdom, eller indtræffer alvorlige begivenheder, der påvirker eksaminanden på en sådan måde, at det må befrygtes, at vedkommendes eksamenspræstation kan komme til at lide derved, må det anbefales straks at henvende sig til skolens ledelse for at få vejledning med hensyn til, hvordan man skal forholde sig. 3. Hvis en eksaminand i sygdomstilfælde ikke forholder sig som ovenfor anført, eller hvis han/hun trods sygdom gennemfører en prøve, tæller prøven som ét forsøg. 4. Ansøgning om tilladelse til at indstille sig til sygeeksamen må indsendes samtidig med eller straks efter raskmeldingen. Sygeeksamen afholdes normalt ved næste eksamenstermin eller ved en evt. reeksamen. 5. Udeblivelse fra en eksamen uden gyldig grund udløser karakteren -3 / ikke bestået og prøven tæller som ét forsøg. 2.4 Regler om anvendelse af PC til eksamener/prøver på FMS. Generelt Til alle de skriftlige eksamener/prøver, hvor Undervisningsplanen og skemaet under punkt 2.8 tillader brug af, er det muligt at medbringe egen PC og printer. Retningslinjer for printning: Den studerende kan printe ud fra egen printer under hele eksamensforløbet samt umiddelbart efter eksamen. Den studerende har selv ansvaret for placering af printer i eksamenslokalet. 5

6 Der kan printes ud fra en printer opstillet i eller udenfor eksamenslokalet under eksamensforløbet samt umiddelbart efter eksamen. Husk at få installeret printer drivere inden eksamen! Det er den studerendes eget ansvar, at vedkommende er i stand til at anvende PC og printer med tilhørende software. Det er ligeledes den studerendes eget ansvar at have installeret de nødvendige printer drivere. Fredericia Maskinmesterskoles ansvar er at stille 230 volt vekselstrøm til rådighed. Det er strengt forbudt at modtage hjælp til prøven via et trådløs netværk, mobiltelefon eller lignende, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra eksamen, hvis dette finder sted. Ved snyd og efterfølgende bortvisning fra eksamen, vil prøven tælle som et forsøg og eksaminanden kan først gå op til fornyet prøve ved næste eksamenstermin. Er prøven en stopprøve skal semesteret tages om. Eksaminanden kaldes til samtale ved skolens rektor og vil her få en skriftlig advarsel. En gentagelse af ovennævnte vil medføre bortvisning fra skolen. Under prøven har eksaminanden selv ansvaret for at foretage nødvendig lagring af data. Hvis der sker tab af data (indskrevet tekst forsvinder), bliver der ikke taget hensyn til dette, og bedømmelsen vil alene tage udgangspunkt i det, som bliver afleveret i trykt/skrevet form. Dette kan betyde, at en eksaminand kan komme ud for at skulle fortsætte sin eksamen uden brug af PC. Det er under prøven ikke tilladt at udveksle oplysninger mellem PC, hverken via lån af disketter, lokalnet eller anden form for dataoverførsel. Skolen leverer papir til udskrivning. Foroven på papiret skal følgende noteres af eksaminanden: skolens navn, eksaminandens navn, studienummer, fag/modul samt dato. Ved tekniske problemer med EDB udstyret skal den tilsynsførende straks tilkaldes. Skolen påtager sig intet ansvar for anvendelsen af EDB. Fejl, som opstår, sker på eksaminandens eget ansvar, også hvor fejlen sker som følge af forhold på skolen som f.eks. strømsvigt. 2.5 Mobiltelefoner. Der må ikke medbringes mobiltelefon til eksamen. Har en studerende glemt at efterlade sin mobiltelefon hjemme, skal den afleveres til den tilsynshavende inden prøvetidens begyndelse. Overtrædelse vil blive betragtet som eksamenssnyd i henhold Eksamensbekendtgørelsen og medfører øjeblikkelig bortvisning fra eksamen. 6

7 2.6 Skolens procedure for klager vedrørende eksamen, prøver og anden bedømmelse. Formål Formålet med denne procedure er at tilkendegive, hvorledes en eksaminand skal forholde sig, hvis han vil indgive en klage til skolen vedrørende forhold ved prøver eller løbende bedømmelse. Anvendelse og omfang: Proceduren finder anvendelse i de tilfælde, hvor en eksaminand finder grund til at klage over forhold ved en eksamen, prøve eller løbende bedømmelse. Grundlag, referencer og bilag: Søfartsstyrelsen retningslinjer for kvalitetsstyring afsnit 6,2 Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime( bek. Nr. 289 af 4/2/2009) Fremgangsmåde En eventuel klage skal indgives skriftligt til skolens administration. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne, der kan vedrøre: Bedømmelsesgrundlaget, herunder de stillede spørgsmål eller opgaver i forhold til uddannelsesplanens formål og mål. En klage over dette skal indgives senest uge efter prøvens afholdelse. Eksamensforløbet: En klage over dette skal indgives senest uge efter prøvens afholdelse. Bedømmelsen: En klage over dette skal indgives senest uge efter offentliggørelse af bedømmelsen. Skolens administration skal ved modtagelsen af en klage datostemple denne. Herefter gives den hurtigst muligt videre til skolens ledelse. Skolens ledelse skal umiddelbart efter modtagelsen af en klage påbegynde behandling af den. Dette foregår ved i første omgang, at få en udtalelse fra eksaminator og censor (ved klager over løbende bedømmelse: en udtalelse fra underviseren der har foretaget bedømmelsen). Denne udtalelse skal afleveres til skolens ledelse senest uge efter modtagelse af klagen og forelægges klageren, som kan fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist. På grundlag at dette træffer skolens ledelse en afgørelse senest 2 uger efter at eksaminator og censors udtalelser er forelagt klageren. Denne afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på: at annullere prøven eller bedømmelsen at der foretages en ny bedømmelse (om-bedømmelse) at der gives tilbud til eksaminanden om ny prøve at klagen afvises 7

8 Ledelsen meddeler hurtigst muligt klageren, eksaminator, censor og eventuelle andre berørte eksaminander om afgørelsen. Hvis klagen helt eller delvis afvises kan skolens afgørelse indbringes for Søfartsstyrelsen senest 2 uger efter at den er afgivet, og dette skal meddeles klageren samtidig med afgørelsen. Hvis ledelsen finder, at der ved prøven eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler, eller der er andre særlige omstændigheder, som giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlig uoverensstemmelse mellem bedømmernes vurdering, skal der træffes afgørelse om en om-bedømmelse eller tilbud om ny prøve. Ny bedømmelse og ny ekstraordinær prøvetermin skal finde sted snarest muligt. En ny bedømmelse er en del af klagesagen. De nye bedømmere skal derfor have alle sagens akter og skal begrunde deres vurdering overfor klageren. Hvis prøven lider af samme mangel for flere eksaminander, skal eventuel om-bedømmelse foretages for, og eventuel ny prøve tilbydes alle eksaminander, for hvem prøven lider af samme mangel. Skolens ledelse sikrer sig, at eksaminanderne er informeret om disse retningslinjer for klager. Dokumenter vedrørende en klagesag arkiveres indtil sagen er endelig afsluttet. Herefter opbevares kun oplysninger nødvendige for evt. at kunne lave statistik på modtagne klager. Klageren kan fortsætte uddannelsen under sagens behandling. Beviser for gennemført uddannelse tilbageholdes indtil sagen er færdigbehandlet. Ansvar Skolens administration har ansvaret for at modtage, datostemple og informere skolens ledelse om klager vedrørende prøver eller løbende bedømmelse. Skolens ledelse har ansvaret for at behandle, informere og afgøre klagerne. Skolens ledelse har ansvaret for, at eksaminanderne er informeret om retningslinjerne for klager. Skolens ledelse har endvidere ansvaret for arkivering af de dokumenter og oplysninger der har med en klagesag at gøre. 2.7 Bedømmelsesoversigt Generelt: Alle hjælpemidler indbefatter PC, bøger, alt udleveret materiale, egne notater og regnemaskine. I= Intern prøve, hvor der ikke er krav til censor. Der bruges enten bestået/ikke bestået eller 7 trins skalaen, hvor karakteren ikke indgår i gennemsnittet på beviset Logbøger bedømmes dog ifølge bekendtgørelsen ved karakteren Godkendt/Ikke Godkendt 8

9 E= Eksamen, hvor der skal bruges ekstern censor. Der bruges 7 trins skala og karakteren indgår i gennemsnittet på beviset. Alle prøver/eksamener på FMS er opdelt i 2 kategorier: Kategori er stopprøver, hvor det skønnes at beståelse af prøven/eksamen er en forudsætning for at gå videre på næste semester. Dumper en studerende til én stopprøve på et semester kan den studerende indstille sig til en omprøve/reeksamen som placeres tidligst muligt i det næstfølgende semester. Dumper en studerende til mere end én stopprøve på et semester skal semesteret tages om. Dumper en studerende til omprøven/reeksamen skal semesteret tages om. En omprøve/reeksamen tæller som et forsøg Alle prøver/eksamener på M5 er stopprøver idet en studerende ikke kan komme i professionspraktik og skrive bachelorprojekt før alle fagemner på uddannelsen er bestået Kategori 2 er ikke stopprøver, hvor det skønnes at beståelse af prøven/eksamen ikke er en forudsætning for at gå videre på næste semester. Dumper en studerende til én ikke stopprøve på et semester kan den studerende indstille sig til en omprøve/reeksamen ved næste ordinære eksamenstermin. Dumper en studerende til mere end én ikke stopprøve på et semester skal semesteret tages om. Dumper en studerende til omprøven/reeksamen skal vedkommende gå det semester om hvor ikke stopprøven er placeret i uddannelsesforløbsplanen. Dumper en studerende i én stopprøve og én ikke stopprøve på et semester skal semesteret tages om Regler omkring omprøve/reeksamen uanset kategori: Det er en betingelse for deltagelse i omprøve/reeksamen, at den studerende har deltaget i den ordinære eksamen og fået en bedømmelse eller, at man kan dokumentere sygdom. Den studerende skal senest ved afslutningen af den ordinære eksamensperiode søge vejledning hos skolens undervisningsansvarlige, pt. rektor, med henblik på at afklare hvilke læringsaktiviteter, der er nødvendige for at det er sandsynligt at omprøven/reeksamen kan bestås. Der tilbydes den studerende 2 timers vejledning fra en af skolens undervisere inden omprøve/reeksamen. Anmodning om omprøve/reeksamen skal være undervisningsansvarlig i hænde senest 2 dage efter den studerende har modtaget sin sidste karakter i den ordinære eksamensperiode. Skolen kan med begrundelse afslå en studerendes anmodning om deltagelse i en omprøve/reeksamen. Som hovedregel skal bedømmelsesformen ved en omprøve/reeksamen være den samme som ved den ordinære prøve, men skolen har dog mulighed for at afholde mundtlige prøver i stedet for skriftlige. En omprøve/reeksamen tæller som et prøveforsøg. Vælger en studerende at gå op til en omprøve/reeksamen efter M5 og efterfølgende ikke består 9

10 omprøven/reeksamen, skal professionspraktikken som hovedregel afbrydes og M5 tages om. Skolen kan med begrundelse afvige fra ovenstående retningslinjer. En studerende kan højest gå til prøve i det samme undervisningsemne 3 gange. I tilfælde af usædvanlige forhold kan der dispenseres herfor. Nedenstående viser i skemaform hvordan de enkelte undervisningsemner og fag bedømmes og hvor de ligger på studiet. Sem Fag Emne Evaluerings form Bedømm else Varighed Tilladte hjælpemidler Kate gori V VS Værkstedsskole I: praktisk prøve B/IB - Ikke relevant V2 VSP Værkstedsskole projekt I: skr. projekt B/IB - Ikke relevant V3 VP Virksomhedspraktik I: logbog G/IG - Ikke relevant Materiale og NDE I: skr. rapport B/IB - Ikke relevant 2 M TM Hydraulik og pneumatik I: skr. prøve B/IB 2 timer Alle hjælpemidler, EL Elektriske beregninger I: skr. prøve 7 trin 4 timer Alle hjælpemidler, LED Projektledelse I: løbende B/IB - Ikke relevant 2 2 TE Engelsk I: skr. engelsk rapport Vibrationsmålinger B/IB - Ikke relevant 2 EL2 El-laboratorie/Måleteknik I: praktisk prøve 7 trin 30 min. opstilling + 30 min. individuel fremlæggelse Alle hjælpemidler, 2 M2 TM2 Forbrændingsmotorer I: mdt. prøve 7 trin 30 min. forberedelse Alle hjælpemidler, Kedelteknik + 30 min. individuel fremlæggelse Miljøteknik Pumpe og kompressorteknik PA Grundlæggende styring, regulering og overvågning I: løbende B/IB - Ikke relevant 2 TE2 Metodelære Engelsk I: skr. engelsk projekt 7 trin - Ikke relevant 2 Dieselgenerator projekt 0

11 PA2 Procesanalyse og optimering I: løbende + mdt. 7 trin 20 min. individuel fremlæggelse Alle hjælpemidler, EL3 Lys og varme E: skr. eksamen 7 trin 4 timer Alle hjælpemidler, Spændingsfald M3 Fasekompensering TM3 Styrkelære E: skr. eksamen 7 trin 4 timer Alle hjælpemidler, Forbrændingsmotorer Turbineteknik Køleteknik 2 LED2 Energi og Miljø I: skr. projekt 7 trin - Ikke relevant Vedligeholdsledelse TE3 Case opgave I: mdt. case 7 trin??? TM4 Klimateknik I: skr. prøve 7 trin?? PA3 Projekt E: mdt. Projekt eksamen 7 trin 30 min. individuel eksamination Alle hjælpemidler 2 M4 TE4 Tværfagligt projekt: Regulering af klima anlæg Sammen med TM4 7 trin?? VF Maritimt valgfag E: skr. eksamen 7 trin 4 Alle hjælpemidler, Andre Valgfag I: B/IB Afhængig af valgfag Afhængig af valgfag M5 EL4 LED3 El-autorisation E: skr. eksamen 7 trin 6 timer Alle hjælpemidler, Administrativ ledelse Entreprenørskab og iværksætteri Økonomi Ledelsesprojekt I: mdt. prøve 7 trin 24 timers forberedelse + 45 min. individuel fremlæggelse E: mdt. Projekt eksamen 7 trin 30 min. individuel eksamination Alle hjælpemidler Alle hjælpemidler TE5 Metodelære/Engelsk/ bachelorprojekt I: gennemført B/IB - Ikke relevant

12 VF Maritimt valgfag E: skr. eksamen 7 trin 4 Alle hjælpemidler, Andre Valgfag I:? B/IB Afhængig af valgfag Afhængig af valgfag M6 BCP Bachelorprojekt E: mdt. Projekt 7 trin 45 min. eller 75 min. eksamination afhængig af antal projektdeltagere Alle hjælpemidler 2 PP Professionspraktik I: logbog G/IG - Ikke relevant 2 Hvis der indgår delprøver i en bedømmelse, skal den enkelte delprøve bestås med minimum karakteren 02. Ved mundtlige prøver/eksamener er tiden for fremlæggelse/eksamination inklusiv votering og karaktergivning. 2.8 Regler for forlænget forberedelsestid/prøvetid ved eksamener. Tosprogede: Såfremt en studerende har sprogvanskeligheder, kan der søges om forlænget prøvetid ved skriftlige og mundtlige eksamener inden for det første ½ år efter studie start. Ansøgning skal ske til skolens rektor. Dette gælder - for udlændinge (dog ikke fra Norge & Sverige), og kun har boet i Danmark i kortere tid, - for danske studerende, men har en adgangsgivende eksamen fra udlandet, og har opholdt dig længere tid i udlandet. Ordblindhed: Er du ordblind (dokumenteret) får du automatisk forlænget prøvetid ved alle skriftlige eksamener på AK og Maskinmesteruddannelsen. Ved skriftlige eksamener bevilges en forlængelse på ½ time pr. påbegyndt 3 timers prøvetid. Er du ordblind (dokumenteret) får du automatisk forlænget forberedelsestid ved følgende mundtlige eksamener: AK: engelsk og dansk. Retningslinjer for eksamen ved adgangskurset på FMS: Opnår man ikke karakteren 02 i engelsk eller fysik har man ikke bestået enkeltfaget. Opnår man ikke gennemsnitskarakteren 02 i dansk eller matematik har man ikke bestået enkeltfaget. Alle fire enkeltfag (matematik, fysik, engelsk og dansk) skal bestås for at blive optaget på maskinmesteruddannelsen. Består en studerende ikke eksamen går pladsen til en ansøger på ventelisten. 2

Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på. Fredericia Maskinmesterskole

Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på. Fredericia Maskinmesterskole Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på Fredericia Maskinmesterskole Marts 2013 Version 16 1 Indhold 2.1 Skriftlige eksamener/prøver.... 3 2.2 Mundtlige eksamener/prøver....

Læs mere

Eksamensvejledning. for. studerende ved. maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen. Fredericia Maskinmesterskole

Eksamensvejledning. for. studerende ved. maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen. Fredericia Maskinmesterskole Eksamensvejledning for studerende ved maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen på Fredericia Maskinmesterskole Januar 2011 Version 5 1 Indhold 2.1 Skriftlige eksamener/prøver.... 3 2.2 Mundtlige eksamener/prøver....

Læs mere

Eksamensreglement Januar 2016 Indhold

Eksamensreglement Januar 2016 Indhold Eksamensreglement Januar 2016 Indhold Eksamensreglement for Fredericia Maskinmesterskole... 2 Indstilling til eksamen... 2 Reeksamen... 2 Særligt for bachelorprojekt... 3 Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse

Læs mere

Eksamensreglement august 2017 Indhold

Eksamensreglement august 2017 Indhold Eksamensreglement august 2017 Indhold Eksamensreglement for Fredericia Maskinmesterskole... 2 Indstilling til eksamen... 2 Reeksamen... 2 Særligt for bachelorprojekt... 3 Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse

Læs mere

Regler for prøver og bedømmelse januar 2018 Indhold

Regler for prøver og bedømmelse januar 2018 Indhold Regler for prøver og bedømmelse januar 2018 Indhold Regler for prøver og bedømmelse på Fredericia Maskinmesterskole... 2 Indstilling til prøve... 2 Omprøve... 2 Særligt for professionspraktik og bachelorprojekt...

Læs mere

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg Eksamensregler for Adgangskursus Syddansk Universitet Sønderborg DWN, AK, SDU-S, dec. 2016 Indholdsfortegnelse Til- og framelding, tildeling af ekstra tid samt merit... 2 Skriftlige prøver... 3 Mundtlige

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2019 Eksamensregler 2019 Skriftlig eksamen Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på skolen. Du skal møde i god tid til den skriftlige

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen.

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen. Eksamensreglement Følgende eksamensreglement er baseret på "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)" (BEK nr. 343 af

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

NIUERNERMIK ILINNIARFIK, NUUK EKSAMENSHÅNDBOG KREATIVITET, KOMPETENCE, UDVIKLING, TEAMWORK NOGLE AFVIKLER UDDANNELSER VI UDVIKLER VIDEN

NIUERNERMIK ILINNIARFIK, NUUK EKSAMENSHÅNDBOG KREATIVITET, KOMPETENCE, UDVIKLING, TEAMWORK NOGLE AFVIKLER UDDANNELSER VI UDVIKLER VIDEN NIUERNERMIK ILINNIARFIK, NUUK EKSAMENSHÅNDBOG KREATIVITET, KOMPETENCE, UDVIKLING, TEAMWORK NOGLE AFVIKLER UDDANNELSER VI UDVIKLER VIDEN JANUAR 2013 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania, Randers. Gældende pr. 1. maj 2013 2

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 17/18 Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Ministeriets krav om tilsynsførende ved alle online eksaminationer... 3 1.2 Indstilling til

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende)

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) EKSAMENSREGLER Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) Dette dokument indeholder de overordnede eksamensregler for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensregler er indskrevet

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Anne Petersen og Jette Rasmussen Redigeret februar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

PRØVEREGLEMENT

PRØVEREGLEMENT PRØVEREGLEMENT 2017-2018 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN... 2 MØDETIDSPUNKTER... 2 PRØVENS START... 2 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT... 2 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Indholdsfortegnelse Indhold Generelt... 3 Tilmelding til eksamen... 3 Hvis du ikke ønsker at deltage i prøve eller eksamen...

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2018 Eksamensregler 2018 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Eksamensregler for Adgangskursus

Eksamensregler for Adgangskursus Eksamensregler for Adgangskursus Rev. 18.11.2013 Indholdsfortegnelse Tilladte hjælpemidler ved de skriftlige prøver... 3 Skriftlige prøver... 4 Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering af eksamensbesvarelser...

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Hvis du ikke ønsker at deltage

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Generelle regler Du skal medbringe billedlegitimation, som skal forevises på forlangende. Du skal møde senest 15 min før prøvens begyndelse ved skriftlige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv Eksamensreglement for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Handel, kontor og detail Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Caseeksamen...2

Læs mere

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser samt studieordningen

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere