Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS"

Transkript

1

2 Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver tid, at du kontakter et byggeteknisk rådgivningsfirma. Forhold ved levering af solcelleanlæg inklusiv montage: Ved levering af solcelleanlæg inklusiv montage indestår Grøn Sol ApS ikke for forhold, der ved besigtigelse/tilbudsgivning ikke var synlige. Kan det medfølgende montagesystem ikke fæstnes i overensstemmelse med god håndværksmæssig standard, er det købers ansvar. Dette kan f. eks skyldes isolering mellem tag og spær, afstand mellem spær, andre tagflader end standardtagflader m.m. Skal der til montage af solcelleanlægget anvendes montagedele ud over det i standardpakken leverede, faktureres dette særskilt. 1. Gyldighed, januar 2011 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle Grøn Sol ApS s leverancer i Danmark, med mindre andet er skriftligt aftalt. 2.Tilbud/ordrebekræftelse Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Grøn Sols ApS s tilbud er bindende i 14 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget Grøn Sols ApS s skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte. Grøn Sol ApS påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, som er udfærdiget af Grøn Sol ApS s leverandører. Grøn Sol ApS påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig- eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af Grøn Sol ApS s produkter. 3. Priser Priser fremgår af Grøn Sol ApS s til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra Grøn Sol ApS s lager eller ab værk, med mindre andet er aftalt. Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr. Grøn Sol ApS er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

3 4. Levering Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Grøn Sol ApS, med mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, har Grøn Sol ApS ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: a) Force majeure jf. punkt 11 b) Ved forsinkelse, som skyldes Grøn Sol ApS s leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd c) Usædvanligt vejrlig d) Arbejdskonflikter uanset årsag e) Offentlige påbud eller forbud, som sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Hvor der er truffet aftale om levering på købers adresse, eller et af køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn, efter chaufførens skøn, kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plan, vandret og bæredygtig. Det er købers ansvar, at kravene til leveringssted er opfyldt. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt køber ikke opfylder de anførte forpligtelser, vil Grøn Sol ApS være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for køber er til stede. Grøn Sol ApS leverer solcelleanlægget ved kantsten på den oplyste adresse. Grøn Sol ApS bærer risikoen for solcelleanlæggene, indtil vognen er nået leveringsstedet. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering. Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på købers adresse, eller andet af køber anvist sted, dækkes af køber, ligesom køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt. Hvis købers forhold hindrer levering, må der ske omgående skriftlig underretning til Grøn Sol ApS. Grøn Sol ApS er berettiget til at kræve omkostninger til sikring og opbevaring af byggematerialer godtgjort af kunden. Såfremt Grøn Sol ApS har påtaget sig at udføre montage af solcelleanlægget, er Grøn Sol ApS levering afsluttet, når Grøn Sol ApS færdigmelder det leverede solcelleanlæg. Det påhviler kunden at indkalde til afleveringsforretning, såfremt dette ønskes.

4 5. Kontrol Solcelleanlæggene er underkastet Grøn Sol ApS s løbende kvalitetskontrol. Ved levering skal køber foretage kontrol og straks skriftligt påtale synlige fejl, herunder skader overfor Grøn Sol ApS. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, leveres af Grøn Sol ApS uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de køber. Grøn Sol ApS leverer vejledninger og manualer til solcelleanlægget. Forringes, ødelægges eller bortkommer materialer, eller dele af dette inden aflevering, skal Grøn Sol ApS på egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, med mindre forholdet kan henføres til køber. Grøn Sol ApS har, i overensstemmelse med AB 92, pligt og ret til at afhjælpe mangler i 5 år efter aflevering af solcelleanlægget. Grøn Sol ApS er erstatningsansvarlig for tab, der følger af mangler ved de leverede materialer, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra Grøn Sol ApS s side. Grøn Sol ApS hæfter dog ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. 6. Undersøgelsespligt og reklamation Køber skal straks ved modtagelse, og inden varerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan undersøgelse, må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering på købers plads for at kunne tages til følge. I det tilfælde hvor køber burde have konstateret eventuelle mangler, skal køber ved konstatering af mangler straks reklamere og senest inden det 5. år. Såfremt varerne skal monteres, eller indgår i en montage, skal køber sørge for at varerne, inden montagen påbegyndes, gennemgås for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted efter at montage er påbegyndt. 7. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden Ved rettidig reklamation over mangler jf. punkt 6 skal Grøn Sol ApS foretage afhjælpning eller genlevering efter Grøn Sol ApS s valg. Hvis Grøn Sol ApS ikke foretager afhjælpning eller genlevering inden rimelig tid, efter køber har reklameret i henhold til punkt 6, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til Grøn Sol ApS, at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

5 Hvis køber hæver aftalen, har denne ret til at kræve erstatning af Grøn Sol ApS for de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Uanset det foregående, er Grøn Sol ApS s erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde vare(r). Grøn Sol ApS s ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af solcelleanlægget jf. produkt- og ydelsesgarantier. 8. Reklamation ved ansvar for forsinkelse Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance. Hvis køber hæver aftalen i henhold til kontrakten, har han krav på erstatning fra Grøn Sol ApS for de meromkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance. Køber har ikke ud over det i punkt 7 og 8 nævnte ret til nogen erstatning i anledning af Grøn Sol ApS s forsinkelse. Dette gælder uanset om køber hæver eller fastholder købet. 9. Returvarer Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 20% af salgsprisen ved franko levering til Grøn Sol ApS s lager eller et af Grøn Sol ApS anvist sted. Der forekommer dog større returfradrag for enkelte varegrupper, og specielt fremstillede eller hjemtagne varer tages ikke retur. Returnering skal ske indenfor rimelig tid, dog senest 30 dage fra købsdato, mod forevisning af bon/faktura. Kreditering finder kun sted til køber og ikke dennes efterfølgende købere. 10. Betaling Når intet andet fremgår, enten af separat kontoaftale eller af Grøn Sol ApS s skriftlige ordrebekræftelse, er Grøn Sol ApS s betalingsbetingelser netto omgående kontant ved levering. Eventuel forud aftalt kasserabat ydes kun på betingelse af rettidig indbetaling og ikke på moms eller andre offentlige afgifter. Kreditkøb under 250 kr. inkl. moms pr. faktura udløser et fakturerings/portogebyr på 25 kr. Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives renter efter Grøn Sol ApS s til enhver tid gældende sats, p.t. 2,00% pr. måned, dog minimum kr. 10,00. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger. Ved 1. rykkergebyr gøres der opmærksom på, at der ved 2. rykkergebyr pålægges et beløb på 100,- kr excl. moms. Ved 2. rykkergebyr gøres der opmærksom på, at der ved 3. rykkergebyr pålægges et beløb på yderligere 100,- kr excl. moms.

6 Ordresummen er den samlede sum ifølge ordrebekræftelse med eventuelle tillæg. Specielt hjemtagne varer, der ikke af køber ønskes afhentet eller leveret ved varens ankomst til Grøn Sols ApS s lager, faktureres køber forud, med forfald til betaling, som var varen leveret. Risici og eventuelle omkostninger i forbindelse med oplagring påhviler køber. 11. Force Majeure I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Grøn Sol ApS s kontrol, såsom arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Grøn Sol ApS ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt. 12. Produktansvar Grøn Sol ApS er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Grøn Sol ApS ansvar for sådanne skader, og Grøn Sol ApS s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Grøn Sol ApS er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelse skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Grøn Sol ApS s side, og Grøn Sol ApS s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Grøn Sol ApS s ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr I tilfælde hvor Grøn Sol ApS er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. I det omfang Grøn Sol ApS måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til, at holde Grøn Sol ApS skadesløs for det ansvar Grøn Sol ApS måtte blive pålagt, og som er videregående end Grøn Sol ApS s ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Grøn Sol ApS fra tredjemand i anledning af produkter leveret af Grøn Sol ApS via køber til tredjemand. Grøn Sol ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 13. Voldgift Uenighed mellem parterne afklares ved den i AB 92 angivne voldgift. Retten i Svendborg er værneting.

7 Solcellemoduler Garanticertifikat for solcellemoduler leveret af Grøn Sol ApS 10 års produktgaranti fra Grøn Sol ApS Grøn Sol giver 10 års produktgaranti på solcellemoduler, stik og kabler. 25 års peak power garanti fra Grøn Sol ApS Grøn Sol garanterer at panelernes ydelse, hvis monteret korrekt og under normale forhold, ikke reduceres med: Mere end 10% totalt i panelets første 10 leveår fra salgsdatoen. Mere end 20% totalt i panelets første 25 leveår fra salgsdatoen. 5 års invertergaranti fra MasterVolt 5 års MasterVolt invertergaranti. MasterVolt er en af verdens ledende producenter indenfor invertere. MasterVolt har fra 1993 udviklet invertere med Shell Solar og Ecofus. MasterVolt er et Hollandsk firma med forretnings aktiviteter i 80 lande globalt. MasterVolts produkter er førende indenfor ydeevne, kvalitet og brugervenlighed. 10 års producentgaranti fra Koly Energy Koly Energy giver 10 års produktgaranti på solcellemoduler, stik og kabler. 25 års peak power producentgaranti fra Koly Energy Koly Energy garanterer at panelernes ydelse, hvis monteret korrekt og under normale forhold, ikke reduceres med: Mere end 10% totalt i panelets første 10 leveår fra salgsdatoen. Mere end 20% totalt i panelets første 25 leveår fra salgsdatoen års års Produktgaranti Produktgaranti års års Peak PeakPower PowerGaranti Garanti

8 Grøn Sol Garantibetingelser års produktgaranti Grøn Sol garanterer, at de leverede solcellemoduler, inklusiv leverede DC stik og kabler, er fejlfri, hvad angår materialer og forarbejdning. Garantien er under forudsætning af, at produktet er installeret, anvendt og serviceret korrekt. I tilfælde af at solcellemodulerne ikke overholder garantien inden udløb af de 10 år, fra salgsdatoen, står det Grøn Sol frit for at vælge, om de ønsker at reparere eller udskifte produktet. Reparation og erstatning er de eneste erstatningsmuligheder efter denne garanti. Garantien kan ikke overstige 10 år. Produktgarantien garanterer ikke en specifik effekt, hvilket vil blive behandlet eksklusivt under punkt 2 nedenfor. 2. Begrænset ydelsesgaranti 10 år: Skulle et af solcellemodulerne, indenfor de første 10 år fra salgsdatoen, yde mindre end 90% af minimum spidsbelastning (peak power) som specificeret i Grøn Sols flash test rapport ved salgsdatoen, forudsat at Grøn Sol konstaterer, at tab af effekten skyldes fejl i materialet eller forarbejdningen, vil Grøn Sol efter eget valg: a) erstatte dette tab af effekt ved hjælp af levering af yderligere moduler til kunden for at kompensere eller b) erstatte de(t) defekte modul(er) eller c) refundere kunden den procentdel, som det defekte modul måtte have kostet, målt med en til en en hver tid gældende markedspris for et lignende modul, svarende til den procentdel outputtet var lavere end 90% af minimum spidsbelastning (Peak power) i perioden fra salgsdatoen. Erstatningen kan dog aldrig overstige prisen på salgstidspunktet for købet af solcellemodulet. 25 år: Skulle et af solcellemodulerne, indenfor de første 25 år fra salgsdatoen, yde mindre end 80% af minimum spidsbelastning (peak power) som specificeret i Grøn Sols flash test rapport ved salgs datoen, forudsat at Grøn Sol konstaterer, at tab af effekten skyldes fejl i materialet eller forarbejdningen, vil Grøn Sol efter eget valg: a) erstatte dette tab af effekt ved hjælp af levering af yderligere moduler til kunden for at kompensere eller b) erstatte de(t) defekte modul(er) eller c) refundere kunden den procentdel, som det defekte modul måtte have kostet, målt med en til en en hver tid gældende markedspris for et lignende modul, svarende til den procentdel outputtet var lavere end 80% af minimum spidsbelastning (Peak power) i perioden fra salgsdatoen. Erstatningen kan dog aldrig overstige prisen på salgstidspunktet for købet af solcellemodulet. Ved ydelsesgarantien forstås peak power som effekten i watt, et solcellemodul anlæg producerer maksimalt. Dette måles ved: a) Et lysspektrum på AM 1,5 b) En bestråling på 1000w per m 2 c) En celletemperatur på 25% celsius ved retvinklet bestråling. Målingerne er udført i overensstemmelse med IEC testet ved stikkene eller samledåsetermi nalerne alt efter hvad der er monteret via kalibrering og internationale teststandarder gyldige ved fremstillingen af solcellemodulerne. 3. Gyldighed Denne begrænsede ydelsesgaranti er gyldig for moduler afsendt i perioden 1 januar 2012 til 31. december Undtagelser og begrænsninger a) Ethvert krav om erstatning under garantien skal være indsendt indenfor den gældende garantiperiode for at være gyldig. b) Produktgarantien og den begrænsede ydelsesgaranti gælder ikke for produkter, der har været udsat for: - Forkert brug, misligholdelse, forsømmelse eller ulykke. - Ændring i, eller ukorrekt installation eller ukorrekt anvendelse af produkter og inventar. - Manglende overholdelse af Grøn Sols installations- og vedligeholdelsesforskrifter for produkter og inventar. - Reparation eller ændringer udført af uautoriseret tekniker (ikke godkendt af Grøn Sol) på produkter og inventar. - Overspænding grundet strømsvigt, lynnedslag, oversvømmelse, brand. - Enhver hærværk. - Skader forårsaget af dyr herunder skadedyr. Go energi - Go økonomi

9 Hverken produktgarantien eller den begrænsede ydelsesgaranti dækker den eksisterende elinstallation, ledninger, el-relæ eller omstillingsbord. Hverken produktgarantien eller den begrænsede ydelsesgaranti dækker omkostninger i forbindelse med installation af- eller geninstallation af solcellemoduler. Krav på erstatning for solceller, hvor typer- eller serienummer er ændret, fjernet eller ulæseligt, imødekommes ikke. Produktgarantien og den begrænsede ydelsesgaranti, som angivet i Grøn Sol certifikat med betingelser, erstatter og udelukker alle andre udtrykte eller stiltiende garantier. Grøn Sol frasiger sig ethvert ansvar og erstatningspligt overfor personskade, skade på ejendom eller andre tab eller skade forårsaget af håndtering af solcellerne. Grøn Sol frasiger sig ethvert ansvar for bæreevnen på tag hvorpå solcellemoduler monteres. Det er til enhver tid købers ansvar, hvad solcellemodulerne monteres på. Er køber i tvivl, opfordrer Grøn Sol køber til at rådføre sig med en byggesagkyndig forinden solcellemodulerne installeres. Produktgarantien og den særlige ydelsesgaranti omfatter ikke transportomkostninger af moduler eller omkostninger forbundet med fjernelse, installation eller geninstallation af reparerede eller udskiftede moduler. Grøn Sol kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for ulykkestilfælde, følgeskader eller særlige skader, uanset hvordan de måtte være opstået. Tab af brugsevne, tab af fortjeneste, tab af produktion og tab af overskud er ikke omfattet af Grøn Sols garantier. Erstatning efter Grøn Sols garantier, der påhviler Grøn Sol, kan ikke overstige fakturaværdien betalt af kunden for det enkelte modul. 5. Betingelser for opnåelse af garanti Hvis kunden har et dokumenteret krav, som er dækket af Grøn Sols garantier, skal dette anmeldes direkte til Grøn Sol i form af anbefalet brev til Grøn Sols Adresse: Grøn Sol, Nordre Ringvej 121, 5700 Svendborg, DK-Danmark. Sammen med anmeldelsen skal kunden vedsende certifikat samt ordrebekræftelse med købsdatoen. Returnering af varer bliver ikke accepteret uden forudgående skriftlig aftale med Grøn Sol. 6. Bortfaldelse Hvis et afsnit, en bestemmelse eller klausul i disse bestemmelser om produktgaranti og den begrænsede ydelsesgaranti, eller anvendelsen heraf overfor enhver person eller anden omstændighed, anses for værende ugyldig, annulleret eller ikke kan håndhæves, skal denne kendelse ikke have indflydelse på de andre krav, som behandles separat efter nærværende bestemmelser. 7. Tvister Tvister skal vurderes ud fra dansk ret og har værneting ved retten i Svendborg. I tilfælde af uoverensstemmelse i forbindelse med ydelsesgarantikrav involveres et anerkendt testinstitut til at bedømme mangelpåstanden. Alle sagens omkostninger betales af den tabende part. 8. Diverse Reparation eller udskiftning af moduler eller levering af yderligere moduler, betyder ikke at den oprindelige garanti udvides. Udskiftede solcellemoduler eller andre dele er Grøn Sols ejendom, og er til Grøn Sols disposition. Grøn Sol har ret til at levere en anden type, både hvad angår størrelse, farve, form og effekt i tilfælde af, at Grøn Sol ikke på tidspunktet for kravet producerer de oprindeligt leverede moduler. 9. Overdragelse Denne garanti kan overdrages, hvis produktet forbliver installeret på den oprindelige placering fra tidspunktet for registreringen af garantien. 10. Force majeure Grøn Sol kan på ingen måde holdes ansvarlig overfor kunden eller for tredjemand, for manglende udførelse eller forsinkelse i opfyldelse af vilkår og salgsbetingelser opstået som følge af guds handlinger, krig, oprør, strejker, krigslignende tilstande, epidemier, oversvømmelser eller andre lignende omstændigheder der ligger udenfor Grøn Sols myndighed. Go energi - Go økonomi

10 Standard montagebetingelser: Købers ansvar: Køber har det fulde ansvar, for hændelige skader der påføres taget eller købers ejendom. Dette gælder alle hændelige skader, der påføres taget eller ejendommen under montagen, ved arbejde på taget eller ved opløftning af solcelleanlægget eller dele herfra, til taget. Grøn Sol anbefaler altid køber, til at undersøge om det er muligt at købe ekstra teglsten eller tagplader inden montagen påbegyndes. Det er en forudsætning for alle montagetilbud, at arbejderne kan bevæge sig frit på taget, uden hensyntagen til tagets bæreevne. Taget skal være klargjort, dermed menes fri for belægning Fri og tilgængelig adgang til montagearealet. Det forventes til standard montagen, at der er lavet føringsveje til kabelføringen fra nedtaget frem til elmåleren ellers kommer ekstra montagetillæg herfor der laves speciel tilbud på ekstra montage til hver enkelt kunde. Det forventes ligeledes til standard montagen, at der er lavet jord (EL) på eltavlen og elinstallationen ellers er lovlig. En komplet standardløsning inkluderer følgende: Levering og montering af montagesystem. Levering og montering af solcellepaneler. Levering og installering af invertere. Kabelføring mellem solcellepaneler og invertere maksimalt 20 meter. Kabelføring mellem invertere og el-tavle maksimalt 3 meter. Udbygning af el-skab med HPFI-relæ samt sikringsgruppe til solcelleanlæg hvis der er plads i eltavlen. Kontrol af alle installationer i forbindelse med elektrisk sikkerhed. Tilmelding til elforsyningsselskab. Opstart af solcelleanlæg. Introduktion til solcelleanlæg. Følgende koster ekstra: Montering omkring kviste. Montering på to tagflader. Montering i tre rækker i stedet for to rækker. Montering vandret i stedet for lodret. Montering ved mere end 35 graders hældning. Montering omkring ovenlys. Montering af invertere mere end 3 meter fra el-tavle. Montering ved mere end 20 meter fra nedtag til inverter. Montering omkring skorsten eller taghætter. Montering omkring eller ved skotrende. Montering højere end 3 meter fra jord til tagrende. Har man valgt tagpap og hældningen på taget er under 10 grader skal der laves speciel tilbud på ekstra montage til hver enkelt kunde.

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere