Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS"

Transkript

1

2 Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver tid, at du kontakter et byggeteknisk rådgivningsfirma. Forhold ved levering af solcelleanlæg inklusiv montage: Ved levering af solcelleanlæg inklusiv montage indestår Grøn Sol ApS ikke for forhold, der ved besigtigelse/tilbudsgivning ikke var synlige. Kan det medfølgende montagesystem ikke fæstnes i overensstemmelse med god håndværksmæssig standard, er det købers ansvar. Dette kan f. eks skyldes isolering mellem tag og spær, afstand mellem spær, andre tagflader end standardtagflader m.m. Skal der til montage af solcelleanlægget anvendes montagedele ud over det i standardpakken leverede, faktureres dette særskilt. 1. Gyldighed, januar 2011 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle Grøn Sol ApS s leverancer i Danmark, med mindre andet er skriftligt aftalt. 2.Tilbud/ordrebekræftelse Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Grøn Sols ApS s tilbud er bindende i 14 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget Grøn Sols ApS s skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte. Grøn Sol ApS påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, som er udfærdiget af Grøn Sol ApS s leverandører. Grøn Sol ApS påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig- eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af Grøn Sol ApS s produkter. 3. Priser Priser fremgår af Grøn Sol ApS s til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra Grøn Sol ApS s lager eller ab værk, med mindre andet er aftalt. Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr. Grøn Sol ApS er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

3 4. Levering Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Grøn Sol ApS, med mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, har Grøn Sol ApS ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: a) Force majeure jf. punkt 11 b) Ved forsinkelse, som skyldes Grøn Sol ApS s leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd c) Usædvanligt vejrlig d) Arbejdskonflikter uanset årsag e) Offentlige påbud eller forbud, som sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Hvor der er truffet aftale om levering på købers adresse, eller et af køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn, efter chaufførens skøn, kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plan, vandret og bæredygtig. Det er købers ansvar, at kravene til leveringssted er opfyldt. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt køber ikke opfylder de anførte forpligtelser, vil Grøn Sol ApS være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for køber er til stede. Grøn Sol ApS leverer solcelleanlægget ved kantsten på den oplyste adresse. Grøn Sol ApS bærer risikoen for solcelleanlæggene, indtil vognen er nået leveringsstedet. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering. Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på købers adresse, eller andet af køber anvist sted, dækkes af køber, ligesom køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt. Hvis købers forhold hindrer levering, må der ske omgående skriftlig underretning til Grøn Sol ApS. Grøn Sol ApS er berettiget til at kræve omkostninger til sikring og opbevaring af byggematerialer godtgjort af kunden. Såfremt Grøn Sol ApS har påtaget sig at udføre montage af solcelleanlægget, er Grøn Sol ApS levering afsluttet, når Grøn Sol ApS færdigmelder det leverede solcelleanlæg. Det påhviler kunden at indkalde til afleveringsforretning, såfremt dette ønskes.

4 5. Kontrol Solcelleanlæggene er underkastet Grøn Sol ApS s løbende kvalitetskontrol. Ved levering skal køber foretage kontrol og straks skriftligt påtale synlige fejl, herunder skader overfor Grøn Sol ApS. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, leveres af Grøn Sol ApS uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de køber. Grøn Sol ApS leverer vejledninger og manualer til solcelleanlægget. Forringes, ødelægges eller bortkommer materialer, eller dele af dette inden aflevering, skal Grøn Sol ApS på egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, med mindre forholdet kan henføres til køber. Grøn Sol ApS har, i overensstemmelse med AB 92, pligt og ret til at afhjælpe mangler i 5 år efter aflevering af solcelleanlægget. Grøn Sol ApS er erstatningsansvarlig for tab, der følger af mangler ved de leverede materialer, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra Grøn Sol ApS s side. Grøn Sol ApS hæfter dog ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. 6. Undersøgelsespligt og reklamation Køber skal straks ved modtagelse, og inden varerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan undersøgelse, må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering på købers plads for at kunne tages til følge. I det tilfælde hvor køber burde have konstateret eventuelle mangler, skal køber ved konstatering af mangler straks reklamere og senest inden det 5. år. Såfremt varerne skal monteres, eller indgår i en montage, skal køber sørge for at varerne, inden montagen påbegyndes, gennemgås for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted efter at montage er påbegyndt. 7. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden Ved rettidig reklamation over mangler jf. punkt 6 skal Grøn Sol ApS foretage afhjælpning eller genlevering efter Grøn Sol ApS s valg. Hvis Grøn Sol ApS ikke foretager afhjælpning eller genlevering inden rimelig tid, efter køber har reklameret i henhold til punkt 6, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til Grøn Sol ApS, at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

5 Hvis køber hæver aftalen, har denne ret til at kræve erstatning af Grøn Sol ApS for de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Uanset det foregående, er Grøn Sol ApS s erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde vare(r). Grøn Sol ApS s ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af solcelleanlægget jf. produkt- og ydelsesgarantier. 8. Reklamation ved ansvar for forsinkelse Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance. Hvis køber hæver aftalen i henhold til kontrakten, har han krav på erstatning fra Grøn Sol ApS for de meromkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance. Køber har ikke ud over det i punkt 7 og 8 nævnte ret til nogen erstatning i anledning af Grøn Sol ApS s forsinkelse. Dette gælder uanset om køber hæver eller fastholder købet. 9. Returvarer Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 20% af salgsprisen ved franko levering til Grøn Sol ApS s lager eller et af Grøn Sol ApS anvist sted. Der forekommer dog større returfradrag for enkelte varegrupper, og specielt fremstillede eller hjemtagne varer tages ikke retur. Returnering skal ske indenfor rimelig tid, dog senest 30 dage fra købsdato, mod forevisning af bon/faktura. Kreditering finder kun sted til køber og ikke dennes efterfølgende købere. 10. Betaling Når intet andet fremgår, enten af separat kontoaftale eller af Grøn Sol ApS s skriftlige ordrebekræftelse, er Grøn Sol ApS s betalingsbetingelser netto omgående kontant ved levering. Eventuel forud aftalt kasserabat ydes kun på betingelse af rettidig indbetaling og ikke på moms eller andre offentlige afgifter. Kreditkøb under 250 kr. inkl. moms pr. faktura udløser et fakturerings/portogebyr på 25 kr. Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives renter efter Grøn Sol ApS s til enhver tid gældende sats, p.t. 2,00% pr. måned, dog minimum kr. 10,00. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger. Ved 1. rykkergebyr gøres der opmærksom på, at der ved 2. rykkergebyr pålægges et beløb på 100,- kr excl. moms. Ved 2. rykkergebyr gøres der opmærksom på, at der ved 3. rykkergebyr pålægges et beløb på yderligere 100,- kr excl. moms.

6 Ordresummen er den samlede sum ifølge ordrebekræftelse med eventuelle tillæg. Specielt hjemtagne varer, der ikke af køber ønskes afhentet eller leveret ved varens ankomst til Grøn Sols ApS s lager, faktureres køber forud, med forfald til betaling, som var varen leveret. Risici og eventuelle omkostninger i forbindelse med oplagring påhviler køber. 11. Force Majeure I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Grøn Sol ApS s kontrol, såsom arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Grøn Sol ApS ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt. 12. Produktansvar Grøn Sol ApS er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Grøn Sol ApS ansvar for sådanne skader, og Grøn Sol ApS s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Grøn Sol ApS er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelse skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Grøn Sol ApS s side, og Grøn Sol ApS s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Grøn Sol ApS s ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr I tilfælde hvor Grøn Sol ApS er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. I det omfang Grøn Sol ApS måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til, at holde Grøn Sol ApS skadesløs for det ansvar Grøn Sol ApS måtte blive pålagt, og som er videregående end Grøn Sol ApS s ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Grøn Sol ApS fra tredjemand i anledning af produkter leveret af Grøn Sol ApS via køber til tredjemand. Grøn Sol ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 13. Voldgift Uenighed mellem parterne afklares ved den i AB 92 angivne voldgift. Retten i Svendborg er værneting.

7 Solcellemoduler Garanticertifikat for solcellemoduler leveret af Grøn Sol ApS 10 års produktgaranti fra Grøn Sol ApS Grøn Sol giver 10 års produktgaranti på solcellemoduler, stik og kabler. 25 års peak power garanti fra Grøn Sol ApS Grøn Sol garanterer at panelernes ydelse, hvis monteret korrekt og under normale forhold, ikke reduceres med: Mere end 10% totalt i panelets første 10 leveår fra salgsdatoen. Mere end 20% totalt i panelets første 25 leveår fra salgsdatoen. 5 års invertergaranti fra MasterVolt 5 års MasterVolt invertergaranti. MasterVolt er en af verdens ledende producenter indenfor invertere. MasterVolt har fra 1993 udviklet invertere med Shell Solar og Ecofus. MasterVolt er et Hollandsk firma med forretnings aktiviteter i 80 lande globalt. MasterVolts produkter er førende indenfor ydeevne, kvalitet og brugervenlighed. 10 års producentgaranti fra Koly Energy Koly Energy giver 10 års produktgaranti på solcellemoduler, stik og kabler. 25 års peak power producentgaranti fra Koly Energy Koly Energy garanterer at panelernes ydelse, hvis monteret korrekt og under normale forhold, ikke reduceres med: Mere end 10% totalt i panelets første 10 leveår fra salgsdatoen. Mere end 20% totalt i panelets første 25 leveår fra salgsdatoen års års Produktgaranti Produktgaranti års års Peak PeakPower PowerGaranti Garanti

8 Grøn Sol Garantibetingelser års produktgaranti Grøn Sol garanterer, at de leverede solcellemoduler, inklusiv leverede DC stik og kabler, er fejlfri, hvad angår materialer og forarbejdning. Garantien er under forudsætning af, at produktet er installeret, anvendt og serviceret korrekt. I tilfælde af at solcellemodulerne ikke overholder garantien inden udløb af de 10 år, fra salgsdatoen, står det Grøn Sol frit for at vælge, om de ønsker at reparere eller udskifte produktet. Reparation og erstatning er de eneste erstatningsmuligheder efter denne garanti. Garantien kan ikke overstige 10 år. Produktgarantien garanterer ikke en specifik effekt, hvilket vil blive behandlet eksklusivt under punkt 2 nedenfor. 2. Begrænset ydelsesgaranti 10 år: Skulle et af solcellemodulerne, indenfor de første 10 år fra salgsdatoen, yde mindre end 90% af minimum spidsbelastning (peak power) som specificeret i Grøn Sols flash test rapport ved salgsdatoen, forudsat at Grøn Sol konstaterer, at tab af effekten skyldes fejl i materialet eller forarbejdningen, vil Grøn Sol efter eget valg: a) erstatte dette tab af effekt ved hjælp af levering af yderligere moduler til kunden for at kompensere eller b) erstatte de(t) defekte modul(er) eller c) refundere kunden den procentdel, som det defekte modul måtte have kostet, målt med en til en en hver tid gældende markedspris for et lignende modul, svarende til den procentdel outputtet var lavere end 90% af minimum spidsbelastning (Peak power) i perioden fra salgsdatoen. Erstatningen kan dog aldrig overstige prisen på salgstidspunktet for købet af solcellemodulet. 25 år: Skulle et af solcellemodulerne, indenfor de første 25 år fra salgsdatoen, yde mindre end 80% af minimum spidsbelastning (peak power) som specificeret i Grøn Sols flash test rapport ved salgs datoen, forudsat at Grøn Sol konstaterer, at tab af effekten skyldes fejl i materialet eller forarbejdningen, vil Grøn Sol efter eget valg: a) erstatte dette tab af effekt ved hjælp af levering af yderligere moduler til kunden for at kompensere eller b) erstatte de(t) defekte modul(er) eller c) refundere kunden den procentdel, som det defekte modul måtte have kostet, målt med en til en en hver tid gældende markedspris for et lignende modul, svarende til den procentdel outputtet var lavere end 80% af minimum spidsbelastning (Peak power) i perioden fra salgsdatoen. Erstatningen kan dog aldrig overstige prisen på salgstidspunktet for købet af solcellemodulet. Ved ydelsesgarantien forstås peak power som effekten i watt, et solcellemodul anlæg producerer maksimalt. Dette måles ved: a) Et lysspektrum på AM 1,5 b) En bestråling på 1000w per m 2 c) En celletemperatur på 25% celsius ved retvinklet bestråling. Målingerne er udført i overensstemmelse med IEC testet ved stikkene eller samledåsetermi nalerne alt efter hvad der er monteret via kalibrering og internationale teststandarder gyldige ved fremstillingen af solcellemodulerne. 3. Gyldighed Denne begrænsede ydelsesgaranti er gyldig for moduler afsendt i perioden 1 januar 2012 til 31. december Undtagelser og begrænsninger a) Ethvert krav om erstatning under garantien skal være indsendt indenfor den gældende garantiperiode for at være gyldig. b) Produktgarantien og den begrænsede ydelsesgaranti gælder ikke for produkter, der har været udsat for: - Forkert brug, misligholdelse, forsømmelse eller ulykke. - Ændring i, eller ukorrekt installation eller ukorrekt anvendelse af produkter og inventar. - Manglende overholdelse af Grøn Sols installations- og vedligeholdelsesforskrifter for produkter og inventar. - Reparation eller ændringer udført af uautoriseret tekniker (ikke godkendt af Grøn Sol) på produkter og inventar. - Overspænding grundet strømsvigt, lynnedslag, oversvømmelse, brand. - Enhver hærværk. - Skader forårsaget af dyr herunder skadedyr. Go energi - Go økonomi

9 Hverken produktgarantien eller den begrænsede ydelsesgaranti dækker den eksisterende elinstallation, ledninger, el-relæ eller omstillingsbord. Hverken produktgarantien eller den begrænsede ydelsesgaranti dækker omkostninger i forbindelse med installation af- eller geninstallation af solcellemoduler. Krav på erstatning for solceller, hvor typer- eller serienummer er ændret, fjernet eller ulæseligt, imødekommes ikke. Produktgarantien og den begrænsede ydelsesgaranti, som angivet i Grøn Sol certifikat med betingelser, erstatter og udelukker alle andre udtrykte eller stiltiende garantier. Grøn Sol frasiger sig ethvert ansvar og erstatningspligt overfor personskade, skade på ejendom eller andre tab eller skade forårsaget af håndtering af solcellerne. Grøn Sol frasiger sig ethvert ansvar for bæreevnen på tag hvorpå solcellemoduler monteres. Det er til enhver tid købers ansvar, hvad solcellemodulerne monteres på. Er køber i tvivl, opfordrer Grøn Sol køber til at rådføre sig med en byggesagkyndig forinden solcellemodulerne installeres. Produktgarantien og den særlige ydelsesgaranti omfatter ikke transportomkostninger af moduler eller omkostninger forbundet med fjernelse, installation eller geninstallation af reparerede eller udskiftede moduler. Grøn Sol kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for ulykkestilfælde, følgeskader eller særlige skader, uanset hvordan de måtte være opstået. Tab af brugsevne, tab af fortjeneste, tab af produktion og tab af overskud er ikke omfattet af Grøn Sols garantier. Erstatning efter Grøn Sols garantier, der påhviler Grøn Sol, kan ikke overstige fakturaværdien betalt af kunden for det enkelte modul. 5. Betingelser for opnåelse af garanti Hvis kunden har et dokumenteret krav, som er dækket af Grøn Sols garantier, skal dette anmeldes direkte til Grøn Sol i form af anbefalet brev til Grøn Sols Adresse: Grøn Sol, Nordre Ringvej 121, 5700 Svendborg, DK-Danmark. Sammen med anmeldelsen skal kunden vedsende certifikat samt ordrebekræftelse med købsdatoen. Returnering af varer bliver ikke accepteret uden forudgående skriftlig aftale med Grøn Sol. 6. Bortfaldelse Hvis et afsnit, en bestemmelse eller klausul i disse bestemmelser om produktgaranti og den begrænsede ydelsesgaranti, eller anvendelsen heraf overfor enhver person eller anden omstændighed, anses for værende ugyldig, annulleret eller ikke kan håndhæves, skal denne kendelse ikke have indflydelse på de andre krav, som behandles separat efter nærværende bestemmelser. 7. Tvister Tvister skal vurderes ud fra dansk ret og har værneting ved retten i Svendborg. I tilfælde af uoverensstemmelse i forbindelse med ydelsesgarantikrav involveres et anerkendt testinstitut til at bedømme mangelpåstanden. Alle sagens omkostninger betales af den tabende part. 8. Diverse Reparation eller udskiftning af moduler eller levering af yderligere moduler, betyder ikke at den oprindelige garanti udvides. Udskiftede solcellemoduler eller andre dele er Grøn Sols ejendom, og er til Grøn Sols disposition. Grøn Sol har ret til at levere en anden type, både hvad angår størrelse, farve, form og effekt i tilfælde af, at Grøn Sol ikke på tidspunktet for kravet producerer de oprindeligt leverede moduler. 9. Overdragelse Denne garanti kan overdrages, hvis produktet forbliver installeret på den oprindelige placering fra tidspunktet for registreringen af garantien. 10. Force majeure Grøn Sol kan på ingen måde holdes ansvarlig overfor kunden eller for tredjemand, for manglende udførelse eller forsinkelse i opfyldelse af vilkår og salgsbetingelser opstået som følge af guds handlinger, krig, oprør, strejker, krigslignende tilstande, epidemier, oversvømmelser eller andre lignende omstændigheder der ligger udenfor Grøn Sols myndighed. Go energi - Go økonomi

10 Standard montagebetingelser: Købers ansvar: Køber har det fulde ansvar, for hændelige skader der påføres taget eller købers ejendom. Dette gælder alle hændelige skader, der påføres taget eller ejendommen under montagen, ved arbejde på taget eller ved opløftning af solcelleanlægget eller dele herfra, til taget. Grøn Sol anbefaler altid køber, til at undersøge om det er muligt at købe ekstra teglsten eller tagplader inden montagen påbegyndes. Det er en forudsætning for alle montagetilbud, at arbejderne kan bevæge sig frit på taget, uden hensyntagen til tagets bæreevne. Taget skal være klargjort, dermed menes fri for belægning Fri og tilgængelig adgang til montagearealet. Det forventes til standard montagen, at der er lavet føringsveje til kabelføringen fra nedtaget frem til elmåleren ellers kommer ekstra montagetillæg herfor der laves speciel tilbud på ekstra montage til hver enkelt kunde. Det forventes ligeledes til standard montagen, at der er lavet jord (EL) på eltavlen og elinstallationen ellers er lovlig. En komplet standardløsning inkluderer følgende: Levering og montering af montagesystem. Levering og montering af solcellepaneler. Levering og installering af invertere. Kabelføring mellem solcellepaneler og invertere maksimalt 20 meter. Kabelføring mellem invertere og el-tavle maksimalt 3 meter. Udbygning af el-skab med HPFI-relæ samt sikringsgruppe til solcelleanlæg hvis der er plads i eltavlen. Kontrol af alle installationer i forbindelse med elektrisk sikkerhed. Tilmelding til elforsyningsselskab. Opstart af solcelleanlæg. Introduktion til solcelleanlæg. Følgende koster ekstra: Montering omkring kviste. Montering på to tagflader. Montering i tre rækker i stedet for to rækker. Montering vandret i stedet for lodret. Montering ved mere end 35 graders hældning. Montering omkring ovenlys. Montering af invertere mere end 3 meter fra el-tavle. Montering ved mere end 20 meter fra nedtag til inverter. Montering omkring skorsten eller taghætter. Montering omkring eller ved skotrende. Montering højere end 3 meter fra jord til tagrende. Har man valgt tagpap og hældningen på taget er under 10 grader skal der laves speciel tilbud på ekstra montage til hver enkelt kunde.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2011/2012 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SALGS- og leveringsbetingelser 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere