Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS"

Transkript

1

2 Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver tid, at du kontakter et byggeteknisk rådgivningsfirma. Forhold ved levering af solcelleanlæg inklusiv montage: Ved levering af solcelleanlæg inklusiv montage indestår Grøn Sol ApS ikke for forhold, der ved besigtigelse/tilbudsgivning ikke var synlige. Kan det medfølgende montagesystem ikke fæstnes i overensstemmelse med god håndværksmæssig standard, er det købers ansvar. Dette kan f. eks skyldes isolering mellem tag og spær, afstand mellem spær, andre tagflader end standardtagflader m.m. Skal der til montage af solcelleanlægget anvendes montagedele ud over det i standardpakken leverede, faktureres dette særskilt. 1. Gyldighed, januar 2011 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle Grøn Sol ApS s leverancer i Danmark, med mindre andet er skriftligt aftalt. 2.Tilbud/ordrebekræftelse Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Grøn Sols ApS s tilbud er bindende i 14 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget Grøn Sols ApS s skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte. Grøn Sol ApS påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, som er udfærdiget af Grøn Sol ApS s leverandører. Grøn Sol ApS påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig- eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af Grøn Sol ApS s produkter. 3. Priser Priser fremgår af Grøn Sol ApS s til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra Grøn Sol ApS s lager eller ab værk, med mindre andet er aftalt. Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr. Grøn Sol ApS er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

3 4. Levering Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Grøn Sol ApS, med mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, har Grøn Sol ApS ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: a) Force majeure jf. punkt 11 b) Ved forsinkelse, som skyldes Grøn Sol ApS s leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd c) Usædvanligt vejrlig d) Arbejdskonflikter uanset årsag e) Offentlige påbud eller forbud, som sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Hvor der er truffet aftale om levering på købers adresse, eller et af køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn, efter chaufførens skøn, kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plan, vandret og bæredygtig. Det er købers ansvar, at kravene til leveringssted er opfyldt. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt køber ikke opfylder de anførte forpligtelser, vil Grøn Sol ApS være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for køber er til stede. Grøn Sol ApS leverer solcelleanlægget ved kantsten på den oplyste adresse. Grøn Sol ApS bærer risikoen for solcelleanlæggene, indtil vognen er nået leveringsstedet. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering. Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på købers adresse, eller andet af køber anvist sted, dækkes af køber, ligesom køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt. Hvis købers forhold hindrer levering, må der ske omgående skriftlig underretning til Grøn Sol ApS. Grøn Sol ApS er berettiget til at kræve omkostninger til sikring og opbevaring af byggematerialer godtgjort af kunden. Såfremt Grøn Sol ApS har påtaget sig at udføre montage af solcelleanlægget, er Grøn Sol ApS levering afsluttet, når Grøn Sol ApS færdigmelder det leverede solcelleanlæg. Det påhviler kunden at indkalde til afleveringsforretning, såfremt dette ønskes.

4 5. Kontrol Solcelleanlæggene er underkastet Grøn Sol ApS s løbende kvalitetskontrol. Ved levering skal køber foretage kontrol og straks skriftligt påtale synlige fejl, herunder skader overfor Grøn Sol ApS. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, leveres af Grøn Sol ApS uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de køber. Grøn Sol ApS leverer vejledninger og manualer til solcelleanlægget. Forringes, ødelægges eller bortkommer materialer, eller dele af dette inden aflevering, skal Grøn Sol ApS på egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, med mindre forholdet kan henføres til køber. Grøn Sol ApS har, i overensstemmelse med AB 92, pligt og ret til at afhjælpe mangler i 5 år efter aflevering af solcelleanlægget. Grøn Sol ApS er erstatningsansvarlig for tab, der følger af mangler ved de leverede materialer, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra Grøn Sol ApS s side. Grøn Sol ApS hæfter dog ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. 6. Undersøgelsespligt og reklamation Køber skal straks ved modtagelse, og inden varerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan undersøgelse, må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering på købers plads for at kunne tages til følge. I det tilfælde hvor køber burde have konstateret eventuelle mangler, skal køber ved konstatering af mangler straks reklamere og senest inden det 5. år. Såfremt varerne skal monteres, eller indgår i en montage, skal køber sørge for at varerne, inden montagen påbegyndes, gennemgås for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted efter at montage er påbegyndt. 7. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden Ved rettidig reklamation over mangler jf. punkt 6 skal Grøn Sol ApS foretage afhjælpning eller genlevering efter Grøn Sol ApS s valg. Hvis Grøn Sol ApS ikke foretager afhjælpning eller genlevering inden rimelig tid, efter køber har reklameret i henhold til punkt 6, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til Grøn Sol ApS, at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

5 Hvis køber hæver aftalen, har denne ret til at kræve erstatning af Grøn Sol ApS for de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Uanset det foregående, er Grøn Sol ApS s erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde vare(r). Grøn Sol ApS s ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af solcelleanlægget jf. produkt- og ydelsesgarantier. 8. Reklamation ved ansvar for forsinkelse Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance. Hvis køber hæver aftalen i henhold til kontrakten, har han krav på erstatning fra Grøn Sol ApS for de meromkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance. Køber har ikke ud over det i punkt 7 og 8 nævnte ret til nogen erstatning i anledning af Grøn Sol ApS s forsinkelse. Dette gælder uanset om køber hæver eller fastholder købet. 9. Returvarer Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 20% af salgsprisen ved franko levering til Grøn Sol ApS s lager eller et af Grøn Sol ApS anvist sted. Der forekommer dog større returfradrag for enkelte varegrupper, og specielt fremstillede eller hjemtagne varer tages ikke retur. Returnering skal ske indenfor rimelig tid, dog senest 30 dage fra købsdato, mod forevisning af bon/faktura. Kreditering finder kun sted til køber og ikke dennes efterfølgende købere. 10. Betaling Når intet andet fremgår, enten af separat kontoaftale eller af Grøn Sol ApS s skriftlige ordrebekræftelse, er Grøn Sol ApS s betalingsbetingelser netto omgående kontant ved levering. Eventuel forud aftalt kasserabat ydes kun på betingelse af rettidig indbetaling og ikke på moms eller andre offentlige afgifter. Kreditkøb under 250 kr. inkl. moms pr. faktura udløser et fakturerings/portogebyr på 25 kr. Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives renter efter Grøn Sol ApS s til enhver tid gældende sats, p.t. 2,00% pr. måned, dog minimum kr. 10,00. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger. Ved 1. rykkergebyr gøres der opmærksom på, at der ved 2. rykkergebyr pålægges et beløb på 100,- kr excl. moms. Ved 2. rykkergebyr gøres der opmærksom på, at der ved 3. rykkergebyr pålægges et beløb på yderligere 100,- kr excl. moms.

6 Ordresummen er den samlede sum ifølge ordrebekræftelse med eventuelle tillæg. Specielt hjemtagne varer, der ikke af køber ønskes afhentet eller leveret ved varens ankomst til Grøn Sols ApS s lager, faktureres køber forud, med forfald til betaling, som var varen leveret. Risici og eventuelle omkostninger i forbindelse med oplagring påhviler køber. 11. Force Majeure I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Grøn Sol ApS s kontrol, såsom arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Grøn Sol ApS ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt. 12. Produktansvar Grøn Sol ApS er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Grøn Sol ApS ansvar for sådanne skader, og Grøn Sol ApS s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Grøn Sol ApS er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelse skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Grøn Sol ApS s side, og Grøn Sol ApS s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Grøn Sol ApS s ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr I tilfælde hvor Grøn Sol ApS er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. I det omfang Grøn Sol ApS måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til, at holde Grøn Sol ApS skadesløs for det ansvar Grøn Sol ApS måtte blive pålagt, og som er videregående end Grøn Sol ApS s ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Grøn Sol ApS fra tredjemand i anledning af produkter leveret af Grøn Sol ApS via køber til tredjemand. Grøn Sol ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 13. Voldgift Uenighed mellem parterne afklares ved den i AB 92 angivne voldgift. Retten i Svendborg er værneting.

7 Solcellemoduler Garanticertifikat for solcellemoduler leveret af Grøn Sol ApS 10 års produktgaranti fra Grøn Sol ApS Grøn Sol giver 10 års produktgaranti på solcellemoduler, stik og kabler. 25 års peak power garanti fra Grøn Sol ApS Grøn Sol garanterer at panelernes ydelse, hvis monteret korrekt og under normale forhold, ikke reduceres med: Mere end 10% totalt i panelets første 10 leveår fra salgsdatoen. Mere end 20% totalt i panelets første 25 leveår fra salgsdatoen. 5 års invertergaranti fra MasterVolt 5 års MasterVolt invertergaranti. MasterVolt er en af verdens ledende producenter indenfor invertere. MasterVolt har fra 1993 udviklet invertere med Shell Solar og Ecofus. MasterVolt er et Hollandsk firma med forretnings aktiviteter i 80 lande globalt. MasterVolts produkter er førende indenfor ydeevne, kvalitet og brugervenlighed. 10 års producentgaranti fra Koly Energy Koly Energy giver 10 års produktgaranti på solcellemoduler, stik og kabler. 25 års peak power producentgaranti fra Koly Energy Koly Energy garanterer at panelernes ydelse, hvis monteret korrekt og under normale forhold, ikke reduceres med: Mere end 10% totalt i panelets første 10 leveår fra salgsdatoen. Mere end 20% totalt i panelets første 25 leveår fra salgsdatoen års års Produktgaranti Produktgaranti års års Peak PeakPower PowerGaranti Garanti

8 Grøn Sol Garantibetingelser års produktgaranti Grøn Sol garanterer, at de leverede solcellemoduler, inklusiv leverede DC stik og kabler, er fejlfri, hvad angår materialer og forarbejdning. Garantien er under forudsætning af, at produktet er installeret, anvendt og serviceret korrekt. I tilfælde af at solcellemodulerne ikke overholder garantien inden udløb af de 10 år, fra salgsdatoen, står det Grøn Sol frit for at vælge, om de ønsker at reparere eller udskifte produktet. Reparation og erstatning er de eneste erstatningsmuligheder efter denne garanti. Garantien kan ikke overstige 10 år. Produktgarantien garanterer ikke en specifik effekt, hvilket vil blive behandlet eksklusivt under punkt 2 nedenfor. 2. Begrænset ydelsesgaranti 10 år: Skulle et af solcellemodulerne, indenfor de første 10 år fra salgsdatoen, yde mindre end 90% af minimum spidsbelastning (peak power) som specificeret i Grøn Sols flash test rapport ved salgsdatoen, forudsat at Grøn Sol konstaterer, at tab af effekten skyldes fejl i materialet eller forarbejdningen, vil Grøn Sol efter eget valg: a) erstatte dette tab af effekt ved hjælp af levering af yderligere moduler til kunden for at kompensere eller b) erstatte de(t) defekte modul(er) eller c) refundere kunden den procentdel, som det defekte modul måtte have kostet, målt med en til en en hver tid gældende markedspris for et lignende modul, svarende til den procentdel outputtet var lavere end 90% af minimum spidsbelastning (Peak power) i perioden fra salgsdatoen. Erstatningen kan dog aldrig overstige prisen på salgstidspunktet for købet af solcellemodulet. 25 år: Skulle et af solcellemodulerne, indenfor de første 25 år fra salgsdatoen, yde mindre end 80% af minimum spidsbelastning (peak power) som specificeret i Grøn Sols flash test rapport ved salgs datoen, forudsat at Grøn Sol konstaterer, at tab af effekten skyldes fejl i materialet eller forarbejdningen, vil Grøn Sol efter eget valg: a) erstatte dette tab af effekt ved hjælp af levering af yderligere moduler til kunden for at kompensere eller b) erstatte de(t) defekte modul(er) eller c) refundere kunden den procentdel, som det defekte modul måtte have kostet, målt med en til en en hver tid gældende markedspris for et lignende modul, svarende til den procentdel outputtet var lavere end 80% af minimum spidsbelastning (Peak power) i perioden fra salgsdatoen. Erstatningen kan dog aldrig overstige prisen på salgstidspunktet for købet af solcellemodulet. Ved ydelsesgarantien forstås peak power som effekten i watt, et solcellemodul anlæg producerer maksimalt. Dette måles ved: a) Et lysspektrum på AM 1,5 b) En bestråling på 1000w per m 2 c) En celletemperatur på 25% celsius ved retvinklet bestråling. Målingerne er udført i overensstemmelse med IEC testet ved stikkene eller samledåsetermi nalerne alt efter hvad der er monteret via kalibrering og internationale teststandarder gyldige ved fremstillingen af solcellemodulerne. 3. Gyldighed Denne begrænsede ydelsesgaranti er gyldig for moduler afsendt i perioden 1 januar 2012 til 31. december Undtagelser og begrænsninger a) Ethvert krav om erstatning under garantien skal være indsendt indenfor den gældende garantiperiode for at være gyldig. b) Produktgarantien og den begrænsede ydelsesgaranti gælder ikke for produkter, der har været udsat for: - Forkert brug, misligholdelse, forsømmelse eller ulykke. - Ændring i, eller ukorrekt installation eller ukorrekt anvendelse af produkter og inventar. - Manglende overholdelse af Grøn Sols installations- og vedligeholdelsesforskrifter for produkter og inventar. - Reparation eller ændringer udført af uautoriseret tekniker (ikke godkendt af Grøn Sol) på produkter og inventar. - Overspænding grundet strømsvigt, lynnedslag, oversvømmelse, brand. - Enhver hærværk. - Skader forårsaget af dyr herunder skadedyr. Go energi - Go økonomi

9 Hverken produktgarantien eller den begrænsede ydelsesgaranti dækker den eksisterende elinstallation, ledninger, el-relæ eller omstillingsbord. Hverken produktgarantien eller den begrænsede ydelsesgaranti dækker omkostninger i forbindelse med installation af- eller geninstallation af solcellemoduler. Krav på erstatning for solceller, hvor typer- eller serienummer er ændret, fjernet eller ulæseligt, imødekommes ikke. Produktgarantien og den begrænsede ydelsesgaranti, som angivet i Grøn Sol certifikat med betingelser, erstatter og udelukker alle andre udtrykte eller stiltiende garantier. Grøn Sol frasiger sig ethvert ansvar og erstatningspligt overfor personskade, skade på ejendom eller andre tab eller skade forårsaget af håndtering af solcellerne. Grøn Sol frasiger sig ethvert ansvar for bæreevnen på tag hvorpå solcellemoduler monteres. Det er til enhver tid købers ansvar, hvad solcellemodulerne monteres på. Er køber i tvivl, opfordrer Grøn Sol køber til at rådføre sig med en byggesagkyndig forinden solcellemodulerne installeres. Produktgarantien og den særlige ydelsesgaranti omfatter ikke transportomkostninger af moduler eller omkostninger forbundet med fjernelse, installation eller geninstallation af reparerede eller udskiftede moduler. Grøn Sol kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for ulykkestilfælde, følgeskader eller særlige skader, uanset hvordan de måtte være opstået. Tab af brugsevne, tab af fortjeneste, tab af produktion og tab af overskud er ikke omfattet af Grøn Sols garantier. Erstatning efter Grøn Sols garantier, der påhviler Grøn Sol, kan ikke overstige fakturaværdien betalt af kunden for det enkelte modul. 5. Betingelser for opnåelse af garanti Hvis kunden har et dokumenteret krav, som er dækket af Grøn Sols garantier, skal dette anmeldes direkte til Grøn Sol i form af anbefalet brev til Grøn Sols Adresse: Grøn Sol, Nordre Ringvej 121, 5700 Svendborg, DK-Danmark. Sammen med anmeldelsen skal kunden vedsende certifikat samt ordrebekræftelse med købsdatoen. Returnering af varer bliver ikke accepteret uden forudgående skriftlig aftale med Grøn Sol. 6. Bortfaldelse Hvis et afsnit, en bestemmelse eller klausul i disse bestemmelser om produktgaranti og den begrænsede ydelsesgaranti, eller anvendelsen heraf overfor enhver person eller anden omstændighed, anses for værende ugyldig, annulleret eller ikke kan håndhæves, skal denne kendelse ikke have indflydelse på de andre krav, som behandles separat efter nærværende bestemmelser. 7. Tvister Tvister skal vurderes ud fra dansk ret og har værneting ved retten i Svendborg. I tilfælde af uoverensstemmelse i forbindelse med ydelsesgarantikrav involveres et anerkendt testinstitut til at bedømme mangelpåstanden. Alle sagens omkostninger betales af den tabende part. 8. Diverse Reparation eller udskiftning af moduler eller levering af yderligere moduler, betyder ikke at den oprindelige garanti udvides. Udskiftede solcellemoduler eller andre dele er Grøn Sols ejendom, og er til Grøn Sols disposition. Grøn Sol har ret til at levere en anden type, både hvad angår størrelse, farve, form og effekt i tilfælde af, at Grøn Sol ikke på tidspunktet for kravet producerer de oprindeligt leverede moduler. 9. Overdragelse Denne garanti kan overdrages, hvis produktet forbliver installeret på den oprindelige placering fra tidspunktet for registreringen af garantien. 10. Force majeure Grøn Sol kan på ingen måde holdes ansvarlig overfor kunden eller for tredjemand, for manglende udførelse eller forsinkelse i opfyldelse af vilkår og salgsbetingelser opstået som følge af guds handlinger, krig, oprør, strejker, krigslignende tilstande, epidemier, oversvømmelser eller andre lignende omstændigheder der ligger udenfor Grøn Sols myndighed. Go energi - Go økonomi

10 Standard montagebetingelser: Købers ansvar: Køber har det fulde ansvar, for hændelige skader der påføres taget eller købers ejendom. Dette gælder alle hændelige skader, der påføres taget eller ejendommen under montagen, ved arbejde på taget eller ved opløftning af solcelleanlægget eller dele herfra, til taget. Grøn Sol anbefaler altid køber, til at undersøge om det er muligt at købe ekstra teglsten eller tagplader inden montagen påbegyndes. Det er en forudsætning for alle montagetilbud, at arbejderne kan bevæge sig frit på taget, uden hensyntagen til tagets bæreevne. Taget skal være klargjort, dermed menes fri for belægning Fri og tilgængelig adgang til montagearealet. Det forventes til standard montagen, at der er lavet føringsveje til kabelføringen fra nedtaget frem til elmåleren ellers kommer ekstra montagetillæg herfor der laves speciel tilbud på ekstra montage til hver enkelt kunde. Det forventes ligeledes til standard montagen, at der er lavet jord (EL) på eltavlen og elinstallationen ellers er lovlig. En komplet standardløsning inkluderer følgende: Levering og montering af montagesystem. Levering og montering af solcellepaneler. Levering og installering af invertere. Kabelføring mellem solcellepaneler og invertere maksimalt 20 meter. Kabelføring mellem invertere og el-tavle maksimalt 3 meter. Udbygning af el-skab med HPFI-relæ samt sikringsgruppe til solcelleanlæg hvis der er plads i eltavlen. Kontrol af alle installationer i forbindelse med elektrisk sikkerhed. Tilmelding til elforsyningsselskab. Opstart af solcelleanlæg. Introduktion til solcelleanlæg. Følgende koster ekstra: Montering omkring kviste. Montering på to tagflader. Montering i tre rækker i stedet for to rækker. Montering vandret i stedet for lodret. Montering ved mere end 35 graders hældning. Montering omkring ovenlys. Montering af invertere mere end 3 meter fra el-tavle. Montering ved mere end 20 meter fra nedtag til inverter. Montering omkring skorsten eller taghætter. Montering omkring eller ved skotrende. Montering højere end 3 meter fra jord til tagrende. Har man valgt tagpap og hældningen på taget er under 10 grader skal der laves speciel tilbud på ekstra montage til hver enkelt kunde.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

BAUHAUS almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer til Proff Service erhvervskunder (pr ).

BAUHAUS almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer til Proff Service erhvervskunder (pr ). 1. Generelt 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem Parterne. 1.2. BAUHAUS benævnes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet

1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet SL-01-DK Salgs- og leveringsbetingelser for salg af reservedele, komponenter og tilbehør samt levering af reparations- og serviceydelser E. Aabo Andersen A/S 1. GENERELT 1.1. Disse almindelige salgs- og

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

2. Priser De i vore tilbud anførte priser er de på tilbudsdatoen gældende. Alle afgivne tilbud forstås som én samlet leverance.

2. Priser De i vore tilbud anførte priser er de på tilbudsdatoen gældende. Alle afgivne tilbud forstås som én samlet leverance. Salgs- og leveringsbetingelser Hilti Danmark A/S 1. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, indkøb fra Hiltis hjemmeside, over telefonen eller

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne: Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, hvis ikke andet er aftalt citrusmedia og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelser Unit One

Salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelser Unit One Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Unit One Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem Unit One v/per Ove

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere