(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46."

Transkript

1 L 104/72 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2014/6) (2014/192/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.2, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information ( 1 ), særlig artikel 8, stk. 5, under henvisning til bidrag fra Det Generelle Råd, og ud fra følgende betragtninger: (1) Granulære data om kreditter består af individuelle poster med oplysninger om kreditinstitutters eller andre långivende finansielle institutters krediteksponeringer over for låntagere. Ikke-aggregerede data af denne type kan indsamles under forbehold af passende fortrolighedsforanstaltninger, låntager-for-låntager eller lån-for-lån, fra kreditregistre, der drives af de nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) (herefter»centrale kreditregistre«), eller fra andre granulære datakilder, herunder kreditregistre, eller alternative indsamlinger af statistik. En række nationale centralbanker, der driver kreditregistre, udveksler granulære data om kreditter med hinanden med henblik på at videregive sådanne data til rapporteringsinstitutter for derved at tilvejebringe et mere omfattende overblik over låntageres gældsætning ( 2 ). (2) Artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter»escb-statutten«) bestemmer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) med støtte fra de nationale centralbanker i ESCB indsamler den statistiske information, som er nødvendig for at udføre ESCB's opgaver, enten fra de kompetente nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder. Artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2533/98 giver endvidere ECB mulighed for at træffe beslutning om indsamling og overførsel, i det omfang og den detaljeringsgrad der er nødvendig, inden for ESCB af fortrolig information, der oprindelig var indsamlet til andre formål end formålene i ESCB-statuttens artikel 5, forudsat at dette er nødvendigt for den effektive udvikling eller udarbejdelse af statistikker eller til forbedringen af deres kvalitet, og at disse statistikker er nødvendige for udførelsen af ESCB's opgaver, som henvist til i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. (3) Granulære data om kreditter, som er baseret på centrale kreditregistre og andre tilgængelige datakilder om kreditter, er nødvendige for at: a) udvikle og producere nye ESCB-statistikker inden for områder som f.eks. statistik over værdiforringede aktiver, henlæggelser til værdiforringede aktiver og revalueringsreserver samt statistik over lån til ikke-finansielle selskaber, opdelt efter størrelsen på de pågældende selskaber, b) forbedre kvaliteten af eksisterende ESCB-statistikker inden for områder som f.eks. statistik over kreditlinjer opdelt efter modpartens sektor, lån til ikke-finansielle selskaber opdelt efter økonomisk aktivitet og lån med sikkerhed i fast ejendom. Disse nye eller forbedrede statistikker, som skal produceres på langt sigt, er nødvendige for udførelsen af Eurosystemets opgaver, herunder pengepolitiske analyser og pengepolitiske operationer, risikostyring, overvågning af og forskning i den finansielle stabilitet, samt Eurosystemets bidrag til de kompetente myndigheders smidige udførelse af politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet. ( 1 ) EFT L 318 af , s. 8. ( 2 )»Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions«, tilgængelig på ECB's websted:

2 DA L 104/73 (4) Langsigtede rammer for indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baseret på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, bør fastsættes i et retligt ECB- instrument, der skal vedtages i henhold til ESCB-statuttens artikel 5, og som bør forelægges Styrelsesrådet rettidigt for at sikre følgende ved udgangen af 2016: a) at nationale databaser for granulære data om kreditter drives af alle Eurosystemets nationale centralbanker i overensstemmelse med specifikke minimumstandarder, der skal udarbejdes under forberedelsesfasen, og b) at en fælles database for granulære data om kreditter, der deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter inputdata for alle medlemsstater, der har euroen som valuta, oprettes på grundlag af sådanne nationale databaser for granulære data om kreditter med det mål gradvist at sikre tilgængeligheden af statistikker over kreditter, der er nødvendige for udførelsen af Eurosystemets opgaver, herunder navnlig at bidrage til den smidige udførelse af de kompetente myndigheders politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet. Dette langsigtede retlige ECB-instrument bør også definere en dato, som ikke må ligge efter den ovenfornævnte dato, fra hvilken indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baseret på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, bør påbegyndes. Selv om en generel oversigt over indholdet af de fremtidige granulære data om kreditter, der skal indsamles under disse harmoniserede statistiske rapporteringskrav, er fastsat i referencerapporteringsordningen i bilaget til denne afgørelse, skal det præcise omfang og indhold af de data, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, stadig defineres. Forberedelserne i forbindelse med fastsættelsen af disse langsigtede rammer vil blive udført ved de forberedelsesforanstaltninger, der gennemføres med denne afgørelse og som har følgende mål: at a) definere en kernegruppe af harmoniserede granulære datasæt om kreditter, som de nationale centralbanker skal fremsende til ECB på lang sigt, b) identificere og evaluere relevante brugerbehov vedrørende anvendelsen af granulære data om kreditter inden for ESCB på langt sigt, c) vurdere de dermed forbundne omkostninger ved indsamlings-, kvalitetssikrings- og datadelingsprocedurerne, d) gradvis fjerne datahuller, der vedrører ufuldstændigheden af eller manglen på databaser for granulære data om kreditter i visse medlemsstater, e) definere passende forvaltningsaspekter og organisatoriske aspekter ved driften af de langsigtede rammer, og f) sikre bedre interoperabilitet og genbrug af data blandt de centrale kreditregistre, kreditregistre og andre relevante kreditdatabaser, der opfylder kvalitetskravene. (5) Styrelsesrådet bør give ESCB's Statistiske Komité (herefter»stc«) mandat til at lade sig bistå ved gennemførelsen af disse forberedelsesforanstaltninger. STC bør navnlig tilrettelægge den årlige overførsel af tilgængelige granulære data om kreditter fra de nationale centralbanker til ECB som en del af processen til sikring af en korrekt tilpasning af de granulære data om kreditter, der skal indsamles på langt sigt, til de mulige ESCB-brugeres behov. I denne forbindelse kan de ESCB-brugere, der ikke er omfattet af undtagelsen i artikel 3, stk. 3, i denne afgørelse, gives adgang til fortrolig statistisk information, der er udledt af alle granulære data om kreditter, der overføres til ECB, indtil de langsigtede rammer er gennemført, i overensstemmelse med de relevante fortrolighedsforanstaltninger. (6) Ligebehandling af de individuelle nationale centralbanker bør være det ledende princip, der understøtter forberedelsesforanstaltningerne for de langsigtede rammer. De nødvendige minimumskriterier, hvad angår anvendelsesområde, øvre og nedre lag eller strata på tværs af lånerpopulationen og andre mulige opdelinger, detaljeringsgraden for dataattributter og kvaliteten af de indsamlede granulære data om kreditter, fremsættes af Styrelsesrådet for alle nationale centralbanker i Eurosystemet i løbet af forberedelsesfasen. Forskelle mellem datasæt, der fremsendes af de individuelle nationale centralbanker, vil blive identificeret og reduceret progressivt gennem justeringer, der indføres med efterfølgende datafremsendelser i henhold til denne afgørelse. Samtidig kan visse nationale centralbanker i Eurosystemet have behov for en længere indfasningsperiode i forberedelsesfasen til udvikling eller opnåelse af adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter. Under forberedelsesfasen bør disse nationale centralbanker kunne tillades midlertidige undtagelser fra forpligtelsen til at anvende de specifikke forberedelsesforanstaltninger, der er udviklet af STC, under forudsætning af at perioden for den specifikke undtagelse er strengt begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at den berørte nationale centralbank under forberedelsesfasen kan overholde de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen, og at sådanne perioder under alle omstændigheder er fastsat på en sådan måde, at målene i artikel 1 kan opnås for alle nationale centralbanker i Eurosystemet. (7) I overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis har traktaterne og lovgivning vedtaget af Unionen med hjemmel i traktaterne forrang for medlemsstaternes nationale lovgivning under de betingelser, som er fastsat i medfør af denne retspraksis ( 1 ). Gennemførelsen af denne afgørelse medfører derfor ikke en overtrædelse af nationale bestemmelser om specifikke fortroligheds- eller gensidighedskrav vedrørende grænseoverskridende udveksling af data indsamlet via de centrale kreditregistre. (8) Det er nødvendigt at fastlægge en procedure, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer af bilaget til denne afgørelse på en effektiv måde, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. De nationale centralbanker kan gennem STC, hvis synspunkter vil blive taget i betragtning, når denne procedure følges, foreslå sådanne tekniske ændringer til bilaget. ( 1 ) 17. Erklæring om forrang knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten, undertegnet den 13. december 2007, EUT C 115 af , s. 344.

3 L 104/74 DA (9) Bestemmelserne i denne afgørelse kan udstrækkes til at gælde for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, ved at disse nationale centralbanker indgår i et samarbejde med Eurosystemets centralbanker på grundlag af en henstilling fra ECB VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Anvendelsesområde og formål Denne afgørelse definerer de forberedelsesforanstaltninger, der er nødvendige for en gradvis oprettelse af de langsigtede rammer for indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baserede på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav. Disse langsigtede rammer skal ved udgangen af 2016 omfatte: a) nationale databaser for granulære data om kreditter, der drives af alle nationale centralbanker i Eurosystemet, og b) en fælles database for granulære data om kreditter, som deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter granulære data om kreditter for alle medlemsstater, der har euroen som valuta. I denne afgørelse forstås ved: Artikel 2 Definitioner 1)»centralt kreditregister«: et kreditregister, der drives af en national centralbank i ESCB 2)»kreditregister«: et register, der indsamler granulære data om kreditter fra de rapporterende institutioner 3)»granulære data om kreditter«: oplysninger om kreditinstitutters eller andre långivende finansielle institutters krediteksponeringer over for låntagere, som tilvejebringes låntager-for-låntager eller lån-for-lån. Artikel 3 Tilrettelæggelse af forberedelsesforanstaltningerne 1. De forberedelsesforanstaltninger, der skal iværksættes for at nå målene i artikel 1, omfatter: a) Identificering af relevante brugeres behov og vurdering af de dermed forbundne omkostninger ved forslag til indsamlings-, kvalitetssikrings- og datadelingsprocedurer, der skal anvendes på lang sigt b) Definition og forbedring af de granulære datasæt om kreditter, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, navnlig vedrørende anvendelsesområde, lag eller strata i lånerpopulationen og andre mulige opdelinger, detaljeringsniveauet for dataattributterne og kvaliteten af de indsamlede granulære data c) Organisation af overførslen af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen i overensstemmelse med artikel 4 og fastsættelse af de kvalitetsstandarder, som de granulære data om kreditter indsamlet fra de centrale kreditregistre eller andre registre skal opfylde forud for påbegyndelsen af en sådan transmission d) Udvikling af detaljerede operationelle ordninger, der specificerer overførslen, opstillelsen, opbevaringen og brugen af de granulære data, der skal testes og finjusteres i forberedelsesfasen med henblik på deres efterfølgende indarbejdelse i de langsigtede rammer e) Fastlæggelse af en tidsplan for de konkrete skridt og resultater, der skal nås af de individuelle nationale centralbanker og ECB, herunder de skridt, der skal tages af de nationale centralbanker, som på nuværende tidspunkt ikke har adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter, med henblik på at få en sådan adgang ved udarbejdelsen af et eget centralt kreditregister eller på anden måde f) Overvågning af det fremskridt, der er gjort, i forbindelse med de foranstaltninger, der er opregnet i litra a)-e), og identifikation af relevante justeringer, hvis nødvendigt. 2. STC udarbejder, under hensyntagen til anbefalinger fra andre relevante ESCB-komitéer, hvor det er relevant, de afgørelser, der er nødvendige for gennemførelsen af forberedelsesforanstaltningerne i stk. 1 og forelægger disse for Styrelsesrådet til vedtagelse. STC rapporterer årligt til Styrelsesrådet om ECB's og de nationale centralbankers fremskridt.

4 L 104/75 DA 3. Styrelsesrådet kan, for så vidt angår de nationale centralbanker, der har behov for en længere indfasningsperiode under forberedelsesfasen til at udarbejde eller opnå adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter, give individuelle midlertidige undtagelser fra forpligtelsen til at anvende de specifikke forberedelsesforanstaltninger, der er defineret i stk. 1. Længden af den konkrete undtagelse skal være strengt begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at den berørte nationale centralbank under forberedelsesfasen kan opfylde de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen, og skal under alle omstændigheder fastsættes på en sådan måde, at det er muligt for alle de nationale centralbanker i Eurosystemet at nå målene, der er fastsat i artikel 1. I løbet af hver undtagelsesperiode skal den berørte nationale centralbank rapportere to gange årligt til STC om det gjorte fremskridt i forhold til fuld opfyldelse af de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen. Enhver adgangsret til fortrolig statistisk information, som kan udledes fra de granulære data om kreditter, der er overført til ECB som en del af en konkret forberedelsesforanstaltning, suspenderes i forhold til alle nationale centralbanker, der er omfattet af en midlertidig undtagelse fra denne foranstaltning. Styrelsesrådet kan beslutte, at yderligere passende begrænsninger skal pålægges de enkelte nationale centralbanker, der er omfattet af undtagelser fra dette stykke. Artikel 4 Overførsel af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen og fortrolighedsforanstaltninger 1. For at sikre en korrekt tilpasning af de granulære data om kreditter, der skal indsamles på lang sigt, til de fremtidige ESCB-brugeres statistiske behov, skal STC under forberedelsesfasen tilrettelægge den årlige overførsel af let tilgængelige granulære data om kreditter fra de nationale centralbanker til ECB vedrørende perioden fra 30. juni til 31. december og anvende en passende grad af anonymitet og aggregering vedrørende brugeroplysningerne for at sikre at individuelle brugere ikke kan identificeres. Den første overførsel skal foretages ved udgangen af marts 2014 med henvisning til 30. juni og 31. december 2013, og skal baseres på referencerapporteringsordningen i bilaget. Alle yderligere overførsler skal tilrettelægges af STC på grundlag af rapporteringsordningen, som tager højde for eksistensen af let tilgængelige granulære data om kreditter og deres karakteristikker, og som sikrer, at de indsamlede data står i forhold til status for det forberedende arbejde, der er fuldført på tidspunktet for overførslen. Data om lånere, der tilhører institutionelle sektorer, undtagen ikke-finansielle selskaber, kan i forberedelsesfasen indberettes på aggregeret grundlag, forudsat at den nationale centralbank tilvejebringer den relevante metodologiske information. 2. De individuelle nationale centralbanker overfører de anmodede granulære data om kreditter på grundlag af de centrale kreditregistre eller andre tilgængelige databaser for granulære data om kreditter. De nationale centralbanker, der i henhold til artikel 3, stk. 3, er omfattet af en undtagelse fra forberedelsesforanstaltningerne i artikel 3, stk. 1, litra c), med henblik på specifikke dataoverførsler, skal inkludere information om deres fremskridt, hvad angår fuld overholdelse af de datatransmissioner, der anmodes om under forberedelsesfasen, i deres rapportering til STC. 3. Data, der tilvejebringes til ECB i henhold til stk. 1, overføres elektronisk gennem en sikker fjernadgang og opbevares i et sikkert område. Adgang til sådanne data begrænses til statistiske eksperter, der er omfattet af den liste, som STC fremsender til Styrelsesrådet forud for påbegyndelsen af overførslen. ECB medtager oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, der er blevet truffet, i den årlige fortrolighedsrapport. Artikel 5 Anvendelse af statistisk information udledt af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen 1. Data, der fremsendes til ECB i henhold til artikel 4, anvendes til at: a) definere og forbedre de granulære data om kreditter, der skal indsamles under de langsigtede rammer, og de respektive dataattributter, og b) definere og producere aggregeret statistisk information til opfyldelse af ESCB-brugernes behov i forberedelsesfasen. 2. I tillæg til adgangen til og brugen af aggregeret statistisk information kan ESCB-brugere, der ikke er omfattet af en undtagelse i henhold til artikel 3, stk. 3, anmode om at få adgang til og anvende fragmenteret fortrolig statistisk information, der er udledt af granulære data om kreditter, som er overført i henhold til artikel 4, forudsat at en sådan adgang til fortrolig statistisk information: a) tjener målene om at definere og forbedre de granulære data om kreditter, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, og de respektive dataattributter, og b) ikke medfører en direkte adgang til de oprindelige granulære data om kreditter, der er indsamlet af de nationale centralbanker eller af ECB. Enhver anmodning om anvendelse skal ledsages af en liste over individuelle personer, som skal have adgang til den pågældende information. 3. Anmodninger om anvendelse i henhold til stk. 2 er underlagt Styrelsesrådets vurdering og godkendelse i overensstemmelse med den procedure, som ECB har vedtaget. STC bistår Styrelsesrådet i vurderingen af sådanne anmodninger.

5 L 104/76 DA Artikel 6 Forenklet ændringsprocedure Under hensyntagen til STC's synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer af bilaget til denne afgørelse, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. Direktionen underretter uden ophold Styrelsesrådet om alle sådanne ændringer. Artikel 7 Endelige bestemmelser 1. Denne afgørelse får virkning på datoen, hvorpå den bliver meddelt. 2. Styrelsesrådet modtager senest den 31. december 2014 en rapport, der analyserer: a) status over de forberedelsesforanstaltninger, som fastsættes med denne afgørelse, og b) muligheden for at erstatte denne afgørelse med et retligt ECB-instrument, der fastsætter ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, og sikre oprettelsen af en fælles database for granulære data om kreditter, der skal deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter granulære data om kreditter for alle medlemsstater, der har euroen som valuta, herunder en vurdering af gennemførligheden af tidslinjen for vedtagelse af disse foranstaltninger, som fastsat i artikel 1, i lyset af de gjorte fremskridt. Artikel 8 Adressater Denne afgørelse er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. februar Mario DRAGHI Formand for ECB

6 BILAG REFERENCERAPPORTERINGSORDNING Granulære data om kreditter på individuelt grundlag som fastsat i tabellen neden for og omfattende følgende information:»attributter for långiver«: beskriver kreditinstituttet eller en anden finansiel institution, som ydede lånet»attributter for låntager«: beskriver det ikke-finansielle selskaber eller andre låntagere, som optog lånet»variabler for kreditdata«: beskriver kvalitativt låneaftalen og status for lånet»ogmåltal for kreditdata«: angiver de numeriske værdier, som kan aggregeres yderligere (kvantitative indikatorer) og som indberettes som tal ultimo perioden. Attributter for långiver Attributter for låntager Type Attributter Oversigt Långiveridentifikator Identifikation af långivere i henhold til den kodificering, som anvendes af ESCB's Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) ( 1 ). Anonymiseringsgrad Ikke-anonymiseret Låntageridentifikator Alfanumerisk identifikation af låntagere for at sikre, at individuelle låntagere ikke kan identificeres. Anonymiseret Residensland Det land, hvor låntager er resident i henhold til ISO-standard 3166 ( 2 ). Institutionel sektor Erhvervssektor Størrelse Institutionel sektor (eller delsektor), som låntager tilhører i henhold til klassifikationen i ENS 95. Følgende (del-) sektorer er påkrævet: Centralbank Offentlig forvaltning og service Kreditinstitutter Pengemarkedsforeninger Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Forsikringsselskaber og pensionskasser Ikke-finansielle selskaber Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Klassifikation af (finansielle og ikke-finansielle) låntagere efter deres økonomiske aktiviteter i henhold til de statistiske klassifikationer i NACE rev. 2 ( 3 ). NACE-koder indberettes på tocifret niveau (efter»hovedgruppe«). Klassifikation af låntagere efter størrelse: mikrovirksomheder, små, mellem og store virksomheder DA L 104/77

7 Variabler for kreditdata Type Attributter Oversigt Anonymiseringsgrad Låneidentifikator Alfanumerisk identifikation af lån anvendt af de rapporterende institutter på nationalt plan. Valuta Denomineringsvaluta for lånet i henhold til ISO-standard 4217 ( 4 ). Låntype Type af sikkerhedsstillelse Oprindelig løbetid Klassifikation af lån efter type: På anfordring (call) og med kort opsigelsesvarsel (current account) Gæld på kreditkort Handelstilgodehavender Finansiel leasing Omvendte genkøbsforretninger (omvendte repolån) Lån med andre vilkår Type af underliggende sikkerhedsstillelse for lånet: sikkerhed i fast ejendom, anden sikkerhed (herunder værdipapirer og guld), ingen sikkerhed. Lånets løbetid som aftalt ved lånets indgåelse eller på datoen for en senere genforhandling af lånet, kortere end eller op til ét år, længere end ét år. L 104/78 DA Restløbetid Løbetid, der henviser til det aftalte indfrielsestidspunkt for lånet, kortere end eller op til ét år, længere end ét år. Status for misligholdelse Lån, hvor låntager er i misligholdelse. Syndikerede lån Én låneaftale, hvori flere institutioner deltager som långivere. Efterstillet gæld Efterstillede gældsinstrumenter indebærer et efterstillet krav på den udstedende institution, som først kan realiseres, når alle tilgodehavender med højere status (f.eks. indskud/udlån) er dækket, hvilket giver dem nogle af de træk, som kendetegner»aktier og andre kapitalandele«

8 Type Attributter Oversigt Måltal for kreditdata Udnyttet kredit Kreditlinjer Restance Værdi af sikkerhedsstillelse Specifik kreditrisikojustering Risikovægtede aktiver Sandsynlighed for misligholdelse (kun for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne ratings) Tab i tilfælde af misligholdelse (kun for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne ratings) Rentesats Samlet udestående lånebeløb (hovedstol uden nedskrivninger), indberettet uden fradrag for kreditrisikojusteringer, undtagen tab bogført som afskrivninger. Kredit, som er ydet men ikke udnyttet. Enhver betaling (beløb) på et lån, som er i restance på mere end 90 dage. Værdien af sikkerhedsstillelsen på indberetningstidspunktet. Særlig henlæggelse for tab i forbindelse med kreditrisici i overensstemmelse med gældende regnskabsregler. Denne indberettes kun for misligholdte lån. Størrelsen af risikovægtet eksponering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF ( 5 ), eller senere retsakter. Sandsynligheden for, at en modpart over et tidsrum på et år misligholder sine forpligtelser, i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller senere retsakter. Ved indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Tabet ved et engagement som følge af modpartens misligholdelse i forhold til det udestående tilgodehavende ved misligholdelse, i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller senere retsakter. Ved indberetning, låntager-forlåntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Sats i procent pro anno af det beløb, som debitor skal betale til kreditor over en given tidsperiode i forhold til lånets hovedstol, indskud eller gældsværdipapir, i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 ( 6 ) eller senere retsakter. For indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Anonymiseringsgrad ( 1 ) For monetære finansielle institutioner (MFI'er) se listen, der er offentliggjort på ECB's websted: ( 2 ) Som offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) på dennes websted: ( 3 ) Som offentliggjort af Europa-Kommissionen (Eurostat) på dennes websted: ( 4 ) Som offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) på dennes websted: ( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (EUT L 177 af , s. 1) ( 6 ) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18) (EFT L 10 af , s. 24) DA L 104/79

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 334/24 DA 11.12.2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 14/36 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/867 af 18. maj 2016 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/867 af 18. maj 2016 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13) L 144/44 DE EUROPÆISKE CETRALBAKS FORORDIG (EU) 2016/867 af 18. maj 2016 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13) STYRELSESRÅDET FOR DE EUROPÆISKE CETRALBAK HAR under

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2007 DEN ROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE DA L 2/34 Den Europæiske Unions Tidende 7.1.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise sektorkonti

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

(EUT L 305 af , s. 6) nr. side dato Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015

(EUT L 305 af , s. 6) nr. side dato Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 2012R0024 DA 27.05.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) L 305/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.11.2012 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) STYRELSESRÅDET

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 284/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 5. november

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R1745 DA 18.01.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 30/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.2.2013 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om et forslag til Rådets forordning om overdragelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere