(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46."

Transkript

1 L 104/72 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2014/6) (2014/192/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.2, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information ( 1 ), særlig artikel 8, stk. 5, under henvisning til bidrag fra Det Generelle Råd, og ud fra følgende betragtninger: (1) Granulære data om kreditter består af individuelle poster med oplysninger om kreditinstitutters eller andre långivende finansielle institutters krediteksponeringer over for låntagere. Ikke-aggregerede data af denne type kan indsamles under forbehold af passende fortrolighedsforanstaltninger, låntager-for-låntager eller lån-for-lån, fra kreditregistre, der drives af de nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) (herefter»centrale kreditregistre«), eller fra andre granulære datakilder, herunder kreditregistre, eller alternative indsamlinger af statistik. En række nationale centralbanker, der driver kreditregistre, udveksler granulære data om kreditter med hinanden med henblik på at videregive sådanne data til rapporteringsinstitutter for derved at tilvejebringe et mere omfattende overblik over låntageres gældsætning ( 2 ). (2) Artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter»escb-statutten«) bestemmer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) med støtte fra de nationale centralbanker i ESCB indsamler den statistiske information, som er nødvendig for at udføre ESCB's opgaver, enten fra de kompetente nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder. Artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2533/98 giver endvidere ECB mulighed for at træffe beslutning om indsamling og overførsel, i det omfang og den detaljeringsgrad der er nødvendig, inden for ESCB af fortrolig information, der oprindelig var indsamlet til andre formål end formålene i ESCB-statuttens artikel 5, forudsat at dette er nødvendigt for den effektive udvikling eller udarbejdelse af statistikker eller til forbedringen af deres kvalitet, og at disse statistikker er nødvendige for udførelsen af ESCB's opgaver, som henvist til i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. (3) Granulære data om kreditter, som er baseret på centrale kreditregistre og andre tilgængelige datakilder om kreditter, er nødvendige for at: a) udvikle og producere nye ESCB-statistikker inden for områder som f.eks. statistik over værdiforringede aktiver, henlæggelser til værdiforringede aktiver og revalueringsreserver samt statistik over lån til ikke-finansielle selskaber, opdelt efter størrelsen på de pågældende selskaber, b) forbedre kvaliteten af eksisterende ESCB-statistikker inden for områder som f.eks. statistik over kreditlinjer opdelt efter modpartens sektor, lån til ikke-finansielle selskaber opdelt efter økonomisk aktivitet og lån med sikkerhed i fast ejendom. Disse nye eller forbedrede statistikker, som skal produceres på langt sigt, er nødvendige for udførelsen af Eurosystemets opgaver, herunder pengepolitiske analyser og pengepolitiske operationer, risikostyring, overvågning af og forskning i den finansielle stabilitet, samt Eurosystemets bidrag til de kompetente myndigheders smidige udførelse af politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet. ( 1 ) EFT L 318 af , s. 8. ( 2 )»Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions«, tilgængelig på ECB's websted:

2 DA L 104/73 (4) Langsigtede rammer for indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baseret på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, bør fastsættes i et retligt ECB- instrument, der skal vedtages i henhold til ESCB-statuttens artikel 5, og som bør forelægges Styrelsesrådet rettidigt for at sikre følgende ved udgangen af 2016: a) at nationale databaser for granulære data om kreditter drives af alle Eurosystemets nationale centralbanker i overensstemmelse med specifikke minimumstandarder, der skal udarbejdes under forberedelsesfasen, og b) at en fælles database for granulære data om kreditter, der deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter inputdata for alle medlemsstater, der har euroen som valuta, oprettes på grundlag af sådanne nationale databaser for granulære data om kreditter med det mål gradvist at sikre tilgængeligheden af statistikker over kreditter, der er nødvendige for udførelsen af Eurosystemets opgaver, herunder navnlig at bidrage til den smidige udførelse af de kompetente myndigheders politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet. Dette langsigtede retlige ECB-instrument bør også definere en dato, som ikke må ligge efter den ovenfornævnte dato, fra hvilken indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baseret på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, bør påbegyndes. Selv om en generel oversigt over indholdet af de fremtidige granulære data om kreditter, der skal indsamles under disse harmoniserede statistiske rapporteringskrav, er fastsat i referencerapporteringsordningen i bilaget til denne afgørelse, skal det præcise omfang og indhold af de data, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, stadig defineres. Forberedelserne i forbindelse med fastsættelsen af disse langsigtede rammer vil blive udført ved de forberedelsesforanstaltninger, der gennemføres med denne afgørelse og som har følgende mål: at a) definere en kernegruppe af harmoniserede granulære datasæt om kreditter, som de nationale centralbanker skal fremsende til ECB på lang sigt, b) identificere og evaluere relevante brugerbehov vedrørende anvendelsen af granulære data om kreditter inden for ESCB på langt sigt, c) vurdere de dermed forbundne omkostninger ved indsamlings-, kvalitetssikrings- og datadelingsprocedurerne, d) gradvis fjerne datahuller, der vedrører ufuldstændigheden af eller manglen på databaser for granulære data om kreditter i visse medlemsstater, e) definere passende forvaltningsaspekter og organisatoriske aspekter ved driften af de langsigtede rammer, og f) sikre bedre interoperabilitet og genbrug af data blandt de centrale kreditregistre, kreditregistre og andre relevante kreditdatabaser, der opfylder kvalitetskravene. (5) Styrelsesrådet bør give ESCB's Statistiske Komité (herefter»stc«) mandat til at lade sig bistå ved gennemførelsen af disse forberedelsesforanstaltninger. STC bør navnlig tilrettelægge den årlige overførsel af tilgængelige granulære data om kreditter fra de nationale centralbanker til ECB som en del af processen til sikring af en korrekt tilpasning af de granulære data om kreditter, der skal indsamles på langt sigt, til de mulige ESCB-brugeres behov. I denne forbindelse kan de ESCB-brugere, der ikke er omfattet af undtagelsen i artikel 3, stk. 3, i denne afgørelse, gives adgang til fortrolig statistisk information, der er udledt af alle granulære data om kreditter, der overføres til ECB, indtil de langsigtede rammer er gennemført, i overensstemmelse med de relevante fortrolighedsforanstaltninger. (6) Ligebehandling af de individuelle nationale centralbanker bør være det ledende princip, der understøtter forberedelsesforanstaltningerne for de langsigtede rammer. De nødvendige minimumskriterier, hvad angår anvendelsesområde, øvre og nedre lag eller strata på tværs af lånerpopulationen og andre mulige opdelinger, detaljeringsgraden for dataattributter og kvaliteten af de indsamlede granulære data om kreditter, fremsættes af Styrelsesrådet for alle nationale centralbanker i Eurosystemet i løbet af forberedelsesfasen. Forskelle mellem datasæt, der fremsendes af de individuelle nationale centralbanker, vil blive identificeret og reduceret progressivt gennem justeringer, der indføres med efterfølgende datafremsendelser i henhold til denne afgørelse. Samtidig kan visse nationale centralbanker i Eurosystemet have behov for en længere indfasningsperiode i forberedelsesfasen til udvikling eller opnåelse af adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter. Under forberedelsesfasen bør disse nationale centralbanker kunne tillades midlertidige undtagelser fra forpligtelsen til at anvende de specifikke forberedelsesforanstaltninger, der er udviklet af STC, under forudsætning af at perioden for den specifikke undtagelse er strengt begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at den berørte nationale centralbank under forberedelsesfasen kan overholde de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen, og at sådanne perioder under alle omstændigheder er fastsat på en sådan måde, at målene i artikel 1 kan opnås for alle nationale centralbanker i Eurosystemet. (7) I overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis har traktaterne og lovgivning vedtaget af Unionen med hjemmel i traktaterne forrang for medlemsstaternes nationale lovgivning under de betingelser, som er fastsat i medfør af denne retspraksis ( 1 ). Gennemførelsen af denne afgørelse medfører derfor ikke en overtrædelse af nationale bestemmelser om specifikke fortroligheds- eller gensidighedskrav vedrørende grænseoverskridende udveksling af data indsamlet via de centrale kreditregistre. (8) Det er nødvendigt at fastlægge en procedure, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer af bilaget til denne afgørelse på en effektiv måde, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. De nationale centralbanker kan gennem STC, hvis synspunkter vil blive taget i betragtning, når denne procedure følges, foreslå sådanne tekniske ændringer til bilaget. ( 1 ) 17. Erklæring om forrang knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten, undertegnet den 13. december 2007, EUT C 115 af , s. 344.

3 L 104/74 DA (9) Bestemmelserne i denne afgørelse kan udstrækkes til at gælde for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, ved at disse nationale centralbanker indgår i et samarbejde med Eurosystemets centralbanker på grundlag af en henstilling fra ECB VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Anvendelsesområde og formål Denne afgørelse definerer de forberedelsesforanstaltninger, der er nødvendige for en gradvis oprettelse af de langsigtede rammer for indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baserede på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav. Disse langsigtede rammer skal ved udgangen af 2016 omfatte: a) nationale databaser for granulære data om kreditter, der drives af alle nationale centralbanker i Eurosystemet, og b) en fælles database for granulære data om kreditter, som deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter granulære data om kreditter for alle medlemsstater, der har euroen som valuta. I denne afgørelse forstås ved: Artikel 2 Definitioner 1)»centralt kreditregister«: et kreditregister, der drives af en national centralbank i ESCB 2)»kreditregister«: et register, der indsamler granulære data om kreditter fra de rapporterende institutioner 3)»granulære data om kreditter«: oplysninger om kreditinstitutters eller andre långivende finansielle institutters krediteksponeringer over for låntagere, som tilvejebringes låntager-for-låntager eller lån-for-lån. Artikel 3 Tilrettelæggelse af forberedelsesforanstaltningerne 1. De forberedelsesforanstaltninger, der skal iværksættes for at nå målene i artikel 1, omfatter: a) Identificering af relevante brugeres behov og vurdering af de dermed forbundne omkostninger ved forslag til indsamlings-, kvalitetssikrings- og datadelingsprocedurer, der skal anvendes på lang sigt b) Definition og forbedring af de granulære datasæt om kreditter, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, navnlig vedrørende anvendelsesområde, lag eller strata i lånerpopulationen og andre mulige opdelinger, detaljeringsniveauet for dataattributterne og kvaliteten af de indsamlede granulære data c) Organisation af overførslen af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen i overensstemmelse med artikel 4 og fastsættelse af de kvalitetsstandarder, som de granulære data om kreditter indsamlet fra de centrale kreditregistre eller andre registre skal opfylde forud for påbegyndelsen af en sådan transmission d) Udvikling af detaljerede operationelle ordninger, der specificerer overførslen, opstillelsen, opbevaringen og brugen af de granulære data, der skal testes og finjusteres i forberedelsesfasen med henblik på deres efterfølgende indarbejdelse i de langsigtede rammer e) Fastlæggelse af en tidsplan for de konkrete skridt og resultater, der skal nås af de individuelle nationale centralbanker og ECB, herunder de skridt, der skal tages af de nationale centralbanker, som på nuværende tidspunkt ikke har adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter, med henblik på at få en sådan adgang ved udarbejdelsen af et eget centralt kreditregister eller på anden måde f) Overvågning af det fremskridt, der er gjort, i forbindelse med de foranstaltninger, der er opregnet i litra a)-e), og identifikation af relevante justeringer, hvis nødvendigt. 2. STC udarbejder, under hensyntagen til anbefalinger fra andre relevante ESCB-komitéer, hvor det er relevant, de afgørelser, der er nødvendige for gennemførelsen af forberedelsesforanstaltningerne i stk. 1 og forelægger disse for Styrelsesrådet til vedtagelse. STC rapporterer årligt til Styrelsesrådet om ECB's og de nationale centralbankers fremskridt.

4 L 104/75 DA 3. Styrelsesrådet kan, for så vidt angår de nationale centralbanker, der har behov for en længere indfasningsperiode under forberedelsesfasen til at udarbejde eller opnå adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter, give individuelle midlertidige undtagelser fra forpligtelsen til at anvende de specifikke forberedelsesforanstaltninger, der er defineret i stk. 1. Længden af den konkrete undtagelse skal være strengt begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at den berørte nationale centralbank under forberedelsesfasen kan opfylde de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen, og skal under alle omstændigheder fastsættes på en sådan måde, at det er muligt for alle de nationale centralbanker i Eurosystemet at nå målene, der er fastsat i artikel 1. I løbet af hver undtagelsesperiode skal den berørte nationale centralbank rapportere to gange årligt til STC om det gjorte fremskridt i forhold til fuld opfyldelse af de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen. Enhver adgangsret til fortrolig statistisk information, som kan udledes fra de granulære data om kreditter, der er overført til ECB som en del af en konkret forberedelsesforanstaltning, suspenderes i forhold til alle nationale centralbanker, der er omfattet af en midlertidig undtagelse fra denne foranstaltning. Styrelsesrådet kan beslutte, at yderligere passende begrænsninger skal pålægges de enkelte nationale centralbanker, der er omfattet af undtagelser fra dette stykke. Artikel 4 Overførsel af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen og fortrolighedsforanstaltninger 1. For at sikre en korrekt tilpasning af de granulære data om kreditter, der skal indsamles på lang sigt, til de fremtidige ESCB-brugeres statistiske behov, skal STC under forberedelsesfasen tilrettelægge den årlige overførsel af let tilgængelige granulære data om kreditter fra de nationale centralbanker til ECB vedrørende perioden fra 30. juni til 31. december og anvende en passende grad af anonymitet og aggregering vedrørende brugeroplysningerne for at sikre at individuelle brugere ikke kan identificeres. Den første overførsel skal foretages ved udgangen af marts 2014 med henvisning til 30. juni og 31. december 2013, og skal baseres på referencerapporteringsordningen i bilaget. Alle yderligere overførsler skal tilrettelægges af STC på grundlag af rapporteringsordningen, som tager højde for eksistensen af let tilgængelige granulære data om kreditter og deres karakteristikker, og som sikrer, at de indsamlede data står i forhold til status for det forberedende arbejde, der er fuldført på tidspunktet for overførslen. Data om lånere, der tilhører institutionelle sektorer, undtagen ikke-finansielle selskaber, kan i forberedelsesfasen indberettes på aggregeret grundlag, forudsat at den nationale centralbank tilvejebringer den relevante metodologiske information. 2. De individuelle nationale centralbanker overfører de anmodede granulære data om kreditter på grundlag af de centrale kreditregistre eller andre tilgængelige databaser for granulære data om kreditter. De nationale centralbanker, der i henhold til artikel 3, stk. 3, er omfattet af en undtagelse fra forberedelsesforanstaltningerne i artikel 3, stk. 1, litra c), med henblik på specifikke dataoverførsler, skal inkludere information om deres fremskridt, hvad angår fuld overholdelse af de datatransmissioner, der anmodes om under forberedelsesfasen, i deres rapportering til STC. 3. Data, der tilvejebringes til ECB i henhold til stk. 1, overføres elektronisk gennem en sikker fjernadgang og opbevares i et sikkert område. Adgang til sådanne data begrænses til statistiske eksperter, der er omfattet af den liste, som STC fremsender til Styrelsesrådet forud for påbegyndelsen af overførslen. ECB medtager oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, der er blevet truffet, i den årlige fortrolighedsrapport. Artikel 5 Anvendelse af statistisk information udledt af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen 1. Data, der fremsendes til ECB i henhold til artikel 4, anvendes til at: a) definere og forbedre de granulære data om kreditter, der skal indsamles under de langsigtede rammer, og de respektive dataattributter, og b) definere og producere aggregeret statistisk information til opfyldelse af ESCB-brugernes behov i forberedelsesfasen. 2. I tillæg til adgangen til og brugen af aggregeret statistisk information kan ESCB-brugere, der ikke er omfattet af en undtagelse i henhold til artikel 3, stk. 3, anmode om at få adgang til og anvende fragmenteret fortrolig statistisk information, der er udledt af granulære data om kreditter, som er overført i henhold til artikel 4, forudsat at en sådan adgang til fortrolig statistisk information: a) tjener målene om at definere og forbedre de granulære data om kreditter, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, og de respektive dataattributter, og b) ikke medfører en direkte adgang til de oprindelige granulære data om kreditter, der er indsamlet af de nationale centralbanker eller af ECB. Enhver anmodning om anvendelse skal ledsages af en liste over individuelle personer, som skal have adgang til den pågældende information. 3. Anmodninger om anvendelse i henhold til stk. 2 er underlagt Styrelsesrådets vurdering og godkendelse i overensstemmelse med den procedure, som ECB har vedtaget. STC bistår Styrelsesrådet i vurderingen af sådanne anmodninger.

5 L 104/76 DA Artikel 6 Forenklet ændringsprocedure Under hensyntagen til STC's synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer af bilaget til denne afgørelse, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. Direktionen underretter uden ophold Styrelsesrådet om alle sådanne ændringer. Artikel 7 Endelige bestemmelser 1. Denne afgørelse får virkning på datoen, hvorpå den bliver meddelt. 2. Styrelsesrådet modtager senest den 31. december 2014 en rapport, der analyserer: a) status over de forberedelsesforanstaltninger, som fastsættes med denne afgørelse, og b) muligheden for at erstatte denne afgørelse med et retligt ECB-instrument, der fastsætter ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, og sikre oprettelsen af en fælles database for granulære data om kreditter, der skal deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter granulære data om kreditter for alle medlemsstater, der har euroen som valuta, herunder en vurdering af gennemførligheden af tidslinjen for vedtagelse af disse foranstaltninger, som fastsat i artikel 1, i lyset af de gjorte fremskridt. Artikel 8 Adressater Denne afgørelse er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. februar Mario DRAGHI Formand for ECB

6 BILAG REFERENCERAPPORTERINGSORDNING Granulære data om kreditter på individuelt grundlag som fastsat i tabellen neden for og omfattende følgende information:»attributter for långiver«: beskriver kreditinstituttet eller en anden finansiel institution, som ydede lånet»attributter for låntager«: beskriver det ikke-finansielle selskaber eller andre låntagere, som optog lånet»variabler for kreditdata«: beskriver kvalitativt låneaftalen og status for lånet»ogmåltal for kreditdata«: angiver de numeriske værdier, som kan aggregeres yderligere (kvantitative indikatorer) og som indberettes som tal ultimo perioden. Attributter for långiver Attributter for låntager Type Attributter Oversigt Långiveridentifikator Identifikation af långivere i henhold til den kodificering, som anvendes af ESCB's Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) ( 1 ). Anonymiseringsgrad Ikke-anonymiseret Låntageridentifikator Alfanumerisk identifikation af låntagere for at sikre, at individuelle låntagere ikke kan identificeres. Anonymiseret Residensland Det land, hvor låntager er resident i henhold til ISO-standard 3166 ( 2 ). Institutionel sektor Erhvervssektor Størrelse Institutionel sektor (eller delsektor), som låntager tilhører i henhold til klassifikationen i ENS 95. Følgende (del-) sektorer er påkrævet: Centralbank Offentlig forvaltning og service Kreditinstitutter Pengemarkedsforeninger Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Forsikringsselskaber og pensionskasser Ikke-finansielle selskaber Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Klassifikation af (finansielle og ikke-finansielle) låntagere efter deres økonomiske aktiviteter i henhold til de statistiske klassifikationer i NACE rev. 2 ( 3 ). NACE-koder indberettes på tocifret niveau (efter»hovedgruppe«). Klassifikation af låntagere efter størrelse: mikrovirksomheder, små, mellem og store virksomheder DA L 104/77

7 Variabler for kreditdata Type Attributter Oversigt Anonymiseringsgrad Låneidentifikator Alfanumerisk identifikation af lån anvendt af de rapporterende institutter på nationalt plan. Valuta Denomineringsvaluta for lånet i henhold til ISO-standard 4217 ( 4 ). Låntype Type af sikkerhedsstillelse Oprindelig løbetid Klassifikation af lån efter type: På anfordring (call) og med kort opsigelsesvarsel (current account) Gæld på kreditkort Handelstilgodehavender Finansiel leasing Omvendte genkøbsforretninger (omvendte repolån) Lån med andre vilkår Type af underliggende sikkerhedsstillelse for lånet: sikkerhed i fast ejendom, anden sikkerhed (herunder værdipapirer og guld), ingen sikkerhed. Lånets løbetid som aftalt ved lånets indgåelse eller på datoen for en senere genforhandling af lånet, kortere end eller op til ét år, længere end ét år. L 104/78 DA Restløbetid Løbetid, der henviser til det aftalte indfrielsestidspunkt for lånet, kortere end eller op til ét år, længere end ét år. Status for misligholdelse Lån, hvor låntager er i misligholdelse. Syndikerede lån Én låneaftale, hvori flere institutioner deltager som långivere. Efterstillet gæld Efterstillede gældsinstrumenter indebærer et efterstillet krav på den udstedende institution, som først kan realiseres, når alle tilgodehavender med højere status (f.eks. indskud/udlån) er dækket, hvilket giver dem nogle af de træk, som kendetegner»aktier og andre kapitalandele«

8 Type Attributter Oversigt Måltal for kreditdata Udnyttet kredit Kreditlinjer Restance Værdi af sikkerhedsstillelse Specifik kreditrisikojustering Risikovægtede aktiver Sandsynlighed for misligholdelse (kun for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne ratings) Tab i tilfælde af misligholdelse (kun for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne ratings) Rentesats Samlet udestående lånebeløb (hovedstol uden nedskrivninger), indberettet uden fradrag for kreditrisikojusteringer, undtagen tab bogført som afskrivninger. Kredit, som er ydet men ikke udnyttet. Enhver betaling (beløb) på et lån, som er i restance på mere end 90 dage. Værdien af sikkerhedsstillelsen på indberetningstidspunktet. Særlig henlæggelse for tab i forbindelse med kreditrisici i overensstemmelse med gældende regnskabsregler. Denne indberettes kun for misligholdte lån. Størrelsen af risikovægtet eksponering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF ( 5 ), eller senere retsakter. Sandsynligheden for, at en modpart over et tidsrum på et år misligholder sine forpligtelser, i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller senere retsakter. Ved indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Tabet ved et engagement som følge af modpartens misligholdelse i forhold til det udestående tilgodehavende ved misligholdelse, i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller senere retsakter. Ved indberetning, låntager-forlåntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Sats i procent pro anno af det beløb, som debitor skal betale til kreditor over en given tidsperiode i forhold til lånets hovedstol, indskud eller gældsværdipapir, i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 ( 6 ) eller senere retsakter. For indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Anonymiseringsgrad ( 1 ) For monetære finansielle institutioner (MFI'er) se listen, der er offentliggjort på ECB's websted: ( 2 ) Som offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) på dennes websted: ( 3 ) Som offentliggjort af Europa-Kommissionen (Eurostat) på dennes websted: ( 4 ) Som offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) på dennes websted: ( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (EUT L 177 af , s. 1) ( 6 ) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18) (EFT L 10 af , s. 24) DA L 104/79

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen... 2 2 Læsevejledning... 12 3 Masterdata (Ark masterdata)... 16 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes...

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere