(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46."

Transkript

1 L 104/72 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2014/6) (2014/192/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.2, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information ( 1 ), særlig artikel 8, stk. 5, under henvisning til bidrag fra Det Generelle Råd, og ud fra følgende betragtninger: (1) Granulære data om kreditter består af individuelle poster med oplysninger om kreditinstitutters eller andre långivende finansielle institutters krediteksponeringer over for låntagere. Ikke-aggregerede data af denne type kan indsamles under forbehold af passende fortrolighedsforanstaltninger, låntager-for-låntager eller lån-for-lån, fra kreditregistre, der drives af de nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) (herefter»centrale kreditregistre«), eller fra andre granulære datakilder, herunder kreditregistre, eller alternative indsamlinger af statistik. En række nationale centralbanker, der driver kreditregistre, udveksler granulære data om kreditter med hinanden med henblik på at videregive sådanne data til rapporteringsinstitutter for derved at tilvejebringe et mere omfattende overblik over låntageres gældsætning ( 2 ). (2) Artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter»escb-statutten«) bestemmer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) med støtte fra de nationale centralbanker i ESCB indsamler den statistiske information, som er nødvendig for at udføre ESCB's opgaver, enten fra de kompetente nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder. Artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2533/98 giver endvidere ECB mulighed for at træffe beslutning om indsamling og overførsel, i det omfang og den detaljeringsgrad der er nødvendig, inden for ESCB af fortrolig information, der oprindelig var indsamlet til andre formål end formålene i ESCB-statuttens artikel 5, forudsat at dette er nødvendigt for den effektive udvikling eller udarbejdelse af statistikker eller til forbedringen af deres kvalitet, og at disse statistikker er nødvendige for udførelsen af ESCB's opgaver, som henvist til i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. (3) Granulære data om kreditter, som er baseret på centrale kreditregistre og andre tilgængelige datakilder om kreditter, er nødvendige for at: a) udvikle og producere nye ESCB-statistikker inden for områder som f.eks. statistik over værdiforringede aktiver, henlæggelser til værdiforringede aktiver og revalueringsreserver samt statistik over lån til ikke-finansielle selskaber, opdelt efter størrelsen på de pågældende selskaber, b) forbedre kvaliteten af eksisterende ESCB-statistikker inden for områder som f.eks. statistik over kreditlinjer opdelt efter modpartens sektor, lån til ikke-finansielle selskaber opdelt efter økonomisk aktivitet og lån med sikkerhed i fast ejendom. Disse nye eller forbedrede statistikker, som skal produceres på langt sigt, er nødvendige for udførelsen af Eurosystemets opgaver, herunder pengepolitiske analyser og pengepolitiske operationer, risikostyring, overvågning af og forskning i den finansielle stabilitet, samt Eurosystemets bidrag til de kompetente myndigheders smidige udførelse af politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet. ( 1 ) EFT L 318 af , s. 8. ( 2 )»Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions«, tilgængelig på ECB's websted:

2 DA L 104/73 (4) Langsigtede rammer for indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baseret på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, bør fastsættes i et retligt ECB- instrument, der skal vedtages i henhold til ESCB-statuttens artikel 5, og som bør forelægges Styrelsesrådet rettidigt for at sikre følgende ved udgangen af 2016: a) at nationale databaser for granulære data om kreditter drives af alle Eurosystemets nationale centralbanker i overensstemmelse med specifikke minimumstandarder, der skal udarbejdes under forberedelsesfasen, og b) at en fælles database for granulære data om kreditter, der deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter inputdata for alle medlemsstater, der har euroen som valuta, oprettes på grundlag af sådanne nationale databaser for granulære data om kreditter med det mål gradvist at sikre tilgængeligheden af statistikker over kreditter, der er nødvendige for udførelsen af Eurosystemets opgaver, herunder navnlig at bidrage til den smidige udførelse af de kompetente myndigheders politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet. Dette langsigtede retlige ECB-instrument bør også definere en dato, som ikke må ligge efter den ovenfornævnte dato, fra hvilken indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baseret på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, bør påbegyndes. Selv om en generel oversigt over indholdet af de fremtidige granulære data om kreditter, der skal indsamles under disse harmoniserede statistiske rapporteringskrav, er fastsat i referencerapporteringsordningen i bilaget til denne afgørelse, skal det præcise omfang og indhold af de data, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, stadig defineres. Forberedelserne i forbindelse med fastsættelsen af disse langsigtede rammer vil blive udført ved de forberedelsesforanstaltninger, der gennemføres med denne afgørelse og som har følgende mål: at a) definere en kernegruppe af harmoniserede granulære datasæt om kreditter, som de nationale centralbanker skal fremsende til ECB på lang sigt, b) identificere og evaluere relevante brugerbehov vedrørende anvendelsen af granulære data om kreditter inden for ESCB på langt sigt, c) vurdere de dermed forbundne omkostninger ved indsamlings-, kvalitetssikrings- og datadelingsprocedurerne, d) gradvis fjerne datahuller, der vedrører ufuldstændigheden af eller manglen på databaser for granulære data om kreditter i visse medlemsstater, e) definere passende forvaltningsaspekter og organisatoriske aspekter ved driften af de langsigtede rammer, og f) sikre bedre interoperabilitet og genbrug af data blandt de centrale kreditregistre, kreditregistre og andre relevante kreditdatabaser, der opfylder kvalitetskravene. (5) Styrelsesrådet bør give ESCB's Statistiske Komité (herefter»stc«) mandat til at lade sig bistå ved gennemførelsen af disse forberedelsesforanstaltninger. STC bør navnlig tilrettelægge den årlige overførsel af tilgængelige granulære data om kreditter fra de nationale centralbanker til ECB som en del af processen til sikring af en korrekt tilpasning af de granulære data om kreditter, der skal indsamles på langt sigt, til de mulige ESCB-brugeres behov. I denne forbindelse kan de ESCB-brugere, der ikke er omfattet af undtagelsen i artikel 3, stk. 3, i denne afgørelse, gives adgang til fortrolig statistisk information, der er udledt af alle granulære data om kreditter, der overføres til ECB, indtil de langsigtede rammer er gennemført, i overensstemmelse med de relevante fortrolighedsforanstaltninger. (6) Ligebehandling af de individuelle nationale centralbanker bør være det ledende princip, der understøtter forberedelsesforanstaltningerne for de langsigtede rammer. De nødvendige minimumskriterier, hvad angår anvendelsesområde, øvre og nedre lag eller strata på tværs af lånerpopulationen og andre mulige opdelinger, detaljeringsgraden for dataattributter og kvaliteten af de indsamlede granulære data om kreditter, fremsættes af Styrelsesrådet for alle nationale centralbanker i Eurosystemet i løbet af forberedelsesfasen. Forskelle mellem datasæt, der fremsendes af de individuelle nationale centralbanker, vil blive identificeret og reduceret progressivt gennem justeringer, der indføres med efterfølgende datafremsendelser i henhold til denne afgørelse. Samtidig kan visse nationale centralbanker i Eurosystemet have behov for en længere indfasningsperiode i forberedelsesfasen til udvikling eller opnåelse af adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter. Under forberedelsesfasen bør disse nationale centralbanker kunne tillades midlertidige undtagelser fra forpligtelsen til at anvende de specifikke forberedelsesforanstaltninger, der er udviklet af STC, under forudsætning af at perioden for den specifikke undtagelse er strengt begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at den berørte nationale centralbank under forberedelsesfasen kan overholde de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen, og at sådanne perioder under alle omstændigheder er fastsat på en sådan måde, at målene i artikel 1 kan opnås for alle nationale centralbanker i Eurosystemet. (7) I overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis har traktaterne og lovgivning vedtaget af Unionen med hjemmel i traktaterne forrang for medlemsstaternes nationale lovgivning under de betingelser, som er fastsat i medfør af denne retspraksis ( 1 ). Gennemførelsen af denne afgørelse medfører derfor ikke en overtrædelse af nationale bestemmelser om specifikke fortroligheds- eller gensidighedskrav vedrørende grænseoverskridende udveksling af data indsamlet via de centrale kreditregistre. (8) Det er nødvendigt at fastlægge en procedure, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer af bilaget til denne afgørelse på en effektiv måde, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. De nationale centralbanker kan gennem STC, hvis synspunkter vil blive taget i betragtning, når denne procedure følges, foreslå sådanne tekniske ændringer til bilaget. ( 1 ) 17. Erklæring om forrang knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten, undertegnet den 13. december 2007, EUT C 115 af , s. 344.

3 L 104/74 DA (9) Bestemmelserne i denne afgørelse kan udstrækkes til at gælde for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, ved at disse nationale centralbanker indgår i et samarbejde med Eurosystemets centralbanker på grundlag af en henstilling fra ECB VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Anvendelsesområde og formål Denne afgørelse definerer de forberedelsesforanstaltninger, der er nødvendige for en gradvis oprettelse af de langsigtede rammer for indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baserede på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav. Disse langsigtede rammer skal ved udgangen af 2016 omfatte: a) nationale databaser for granulære data om kreditter, der drives af alle nationale centralbanker i Eurosystemet, og b) en fælles database for granulære data om kreditter, som deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter granulære data om kreditter for alle medlemsstater, der har euroen som valuta. I denne afgørelse forstås ved: Artikel 2 Definitioner 1)»centralt kreditregister«: et kreditregister, der drives af en national centralbank i ESCB 2)»kreditregister«: et register, der indsamler granulære data om kreditter fra de rapporterende institutioner 3)»granulære data om kreditter«: oplysninger om kreditinstitutters eller andre långivende finansielle institutters krediteksponeringer over for låntagere, som tilvejebringes låntager-for-låntager eller lån-for-lån. Artikel 3 Tilrettelæggelse af forberedelsesforanstaltningerne 1. De forberedelsesforanstaltninger, der skal iværksættes for at nå målene i artikel 1, omfatter: a) Identificering af relevante brugeres behov og vurdering af de dermed forbundne omkostninger ved forslag til indsamlings-, kvalitetssikrings- og datadelingsprocedurer, der skal anvendes på lang sigt b) Definition og forbedring af de granulære datasæt om kreditter, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, navnlig vedrørende anvendelsesområde, lag eller strata i lånerpopulationen og andre mulige opdelinger, detaljeringsniveauet for dataattributterne og kvaliteten af de indsamlede granulære data c) Organisation af overførslen af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen i overensstemmelse med artikel 4 og fastsættelse af de kvalitetsstandarder, som de granulære data om kreditter indsamlet fra de centrale kreditregistre eller andre registre skal opfylde forud for påbegyndelsen af en sådan transmission d) Udvikling af detaljerede operationelle ordninger, der specificerer overførslen, opstillelsen, opbevaringen og brugen af de granulære data, der skal testes og finjusteres i forberedelsesfasen med henblik på deres efterfølgende indarbejdelse i de langsigtede rammer e) Fastlæggelse af en tidsplan for de konkrete skridt og resultater, der skal nås af de individuelle nationale centralbanker og ECB, herunder de skridt, der skal tages af de nationale centralbanker, som på nuværende tidspunkt ikke har adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter, med henblik på at få en sådan adgang ved udarbejdelsen af et eget centralt kreditregister eller på anden måde f) Overvågning af det fremskridt, der er gjort, i forbindelse med de foranstaltninger, der er opregnet i litra a)-e), og identifikation af relevante justeringer, hvis nødvendigt. 2. STC udarbejder, under hensyntagen til anbefalinger fra andre relevante ESCB-komitéer, hvor det er relevant, de afgørelser, der er nødvendige for gennemførelsen af forberedelsesforanstaltningerne i stk. 1 og forelægger disse for Styrelsesrådet til vedtagelse. STC rapporterer årligt til Styrelsesrådet om ECB's og de nationale centralbankers fremskridt.

4 L 104/75 DA 3. Styrelsesrådet kan, for så vidt angår de nationale centralbanker, der har behov for en længere indfasningsperiode under forberedelsesfasen til at udarbejde eller opnå adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter, give individuelle midlertidige undtagelser fra forpligtelsen til at anvende de specifikke forberedelsesforanstaltninger, der er defineret i stk. 1. Længden af den konkrete undtagelse skal være strengt begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at den berørte nationale centralbank under forberedelsesfasen kan opfylde de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen, og skal under alle omstændigheder fastsættes på en sådan måde, at det er muligt for alle de nationale centralbanker i Eurosystemet at nå målene, der er fastsat i artikel 1. I løbet af hver undtagelsesperiode skal den berørte nationale centralbank rapportere to gange årligt til STC om det gjorte fremskridt i forhold til fuld opfyldelse af de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen. Enhver adgangsret til fortrolig statistisk information, som kan udledes fra de granulære data om kreditter, der er overført til ECB som en del af en konkret forberedelsesforanstaltning, suspenderes i forhold til alle nationale centralbanker, der er omfattet af en midlertidig undtagelse fra denne foranstaltning. Styrelsesrådet kan beslutte, at yderligere passende begrænsninger skal pålægges de enkelte nationale centralbanker, der er omfattet af undtagelser fra dette stykke. Artikel 4 Overførsel af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen og fortrolighedsforanstaltninger 1. For at sikre en korrekt tilpasning af de granulære data om kreditter, der skal indsamles på lang sigt, til de fremtidige ESCB-brugeres statistiske behov, skal STC under forberedelsesfasen tilrettelægge den årlige overførsel af let tilgængelige granulære data om kreditter fra de nationale centralbanker til ECB vedrørende perioden fra 30. juni til 31. december og anvende en passende grad af anonymitet og aggregering vedrørende brugeroplysningerne for at sikre at individuelle brugere ikke kan identificeres. Den første overførsel skal foretages ved udgangen af marts 2014 med henvisning til 30. juni og 31. december 2013, og skal baseres på referencerapporteringsordningen i bilaget. Alle yderligere overførsler skal tilrettelægges af STC på grundlag af rapporteringsordningen, som tager højde for eksistensen af let tilgængelige granulære data om kreditter og deres karakteristikker, og som sikrer, at de indsamlede data står i forhold til status for det forberedende arbejde, der er fuldført på tidspunktet for overførslen. Data om lånere, der tilhører institutionelle sektorer, undtagen ikke-finansielle selskaber, kan i forberedelsesfasen indberettes på aggregeret grundlag, forudsat at den nationale centralbank tilvejebringer den relevante metodologiske information. 2. De individuelle nationale centralbanker overfører de anmodede granulære data om kreditter på grundlag af de centrale kreditregistre eller andre tilgængelige databaser for granulære data om kreditter. De nationale centralbanker, der i henhold til artikel 3, stk. 3, er omfattet af en undtagelse fra forberedelsesforanstaltningerne i artikel 3, stk. 1, litra c), med henblik på specifikke dataoverførsler, skal inkludere information om deres fremskridt, hvad angår fuld overholdelse af de datatransmissioner, der anmodes om under forberedelsesfasen, i deres rapportering til STC. 3. Data, der tilvejebringes til ECB i henhold til stk. 1, overføres elektronisk gennem en sikker fjernadgang og opbevares i et sikkert område. Adgang til sådanne data begrænses til statistiske eksperter, der er omfattet af den liste, som STC fremsender til Styrelsesrådet forud for påbegyndelsen af overførslen. ECB medtager oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, der er blevet truffet, i den årlige fortrolighedsrapport. Artikel 5 Anvendelse af statistisk information udledt af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen 1. Data, der fremsendes til ECB i henhold til artikel 4, anvendes til at: a) definere og forbedre de granulære data om kreditter, der skal indsamles under de langsigtede rammer, og de respektive dataattributter, og b) definere og producere aggregeret statistisk information til opfyldelse af ESCB-brugernes behov i forberedelsesfasen. 2. I tillæg til adgangen til og brugen af aggregeret statistisk information kan ESCB-brugere, der ikke er omfattet af en undtagelse i henhold til artikel 3, stk. 3, anmode om at få adgang til og anvende fragmenteret fortrolig statistisk information, der er udledt af granulære data om kreditter, som er overført i henhold til artikel 4, forudsat at en sådan adgang til fortrolig statistisk information: a) tjener målene om at definere og forbedre de granulære data om kreditter, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, og de respektive dataattributter, og b) ikke medfører en direkte adgang til de oprindelige granulære data om kreditter, der er indsamlet af de nationale centralbanker eller af ECB. Enhver anmodning om anvendelse skal ledsages af en liste over individuelle personer, som skal have adgang til den pågældende information. 3. Anmodninger om anvendelse i henhold til stk. 2 er underlagt Styrelsesrådets vurdering og godkendelse i overensstemmelse med den procedure, som ECB har vedtaget. STC bistår Styrelsesrådet i vurderingen af sådanne anmodninger.

5 L 104/76 DA Artikel 6 Forenklet ændringsprocedure Under hensyntagen til STC's synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer af bilaget til denne afgørelse, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. Direktionen underretter uden ophold Styrelsesrådet om alle sådanne ændringer. Artikel 7 Endelige bestemmelser 1. Denne afgørelse får virkning på datoen, hvorpå den bliver meddelt. 2. Styrelsesrådet modtager senest den 31. december 2014 en rapport, der analyserer: a) status over de forberedelsesforanstaltninger, som fastsættes med denne afgørelse, og b) muligheden for at erstatte denne afgørelse med et retligt ECB-instrument, der fastsætter ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, og sikre oprettelsen af en fælles database for granulære data om kreditter, der skal deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter granulære data om kreditter for alle medlemsstater, der har euroen som valuta, herunder en vurdering af gennemførligheden af tidslinjen for vedtagelse af disse foranstaltninger, som fastsat i artikel 1, i lyset af de gjorte fremskridt. Artikel 8 Adressater Denne afgørelse er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. februar Mario DRAGHI Formand for ECB

6 BILAG REFERENCERAPPORTERINGSORDNING Granulære data om kreditter på individuelt grundlag som fastsat i tabellen neden for og omfattende følgende information:»attributter for långiver«: beskriver kreditinstituttet eller en anden finansiel institution, som ydede lånet»attributter for låntager«: beskriver det ikke-finansielle selskaber eller andre låntagere, som optog lånet»variabler for kreditdata«: beskriver kvalitativt låneaftalen og status for lånet»ogmåltal for kreditdata«: angiver de numeriske værdier, som kan aggregeres yderligere (kvantitative indikatorer) og som indberettes som tal ultimo perioden. Attributter for långiver Attributter for låntager Type Attributter Oversigt Långiveridentifikator Identifikation af långivere i henhold til den kodificering, som anvendes af ESCB's Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) ( 1 ). Anonymiseringsgrad Ikke-anonymiseret Låntageridentifikator Alfanumerisk identifikation af låntagere for at sikre, at individuelle låntagere ikke kan identificeres. Anonymiseret Residensland Det land, hvor låntager er resident i henhold til ISO-standard 3166 ( 2 ). Institutionel sektor Erhvervssektor Størrelse Institutionel sektor (eller delsektor), som låntager tilhører i henhold til klassifikationen i ENS 95. Følgende (del-) sektorer er påkrævet: Centralbank Offentlig forvaltning og service Kreditinstitutter Pengemarkedsforeninger Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Forsikringsselskaber og pensionskasser Ikke-finansielle selskaber Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Klassifikation af (finansielle og ikke-finansielle) låntagere efter deres økonomiske aktiviteter i henhold til de statistiske klassifikationer i NACE rev. 2 ( 3 ). NACE-koder indberettes på tocifret niveau (efter»hovedgruppe«). Klassifikation af låntagere efter størrelse: mikrovirksomheder, små, mellem og store virksomheder DA L 104/77

7 Variabler for kreditdata Type Attributter Oversigt Anonymiseringsgrad Låneidentifikator Alfanumerisk identifikation af lån anvendt af de rapporterende institutter på nationalt plan. Valuta Denomineringsvaluta for lånet i henhold til ISO-standard 4217 ( 4 ). Låntype Type af sikkerhedsstillelse Oprindelig løbetid Klassifikation af lån efter type: På anfordring (call) og med kort opsigelsesvarsel (current account) Gæld på kreditkort Handelstilgodehavender Finansiel leasing Omvendte genkøbsforretninger (omvendte repolån) Lån med andre vilkår Type af underliggende sikkerhedsstillelse for lånet: sikkerhed i fast ejendom, anden sikkerhed (herunder værdipapirer og guld), ingen sikkerhed. Lånets løbetid som aftalt ved lånets indgåelse eller på datoen for en senere genforhandling af lånet, kortere end eller op til ét år, længere end ét år. L 104/78 DA Restløbetid Løbetid, der henviser til det aftalte indfrielsestidspunkt for lånet, kortere end eller op til ét år, længere end ét år. Status for misligholdelse Lån, hvor låntager er i misligholdelse. Syndikerede lån Én låneaftale, hvori flere institutioner deltager som långivere. Efterstillet gæld Efterstillede gældsinstrumenter indebærer et efterstillet krav på den udstedende institution, som først kan realiseres, når alle tilgodehavender med højere status (f.eks. indskud/udlån) er dækket, hvilket giver dem nogle af de træk, som kendetegner»aktier og andre kapitalandele«

8 Type Attributter Oversigt Måltal for kreditdata Udnyttet kredit Kreditlinjer Restance Værdi af sikkerhedsstillelse Specifik kreditrisikojustering Risikovægtede aktiver Sandsynlighed for misligholdelse (kun for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne ratings) Tab i tilfælde af misligholdelse (kun for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne ratings) Rentesats Samlet udestående lånebeløb (hovedstol uden nedskrivninger), indberettet uden fradrag for kreditrisikojusteringer, undtagen tab bogført som afskrivninger. Kredit, som er ydet men ikke udnyttet. Enhver betaling (beløb) på et lån, som er i restance på mere end 90 dage. Værdien af sikkerhedsstillelsen på indberetningstidspunktet. Særlig henlæggelse for tab i forbindelse med kreditrisici i overensstemmelse med gældende regnskabsregler. Denne indberettes kun for misligholdte lån. Størrelsen af risikovægtet eksponering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF ( 5 ), eller senere retsakter. Sandsynligheden for, at en modpart over et tidsrum på et år misligholder sine forpligtelser, i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller senere retsakter. Ved indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Tabet ved et engagement som følge af modpartens misligholdelse i forhold til det udestående tilgodehavende ved misligholdelse, i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller senere retsakter. Ved indberetning, låntager-forlåntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Sats i procent pro anno af det beløb, som debitor skal betale til kreditor over en given tidsperiode i forhold til lånets hovedstol, indskud eller gældsværdipapir, i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 ( 6 ) eller senere retsakter. For indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Anonymiseringsgrad ( 1 ) For monetære finansielle institutioner (MFI'er) se listen, der er offentliggjort på ECB's websted: ( 2 ) Som offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) på dennes websted: ( 3 ) Som offentliggjort af Europa-Kommissionen (Eurostat) på dennes websted: ( 4 ) Som offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) på dennes websted: ( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (EUT L 177 af , s. 1) ( 6 ) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18) (EFT L 10 af , s. 24) DA L 104/79

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 26.9.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) 8.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 94/75 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 290/2009 af 31. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET

GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET DOKUMENTATIONSGRUNDLAG FOR EUROSYSTEMETS PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER OG PROCEDURER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011O0014 DA 03.01.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 20. september 2011 om Eurosystemets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik L 352/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik (ECB/2013/43) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN INDSAMLING AF DATA FRA KREDITINSTITUTTER OG ANDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER DE OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

ECB Månedsoversigt Juni 2014

ECB Månedsoversigt Juni 2014 LEDER For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. juni 2014 at indføre en kombination af foranstaltninger til at lempe pengepolitikken yderligere

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere