(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46."

Transkript

1 L 104/72 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2014/6) (2014/192/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.2, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information ( 1 ), særlig artikel 8, stk. 5, under henvisning til bidrag fra Det Generelle Råd, og ud fra følgende betragtninger: (1) Granulære data om kreditter består af individuelle poster med oplysninger om kreditinstitutters eller andre långivende finansielle institutters krediteksponeringer over for låntagere. Ikke-aggregerede data af denne type kan indsamles under forbehold af passende fortrolighedsforanstaltninger, låntager-for-låntager eller lån-for-lån, fra kreditregistre, der drives af de nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) (herefter»centrale kreditregistre«), eller fra andre granulære datakilder, herunder kreditregistre, eller alternative indsamlinger af statistik. En række nationale centralbanker, der driver kreditregistre, udveksler granulære data om kreditter med hinanden med henblik på at videregive sådanne data til rapporteringsinstitutter for derved at tilvejebringe et mere omfattende overblik over låntageres gældsætning ( 2 ). (2) Artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter»escb-statutten«) bestemmer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) med støtte fra de nationale centralbanker i ESCB indsamler den statistiske information, som er nødvendig for at udføre ESCB's opgaver, enten fra de kompetente nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder. Artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2533/98 giver endvidere ECB mulighed for at træffe beslutning om indsamling og overførsel, i det omfang og den detaljeringsgrad der er nødvendig, inden for ESCB af fortrolig information, der oprindelig var indsamlet til andre formål end formålene i ESCB-statuttens artikel 5, forudsat at dette er nødvendigt for den effektive udvikling eller udarbejdelse af statistikker eller til forbedringen af deres kvalitet, og at disse statistikker er nødvendige for udførelsen af ESCB's opgaver, som henvist til i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. (3) Granulære data om kreditter, som er baseret på centrale kreditregistre og andre tilgængelige datakilder om kreditter, er nødvendige for at: a) udvikle og producere nye ESCB-statistikker inden for områder som f.eks. statistik over værdiforringede aktiver, henlæggelser til værdiforringede aktiver og revalueringsreserver samt statistik over lån til ikke-finansielle selskaber, opdelt efter størrelsen på de pågældende selskaber, b) forbedre kvaliteten af eksisterende ESCB-statistikker inden for områder som f.eks. statistik over kreditlinjer opdelt efter modpartens sektor, lån til ikke-finansielle selskaber opdelt efter økonomisk aktivitet og lån med sikkerhed i fast ejendom. Disse nye eller forbedrede statistikker, som skal produceres på langt sigt, er nødvendige for udførelsen af Eurosystemets opgaver, herunder pengepolitiske analyser og pengepolitiske operationer, risikostyring, overvågning af og forskning i den finansielle stabilitet, samt Eurosystemets bidrag til de kompetente myndigheders smidige udførelse af politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet. ( 1 ) EFT L 318 af , s. 8. ( 2 )»Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions«, tilgængelig på ECB's websted:

2 DA L 104/73 (4) Langsigtede rammer for indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baseret på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, bør fastsættes i et retligt ECB- instrument, der skal vedtages i henhold til ESCB-statuttens artikel 5, og som bør forelægges Styrelsesrådet rettidigt for at sikre følgende ved udgangen af 2016: a) at nationale databaser for granulære data om kreditter drives af alle Eurosystemets nationale centralbanker i overensstemmelse med specifikke minimumstandarder, der skal udarbejdes under forberedelsesfasen, og b) at en fælles database for granulære data om kreditter, der deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter inputdata for alle medlemsstater, der har euroen som valuta, oprettes på grundlag af sådanne nationale databaser for granulære data om kreditter med det mål gradvist at sikre tilgængeligheden af statistikker over kreditter, der er nødvendige for udførelsen af Eurosystemets opgaver, herunder navnlig at bidrage til den smidige udførelse af de kompetente myndigheders politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet. Dette langsigtede retlige ECB-instrument bør også definere en dato, som ikke må ligge efter den ovenfornævnte dato, fra hvilken indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baseret på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, bør påbegyndes. Selv om en generel oversigt over indholdet af de fremtidige granulære data om kreditter, der skal indsamles under disse harmoniserede statistiske rapporteringskrav, er fastsat i referencerapporteringsordningen i bilaget til denne afgørelse, skal det præcise omfang og indhold af de data, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, stadig defineres. Forberedelserne i forbindelse med fastsættelsen af disse langsigtede rammer vil blive udført ved de forberedelsesforanstaltninger, der gennemføres med denne afgørelse og som har følgende mål: at a) definere en kernegruppe af harmoniserede granulære datasæt om kreditter, som de nationale centralbanker skal fremsende til ECB på lang sigt, b) identificere og evaluere relevante brugerbehov vedrørende anvendelsen af granulære data om kreditter inden for ESCB på langt sigt, c) vurdere de dermed forbundne omkostninger ved indsamlings-, kvalitetssikrings- og datadelingsprocedurerne, d) gradvis fjerne datahuller, der vedrører ufuldstændigheden af eller manglen på databaser for granulære data om kreditter i visse medlemsstater, e) definere passende forvaltningsaspekter og organisatoriske aspekter ved driften af de langsigtede rammer, og f) sikre bedre interoperabilitet og genbrug af data blandt de centrale kreditregistre, kreditregistre og andre relevante kreditdatabaser, der opfylder kvalitetskravene. (5) Styrelsesrådet bør give ESCB's Statistiske Komité (herefter»stc«) mandat til at lade sig bistå ved gennemførelsen af disse forberedelsesforanstaltninger. STC bør navnlig tilrettelægge den årlige overførsel af tilgængelige granulære data om kreditter fra de nationale centralbanker til ECB som en del af processen til sikring af en korrekt tilpasning af de granulære data om kreditter, der skal indsamles på langt sigt, til de mulige ESCB-brugeres behov. I denne forbindelse kan de ESCB-brugere, der ikke er omfattet af undtagelsen i artikel 3, stk. 3, i denne afgørelse, gives adgang til fortrolig statistisk information, der er udledt af alle granulære data om kreditter, der overføres til ECB, indtil de langsigtede rammer er gennemført, i overensstemmelse med de relevante fortrolighedsforanstaltninger. (6) Ligebehandling af de individuelle nationale centralbanker bør være det ledende princip, der understøtter forberedelsesforanstaltningerne for de langsigtede rammer. De nødvendige minimumskriterier, hvad angår anvendelsesområde, øvre og nedre lag eller strata på tværs af lånerpopulationen og andre mulige opdelinger, detaljeringsgraden for dataattributter og kvaliteten af de indsamlede granulære data om kreditter, fremsættes af Styrelsesrådet for alle nationale centralbanker i Eurosystemet i løbet af forberedelsesfasen. Forskelle mellem datasæt, der fremsendes af de individuelle nationale centralbanker, vil blive identificeret og reduceret progressivt gennem justeringer, der indføres med efterfølgende datafremsendelser i henhold til denne afgørelse. Samtidig kan visse nationale centralbanker i Eurosystemet have behov for en længere indfasningsperiode i forberedelsesfasen til udvikling eller opnåelse af adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter. Under forberedelsesfasen bør disse nationale centralbanker kunne tillades midlertidige undtagelser fra forpligtelsen til at anvende de specifikke forberedelsesforanstaltninger, der er udviklet af STC, under forudsætning af at perioden for den specifikke undtagelse er strengt begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at den berørte nationale centralbank under forberedelsesfasen kan overholde de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen, og at sådanne perioder under alle omstændigheder er fastsat på en sådan måde, at målene i artikel 1 kan opnås for alle nationale centralbanker i Eurosystemet. (7) I overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis har traktaterne og lovgivning vedtaget af Unionen med hjemmel i traktaterne forrang for medlemsstaternes nationale lovgivning under de betingelser, som er fastsat i medfør af denne retspraksis ( 1 ). Gennemførelsen af denne afgørelse medfører derfor ikke en overtrædelse af nationale bestemmelser om specifikke fortroligheds- eller gensidighedskrav vedrørende grænseoverskridende udveksling af data indsamlet via de centrale kreditregistre. (8) Det er nødvendigt at fastlægge en procedure, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer af bilaget til denne afgørelse på en effektiv måde, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. De nationale centralbanker kan gennem STC, hvis synspunkter vil blive taget i betragtning, når denne procedure følges, foreslå sådanne tekniske ændringer til bilaget. ( 1 ) 17. Erklæring om forrang knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten, undertegnet den 13. december 2007, EUT C 115 af , s. 344.

3 L 104/74 DA (9) Bestemmelserne i denne afgørelse kan udstrækkes til at gælde for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, ved at disse nationale centralbanker indgår i et samarbejde med Eurosystemets centralbanker på grundlag af en henstilling fra ECB VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Anvendelsesområde og formål Denne afgørelse definerer de forberedelsesforanstaltninger, der er nødvendige for en gradvis oprettelse af de langsigtede rammer for indsamlingen af granulære data om kreditter, der er baserede på ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav. Disse langsigtede rammer skal ved udgangen af 2016 omfatte: a) nationale databaser for granulære data om kreditter, der drives af alle nationale centralbanker i Eurosystemet, og b) en fælles database for granulære data om kreditter, som deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter granulære data om kreditter for alle medlemsstater, der har euroen som valuta. I denne afgørelse forstås ved: Artikel 2 Definitioner 1)»centralt kreditregister«: et kreditregister, der drives af en national centralbank i ESCB 2)»kreditregister«: et register, der indsamler granulære data om kreditter fra de rapporterende institutioner 3)»granulære data om kreditter«: oplysninger om kreditinstitutters eller andre långivende finansielle institutters krediteksponeringer over for låntagere, som tilvejebringes låntager-for-låntager eller lån-for-lån. Artikel 3 Tilrettelæggelse af forberedelsesforanstaltningerne 1. De forberedelsesforanstaltninger, der skal iværksættes for at nå målene i artikel 1, omfatter: a) Identificering af relevante brugeres behov og vurdering af de dermed forbundne omkostninger ved forslag til indsamlings-, kvalitetssikrings- og datadelingsprocedurer, der skal anvendes på lang sigt b) Definition og forbedring af de granulære datasæt om kreditter, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, navnlig vedrørende anvendelsesområde, lag eller strata i lånerpopulationen og andre mulige opdelinger, detaljeringsniveauet for dataattributterne og kvaliteten af de indsamlede granulære data c) Organisation af overførslen af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen i overensstemmelse med artikel 4 og fastsættelse af de kvalitetsstandarder, som de granulære data om kreditter indsamlet fra de centrale kreditregistre eller andre registre skal opfylde forud for påbegyndelsen af en sådan transmission d) Udvikling af detaljerede operationelle ordninger, der specificerer overførslen, opstillelsen, opbevaringen og brugen af de granulære data, der skal testes og finjusteres i forberedelsesfasen med henblik på deres efterfølgende indarbejdelse i de langsigtede rammer e) Fastlæggelse af en tidsplan for de konkrete skridt og resultater, der skal nås af de individuelle nationale centralbanker og ECB, herunder de skridt, der skal tages af de nationale centralbanker, som på nuværende tidspunkt ikke har adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter, med henblik på at få en sådan adgang ved udarbejdelsen af et eget centralt kreditregister eller på anden måde f) Overvågning af det fremskridt, der er gjort, i forbindelse med de foranstaltninger, der er opregnet i litra a)-e), og identifikation af relevante justeringer, hvis nødvendigt. 2. STC udarbejder, under hensyntagen til anbefalinger fra andre relevante ESCB-komitéer, hvor det er relevant, de afgørelser, der er nødvendige for gennemførelsen af forberedelsesforanstaltningerne i stk. 1 og forelægger disse for Styrelsesrådet til vedtagelse. STC rapporterer årligt til Styrelsesrådet om ECB's og de nationale centralbankers fremskridt.

4 L 104/75 DA 3. Styrelsesrådet kan, for så vidt angår de nationale centralbanker, der har behov for en længere indfasningsperiode under forberedelsesfasen til at udarbejde eller opnå adgang til de omfattende databaser for granulære data om kreditter, give individuelle midlertidige undtagelser fra forpligtelsen til at anvende de specifikke forberedelsesforanstaltninger, der er defineret i stk. 1. Længden af den konkrete undtagelse skal være strengt begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at den berørte nationale centralbank under forberedelsesfasen kan opfylde de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen, og skal under alle omstændigheder fastsættes på en sådan måde, at det er muligt for alle de nationale centralbanker i Eurosystemet at nå målene, der er fastsat i artikel 1. I løbet af hver undtagelsesperiode skal den berørte nationale centralbank rapportere to gange årligt til STC om det gjorte fremskridt i forhold til fuld opfyldelse af de forberedelsesforanstaltninger, der er omfattet af undtagelsen. Enhver adgangsret til fortrolig statistisk information, som kan udledes fra de granulære data om kreditter, der er overført til ECB som en del af en konkret forberedelsesforanstaltning, suspenderes i forhold til alle nationale centralbanker, der er omfattet af en midlertidig undtagelse fra denne foranstaltning. Styrelsesrådet kan beslutte, at yderligere passende begrænsninger skal pålægges de enkelte nationale centralbanker, der er omfattet af undtagelser fra dette stykke. Artikel 4 Overførsel af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen og fortrolighedsforanstaltninger 1. For at sikre en korrekt tilpasning af de granulære data om kreditter, der skal indsamles på lang sigt, til de fremtidige ESCB-brugeres statistiske behov, skal STC under forberedelsesfasen tilrettelægge den årlige overførsel af let tilgængelige granulære data om kreditter fra de nationale centralbanker til ECB vedrørende perioden fra 30. juni til 31. december og anvende en passende grad af anonymitet og aggregering vedrørende brugeroplysningerne for at sikre at individuelle brugere ikke kan identificeres. Den første overførsel skal foretages ved udgangen af marts 2014 med henvisning til 30. juni og 31. december 2013, og skal baseres på referencerapporteringsordningen i bilaget. Alle yderligere overførsler skal tilrettelægges af STC på grundlag af rapporteringsordningen, som tager højde for eksistensen af let tilgængelige granulære data om kreditter og deres karakteristikker, og som sikrer, at de indsamlede data står i forhold til status for det forberedende arbejde, der er fuldført på tidspunktet for overførslen. Data om lånere, der tilhører institutionelle sektorer, undtagen ikke-finansielle selskaber, kan i forberedelsesfasen indberettes på aggregeret grundlag, forudsat at den nationale centralbank tilvejebringer den relevante metodologiske information. 2. De individuelle nationale centralbanker overfører de anmodede granulære data om kreditter på grundlag af de centrale kreditregistre eller andre tilgængelige databaser for granulære data om kreditter. De nationale centralbanker, der i henhold til artikel 3, stk. 3, er omfattet af en undtagelse fra forberedelsesforanstaltningerne i artikel 3, stk. 1, litra c), med henblik på specifikke dataoverførsler, skal inkludere information om deres fremskridt, hvad angår fuld overholdelse af de datatransmissioner, der anmodes om under forberedelsesfasen, i deres rapportering til STC. 3. Data, der tilvejebringes til ECB i henhold til stk. 1, overføres elektronisk gennem en sikker fjernadgang og opbevares i et sikkert område. Adgang til sådanne data begrænses til statistiske eksperter, der er omfattet af den liste, som STC fremsender til Styrelsesrådet forud for påbegyndelsen af overførslen. ECB medtager oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, der er blevet truffet, i den årlige fortrolighedsrapport. Artikel 5 Anvendelse af statistisk information udledt af granulære data om kreditter i forberedelsesfasen 1. Data, der fremsendes til ECB i henhold til artikel 4, anvendes til at: a) definere og forbedre de granulære data om kreditter, der skal indsamles under de langsigtede rammer, og de respektive dataattributter, og b) definere og producere aggregeret statistisk information til opfyldelse af ESCB-brugernes behov i forberedelsesfasen. 2. I tillæg til adgangen til og brugen af aggregeret statistisk information kan ESCB-brugere, der ikke er omfattet af en undtagelse i henhold til artikel 3, stk. 3, anmode om at få adgang til og anvende fragmenteret fortrolig statistisk information, der er udledt af granulære data om kreditter, som er overført i henhold til artikel 4, forudsat at en sådan adgang til fortrolig statistisk information: a) tjener målene om at definere og forbedre de granulære data om kreditter, der skal indsamles i henhold til de langsigtede rammer, og de respektive dataattributter, og b) ikke medfører en direkte adgang til de oprindelige granulære data om kreditter, der er indsamlet af de nationale centralbanker eller af ECB. Enhver anmodning om anvendelse skal ledsages af en liste over individuelle personer, som skal have adgang til den pågældende information. 3. Anmodninger om anvendelse i henhold til stk. 2 er underlagt Styrelsesrådets vurdering og godkendelse i overensstemmelse med den procedure, som ECB har vedtaget. STC bistår Styrelsesrådet i vurderingen af sådanne anmodninger.

5 L 104/76 DA Artikel 6 Forenklet ændringsprocedure Under hensyntagen til STC's synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer af bilaget til denne afgørelse, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. Direktionen underretter uden ophold Styrelsesrådet om alle sådanne ændringer. Artikel 7 Endelige bestemmelser 1. Denne afgørelse får virkning på datoen, hvorpå den bliver meddelt. 2. Styrelsesrådet modtager senest den 31. december 2014 en rapport, der analyserer: a) status over de forberedelsesforanstaltninger, som fastsættes med denne afgørelse, og b) muligheden for at erstatte denne afgørelse med et retligt ECB-instrument, der fastsætter ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav, og sikre oprettelsen af en fælles database for granulære data om kreditter, der skal deles mellem Eurosystemets medlemmer, og som omfatter granulære data om kreditter for alle medlemsstater, der har euroen som valuta, herunder en vurdering af gennemførligheden af tidslinjen for vedtagelse af disse foranstaltninger, som fastsat i artikel 1, i lyset af de gjorte fremskridt. Artikel 8 Adressater Denne afgørelse er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. februar Mario DRAGHI Formand for ECB

6 BILAG REFERENCERAPPORTERINGSORDNING Granulære data om kreditter på individuelt grundlag som fastsat i tabellen neden for og omfattende følgende information:»attributter for långiver«: beskriver kreditinstituttet eller en anden finansiel institution, som ydede lånet»attributter for låntager«: beskriver det ikke-finansielle selskaber eller andre låntagere, som optog lånet»variabler for kreditdata«: beskriver kvalitativt låneaftalen og status for lånet»ogmåltal for kreditdata«: angiver de numeriske værdier, som kan aggregeres yderligere (kvantitative indikatorer) og som indberettes som tal ultimo perioden. Attributter for långiver Attributter for låntager Type Attributter Oversigt Långiveridentifikator Identifikation af långivere i henhold til den kodificering, som anvendes af ESCB's Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) ( 1 ). Anonymiseringsgrad Ikke-anonymiseret Låntageridentifikator Alfanumerisk identifikation af låntagere for at sikre, at individuelle låntagere ikke kan identificeres. Anonymiseret Residensland Det land, hvor låntager er resident i henhold til ISO-standard 3166 ( 2 ). Institutionel sektor Erhvervssektor Størrelse Institutionel sektor (eller delsektor), som låntager tilhører i henhold til klassifikationen i ENS 95. Følgende (del-) sektorer er påkrævet: Centralbank Offentlig forvaltning og service Kreditinstitutter Pengemarkedsforeninger Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Forsikringsselskaber og pensionskasser Ikke-finansielle selskaber Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Klassifikation af (finansielle og ikke-finansielle) låntagere efter deres økonomiske aktiviteter i henhold til de statistiske klassifikationer i NACE rev. 2 ( 3 ). NACE-koder indberettes på tocifret niveau (efter»hovedgruppe«). Klassifikation af låntagere efter størrelse: mikrovirksomheder, små, mellem og store virksomheder DA L 104/77

7 Variabler for kreditdata Type Attributter Oversigt Anonymiseringsgrad Låneidentifikator Alfanumerisk identifikation af lån anvendt af de rapporterende institutter på nationalt plan. Valuta Denomineringsvaluta for lånet i henhold til ISO-standard 4217 ( 4 ). Låntype Type af sikkerhedsstillelse Oprindelig løbetid Klassifikation af lån efter type: På anfordring (call) og med kort opsigelsesvarsel (current account) Gæld på kreditkort Handelstilgodehavender Finansiel leasing Omvendte genkøbsforretninger (omvendte repolån) Lån med andre vilkår Type af underliggende sikkerhedsstillelse for lånet: sikkerhed i fast ejendom, anden sikkerhed (herunder værdipapirer og guld), ingen sikkerhed. Lånets løbetid som aftalt ved lånets indgåelse eller på datoen for en senere genforhandling af lånet, kortere end eller op til ét år, længere end ét år. L 104/78 DA Restløbetid Løbetid, der henviser til det aftalte indfrielsestidspunkt for lånet, kortere end eller op til ét år, længere end ét år. Status for misligholdelse Lån, hvor låntager er i misligholdelse. Syndikerede lån Én låneaftale, hvori flere institutioner deltager som långivere. Efterstillet gæld Efterstillede gældsinstrumenter indebærer et efterstillet krav på den udstedende institution, som først kan realiseres, når alle tilgodehavender med højere status (f.eks. indskud/udlån) er dækket, hvilket giver dem nogle af de træk, som kendetegner»aktier og andre kapitalandele«

8 Type Attributter Oversigt Måltal for kreditdata Udnyttet kredit Kreditlinjer Restance Værdi af sikkerhedsstillelse Specifik kreditrisikojustering Risikovægtede aktiver Sandsynlighed for misligholdelse (kun for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne ratings) Tab i tilfælde af misligholdelse (kun for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne ratings) Rentesats Samlet udestående lånebeløb (hovedstol uden nedskrivninger), indberettet uden fradrag for kreditrisikojusteringer, undtagen tab bogført som afskrivninger. Kredit, som er ydet men ikke udnyttet. Enhver betaling (beløb) på et lån, som er i restance på mere end 90 dage. Værdien af sikkerhedsstillelsen på indberetningstidspunktet. Særlig henlæggelse for tab i forbindelse med kreditrisici i overensstemmelse med gældende regnskabsregler. Denne indberettes kun for misligholdte lån. Størrelsen af risikovægtet eksponering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF ( 5 ), eller senere retsakter. Sandsynligheden for, at en modpart over et tidsrum på et år misligholder sine forpligtelser, i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller senere retsakter. Ved indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Tabet ved et engagement som følge af modpartens misligholdelse i forhold til det udestående tilgodehavende ved misligholdelse, i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller senere retsakter. Ved indberetning, låntager-forlåntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Sats i procent pro anno af det beløb, som debitor skal betale til kreditor over en given tidsperiode i forhold til lånets hovedstol, indskud eller gældsværdipapir, i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 ( 6 ) eller senere retsakter. For indberetning, låntager-for-låntager, indberettes et vægtet gennemsnitligt volumen. Anonymiseringsgrad ( 1 ) For monetære finansielle institutioner (MFI'er) se listen, der er offentliggjort på ECB's websted: ( 2 ) Som offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) på dennes websted: ( 3 ) Som offentliggjort af Europa-Kommissionen (Eurostat) på dennes websted: ( 4 ) Som offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) på dennes websted: ( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (EUT L 177 af , s. 1) ( 6 ) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18) (EFT L 10 af , s. 24) DA L 104/79

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 14/36 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2007 DEN ROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 30/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.2.2013 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om et forslag til Rådets forordning om overdragelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 14.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 337/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 91/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 3. marts 2011

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) 8.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 94/75 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 290/2009 af 31. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE 7.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 307/89 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 26. september 2012 om rammerne for datakvalitetssikring i den centraliserede værdipapirdatabase

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne DA DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Om revision af fastsættelse af referencesatserne 1. REFERENCESATS OG KALKULATIONSRENTE Inden for rammerne af Fællesskabets kontrol med statsstøtte anvender Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2014 COM(2014) 118 final 2014/0063 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 26.9.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) 2004D0002 DA 18.04.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 27.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 57/29 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 20. december 2013 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner mv. Kapitel 2 God skik, ejerforhold og ledelse samt videregivelse af fortrolige oplysninger mv. Kapitel 3 Sikkerheder, værdiansættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1) BEK nr 329 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200902202 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 20.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 115/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. april 2009

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere