Notat om indsatsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om indsatsledelse"

Transkript

1 Vestsjællands Brandvæsen Notat om indsatsledelse Indsatslederes opgaver - og indsatsledelsens organisering i de 6 kommuner der indgår i Vestsjællands Brandvæsen, herunder oplæg til proces for at finde fremtidens indsatsledervagt.

2 Indledning En ulykke vil ofte kræve indsats fra flere forskellige myndigheder, der har hver deres ansvarsområder og ekspertise. Det gælder først og fremmest det kommunale redningsberedskab, politiet og sundhedsberedskabet. For at sikre at en indsats forløber så effektivt og gnidningsfrit som muligt, når flere aktører er involveret, er det vigtigt, at alle kender deres egen og de andres roller, og at samarbejdet forløber efter nogle på forhånd kendte principper, som respekteres af alle på skadestedet og i indsatsområdet. Redningsberedskabets, politiets og sundhedsberedskabets roller Redningsberedskabets indsatsleder har ansvaret for den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet 1. Politiets indsatsleder har ansvaret for og leder indsatsen uden for skadestedet og koordinerer i samarbejde med bl.a. redningsberedskabets indsatsleder og den koordinerende læge den samlede indsats i hele indsatsområdet. Arbejdsopgavernes fordeling og prioritering aftales, således at den samlede indsatsopgave løses mest hensigtsmæssigt i forhold til indsatsens karakter og omfang, sammenholdt med de til rådighed værende ressourcer. Retningslinjer for indsatsledelse Retningslinjer for indsatsledelse (Refil) beskriver grundlæggende de overordnede ledelsesmæssige forhold og samarbejdsprincipper ved alle former for indsatser. Retningslinjerne er udarbejdet og tiltrådt af de myndigheder og organisationer, der normalt opererer på et skadested og i et indsatsområde. Retningslinjerne er udsendt i revideret form medio november I forbindelse med revisionsarbejdet har de involverede sektorer lagt megen vægt på, at ansvaret for opgaveløsningen i den danske model for organisering af et skadested er klar og entydig, da alle sektorer opererer med, at deres respektive leder varetager ledelsen af den operative indsats ved såvel mindre som store og komplekse hændelser fra start til slut. Som et supplement til Refil udgiver Beredskabsstyrelsen og andre myndigheder løbende vejledninger om indsatstaktik i forbindelse med redningsberedskabets håndtering af forskellige typer ulykker. Godt Indsatsledervirke i de nuværende beredskaber For de nuværende 6 kommuner der danner Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016, er godt indsatsleder virke: 1 Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005

3 - at indsatslederen skal afgå på meldingen, være fremme på skadestedet meget tidligt i forløbet (optimalt før eller samtidig med førsteudrykningen), - at indsatslederen har kendskab til objekter, veje og anden infrastruktur, - at indsatslederen kender det kommunale beredskabs opbygning, hvordan og hvornår aktiveres det kommunale "civile" beredskab, hvordan supplerer redningsberedskabet og det "civile" beredskab hinanden, så opgaven løses helhedsorienteret, - at indsatslederen kan bidrage til kommunens kommunikation med borgere generelt og med berørte borgere, indenfor eget ansvarsområde, - at indsatslederen kan kommunikere med alle dele af beredskabet, herunder med kommunale enheder fra teknisk-, børne- og social- forvaltning, - at indsatslederen skal være en del af samarbejdet mellem det kommunale redningsberedskab, politi og det præhospitale beredskab, - at indsatslederen er uddannet til at kunne indgå i KST, og LBS, - at indsatslederen har kendskab til kommunale beredskabsplaner herunder involvering / orientering af kommunernes øverste ledelse, - at indsatslederen sikrer at indsatsen afvikles i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøbestemmelser, herunder indsats i røg - og asbestforurenede områder, - at indsatslederen afslutter indsatsen med udarbejdelse af udrykningsrapport i Odin el. lign., - at indsatslederne til stadighed vedligeholder og træner Deres uddannelse som indsatsledere - at indsatslederen på vegne af beredskabschefen varetager tilsynet med dels at eget beredskab dels entreprise beredskab leverer den ydelse der er beskrevet i den risikobaserede dimensionering. Kompetenceudfordringer for redningsberedskabets indsatsleder nu og i fremtiden Nedenstående er kort oplistet 3 indsatsområder med eksempler på de kompetenceudfordringer redningsberedskabets indsatsleder har på skadesteder og på dokumentationsgrundlaget Odin. Miljøopgaver: Redningsberedskabet bliver ofte udfordret på udkald til uheld med farlige stoffer af større og mindre karakter. Visse uheld, som eksempelvis mindre spild på fliser/asfalt kan nemt samles op og håndteres på skadestedet af det indsatte mandskab. Den efterfølgende sagsbehandling kan dog give anledning til mange udfordringer, hvis kommunen skal have sine udgifter dækket i forbindelse med uheldet. Derfor er det vigtigt, at lederen på skadestedet sikrer det bedste juridiske grundlag for den efterfølgende sagsbehandling igennem fotodokumentation, indsamling af oplysninger i samråd med politiet, samt den endelige rapportskrivning i ODIN. Ved andre typer af uheld med farlige stoffer, f.eks. udslip af olie i havneområder med flere skibe ved kaj, er der tale om meget komplicerede indsatser med mange aspekter, som udfordrer redningsberedskabets leder på skadestedet set i forhold til den samlede indsats: 1) Udlægning af nødvendige flydespærringer på en måde, så den normale havnetrafik kan fortsætte, 2) Identifikation af hvilke/hvilket skib som kan være skadevolder, 3) Olieprøvetagning i vandet, juridisk lovlig adgang på det formodede skib for, at

4 udføre de nødvendige olieprøver, 4) endelig opsamling af olie i vandet. I forbindelse med miljøopgaver er det derfor vigtigt, at lederen på skadestedet har et kendskab til de lokale miljømæssige aftaler og håndtering af sager. Urolige boligområder: Brande i urolige boligområder giver af sikkerhedsmæssige årsager redningsberedskabets personale mange udfordringer. I den daglige sagsbehandling indgår der derfor lejlighedsvise tryghedsvandringer i udsatte boligområder med SSP, boligselskaber og politi. Disse tryghedsvandringer betyder, at vi i fællesskab kan dele den erfaringsudveksling, som vi har hver især og blive klogere på, hvordan vi kan forebygge og overordnet planlægge vores taktiske indsats ved uroligheder i områderne. Samarbejdet i dagligdagen er derfor medvirkende til, at lederen af det kommunale redningsberedskabs indsats helt konkret og på et tidligt tidspunkt i et indsatsforløb og i samråd med politiet - beslutter, hvilken indsatstaktik, der skal anvendes for at udføre den nødvendige og sikkerheds- og personalemæssige forsvarlige indsats til brande i udsatte boligområder. Særlige risikoobjekter: Danmark har geografisk mange risikoobjekter som kræver en særlig beredskabsfaglig sagsbehandling og særlig indsatstaktisk faglig viden. Der kan være tale om risikovirksomheder som olietanklagre, naturgaslagre eller f. eks brandfarlige virksomheder og virksomheder med kemiske oplag. I forbindelse med infrastrukturen kan nævnes tunneler og broer. Alle disse typer af risikoobjekter har typisk særlige planer og procedurer, samt permanente beredskabsinstallationer som skal anvendes indsatstaktisk for at kunne løse uheld på og ved virksomhederne. De beredskabsfaglige sagsbehandlere på områderne transformerer derfor i dagligdagen deres viden videre til de andre tekniske ledere, som skal kunne anvende de forberedte planer og procedurer, samt tekniske installationer på virksomhederne. Dette forløb gennemføres i forbindelse med den daglige sagsbehandling og sparring kollegaerne imellem. Dokumentation: Redningsberedskaberne rapporterer alle udkald i Beredskabsstyrelsens Odin-rapportsystem eller tilsvarende. Rapporterne skal være dokumentationen for den samlede redningsberedskabs indsats, der er udført på skadestedet. Redningsberedskabets indsatsleder er den der har ansvaret for, at rapporten udfyldes korrekt. Visse rapporter kræver lejlighedsvis en fortløbende sagsbehandling i forbindelse med den konkrete indsats som er udført. I visse tilfælde og ved særlige hændelser kan rapporterne anvendes i retssager eller som supplement i andre sager. Derfor er det vigtigt, at rapporterne er fyldestgørende og indeholder alle relevante aspekter som indsatslederen kender fra selve indsatsen, eventuel suppleret med oplysninger fra virksomhedens sagsbehandling/godkendelse. Mulighed for brug af Deltidsansatte holdledere som tekniske ledere ved lokale indsatser De deltidsansatte holdledere følger de 12 årlige øvelser jævnfør Beredskabsstyrelsen bestemmelser samt diverse holdleder- og personalemøder igennem året. Hertil kommer særlige virksomhedsbesøg som typisk gennemføres af indsatsledere/sagsbehandlere.

5 Holdlederkompetencerne er med ovenstående baggrund forankret i at kunne medvirke som en del af den samlede operative indsats på et skadested. Holdlederen er på skadestedet sit eget holds nærmeste sikkerhedsansvarlige. Den deltidsansatte holdleder har på baggrund af holdlederuddannelsen ikke kompetencer og grundlag for at iværksætte og gennemføre en forsvarlig afhjælpende indsats på et skadested, hvor det vurderes, at der ikke er behov for at medsende en indsatsleder Derfor er deltidsholdlederens opgave i dag begrænset til at skulle være nærmeste leder for sit udrykningshold, og alene være til stede ved udkald, uddannelse og personalemøder. Deltidsholdlederen som teknisk leder. Såfremt holdledere skal varetage funktionen som teknisk leder, skal holdledere gennemgå en supplerende uddannelse Holdleder som teknisk leder fra Beredskabsstyrelsen eller tilsvarende. I den supplerende uddannelse bliver der fokuseret på følgende emner: Indsatsledelse, herunder situationsbedømmelse Tilkald af assistance og rekognoscering Overdragelse til en indsatsleder Ud over de kompetencer der erhverves på overgangsuddannelse vil der være behov for en supplerende lokal uddannelse indeholdende: Indgående kendskab til håndtering af mindre miljøhændelser, herunder kendskab til diverse aftaler Indgående kendskab til aftaler for at kunne gennemføre den nødvendige og sikkerheds- og personalemæssige forsvarlige indsats til brande i udsatte boligområder Have indgående kendskab til planer og procedurer, samt tekniske installationer på særlige risikoobjekter i eget slukningsområde Have et indgående kendskab til ABA-anlæg herunder betjenings og orienteringsplaner i eget slukningsområde Have et kompetencegrundlag til at kunne udfylde Odin rapporter, foretage lønindberetning samt adgang til relevante supplerende oplysninger, som er nødvendige for at opgaven kan afsluttes. Er der økonomi ved at erstatte en indsatsleder med en holdleder som teknisk leder, ved mindre indsatser Jf. Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab varetages den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet af en indsatsleder eller en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer.

6 Såfremt den tekniske ledelse varetages af en holdleder, skal denne kunne tilkalde en indsatsleder, når der vurderes at være behov herfor, herunder altid ved tilkald af assistancestyrker Den tilkaldte indsatsleder skal jf. orienteringsskrivelse udsendt af Beredskabsstyrelsen og KL i juli 2015 kunne være fremme på skadestedet senest samtidigt med tilkaldte assistancestyrker. Ingen kommuner i det kommende Vestsjællands Brandvæsen benytter i dag holdledere som teknisk leder. Hvis man fremadrettet ønsker at bruge holdledere som teknisk leder, vil etableringsomkostningerne og de efterfølgende driftsomkostninger være væsentlige. (se bilag 1) Nuværende organisering af indsatsledervagten i de 6 kommuner: Holbæk 2014 deltidsansat fastansat forvagt bagvagt chefvagt Antal indsatsledervagter 1 x (x) Antal indsatsledere 4 Ansættelsesforhold 2 2 Kørsel til 112 alarmer 453 Kørsel til AIA alarmer - Ass. Hjemmeplejen (løft m.v.) - Kørsel til ELE alarmer - Akutte visitationsopgaver - Kørsel til Tekniske alarmer - Kørsel vagt/trykhed - Tilsyn på virksomheder - Opgaver i alt I Holbæk Kommune er der 1 indsatsledervagt, vagten deles i ugentlige vagter med vagtforpligtigelse efter normal arbejdstid. I dagtimerne varetages vagten som udgangspunkt af de der er på kontoret. Viceberedskabschefen varetager vagten 2 dage om ugen i dagtimerne. Indsatsledervagten udfører ikke serviceopgaver i forbindelse med vagten serviceopgaver. 2 fastansatte og 2 deltidsansatte indsatsledere er uddannet i Brandteknisk Byggesagsbehandling. De fastansatte indsatsledere deltager i det forebyggende beredskab med fuld opgavevaretagelse sagsbehandling, brandsyn, rådgivning, uddannelse og kampagner m.v..

7 Vagtfri Indsatsledere møder i det omfang der er muligt og fungerer som bagvagt hvis de bliver kontaktet. Vagthavende indsatsleder deltager i alle udrykninger. Kalundborg 2014 deltidsansat fastansat forvagt bagvagt chefvagt Antal indsatsledervagter 1 x (x) Antal indsatsledere 3 3 Ansættelsesforhold 3 Kørsel til 112 alarmer 446 Kørsel til AIA alarmer - Ass. Hjemmeplejen (løft m.v.) 200 Kørsel til ELE alarmer - Akutte visitationsopgaver - Kørsel til Tekniske alarmer - Kørsel vagt/trykhed - Tilsyn på virksomheder 150 Opgaver i alt I Kalundborg Kommune er der 1 indsatsledervagt, vagten deles i ugentlige vagter mellem Beredskabschef og 2 Beredskabsinspektører. Indsatsledervagten udfører i forbindelse med vagten serviceopgaver. Ligeledes varetages akutte miljøsager udenfor normal arbejdstid, hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med medarbejder fra Miljøafdelingen. 2 Indsatsledere er uddannet i Brandteknisk Byggesagsbehandling og deltager i det forebyggende beredskab med fuld opgavevaretagelse sagsbehandling, brandsyn, rådgivning, uddannelse og kampagner m.v.. Vagthavende indsatsleder har følgende supplerende opgaver udenfor normal arbejdstid: - Assisterer ved udbringning af hjælpemidler udenfor normal arbejdstid. - Modtager opkald vedr. åbne døre og vinduer i kommunale bygninger - Kontakt til virksomheder vedr. Brand og sikkerhedsvagter udenfor normal arbejdstid Vagtfri Indsatsledere møder i det omfang det er muligt og fungerer som bagvagt hvis de bliver kontaktet. Vagthavende indsatsleder deltager i alle udrykninger.

8 Lejre 2014 deltidsansat fastansat forvagt bagvagt chefvagt Antal indsatsledervagter 2 x x x Antal indsatsledere 4 Ansættelsesforhold 4 (1) 2 Kørsel til 112 alarmer 216 Kørsel til AIA alarmer 223 Ass. Hjemmeplejen (løft m.v.) 36 Kørsel til ELE alarmer Akutte visitationsopgaver 99 Kørsel til Tekniske alarmer 97 Kørsel vagt/trykhed 13 Tilsyn på virksomheder - Opgaver i alt I Lejre Kommune er der 2 indsatsledervagter der deles mellem st. Nord (Kirke Hyllinge) og st. Syd (Hvalsø) Indsatsledervagten og holdledervagten (bagvagten) går i skemalagt skift over året mellem indsatslederne og ordningen evalueres på ledermøde hvert kvartal over året. Indsatsledervagten udfører i forbindelse med vagten serviceopgaver. Når indsatsledervagten dækkes af en indsatsleder i kommunens nordlige ende, får bag-vagthavende holdleder i modsatte ende af kommunen (Fx i kommunens sydlige del) en vagtbil stillet til rådighed, så vedkommende kan afgå hurtigt til indsatser og omvendt, når indsatsleder dækkes fra den sydlige del af kommunen. Hver 3 uge varetages indsatsledervagten i dagtimerne af medarbejdere på kontoret på st. N. Vagthavende indsatsleder deltager i alle udrykninger. Lejre Brandvæsen har tilknyttet en chef- og miljøvagt som er til rådighed Chefvagten har en responstid på 35 minutter fra modtaget opkald. 2 Indsatsledervagten varetages hver 3 uge i dagtimerne af medarbejdere på kontoret på st. N.

9 Odsherred 2014 deltidsansat fastansat forvagt bagvagt chefvagt Antal indsatsledervagter 1 x (x) Antal indsatsledere 4 Ansættelsesforhold 3 1 Kørsel til 112 alarmer 302 Kørsel til AIA alarmer - Ass. Hjemmeplejen (løft m.v.) - Kørsel til ELE alarmer - Akutte visitationsopgaver - Kørsel til Tekniske alarmer - Kørsel vagt/trykhed - Tilsyn på virksomheder - Opgaver i alt I Odsherred Kommune er der 1 indsatsledervagt, vagten deles i ugentlige vagter mellem Beredskabsinspektør og 3 deltidsansatte Indsatsledere. Foruden ovennævnte deltager beredskabschefen og en deltidsansat holdleder som afløsere i vagten. Beredskabschef og beredskabsinspektør varetager i videst muligt omfang indsatsledervagten indenfor normal arbejdstid. Indsatsledervagten udfører ikke serviceopgaver Indsatslederne fungerer på vegne af beredskabschefen som Brandvæsnets driftsherre uden for normal arbejdstid, og kan løse opståede problemer i forbindelse med fx serviceopgaver mv. på vegne af ledelsen. Opmærksomheden skal særligt henledes på, at de lange køreafstande i Odsherred gør, at vi med den nuværende ordning, i visse tilfælde kan have problemer med at nå frem inden 2 sluknings ankommer på skadestedet hvilket er særligt gældende på Odden. Vagtfri Indsatsledere møder i det omfang det er muligt og fungerer som bagvagt hvis de bliver kontaktet. Vagthavende indsatsleder deltager i alle udrykninger.

10 Slagelse 2014 deltidsansat fastansat forvagt bagvagt chefvagt Antal indsatsledervagter 1 x X Antal indsatsledere 6 3 Ansættelsesforhold 1 5 Kørsel til 112 alarmer 608 Kørsel til AIA alarmer - Ass. Hjemmeplejen (løft m.v.) - Kørsel til ELE alarmer - Akutte visitationsopgaver - Kørsel til Tekniske alarmer - Kørsel vagt/trykhed - Tilsyn på virksomheder - Opgaver i alt I Slagelse Kommune er der 1 indsatsledervagt bestående af en Forvagt, som er den vagthavende indsatsleder i Slagelse kommune. Derudover er der en bagvagt, som er en indsatsledervagt betalt af Storebælt A/S til indgåelse i Storebæltsberedskabet som NK/stab i KST/SROC. Bagvagten fungerer undtagelsesvis som indsatsleder udenfor storebæltsberedskabet ved 2 samtidige hændelser. Indsatsledervagten udfører ikke serviceopgaver Forvagt - og bagvagt dækkes af 5 medarbejdere fastansat i Beredskabet samt en deltidsansat indsatsleder. Den deltidsansatte indsatsleder forventes at udtræde af indsatsledervagten i Vagtplanen kører i et fælles rul for For- og Bagvagt. De 5 fastansatte er alle uddannet i Brandteknisk Byggesagsbehandling. 2 er tilknyttet forebyggende afdeling med fuld opgavevaretagelse og 2 deltager i varetagelsen af brandsyn. Vagthavende indsatsleder deltager i alle udrykninger. Sorø 2014 deltidsansat fastansat forvagt bagvagt chefvagt Antal indsatsledervagter 1 x (X) (x) Antal indsatsledere 3 Ansættelsesforhold 3 Kørsel til 112 alarmer 257

11 Kørsel til AIA alarmer 250 Ass. Hjemmeplejen (løft m.v.) 145 Kørsel til ELE alarmer 10 Akutte visitationsopgaver - Kørsel til Tekniske alarmer - Kørsel vagt/trykhed - Tilsyn på virksomheder - Opgaver i alt I Sorø Kommune er der 1 indsatsledervagt, vagten deles i ugentlige vagter mellem Beredskabschef, Beredskabsinspektør og Viceberedskabsinspektør. Indsatsledervagten udfører i forbindelse med vagten serviceopgaver. Alle indsatsledere er uddannet i Brandteknisk Byggesagsbehandling og deltager i det forebyggende beredskab med fuld opgavevaretagelse sagsbehandling, brandsyn, rådgivning, uddannelse og kampagner m.v.. Beredskabschefen varetager chefvagt i det omfang han er tilstede i kommunen. Vagtfri Indsatsledere møder ved samtidige hændelser i det omfang det er muligt og fungerer som bagvagt. Vagthavende indsatsleder deltager i alle udrykninger. Vagthavende indsatsleder har ud over de opgaver der er beskrevet i ovenstående skema følgende supplerende opgaver udenfor normal arbejdstid: - Modtager henvendelser fra kommunale afdelinger om akut psykisk krisehjælp. Chefvagt I enkelte kommuner er der etableret en chefvagtordning hvor det jf. en vagtplan altid er muligt at få kontakt til en person med kompetencer til at varetage chefvagtfunktionen. Chefvagten har typisk følgende opgaver: - stratetiske overvejelser i forbindelse med større hændelser, - den lokale beredskabsstab i regi af Politiet - deltagelse som rådgiver i kommunernes krisestyringstab - støtte til indsatsledelsen ved større hændelser herunder kontakt til det politiske niveau - assistere indsatsledelsen med bl.a. pressehåndtering ved ekstraordinære hændelser I en enkelt kommune (Lejre) er chefvagten fælles for beredskab og Miljøafdeling.

12 I de kommuner hvor der ikke er etableret en egentlig Chefvagt, løses ovenfor beskrevne opgaver typisk ved, at der forsøges telefonisk kontakt til Beredskabschefen eller dennes stedfortræder. I Lejre Kommune er der etableret egentlig vagtordning hvor evt. aktivering følger denne. I Sydsjællands- og Lolland Falsters Politikreds er det aftalt, at såfremt den lokale beredskabsstab indkaldes - repræsenterer Beredskabsdirektøren eller dennes stedfortræder fra Midt- og Vestsjællands Brand og Redning indledningsvist Slagelse og Sorø Kommuner. Fremtidens indsatsledervagt i Vestsjællands Brandvæsen I Ejerstrategien er der lagt vægt på, at Vestsjællands Brandvæsen varetager indsatsledelse i hele Vestsjællands Brandvæsens dækningsområde med henblik på: - at indsatsledelsen fremstår kompetent herunder at indsatslederne til stadighed vedligeholder og udvikler nødvendige kompetencer, - at indsatsledelsen løbende varetager opgaver med kontrol af de i den risikobaserede dimensionering beskrevne servicemål herunder bemanding, uddannelsesniveau for fremødt mandskab, afgangs- og responstider m.v., - at indsatsledelsen foretager en korrekt indberetning i såvel ODIN som i eget afrapporteringssystem. Ud over de i ejerstrategien beskrevne opgaver, lægges der i VB vægt på: - at indsatsledelsen varetager VB opgaver på en professionel måde i forhold til samarbejdspartnere og kunder - at indsatsledelsen er så robust, at der er mulighed for at justere op og ned i forhold til kompleksiteten i de opgaver der kommer Arbejdsgruppen indstiller: - at den nuværende indsatsledervagtordning med indsatsledervagt i hver kommune fortsættes pr. 1. januar at der umiddelbart foretages en tilpasning af indsatsledervagten i Lejre Kommune (fra 2 til 1 indsatsledervagt) - at organiseringen af chefvagter revurderes i forbindelse med analysen af den fremtidige indsatsledervagt - at det undersøges om indsatsledervagten i Holbæk Kommune umiddelbart kan ændres fra en 4 delt vagt til en 3 delt vagt, som benyttes i de øvrige kommuner - at der iværksættes et analysearbejde med henblik på at identificere konsekvenser ved evt. at ændre de nuværende 6 indsatslederområder til 4 indsatslederområder herunder: o at det sikres at indsatslederen kan være fremme på skadestedet inden tilkaldt assistance ankommer

13 o at indsatslederen kan være fremme på skadestedet samtidigt med første udrykningsenheds ankomst hvor der forudsættes en indsatsleders tilstedeværelse (hvis sådanne objekter findes) o indsatsledernes bopæl i forhold til nye indsatslederområder o udførelse af serviceopgaver der i dag løses af indsatsledere herunder en nærmere analyse af, om disse opgaver kan løses af andre medarbejdergrupper i beredskabet herunder de evt. økonomiske konsekvenser og betydningen af et måske ændret service niveau o robusthed i forhold til samtidige hændelser og længevarende indsatser o mulighed for udsendelse af forbindelsesofficerer (beredskabsfaglige) til kommuner, Politiet og andre samarbejdspartnere o økonomiske konsekvenser ved en ændring af indsatsledervagterne fra 6 til 4 områder - at en ny indsatslederordning iværksættes, når resultatet af analysearbejdet er belyst tilstrækkeligt og der er sket en varsling af medarbejdere der indgår i den nuværende indsatsledervagt. Arbejdsgruppens sammensætning: Tovholder Beredskabschef Sven Urban Hansen - Sorø Beredskabsinspektør Jan Bruun - Holbæk Beredskabsinspektør Jan Malev - Kalundborg Viceberedskabschef Søren Lundhild - Lejre Beredskabschef Lasse Hansen - Odsherred Beredskabsinspektør Henrik Bendix Vibits- Slagelse

14 Med udgangspunkt i Sorø Kommune med en indsatsledervagt, hvor man ønsker at bruge holdledere som Bilag 1. teknisk indsatsleder, vil etableringsomkostningerne og de efterfølgende driftsomkostninger være væsentlige. Uddannelse af holdleder som teknisk leder koster ca , - pr. mand, 3 For Sorø Brandvæsen vil det betyde en udgift til uddannelse af holdledere på: St. Sorø, 5 holdledere a kr ,- St. Ruds Vedby, 5 holdledere a kr ,- En samlet udgift til efteruddannelse på i alt kr ,-. For disse kan der udbetales timers løn til en indsatsleder. Efterfølgende skal holdlederen jf. overenskomst for deltidsansat brandpersonale have et årligt grundhonorer på kr ,- 5 I forhold til det årlige honorar til en holdleder uden denne kompetence, er det en merudgift på. kr ,- pr. holdleder 6 - svarende til en årlig merudgift for ovennævnte 10 holdledere på kr ,- svarende til 230 timers indsatslederbetaling. Der vil således ikke være noget økonomisk incitament for at lade en holdledere med supplerende uddannelse varetage den tekniske ledelse på skadestedet ved de mindre indsatser. I Sorø Kommune har der i 2013 været foretaget i alt 264 indsatser, til disse indsatser er der udbetalt løn for 270 indsatsledertimer. I beregningen er det ikke medregnet, at indsatslederen - specielt i områder med kun 1 slukningstog, bør orienteres, når en del af slukningstoget afgår til mindre hændelser og således ikke er til rådighed, såfremt en større hændelse indtræder. Denne orientering vil jf. overenskomsten betyde betaling for et udkald til indsatslederen. 3 BRS hjemmeside prisoversigt kurser lønkompensation + transport 4 Timebetaling for indsatsledere udgør kr. 310,- pr- time pr. 1. jan Honorar til holdledere med ansvar for at varetages teknisk ledelse - O.13 pr. 1. januar Honorar til holdleder - O13 pr. 1. januar 2014 kr ,-

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser Fælles Fynsk Beredskab

En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser Fælles Fynsk Beredskab En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser Fælles Fynsk Beredskab Nedenfor gives en samlet og kortfattet oversigt over den

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere