Advokatforsikring nr. 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatforsikring nr. 2006"

Transkript

1 Forsikringsbetingelserne indeholder nogle fagudtryk samt ord, i hvilke der ligger en særlig betydning. Tryg Forsikring har derfor udarbejdet en ordforklaring, hvori der er redegjort for betydningen af de med *mærkede ord. Disse er opstillet i alfabetisk orden på side Love m.m.: For forsikringen gælder forsikringsbevis (police), forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler - i det omfang, loven ikke er fraveget - samt lov om forsikringsvirksomhed. Afsnit Indhold Side nr. Fællesbestemmelser Sikrede Geografisk område Flytning, risikoforandring og ejerskifte Anmeldelse af skade Forsikring i andet selskab Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Præmiebetaling Indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse... 3 Ansvarsforsikring Formueansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Fællesbetingelser for formueansvar og erhvervsansvar... 5 Garantiforsikring Advokatgarantiforsikring... 5 Kontor- og kontordriftstabsforsikring Kontorforsikring Kontordriftstabsforsikring... 8 Underslæbsforsikring Underslæbsforsikring... 8 Ordforklaring... 9 Fællesbestemmelser 1 Sikrede Stk. 1.1 Sikrede under formueansvarsforsikringen er de i policen nævnte advokater og forsikringstager. Stk. 1.3 Sikrede ved forsikringen i øvrigt er advokatvirksomhedens indehaver(e). Stk. 1.2 Sikrede under erhvervsansvarsforsikringen er tillige de ansatte i advokatvirksomheden. 2 Geografisk område Stk. 2.1 I Danmark med Færøerne og Grønland dækker: Formueansvarsforsikringen, Erhvervsansvarsforsikringen, Advokatgarantiforsikringen, Kontorforsikringen, kontordriftstabsforsikringen og underslæbsforsikringen.

2 Stk. 2.2 I udlandet dækker - under rejser og midlertidigt ophold: 3 Flytning, risikoforandring og ejerskifte Det skal straks meddeles til selskabet, når Stk. 3.1 den sikrede advokatvirksomhed flyttes til et andet sted end det i policen nævnte, Stk. 3.2 det med en sikrets vidende sker sådanne ændringer af risikoforholdene, at selskabets hæftelse derved forøges, 4 Anmeldelse af skade Stk. 4.1 Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet. Stk. 4.2 Tyveri skal desuden straks anmeldes til politiet. Sker tyveriet på et sted, der er offentligt 5 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring i andet selskab mod samme risiko, dækker forsikringen ikke. Har den anden forsikring samme forbehold, dækkes forholdsmæssigt. 6 Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Stk. 6.1 *naturkatastrofer Stk. 6.2 krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, 7 Præmiebetaling Præmien opkræves over giro eller på anden måde efter aftale med forsikringstageren. Formueansvarsforsikringen, Erhvervsansvarsforsikringen og underslæbsforsikringen. Stk. 3.3 der sker ændringer i antallet af sikrede eller faste medarbejdere i forhold til det i policen angivne antal, Stk. 3.4 der sker ændringer i advokatvirksomhedens ejerforhold. tilgængeligt, skal det tillige anmeldes til den for stedet ansvarlige, inden det forlades. Stk. 4.3 Underslæb eller begrundet mistanke herom skal anmeldes til selskabet, uanset om der rejses krav efter policen eller ej. Hvor der i betingelserne er angivet maksimumsbeløb, reduceres erstatningen, således at der tilsammen højst ydes erstatning med det højeste af de anførte beløb. Tegnes forsikring andetsteds, skal dette straks meddeles selskabet. Stk. 6.3 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Dog dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendes heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. Selskabet er berettiget til at få godtgjort porto eller gebyr sammen med præmiens betaling Side 2

3 Giroindbetalingskort med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato udsendes for fornyelsespræmie i måneden før forfaldsdagen, og for andre præmier, når disse forfalder. Betales præmien ikke rettidigt, sender selskabet et erindringsbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter brevets udsendelse. Hvis forsikringen kommer under restancebehandling, tillægges et ekspeditionsgebyr, som opkræves sammen med næste fornyelsespræmie. 8 Indeksregulering Den samlede præmie, forsikringssummerne for formueansvars-, erhvervsansvars- og underslæbsforsikring samt selvrisikoens minimums- og maksimumsbeløb, indeksreguleres efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte *løntal for januar kvartal med regulering i det følgende kalenderår af forsikringssummerne afrundet til hele tusinde kroner, og selvrisikoens minimums- og maksimumsbeløb, afrundet til hele hundrede kroner, fra årets begyndelse, og præmien afrundet til hele kroner, fra første forfaldsdag. 9 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er etårig og fortsætter, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til en forsikringsperiodes udløb. Ansvarsforsikring 10 Formueansvarsforsikring Stk Forsikringen dækker de sikrede for det erstatningsansvar, de som advokater under udøvelse af advokatvirksomhed fra kontor i Danmark måtte ifalde for formueskade påført tredjemand ved uagtsom handling eller undladelse, der skyldes de sikrede selv eller deres personale bortset fra Stk Ansvar, der skyldes forsæt. Stk Ansvar, udover det almindelige ansvar som advokat. Stk besvigelser, uanset hvem der har foretaget dem. Stk bøder, der pålægges de sikrede eller tredjemand. Stk Selvrisiko Stk Af enhver formueskade bærer sikrede en selvrisiko på 10%, jf. dog de i policen anførte minimum- og maksimumbeløb. Disse beløb indeksreguleres i overensstemmelse med pkt. 8. Stk Selskabet hæfter overfor den skadelidte tredjemand for den i stk anførte selvrisiko. Stk Forsikringssum Stk Den på policen anførte forsikringssum er det højeste beløb, som selskabet udreder for en enkelt skade, hvad enten en eller flere af de sikrede kan gøres ansvarlig derfor. Stk Forsikringssummen som anført er tillige det højeste beløb, som selskabet kan komme til at udrede for samtlige de i et forsikringsår konstaterede skader, der kan henføres til samme sikrede. Stk Den anførte årlige forsikringssum kan genopfyldes efter en indtruffet og til Tryg anmeldt Side 3

4 forsikringsbegivenhed. Der er alene krav på genopfyldelse til minimumsdækningssum 2,5 mio. kr. Tillægspræmien for genopfyldelse beregnes som præmien for en forholdsmæssig del af den for den oprindelige dækningssum beregnede præmie og pro rata i tid for den resterende del af forsikringsåret, dog minimum for 3 måneder. Såfremt genopfyldelse ønskes efter der ved skader er forbrugt mere end 50 % af den på policen anførte forsikringssum, har selskabet ret til at forhøje præmien for denne del af genopfyldelsen med yderligere indtil 50 % i forhold til den oprindelige præmie. Såfremt yderligere genopfyldelse ønskes efter der er genoprettet med 100 % af den oprindelige dækningssum, er selskabet ikke bundet af den for den oprindelige dækning beregnede præmie. Stk Voldgift Hvis der mellem sikrede og selskabet opstår uenighed om, hvorvidt en skade er dækket af forsikringen, eller hvis sikrede for at undgå retsforfølgning betaler erstatning i et tilfælde, hvor han mener, at han har erstatningspligt, og dette bestrides af selskabet, eller hvis sikrede og skadelidte er enige om at lade et erstatningskrav afgøre ved voldgift, skal sagen indbringes for en voldgiftsret, der består af en af højesteret udpeget dommer som fast formand og to af advokatrådet i den enkelte sag valgte advokater. Voldgiftsretten afgør hvem der skal betale sagsomkostningerne. 11 Erhvervsansvarsforsikring Stk Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar, for fysisk skade på personer eller ting Stk Ophørsdækning Nærværende forsikring omfatter, for så vidt angår formueansvar og udover den i stk. 9 anførte varighed, en ophørsdækning. Skader, der konstateres i ophørsperioden, betragtes som konstateret i forsikringstiden, jfr. stk Ophørsperioden er 5 år fra ophør af beskikkelsen som advokat, såfremt ophør af beskikkelse sker, mens nærværende forsikring er i kraft Stk Advokatrådets rettigheder ved sikredes undladelse af præmiebetaling Stk Nærværende forsikring kan af selskabet kun bringes til ophør efter selskabets underretning af Advokatrådet. Stk Såfremt sikrede undlader at betale præmien for en tegnet ansvarsforsikring og selskabet af denne grund foretager underretning som anført i stk , kan Advokatrådet efter sit frie skøn i op til et år fra det tidspunkt, hvor forsikringsdækningen ville ophøre på grund af den manglende præmiebetaling, holde forsikringen i kraft gennem indbetaling af den skyldige præmie. Stk Serieskadeklausul For policens formueansvarsforsikring gælder følgende: Såfremt den samme ansvarspådragende handling eller undladelse medfører, at der rejses krav mod forsikringstager og/eller mod en eller flere af de sikrede advokater anses ethvert af disse krav konstateret på det tidspunkt, hvor det første krav i serien konstateres. Alle sådanne krav anses under nærværende forsikring som én forsikringsbegivenhed. Konsekvensen heraf er, at der alene beregnes selvrisiko for én forsikringsbegivenhed ligesom, den til rådighed værende forsikringssum svarer til den, der er til rådighed på tidspunktet, hvor det første krav i serien konstateres. pådraget under udøvelse af advokatvirksomhed, bortset fra Side 4

5 Stk ansvar som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. Stk ansvar for skade på ting, som ejes af de sikrede, som disse har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af, Stk ansvar for skade forvoldt med forsæt eller under selvforskyldt beruselse, Stk ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj - herunder knallert - luftfartøj eller søfartøj, Stk ansvar for skade forvoldt af sikredes hund eller forårsaget af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen, Stk ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Stk Forsikringssum De på policen anførte forsikringssummer danner højeste grænse for selskabets forpligtelser inden for det enkelte forsikringsår, uanset om ansvaret påhviler en eller flere af de sikrede. 12 Fællesbetingelser for formueansvar og erhvervsansvar Stk Selskabet betaler samtlige de omkostninger, sikrede med rimelighed måtte pådrage sig til afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang, samt renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen. Stk Er forsikringssummen som anført mindre end det idømte erstatningsbeløb, er selskabet dog kun pligtig at tilsvare renter og sagsomkostninger, som svarer til det erstatningsbeløb, som selskabet skal betale. Stk Dækningsprincip Forsikringen dækker efter skadevirkningsprincippet de skader, som konstateres i forsikringstiden, uanset hvornår den ansvarspådragende handling eller undladelse har fundet sted. Skader, som anmeldes senere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Stk Forhold i skadestilfælde Under forhandlingerne om et skadestilfælde og under rettergang er selskabet berettiget til at benytte egen advokat. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. 13 Advokatgarantiforsikring Stk Dækket risiko Forsikringen hæfter i henhold til Advokatrådets gældende vedtægter som selvskyldner direkte overfor en advokats klient for tab, som klienten har lidt ved at advokaten uretmæssigt har forbrugt midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat. Føres sagen af sikrede, har denne ikke krav på salær herfor. Dækningssummen er 5 mio. kr. pr. advokat pr. forsikringsår Side 5

6 Stk Forhold ved skadetilfælde Stk Forsikringstageren skal uden ophold anmelde til selskabet, såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at blive rejst. Stk l tilfælde af, at selskabet er forpligtet til at udrede erstatning i henhold til forsikringen, har selskabet fuld regres for det udbetalte beløb overfor den, som har begået besvigelsen efter reglerne om selvskyldnerkaution. Selskabet har tilsvarende fuld anmeldelsesret i vedkommendes eventuelle bo for udbetalte erstatninger. Stk Udover advokatens hæftelse i henhold til stk. 2 hæfter denne endvidere for selskabets omkostninger i forbindelse med en skadesag, herunder advokatomkostninger og retsgebyrer. Stk Opsigelse efter skade Stk Fra den dato, skadeanmeldelse er indgivet til selskabet, træder nærværende forsikring ud af kraft for så vidt angår fremtidige forhold, og ny forsikring må tegnes. Stk Selskabet forbeholder sig ret til fastsættelse af betingelser og/eller præmie for en sådan ny forsikring. Stk Ophør Stk Ophører en advokats bestalling, ophører forsikringen for dennes vedkommende med virkning fra datoen for underretning af Advokatrådet. Stk Såfremt forsikringen ophører som følge af en ophævelse eller opsigelse, skal selskabet underrette Advokatrådet herom. Nærværende garantiforsikring kan af selskabet kun bringes til ophør efter selskabets underretning af Advokatrådet. Såfremt sikrede undlader at betale præmien for en tegnet garantiforsikring, og selskabet af denne grund foretager underretning som anført i foranstående stk., kan Advokatrådet efter sit frie skøn i op til et år fra det tidspunkt, hvor garantien ville ophøre på grund af den manglende præmiebetaling, holde garantien i kraft gennem indbetaling af den skyldige præmie. 14 Kontorforsikring Stk Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker på den i policen anførte adresse for advokatvirksomheden. Andetsteds i Danmark inkl. Færøerne og Grønland dækker forsikringen med maksimalt kr. de under stk , og nævnte genstande samt ran og røveri af alle forsikrede genstande. Stk Hvad omfatter forsikringen Stk Inventar og andet erhvervsløsøre, der tilhører sikrede. Stk Genstande, for hvis hændelige undergang sikrede i egenskab af advokater bærer risikoen. Stk De ansattes personlige løsøre med maksimalt kr. pr. person. Stk Klienters løsøre taget i varetægt som led i normal forretningsførelse med indtil kr. i alt. Stk Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter tilhørende sikrede eller klienter og beroende på Side 6

7 advokatvirksomhedens adresse med indtil kr. i almindeligt gemme og kr. i aflåst pengeskab eller boks med dirke- og borefri låse. Stk Hvad omfatter forsikringen ikke Stk Forsikringen omfatter ikke motorkøretøjer - herunder knallerter - samt sø- og luftfartøjer. Stk Hvilke skader dækker forsikringen Stk Brand Stk *brand m.v. og *tilsodning bortset fra skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme. Stk Nedstyrtning af/fra luftfartøj. Stk Lynnedslag, og i forbindelse hermed overspænding/ induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror. Stk Undtaget er skader, der er eller ville være dækket af en bygningsbrandforsikring. Stk Tyveri Stk Skade forvoldt ved *indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed, bortset fra, tyveri fra pengeskab eller pengeboks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, når disse har været efterladt på forsikringsstedet, Under indbrudstyveri dækkes tillige de udgifter til istandsættelse af bygningsdele - dog ikke af glasruder/døre - som sikrede i egenskab af lejer har vedligeholdelsespligten for efter indbrud eller bevisligt forsøg herpå. Stk *Ran eller *røveri Stk Ran eller røveri fra sikrede eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark, bortset fra ran eller røveri forøvet af sikrede, dennes medhjælp eller dermed ligestillede. Højeste erstatning er kr. Stk Skade på forsikrede genstande forvoldt ved overfald med indtil kr. Stk Færdselsskade Stk Skade på de forsikrede genstande forvoldt ved færdselsulykke, i hvilken et trafikmiddel er indblandet, med indtil kr., bortset fra skade på flyttegods og skade, for hvilken de sikrede kan gennemføre erstatningskrav fil anden side. Stk Vand Stk Skade forårsaget af *udstrømning af vand, olie eller kølevæske fra sædvanlige installationer eller akvarier, bortset fra skade som følge af frostsprængning i lokaler som sikrede disponerer over, og som ikke skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, og skade opstået i forbindelse med bygge- og reparationsarbejder, samt skade opstået i forbindelse med opstigning af grund- eller kloakvand. Stk Storm Stk Skade forårsaget af snetryk, storm, skypumpe og eventuel samtidig forvoldt nedbørsskade samt *oversvømmelse i forbindelse med sky- og tøbrud. Endvidere dækkes skade ved væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne, bortset fra skade forårsaget af vand fra tagrender eller nedløbsrør, når disse på grund Side 7

8 af manglende vedligeholdelse og rensning har nedsat kapacitet, nedbør som trænger gennem væg eller tag og oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Det er en forudsætning, at genstandene beror i lukket bygning, og at denne samtidig beskadiges. Stk Bortkomst, oprydning, genfremstilling og redningsudgifter I forbindelse med en af forsikringen dækket skade erstattes: Stk Forsikrede genstande, som bortkommer under et skadetilfælde. Stk Udgifter til genfremstilling af såvel manuelle som elektronisk lagrede kartoteker og forretningsbøger med indtil kr. Stk Rimelige udgifter fil redning og bevaring af de forsikrede genstande. 15 Kontordriftstabsforsikring Stk Hvad dækker forsikringen Stk Inden for de første 12 måneder efter en af kontorforsikringen dækket skade dækker forsikringen følgende nødvendige og dokumenterede ekstra omkostninger, som i samråd med selskabet må afholdes af hensyn fil advokatvirksomhedens drift: Stk Omkostninger ved flytning af advokatvirksomhedens inventar og arkiv, såfremt advokatvirksomhedens lokaler på grund af skade ikke kan benyttes. Stk Udgifter fil fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. Udgifter til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktionen, affald og lignende fra advokatvirksomheden. Dækningen ydes på 1. risikobasis og er begrænset til kr. pr. skadebegivenhed. Dog dækkes ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft, uanset sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed. Stk Erstatningens fastsættelse Erstatningen opgøres på grundlag af *nyværdi under forudsætning af, at genstandene genanskaffes eller istandsættes senest 12 måneder efter skadedagen. Erstatningen kan ved skadeopgørelse udbetales med *dagsværdien, medens forskellen mellem *nyværdien og *dagsværdien, først udbetales, når genanskaffelse eller istandsættelse har fundet sted. Stk Leje af maskiner til erstatning for beskadigede maskiner indtil reparation er sket, eller genanskaffelse kan finde sted. Stk Tab ved udbetaling af fast løn fil advokatvirksomhedens faste personale, som sikrede på grund af en skade ikke har brug for i den periode, i hvilken midlertidige lokaler ikke er etableret samt under flytning til og fra disse lokaler. Stk Hvad dækker forsikringen ikke Stk Forøgede lejeudgifter i forbindelse med ovennævnte flytning Side 8

9 Stk Omkostninger, der skyldes strejke, lockout eller forsinkelse af advokatvirksomhedens genoptagelse som følge af særlige krav fra myndigheder, forbedring, udvidelse eller lignende. Underslæbsforsikring 16 Underslæbsforsikring Ordforklaring Stk Hvem omfatter forsikringen stk Den eller de i policen nævnte betroede. Stk Hvad dækker forsikringen Stk Det direkte tab, sikrede lider ved de(n) betroedes uretmæssige brug af midler, som de i egenskab af ansatte i sikredes advokatvirksomhed er eller har været betroet, eller som de har eller har haft adgang til, bortset fra rentetab, mistet fortjeneste og revisoromkostninger, tab, som kan dækkes af tilgodehavender som den, der har begået den uretmæssige handling, måtte have hos sikrede, eller som kan dækkes af anden sikkerhed, der måtte være stillet, og tab, som forvoldes af en betroet, når sikrede eller den, der på hans vegne leder advokatvirksomheden, har erfaret, at den pågældende allerede har gjort sig skyldig i et uredeligt forhold over for ham eller andre. Stk Erstatningsprincip Forsikringen dækker efter skadevirkningsprincippet de tab, som konstateres i forsikringstiden, uanset hvornår det uretmæssige forhold er begået. Brand m.v. Som skade, som følge af brand regnes ikke alene den skade, der sker ved ildebrand (ildsvåde), men også - selvom der derved ikke opstår ildebrand - skade som følge af: Eksplosion, hvorved forstås en momentant fortløbende kemisk proces, ved hvilken der Tab, som anmeldes senere end 6 måneder efter forsikringens ophør, erstattes ikke. Stk Forhold i skadestilfælde Stk Sikrede er, hvis han vil fastholde sit krav mod selskabet, forpligtet til på dettes forlangende at anmelde forholdet til politiet, og han kan ikke uden selskabets samtykke trække anmeldelsen tilbage. Stk Selskabet er berettiget til at foretage enhver undersøgelse, som det anser for nødvendig for at konstatere skadens oprindelse og omfang, og sikrede er forpligtet til om muligt at give alle de oplysninger, selskabet forlanger herom. Stk Hvor offentlig undersøgelse er indledt, vil erstatningen tidligst blive udbetalt, når undersøgelsen er afsluttet. Stk Sikredes fordring på selskabet kan ikke uden dettes samtykke overføres til eller gøres gældende af andre. udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. Sprængning af dampkedler og autoklaver. Ved sprængning forstås, at en genstand sønderrives under momentan udligning af tryk i luftformige stoffer i og uden for gen Side 9

10 standen. Sønderrivning at andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning. Slukning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en af forsikringen dækket skade. Svidning, for eksempel af tobaksgløder og gløder fra ildsted, forkulning, misfarvning, overophedning, smeltning og lignende betragtes ikke som brandskader, når disse skader er forårsaget at en varmepåvirkning, uden at der foreligger ildebrand. Dagsværdi Er genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, dog med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af: alder, brug, nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder. Indbrudstyveri Ved indbrudstyveri forstår man tyveri fra forsvarligt sikrede bygninger, herunder aflåsede værelser, lofts- og kælderrum hvor tyven enten ved vold mod selve bygningen eller dens lukker (døre, vinduer, lemme og lign.) eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler uretsmæssigt har skaffet sig adgang, eller er steget ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, f.eks. skorstene, udluftningskanaler og lign., eller stjæler løsøre gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt f.eks. ved at knuse vinduesruder. Nyværdi Nyværdi er genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, dog med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder, men ikke for alder og brug. Oversvømmelse Oversvømmelse foreligger, når forsikringsstedet oversvømmes af vand, der under voldsomt sky- eller tøbrud enten ikke kan få normalt afløb eller presses op gennem afløbsledningerne. Ran Ran er tyveri der begås åbenlyst, uden anvendelse af vold, og som bemærkes i gerningsøjeblikket. Det er en forudsætning for forsikringens dækning af ran, at der øjeblikkeligt gøres anskrig af den, som bemærker ranet. Røveri Røveri er tyveri sket ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse heraf. Tilsodning Tilsodning skal ske pludseligt, og soden skal stamme fra forskriftsmæssige fyringsanlæg. Udstrømning Udstrømning skal være pludselig, dvs. at skade forårsaget af dryp eller udsivning af væske over et længere tidsrum ikke er dækket. Løntal Som grundlag for indeksregulering anvendes det løntal, som af Danmarks Statistik hvert år offentliggøres som den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste (inklusive dyrtidstillæg, men bortset fra alle andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejdere i håndværk og industri i hele landet. Naturkatastrofer Herved forstås jordskælv, vulkanudbrud, jordskred, oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb, og lignende Side 10

Advokatforsikring nr. 2006

Advokatforsikring nr. 2006 Forsikringsbetingelserne indeholder nogle fagudtryk samt ord, i hvilke der ligger en særlig betydning. Tryg Forsikring har derfor udarbejdet en ordforklaring, hvori der er redegjort for betydningen af

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988.

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988. TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1 Vilkår for Antenneforsikring Kaskoforsikring Ansvarsforsikring 4165-5 September 1988 Formula TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 2 TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere