MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge"

Transkript

1 MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A.

2 MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

3

4 MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. Region Syddanmark Center for Kvalitet

5 MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 2008 Region Syddanmark Lund M., Sørensen J. H., Christensen J. B., Ølholm A. Dansk med engelsk resumé Medicinsk Teknologivurdering 2008; Vejle Version 1.0 Udgivet af Region Syddanmark, Center for Kvalitet November 2008 ISBN Bogen er sat med Adobe Garamond Pro og Interstate Trykt hos La Cour Offset, Vejle i 700 eksemplarer Design og layout af Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 DK-7100 Vejle Telefon Bogen kan downloades fra eller fra under publikationer

6 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Resume Abstract Projektorganisation Indledning Baggrund for rapporten Formål Målgruppe Afgrænsning af patientgruppen Afgrænsning af teknologien Rapportens opbygning Metode Indledning Søgeprotokol og informationskilder Litteratursøgninger Foreliggende litteratur Vurdering af litteratur Validering af rapporten Flygtninge i Danmark Flygtninge, PTSD og sundhedsvæsen Udviklingen af behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge i Danmark Konklusion Post-traumatic stress disorder, PTSD Diagnose Prævalens og epidemiologi af PTSD Traumedosis og PTSD Udviklingsmæssige faktorer og PTSD Genetiske og temperamentsfaktorer og PTSD Resiliens og sårbarhedsstudier Risikofaktorer for PTSD Forløb og prognose af PTSD Flygtninge og PTSD Co-morbiditet Fysiske konsekvenser af PTSD Sociale konsekvenser af PTSD Konklusion vedr. PTSD... 68

7 Indholdsfortegnelse 5. Teknologien Oversigt over teknologier Psykosocial behandling Psykosocial behandling af traumatiserede flygtninge Faktorer, der har betydning for behandlingsresultatet Betydningen af den terapeutiske relation Betydningen af patientens psykiske ressourcer Betydningen af patientens symptomkonstellation Konsekvenser for behandlingen af kronisk og kompleks PTSD Konklusion psykosocial behandling Assessment af PTSD Konklusion vedr. assessment Psykofarmakologisk behandling Patofysiologi og psykofarmakologisk behandling af PTSD Det Adrenerge system, noradrenalin og PTSD Serotoninsystemerne og behandling med antidepressiva mod PTSD Antiepileptiske medikamenter og PTSD Dopaminsystemet og PTSD Bivirkningsprofiler samt kulturelle faktorer i forbindelse med medicinering Psykosocial behandling af PTSD interpersonel neurobiologi og neurotransmittere Konklusion vedr. psykofarmakologisk behandling Fysioterapi Konklusion vedr. fysioterapi Psykosocial rehabilitering Konklusion vedr. psykosocial rehabilitering Organisationen Organisering af behandlingen og rehabiliteringen af PTSD Organisering af specialiserede behandlingscentre Private og non-profit centre i internationalt perspektiv Hospitalsbaserede behandlingscentre Offentligt finansierede behandlingscentre Specialiserede behandlingscentre for flygtninge Eksempel på organisering af et dansk rehabiliteringscenter for torturofre der ikke er placeret på et sygehus Det ideelle behandlingscenter Opbygning af det ideelle behandlingscenter

8 Indholdsfortegnelse 6.3. Internationale erfaringer med organisering af behandlingscentre Behandlingsformer Psykologisk behandling af PTSD Farmakologisk behandling af PTSD Individuel, gruppe eller familie? Personalesammensætning Personalets kompetencer Barrierer og adgang Ventetid Udredning og henvisning Rehabilitering Assessment Ressourcer Standardisering og retningslinjer Lovgivning Management og administration Forebyggelse Patienten Introduktion Patienttilfredshed og præferencer i behandling af patienter med PTSD Patienttilfredshed og præferencer i behandling af patienter med kompleks PTSD Etiske aspekter Forskning Tolkning Behandling Konklusion vedr. patienten Økonomien Introduktion Økonomisk evaluering i MTV Foreliggende litteratur Litteraturgennemgang af omkostninger Litteraturgennemgang af omkostningseffektivitet Konklusion vedr. økonomi

9 Indholdsfortegnelse 9. Anbefalinger Anbefaling vedr. assessment Anbefaling vedr. psykosocial behandling Anbefaling vedr. psykofarmakologisk behandling Anbefaling vedr. organisering af behandling og rehabilitering Anbefaling til dokumentation m.v Anbefaling vedr. information og undervisning Anbefaling vedr. forskning og tidlig indsats Anbefaling vedr. koordinering og patientforløb Anbefaling vedr. tolkebistand Anbefaling vedr. økonomi Anbefaling vedr. somatisk udredning Anbefaling vedr. etablering af følgegruppe til implementering af MTV ens resultater Anbefaling vedr. referenceprogram for behandling af PTSD Bilag Bilagsfortegnelse Bilag 1: Søgeprotokol Bilag 2: AGREE-instrumentet til kvalitetsvurdering af anvendte guidelines Bilag 3: Drummonds checklist for economic evaluations (engelsk version) Bilag 4: Kvalitetsvurdering af økonomiske evalueringer Bilag 5: ICD-10 diagnostiske kriterier for PTSD Bilag 6: DSM-IV-TR diagnostiske kriterier for PTSD Bilag 7: Anbefalede DSM diagnostiske kriterier for kompleks PTSD/DESNOS Bilag 8: (Sundheds)økonomisk evaluering Referencer numerisk Referencer alfabetisk

10 Forord Bedre hjælp til traumatiserede flygtninge Det er regionernes opgave at tilbyde behandling til mennesker, der er blevet traumatiserede som følge af krig og tortur i et andet land. Det er en gruppe, der ikke fylder meget i den offentlige bevidsthed. Og såmænd heller ikke på de offentlige budgetter. Men det gør jo ikke indsatsen mindre vigtig, for det er en gruppe mennesker, der har brug for hjælp. Velkvalificeret hjælp. Desværre ved vi for lidt om, hvad det er, der skal til for effektivt at hjælpe. Derfor er det glædeligt, at vi med denne rapport kan få sat en ny dagsorden, hvor vi for alvor kan få sat fokus på, hvad der virker i behandlingen af traumatiserede flygtninge. Derfor er det også mit håb, at rapporten bliver brugt til at planlægge og udføre mere strømlinet, ensartet og evidensbaseret behandling og rehabilitering af torturofrene. I regionsrådet er vi meget bevidste om vores opgave og ansvar, og derfor har vi også tilført området flere midler. Med denne rapport styrker vi uden tvivl det faglige grundlag for den fremtidige indsats. Derfor skal de mange medarbejdere og eksperter, der har bidraget til arbejdet have tak for indsatsen. Det er mit ønske, at denne rapport ikke havner på en hylde. Dertil er problemstillingen alt for barsk, alt for omfattende og alt for omkostningskrævende. Både for de mennesker, der har brug for kvalificeret hjælp og for regionen. Denne rapport er et stort skridt i den rigtige retning. Carl Holst Regionsrådsformand MTV behandling og rehabilitering af PTSD 9

11

12 Resume Indvandrere, herunder flygtninge, udgjorde pr. 1. januar ,6% af den danske befolk ning. Danske undersøgelser viser, at indvandrere bl.a. har højere behandlingsrater for soma tiske sygdomme, har højere forbrug af sundhedsydelser og rapporterer langt højere forekomst af visse psykiske lidelser, end baggrundsbefolkningen. Særligt er antallet af kontakter til sundhedsvæsenet pga. PTSD langt højere for indvandrere end for andre grupper. Historisk set har gruppen af indvandrere og flygtninge med PTSD været overset og underbehandlet i det psykiatriske behandlingssystem, og behandlingskapaciteten synes ikke at være sufficient i de nuværende specialiserede, tværfaglige institutioner, ligesom der hidtil har manglet undersøgelser af effekten af behandlingen og rehabiliteringen. Denne rapport er det samlede resultat af opdrag fra Region Syddanmarks psykiatristab om litteraturstudie af evidensen for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, med særligt henblik på traumatiserede flygtninge. Litteraturstudiet er udformet i MTV-perspektiv og belyser evidensen ud fra elementerne teknologi, organisation, patient og økonomi. Teknologien består af specialiseret, tværfaglig indsats, der her er afgrænset til den terapi og bistand, der ydes af psykologer, psykiatere, fysioterapeuter og socialrådgivere. Den psykoterapeutiske og psykofarmakologiske behandling er sammen med organisatoriske forhold undersøgt, beskrevet og dokumenteret langt mere omfangsrigt end de øvrige former for bistand, ligesom elementerne patient og økonomi generelt er underbelyst i relation til behandling af PTSD. Der sammenfattes og konkluderes i det omfang, evidensen muliggør, ligesom der fremsættes en række anbefalinger vedr. assessment, behandling og rehabilitering, forskning og doku mentation, udredning og forløb, organisation samt for de øvrige MTV-elementer. MTV behandling og rehabilitering af PTSD 11

13

14 Abstract Immigrants including refugees made up 6.6% of the Danish population by the 1 st of January Research on the Danish immigrant population show higher rates of treatment for physical illness and use of health care resources, and report a higher level of occurrence of certain mental disorders than the general population. In comparison, the number of contacts to the health care services due to PTSD is particularly higher. Previously immigrants and refugees with PTSD have been neglected by the Danish general psychiatric health care services, just as the present treatment capacity is insufficient in the specialized, interdisciplinary treatment facilities. The effectiveness of the treatment and rehabilitation programs has yet to be studied and documented. This comprehensive report is the final outcome of enquiries on a literature review of the scienti fic evidence on treatment and rehabilitation of patients with PTSD, with particular reference to traumatized refugees, commissioned by the Region of Southern Denmark s department of psychiatry. The literature review is summarized in a Health Technology Assessment (HTA) perspective, examining the elements technology, organisation, patient and economy. The technology of interest consists of a specialized, interdisciplinary effort, here defined as the therapy and assistance provided by psychologists, psychiatrists, physiotherapists and social workers. Psychotherapy and pharmacotherapy, organisation are by far more comprehensively studied and documented than the other treatment approaches; just as treatment aspects regarding the patient and economy are generally underexposed in relation to PTSD. The evidence is summarized and concluded as far as the findings from the literature review allow. Recommendations for the future are made with regard to assessment, treatment and rehabilitation, research and documentation, diagnosing and patient courses, organisation as for the rest of the HTA elements. MTV behandling og rehabilitering af PTSD 13

15 Projektorganisation Projektgruppen blev nedsat af Center for Kvalitet primo 2008 og udvidet med ekstern faglig ekspertise, angivet med*. Styregruppen såvel som eksterne interessenter blev løbende inddraget i projektfasen. Projektgruppen bestod af: Marie Lund Projektleder og specialkonsulent ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark Cand.scient.pol., sygeplejerske Jens Hardy Sørensen* Forskningsleder og psykologfaglig konsulent ved CETT, Vejle Specialist og supervisor i psykoterapi, cand.psyk., ekstern lektor ved Syddansk Universitet Janne Buck Christensen Forskningsmedarbejder ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark Stud.scient.san.publ., sygeplejerske Anne Mette Ølholm Studentermedhjælper ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark Stud.scient.san.publ. Styregruppen bestod af: Arne Poulstrup Centerchef, Speciallæge i samfundsmedicin, Ph.d., Center for Kvalitet, Region Syddanmark Anette Bækgaard Jakobsen Afdelingschef, Psykiatristabens ledelsessekretariat, Region Syddanmark Marianne Lauritzen Centerchef, Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT), Vejle Vibeke Hallas Centerleder, Rehabiliterings Center for Torturoverlevere og Traumatiserede Flygtninge, (RCT Fyn), Odense Niels Krustrup Centerleder, Rehabiliterings Center for Torturofre- Jylland (RCT Jylland), Haderslev 14 MTV behandling og rehabilitering af PTSD

16 Anna Marie Erbs Behandlingsleder, RehabiliteringsCenter for Torturofre- Jylland (RCT Jylland), Haderslev Marie Lund Projektleder, Center for Kvalitet, Region Syddanmark Janne Buck Christensen Stud.scient.san..publ, sygeplejerske, Center for Kvalitet, Region Syddanmark Anne Mette Ølholm Stud.scient.san.publ, Center for Kvalitet, Region Syddanmark Intern validering og konsulentbistand indhentet fra: Ask Elklit Professor i klinisk psykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Christian Simonsen Speciallæge i psykiatri, psykiatrisk konsulent på behandlingscentrene OASIS og CETT Malene Fabricius Jensen Informationsspecialist, Biblioteksfaglig leder, Sundhedsstyrelsens Enhed for Medicinsk Teknologivurdering Sven-Erik Baun Christensen Ledende bibliotekar, Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), København Ekstern review: Peter Berliner Lektor, mag. art. ved Institut for Psykologi,Center for Multietnisk Traumeforskning (MET), Københavns Universitet Jane Kraglund Direktør i Sundhed, Region Syddanmark Kristian Kidholm Ph.D i Sundhedsøkonomi, MTV-konsulent ved Forsknings- og MTV-afdelingen, Odense Universitetshospital MTV behandling og rehabilitering af PTSD 15

17

18 1. Indledning Denne rapport er det samlede resultat af to særskilte opdrag fra Psykiatristaben i Region Syddanmark. Første opdrag lød på afdækning af evidensen for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, med særligt henblik på traumatiserede flygtninge, hvor feltet ønskedes belyst i MTV-perspektiv med litteraturstudie af elementerne Teknologi, Patient og Økonomi. Organisation blev, som det fjerde element af en MTV, i første omgang ekskluderet, men senere inddraget som et særskilt opdrag. Produktet heraf er nu integreret i denne samlede rapport, der er forsøgt tilpasset en bredere målgruppe end blot regionale beslutningstagere og plan lægge re. At tilgodese flere faglige og administrative niveauer har udgjort den første store udfordring i projektet. Behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge med PTSD foregår via en tværfaglig, specialiseret behandlingsindsats, der er rettet mod bearbejdning og ressourceopbygning i forhold til de fysiske, psykiske og sociale symptomer og problemstillinger, som patienterne præsenterer. Problemstillingerne er en konsekvens af eksponering for krig, flugt, tortur, forfølgelse og organiseret vold og er omfattet af diagnosen posttraumatic stress disorder, herefter refereret som PTSD. I det researcharbejde, der ligger til grund for afrapporteringen, fremgår det, at det ikke er alle flygtninge, der lider af PTSD, ligesom ikke alle patienter med PTSD er flygtninge, hvorfor videnskabelig litteratur om forskning i patienter med PTSD rummer andre og flere populationer end flygtninge. Dette udgør en udfordring for systematikken i afdækningen af, hvad evidens er i relation til behandling og rehabilitering af patienter med PTSD og traumatiserede flygtninge og har samtidigt udgjort den anden store udfordring for projektet. En forudsætning for at kunne afdække evidensen for behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge er derfor først og fremmest at afdække evidensen for behandling af patienter med PTSD generelt. Dernæst at foretage en afgrænset fremstilling af den videnskabelige evidens, der er produceret med specifikt udgangspunkt i flygtningepopulationen med de problemstillinger, der kendetegner denne gruppe. Det antages her, at der er så høj grad af over ensstemmelse mellem de symptomer og problemstillinger, som torturoverlevere og traumatiserede flygtninge uden torturoplevelser henvises til behandling med, at det ikke giver mening at adskille de to grupper i beskrivelsen af evidensen for behandling og rehabilitering. Rapporten er således ikke tiltænkt som en guideline til diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med PTSD eller en gennemgribende diskussion og analyse af PTSD begrebet i relation til traumatiserede flygtninge. Rapporten skal udelukkende læses som en fremstilling af den foreliggende evidens for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, baseret på et systematisk litteraturstudie suppleret med ekspertviden. MTV behandling og rehabilitering af PTSD 17

19 1.1. Baggrund for rapporten Behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge er en regional opgave finansieret inden for rammerne af Sundhedsloven, Lov om Social Service og Integrationsloven (1) 1. Behand lingen tilbydes primært flygtninge med opholdstilladelse i Danmark eller danske statsborgere med tidligere flygtningestatus, der har været udsat for traumer og/eller tortur som følge af krig eller anden politisk- eller organiseret vold (2) 2. Der knytter sig særlige, vedvarende fysiske, medicinske og sociale problemstillinger til livet som traumatiseret flygtning i eksil, ud over de symptomer, der er omfattet af diagnosen PTSD. At diagnosticere en traumatiseret flygtning med PTSD rummer end ikke omfanget og kompleksiteten af effekterne af tortur og traumatiserende hændelser; livet i eksil er i sig selv forbundet med problemstillinger vedr. social tilpasning og -isolation, tab af socio-økonomisk status, adskillelse fra familiemedlemmer og lignende. Patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, har generelt en højere forekomst af både somatisering og fysiske lidelser end baggrundsbefolkningen (3). Dette kan betyde et øget forbrug af primære sundhedsydelser (4), øget udskrivning af medicin samt generel overdødelighed, foruden de indirekte omkostninger som nedsat livskvalitet, langvarig funktionsnedsættelse og den sociale og familiemæssige byrde, lidelsen udgør (5). Der er evidens for et kronisk og livsvarigt forløb af PTSD, hvis der ikke behandles (3). Der synes at være betragtelige menne skelige omkostninger, der kan lede til samfundsmæssige omkostninger forbundet med at undlade at behandle, grundet mental, fysisk og social funktionsnedsættelse. Allerede i 2001 konkluderede en arbejdsgruppe vedr. rehabilitering af traumatiserede flygtninge under det daværende Sundhedsministerium, at der var en ulige fordeling af behandlingstilbud under det samlede sundhedsvæsen og for lange ventetider på behandling, hvorfor der var behov for en udbygning, udvikling og forbedring af behandlingstilbuddene samt for undersøgelser af effekten af behandlingen og rehabiliteringen (6). Der foreligger, efter projektgruppens bedste vidende, hidtil ikke noget samlet, dansk materiale om effekten af behandling og rehabilitering til traumatiserede flygtninge, ligesom der heller ikke er identificeret danske eller udenlandske MTV-rapporter om emnet. 1 Hjemmesiden besøgt den 14. maj Traume.dk er en internetportal der er udarbejdet af og udviklet i et samarbejde mellem Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre (RCT København), Dansk Flygtningehjælp, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri på Rigshospitalet (VfTP) og Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT) i Vejle (www.traume.dk). Hjemmesiden besøgt d. 9. juni MTV behandling og rehabilitering af PTSD

20 1.2. Formål Jf. opdraget belyser denne rapport ikke en enkelt problemstilling i relation til behandling og rehabilitering af patienter med PTSD og traumatiserede flygtninge. Formålet med denne MTV-rapport er således: at afklare og sammenfatte den foreliggende evidens for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, på baggrund af et systematisk litteraturstudie. Rapporten er således ikke tiltænkt som en guideline til diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med PTSD eller en gennemgribende diskussion og analyse af PTSD begrebet i relation til traumatiserede flygtninge. Rapporten skal læses som en fremstilling af den foreliggende evidens for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, baseret på et systematisk litteraturstudie. Der er ikke iværksat primærforskning til yderligere afklaring eller uddybning af MTV-spørgsmål, da det ligger uden for opdraget. Der sammenfattes udelukkende fund fra videnskabelig primær- og sekundær litteratur, og hvor dokumentationen for behandlingseffekten er ufuldstændig, fremstilles der i stedet en række anbefalinger og forbehold (for tolkningen af evidensen) baseret på faglige ekspertvurderinger. Rapporten belyser delelementerne teknologi, organisation, patient og økonomi, hvor hvert element har en række delspørgsmål knyttet dertil: Figur 1: Oversigt over MTV-elementer indeholdt i opdraget og tilknyttede MTV spørgsmål Teknologi Hvilke former for behandling i den tværfaglige, specialiserede indsats forbedrer outcome for patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge med kompleks PTSD? Patient Hvad er patienter med PTSD og traumatiserede flygtninges syn på og erfaringer med (tværfaglig, specialiseret) behandling? Organisation Hvilke former for organisering er optimal for den tværfaglige specialiserede behandling af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge? Økonomi Hvilke samfundsmæssige omkostninger er der forbundet med (tværfaglig, specialiseret) behandling af patienter med PTSD og traumatiserede flygtninge sammenlignet med ikke at behandle? MTV behandling og rehabilitering af PTSD 19

21 Tilgangen til behandling og rehabilitering i denne rapport er, at vi anser behandling og rehabilitering som to uadskillelige størrelser qua patientgruppens problemstillinger med eksempelvis uafklarede forhold ved bolig, arbejde, økonomi, børn og skole. Dette er med virkende årsager til, at behandling af denne gruppe patienter først kan igangsættes, når de sociale forhold kan afklares og organiseres. Hermed bliver den tværfaglige, specialiserede indsats indtænkt under hele forløbet Målgruppe Målgruppen for denne rapport er både centrale og decentrale beslutningstagere og plan læggere på alle niveauer, samt klinikere i både primær og sekundær sektor. Desuden henvender den sig til alle andre faggrupper, der har berøring med patienter med PTSD og traumatiserede flygtninge i deres arbejde. Grundet kompleksiteten af de mekanismer, der ligger til grund for udviklingen og behandlingen af traumer, er visse afsnit 3 tilsvarende komplekse og kræver i en vis udstrækning fagspecifik baggrundsviden eller uddannelse af læseren. Andre læsere henvises til de lettere tilgængelige sammenfatninger, konklusioner og anbefalinger, der bygger på den viden og doku mentation, der er præsenteret i de pågældende afsnit. 20 MTV behandling og rehabilitering af PTSD

22 1.4. Afgrænsning af patientgruppen Som det fremgår af de indledende afsnit indeholder opdraget en afdækning af evidensen for behandling og rehabilitering for patienter med PTSD generelt, og gruppen af traumatiserede flygtninge. Ud over at beskrive og sammenfatte evidensen for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD generelt, er der gjort en ekstra indsats for at identificere evidens relateret til kompleks, kronisk PTSD, som den ses hos de traumatiserede og torturerede flygtninge, der er omfattet af behandlingscentrenes målgruppe 4. Som det fremgår i rapporten, er de symptomer, som traumatiserede flygtninge præsenterer ved henvisning til behandling, omfattet af diagnosen PTSD. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der uden videre kan generaliseres over patienter på tværs af diagnosen, fra overlevere af trafikulykker til mennesker, der i længere perioder har levet under og været på flugt fra totalitær kontrol og organiseret vold og terror. Der er både symptomatiske og karakterologiske forskelle på simpel og kompleks PTSD; symptombilledet forekommer mere sammensat, diffust og vedvarende ved kompleks PTSD, og patienterne udvikler ofte karakteristisk personlighedsændring inkl. ændret relationsmønster og identitet (7). Det er i denne henseende vigtigt at understrege, at problemstillingerne ved kompleks PTSD hos traumatiserede flygtninge er mangfoldige: Ud over at leve med de svære symptomer, som PTSD dækker over, er patienternes tilværelse ofte også præget af sorgreaktioner over tab af nære familiemedlemmer, ejendom, identitet og forsørgelsesgrundlag samt over livet i eksil. Mange lever desuden i generel uvished om opholdsgrundlaget i eksillandet, samt uafklarede økonomiske, sociale og bolig forhold. Patienternes basale tryghed opleves med andre ord som truet (8). 3 (Her tænkes dele af afsnit 4.0. og særligt teknologiafsnittet om psykoterapeutisk og psykofarmakologisk behandling i afsnit 5.0.) 4 Herefter refereres der til patientgruppen som traumatiserede flygtninge under den pragmatiske antagelse, at torturerede flygtninge også er traumatiserede. MTV behandling og rehabilitering af PTSD 21

23 1.5. Afgrænsning af teknologien Af Metodehåndbogen for Medicinsk Teknologivurdering (9) fremgår det, at begrebet Medicinsk Teknologi dækker over procedurer og metoder til undersøgelse, pleje, forebyggelse behandling og rehabilitering. I denne sammenhæng dækker teknologien over både behandling og rehabilitering, der tilsammen udgør den tværfaglige, specialiserede indsats på de behandlingsinstitutioner, der varetager opgaven. I denne rapport er denne indsats afgrænset til terapi og bistand fra primært psykologer, psykiatere, fysioterapeuter og socialrådgivere, selvom der reelt indgår flere faggrupper og terapiformer (f.eks. praktiserende læger, sociallæger, syge og sundhedsplejersker, pædagoger m.m.). Figur 2 illustrerer et kontinuum mellem det normale og patologiske reaktionsmønster efter en traumatisk begivenhed. Figuren markerer samtidigt afgrænsningen for denne rapport til den patientgruppe der udvikler et patologisk reaktionsmønster eller kronisk/kompleks PTSD og den tværfaglige, specialiserede indsats, der indgår i behandlingen deraf. Figur 2: Normalt og patologisk reaktionsmønster efter traumatisk begivenhed Overlevelsesmekanismer Stereotyp tænkning Mikrorationel tænkning Vold Trussel Psykologiske forsvarsmekanismer 1/2-1 år Målgruppe og terapeutisk fokus for MTV om behandling og rehabilitering af patienter med PTSD Traumatisk begivenhed Ulykke Katastrofe Chokfase Reaktionsfase Normal akut stressreaktion Bearbejdningsfase Normal posttraumatisk stressreaktion Nyorienteringsfase PTSD Posttraumatisk stress syndrom DESNOS/ Kronisk PTSD Tid Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse Kilde: Videreudviklet efter Williams og Nurmi (10) 22 MTV behandling og rehabilitering af PTSD

24 1.6. Rapportens opbygning Kapitel 1 er en introduktion til og afgræsning af rapporten, dens målgruppe og genstandsfelt samt udvalgte forskningsspørgsmål. Kapitel 2 præsenterer metoden for udarbejdelsen af rapporten, herunder hvilken søgestrategi og hvilke informationskilder, der har dannet grundlag for litteraturstudiet. Kapitel 3 er en kort beskrivelse af den viden, der er om flygtningepopulationen i Danmark, dvs. om den population af etniske minoriteter, der er kommet til landet som flygtninge. Denne sub-population er ikke en konstant størrelse og optræder ikke i nationale statistikker som flygtninge, men som indvandrere eller efterkommere deraf. Derfor antages det her, at de forskningsresultater, der foreligger vedr. etniske minoriteters forhold i Danmark og særligt i det danske sundhedsvæsen, også gælder for gruppen af (traumatiserede) flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, der er omfattet af behandlingscentrenes målgruppe. Kapitel 4 gennemgår diagnosticering, assessment, co-morbiditet og udbredelse af PTSD samt uddybende afsnit om faktorer, der påvirker udviklingen af PTSD. Desuden en kortfattet beskrivelse af de fysiske og sociale konsekvenser af at leve med PTSD. Kapitel 5 omhandler teknologi-perspektivet af PTSD for at skabe overblik over de teknologier, der eksisterer i forbindelse med behandling og rehabilitering af PTSD samt uddybende viden om de behandlingsmetoder, der anvendes. Fyldigheden af afsnittene for de enkelte teknologier er en afspejling af mængden af tilgængelig videnskabelig litteratur på området. Den psykoterapeutiske og psykofarmakologiske tilgang er således bedre belyst, og dermed fyldigere beskrevet, end fysioterapeutiske og sociale tilgange. Kapitel 6 omhandler organisationsperspektivet, hvor der indledes med en overordnet beskri velse af grundlæggende organisatoriske begreber set i relation til organiseringen af specialiserede behandlingscentre. Herefter følger en karakteristik af det ideelle behandlingscenter. Studier der har undersøgt organisatoriske forhold ved behandlingscentre, der er fundet i søgningen, gennemgås mhp. evidens. Kapitel 7 præsenterer patientperspektivet og patientpræferencer samt etiske problemstillinger relateret til forskning, behandling og tolkning relateret til behandling og rehabilitering af patienter med PTSD og traumatiserede flygtninge. Kapitel 8 præsenterer økonomiperspektivet med en introduktion til økonomisk evaluering og anvendelsen deraf i MTV-perspektiv. Omkostningsstudier og omkostningseffektiviteten af behandlingen af patienter med PTSD præsenteres i den udstrækning, der er fundet litteratur. Der er, jf. opdraget, ikke foretaget selvstændige analyser af ressourceforbruget eller omkostningseffektiviteten af behandling og rehabilitering på danske forhold. MTV behandling og rehabilitering af PTSD 23

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Introduktion til MTV-rapporten

Introduktion til MTV-rapporten Introduktion til MTV-rapporten Behandling og rehabilitering af PTSD Post Traumatisk Stress Disorder regionsyddanmark.dk Hvad er en MTV og hvorfor lave den? Sundhedsstyrelsen definerer en MTV (medicinsk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) - herunder traumatiserede flygtninge og torturoverlevere Psykiatrien i Region Syddanmark version 3, oktober 2011

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge I flygtningefamilier, Fyraftensmøde, Silkeborg Kommune 6. februar 2013 Mette Blauenfeldt, Leder

Læs mere

Flygtninge og traumer

Flygtninge og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge og traumer Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Bornholm, 20. marts 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer PSYKOTERAPI med traumatiserede flygtninge Behandlingsmanual Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer Seks psykologer har udarbejdet en behandlingsmanual

Læs mere

www.tentsproject.eu 1

www.tentsproject.eu 1 www.tentsproject.eu 1 Denne folder er udarbejdet af J. Bisson (Dr. Med, FRCPsych) og B. Tavakoly (ph.d.), Cardiff Universitet, Wales, Storbritannien(2009) med bidrag fra partnere i Det Europæiske Netværk

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge

Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge 32 I november 2008 udgav Center for Kvalitet, Region Syddanmark, en såkaldt medicinsk teknologivurdering

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Behandling af traumatiserede. flygtninge

Behandling af traumatiserede. flygtninge FLYGTNINGE AF ULRIK JØRGENSEN M.FL. Behandling af traumatiserede flygtninge I artiklen Hjælp til traumatiserede flygtninge, Psykolog Nyt 23, 2006, anklagede lektor Peter Berliner danske rehabiliteringscentre

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer. Stine Lundstøm Kamionka Cand.

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Ringsted Kommune 23. Oktober 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner Tillægsaftale til den regionale samarbejdsaftale for det psykiatriske område regionsyddanmark.dk Godkendt af sunhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra Region Hovedstadens Indvandrermedicinsk Klinik

Erfaringer fra Region Hovedstadens Indvandrermedicinsk Klinik Erfaringer fra Region Hovedstadens Indvandrermedicinsk Klinik Helge J. Kjersem 26/11-2014: Særlige Sundhedsydelser for Migranter: Hvad er behovet og hvad kan IMK? Region Hovedstadens Indvandrermedicinske

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere