Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004"

Transkript

1 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde Regeringens strategi mod ghettoer Oprykningsretten virker Nyt om miljø Delegeretmøde Advarsel mod salg Spadestik til 19 ny særboliger Søagerpark tager form Jan Christiansen 50 år 25 års jubilæum Fællesmøde Repræsentantskabsmøde PersonaleNyt Lov om salg vedtaget Fredag den 4. juni 2004 vedtog Folketinget L182 om forsøg med salg af almene boliger. Loven om salg er udformet som et 3- års forsøg, der gælder fra den 1. januar 2005 og frem til 31. december 2007, men allerede fra den 1. juli 2004 kan kommuner og boligorganisationer sende ansøgning til Økonomi- og Erhvervsministeriet om, at boliger i en afdeling kan sælges til beboerne - eller til tredjemand, hvis der er tale om ledige boliger. Sidst i juni udgiver Erhvers- og Boligstyrelsen en bekendtgørelse - og i efteråret kommer der så en egentlig vejledning. Læs mere om salg næste side. Ny direktør i 3B Niels Peter Pedersen har skiftet job, og bestyrelsen for Fællesadministrationen 3B har udnævnt Benny Flindt til ny administrerende direktør. Benny Flindt er et velkendt ansigt i den almene sektor, hvor han har arbejdet i mere end 30 år. Benny Flindt har været ansat i 3B siden 1989, hvor han startede som økonomidirektør og siden blev forvaltningsdirektør. Der sker en del Der er sket en del i 3B siden sidste udgave af Kanal 3B. Her samler formand for 3B Hanne Bolvig op på nogle af de mange bolde, der er i luften. 3B har afsluttet den del af kompetenceudviklingen, der involverer eksterne undervisere, og medarbejderne skal nu til at bruge det, de har lært - blandt andet i tværgående projektgrupper og ved videndeling. I mellemtiden har Niels Peter Pedersen fundet et andet og mindre tidskrævende arbejde, og 3B s formandskab har udnævnt Benny Flindt til administrerende direktør. Nu regner vi med at få et stille og fredeligt forløb, hvor alle afdelinger får ro til at koncentrere sig om at bruge de nye kompetencer i det daglige arbejde. Det bliver der også god brug for. Dels er loven om forsøg vedtaget, dels er regeringen kommet med en strategi mod ghettoisering. Strategien indeholder mange ord, men der er ikke sat penge af til at sætte handling bag. I strategien sætter regeringen lighedstegn mellem kontanthjælpsmodtagere og sociale tabere. Det er efter min mening ikke i orden. Vi har mange både danskere og folk af anden etnisk oprindelse, der bor og fungerer fint i vores afdelinger. Man bør i stedet gøre noget konsekvent for at skaffe folk arbejde - og hvis de ikke kan arbejde, så give dem en tålelig tilværelse. Med disse ord ønsker jeg alle i formandskabet, i afdelingsbestyrelserne, samarbejdsparter og medarbejdere en rigtig god sommer. Hanne Bolvig 120 boliger i Ørestad City FB og KSB har sammen med SAB/KAB i Ørestad City vundet opførelsen og driften af 240 boliger, som bliver fordelt med 60 til FB, 60 til KSB og 120 til SAB. 3B og KAB har sammen vundet udbuddet om ca. 240 boliger i Ørestad City. Og glæden er stor - ikke mindst blandt de mange medarbejdere, der har ydet en ekstra indsats i forbindelse med at deltage i udbuddet. Men der er også en grund til at være stolt over at have vundet en så markant konkurrence. Syv team er nu valgt ud til at deltage i projektkonkurrencen og komme med forslag til, hvordan boligerne skal se ud. Konkurrencen udskrives den 5. juni, og forslagene skal afleveres senest den 19. august Byggeriet anslås til at ville koste ca. 440 mio. kr., og indflytning forventes i foråret KAB er koordinerende forretningsfører på byggerierne. 3B er repræsenteret i projektets styregruppe sammen med KAB, Københavns Kommune og Ørestadsselskabet.

2 BL nyheder Kanal 3B - Juni 2004 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening BL nedlægger kongres Boligselskabernes Landsforening har holdt sin sidste kongres. Nedlæggelsen af kongressen skete på en ekstraordinær kongres lørdag den 27. marts 2004, hvor 71 procent af de stemmeberettigede bakkede op om bestyrelsens forslag om at afskaffe kongressen og give repræsentantskabet udvidede beføjelser. Ud af de stemmer stemmer sagde 786 ja, 304 nej og 11 hverken ja eller nej. Kongressen blev holdt hvert 3. år. På dagsordenen var målsætningsprogram og boligpolitiske emner samt valg af formand og næstformand. Repræsentantskabet nu øverste myndighed BL s øverste myndighed er fremover repræsentantskabet. Hvert andet år skal de så vælge formand og næstformand, mens der hvert år skal vedtages et handlingsprogram. Erstatningen af kongressen med repræsentantskabet er et led i moderniseringen af Boligselskabernes Landsforening. Det sker for at skabe en mere tidssvarende ledelsesstruktur og for at styrke BL som brancheorganisation. Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 10 BL s høringssvar på lovudkast om forsøg med salg af almene boliger. Nr 11 Ungdomsboligbidrag i 2003 og 2004 Nr. 12 Statistiske nøgletal Nr. 13 Forslag til ny standardaftale om overdragelse af byggeri fra en bygherre til en driftsherre Nr. 14 Fraflytningsgebyr - nyt fra Erhvervs- og Boligstyrelsen Nr. 15 Lønstatistik 2003 for ejendomsfunktionærer Nr. 16 Højesteretsdom - 25-årig søn kunne ikke fortsætte i moderens lejemål Nr. 17 Forbedring af Find Bolig på BL s hjemmeside Nr. 18 Henlæggelse til dispositionsfond Nr. 19 Tærskelværdier for perioden Nr. 20 Ny lovgivning Nr. 21 Forsøg med salg af almene boliger Se BL-informerer på BL's hjemmeside Salg vedtaget som forsøg Forsøg med at sælge almene boliger er en reel mulighed, men forslag om salg kan først fremsættes på afdelingsmøder efter den 1. januar Den 4. juni 2004 blev lovforslaget om salg af almene boliger vedtaget - og indholdet i loven svarer næsten til det lovforslag, som blev sendt i høring i februar. Loven er 3-årig og gælder fra 1. januar 2005 til 31. december Forudsætningen for at sælge ud af boligerne i en afdeling er, at der på et afdelingsmøde er flertal for salg. Og et forslag om salg kan først fremsættes på et afdelingsmøde efter den 1. januar Hovedlinjerne i loven Beslutter et afdelingsmøde, at beboerne skal have ret til at købe deres bolig, skal enten kommunalbestyrelsen eller boligorganisationens øverste myndighed støtte salget. Og så skal Økonomi- og Erhvervsministeren i øvrigt godkende alle forsøg med salg. Det er kun familieboliger, som er mere end 15 år gamle, der kan sælges. Boligerne skal sælges til markedspris, men køberen ydes et rente- og afdragsfrit lån på 30% af markedsprisen. Lånet skal indfris, når køberen sælger boligen videre. Det er som udgangspunkt de nuværende beboere, der kan købe. Men i områder med problemer kan ledige boliger sælges til tredjemand. Er der allerede solgt 5% eller flere af de almene boliger i en kommune, kan kommunen modsætte sig, at der bliver solgt flere boliger. Er der solgt almene boliger i kommunen, kan den ved tilsagn til nye boliger få refunderet 40% af grundkapitalen, og staten kan få refunderet 40% af den statslige ydelsesstøtte. Er der et nettoprovenu fra salg i en boligorganisation, vil denne få reserveret 10% af provenuet til en trækningsret, som vil blive udbetalt, hvis organisationen får tilsagn i samme kommune inden for en periode på 10 år efter salget. 2 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax kundeafdelingen Mail Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag DT Kommunikation Næste nummer August 2004 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg - deadline er 6. august 2004

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Repræsentantskabsmøde 3B holdt repræsentantskabsmøde i LO s nye hovedsæde på Islands Brygge. Byggesager i 3B I år blev 3B s repræsentantskabsmøde holdt i utroligt smukke omgivelser, nemlig LO s hovedsæde på Islands Brygge. Mødet startede med en kort præsentation og rundvisning, som Peter Rasmussen fra Ai-gruppen stod for. Hanne Bolvig supplerede den skriftlige beretning med at fortælle om den lov om forsøg med salg af almene boliger, Folketinget har vedtaget. Hun fortalte også, at i stedet for de forventede 2.7 mia. kr. er 5.5 mia. kr. af de penge, beboerne har sparet op i Landsbyggefonden via huslejen til renovering af nedslidte bygninger, i stedet brugt til støtte af nybyggeri. Herefter kom Hanne Bolvig ind på regeringens strategi mod ghettoisering I regeringens strategi mod ghettoisering indgår tre hovedelementer: En ny model for anvisning af almene boliger, hvor kommunen får mulighed for at afvise ansøgere på kontanthjælp Etablering af en programbestyrelse med repræsentanter fra den almene boligsektor, erhvervsliv og kommuner. Bestyrelsen skal løbende følge udviklingen og vurdere behovet for dispensationer, forsøg og og nye initiativer En række specifikke integrationsinitiativer med indsats for forebyggelse af kriminalitet, lektiehjælp, frivillighedsarbejde m.m. Strategien består samtidig af tre trin, nemlig akuthjælp til de mest belastede områder, indsats for at skabe en bredere beboersammensætning over de og efter kort at have berørt status på medarbejdernes kompetenceudvikling, det nye byggeri i Ørestad City og nogle af de mange priser og flotte omtaler, 3B har opnået i løbet af året, sluttede Hanne Bolvig med at takke sine kolleger i bestyrelser og formandskab og personalet fik en oprigtig tak for deres store arbejde både i dagligdagen og med de mange ekstra kursusdage. Benny Flindt fremlagde 3B s regnskab for Det viste et underskud på kr., som bestyrelsen har bevilget til uddannelse ud over det, der på forhånd var afsat i budgettet. Repræsentantskabsmødet sluttede som sædvanlig med spisning. Regeringens strategi mod ghettoer Maj 2004 udgav regeringen et oplæg til strategi mod ghettoisering, som nu skal til debat og høring. næste 2-3 år - og langsigtede initiativer, der skal forebygge nye ghettoområder. Barometer skal afsløre problemer Regeringen opererer med fem træk, der er karakteristiske for ghettoer: 1. Høj andel af voksne på kontanthjælp 2. Lavt uddannelsesniveau 3. Store almene boligområder 4. Skævt til- og fraflytningsmønster 5. Mangel på privat erhverv og private investeringer Regeringen vil i 2004 udarbejde nogle præcise indikatorer for, hvornår et område er er ved at udvikle sig til en ghetto - et såkaldt problembarometer. Barometeret skal vise, hvornår og hvor de forskellige indsatser skal sættes i værk. KSB-sager på vej: Dannebrogsgade nr. 12, hvor KSB og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune har indgået en aftale om ca. 19 boenheder, som skal lejes ud til særlige grupper. Skema A er sendt ind - og første spadestik blev taget den 3. juni Bogfinkevej, hvor det overvejes at bygge et bofællesskab. H44-byggesager i gang: Første spadestik til H44's nye byggeri Søagerpark blev taget den 21. maj 2003, og der var rejsegilde den 4. februar Forventet indflytning er oktober måske endda lidt før. Omprioriteringssager: Remisevænget Øst (FB) Remisevænget Nord (FB) Hørgården 1 (KSB) Hørgården 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) Automatisk bankoverførsel Udlæg til vedligeholdelse kan nu i nogle afdelinger overføres direkte til beboernes konti. 3B har undersøgt, om det kunne betale sig at indføre automatisk checkudskrivning. I stedet er det besluttet at bruge bankoverførsler via pc-bank. Foreløbig er bankoverførsler gennemført som pilotprojekt i enkelte afdelinger i forbindelse med refusion fra vedligeholdelseskontoen, men planen er naturligvis, at det på sigt skal erstatte den traditionelle checkudskrivning. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Oprykningsretten virker Oprykningsretten bidrager til velfungerende og mobilt boligmarked. I forbindelse med boligaftalen oktober 2002 blev det aftalt at gennemføre analyse af blandt andet oprykningsretten. Analysen er gennemført af By og Byg og SFI med en følgegruppe med repræsentanter fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, Socialministeriet og BL. Rapporten viser, at oprykningsretten (OR) medfører en væsentlig forøgelse af mobiliteten, at den bruges til ca. hver tredje ledige bolig - og at den ikke mindsker udbuddet af boliger. Et mønster er, at i forhold til den almindelige venteliste mindsker OR udbuddet af de ældste og de nyeste boliger, de billigste boliger og boliger mellem 60 og 90 m 2. Omvendt øges udbuddet af de mindste og største til dem på den almindelige venteliste. Det er især børnefamilier, som bruger OR til at flytte fra mindre til større, mens enlige og ældre flytter til mindre boliger. Det er især grupper uden for arbejdsmarkedet og de mindre velstillede, der benytter OR, ligesom mange indvandrere bruger den. Men også en ganske stor andel af beboere med middel eller høj indkomst benytter OR til intern oprykning. Og rapporten konkluderer, at OR er med til at sikre, at de bliver boende alment. Oprykningen medfører kun i begrænset omfang forøgelse af den sociale segregation, og der er ikke nogen stærk bevægelse fra afdelinger med mange uden beskæftigelse til afdelinger med få. Til gengæld bidrager OR til øget etnisk segregation. Danskere og indvan- Kort om oprykningsret Hvis man har en selvstændig lejekontrakt og har boet i boligen i 2 år, kan man med fortrinsret søge ind i en anden afdeling. drere har lige stor tilbøjelighed til at flytte til afdelinger med få indvandrere, men indvandrere og efterkommere har en væsentlig større tilbøjelighed end danskere til at flytte til afdelinger med mange indvandrere. Konklusionen er, at OR samlet set bidrager til et mere velfungerende og mobilt boligmarked - især for familier med de laveste indkomster. Gebyr væk Under overskriften Fraflytningsbegyr - nyt fra Erhvervs- og Boligstyrelsen meddeler BL-informerer, at BL har spurgt til styrelsens holdning til boligorganisationernes ret til at opkræve gebyr, når fraflytning tillades uden kontraktmæssigt opsigelsesvarsel. Styrelsens svarer, at man skal kunne dokumentere konkrete ekstra udgifter for at få boligen genudlejet hurtigt, hvis man vil opkræve et gebyr for det. Efter 3B s vurdering vil det være vanskeligt for ikke at sige umuligt, og 3B vil fra den 1. juni 2004 ikke længere kræve gebyr for hurtig genudlejning. Nyt fra miljøområdet Bettina Fellov har ordet 4 Agenda 21-høring i Københavns Kommune Agenda 21 planen for Københavns Kommune er nu sendt i høring, så det er nu, I skal komme med jeres input eller sætte spørgsmålstegn ved indholdet. Indholdet i den vedtagne Agenda 21 plan berører os en del, da den naturligvis vil beskrive kommunens indsatsområder og dermed give en pejling af, hvor økonomien går hen. Agenda 21 planen vil bl.a. være et udtryk for, hvilke emner debatterne vil handle om i den nærmeste fremtid, så det er vigtigt, at vi udøver indflydelse her. Det er nu, vi skal have vores mærkesager, sagerne som vi brænder for, og sagerne, som vi tror vil være i vælten i fremtiden. Det er nu, vi skal markere os. Input til Agenda 21 planen kan sendes til Bettina Fellov, som sender et fælles høringssvar for 3B. Københavns Kommune holder et borgermøde den 24. august kl i Trekanten, Kalvebod Brygge 47. Hvis man ankommer fra 15.30, er der forfriskninger. Agendaplanen kan hentes på nettet på hvor du finder den under Aktuelt. Folehavens grønne vaskeri Folehavens recirkulerede vaskeri er stadig i gang, og det kører fint. Men der har i perioder været problemer med lugten fra septiktanken (rådnetanken), men nu arbejdes der med at sikre en ny løsning i stedet for den gamle kulsilo. Den nye løsning er otte tanke i plast og sikrer, at vandet føres tilbage til en yderligere rensning, inden det kommer rent op i vaskemaskinerne. At der indføres en yderligere rensning, er blot for at sikre, at vandet renses bedre på et tidligere tidspunkt, så eventuelle gasser er afgasset, inden vandet ledes fra kælderen til vaskeriet. Ombygningen af septiktanken starter i sommerferien. Kom fugten i forkøbet Så kommer sommeren, der er god udluftning i vores boliger, kuldebroerne er væk, og der er langt færre indeklimaproblemer end om efteråret og vinteren. Det er nu, man kunne overveje en informationsindsats specielt i de afdelinger, der har haft problemer med indeklimaet. Måske i form af kampagnemateriale, måske i form af besøg.

5 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Delegeretmøde Afdelingen for ikke-bolighavende nedlagt efter ekstraordinært delegeretmøde. FB holdt delegeretmøde den 31. marts 2004, og de to dirigenter Lars Emanuel og Niels Olesen styrede som sædvanlig det hele med sikker hånd. Formand Hanne Bolvig kom i sin beretning ind på fire hovedtemaer, nemlig Demokrati, Partnerskab, BL og Salg af almene boliger. FB har nedsat et udvalg, der arbejder med at udvikle demokratiet i foreningen. Udvalget har i første omgang koncentreret sig om, hvordan FB får de unge i tale. Formanden opfordrede alle afdelinger til at finde 1-2 unge, der havde lyst til at fortælle, hvad der skal til for, at de har lyst til at deltage i demokratiet i afdelingen. Hanne Bolvig fortalte herefter, at de fire afdelinger på Amager og KSB s afdeling Hørgården har indgået partnerskab - Byudvikling i Partnerskaber (BiP), som i uge 2 havde holdt en meget spændende workshop. BL s fremtid var næste tema. Hanne Bolvig fortalte, at de tre bestyrelser i 3B var enige om at stemme mod nedlæggelse af kongressen af frygt for, at det repræsentantskab, der skulle afløse kongressen, blev for elitært. Men kongressen blev altså nedlagt. Det sidste tema, Hanne Bolvig kom ind på, var salg af almene boliger. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Indkomne forslag Herefter blev indkomne forslag behandlet. Vestergården 1 havde stillet forslag om frister for, hvornår årsregnskab og budget skulle være afdelingsbestyrelsen i hænde. Forslaget blev vedtaget efter mindre ændring. Herefter havde bestyrelsen stillet forslag om at nedlægge afdelingen ikkebolighavende. Efter kort debat blev forslaget vedtaget. Men da der ikke var nok delegerede til at ændre vedtægterne, blev der senere holdt et ekstraordinært delegeretmøde, der så endeligt besluttede at nedlægge afdelingen. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Hanne Bolvig meddelte, at Henning Andersen på grund af alvorlig sygdom ikke kunne genopstille til FB s bestyrelse. Karin Leegaard fra Egedalsvænge blev herefter valgt. Advarsel mod salg For afdelingsbestyrelsen i Måløv Park har Hans Peter Nielsen skrevet denne advarsel mod at vedtage forslag om salg på afdelingsmøde (forkortet af redaktionen). Tvangssalg af almene boliger kunne måske have været forhindret, hvis kampagnen mod salg også havde fokuseret på det beboerdemokratiske underskud. Et krav, det vil være svært at argumentere folkeligt imod, er, at ansvaret for fællesanlæg (fælleshus, udearealer, varmesystem mv.) i kommende afdelinger med blandede ejerformer skal udgå fra en forsamling, hvor alle beboere uanset om de er ejere eller almene lejere har én stemme per husstand. Med det krav ville der være blevet banket en kile ind mellem regeringen og Dansk Folkepartis vælgere. De sidste kan nemlig ikke acceptere at beboere opdeles i a-borgere og b-borgere. Omvendt kan regeringen umuligt imødekomme et krav om ægte ligestilling, som det er ridset op her, fordi det vil betyde, at enten skulle grundejerforeninger underlægges samme myndighedskontrol som almene afdelinger for eksempel kommunal godkendelse af låneoptagning eller også skulle denne kontrol opgives for almene boliger i blandede afdelinger. Begge dele helt uspiseligt for regeringen, hvis formål fra starten var at nurse ejergenet. Sig nej til salg Når vi i afdelingsbestyrelsen i Måløv Park alligevel synes, det er værd at fremføre vores synspunkt, er det, fordi det også er anvendeligt i næste fase, hvor kampen kan komme til at stå i de enkelte afdelinger. Her må de almene boligorganisationer gøre, hvad de kan for at gøre det klart for beboerne, at man ikke skal sige ja til salg. Også selvom ens gode nabo nu så gerne vil have lov at købe, for det koster, at man selv bliver andenrangsborger i sin egen bebyggelse. Pas på beboerdemokratiet Og så lige for en ordens skyld: At boligorganisationen har stemmeret på et årligt grundejerforeningsmøde, og at den evt. får lov til at uddelegere denne stemmeret til en afdelingsbestyrelsesformand, det kan jo ikke erstatte det daglige beboerdemokrati, hvor en afdelingsbestyrelse kanaliserer samarbejde rundt mellem beboere, udvalg, funktionærer og administration. Indtil videre er regeringen sluppet alt for nemt af sted med at skjule, at den ikke er interesseret i at skabe boligområder med blandede ejerformer, holdt sammen af forpligtende naboskab. 5

6 Nyt fra Boligselskabet KSB Spadestik til 19 nye særboliger Torsdag den 3. juni blev det første spadestik til Dannebrogsgade endelig taget. Næste sommer skal 19 rummelige boliger med fælleslokaler stå klar til særligt udsatte københavnere. Og som sædvanlig foregik det i et godt samarbejde mellem FAF og KSB. 6 Der var masser af smil og solskin, da første spadestik skulle tages til de nye boliger i Dannebrogsgade. Familie- og Arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard gik først på talerstolen: - Der er få ting som politiker, der glæder mig mere end at være med til at skaffe tag over hovedet til nogle af de mest udsatte og sårbare københavnere. Vi har i forvejen et utrolig godt samarbejde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og den almene boligsektor. De nye boliger i Dannebrogsgade er en flot videreudvikling af det samarbejde, sagde Bo Asmus Kjeldgaard blandt andet. Herefter var det formand for KSB, Hanne Larsen s tur: - Også for KSB er det med særlig glæde, vi i dag tager det første spadestik til Dannebrogsgade, fortalte Hanne Larsen. - Med Dannebrogsgade får vi en fleksibel bebyggelse, der kan tilpasses, hvis behovet ændrer sig, og afdelingen vil på bedste vis supplere den bredde, der allerede er i vores 27 afdelinger. Lige fra forsøgsbyggeri med medejerboliger i Blækhuset i Vanløse til Krattet for hjemløse, der ikke passer ind i traditionelle afdelinger, sagde Hanne Larsen. Efter de to taler var det så tid til at tage det obligatoriske første spadestik. Den nye afdeling Dannebrogsgade er i fem etager med udnyttet tagetage og fuld kælder. De 19 boliger og fælleslokale har et bruttoetageareal på i alt kvadratmeter - fordelt på et- og to-rumsboliger med et gennemsnitligt areal på cirka 40 kvadratmeter. Boligerne forventes klar til indflytning sommer Københavns Kommune får hundrede procent anvisningsret, og der er i forbindelse med byggeriet indgået en hensigtserklæring mellem KSB og FAF om opførelsen og driften af boligerne. Desværre betyder byggeriet, at denne flotte gavlmosaik forsvinder.

7 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Søagerpark tager form Dele af H44 s nyeste skud på stammen Søagerpark med 68 ny boliger tages i brug før tid. Søagerpark har været ramt af en del forsinkelser. Først skulle et regionsplantillæg på plads. Dernæst skulle det kontrolleres, om der var noget af arkæologisk interesse på grunden - og sidst skulle jorden renses for en mild grad af forurening. Men så blev første spadestik langt om længe taget 21. maj Der var rejsegilde den 4. februar og nu ser det ud til, at de første beboere allerede kan flytte ind 1. september i stedet for som forventet 1. oktober. Det er dog ikke alle boliger, der er klar til indflytning den dato, og entreprenøren skal fortsat bruge indkørslen fra Højsletten til maskinerne. De sidste boliger står som aftalt klar til indflytning den 1. oktober Jan Christiansen 50 år Fredag den 4. juni 2004 blev formand for H44 Jan Christiansen 50 år. 25 års jubilæum Fredag den 4. juni 2004 kunne Bent Pedersen fra Herlev Skole fejre sit 25 års jubilæum i H44. Bent Pedersen startede som ejendomsfunktionær i Toftegård og blev senere varmemester på Herlevgårdsvej og Herlev Torv. I august 2000 blev Bent Pedersen så varmemester på Herlev Skole. I anledning af jubilæet var der åbent hus på inspektørkontoret. Inspektør Ole Rasmussen takkede jubilaren for hans store indsats: - Du er god til at tage dig af de ældre og samarbejde med afdelingsbestyrelserne. Du er pligtopfyldende og omgængelig, og det sætter vi meget stor pris på, sagde Ole Rasmussen. Den runde dag blev fejret med reception i Hjortegårdens beboerhus, Hjortehuset, hvor der var en lind strøm af gratulanter. Næstformand Bjarne Kaspersen Hansen holdt tale for Jan Christiansen. Han sagde blandt andet: - Jeg iler med at ønske til lykke fra hele bestyrelsen, ligesom borgmester Kjeld Hansen har bedt mig overbringe dig sine bedste hilsner, sagde næstformanden. Han ilede videre med at give et billede af de mange år, Jan har deltaget som aktiv beboerdemokrat: - Du har siden 1982 været medlem af afdelingsbestyrelsen i Lille Birkholm i Herlev, nu Hjortegården, hvor du blev formand i Efterfølgende blev du valgt ind i boligselskabets bestyrelse og her valgt til formand i Du har stået i spidsen for mange store opgaver i Hjortegården for at sikre beboerne i afdelingen de bedst mulige rammer. Det gælder fx sammenlægning af de to afdelinger i Lille Birkholm til Hjortegården, en større renovering, ombygning af ca. 100 lejemål til tidssvarende boliger, etablering af flot beboerhus, multikablingsanlæg (antenne, telefon og internet). Du har også været dybt involveret i det arbejde, der har resulteret i, at Hjortegården har fået det grønne diplom, ligesom du har været en aktiv deltager i byudvalgsarbejdet, sagde Bjarne Kaspersen Hansen. Til slut blev der råbt hurra på Herlevvis - en, to og tre gange hurra. 7

8 Løst og fast 8 Fællesmøde Den 29. april 2004 var der fællesmøde for medlemmerne af Hjems afdelingsbestyrelser. På fællesmødets dagsorden var den aktuelle boligpolitik, gensidig orientering, BL, forvaltningsrevision, administrative procedurer samt råderet og B- ordning. Bremenshus har fået etableret Webspeed, men er meget utilfredse med den service, TDC har præsteret. Torsdag den 1. juli holder afdelingen 25 års jubilæum. I Sofiegade stopper den fælles vicevært med Prinsessegade, og man er i gang med at finde en ny. På grund af manglende mulighed for at få realkreditlån til køkkenudskiftning er projektet sat i bero. I stedet arbejdes med udskiftning af toiletter for at spare vand. Prinsessegade har haft problemer med at få gennemført vedligeholdelsesopgaver på grund af problemer med håndværkerne, langsommelige forretningsgange og den manglende ejendomsfunktionær. Det betyder, at mange opgaver skal gennemføres i år. Betonreparationer, vinduesreparationer samt færdiggørelse af murerarbejde, der skulle have været udført i 2003, samt ny port, dørtelefoner og HPFI relæer som dette års planlagte opgaver. Afdelingen har fået Web-speed. Heimdalshus har også fået Webspeed uden de store problemer. Der arbejdes med et projekt om køkkenudskiftning og alternativt udskiftning af køkkendøre. Afdeling har 25 års jubilæum i år. Der er forskellige opfattelser af proceduren i forbindelse med ind- og udflytninger, herunder fogedsager og beslutning om niveauer ved istandsættelse. Det er besluttet, at der generelt skal udarbejdes arbejdsbeskrivelser og mere konkret aftales niveauer i de enkelte afdelinger. Repræsentantskabsmøde På Hjems repræsentantskabsmøde den 9. juni 2004 blev det besluttet at sige administrationsaftalen med 3B op med udgangen af PersonaleNyt Goddag og velkommen til April 2004 Jimmy Heidelbach, Valby-ejendommene Maj 2004 Ulla Smith Vanges, projektsekretær i Byudvikling i Partnerskaber Olav Kirschoff, projektmedarbejder i 3B s byggeafdeling Jørgen Svendsen, Hjortegården Juni 2004 Benny Flindt, adm. dir. i 3B Henrik Borre, projektleder i 3B s byggeafdeling Ellen Højgaard Jensen, udviklingskonsulent i 3B og projektleder i Byudvikling i Partnerskaber Thomas Hvidkjær, Højstensgård Henrik Starholm, Tranehavegård Farvel til Marts 2004 Bo Brorson Christensen, Tranehavegård April 2004 Jimmi Lund Ast, 3B s IT-afdeling Nina Blumensaadt From, 3B s byggeafdeling Bent Bjarne Frølund, Kaysergården har valgt at gå på pension Jimmy Torben Christensen, Apostelgården/Porthuset Maj 2004 Niels Peter Pedersen, administrerende direktør i 3B Hanne Thomsen, udviklingskonsulent i 3B og projektleder i Byudvikling i Partnerskaber Juni 2004 Thorkild Steenhuus Olsen, driftschef i 3B Finn Midjord Persson, Hjortegården Kalender 2004 Tilbud om ny viden Velkomstkursus den 6. og 13. oktober Kursus i regnskab og budget den 30. oktober 3B Formandskabsmøde den 6. september Fælleskonference den november FB Bestyrelsesmøde den 16. september og den 2. december Foreningsmøde den 22. november KSB Bestyrelsesmøde den 21. september og den 9. december Formandsmøde den 7. oktober Orienteringsmøde den 24. november H44 Bestyrelsesmøde den 15. september Dødsfald Det er med dyb beklagelse, vi må meddele, at Bærhavens mangeårige formand, Henning Andersen, afgik ved døden onsdag den 14. april Henning Andersen var også medlem af FB s bestyrelse og var dybt engageret i beboerne og deres vilkår. Henning Andersen vil blive savnet - og de varmeste tanker går til familien.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juli 2005 Indhold Nyhed: Udvidet råderet Ny portal med ledige boliger AKB og KAB samler sine kræfter Introduktion til

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Fredag den 22. juni 2012, kl. 16.00 afholdtes repræsentantskabsmøde på selskabets kontor i Albanigade 44, Odense. Til stede var: Bestyrelsen: Formanden Mogens Lind Henning Jensen Øvrige medlemmer af repræsentantskabet:

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge I 1780 København V

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge I 1780 København V REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B 2017 TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL. 17.15 IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge 31-33 I 1780 København V valgavis_2017.indd 1 30-05-2017 13:54:51 INDHOLD SIDE 3 DAGSORDEN SIDE 4 DAGSORDEN

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter for Rødovre Boligselskab KAPITEL I Navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Rødovre Boligselskab. Dets hjemsted er Rødovre

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2010

3B s repræsentantskabsmøde 2010 3B s repræsentantskabsmøde 2010 14. juni 2010 kl. 18 Ingeniørforeningen - Kalvebod Brygge 31 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere