Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004"

Transkript

1 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde Regeringens strategi mod ghettoer Oprykningsretten virker Nyt om miljø Delegeretmøde Advarsel mod salg Spadestik til 19 ny særboliger Søagerpark tager form Jan Christiansen 50 år 25 års jubilæum Fællesmøde Repræsentantskabsmøde PersonaleNyt Lov om salg vedtaget Fredag den 4. juni 2004 vedtog Folketinget L182 om forsøg med salg af almene boliger. Loven om salg er udformet som et 3- års forsøg, der gælder fra den 1. januar 2005 og frem til 31. december 2007, men allerede fra den 1. juli 2004 kan kommuner og boligorganisationer sende ansøgning til Økonomi- og Erhvervsministeriet om, at boliger i en afdeling kan sælges til beboerne - eller til tredjemand, hvis der er tale om ledige boliger. Sidst i juni udgiver Erhvers- og Boligstyrelsen en bekendtgørelse - og i efteråret kommer der så en egentlig vejledning. Læs mere om salg næste side. Ny direktør i 3B Niels Peter Pedersen har skiftet job, og bestyrelsen for Fællesadministrationen 3B har udnævnt Benny Flindt til ny administrerende direktør. Benny Flindt er et velkendt ansigt i den almene sektor, hvor han har arbejdet i mere end 30 år. Benny Flindt har været ansat i 3B siden 1989, hvor han startede som økonomidirektør og siden blev forvaltningsdirektør. Der sker en del Der er sket en del i 3B siden sidste udgave af Kanal 3B. Her samler formand for 3B Hanne Bolvig op på nogle af de mange bolde, der er i luften. 3B har afsluttet den del af kompetenceudviklingen, der involverer eksterne undervisere, og medarbejderne skal nu til at bruge det, de har lært - blandt andet i tværgående projektgrupper og ved videndeling. I mellemtiden har Niels Peter Pedersen fundet et andet og mindre tidskrævende arbejde, og 3B s formandskab har udnævnt Benny Flindt til administrerende direktør. Nu regner vi med at få et stille og fredeligt forløb, hvor alle afdelinger får ro til at koncentrere sig om at bruge de nye kompetencer i det daglige arbejde. Det bliver der også god brug for. Dels er loven om forsøg vedtaget, dels er regeringen kommet med en strategi mod ghettoisering. Strategien indeholder mange ord, men der er ikke sat penge af til at sætte handling bag. I strategien sætter regeringen lighedstegn mellem kontanthjælpsmodtagere og sociale tabere. Det er efter min mening ikke i orden. Vi har mange både danskere og folk af anden etnisk oprindelse, der bor og fungerer fint i vores afdelinger. Man bør i stedet gøre noget konsekvent for at skaffe folk arbejde - og hvis de ikke kan arbejde, så give dem en tålelig tilværelse. Med disse ord ønsker jeg alle i formandskabet, i afdelingsbestyrelserne, samarbejdsparter og medarbejdere en rigtig god sommer. Hanne Bolvig 120 boliger i Ørestad City FB og KSB har sammen med SAB/KAB i Ørestad City vundet opførelsen og driften af 240 boliger, som bliver fordelt med 60 til FB, 60 til KSB og 120 til SAB. 3B og KAB har sammen vundet udbuddet om ca. 240 boliger i Ørestad City. Og glæden er stor - ikke mindst blandt de mange medarbejdere, der har ydet en ekstra indsats i forbindelse med at deltage i udbuddet. Men der er også en grund til at være stolt over at have vundet en så markant konkurrence. Syv team er nu valgt ud til at deltage i projektkonkurrencen og komme med forslag til, hvordan boligerne skal se ud. Konkurrencen udskrives den 5. juni, og forslagene skal afleveres senest den 19. august Byggeriet anslås til at ville koste ca. 440 mio. kr., og indflytning forventes i foråret KAB er koordinerende forretningsfører på byggerierne. 3B er repræsenteret i projektets styregruppe sammen med KAB, Københavns Kommune og Ørestadsselskabet.

2 BL nyheder Kanal 3B - Juni 2004 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening BL nedlægger kongres Boligselskabernes Landsforening har holdt sin sidste kongres. Nedlæggelsen af kongressen skete på en ekstraordinær kongres lørdag den 27. marts 2004, hvor 71 procent af de stemmeberettigede bakkede op om bestyrelsens forslag om at afskaffe kongressen og give repræsentantskabet udvidede beføjelser. Ud af de stemmer stemmer sagde 786 ja, 304 nej og 11 hverken ja eller nej. Kongressen blev holdt hvert 3. år. På dagsordenen var målsætningsprogram og boligpolitiske emner samt valg af formand og næstformand. Repræsentantskabet nu øverste myndighed BL s øverste myndighed er fremover repræsentantskabet. Hvert andet år skal de så vælge formand og næstformand, mens der hvert år skal vedtages et handlingsprogram. Erstatningen af kongressen med repræsentantskabet er et led i moderniseringen af Boligselskabernes Landsforening. Det sker for at skabe en mere tidssvarende ledelsesstruktur og for at styrke BL som brancheorganisation. Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 10 BL s høringssvar på lovudkast om forsøg med salg af almene boliger. Nr 11 Ungdomsboligbidrag i 2003 og 2004 Nr. 12 Statistiske nøgletal Nr. 13 Forslag til ny standardaftale om overdragelse af byggeri fra en bygherre til en driftsherre Nr. 14 Fraflytningsgebyr - nyt fra Erhvervs- og Boligstyrelsen Nr. 15 Lønstatistik 2003 for ejendomsfunktionærer Nr. 16 Højesteretsdom - 25-årig søn kunne ikke fortsætte i moderens lejemål Nr. 17 Forbedring af Find Bolig på BL s hjemmeside Nr. 18 Henlæggelse til dispositionsfond Nr. 19 Tærskelværdier for perioden Nr. 20 Ny lovgivning Nr. 21 Forsøg med salg af almene boliger Se BL-informerer på BL's hjemmeside Salg vedtaget som forsøg Forsøg med at sælge almene boliger er en reel mulighed, men forslag om salg kan først fremsættes på afdelingsmøder efter den 1. januar Den 4. juni 2004 blev lovforslaget om salg af almene boliger vedtaget - og indholdet i loven svarer næsten til det lovforslag, som blev sendt i høring i februar. Loven er 3-årig og gælder fra 1. januar 2005 til 31. december Forudsætningen for at sælge ud af boligerne i en afdeling er, at der på et afdelingsmøde er flertal for salg. Og et forslag om salg kan først fremsættes på et afdelingsmøde efter den 1. januar Hovedlinjerne i loven Beslutter et afdelingsmøde, at beboerne skal have ret til at købe deres bolig, skal enten kommunalbestyrelsen eller boligorganisationens øverste myndighed støtte salget. Og så skal Økonomi- og Erhvervsministeren i øvrigt godkende alle forsøg med salg. Det er kun familieboliger, som er mere end 15 år gamle, der kan sælges. Boligerne skal sælges til markedspris, men køberen ydes et rente- og afdragsfrit lån på 30% af markedsprisen. Lånet skal indfris, når køberen sælger boligen videre. Det er som udgangspunkt de nuværende beboere, der kan købe. Men i områder med problemer kan ledige boliger sælges til tredjemand. Er der allerede solgt 5% eller flere af de almene boliger i en kommune, kan kommunen modsætte sig, at der bliver solgt flere boliger. Er der solgt almene boliger i kommunen, kan den ved tilsagn til nye boliger få refunderet 40% af grundkapitalen, og staten kan få refunderet 40% af den statslige ydelsesstøtte. Er der et nettoprovenu fra salg i en boligorganisation, vil denne få reserveret 10% af provenuet til en trækningsret, som vil blive udbetalt, hvis organisationen får tilsagn i samme kommune inden for en periode på 10 år efter salget. 2 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax kundeafdelingen Mail Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag DT Kommunikation Næste nummer August 2004 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg - deadline er 6. august 2004

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Repræsentantskabsmøde 3B holdt repræsentantskabsmøde i LO s nye hovedsæde på Islands Brygge. Byggesager i 3B I år blev 3B s repræsentantskabsmøde holdt i utroligt smukke omgivelser, nemlig LO s hovedsæde på Islands Brygge. Mødet startede med en kort præsentation og rundvisning, som Peter Rasmussen fra Ai-gruppen stod for. Hanne Bolvig supplerede den skriftlige beretning med at fortælle om den lov om forsøg med salg af almene boliger, Folketinget har vedtaget. Hun fortalte også, at i stedet for de forventede 2.7 mia. kr. er 5.5 mia. kr. af de penge, beboerne har sparet op i Landsbyggefonden via huslejen til renovering af nedslidte bygninger, i stedet brugt til støtte af nybyggeri. Herefter kom Hanne Bolvig ind på regeringens strategi mod ghettoisering I regeringens strategi mod ghettoisering indgår tre hovedelementer: En ny model for anvisning af almene boliger, hvor kommunen får mulighed for at afvise ansøgere på kontanthjælp Etablering af en programbestyrelse med repræsentanter fra den almene boligsektor, erhvervsliv og kommuner. Bestyrelsen skal løbende følge udviklingen og vurdere behovet for dispensationer, forsøg og og nye initiativer En række specifikke integrationsinitiativer med indsats for forebyggelse af kriminalitet, lektiehjælp, frivillighedsarbejde m.m. Strategien består samtidig af tre trin, nemlig akuthjælp til de mest belastede områder, indsats for at skabe en bredere beboersammensætning over de og efter kort at have berørt status på medarbejdernes kompetenceudvikling, det nye byggeri i Ørestad City og nogle af de mange priser og flotte omtaler, 3B har opnået i løbet af året, sluttede Hanne Bolvig med at takke sine kolleger i bestyrelser og formandskab og personalet fik en oprigtig tak for deres store arbejde både i dagligdagen og med de mange ekstra kursusdage. Benny Flindt fremlagde 3B s regnskab for Det viste et underskud på kr., som bestyrelsen har bevilget til uddannelse ud over det, der på forhånd var afsat i budgettet. Repræsentantskabsmødet sluttede som sædvanlig med spisning. Regeringens strategi mod ghettoer Maj 2004 udgav regeringen et oplæg til strategi mod ghettoisering, som nu skal til debat og høring. næste 2-3 år - og langsigtede initiativer, der skal forebygge nye ghettoområder. Barometer skal afsløre problemer Regeringen opererer med fem træk, der er karakteristiske for ghettoer: 1. Høj andel af voksne på kontanthjælp 2. Lavt uddannelsesniveau 3. Store almene boligområder 4. Skævt til- og fraflytningsmønster 5. Mangel på privat erhverv og private investeringer Regeringen vil i 2004 udarbejde nogle præcise indikatorer for, hvornår et område er er ved at udvikle sig til en ghetto - et såkaldt problembarometer. Barometeret skal vise, hvornår og hvor de forskellige indsatser skal sættes i værk. KSB-sager på vej: Dannebrogsgade nr. 12, hvor KSB og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune har indgået en aftale om ca. 19 boenheder, som skal lejes ud til særlige grupper. Skema A er sendt ind - og første spadestik blev taget den 3. juni Bogfinkevej, hvor det overvejes at bygge et bofællesskab. H44-byggesager i gang: Første spadestik til H44's nye byggeri Søagerpark blev taget den 21. maj 2003, og der var rejsegilde den 4. februar Forventet indflytning er oktober måske endda lidt før. Omprioriteringssager: Remisevænget Øst (FB) Remisevænget Nord (FB) Hørgården 1 (KSB) Hørgården 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) Automatisk bankoverførsel Udlæg til vedligeholdelse kan nu i nogle afdelinger overføres direkte til beboernes konti. 3B har undersøgt, om det kunne betale sig at indføre automatisk checkudskrivning. I stedet er det besluttet at bruge bankoverførsler via pc-bank. Foreløbig er bankoverførsler gennemført som pilotprojekt i enkelte afdelinger i forbindelse med refusion fra vedligeholdelseskontoen, men planen er naturligvis, at det på sigt skal erstatte den traditionelle checkudskrivning. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Oprykningsretten virker Oprykningsretten bidrager til velfungerende og mobilt boligmarked. I forbindelse med boligaftalen oktober 2002 blev det aftalt at gennemføre analyse af blandt andet oprykningsretten. Analysen er gennemført af By og Byg og SFI med en følgegruppe med repræsentanter fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, Socialministeriet og BL. Rapporten viser, at oprykningsretten (OR) medfører en væsentlig forøgelse af mobiliteten, at den bruges til ca. hver tredje ledige bolig - og at den ikke mindsker udbuddet af boliger. Et mønster er, at i forhold til den almindelige venteliste mindsker OR udbuddet af de ældste og de nyeste boliger, de billigste boliger og boliger mellem 60 og 90 m 2. Omvendt øges udbuddet af de mindste og største til dem på den almindelige venteliste. Det er især børnefamilier, som bruger OR til at flytte fra mindre til større, mens enlige og ældre flytter til mindre boliger. Det er især grupper uden for arbejdsmarkedet og de mindre velstillede, der benytter OR, ligesom mange indvandrere bruger den. Men også en ganske stor andel af beboere med middel eller høj indkomst benytter OR til intern oprykning. Og rapporten konkluderer, at OR er med til at sikre, at de bliver boende alment. Oprykningen medfører kun i begrænset omfang forøgelse af den sociale segregation, og der er ikke nogen stærk bevægelse fra afdelinger med mange uden beskæftigelse til afdelinger med få. Til gengæld bidrager OR til øget etnisk segregation. Danskere og indvan- Kort om oprykningsret Hvis man har en selvstændig lejekontrakt og har boet i boligen i 2 år, kan man med fortrinsret søge ind i en anden afdeling. drere har lige stor tilbøjelighed til at flytte til afdelinger med få indvandrere, men indvandrere og efterkommere har en væsentlig større tilbøjelighed end danskere til at flytte til afdelinger med mange indvandrere. Konklusionen er, at OR samlet set bidrager til et mere velfungerende og mobilt boligmarked - især for familier med de laveste indkomster. Gebyr væk Under overskriften Fraflytningsbegyr - nyt fra Erhvervs- og Boligstyrelsen meddeler BL-informerer, at BL har spurgt til styrelsens holdning til boligorganisationernes ret til at opkræve gebyr, når fraflytning tillades uden kontraktmæssigt opsigelsesvarsel. Styrelsens svarer, at man skal kunne dokumentere konkrete ekstra udgifter for at få boligen genudlejet hurtigt, hvis man vil opkræve et gebyr for det. Efter 3B s vurdering vil det være vanskeligt for ikke at sige umuligt, og 3B vil fra den 1. juni 2004 ikke længere kræve gebyr for hurtig genudlejning. Nyt fra miljøområdet Bettina Fellov har ordet 4 Agenda 21-høring i Københavns Kommune Agenda 21 planen for Københavns Kommune er nu sendt i høring, så det er nu, I skal komme med jeres input eller sætte spørgsmålstegn ved indholdet. Indholdet i den vedtagne Agenda 21 plan berører os en del, da den naturligvis vil beskrive kommunens indsatsområder og dermed give en pejling af, hvor økonomien går hen. Agenda 21 planen vil bl.a. være et udtryk for, hvilke emner debatterne vil handle om i den nærmeste fremtid, så det er vigtigt, at vi udøver indflydelse her. Det er nu, vi skal have vores mærkesager, sagerne som vi brænder for, og sagerne, som vi tror vil være i vælten i fremtiden. Det er nu, vi skal markere os. Input til Agenda 21 planen kan sendes til Bettina Fellov, som sender et fælles høringssvar for 3B. Københavns Kommune holder et borgermøde den 24. august kl i Trekanten, Kalvebod Brygge 47. Hvis man ankommer fra 15.30, er der forfriskninger. Agendaplanen kan hentes på nettet på hvor du finder den under Aktuelt. Folehavens grønne vaskeri Folehavens recirkulerede vaskeri er stadig i gang, og det kører fint. Men der har i perioder været problemer med lugten fra septiktanken (rådnetanken), men nu arbejdes der med at sikre en ny løsning i stedet for den gamle kulsilo. Den nye løsning er otte tanke i plast og sikrer, at vandet føres tilbage til en yderligere rensning, inden det kommer rent op i vaskemaskinerne. At der indføres en yderligere rensning, er blot for at sikre, at vandet renses bedre på et tidligere tidspunkt, så eventuelle gasser er afgasset, inden vandet ledes fra kælderen til vaskeriet. Ombygningen af septiktanken starter i sommerferien. Kom fugten i forkøbet Så kommer sommeren, der er god udluftning i vores boliger, kuldebroerne er væk, og der er langt færre indeklimaproblemer end om efteråret og vinteren. Det er nu, man kunne overveje en informationsindsats specielt i de afdelinger, der har haft problemer med indeklimaet. Måske i form af kampagnemateriale, måske i form af besøg.

5 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Delegeretmøde Afdelingen for ikke-bolighavende nedlagt efter ekstraordinært delegeretmøde. FB holdt delegeretmøde den 31. marts 2004, og de to dirigenter Lars Emanuel og Niels Olesen styrede som sædvanlig det hele med sikker hånd. Formand Hanne Bolvig kom i sin beretning ind på fire hovedtemaer, nemlig Demokrati, Partnerskab, BL og Salg af almene boliger. FB har nedsat et udvalg, der arbejder med at udvikle demokratiet i foreningen. Udvalget har i første omgang koncentreret sig om, hvordan FB får de unge i tale. Formanden opfordrede alle afdelinger til at finde 1-2 unge, der havde lyst til at fortælle, hvad der skal til for, at de har lyst til at deltage i demokratiet i afdelingen. Hanne Bolvig fortalte herefter, at de fire afdelinger på Amager og KSB s afdeling Hørgården har indgået partnerskab - Byudvikling i Partnerskaber (BiP), som i uge 2 havde holdt en meget spændende workshop. BL s fremtid var næste tema. Hanne Bolvig fortalte, at de tre bestyrelser i 3B var enige om at stemme mod nedlæggelse af kongressen af frygt for, at det repræsentantskab, der skulle afløse kongressen, blev for elitært. Men kongressen blev altså nedlagt. Det sidste tema, Hanne Bolvig kom ind på, var salg af almene boliger. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Indkomne forslag Herefter blev indkomne forslag behandlet. Vestergården 1 havde stillet forslag om frister for, hvornår årsregnskab og budget skulle være afdelingsbestyrelsen i hænde. Forslaget blev vedtaget efter mindre ændring. Herefter havde bestyrelsen stillet forslag om at nedlægge afdelingen ikkebolighavende. Efter kort debat blev forslaget vedtaget. Men da der ikke var nok delegerede til at ændre vedtægterne, blev der senere holdt et ekstraordinært delegeretmøde, der så endeligt besluttede at nedlægge afdelingen. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Hanne Bolvig meddelte, at Henning Andersen på grund af alvorlig sygdom ikke kunne genopstille til FB s bestyrelse. Karin Leegaard fra Egedalsvænge blev herefter valgt. Advarsel mod salg For afdelingsbestyrelsen i Måløv Park har Hans Peter Nielsen skrevet denne advarsel mod at vedtage forslag om salg på afdelingsmøde (forkortet af redaktionen). Tvangssalg af almene boliger kunne måske have været forhindret, hvis kampagnen mod salg også havde fokuseret på det beboerdemokratiske underskud. Et krav, det vil være svært at argumentere folkeligt imod, er, at ansvaret for fællesanlæg (fælleshus, udearealer, varmesystem mv.) i kommende afdelinger med blandede ejerformer skal udgå fra en forsamling, hvor alle beboere uanset om de er ejere eller almene lejere har én stemme per husstand. Med det krav ville der være blevet banket en kile ind mellem regeringen og Dansk Folkepartis vælgere. De sidste kan nemlig ikke acceptere at beboere opdeles i a-borgere og b-borgere. Omvendt kan regeringen umuligt imødekomme et krav om ægte ligestilling, som det er ridset op her, fordi det vil betyde, at enten skulle grundejerforeninger underlægges samme myndighedskontrol som almene afdelinger for eksempel kommunal godkendelse af låneoptagning eller også skulle denne kontrol opgives for almene boliger i blandede afdelinger. Begge dele helt uspiseligt for regeringen, hvis formål fra starten var at nurse ejergenet. Sig nej til salg Når vi i afdelingsbestyrelsen i Måløv Park alligevel synes, det er værd at fremføre vores synspunkt, er det, fordi det også er anvendeligt i næste fase, hvor kampen kan komme til at stå i de enkelte afdelinger. Her må de almene boligorganisationer gøre, hvad de kan for at gøre det klart for beboerne, at man ikke skal sige ja til salg. Også selvom ens gode nabo nu så gerne vil have lov at købe, for det koster, at man selv bliver andenrangsborger i sin egen bebyggelse. Pas på beboerdemokratiet Og så lige for en ordens skyld: At boligorganisationen har stemmeret på et årligt grundejerforeningsmøde, og at den evt. får lov til at uddelegere denne stemmeret til en afdelingsbestyrelsesformand, det kan jo ikke erstatte det daglige beboerdemokrati, hvor en afdelingsbestyrelse kanaliserer samarbejde rundt mellem beboere, udvalg, funktionærer og administration. Indtil videre er regeringen sluppet alt for nemt af sted med at skjule, at den ikke er interesseret i at skabe boligområder med blandede ejerformer, holdt sammen af forpligtende naboskab. 5

6 Nyt fra Boligselskabet KSB Spadestik til 19 nye særboliger Torsdag den 3. juni blev det første spadestik til Dannebrogsgade endelig taget. Næste sommer skal 19 rummelige boliger med fælleslokaler stå klar til særligt udsatte københavnere. Og som sædvanlig foregik det i et godt samarbejde mellem FAF og KSB. 6 Der var masser af smil og solskin, da første spadestik skulle tages til de nye boliger i Dannebrogsgade. Familie- og Arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard gik først på talerstolen: - Der er få ting som politiker, der glæder mig mere end at være med til at skaffe tag over hovedet til nogle af de mest udsatte og sårbare københavnere. Vi har i forvejen et utrolig godt samarbejde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og den almene boligsektor. De nye boliger i Dannebrogsgade er en flot videreudvikling af det samarbejde, sagde Bo Asmus Kjeldgaard blandt andet. Herefter var det formand for KSB, Hanne Larsen s tur: - Også for KSB er det med særlig glæde, vi i dag tager det første spadestik til Dannebrogsgade, fortalte Hanne Larsen. - Med Dannebrogsgade får vi en fleksibel bebyggelse, der kan tilpasses, hvis behovet ændrer sig, og afdelingen vil på bedste vis supplere den bredde, der allerede er i vores 27 afdelinger. Lige fra forsøgsbyggeri med medejerboliger i Blækhuset i Vanløse til Krattet for hjemløse, der ikke passer ind i traditionelle afdelinger, sagde Hanne Larsen. Efter de to taler var det så tid til at tage det obligatoriske første spadestik. Den nye afdeling Dannebrogsgade er i fem etager med udnyttet tagetage og fuld kælder. De 19 boliger og fælleslokale har et bruttoetageareal på i alt kvadratmeter - fordelt på et- og to-rumsboliger med et gennemsnitligt areal på cirka 40 kvadratmeter. Boligerne forventes klar til indflytning sommer Københavns Kommune får hundrede procent anvisningsret, og der er i forbindelse med byggeriet indgået en hensigtserklæring mellem KSB og FAF om opførelsen og driften af boligerne. Desværre betyder byggeriet, at denne flotte gavlmosaik forsvinder.

7 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Søagerpark tager form Dele af H44 s nyeste skud på stammen Søagerpark med 68 ny boliger tages i brug før tid. Søagerpark har været ramt af en del forsinkelser. Først skulle et regionsplantillæg på plads. Dernæst skulle det kontrolleres, om der var noget af arkæologisk interesse på grunden - og sidst skulle jorden renses for en mild grad af forurening. Men så blev første spadestik langt om længe taget 21. maj Der var rejsegilde den 4. februar og nu ser det ud til, at de første beboere allerede kan flytte ind 1. september i stedet for som forventet 1. oktober. Det er dog ikke alle boliger, der er klar til indflytning den dato, og entreprenøren skal fortsat bruge indkørslen fra Højsletten til maskinerne. De sidste boliger står som aftalt klar til indflytning den 1. oktober Jan Christiansen 50 år Fredag den 4. juni 2004 blev formand for H44 Jan Christiansen 50 år. 25 års jubilæum Fredag den 4. juni 2004 kunne Bent Pedersen fra Herlev Skole fejre sit 25 års jubilæum i H44. Bent Pedersen startede som ejendomsfunktionær i Toftegård og blev senere varmemester på Herlevgårdsvej og Herlev Torv. I august 2000 blev Bent Pedersen så varmemester på Herlev Skole. I anledning af jubilæet var der åbent hus på inspektørkontoret. Inspektør Ole Rasmussen takkede jubilaren for hans store indsats: - Du er god til at tage dig af de ældre og samarbejde med afdelingsbestyrelserne. Du er pligtopfyldende og omgængelig, og det sætter vi meget stor pris på, sagde Ole Rasmussen. Den runde dag blev fejret med reception i Hjortegårdens beboerhus, Hjortehuset, hvor der var en lind strøm af gratulanter. Næstformand Bjarne Kaspersen Hansen holdt tale for Jan Christiansen. Han sagde blandt andet: - Jeg iler med at ønske til lykke fra hele bestyrelsen, ligesom borgmester Kjeld Hansen har bedt mig overbringe dig sine bedste hilsner, sagde næstformanden. Han ilede videre med at give et billede af de mange år, Jan har deltaget som aktiv beboerdemokrat: - Du har siden 1982 været medlem af afdelingsbestyrelsen i Lille Birkholm i Herlev, nu Hjortegården, hvor du blev formand i Efterfølgende blev du valgt ind i boligselskabets bestyrelse og her valgt til formand i Du har stået i spidsen for mange store opgaver i Hjortegården for at sikre beboerne i afdelingen de bedst mulige rammer. Det gælder fx sammenlægning af de to afdelinger i Lille Birkholm til Hjortegården, en større renovering, ombygning af ca. 100 lejemål til tidssvarende boliger, etablering af flot beboerhus, multikablingsanlæg (antenne, telefon og internet). Du har også været dybt involveret i det arbejde, der har resulteret i, at Hjortegården har fået det grønne diplom, ligesom du har været en aktiv deltager i byudvalgsarbejdet, sagde Bjarne Kaspersen Hansen. Til slut blev der råbt hurra på Herlevvis - en, to og tre gange hurra. 7

8 Løst og fast 8 Fællesmøde Den 29. april 2004 var der fællesmøde for medlemmerne af Hjems afdelingsbestyrelser. På fællesmødets dagsorden var den aktuelle boligpolitik, gensidig orientering, BL, forvaltningsrevision, administrative procedurer samt råderet og B- ordning. Bremenshus har fået etableret Webspeed, men er meget utilfredse med den service, TDC har præsteret. Torsdag den 1. juli holder afdelingen 25 års jubilæum. I Sofiegade stopper den fælles vicevært med Prinsessegade, og man er i gang med at finde en ny. På grund af manglende mulighed for at få realkreditlån til køkkenudskiftning er projektet sat i bero. I stedet arbejdes med udskiftning af toiletter for at spare vand. Prinsessegade har haft problemer med at få gennemført vedligeholdelsesopgaver på grund af problemer med håndværkerne, langsommelige forretningsgange og den manglende ejendomsfunktionær. Det betyder, at mange opgaver skal gennemføres i år. Betonreparationer, vinduesreparationer samt færdiggørelse af murerarbejde, der skulle have været udført i 2003, samt ny port, dørtelefoner og HPFI relæer som dette års planlagte opgaver. Afdelingen har fået Web-speed. Heimdalshus har også fået Webspeed uden de store problemer. Der arbejdes med et projekt om køkkenudskiftning og alternativt udskiftning af køkkendøre. Afdeling har 25 års jubilæum i år. Der er forskellige opfattelser af proceduren i forbindelse med ind- og udflytninger, herunder fogedsager og beslutning om niveauer ved istandsættelse. Det er besluttet, at der generelt skal udarbejdes arbejdsbeskrivelser og mere konkret aftales niveauer i de enkelte afdelinger. Repræsentantskabsmøde På Hjems repræsentantskabsmøde den 9. juni 2004 blev det besluttet at sige administrationsaftalen med 3B op med udgangen af PersonaleNyt Goddag og velkommen til April 2004 Jimmy Heidelbach, Valby-ejendommene Maj 2004 Ulla Smith Vanges, projektsekretær i Byudvikling i Partnerskaber Olav Kirschoff, projektmedarbejder i 3B s byggeafdeling Jørgen Svendsen, Hjortegården Juni 2004 Benny Flindt, adm. dir. i 3B Henrik Borre, projektleder i 3B s byggeafdeling Ellen Højgaard Jensen, udviklingskonsulent i 3B og projektleder i Byudvikling i Partnerskaber Thomas Hvidkjær, Højstensgård Henrik Starholm, Tranehavegård Farvel til Marts 2004 Bo Brorson Christensen, Tranehavegård April 2004 Jimmi Lund Ast, 3B s IT-afdeling Nina Blumensaadt From, 3B s byggeafdeling Bent Bjarne Frølund, Kaysergården har valgt at gå på pension Jimmy Torben Christensen, Apostelgården/Porthuset Maj 2004 Niels Peter Pedersen, administrerende direktør i 3B Hanne Thomsen, udviklingskonsulent i 3B og projektleder i Byudvikling i Partnerskaber Juni 2004 Thorkild Steenhuus Olsen, driftschef i 3B Finn Midjord Persson, Hjortegården Kalender 2004 Tilbud om ny viden Velkomstkursus den 6. og 13. oktober Kursus i regnskab og budget den 30. oktober 3B Formandskabsmøde den 6. september Fælleskonference den november FB Bestyrelsesmøde den 16. september og den 2. december Foreningsmøde den 22. november KSB Bestyrelsesmøde den 21. september og den 9. december Formandsmøde den 7. oktober Orienteringsmøde den 24. november H44 Bestyrelsesmøde den 15. september Dødsfald Det er med dyb beklagelse, vi må meddele, at Bærhavens mangeårige formand, Henning Andersen, afgik ved døden onsdag den 14. april Henning Andersen var også medlem af FB s bestyrelse og var dybt engageret i beboerne og deres vilkår. Henning Andersen vil blive savnet - og de varmeste tanker går til familien.

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere