Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004"

Transkript

1 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde Regeringens strategi mod ghettoer Oprykningsretten virker Nyt om miljø Delegeretmøde Advarsel mod salg Spadestik til 19 ny særboliger Søagerpark tager form Jan Christiansen 50 år 25 års jubilæum Fællesmøde Repræsentantskabsmøde PersonaleNyt Lov om salg vedtaget Fredag den 4. juni 2004 vedtog Folketinget L182 om forsøg med salg af almene boliger. Loven om salg er udformet som et 3- års forsøg, der gælder fra den 1. januar 2005 og frem til 31. december 2007, men allerede fra den 1. juli 2004 kan kommuner og boligorganisationer sende ansøgning til Økonomi- og Erhvervsministeriet om, at boliger i en afdeling kan sælges til beboerne - eller til tredjemand, hvis der er tale om ledige boliger. Sidst i juni udgiver Erhvers- og Boligstyrelsen en bekendtgørelse - og i efteråret kommer der så en egentlig vejledning. Læs mere om salg næste side. Ny direktør i 3B Niels Peter Pedersen har skiftet job, og bestyrelsen for Fællesadministrationen 3B har udnævnt Benny Flindt til ny administrerende direktør. Benny Flindt er et velkendt ansigt i den almene sektor, hvor han har arbejdet i mere end 30 år. Benny Flindt har været ansat i 3B siden 1989, hvor han startede som økonomidirektør og siden blev forvaltningsdirektør. Der sker en del Der er sket en del i 3B siden sidste udgave af Kanal 3B. Her samler formand for 3B Hanne Bolvig op på nogle af de mange bolde, der er i luften. 3B har afsluttet den del af kompetenceudviklingen, der involverer eksterne undervisere, og medarbejderne skal nu til at bruge det, de har lært - blandt andet i tværgående projektgrupper og ved videndeling. I mellemtiden har Niels Peter Pedersen fundet et andet og mindre tidskrævende arbejde, og 3B s formandskab har udnævnt Benny Flindt til administrerende direktør. Nu regner vi med at få et stille og fredeligt forløb, hvor alle afdelinger får ro til at koncentrere sig om at bruge de nye kompetencer i det daglige arbejde. Det bliver der også god brug for. Dels er loven om forsøg vedtaget, dels er regeringen kommet med en strategi mod ghettoisering. Strategien indeholder mange ord, men der er ikke sat penge af til at sætte handling bag. I strategien sætter regeringen lighedstegn mellem kontanthjælpsmodtagere og sociale tabere. Det er efter min mening ikke i orden. Vi har mange både danskere og folk af anden etnisk oprindelse, der bor og fungerer fint i vores afdelinger. Man bør i stedet gøre noget konsekvent for at skaffe folk arbejde - og hvis de ikke kan arbejde, så give dem en tålelig tilværelse. Med disse ord ønsker jeg alle i formandskabet, i afdelingsbestyrelserne, samarbejdsparter og medarbejdere en rigtig god sommer. Hanne Bolvig 120 boliger i Ørestad City FB og KSB har sammen med SAB/KAB i Ørestad City vundet opførelsen og driften af 240 boliger, som bliver fordelt med 60 til FB, 60 til KSB og 120 til SAB. 3B og KAB har sammen vundet udbuddet om ca. 240 boliger i Ørestad City. Og glæden er stor - ikke mindst blandt de mange medarbejdere, der har ydet en ekstra indsats i forbindelse med at deltage i udbuddet. Men der er også en grund til at være stolt over at have vundet en så markant konkurrence. Syv team er nu valgt ud til at deltage i projektkonkurrencen og komme med forslag til, hvordan boligerne skal se ud. Konkurrencen udskrives den 5. juni, og forslagene skal afleveres senest den 19. august Byggeriet anslås til at ville koste ca. 440 mio. kr., og indflytning forventes i foråret KAB er koordinerende forretningsfører på byggerierne. 3B er repræsenteret i projektets styregruppe sammen med KAB, Københavns Kommune og Ørestadsselskabet.

2 BL nyheder Kanal 3B - Juni 2004 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening BL nedlægger kongres Boligselskabernes Landsforening har holdt sin sidste kongres. Nedlæggelsen af kongressen skete på en ekstraordinær kongres lørdag den 27. marts 2004, hvor 71 procent af de stemmeberettigede bakkede op om bestyrelsens forslag om at afskaffe kongressen og give repræsentantskabet udvidede beføjelser. Ud af de stemmer stemmer sagde 786 ja, 304 nej og 11 hverken ja eller nej. Kongressen blev holdt hvert 3. år. På dagsordenen var målsætningsprogram og boligpolitiske emner samt valg af formand og næstformand. Repræsentantskabet nu øverste myndighed BL s øverste myndighed er fremover repræsentantskabet. Hvert andet år skal de så vælge formand og næstformand, mens der hvert år skal vedtages et handlingsprogram. Erstatningen af kongressen med repræsentantskabet er et led i moderniseringen af Boligselskabernes Landsforening. Det sker for at skabe en mere tidssvarende ledelsesstruktur og for at styrke BL som brancheorganisation. Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 10 BL s høringssvar på lovudkast om forsøg med salg af almene boliger. Nr 11 Ungdomsboligbidrag i 2003 og 2004 Nr. 12 Statistiske nøgletal Nr. 13 Forslag til ny standardaftale om overdragelse af byggeri fra en bygherre til en driftsherre Nr. 14 Fraflytningsgebyr - nyt fra Erhvervs- og Boligstyrelsen Nr. 15 Lønstatistik 2003 for ejendomsfunktionærer Nr. 16 Højesteretsdom - 25-årig søn kunne ikke fortsætte i moderens lejemål Nr. 17 Forbedring af Find Bolig på BL s hjemmeside Nr. 18 Henlæggelse til dispositionsfond Nr. 19 Tærskelværdier for perioden Nr. 20 Ny lovgivning Nr. 21 Forsøg med salg af almene boliger Se BL-informerer på BL's hjemmeside Salg vedtaget som forsøg Forsøg med at sælge almene boliger er en reel mulighed, men forslag om salg kan først fremsættes på afdelingsmøder efter den 1. januar Den 4. juni 2004 blev lovforslaget om salg af almene boliger vedtaget - og indholdet i loven svarer næsten til det lovforslag, som blev sendt i høring i februar. Loven er 3-årig og gælder fra 1. januar 2005 til 31. december Forudsætningen for at sælge ud af boligerne i en afdeling er, at der på et afdelingsmøde er flertal for salg. Og et forslag om salg kan først fremsættes på et afdelingsmøde efter den 1. januar Hovedlinjerne i loven Beslutter et afdelingsmøde, at beboerne skal have ret til at købe deres bolig, skal enten kommunalbestyrelsen eller boligorganisationens øverste myndighed støtte salget. Og så skal Økonomi- og Erhvervsministeren i øvrigt godkende alle forsøg med salg. Det er kun familieboliger, som er mere end 15 år gamle, der kan sælges. Boligerne skal sælges til markedspris, men køberen ydes et rente- og afdragsfrit lån på 30% af markedsprisen. Lånet skal indfris, når køberen sælger boligen videre. Det er som udgangspunkt de nuværende beboere, der kan købe. Men i områder med problemer kan ledige boliger sælges til tredjemand. Er der allerede solgt 5% eller flere af de almene boliger i en kommune, kan kommunen modsætte sig, at der bliver solgt flere boliger. Er der solgt almene boliger i kommunen, kan den ved tilsagn til nye boliger få refunderet 40% af grundkapitalen, og staten kan få refunderet 40% af den statslige ydelsesstøtte. Er der et nettoprovenu fra salg i en boligorganisation, vil denne få reserveret 10% af provenuet til en trækningsret, som vil blive udbetalt, hvis organisationen får tilsagn i samme kommune inden for en periode på 10 år efter salget. 2 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax kundeafdelingen Mail Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag DT Kommunikation Næste nummer August 2004 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg - deadline er 6. august 2004

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Repræsentantskabsmøde 3B holdt repræsentantskabsmøde i LO s nye hovedsæde på Islands Brygge. Byggesager i 3B I år blev 3B s repræsentantskabsmøde holdt i utroligt smukke omgivelser, nemlig LO s hovedsæde på Islands Brygge. Mødet startede med en kort præsentation og rundvisning, som Peter Rasmussen fra Ai-gruppen stod for. Hanne Bolvig supplerede den skriftlige beretning med at fortælle om den lov om forsøg med salg af almene boliger, Folketinget har vedtaget. Hun fortalte også, at i stedet for de forventede 2.7 mia. kr. er 5.5 mia. kr. af de penge, beboerne har sparet op i Landsbyggefonden via huslejen til renovering af nedslidte bygninger, i stedet brugt til støtte af nybyggeri. Herefter kom Hanne Bolvig ind på regeringens strategi mod ghettoisering I regeringens strategi mod ghettoisering indgår tre hovedelementer: En ny model for anvisning af almene boliger, hvor kommunen får mulighed for at afvise ansøgere på kontanthjælp Etablering af en programbestyrelse med repræsentanter fra den almene boligsektor, erhvervsliv og kommuner. Bestyrelsen skal løbende følge udviklingen og vurdere behovet for dispensationer, forsøg og og nye initiativer En række specifikke integrationsinitiativer med indsats for forebyggelse af kriminalitet, lektiehjælp, frivillighedsarbejde m.m. Strategien består samtidig af tre trin, nemlig akuthjælp til de mest belastede områder, indsats for at skabe en bredere beboersammensætning over de og efter kort at have berørt status på medarbejdernes kompetenceudvikling, det nye byggeri i Ørestad City og nogle af de mange priser og flotte omtaler, 3B har opnået i løbet af året, sluttede Hanne Bolvig med at takke sine kolleger i bestyrelser og formandskab og personalet fik en oprigtig tak for deres store arbejde både i dagligdagen og med de mange ekstra kursusdage. Benny Flindt fremlagde 3B s regnskab for Det viste et underskud på kr., som bestyrelsen har bevilget til uddannelse ud over det, der på forhånd var afsat i budgettet. Repræsentantskabsmødet sluttede som sædvanlig med spisning. Regeringens strategi mod ghettoer Maj 2004 udgav regeringen et oplæg til strategi mod ghettoisering, som nu skal til debat og høring. næste 2-3 år - og langsigtede initiativer, der skal forebygge nye ghettoområder. Barometer skal afsløre problemer Regeringen opererer med fem træk, der er karakteristiske for ghettoer: 1. Høj andel af voksne på kontanthjælp 2. Lavt uddannelsesniveau 3. Store almene boligområder 4. Skævt til- og fraflytningsmønster 5. Mangel på privat erhverv og private investeringer Regeringen vil i 2004 udarbejde nogle præcise indikatorer for, hvornår et område er er ved at udvikle sig til en ghetto - et såkaldt problembarometer. Barometeret skal vise, hvornår og hvor de forskellige indsatser skal sættes i værk. KSB-sager på vej: Dannebrogsgade nr. 12, hvor KSB og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune har indgået en aftale om ca. 19 boenheder, som skal lejes ud til særlige grupper. Skema A er sendt ind - og første spadestik blev taget den 3. juni Bogfinkevej, hvor det overvejes at bygge et bofællesskab. H44-byggesager i gang: Første spadestik til H44's nye byggeri Søagerpark blev taget den 21. maj 2003, og der var rejsegilde den 4. februar Forventet indflytning er oktober måske endda lidt før. Omprioriteringssager: Remisevænget Øst (FB) Remisevænget Nord (FB) Hørgården 1 (KSB) Hørgården 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) Automatisk bankoverførsel Udlæg til vedligeholdelse kan nu i nogle afdelinger overføres direkte til beboernes konti. 3B har undersøgt, om det kunne betale sig at indføre automatisk checkudskrivning. I stedet er det besluttet at bruge bankoverførsler via pc-bank. Foreløbig er bankoverførsler gennemført som pilotprojekt i enkelte afdelinger i forbindelse med refusion fra vedligeholdelseskontoen, men planen er naturligvis, at det på sigt skal erstatte den traditionelle checkudskrivning. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Oprykningsretten virker Oprykningsretten bidrager til velfungerende og mobilt boligmarked. I forbindelse med boligaftalen oktober 2002 blev det aftalt at gennemføre analyse af blandt andet oprykningsretten. Analysen er gennemført af By og Byg og SFI med en følgegruppe med repræsentanter fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, Socialministeriet og BL. Rapporten viser, at oprykningsretten (OR) medfører en væsentlig forøgelse af mobiliteten, at den bruges til ca. hver tredje ledige bolig - og at den ikke mindsker udbuddet af boliger. Et mønster er, at i forhold til den almindelige venteliste mindsker OR udbuddet af de ældste og de nyeste boliger, de billigste boliger og boliger mellem 60 og 90 m 2. Omvendt øges udbuddet af de mindste og største til dem på den almindelige venteliste. Det er især børnefamilier, som bruger OR til at flytte fra mindre til større, mens enlige og ældre flytter til mindre boliger. Det er især grupper uden for arbejdsmarkedet og de mindre velstillede, der benytter OR, ligesom mange indvandrere bruger den. Men også en ganske stor andel af beboere med middel eller høj indkomst benytter OR til intern oprykning. Og rapporten konkluderer, at OR er med til at sikre, at de bliver boende alment. Oprykningen medfører kun i begrænset omfang forøgelse af den sociale segregation, og der er ikke nogen stærk bevægelse fra afdelinger med mange uden beskæftigelse til afdelinger med få. Til gengæld bidrager OR til øget etnisk segregation. Danskere og indvan- Kort om oprykningsret Hvis man har en selvstændig lejekontrakt og har boet i boligen i 2 år, kan man med fortrinsret søge ind i en anden afdeling. drere har lige stor tilbøjelighed til at flytte til afdelinger med få indvandrere, men indvandrere og efterkommere har en væsentlig større tilbøjelighed end danskere til at flytte til afdelinger med mange indvandrere. Konklusionen er, at OR samlet set bidrager til et mere velfungerende og mobilt boligmarked - især for familier med de laveste indkomster. Gebyr væk Under overskriften Fraflytningsbegyr - nyt fra Erhvervs- og Boligstyrelsen meddeler BL-informerer, at BL har spurgt til styrelsens holdning til boligorganisationernes ret til at opkræve gebyr, når fraflytning tillades uden kontraktmæssigt opsigelsesvarsel. Styrelsens svarer, at man skal kunne dokumentere konkrete ekstra udgifter for at få boligen genudlejet hurtigt, hvis man vil opkræve et gebyr for det. Efter 3B s vurdering vil det være vanskeligt for ikke at sige umuligt, og 3B vil fra den 1. juni 2004 ikke længere kræve gebyr for hurtig genudlejning. Nyt fra miljøområdet Bettina Fellov har ordet 4 Agenda 21-høring i Københavns Kommune Agenda 21 planen for Københavns Kommune er nu sendt i høring, så det er nu, I skal komme med jeres input eller sætte spørgsmålstegn ved indholdet. Indholdet i den vedtagne Agenda 21 plan berører os en del, da den naturligvis vil beskrive kommunens indsatsområder og dermed give en pejling af, hvor økonomien går hen. Agenda 21 planen vil bl.a. være et udtryk for, hvilke emner debatterne vil handle om i den nærmeste fremtid, så det er vigtigt, at vi udøver indflydelse her. Det er nu, vi skal have vores mærkesager, sagerne som vi brænder for, og sagerne, som vi tror vil være i vælten i fremtiden. Det er nu, vi skal markere os. Input til Agenda 21 planen kan sendes til Bettina Fellov, som sender et fælles høringssvar for 3B. Københavns Kommune holder et borgermøde den 24. august kl i Trekanten, Kalvebod Brygge 47. Hvis man ankommer fra 15.30, er der forfriskninger. Agendaplanen kan hentes på nettet på hvor du finder den under Aktuelt. Folehavens grønne vaskeri Folehavens recirkulerede vaskeri er stadig i gang, og det kører fint. Men der har i perioder været problemer med lugten fra septiktanken (rådnetanken), men nu arbejdes der med at sikre en ny løsning i stedet for den gamle kulsilo. Den nye løsning er otte tanke i plast og sikrer, at vandet føres tilbage til en yderligere rensning, inden det kommer rent op i vaskemaskinerne. At der indføres en yderligere rensning, er blot for at sikre, at vandet renses bedre på et tidligere tidspunkt, så eventuelle gasser er afgasset, inden vandet ledes fra kælderen til vaskeriet. Ombygningen af septiktanken starter i sommerferien. Kom fugten i forkøbet Så kommer sommeren, der er god udluftning i vores boliger, kuldebroerne er væk, og der er langt færre indeklimaproblemer end om efteråret og vinteren. Det er nu, man kunne overveje en informationsindsats specielt i de afdelinger, der har haft problemer med indeklimaet. Måske i form af kampagnemateriale, måske i form af besøg.

5 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Delegeretmøde Afdelingen for ikke-bolighavende nedlagt efter ekstraordinært delegeretmøde. FB holdt delegeretmøde den 31. marts 2004, og de to dirigenter Lars Emanuel og Niels Olesen styrede som sædvanlig det hele med sikker hånd. Formand Hanne Bolvig kom i sin beretning ind på fire hovedtemaer, nemlig Demokrati, Partnerskab, BL og Salg af almene boliger. FB har nedsat et udvalg, der arbejder med at udvikle demokratiet i foreningen. Udvalget har i første omgang koncentreret sig om, hvordan FB får de unge i tale. Formanden opfordrede alle afdelinger til at finde 1-2 unge, der havde lyst til at fortælle, hvad der skal til for, at de har lyst til at deltage i demokratiet i afdelingen. Hanne Bolvig fortalte herefter, at de fire afdelinger på Amager og KSB s afdeling Hørgården har indgået partnerskab - Byudvikling i Partnerskaber (BiP), som i uge 2 havde holdt en meget spændende workshop. BL s fremtid var næste tema. Hanne Bolvig fortalte, at de tre bestyrelser i 3B var enige om at stemme mod nedlæggelse af kongressen af frygt for, at det repræsentantskab, der skulle afløse kongressen, blev for elitært. Men kongressen blev altså nedlagt. Det sidste tema, Hanne Bolvig kom ind på, var salg af almene boliger. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Indkomne forslag Herefter blev indkomne forslag behandlet. Vestergården 1 havde stillet forslag om frister for, hvornår årsregnskab og budget skulle være afdelingsbestyrelsen i hænde. Forslaget blev vedtaget efter mindre ændring. Herefter havde bestyrelsen stillet forslag om at nedlægge afdelingen ikkebolighavende. Efter kort debat blev forslaget vedtaget. Men da der ikke var nok delegerede til at ændre vedtægterne, blev der senere holdt et ekstraordinært delegeretmøde, der så endeligt besluttede at nedlægge afdelingen. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Hanne Bolvig meddelte, at Henning Andersen på grund af alvorlig sygdom ikke kunne genopstille til FB s bestyrelse. Karin Leegaard fra Egedalsvænge blev herefter valgt. Advarsel mod salg For afdelingsbestyrelsen i Måløv Park har Hans Peter Nielsen skrevet denne advarsel mod at vedtage forslag om salg på afdelingsmøde (forkortet af redaktionen). Tvangssalg af almene boliger kunne måske have været forhindret, hvis kampagnen mod salg også havde fokuseret på det beboerdemokratiske underskud. Et krav, det vil være svært at argumentere folkeligt imod, er, at ansvaret for fællesanlæg (fælleshus, udearealer, varmesystem mv.) i kommende afdelinger med blandede ejerformer skal udgå fra en forsamling, hvor alle beboere uanset om de er ejere eller almene lejere har én stemme per husstand. Med det krav ville der være blevet banket en kile ind mellem regeringen og Dansk Folkepartis vælgere. De sidste kan nemlig ikke acceptere at beboere opdeles i a-borgere og b-borgere. Omvendt kan regeringen umuligt imødekomme et krav om ægte ligestilling, som det er ridset op her, fordi det vil betyde, at enten skulle grundejerforeninger underlægges samme myndighedskontrol som almene afdelinger for eksempel kommunal godkendelse af låneoptagning eller også skulle denne kontrol opgives for almene boliger i blandede afdelinger. Begge dele helt uspiseligt for regeringen, hvis formål fra starten var at nurse ejergenet. Sig nej til salg Når vi i afdelingsbestyrelsen i Måløv Park alligevel synes, det er værd at fremføre vores synspunkt, er det, fordi det også er anvendeligt i næste fase, hvor kampen kan komme til at stå i de enkelte afdelinger. Her må de almene boligorganisationer gøre, hvad de kan for at gøre det klart for beboerne, at man ikke skal sige ja til salg. Også selvom ens gode nabo nu så gerne vil have lov at købe, for det koster, at man selv bliver andenrangsborger i sin egen bebyggelse. Pas på beboerdemokratiet Og så lige for en ordens skyld: At boligorganisationen har stemmeret på et årligt grundejerforeningsmøde, og at den evt. får lov til at uddelegere denne stemmeret til en afdelingsbestyrelsesformand, det kan jo ikke erstatte det daglige beboerdemokrati, hvor en afdelingsbestyrelse kanaliserer samarbejde rundt mellem beboere, udvalg, funktionærer og administration. Indtil videre er regeringen sluppet alt for nemt af sted med at skjule, at den ikke er interesseret i at skabe boligområder med blandede ejerformer, holdt sammen af forpligtende naboskab. 5

6 Nyt fra Boligselskabet KSB Spadestik til 19 nye særboliger Torsdag den 3. juni blev det første spadestik til Dannebrogsgade endelig taget. Næste sommer skal 19 rummelige boliger med fælleslokaler stå klar til særligt udsatte københavnere. Og som sædvanlig foregik det i et godt samarbejde mellem FAF og KSB. 6 Der var masser af smil og solskin, da første spadestik skulle tages til de nye boliger i Dannebrogsgade. Familie- og Arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard gik først på talerstolen: - Der er få ting som politiker, der glæder mig mere end at være med til at skaffe tag over hovedet til nogle af de mest udsatte og sårbare københavnere. Vi har i forvejen et utrolig godt samarbejde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og den almene boligsektor. De nye boliger i Dannebrogsgade er en flot videreudvikling af det samarbejde, sagde Bo Asmus Kjeldgaard blandt andet. Herefter var det formand for KSB, Hanne Larsen s tur: - Også for KSB er det med særlig glæde, vi i dag tager det første spadestik til Dannebrogsgade, fortalte Hanne Larsen. - Med Dannebrogsgade får vi en fleksibel bebyggelse, der kan tilpasses, hvis behovet ændrer sig, og afdelingen vil på bedste vis supplere den bredde, der allerede er i vores 27 afdelinger. Lige fra forsøgsbyggeri med medejerboliger i Blækhuset i Vanløse til Krattet for hjemløse, der ikke passer ind i traditionelle afdelinger, sagde Hanne Larsen. Efter de to taler var det så tid til at tage det obligatoriske første spadestik. Den nye afdeling Dannebrogsgade er i fem etager med udnyttet tagetage og fuld kælder. De 19 boliger og fælleslokale har et bruttoetageareal på i alt kvadratmeter - fordelt på et- og to-rumsboliger med et gennemsnitligt areal på cirka 40 kvadratmeter. Boligerne forventes klar til indflytning sommer Københavns Kommune får hundrede procent anvisningsret, og der er i forbindelse med byggeriet indgået en hensigtserklæring mellem KSB og FAF om opførelsen og driften af boligerne. Desværre betyder byggeriet, at denne flotte gavlmosaik forsvinder.

7 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Søagerpark tager form Dele af H44 s nyeste skud på stammen Søagerpark med 68 ny boliger tages i brug før tid. Søagerpark har været ramt af en del forsinkelser. Først skulle et regionsplantillæg på plads. Dernæst skulle det kontrolleres, om der var noget af arkæologisk interesse på grunden - og sidst skulle jorden renses for en mild grad af forurening. Men så blev første spadestik langt om længe taget 21. maj Der var rejsegilde den 4. februar og nu ser det ud til, at de første beboere allerede kan flytte ind 1. september i stedet for som forventet 1. oktober. Det er dog ikke alle boliger, der er klar til indflytning den dato, og entreprenøren skal fortsat bruge indkørslen fra Højsletten til maskinerne. De sidste boliger står som aftalt klar til indflytning den 1. oktober Jan Christiansen 50 år Fredag den 4. juni 2004 blev formand for H44 Jan Christiansen 50 år. 25 års jubilæum Fredag den 4. juni 2004 kunne Bent Pedersen fra Herlev Skole fejre sit 25 års jubilæum i H44. Bent Pedersen startede som ejendomsfunktionær i Toftegård og blev senere varmemester på Herlevgårdsvej og Herlev Torv. I august 2000 blev Bent Pedersen så varmemester på Herlev Skole. I anledning af jubilæet var der åbent hus på inspektørkontoret. Inspektør Ole Rasmussen takkede jubilaren for hans store indsats: - Du er god til at tage dig af de ældre og samarbejde med afdelingsbestyrelserne. Du er pligtopfyldende og omgængelig, og det sætter vi meget stor pris på, sagde Ole Rasmussen. Den runde dag blev fejret med reception i Hjortegårdens beboerhus, Hjortehuset, hvor der var en lind strøm af gratulanter. Næstformand Bjarne Kaspersen Hansen holdt tale for Jan Christiansen. Han sagde blandt andet: - Jeg iler med at ønske til lykke fra hele bestyrelsen, ligesom borgmester Kjeld Hansen har bedt mig overbringe dig sine bedste hilsner, sagde næstformanden. Han ilede videre med at give et billede af de mange år, Jan har deltaget som aktiv beboerdemokrat: - Du har siden 1982 været medlem af afdelingsbestyrelsen i Lille Birkholm i Herlev, nu Hjortegården, hvor du blev formand i Efterfølgende blev du valgt ind i boligselskabets bestyrelse og her valgt til formand i Du har stået i spidsen for mange store opgaver i Hjortegården for at sikre beboerne i afdelingen de bedst mulige rammer. Det gælder fx sammenlægning af de to afdelinger i Lille Birkholm til Hjortegården, en større renovering, ombygning af ca. 100 lejemål til tidssvarende boliger, etablering af flot beboerhus, multikablingsanlæg (antenne, telefon og internet). Du har også været dybt involveret i det arbejde, der har resulteret i, at Hjortegården har fået det grønne diplom, ligesom du har været en aktiv deltager i byudvalgsarbejdet, sagde Bjarne Kaspersen Hansen. Til slut blev der råbt hurra på Herlevvis - en, to og tre gange hurra. 7

8 Løst og fast 8 Fællesmøde Den 29. april 2004 var der fællesmøde for medlemmerne af Hjems afdelingsbestyrelser. På fællesmødets dagsorden var den aktuelle boligpolitik, gensidig orientering, BL, forvaltningsrevision, administrative procedurer samt råderet og B- ordning. Bremenshus har fået etableret Webspeed, men er meget utilfredse med den service, TDC har præsteret. Torsdag den 1. juli holder afdelingen 25 års jubilæum. I Sofiegade stopper den fælles vicevært med Prinsessegade, og man er i gang med at finde en ny. På grund af manglende mulighed for at få realkreditlån til køkkenudskiftning er projektet sat i bero. I stedet arbejdes med udskiftning af toiletter for at spare vand. Prinsessegade har haft problemer med at få gennemført vedligeholdelsesopgaver på grund af problemer med håndværkerne, langsommelige forretningsgange og den manglende ejendomsfunktionær. Det betyder, at mange opgaver skal gennemføres i år. Betonreparationer, vinduesreparationer samt færdiggørelse af murerarbejde, der skulle have været udført i 2003, samt ny port, dørtelefoner og HPFI relæer som dette års planlagte opgaver. Afdelingen har fået Web-speed. Heimdalshus har også fået Webspeed uden de store problemer. Der arbejdes med et projekt om køkkenudskiftning og alternativt udskiftning af køkkendøre. Afdeling har 25 års jubilæum i år. Der er forskellige opfattelser af proceduren i forbindelse med ind- og udflytninger, herunder fogedsager og beslutning om niveauer ved istandsættelse. Det er besluttet, at der generelt skal udarbejdes arbejdsbeskrivelser og mere konkret aftales niveauer i de enkelte afdelinger. Repræsentantskabsmøde På Hjems repræsentantskabsmøde den 9. juni 2004 blev det besluttet at sige administrationsaftalen med 3B op med udgangen af PersonaleNyt Goddag og velkommen til April 2004 Jimmy Heidelbach, Valby-ejendommene Maj 2004 Ulla Smith Vanges, projektsekretær i Byudvikling i Partnerskaber Olav Kirschoff, projektmedarbejder i 3B s byggeafdeling Jørgen Svendsen, Hjortegården Juni 2004 Benny Flindt, adm. dir. i 3B Henrik Borre, projektleder i 3B s byggeafdeling Ellen Højgaard Jensen, udviklingskonsulent i 3B og projektleder i Byudvikling i Partnerskaber Thomas Hvidkjær, Højstensgård Henrik Starholm, Tranehavegård Farvel til Marts 2004 Bo Brorson Christensen, Tranehavegård April 2004 Jimmi Lund Ast, 3B s IT-afdeling Nina Blumensaadt From, 3B s byggeafdeling Bent Bjarne Frølund, Kaysergården har valgt at gå på pension Jimmy Torben Christensen, Apostelgården/Porthuset Maj 2004 Niels Peter Pedersen, administrerende direktør i 3B Hanne Thomsen, udviklingskonsulent i 3B og projektleder i Byudvikling i Partnerskaber Juni 2004 Thorkild Steenhuus Olsen, driftschef i 3B Finn Midjord Persson, Hjortegården Kalender 2004 Tilbud om ny viden Velkomstkursus den 6. og 13. oktober Kursus i regnskab og budget den 30. oktober 3B Formandskabsmøde den 6. september Fælleskonference den november FB Bestyrelsesmøde den 16. september og den 2. december Foreningsmøde den 22. november KSB Bestyrelsesmøde den 21. september og den 9. december Formandsmøde den 7. oktober Orienteringsmøde den 24. november H44 Bestyrelsesmøde den 15. september Dødsfald Det er med dyb beklagelse, vi må meddele, at Bærhavens mangeårige formand, Henning Andersen, afgik ved døden onsdag den 14. april Henning Andersen var også medlem af FB s bestyrelse og var dybt engageret i beboerne og deres vilkår. Henning Andersen vil blive savnet - og de varmeste tanker går til familien.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Marts 2004 Indhold Kompliceret lovudkast Åbent hus fire steder Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i BL Danskerne om

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Indhold Programbestyrelse Ledige boliger Nye beløbsgrænser Hvad mener beboerne? Byggesager i 3B Elevkursus

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Indhold Rum til alle 2004-2008 Ta Temperaturen 2005 BL om god almen ledelse Udvikling eller afvikling 3B udfordret

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Indhold Forlig koster milliarder Fælleskonference Programbestyrelsen om ghettoindsats Velfærden kommenteret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Salg af almene boliger i Danmark

Salg af almene boliger i Danmark Salg af almene boliger i Danmark Den danske regering ønsker at sælge ud af de almene boliger og har bebudet et lovforslag til efteråret. Overskuddet fra salget skal gå til nybyggeri. Den danske regering

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

FB og dermed 3B skal have ny formand

FB og dermed 3B skal have ny formand Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./marts 2007 FB og dermed 3B skal have ny formand 2007 bliver et spændende år, der byder på mange nye muligheder og nye opgaver, men også et år,

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere