i Århus Amt Hustandsmedlemskab Kr.330,- Dansk Ornitologisk Forening klige kontingenter: Iol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Århus Amt Hustandsmedlemskab Kr.330,- Dansk Ornitologisk Forening klige kontingenter: Iol

Transkript

1 LOKALAFDELINGE

2 Dansk Ornitologisk Forening Iol<alafdelingen i Århus Amt DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i ' 906. Foreningens formål er at fremme kendskabettil og interessen for fugle og atvirke til beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og ekkursioner, udgivelse df et tidskrift og andre publikationer, samtved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår. klige kontingenter: Ordinære medlemmer: Kr.235, Juniormedlemmer (u. 18 år) Kr.130,- Pensionistmedlemmer (o. 67 år) Kr.130,- Sløttemedlemmer Kr.1 00, Hustandsmedlemskab Kr.330,- DOF-Århus står for alle lokale anangementer, og alle DOF-medlemmer kan frit deltage iafdelingens møder og ekkursioner. På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og interessegrupper. DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt. Fugleværnsfonden e.jer og driver en række danske fuglereservater og arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den danske afdeling af BirdLife International. Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle qg Natur (4 hæfter pr. år) og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 140A 1620 København V flt.: O4 Giro: Dansk Ornitologisk-Forening Lokalafdelingen for Århus Amt Naturcenter Sølyst Cjellerupvej Brabrand Ciro: 'l Søravnen Søravnen er lokalafdelingens blad og udsendes 4 gange årligt til alle medlemmer i Århus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på bladet for kun 60 kr. pr. år. Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget af en udskrift. Redaktion: Ansvarsh. redaktør: Otto Trap Hansen Jens Bonde, Svend Møller Jensen, Christina Kielsmark, Annelise Skov Send materialet til Otto Trap Hansen, Kildevei 8, 8362 Hørning (tlf ). Mærk kuverten "Søravnen". Indlaeg kan også sendes via Internet til adressen Disketter, fotos og originale tegninger returneres. Søravnen redigeres i PageMaker 5.0 for Windows og trykkes på genbrugspapir. Annoncepriser: Hef side: 350,-/nr eller 1.2OO,lår Halv side: 200,-/nr eller 600,-/år Søravnens kalender for 1996: Numrnet Deadline Udkommer august 1 5. september november 15. december tssn

3 M edl e mstall et i Lokal afde I i n gen er stagnerende kunne formanden konstatere i sin furetning til Vi lever i en grøn tid med en vok*d" *Jiti X bevidste og økologisk indstillede forbrugere, der lægger vægt på såve/ kvalitet som dyreyelfæ{,samtidig står fritidssamfundet og banker på. Vi har en god,vare" at sælge i DOF: En forening der markerey sig smukt på såvel landsplan som lokalt (Akær Cods f.elcs). Der er mulighed for at deltap ispændende anangementer over hele landet. Og medlemmeme får flotte og interessante publikationer så\,el på ø'tiåi Hansen INDHOLD lllustrationer:. Jalmer C. Nielsenr 3, B, 26, 27 ogforsiden Christina Kielsmark: 25, 32 Jens O. Christensen: 6 Inger Marie Andersen: '15 lngrid Marie \4ncent Andersen: 33 Jens Cregersen: 3O Lars Tom-Petersen: 3'l Nyheder og aktueft Fuglenes Danmark 2/96 Østjydsk Ringmærkergruppes fangst tennem 1995 lrania Admiraler OPRÅBI Ceneralforsamli ng i lokalforeningen Love for Dansk Ornitologisk Forenings Lokalafdeling i Århus Amt Turen går til Thorsø ved Virklund Fra felten: Februar, marts og april Fuglenes Dag Jiniorsiden Anmeldelser Referater fra ture Kalender Opfordring Adresser og Kontaktpersoner 4 I r t

4 Åkær-sagen endelig afgjort! Den 1 5. april kom så endelig naturklagenævnets afgørelse iden næsten to år lange sag omkring Aakær Cods syd for Odder. En række anker omkring overgreb på naturen i området og ændret dyrkn ingspraksis (se tidl igere omtaler i Søravnen), hvoraf de ældste stammer helt tilbage fra 1 994, fik hermed (næsten!) sin endel ige a(gørelse. Devæsentligste indgreb, som nu harfåetnaturklagenævnesgodkendelse, skal her kort ridses op; Ca.27 ha. engområder opdyrkes, der kan etableres såkaldt dobbeltprofil for Åkær Å, oprensning og forlægning al grøfter, oprensning og spulning af dræn, fjernelse af to vandhuller og et dige. Alle tiltag indeholdt i den såkaldte helehedsplan, som amtsrådet og godsejeren havde tiltrådt. Den eneste lillebitte sejr for naturen i området kom i form af 2O ha. enge, som naturklagenævnet afviste at tillade blev opdyrket. Et meget lille plaster på såret efter DOF's mening! Et eksempel fra afgørelsen side 12, vedr. engarealerne (cita! understregningerne er vores):,,efter naturbeslcytte/ses/ovens g 3, stk.2 måder ikke foretages ændringer i tilstanden af enge over en vis størrelse. Efter lovens g 65, stk. 3 kan amtsrådet dogi særlige tilfælde gøre undtagelser fra best. i g 3. Det fremgår af lovens forarbejder, at der kun sjældent vil kunne gøres egentlige undtagelser fra 5 3. Det er s åledes ikke tilstrækkeligt, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse r, at et indgreb finder sted. Der må.tillige enten være tale om et område, som ud fra naturbeskt4telseseller fredningsmæssige hensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at forrykke tilstanden i område. Et enstemmigt naturklagenævn er af den opfattelse, atde dispensationer, som amtethar meddelt til opdyrkning af engarealer på Aakær,er så Naturklagenævnets 19 sider lange afgørelse efterlader læseren med en stor undrenl Nævnets fler,tal bruger gang på gang masser af spalteplads på at beskrive hvor store naturværdier der findes på godset, og hvorledes de er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, hvorfra der ifølge bemærkningerne til loven kun undtagelsesvist kan d ispenseres. Hvorefter nævnet flertal gang på gang dispenserer fra disse generelle beskynelser under henvisning til,,de sær- Iige omstændigheder" på godset. Under hensyn til den særlige situation for godsetfinder etflertal på 6 medlemmer do& atder er grundlag for i et vist omfang at meddele dispen satione r til opdyrkni ng af beskwtede engarealer på Aakær. Flertallet mener, at dette vil kunne ske uden at tilstanden i ådalen forrvkkes væsentli?"! (citat slut) Vi kan vel herudfra konkludere, at naturklagenævnets flertal betragter Aakær Ådal som et område,, uden s ærlig fredni ngsmæssrg rnteresse" (på trods af at hele området er landskabs-

5 Naturklagenævn ts atgøtels af 15. april 1996 vedr. Aakær Gods. J.nr.23110(}0010

6 fredet!). Vi kunne også godt uenke os at vide, hvordan naturklagenævneb fl ertal vil begrunde den sidste sætning som nævnt ovenfor? På hvilken baggrund kan man vurdere, om området lider skade? På baggrund af denne sag (og desværre mange andre gennem tiderne) må vi desværre konstatere, at naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelser (de såkaldte g 3-beskyttelser) nok ikke er det papir værd, som de er skrevet på!? Vi oplever ihvertfald gang på gang, at der d ispenseres ru ndhåndet fra beskyttelserne, og at overtrædelser af beskyttelserne enten overhovedet in gen konsekvenser får, eller blot,, belønnes" med en efterfølgende dispensationl Fra DOF bør der på denne baggrund lyde en kraftig opfordring til, at der ved den kommende,,evalueri ng" af naturbeskynelsesloven foretages en kraftig opstramning tra miljøministerens side, med hensyn til mulighederne for at dispensere fra lovens bestemmelser! samt at myndighedernes pligt til at håndhæve lovens bestemmelser, slås fast. Peter Lange Fredningsudvalget Nye rapporter En række nye rapporter er tilgået lokalafdelingens bibliotek: Strandenge i Århus amt Skrevet af Mette Vadstrup, Christian A. Jensen & Crethe Fallesen. Udgivet af Århus amt, Natur ogmitjø, ( ) april Pris ikke oplyst. Amtets natur- og miljøkontor har udgivetdenne flotte rapport, som en efterfølger efter den efterhånden 1 5 år gamle strandengsrapportfra Strandengen udgør kun en meget lille del af Arhus arn! nemlig 1800 ha. - eller O,4%. Før udgjorde strandengsarealetomkring 3200 ha. Strandengene hører under de beskyttede naturtyper i naturbeskyttelseslovens (NBL) S 3 (sammen med moser, heder, enge m.fl.). Den største trussel mod strandengene i dag er tilgroning som følge a{ ophørt græs^ning eller høslet 213 af strandengsarealet i Århus amt græsses stadiryæk. I rapporten beskrives samtlige strandengsområder i amtet opdelt på 41 områder. Områdernes flora, yngle- og rastefugle (hovedsage- I igt oplysni nger fra DOF's arkiv!) og evt. naturpleje beskrives, og områderne værdisættes udfra deres flora og fauna. Beskrivelserne af områderne suppleres med detaljerede kort, samtjens Christian Schou's smukke tegninger. De største strandengsarealer i amtetfindes ved Stavns Fjord på Samsø, på Dejret-Tved Øhoved på Mols, ved Sødringholm mellem Randers og Mariager Fjord, og ved Ajstrup Bugt samt Mariager Fjord. Mange af de øvrige strandenge er desværre beskedne i sørrelse, men nogle rummer ikke desto mindre en usædvanlig flora eller fauna,

7 å- ( :a i::l t t! tlai! :!:jt4)^,!* aåfr: Det er en flot rapport man her har udgivet, og vi håber, at man i administrationen følger den op med en forøget plejeindsats overfor den 1/ 3 af strandengene, som i dag er ved at gro til, samt at rapporten må føre til, at man strammer op på håndhævelsen af beskyttelsen i NBL S 3, således at det misbrug af enkelte af områderne (affaldsdeponeri ng, forsøg på opdyrkn in g), som desværre stadig finder sted, stoppes. t Fra amtets natur- og miljøkontor har vi også modtaget to rapporter om sjældne mosetyper i Arhus amt;,,ekstremrigkær i Århus amt" og,,el<stremfattigkær i Arhus amt" begge udgivet af natur og miljø i Begge rapporter beskriver forekomsten af de to sjældne naturtyper i amtet og områderne prioriteres udfra forekomsten af bestemte planter (indikatorarter og skillearter). Rapporterne har nok mest interesse for botanikere, da områdernes fugleliv stort set ikke omtales (!), endda på trods af at nogle af områderne også har ornitologisk interesse (vi har dem med i vores lokalitetsregistrering!). Begge rapporter kan så lange oplag haves fås ved henvendelse tiljens Amtkjær ved natur og miljøkontoret tlf: Kortlægning af overvintrende dykænder i Østersøen IemaNord 1995:649. Udgivet af Nordisk Ministerråd, St. Strandstræde 1 B, Kbh. K. Tlf : Fås gratis ved henvendelse til Nordisk Ministerråd på ovennævnte adresse. I vinteren blev der for første gang foretaget fuldstændige vandfugleoptællinger i alle Østersølande og tilhørende vandområder indenfor samme vinter. Lan$ fra kysterne blev hidtil ukendte vinterkvarterer for dykænder opdaget bl.a. Riga Bugt, Pommern Bugt og Hoburgs Banke. Havlit og Fløjlsand var i særdeleshed talrige. En lang række dykandearter blev optalt i så store antal, at det eftertølgende har været nødvendig at revidere deres bestandsestimater for Vestpalæarktis (Europa, Nordafrika og Mellemøsten). Også de kystnære dykænder optrådte talrigt i og store antal biev registreret af næsten samtlige arter. 5om eksempel på hvor talrigt nogle arter forekommer i Østersøen, bringes her rapportens estimater for udvalgte arter (tal i parentes er esti meret bestandsstørrelse for hele Nordvesteuropa): Taffeland Troldand Bjergand Ederfugl Stellersand Havlit Sortand Fløjlsand Hvinand Lille skallesluger Toppetskallesluger Stor skallesluger (3s0.000) (7s0.000) ( ) ( ) ( *)?)?)?\ ( ) (?) ( ) (?) * : Nordøsteuiopa.,,7" angiver at det gældende estimat for hele den nordeuropæiske bestand af arten er mindre end antallet, som blev fundeti Østersøeni 1993! Bestandsestimater for disse arter bliver ddrfor revurderet i øjeblikket. Det nordiske miljøsamarbejde under Nordisk Råd har udgivet denne rapport, med Stefan Pihl, DMU, Kalø, som redaktør.

8 FUGTENES DANMARK 2196 I Peter Lange Så er det sidste chance! Når dette læses erdet ved at være allersidste chance for at bidrage med oplysninger til projekret! Resultater fra 1996; supplerende ynglefund fra dit(dine) atlaskvadrater, de sidste'l 0-punhtællinger, yderligere lokalitetsoptællinger etc. - altsammen skal sendes til undertegnede senest 1. juli 1996! Foreløbige atlaskort - og en reftelse! Først en rettelse til sidste nummer af Søravnen s. 15; kortetforestillerikke udbredelsen af Lille lappedykker (som adskillige vakse læsere også har bemærket), men derimod Bynkefugl. Nedenfor bringes derfor både det rigtige kort for Lille lappedykker. Desuden bringes yderligere en række foreløbige atlaskort tegnet på baggrund af resultaterne fra Læserne er som tidligere megetvelkomne til at supplere kortene. Alle henvendelser ved projekt Fuglenes Danmark i Arhus amt skal fortsat ske til: Peter Lange Jeksenvej Galten Tlf.: 86 9s Jeg modtager også de sidste resultater fra (ogoplysninger fra i detomfangde ikke allerede er indsendt).

9 FUGLENES DANMARK Forelobigt ctloskori pr. dec.'95 LilIe lappedykker v). al o o, a). 12 5kroveret lrrkont " l. a aa.mongelfuldt eller udekket o^ a oiloskvodrot 27 / t w \ a n s':>\- \df h c Y.o Figur 1 Lille Lappedy4<ker Forcløbigt atlaskort (kun Jylland)

10 FUGLENES DANMARK Atlosmoppekort, Jyllond -To{ <.L anc{ 27 / Q Skroveret firkont. Mongelfuldt eler udekket otlo sk vodr ot 2.-t a rv7 a u.m.a rv rv -- 7) Y.{y'4.a :.2 a a..å!.4. h \s\.w-a Figur 2 Taffeland Foreløbigt atlækon (kun lylland)

11 FUGLTNIS DANMARK Atlosmoppekort, Jyllond Spurvehøg 27 / Q Skroverel firkont. Mongelfuldt eler udekkel otloskvodrot aa.a a a.a lttq z \..! a.?.. I q q 6-:> - \{F Vro Figut 3 Spuruehøg Forcløbigt atlaslart kun lylland)

12 FUGLENIS DANMARK Atlosmoppekort, Jyllond 27 / Huldue U Skroveret firkont. Mongelfuldt eler udekket o tlosk vodr o t?ra.) rvv a- n v7) v).. aa aoa o_.u.-!.d 1Ø a o ø ø NÅ! h -0 's.q Figur 4 Huldue Forcløbigt atlækort (kun Jyllud)

13 FUGLENES DANMARK Atlosmoppekort, Jyllcnd 27 / Mistel drossel I Skroveret firkont ' MongelfulCt eler uoekket otloskvodrot aaaa aa. aa a \ i $ vi s':> - ioo Figur 5 Misteldrcssel Forcløbigt atlaskort lkun lylland)

14 ØSTIYDSK RI NGMÆ RKERGRU PPES FANGST GENNEM 1995 MarkDesholm Cruppen tæller ti personer, som ringmærker fugle med ringe fra Zoologisk Museum i København. I det efterfølgende vil jeg kort gennemgå og kommenterer gruppens fangst af fugle i I starten af det nye år mødtes vi til det årlige sammentællingsmøde på Naturcenter Sølys! og igen i år blev der, som i de forgående år fanget små 2000 fugle. Helt præcist fik 19SZ fugle ring om benet. Lad os starte med rovfuglene, hvor en del unger blev mærket: tårnfalk 48, spurvehøg 1, duehøg 2 og 6n enkelt musvåge. Yderligere 120 spurvefugleunger havde vi fat i, med følgeride topscorer: landsvale og musvit deler førstepladsen med hver 32 styk, efterfulgt af solsort (30) og stær (1 5). Hos de adulte fugle gør grønirisk (345) og rwsanget (333) sig specielt bemærket, da de tilsammen udgør over 30% af totalen. Indsatsen medsolsikkefrø og ruser i baghaven står for hovedparten af fangsten af grønirisk, mens rørskoven ved Brabrand Sø var gavmild med hensyn til rørsangere. Hver ringmærker. arbe.ider individuel! men igen i år fortsatte vi et fælles projekt ved Brabrand Sø, hvor vi i perioden fangede spurvefugle med spejlnet i rørskoven. Her blev i alt 762 fugle fanget, hvor knap halvdelen bestod af rørsangere (333) efterfulgt af sivsanger (51), blåmejse (51), rørspurv (50), kærsanger (45), gransanger (34),løvsanger (32) og endelig på B. pladsen munk (20). I alt blev 28 arter mærket ved søen hvor skægmejse (2) og pungmejse (6) nok var de sjoveste. Men som om seks mærkninger af den lille pungmejse ikke var nok, fangede vi yderligere to med udenlandske ringe på. Den første ring var fra den lille (ca. 15 mand store) nord spanske ringmærkningsinstitution i San Sebastian, og den anden var mærket af Riksmuseet i Stockholm. Den eksakte tid og stedet for mærkningerne har vi ikke fået endnu, men vi glæder os til de kommer. Afledtaf glæden over de udenlandske aflæsninger, blev vi enige om fremover at dele nogle af vores lidt sjovere genmeldinger med Søravnens læsere. Her følgernogle af de senere års tilbagemeldinger om fugle mærket eller aflæst i Århus amt: Ihdenlandske fugle aflæst i Århus amt: I Vandstær mærket som unge, Åbestad, Norge - aflæst g88,stubbe Sø. I Vandstær mærket som unge, Lynqdal; Norge - aflæst 14.0'l.1992, Funder A. I Vandstær mærket som adult, Norge - aflæst ee1, Re-,Tåf.', I Vandstær mærket som unge, Fossh^eim, Norge - aflæst , Lystrup Å. I Vandstaer mærket som unge, Åresland, Norge - aflæst 1 O BB,Øriebjerg. Fugle mærket i Århus amt: I. Solsortmærket somadult, Fornæs - aflæst , Spurn Head, England. I Cransanger mærket som adult, Brabrand Sø - aflæst , Brabrant. Belgien.

15 I I I T I I Håttemåge mærket som adult, Uni-parken - aflæst , Middelburg, Holland. Rørsanger mærket som ungfugl, Brabrand 5ø - aflæst , Boneffe, Belgien. Tornsanger mærket som adult, Fornæs - aflæst , Ventotane, Italien. Rørspurv mærket som ungfugl, Brabrand Sø - aflæst , Zwarte Meer, Holland. Rørsanger mærket 24.O som adult, Brabrand Sø - aflæst , Berendrecht, Belgien. Rødhals mærket27.o4.1987, Emmedesbo Plantage - genmeldt som død , Friedrichstad, Slesvig Holsten. Som detses kommer de fleste genmeldinger af småfugle via andre ringmærkere, som aflæser ringene under fangst. Andre ringmærkede fugle er endt som trafikofre eller havnet i kløerne på lante Ernas' lille missekat. Rødhalsen som blev mærket i Emmedesbo Plantage, er hver at bide mærke i, da der er næsten syv år imellem fangst og genmelding og det er ikke så dårligt endda når man eren lille fugl på bare 14 cm. Hvis du finder en død fugl med ring om bene! bedes du sende den til Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 løbenhavn Ø. Foruden ringen bør du medsende følgende data på fuglen: findested, dato, fuglens stand (har den f.eks. været død længe), eventuel art og dødsårsag. Som tak for hjælpen vil du herefter modtage et brev med oplysninger om, hvor og hvornår den pågældende fugl erblevet mærket. Hvis du skulle have lyst til at beholde ringen som souvenir, skal du blot medsende ringens korrekte nummer og adresse. Det var alt for denne gang. Ha' et godt år med fuglene derude. Mark Desholm Østiy d sk N ngm æ rke rgr u ppe ia:ifi'"ib;!i;, 15

16 IRANIA6F - Danske Feltornitologers Artsl ister Irania er en database der rummer artslister over fugle set i Danmark.Irania fører listen over Danmarks fugle,!"rronlister, lokalitetslister, matrikellisteq, dagslister, ædelartslister, ringmærkningslister med mere. Irania er ikke nogen egentlig klub, men blot et forsøg på at få tal på hvor mange arter danske feltornitologer har på deres lister. Reglerne er ens for alle, så her kan man sammenligne folks lister med hinanden. SU-arter skal være tilsendt eller godkendt af DOF's Sjældenhedsudvalg før de kan indtastes. Artslisterne indtastes via telefon - det tager 5-10 minutter per liste. Du kan ringe på nedenstående telefonnumme4, hvis du vil have indtastet dine lister. Iranias materiale tilsendes alle fugleinteresserede, der på nedenstående adresse fremsender en svarkuvert frankeret med et 5 kroners frimærke samt vedlægger et 3,75 kroners frimærke til dækning af omkostninger. Du er naturligvis også velkornrnen til at ringe, hvis du blot vil høre nærmere. bania Rolf Christensen Østre Strandvej 33 A DK-9900 Skagen L

17 Når trækket svigter: Se på sommerfugle!!! Admtraler søges I mange år har man vidst, at flere arter af dagsommerfugle trækker, men dette fænomen er kun sjældent blevet beskrevet i litteraturen. At admiraler, tidselfugle, kålsommerfugle m fl. trækker sydpå om efteråret, er så at sige, det eneste, man ved. De nærmere forhold omkring trækkets forløb er aldeles ukendte Arsagen til dette er bl.a., at sommerfuglefolk aldrig har haft tradition for at iagttage sommerfugle gennem kikkert. Det har ornitologerne til gengæld! På mange træksteder rundt om i landet er sommerfugletræk i mange år blevet iagttaget og noteret; men desværre har dette materiale aldrig været udsat for en grundig bearbejdning. Stden 1992 har jeg selv iagttaget dagsommerfugle på efterårstræk ved Rosenvold ivejle Amt, hvilket har inspireret mig til at vælge "Admiralens trækforhold" som specialeprojekt ved biologistudiet på Aarhus Universitet. Som en del af projektet indsamler jeg nu nye og gamle oplysninger om trækkende dagsommerfugle fra hele landet. Trækkende sommerfugle kan iagttages på alle gode træklokaliteter. Forårstrækket er ind til videre et ubeskrevet kapitel, men Skagen kan ganske sikkert byde på enkelte forekomster imaj... Efterårstrækket er imidlertid langt mere markant, og på gode dage raugustoktober skal antallet af fx trækkende admiraler tælles i hundreder Den hidtidige Europarekord er fra Holland (sølle 500), men den må helt sikkert kunne slås på lokaliteter som fu Gedser, Kongelunden, Stigsnæs, Dovns Klint, Rosenvold, Sønderho o.lign. Da mit projekt i høj grad er afhængig af indrapporteringen fra trækstederne, håber 1eg, at du vil være behjælpelig med at observere trækkende admiraler i efteråret. Jeg er ganske enkelt interesseret i alle obs. af admiraler på direkte træk samt selvfølgelig større forekomster af rastende admiraler i din træklokalitets bagland! Hvas du kender til vinter- eller forårsforekomster, er jeg også meget interesseret. Obs. kan indsendes på de almindelige kartotekskort, som bruges til tokalrapporterne, men du er også velkommen tit at ringe eller skrive til mig... På forhånd tak Morten D.D. Hansen Skejby Vænge Arhus N Tlf: /

18 GENERALFORSAMLING I TOKATFORENINGEN - et kort referat vl Otto Trap Hansen 25 deltagere var mødt op på Sølyst en kold lørdag i februar til den årlige generalforsamling i DOF - ARHUS AMT. Efter morgenkaffe og fuglegættequiz m.v. var det tid til den mere alvorlige del af festen. I Årsberetningen blev aflagt af Peter Lange (der henvises til Søravnen nr. 'l/1 996, hvor den er aftrykt i sin helhed). Som det fremgår af lovene skal denne beretning alene tages til efterretning - hvilket skete på passende måde. I Jens Bonde fremlagde herefter regnskabet til godkendelse hvilket med et overskud på omkring kr ikke voldte problemer for de fremmødte. I Arne Bo Larsen og Bjarne Colles blev nyvalgt til bestyrelsen. Der var genvalg til Jens Bonde, Ole Jensen og Steen C. Larsen, mens Carsten Høeg ønskede at udtræde af bestyrelsen. I Til repræsentantskabet blev OleJensen og Lars P. Johansson valgt. t Thomsen fik en periode til som revi-,rjl I Steen C. Larsen forelagde derefter forslag til lovændringer, der efter kort (meget kort) debat blev enstemmig vedtaget. De ny love er aftrykt umiddelbart efter defte referat. I Under eventuelt orienterede Bo Ryge Sørensen om,,projekt Ørnefodring" og,,proiekt Fiskeørn". Di rigenten ku nne således afsl utte generalforsamlingen med en tak for god ro og orden. Peter Lange gik herefter på banen, bevæbnet med lysbilleder og en engageret beretning om Ølands lyksaligheder. Ved du, hvor der bor en HULDLJE i en kommunal lejlighed? Ellersag på en anden måde, hvis du kender til redehuller i de kommunale skove, der er brugt at Hulduer vil skovfogederne gerne underrettes, således at træerne kan skånes ved kommende skovninger. Du kan henvende dig til:,4rh u s Ko m m u n es N atu rfo r m i d I i n g. Naturcenter Sølyst Bjarne Colles Cjellerupvej Brabrand Tlf ss der så vil drage omsorgfor, at rette vedkommende får besked.

19 LOVE FOR DANSK ORNITOLOGISK,o FORENINGS LOKALAFDTLING I ARHUS AMT 51 Navn og hjemsted Lokalafdelingen for Arhus Amt omfafter alle med lemmertilrneldt med adresse iårhus Amt. Lokalafdelingens hiemsted erårhui 52 Formål Lokalafdelingens'fu rmål eiat varetage foreningens opgaver på lokaltplan, herunder gennem ekskursioner, møder og andre medlemsaktiviteter at fremtne kendskabet til og interessen for fugle samtvirkefor beskyttelse af fuglefaunaen og forbedringer af fuglenes levevilkår nationalt og internationalt. Lokalafdel ingens vi rke foregår i overensstemmelse med den linie, der anlægges af repræsentantskabet og hovedbestyrelsen. 53'Lokalafdelingens struktur Lokalafdelingen er en afdeling af Dansk Ornitologisk Forening. Lokalafdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen. Lokalafdelingen ledes af en valgt bestyrelse. Lokalafdelingens regnskabsår er kalenderåret. Medlemskontingent indbetales til hovedforeningen, der refunderer lokalafdelingen et beløb i henhold til det af repræsentantskabet vedtagne foreningsbudget. 54 Medlemskab Medlemskab træder i kraft, når foreningen har modtaget det indbetalte kontingent. Alle foreningens medlemmer har adgang til lokalafdelingens arrangementer, som kundgøres i en af hovedforen ingens publikationer. Valgbare til lokalafdelingens bestyrelse og hovedforeningens repræsentantskab er medlemmer over i B år med bopæl i Århus Amt. Stemmeret ved valg og på generalforsamlingen har lokalafdelingens medlemmer. Medlemmer, der ikke tilhører en selvstændig lokalafdeling kan dog i tilfælde af valg tilknyttes lokalafdelingens for Århus Am! hvis de geografisk naturligt er knyttet hertil, jævnfør foreningens love 59.' Et medlemskab ophører, når medlemmet ikke har betalt skyldigt kontingent senest 2 måneder efter påkrav S5 Generalforsamlingen Lokalafdel i ngens generalforsaml ing afholdes inden udgangen af februar måned, som indvarsles mindst 6n måned i forvejen i DOFs almindelige medlemsblad. Indvarslingen skal indeholde dagsorden med i hvert fald {ølgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse. Valg til bestyrelsen B. 9. Vaig af repræsentanter (kun i ulige år). Valg af revisor. Behandling af indkomne forslag. Eventuelt. Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres ti I genstand for generalforsamlingsbeslutn ing være lokalafdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsaml ingen. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpeltflertal, undtagen lovændringer, hvortil der kræves 2/3 af de 19

20 afgivne stemmer.. Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, såfremt der ikke begæres skriftlig afstemning af dirigenten eller mindst 10 medlemmer. Ekstraord i nær generalforsamli ng a{holdes, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer af repræsentantskabet anser det for påkrævet eller når mindst20, dog40 dersom lokalafdelingen har mere end 1000 medlemmer, skriftlig har fremsat begrundet ønske heroh. Ceneralforsamlingen, som skal afholdes hurtigst muligt, indvarsles mindst 2 uger i forvejen i DOFs almindelige medlemsblad med angivelse af dagsorden. Vigtige beslutninger på generalforsamlingen skal kundgøres i en afforeningens medlemspublikationer. S5 Bestyrelsen Lokalafdelingen ledesaf en bestyrelse på mindst 5 og højest 9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsen kan bestemme, hvem der skal beklæde andre hverv der findes nødvendige. Bestyrelsen er ansvarlig over for hovedbestyrelsen og repræsentantskabet. Bestyrelsen i ndsender årsberetning og revideret regnskab med evl bemærkninger til hovedbestyrelsen inden 14 dage efter ordinær generalforsamling. Bestyrelsen meddeler ufortøvent hovedforeningen resultatet af gennemførte valghandlinger. Valg til bestyrelsen har gyldighed for 2 år ad gangen/ således at halvdelen afgår hvert år. Bestyrelsen er berettiget til i tilfælde af vakance, indtil første gang der afholdes valg, at supplere sig med et eller flere medlemmer. Bestyrelsesposter er ulønnede. Et medlem af bestyrelsen er inhabil i sager der'kan fremme pågældende økonomisk. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal tages referat af møderne Suppleanter kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret på bestyrelsesmøder SZ Repræsentantskabet Lokalafdelingen repræsenteres i repræsentantskabet i forhold til afdelingens medlemstal ved udgangen af lige år, dog med mindst 2 repræsentanter. Bestyrelsesformanden er født medlem af repræsentantskabet. Lokalafdelingens øvrige medlemmer af repræsentantskabet samt suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen. Valg følger bestemmelserne for valg til bestyrelsen, jævnlør SB. Repræsentanter og suppleanter vælges for 2 år ad gangen i ulige år. Resultatet af valget meddeles repræsentantskabets forretningsudvalg med 14 dages frist. I tilfælde af et medlems forfald indkalder bestyrelsen suppleanten. SB Valg Kandidater kan opstilles på generalforsamlingen. Hvis der ikke er flere kandidater end vakante pladser, er kandidaterne valgt. Hvis der er flere, foretages skriftlig afstemning. Bestyrelsen kan dogforlange urafstemning blandt lokalafdelingens medlemmer. Resultatet af valget til lokalafdelingens bestyrelse meddeles iden snarest herefter udkommende foreningspublikation. S9 Opløsning Opløsning af lokalafdelingen kan besluttes på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt af hovedbestyrelsen, hvis 3/4 af de deltagende stemmeberettigede medlemmer sternmer herfor. Lokalafdelingens formue tilfalder hovedforeningen. Lovene er vedtaget på den o rdi n æ re ge ne r alfo rs amli ng afholdt på Sølyst i Arhus den

21

22 TUREN GAR TIL THORSØ VED VIRKLUND OIe Karlsson - 5 km syd for Silkeborg ligger Virklund omgivet af kolossa/e skovområder, Silkeborg Vesterskov og Rustrup m.fl. skove. rå Skov Si Ikeborg Vesterskov Vester lundve j 61;;: ' pi ads THORSØ..-'.- ---'-ods.'\ plads Koft ovet søen med adg,angsforhold åu=: q VrRK-LUND plads,/ o' -l mod Si 1 keborg I I mod I Brædstrup \y Her boede jeg i 1993 og tilbragte megen tid ved søen. Søens kvaliteter er kortfortalt den usædvanlige stemning/ og ornitologisk se! den spændende kombination mellem skov- og søfugle fandt medlemmer af en lokal soortsdykkerforening rester af en middelalderborg på bunden af Thorsø. Det drejer sig om trækonstruhioner, og placeringen var i den østlige del afsøen. En mere moderne arkitehonisk underfundighed er en villa udført som en kopi af en borg med kanoner og skydeskår, opført af en antikvitetshandler for enden af Vesterlundsvej. Camle stednavne vidner om at området engang var beboet af Tatere. Søen er i dag ret populær blandt lystfiskere, men ikke overrendt. Thorsø virker ikke som et sted hvor man skal forvente de særlige,,hits" udi trækfugle, alting virker meget stabilt, så man ved hvad man har. Uanset om søen er frosset til om vinteren kan der på øerne ses mange Fiskehejrer hvilende. Denne fugl er også set på aftentræk mod Jenskær længere ude i Vesterskoven med 19 stk. [n tidlig januarmorgen kunne Natugle hører fra søbredden i sydøst, hvor en redekasse finoes. Toppet Lappedykker studeres godt her og har reder lige neden for græsplænerne i den østlige del af søen. Eftersom der er ret stejle skråninger ned mod søen, kan der opstå aku-

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere