i Århus Amt Hustandsmedlemskab Kr.330,- Dansk Ornitologisk Forening klige kontingenter: Iol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Århus Amt Hustandsmedlemskab Kr.330,- Dansk Ornitologisk Forening klige kontingenter: Iol

Transkript

1 LOKALAFDELINGE

2 Dansk Ornitologisk Forening Iol<alafdelingen i Århus Amt DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i ' 906. Foreningens formål er at fremme kendskabettil og interessen for fugle og atvirke til beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og ekkursioner, udgivelse df et tidskrift og andre publikationer, samtved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår. klige kontingenter: Ordinære medlemmer: Kr.235, Juniormedlemmer (u. 18 år) Kr.130,- Pensionistmedlemmer (o. 67 år) Kr.130,- Sløttemedlemmer Kr.1 00, Hustandsmedlemskab Kr.330,- DOF-Århus står for alle lokale anangementer, og alle DOF-medlemmer kan frit deltage iafdelingens møder og ekkursioner. På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og interessegrupper. DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt. Fugleværnsfonden e.jer og driver en række danske fuglereservater og arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den danske afdeling af BirdLife International. Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle qg Natur (4 hæfter pr. år) og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 140A 1620 København V flt.: O4 Giro: Dansk Ornitologisk-Forening Lokalafdelingen for Århus Amt Naturcenter Sølyst Cjellerupvej Brabrand Ciro: 'l Søravnen Søravnen er lokalafdelingens blad og udsendes 4 gange årligt til alle medlemmer i Århus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på bladet for kun 60 kr. pr. år. Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget af en udskrift. Redaktion: Ansvarsh. redaktør: Otto Trap Hansen Jens Bonde, Svend Møller Jensen, Christina Kielsmark, Annelise Skov Send materialet til Otto Trap Hansen, Kildevei 8, 8362 Hørning (tlf ). Mærk kuverten "Søravnen". Indlaeg kan også sendes via Internet til adressen Disketter, fotos og originale tegninger returneres. Søravnen redigeres i PageMaker 5.0 for Windows og trykkes på genbrugspapir. Annoncepriser: Hef side: 350,-/nr eller 1.2OO,lår Halv side: 200,-/nr eller 600,-/år Søravnens kalender for 1996: Numrnet Deadline Udkommer august 1 5. september november 15. december tssn

3 M edl e mstall et i Lokal afde I i n gen er stagnerende kunne formanden konstatere i sin furetning til Vi lever i en grøn tid med en vok*d" *Jiti X bevidste og økologisk indstillede forbrugere, der lægger vægt på såve/ kvalitet som dyreyelfæ{,samtidig står fritidssamfundet og banker på. Vi har en god,vare" at sælge i DOF: En forening der markerey sig smukt på såvel landsplan som lokalt (Akær Cods f.elcs). Der er mulighed for at deltap ispændende anangementer over hele landet. Og medlemmeme får flotte og interessante publikationer så\,el på ø'tiåi Hansen INDHOLD lllustrationer:. Jalmer C. Nielsenr 3, B, 26, 27 ogforsiden Christina Kielsmark: 25, 32 Jens O. Christensen: 6 Inger Marie Andersen: '15 lngrid Marie \4ncent Andersen: 33 Jens Cregersen: 3O Lars Tom-Petersen: 3'l Nyheder og aktueft Fuglenes Danmark 2/96 Østjydsk Ringmærkergruppes fangst tennem 1995 lrania Admiraler OPRÅBI Ceneralforsamli ng i lokalforeningen Love for Dansk Ornitologisk Forenings Lokalafdeling i Århus Amt Turen går til Thorsø ved Virklund Fra felten: Februar, marts og april Fuglenes Dag Jiniorsiden Anmeldelser Referater fra ture Kalender Opfordring Adresser og Kontaktpersoner 4 I r t

4 Åkær-sagen endelig afgjort! Den 1 5. april kom så endelig naturklagenævnets afgørelse iden næsten to år lange sag omkring Aakær Cods syd for Odder. En række anker omkring overgreb på naturen i området og ændret dyrkn ingspraksis (se tidl igere omtaler i Søravnen), hvoraf de ældste stammer helt tilbage fra 1 994, fik hermed (næsten!) sin endel ige a(gørelse. Devæsentligste indgreb, som nu harfåetnaturklagenævnesgodkendelse, skal her kort ridses op; Ca.27 ha. engområder opdyrkes, der kan etableres såkaldt dobbeltprofil for Åkær Å, oprensning og forlægning al grøfter, oprensning og spulning af dræn, fjernelse af to vandhuller og et dige. Alle tiltag indeholdt i den såkaldte helehedsplan, som amtsrådet og godsejeren havde tiltrådt. Den eneste lillebitte sejr for naturen i området kom i form af 2O ha. enge, som naturklagenævnet afviste at tillade blev opdyrket. Et meget lille plaster på såret efter DOF's mening! Et eksempel fra afgørelsen side 12, vedr. engarealerne (cita! understregningerne er vores):,,efter naturbeslcytte/ses/ovens g 3, stk.2 måder ikke foretages ændringer i tilstanden af enge over en vis størrelse. Efter lovens g 65, stk. 3 kan amtsrådet dogi særlige tilfælde gøre undtagelser fra best. i g 3. Det fremgår af lovens forarbejder, at der kun sjældent vil kunne gøres egentlige undtagelser fra 5 3. Det er s åledes ikke tilstrækkeligt, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse r, at et indgreb finder sted. Der må.tillige enten være tale om et område, som ud fra naturbeskt4telseseller fredningsmæssige hensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at forrykke tilstanden i område. Et enstemmigt naturklagenævn er af den opfattelse, atde dispensationer, som amtethar meddelt til opdyrkning af engarealer på Aakær,er så Naturklagenævnets 19 sider lange afgørelse efterlader læseren med en stor undrenl Nævnets fler,tal bruger gang på gang masser af spalteplads på at beskrive hvor store naturværdier der findes på godset, og hvorledes de er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, hvorfra der ifølge bemærkningerne til loven kun undtagelsesvist kan d ispenseres. Hvorefter nævnet flertal gang på gang dispenserer fra disse generelle beskynelser under henvisning til,,de sær- Iige omstændigheder" på godset. Under hensyn til den særlige situation for godsetfinder etflertal på 6 medlemmer do& atder er grundlag for i et vist omfang at meddele dispen satione r til opdyrkni ng af beskwtede engarealer på Aakær. Flertallet mener, at dette vil kunne ske uden at tilstanden i ådalen forrvkkes væsentli?"! (citat slut) Vi kan vel herudfra konkludere, at naturklagenævnets flertal betragter Aakær Ådal som et område,, uden s ærlig fredni ngsmæssrg rnteresse" (på trods af at hele området er landskabs-

5 Naturklagenævn ts atgøtels af 15. april 1996 vedr. Aakær Gods. J.nr.23110(}0010

6 fredet!). Vi kunne også godt uenke os at vide, hvordan naturklagenævneb fl ertal vil begrunde den sidste sætning som nævnt ovenfor? På hvilken baggrund kan man vurdere, om området lider skade? På baggrund af denne sag (og desværre mange andre gennem tiderne) må vi desværre konstatere, at naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelser (de såkaldte g 3-beskyttelser) nok ikke er det papir værd, som de er skrevet på!? Vi oplever ihvertfald gang på gang, at der d ispenseres ru ndhåndet fra beskyttelserne, og at overtrædelser af beskyttelserne enten overhovedet in gen konsekvenser får, eller blot,, belønnes" med en efterfølgende dispensationl Fra DOF bør der på denne baggrund lyde en kraftig opfordring til, at der ved den kommende,,evalueri ng" af naturbeskynelsesloven foretages en kraftig opstramning tra miljøministerens side, med hensyn til mulighederne for at dispensere fra lovens bestemmelser! samt at myndighedernes pligt til at håndhæve lovens bestemmelser, slås fast. Peter Lange Fredningsudvalget Nye rapporter En række nye rapporter er tilgået lokalafdelingens bibliotek: Strandenge i Århus amt Skrevet af Mette Vadstrup, Christian A. Jensen & Crethe Fallesen. Udgivet af Århus amt, Natur ogmitjø, ( ) april Pris ikke oplyst. Amtets natur- og miljøkontor har udgivetdenne flotte rapport, som en efterfølger efter den efterhånden 1 5 år gamle strandengsrapportfra Strandengen udgør kun en meget lille del af Arhus arn! nemlig 1800 ha. - eller O,4%. Før udgjorde strandengsarealetomkring 3200 ha. Strandengene hører under de beskyttede naturtyper i naturbeskyttelseslovens (NBL) S 3 (sammen med moser, heder, enge m.fl.). Den største trussel mod strandengene i dag er tilgroning som følge a{ ophørt græs^ning eller høslet 213 af strandengsarealet i Århus amt græsses stadiryæk. I rapporten beskrives samtlige strandengsområder i amtet opdelt på 41 områder. Områdernes flora, yngle- og rastefugle (hovedsage- I igt oplysni nger fra DOF's arkiv!) og evt. naturpleje beskrives, og områderne værdisættes udfra deres flora og fauna. Beskrivelserne af områderne suppleres med detaljerede kort, samtjens Christian Schou's smukke tegninger. De største strandengsarealer i amtetfindes ved Stavns Fjord på Samsø, på Dejret-Tved Øhoved på Mols, ved Sødringholm mellem Randers og Mariager Fjord, og ved Ajstrup Bugt samt Mariager Fjord. Mange af de øvrige strandenge er desværre beskedne i sørrelse, men nogle rummer ikke desto mindre en usædvanlig flora eller fauna,

7 å- ( :a i::l t t! tlai! :!:jt4)^,!* aåfr: Det er en flot rapport man her har udgivet, og vi håber, at man i administrationen følger den op med en forøget plejeindsats overfor den 1/ 3 af strandengene, som i dag er ved at gro til, samt at rapporten må føre til, at man strammer op på håndhævelsen af beskyttelsen i NBL S 3, således at det misbrug af enkelte af områderne (affaldsdeponeri ng, forsøg på opdyrkn in g), som desværre stadig finder sted, stoppes. t Fra amtets natur- og miljøkontor har vi også modtaget to rapporter om sjældne mosetyper i Arhus amt;,,ekstremrigkær i Århus amt" og,,el<stremfattigkær i Arhus amt" begge udgivet af natur og miljø i Begge rapporter beskriver forekomsten af de to sjældne naturtyper i amtet og områderne prioriteres udfra forekomsten af bestemte planter (indikatorarter og skillearter). Rapporterne har nok mest interesse for botanikere, da områdernes fugleliv stort set ikke omtales (!), endda på trods af at nogle af områderne også har ornitologisk interesse (vi har dem med i vores lokalitetsregistrering!). Begge rapporter kan så lange oplag haves fås ved henvendelse tiljens Amtkjær ved natur og miljøkontoret tlf: Kortlægning af overvintrende dykænder i Østersøen IemaNord 1995:649. Udgivet af Nordisk Ministerråd, St. Strandstræde 1 B, Kbh. K. Tlf : Fås gratis ved henvendelse til Nordisk Ministerråd på ovennævnte adresse. I vinteren blev der for første gang foretaget fuldstændige vandfugleoptællinger i alle Østersølande og tilhørende vandområder indenfor samme vinter. Lan$ fra kysterne blev hidtil ukendte vinterkvarterer for dykænder opdaget bl.a. Riga Bugt, Pommern Bugt og Hoburgs Banke. Havlit og Fløjlsand var i særdeleshed talrige. En lang række dykandearter blev optalt i så store antal, at det eftertølgende har været nødvendig at revidere deres bestandsestimater for Vestpalæarktis (Europa, Nordafrika og Mellemøsten). Også de kystnære dykænder optrådte talrigt i og store antal biev registreret af næsten samtlige arter. 5om eksempel på hvor talrigt nogle arter forekommer i Østersøen, bringes her rapportens estimater for udvalgte arter (tal i parentes er esti meret bestandsstørrelse for hele Nordvesteuropa): Taffeland Troldand Bjergand Ederfugl Stellersand Havlit Sortand Fløjlsand Hvinand Lille skallesluger Toppetskallesluger Stor skallesluger (3s0.000) (7s0.000) ( ) ( ) ( *)?)?)?\ ( ) (?) ( ) (?) * : Nordøsteuiopa.,,7" angiver at det gældende estimat for hele den nordeuropæiske bestand af arten er mindre end antallet, som blev fundeti Østersøeni 1993! Bestandsestimater for disse arter bliver ddrfor revurderet i øjeblikket. Det nordiske miljøsamarbejde under Nordisk Råd har udgivet denne rapport, med Stefan Pihl, DMU, Kalø, som redaktør.

8 FUGTENES DANMARK 2196 I Peter Lange Så er det sidste chance! Når dette læses erdet ved at være allersidste chance for at bidrage med oplysninger til projekret! Resultater fra 1996; supplerende ynglefund fra dit(dine) atlaskvadrater, de sidste'l 0-punhtællinger, yderligere lokalitetsoptællinger etc. - altsammen skal sendes til undertegnede senest 1. juli 1996! Foreløbige atlaskort - og en reftelse! Først en rettelse til sidste nummer af Søravnen s. 15; kortetforestillerikke udbredelsen af Lille lappedykker (som adskillige vakse læsere også har bemærket), men derimod Bynkefugl. Nedenfor bringes derfor både det rigtige kort for Lille lappedykker. Desuden bringes yderligere en række foreløbige atlaskort tegnet på baggrund af resultaterne fra Læserne er som tidligere megetvelkomne til at supplere kortene. Alle henvendelser ved projekt Fuglenes Danmark i Arhus amt skal fortsat ske til: Peter Lange Jeksenvej Galten Tlf.: 86 9s Jeg modtager også de sidste resultater fra (ogoplysninger fra i detomfangde ikke allerede er indsendt).

9 FUGLENES DANMARK Forelobigt ctloskori pr. dec.'95 LilIe lappedykker v). al o o, a). 12 5kroveret lrrkont " l. a aa.mongelfuldt eller udekket o^ a oiloskvodrot 27 / t w \ a n s':>\- \df h c Y.o Figur 1 Lille Lappedy4<ker Forcløbigt atlaskort (kun Jylland)

10 FUGLENES DANMARK Atlosmoppekort, Jyllond -To{ <.L anc{ 27 / Q Skroveret firkont. Mongelfuldt eler udekket otlo sk vodr ot 2.-t a rv7 a u.m.a rv rv -- 7) Y.{y'4.a :.2 a a..å!.4. h \s\.w-a Figur 2 Taffeland Foreløbigt atlækon (kun lylland)

11 FUGLTNIS DANMARK Atlosmoppekort, Jyllond Spurvehøg 27 / Q Skroverel firkont. Mongelfuldt eler udekkel otloskvodrot aa.a a a.a lttq z \..! a.?.. I q q 6-:> - \{F Vro Figut 3 Spuruehøg Forcløbigt atlaslart kun lylland)

12 FUGLENIS DANMARK Atlosmoppekort, Jyllond 27 / Huldue U Skroveret firkont. Mongelfuldt eler udekket o tlosk vodr o t?ra.) rvv a- n v7) v).. aa aoa o_.u.-!.d 1Ø a o ø ø NÅ! h -0 's.q Figur 4 Huldue Forcløbigt atlækort (kun Jyllud)

13 FUGLENES DANMARK Atlosmoppekort, Jyllcnd 27 / Mistel drossel I Skroveret firkont ' MongelfulCt eler uoekket otloskvodrot aaaa aa. aa a \ i $ vi s':> - ioo Figur 5 Misteldrcssel Forcløbigt atlaskort lkun lylland)

14 ØSTIYDSK RI NGMÆ RKERGRU PPES FANGST GENNEM 1995 MarkDesholm Cruppen tæller ti personer, som ringmærker fugle med ringe fra Zoologisk Museum i København. I det efterfølgende vil jeg kort gennemgå og kommenterer gruppens fangst af fugle i I starten af det nye år mødtes vi til det årlige sammentællingsmøde på Naturcenter Sølys! og igen i år blev der, som i de forgående år fanget små 2000 fugle. Helt præcist fik 19SZ fugle ring om benet. Lad os starte med rovfuglene, hvor en del unger blev mærket: tårnfalk 48, spurvehøg 1, duehøg 2 og 6n enkelt musvåge. Yderligere 120 spurvefugleunger havde vi fat i, med følgeride topscorer: landsvale og musvit deler førstepladsen med hver 32 styk, efterfulgt af solsort (30) og stær (1 5). Hos de adulte fugle gør grønirisk (345) og rwsanget (333) sig specielt bemærket, da de tilsammen udgør over 30% af totalen. Indsatsen medsolsikkefrø og ruser i baghaven står for hovedparten af fangsten af grønirisk, mens rørskoven ved Brabrand Sø var gavmild med hensyn til rørsangere. Hver ringmærker. arbe.ider individuel! men igen i år fortsatte vi et fælles projekt ved Brabrand Sø, hvor vi i perioden fangede spurvefugle med spejlnet i rørskoven. Her blev i alt 762 fugle fanget, hvor knap halvdelen bestod af rørsangere (333) efterfulgt af sivsanger (51), blåmejse (51), rørspurv (50), kærsanger (45), gransanger (34),løvsanger (32) og endelig på B. pladsen munk (20). I alt blev 28 arter mærket ved søen hvor skægmejse (2) og pungmejse (6) nok var de sjoveste. Men som om seks mærkninger af den lille pungmejse ikke var nok, fangede vi yderligere to med udenlandske ringe på. Den første ring var fra den lille (ca. 15 mand store) nord spanske ringmærkningsinstitution i San Sebastian, og den anden var mærket af Riksmuseet i Stockholm. Den eksakte tid og stedet for mærkningerne har vi ikke fået endnu, men vi glæder os til de kommer. Afledtaf glæden over de udenlandske aflæsninger, blev vi enige om fremover at dele nogle af vores lidt sjovere genmeldinger med Søravnens læsere. Her følgernogle af de senere års tilbagemeldinger om fugle mærket eller aflæst i Århus amt: Ihdenlandske fugle aflæst i Århus amt: I Vandstær mærket som unge, Åbestad, Norge - aflæst g88,stubbe Sø. I Vandstær mærket som unge, Lynqdal; Norge - aflæst 14.0'l.1992, Funder A. I Vandstær mærket som adult, Norge - aflæst ee1, Re-,Tåf.', I Vandstær mærket som unge, Fossh^eim, Norge - aflæst , Lystrup Å. I Vandstaer mærket som unge, Åresland, Norge - aflæst 1 O BB,Øriebjerg. Fugle mærket i Århus amt: I. Solsortmærket somadult, Fornæs - aflæst , Spurn Head, England. I Cransanger mærket som adult, Brabrand Sø - aflæst , Brabrant. Belgien.

15 I I I T I I Håttemåge mærket som adult, Uni-parken - aflæst , Middelburg, Holland. Rørsanger mærket som ungfugl, Brabrand 5ø - aflæst , Boneffe, Belgien. Tornsanger mærket som adult, Fornæs - aflæst , Ventotane, Italien. Rørspurv mærket som ungfugl, Brabrand Sø - aflæst , Zwarte Meer, Holland. Rørsanger mærket 24.O som adult, Brabrand Sø - aflæst , Berendrecht, Belgien. Rødhals mærket27.o4.1987, Emmedesbo Plantage - genmeldt som død , Friedrichstad, Slesvig Holsten. Som detses kommer de fleste genmeldinger af småfugle via andre ringmærkere, som aflæser ringene under fangst. Andre ringmærkede fugle er endt som trafikofre eller havnet i kløerne på lante Ernas' lille missekat. Rødhalsen som blev mærket i Emmedesbo Plantage, er hver at bide mærke i, da der er næsten syv år imellem fangst og genmelding og det er ikke så dårligt endda når man eren lille fugl på bare 14 cm. Hvis du finder en død fugl med ring om bene! bedes du sende den til Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 løbenhavn Ø. Foruden ringen bør du medsende følgende data på fuglen: findested, dato, fuglens stand (har den f.eks. været død længe), eventuel art og dødsårsag. Som tak for hjælpen vil du herefter modtage et brev med oplysninger om, hvor og hvornår den pågældende fugl erblevet mærket. Hvis du skulle have lyst til at beholde ringen som souvenir, skal du blot medsende ringens korrekte nummer og adresse. Det var alt for denne gang. Ha' et godt år med fuglene derude. Mark Desholm Østiy d sk N ngm æ rke rgr u ppe ia:ifi'"ib;!i;, 15

16 IRANIA6F - Danske Feltornitologers Artsl ister Irania er en database der rummer artslister over fugle set i Danmark.Irania fører listen over Danmarks fugle,!"rronlister, lokalitetslister, matrikellisteq, dagslister, ædelartslister, ringmærkningslister med mere. Irania er ikke nogen egentlig klub, men blot et forsøg på at få tal på hvor mange arter danske feltornitologer har på deres lister. Reglerne er ens for alle, så her kan man sammenligne folks lister med hinanden. SU-arter skal være tilsendt eller godkendt af DOF's Sjældenhedsudvalg før de kan indtastes. Artslisterne indtastes via telefon - det tager 5-10 minutter per liste. Du kan ringe på nedenstående telefonnumme4, hvis du vil have indtastet dine lister. Iranias materiale tilsendes alle fugleinteresserede, der på nedenstående adresse fremsender en svarkuvert frankeret med et 5 kroners frimærke samt vedlægger et 3,75 kroners frimærke til dækning af omkostninger. Du er naturligvis også velkornrnen til at ringe, hvis du blot vil høre nærmere. bania Rolf Christensen Østre Strandvej 33 A DK-9900 Skagen L

17 Når trækket svigter: Se på sommerfugle!!! Admtraler søges I mange år har man vidst, at flere arter af dagsommerfugle trækker, men dette fænomen er kun sjældent blevet beskrevet i litteraturen. At admiraler, tidselfugle, kålsommerfugle m fl. trækker sydpå om efteråret, er så at sige, det eneste, man ved. De nærmere forhold omkring trækkets forløb er aldeles ukendte Arsagen til dette er bl.a., at sommerfuglefolk aldrig har haft tradition for at iagttage sommerfugle gennem kikkert. Det har ornitologerne til gengæld! På mange træksteder rundt om i landet er sommerfugletræk i mange år blevet iagttaget og noteret; men desværre har dette materiale aldrig været udsat for en grundig bearbejdning. Stden 1992 har jeg selv iagttaget dagsommerfugle på efterårstræk ved Rosenvold ivejle Amt, hvilket har inspireret mig til at vælge "Admiralens trækforhold" som specialeprojekt ved biologistudiet på Aarhus Universitet. Som en del af projektet indsamler jeg nu nye og gamle oplysninger om trækkende dagsommerfugle fra hele landet. Trækkende sommerfugle kan iagttages på alle gode træklokaliteter. Forårstrækket er ind til videre et ubeskrevet kapitel, men Skagen kan ganske sikkert byde på enkelte forekomster imaj... Efterårstrækket er imidlertid langt mere markant, og på gode dage raugustoktober skal antallet af fx trækkende admiraler tælles i hundreder Den hidtidige Europarekord er fra Holland (sølle 500), men den må helt sikkert kunne slås på lokaliteter som fu Gedser, Kongelunden, Stigsnæs, Dovns Klint, Rosenvold, Sønderho o.lign. Da mit projekt i høj grad er afhængig af indrapporteringen fra trækstederne, håber 1eg, at du vil være behjælpelig med at observere trækkende admiraler i efteråret. Jeg er ganske enkelt interesseret i alle obs. af admiraler på direkte træk samt selvfølgelig større forekomster af rastende admiraler i din træklokalitets bagland! Hvas du kender til vinter- eller forårsforekomster, er jeg også meget interesseret. Obs. kan indsendes på de almindelige kartotekskort, som bruges til tokalrapporterne, men du er også velkommen tit at ringe eller skrive til mig... På forhånd tak Morten D.D. Hansen Skejby Vænge Arhus N Tlf: /

18 GENERALFORSAMLING I TOKATFORENINGEN - et kort referat vl Otto Trap Hansen 25 deltagere var mødt op på Sølyst en kold lørdag i februar til den årlige generalforsamling i DOF - ARHUS AMT. Efter morgenkaffe og fuglegættequiz m.v. var det tid til den mere alvorlige del af festen. I Årsberetningen blev aflagt af Peter Lange (der henvises til Søravnen nr. 'l/1 996, hvor den er aftrykt i sin helhed). Som det fremgår af lovene skal denne beretning alene tages til efterretning - hvilket skete på passende måde. I Jens Bonde fremlagde herefter regnskabet til godkendelse hvilket med et overskud på omkring kr ikke voldte problemer for de fremmødte. I Arne Bo Larsen og Bjarne Colles blev nyvalgt til bestyrelsen. Der var genvalg til Jens Bonde, Ole Jensen og Steen C. Larsen, mens Carsten Høeg ønskede at udtræde af bestyrelsen. I Til repræsentantskabet blev OleJensen og Lars P. Johansson valgt. t Thomsen fik en periode til som revi-,rjl I Steen C. Larsen forelagde derefter forslag til lovændringer, der efter kort (meget kort) debat blev enstemmig vedtaget. De ny love er aftrykt umiddelbart efter defte referat. I Under eventuelt orienterede Bo Ryge Sørensen om,,projekt Ørnefodring" og,,proiekt Fiskeørn". Di rigenten ku nne således afsl utte generalforsamlingen med en tak for god ro og orden. Peter Lange gik herefter på banen, bevæbnet med lysbilleder og en engageret beretning om Ølands lyksaligheder. Ved du, hvor der bor en HULDLJE i en kommunal lejlighed? Ellersag på en anden måde, hvis du kender til redehuller i de kommunale skove, der er brugt at Hulduer vil skovfogederne gerne underrettes, således at træerne kan skånes ved kommende skovninger. Du kan henvende dig til:,4rh u s Ko m m u n es N atu rfo r m i d I i n g. Naturcenter Sølyst Bjarne Colles Cjellerupvej Brabrand Tlf ss der så vil drage omsorgfor, at rette vedkommende får besked.

19 LOVE FOR DANSK ORNITOLOGISK,o FORENINGS LOKALAFDTLING I ARHUS AMT 51 Navn og hjemsted Lokalafdelingen for Arhus Amt omfafter alle med lemmertilrneldt med adresse iårhus Amt. Lokalafdelingens hiemsted erårhui 52 Formål Lokalafdelingens'fu rmål eiat varetage foreningens opgaver på lokaltplan, herunder gennem ekskursioner, møder og andre medlemsaktiviteter at fremtne kendskabet til og interessen for fugle samtvirkefor beskyttelse af fuglefaunaen og forbedringer af fuglenes levevilkår nationalt og internationalt. Lokalafdel ingens vi rke foregår i overensstemmelse med den linie, der anlægges af repræsentantskabet og hovedbestyrelsen. 53'Lokalafdelingens struktur Lokalafdelingen er en afdeling af Dansk Ornitologisk Forening. Lokalafdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen. Lokalafdelingen ledes af en valgt bestyrelse. Lokalafdelingens regnskabsår er kalenderåret. Medlemskontingent indbetales til hovedforeningen, der refunderer lokalafdelingen et beløb i henhold til det af repræsentantskabet vedtagne foreningsbudget. 54 Medlemskab Medlemskab træder i kraft, når foreningen har modtaget det indbetalte kontingent. Alle foreningens medlemmer har adgang til lokalafdelingens arrangementer, som kundgøres i en af hovedforen ingens publikationer. Valgbare til lokalafdelingens bestyrelse og hovedforeningens repræsentantskab er medlemmer over i B år med bopæl i Århus Amt. Stemmeret ved valg og på generalforsamlingen har lokalafdelingens medlemmer. Medlemmer, der ikke tilhører en selvstændig lokalafdeling kan dog i tilfælde af valg tilknyttes lokalafdelingens for Århus Am! hvis de geografisk naturligt er knyttet hertil, jævnfør foreningens love 59.' Et medlemskab ophører, når medlemmet ikke har betalt skyldigt kontingent senest 2 måneder efter påkrav S5 Generalforsamlingen Lokalafdel i ngens generalforsaml ing afholdes inden udgangen af februar måned, som indvarsles mindst 6n måned i forvejen i DOFs almindelige medlemsblad. Indvarslingen skal indeholde dagsorden med i hvert fald {ølgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse. Valg til bestyrelsen B. 9. Vaig af repræsentanter (kun i ulige år). Valg af revisor. Behandling af indkomne forslag. Eventuelt. Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres ti I genstand for generalforsamlingsbeslutn ing være lokalafdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsaml ingen. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpeltflertal, undtagen lovændringer, hvortil der kræves 2/3 af de 19

20 afgivne stemmer.. Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, såfremt der ikke begæres skriftlig afstemning af dirigenten eller mindst 10 medlemmer. Ekstraord i nær generalforsamli ng a{holdes, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer af repræsentantskabet anser det for påkrævet eller når mindst20, dog40 dersom lokalafdelingen har mere end 1000 medlemmer, skriftlig har fremsat begrundet ønske heroh. Ceneralforsamlingen, som skal afholdes hurtigst muligt, indvarsles mindst 2 uger i forvejen i DOFs almindelige medlemsblad med angivelse af dagsorden. Vigtige beslutninger på generalforsamlingen skal kundgøres i en afforeningens medlemspublikationer. S5 Bestyrelsen Lokalafdelingen ledesaf en bestyrelse på mindst 5 og højest 9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsen kan bestemme, hvem der skal beklæde andre hverv der findes nødvendige. Bestyrelsen er ansvarlig over for hovedbestyrelsen og repræsentantskabet. Bestyrelsen i ndsender årsberetning og revideret regnskab med evl bemærkninger til hovedbestyrelsen inden 14 dage efter ordinær generalforsamling. Bestyrelsen meddeler ufortøvent hovedforeningen resultatet af gennemførte valghandlinger. Valg til bestyrelsen har gyldighed for 2 år ad gangen/ således at halvdelen afgår hvert år. Bestyrelsen er berettiget til i tilfælde af vakance, indtil første gang der afholdes valg, at supplere sig med et eller flere medlemmer. Bestyrelsesposter er ulønnede. Et medlem af bestyrelsen er inhabil i sager der'kan fremme pågældende økonomisk. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal tages referat af møderne Suppleanter kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret på bestyrelsesmøder SZ Repræsentantskabet Lokalafdelingen repræsenteres i repræsentantskabet i forhold til afdelingens medlemstal ved udgangen af lige år, dog med mindst 2 repræsentanter. Bestyrelsesformanden er født medlem af repræsentantskabet. Lokalafdelingens øvrige medlemmer af repræsentantskabet samt suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen. Valg følger bestemmelserne for valg til bestyrelsen, jævnlør SB. Repræsentanter og suppleanter vælges for 2 år ad gangen i ulige år. Resultatet af valget meddeles repræsentantskabets forretningsudvalg med 14 dages frist. I tilfælde af et medlems forfald indkalder bestyrelsen suppleanten. SB Valg Kandidater kan opstilles på generalforsamlingen. Hvis der ikke er flere kandidater end vakante pladser, er kandidaterne valgt. Hvis der er flere, foretages skriftlig afstemning. Bestyrelsen kan dogforlange urafstemning blandt lokalafdelingens medlemmer. Resultatet af valget til lokalafdelingens bestyrelse meddeles iden snarest herefter udkommende foreningspublikation. S9 Opløsning Opløsning af lokalafdelingen kan besluttes på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt af hovedbestyrelsen, hvis 3/4 af de deltagende stemmeberettigede medlemmer sternmer herfor. Lokalafdelingens formue tilfalder hovedforeningen. Lovene er vedtaget på den o rdi n æ re ge ne r alfo rs amli ng afholdt på Sølyst i Arhus den

21

22 TUREN GAR TIL THORSØ VED VIRKLUND OIe Karlsson - 5 km syd for Silkeborg ligger Virklund omgivet af kolossa/e skovområder, Silkeborg Vesterskov og Rustrup m.fl. skove. rå Skov Si Ikeborg Vesterskov Vester lundve j 61;;: ' pi ads THORSØ..-'.- ---'-ods.'\ plads Koft ovet søen med adg,angsforhold åu=: q VrRK-LUND plads,/ o' -l mod Si 1 keborg I I mod I Brædstrup \y Her boede jeg i 1993 og tilbragte megen tid ved søen. Søens kvaliteter er kortfortalt den usædvanlige stemning/ og ornitologisk se! den spændende kombination mellem skov- og søfugle fandt medlemmer af en lokal soortsdykkerforening rester af en middelalderborg på bunden af Thorsø. Det drejer sig om trækonstruhioner, og placeringen var i den østlige del afsøen. En mere moderne arkitehonisk underfundighed er en villa udført som en kopi af en borg med kanoner og skydeskår, opført af en antikvitetshandler for enden af Vesterlundsvej. Camle stednavne vidner om at området engang var beboet af Tatere. Søen er i dag ret populær blandt lystfiskere, men ikke overrendt. Thorsø virker ikke som et sted hvor man skal forvente de særlige,,hits" udi trækfugle, alting virker meget stabilt, så man ved hvad man har. Uanset om søen er frosset til om vinteren kan der på øerne ses mange Fiskehejrer hvilende. Denne fugl er også set på aftentræk mod Jenskær længere ude i Vesterskoven med 19 stk. [n tidlig januarmorgen kunne Natugle hører fra søbredden i sydøst, hvor en redekasse finoes. Toppet Lappedykker studeres godt her og har reder lige neden for græsplænerne i den østlige del af søen. Eftersom der er ret stejle skråninger ned mod søen, kan der opstå aku-

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere