ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/ /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR Amagerfælledvej København S Tlf Fax CVR Klageemne: v / SEAS-NVE Holding A/S CVR Hovedgaden Svinninge Regningsklage Klage over krav om betaling af gebyr for afbrydelse og gentilslutning. Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af Dansk Energi Hans Christian Wenzelsen Helle Birthe Jensen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 16. maj 2010 til 15. august Påklaget beløb: 847,95 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 7. oktober Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 11. oktober Klageformular modtaget i ankenævnet: 18. oktober Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 20. oktober Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 10. juni KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen udspringer af kravet om betaling af A conto-regning (bilag 1) af 29. juli 2010 med fakturanummer med forfaldsdato 12. august 2010 for betalingskravet på 1.330,51 kr. Indklagede udsendte en A conto-regning den 29. juli 2010 til klagers adresse. Da betalingen udeblev, sendte indklagede en betalingspåmindelse til klager den 1. september 2010 (bilag 2). Da betalingen stadig udeblev fra klager, sendte indklagede en betalingspåmindelse og et lukkevarsel til klager den 15. september 2010 (bilag 3) med forfaldsdato den 22. september Af lukkevarslet fremgik, at klager ville blive pålagt et gebyr på 843,75 kr. for lukning og genåbning, såfremt lukningen blev gennemført. Den 29. september 2009 sendte indklagede en lukkemeddelelse til klager, hvor indklagede gjorde opmærksom på, at strømmen ville blive afbrudt den 5. oktober 2010 (bilag 4). Klager var ifølge indklagedes system stadig i restance den 5. oktober 2010, hvorfor indklagede afbrød for strømmen den 5. oktober Efter afbrydelsen havde fundet sted, kontaktede klager indklagede og fortalte, at beløbet var blevet indbetalt. Indklagede modtog senere samme dag en

3 Side 3 4/ kvittering på, at beløbet var indbetalt inklusiv lukke- og genåbningsgebyr (bilag 5). Den 6. oktober 2010 kontaktede klager igen indklagede, og fortalte, at klagers bank havde oplyst, at restancen var blevet betalt 22. september Den 7. oktober 2010 henvendte klagers mor sig skriftligt til indklagede, hvor hun påpegede, at det måtte være fejl fra indklagedes side, at beløbet ikke var lokaliseret tidligere, og at indklagedes fejl havde resulteret i en strømafbrydelse. Indklagede besvarede henvendelse den 11. oktober 2010, hvor indklagede bekræftede, at indbetalingen var fundet i systemet, men at klager havde angivet forkert kode ved indbetalingen, hvorfor indklagede ikke kunne lokalisere beløbet til at starte med. Indklagede tilbagebetalte det overskydende beløb på 1.645,73 kr. fra lukkevarslet (bilag 2), men fastholdte kravet om betaling af den fremsendte A conto-regning samt lukke- og genåbningsgebyret på i alt 2.493,68 kr. Den 12. oktober 2010 havde klager og indklagede yderligere skriftlig korrespondance, hvor indklagede fastholdt kravet for lukke- og genåbningsgebyr, og oplyste klager om, at hun kunne klage til Ankenævnet på Energiområdet. Klager indbragte sagen for ankenævnet den 20. oktober PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: At det opkrævede beløb for lukke- og åbningsgebyret samt renter tilbagebetales helt eller delvist. Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har gjort gældende, at beløbet var blevet betalt efter 2. betalingspåmindelse, hvorefter indklagede alligevel afbrød for strømmen på installationsadressen. Klager har endvidere gjort gældende, at klager og hendes ægtefælle skyndte sig at betale beløbet igen, da indklagede afbrød for strømmen. Klager har anført, at det er muligt for indklagede, at søge et indbetalt beløb fra deres kunder, selvom beløbet er indbetalt til en fejlkonto. Klager har endvidere anført, at hun ved to telefoniske henvendelser til indklagede henviste til, at indklagede kunne søge efter beløbet, men at indklagede oplyste, at der ikke fremgik noget beløb af deres fejlkonto.

4 Side 4 4/ Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholder kravet. Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har anført, at det ikke var muligt, at placere det indbetalte beløb på klagers konto, fordi klager havde anført en forkert FIK linje. Indklagede har endvidere anført, at de søger i alle åbne fakturaer, når de modtager uplacerbare beløb. Men det er ikke er muligt for indklagede at fremsøge beløb, hvis de stammer fra indbetalinger, der ligeledes omfatter rykkergebyrer og renter. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: A conto-regning af 29. juli Bilag 2: Vedr. manglende betaling af 1. september Bilag 3: Lukkevarsel af 15. september Bilag 4: Lukkemeddelelse af 29. september Bilag 5: Indbetalingskort Bekræftelse af 5. oktober 2010.

5 Side nr.: A _...._n Hi Ejby OK-4623 LIlie Skensved A conto-regning Kundenummer Aftagenummer _. Aftalekonto 53 Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato MAlemummer 217(.... 1, Ejby, 4623 UII. Skensved A contowregning nr. 3 for perioden Forventet ~rsforbru9 Forventet a conto-forbrug Total Heraf udgør 25% moms 266,10 kr kwh 547 kwh 1.330,51 kr ,51 kr. Ud over denne regning skyldes' øvrigt: 105,35 kr. mao ks Slip for rudekuverterne og papirbunkerne med e-boks. N3r du tilmelder dig e-boks, vil du fremover ti dine elregninger fra SEAS NVE elektronisk. Du kan tilmelde dig til e-boks pi dk/eboks, SEAS-NVE 5tremmen AIS CVR-nr Hov~9aden Svinnlnge Telefon Fax _,,,:12555 AI varl - ' DK Lilie Skensved... "'" " INDBETALINGSKORT Kan bel.s I pengelflstllut og på posthuse "I ~lmfogbmbsmodlap seas nve KA 71 KVITTERING Checks og...".n.. ~cupl.rellllld.lortcflold ti.. p.nll'",nsu.- ~.,... DIII.Iongwo. Ved konitne D<o,,'lft' ' "...,. ;ntti\uc med UI"""'aI_ det...\4< _ pe/l1i"'l<'wiiiaie/t ll...:tlerin'\lsljy' ~., _101 ~ iii"'~ det., ondbetai, seas nve Kvlttonnp PBS nr., DeOgr\l" ,..,., '.J ---,-""'''''------, '-Dtl.. I\9'-O = --r Kroner "Ti Øre ::-'--,- -:--:--:-.-JL-_,-,,- d., _...,_ N == --- -,-_-'- -'- Til mariane' an..rnng - Undgå venl;qst 1It skrive I MØOnIIHnae felt FIK ;~ (03 00) 347 Kt.ndefW" :10000( ; < Fa1Øo.Alr

6 Side nr.: Side 2 Kundenummer Aftagenummer 16! Aftalekonto 327 Fakturanummer :- Fakturadato Forfaldsd.to Information om _ conto-regning A conto-regningen er en foreløbig betaling for dit forventede, grlige ehorbrug. Du vii modtage 3 a conto-regninger om ~ret samt en,srsopgørelse. A conto-regningerne er beregnet pa grundlag af dit (orventede Irsforbrug og de priser, afgifter m.v., som var gældende, da regningen blev udskrevet. Du kan bestille en mere specificeret el-regning pa www,seas-nve.dk eller i Kundeeentret p3 telefon Forklaring til a conto-regning Beløbet er beregnet ud (ra det forventede a conto-forbrug inkl. abonnement og afgifter. Alle beløb er inkl. moms. Gennemsnitspris Gennemsnitlig pris for el ekskl. abonnement 0,51 kr./kwh ink!. moms. Gennemsnitlig pris for transport af el og afgifter ekskl. aborlnement 1,35 kr./kwh ink!. moms. Til 5EAS~NVE Strømmen A/S, CVR~nr , betaler du tor levering af strøm, som er indkøbt pj det frie ehtiarked. 316,56 kr. Til SEAS ~ NVE Net A/S, CVR~nr , betaler du for transport af strøm I el~nettet og for afgifter ,95 kr. A conto total Heraf udgør moms 266,10 kr ,51 kr. For sen betaling Overskridelse af betalingsfristen medfører opkrævning af gebyr og renter. Betalingsservice Hos Kundeeentret kan du tilmelde dig Betalingsservic.e. Du skal have personnummer, bankkonto 09 oplysning!1' fra girokort. klar, n~r du ringer. Flytning I forbindelse med flytning skal du henvende dig til Kundeeentret, ss du Ikke kommer til at hæfte for forbruget ps adressen, efter at du er flyttet. Selvbetjening pi nve.dk kan du registrere flytning og anæsning af din el msler under "Selvbetjening". Du kan 09s~ se en overstgt Over dit el-forbrug. Du skal bruge dit kundenummer og m5!ernurnmer ~ numrene finder du øverst pi dine el-regninger. God fornøjelse! Sf AS N'Æ Strømmen A/S slkre-r dig fordeljtgtlge el ' pr;'!ier 09 rnilretl:er ri dglvn,ng gennem et stærkt samarbttjde mellem SEAS-N"E 09 de selvstændige ej selsbber I Koge, Njtkskov. Næstved 09 Vordingborg.

7 BILAG nr.: Side nr.: Alia.rz Har Ejby DK-4623 Lille Skensved Vedr. manglende betaling Kundenummer M~lernr ' 'O Aftalekonto Forbrugssted 327 Har Forfaldsdato Lilie Skensved VI har endnu Ikke modtaget betaling af nedenstaende beløb. VI gar ud fra, at der er tale om en forglemmelse og beder dig derfor betale beløbet p.a vedhæftede girokort. Det skyldige beløb opgøres ssledes: Beløb ifølqe faktura med forfaldsdato 12.0B ,51 kr. Gebyr 100,00 kr. Renter 5,67 kr. Total 1.436,18 kr. Beløbet bedes Indbetalt senest den For at dække vore omkostninger er der p51agt et gebyr, samt morarenter for overskridelse af betalingsfnsten. Gebvr og renter skal betales, selvom din Indbetaling har krydset dette brev. Slfremt betalingsfristen ikke overholdes, eller du Ikke har truffet aftale vedr. betaling, vil du modtage endnu en rykker, hvor du vil blive opkrævet yderligere renter og gebyr. L... ", j Hvis du har spørgsmsi, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter ps telefon Du bedes aflæse din el-msler, Inden du ringer. Med venlig hilsen Ku ndecentret SEAS NVE strømmen AIS CVR-nr. DK Hovedgaden Svinninge. Telefon Fi!lX kundecentercseas-nve.dk SEAS Nve Strømmen A/S sikrer dig fordel.gtlge elpr1ser OQ msl~ttet rjdgivning gennem et stærkt sam.rbejde meuem SfAS-Nve og de sel... stændlg. elselskabet I Koge, NaklkO"l. N.sNed 00 VOIoln9b0r9. - -B KOfllont." I....' INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut ~ på posthuse Kreø.tømUMmer og Otlebsmodl&ier KA7l - - KrNtomurnmer og belabsmodlager KVITTERING 1._. _.. _!r 28 seas n\le seas n\le Ejby DK-4623 Une Skensved I Und'l1Iknflvcd ovøfel1lellra k~ PBS-nr Dee.gr.IY r""''''' ~ t<u!'iden I j Øl"1.L ~lo:iaio ::. ----r " '1 Øte _--' ' _liibo:l_" '- -'- T. ma~ atl.nng.l!nød6 vtln:g&i M Wive I ~ telt FIK 152 {Ol 00)141 1$ ,: '-' < Fakturanr

8 ~\.. \ ',,- (~ '" -' _ t ( ) All. H _ "varte" Ejby DK-4623 Lille Skensved Lukkevarsel Kundenummer Målemr. 161 l 2132 Attalekonto Forbrugssted 32: H Forfaldsdato lille Skensved Betal nu og spar næsten B50 kr.! VI har tidligere sendt dig en betatin9sp~mindelse, men har endnu ikke modtaget din betaling. Hvis du betaler ""est den , undg5r du at fl lukket ror strømmen. Det koster 843,75 kr. at ti lukket og gen5bnet strømmen Indenfor normal arbejdstid. Det skyldige beløb er specificeret p.1 bagsiden. Hvis du derimod betaler efter fristens udløb, risikerer du, at der bliver.tbrudt for strømmen yden yderllgoro ~. Da der kan ga op til S hverdage, før vi modtager din betaling,.kal du sende en kopi af kvitteringen, enten pi faxnr elter pj kyndm;ontcrqf!,ca.-nye,dk. s1 du Ikke risikerer at fa afbrudt for strømmen I denne periode. Har vl,kke modtaget din betaling e"er en kopi af kvitteringen, vil du få afbrudt for strømmen fra og med den 04.10,2010. Du vil blive opkrævet omkostninger I forbindelse med afbrydelsen, hvis du har betalt efter betalingsfristens udløb, uden at du har sendt 0$ en kopi af din kvittering. Vi patager os intet ansvar for de eventuelle skader, der m tte følge af afbrydelsen. Du kan ogd undg~ at f afbrudt for strømmen, hvis du stiller sikkerhed for den rremtidlge levering. Dette kan ske enten ved en kontant indbetaling til SEAS-NVE eller ved en bankgaranti. Sikkerhedsstillelsen udgør et beløb ps op til 6 mdr's rorbrug. Hvis du stiller sikkerhed, uden at betale denne rykker, vil dit nuværende sky~ige beløb blive sendt til retlig inkasso. Fortsættes pa bagsiden. SEAS-NVE Stremmen AIS CVR nr. DK24213S28 Hovedgaden Sv nninge. Telefon Fax nve.dk ~ nve.dk SEAS-NVE Strømmen A/S sllcr~ d g fordelagtige elprl'ier og milrettet rldghming gcnnem et stætkt samllrbcjde mel*" 5EAS-NVE og de sejvuændlgc else4slr.ber I Kogl!, Nakskov, Næstved og Vordlngbol"g. L Ft82nr....,I,' I',, INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse l12 ---li ~.~"m::8::::-i- AI' Hu,~ _ Ejby DK-4623 Lille Skensved seas nve KA KVITTERING seas nve PftS'i'\I OotJjJrlV Kunden' ~ ---r r. øte '-O.U!ingsUlo = -r-kfmot------"ti =~:_:-:--:_:_:_..J.--:---:--:-----D.. _..._,. - :-::---- -'-.,- -'- ni,,-as""'" ltieto>ng. \kl. 1IOI'I11g!U 81: llnyel ~ leli: FIK 752 (03 00) 3'7 KUnd~ 168 ' <30021, < LukkeYOlS8l

9 '. BILAG nr.: Side nr.: Det skyldige beløb opgøres diedes: Beløb ifolge faktura Tidligere opkrævet gebyr TIdligere opkrævet renter Gebyr for denne rykker Ydenlgere renter Tota. med forfaldsdato ,51 kr. 200,00 kr. 11,02 kr. 100,00 kr. 4,20 kr ,73 kr. Til dækning af vores omkostninger ved denne rykker, er der opkrævet gebyr og renter efter rentelovens regler. Gebyr og renter skal betales, selvom din indbetaling har krydset denne rykker. Kan du ikke betale hele det skyldige beløb ps en gang skal du inden udløbet af betalingsfristen ps denne rykker, kontakte vores kundecenter for at høre om dine muhgheder ror at indgi en betal/ngsaftale. Har du ikke mulighed for at Indg~ en betalingsaftaie ps de vilkår, SEAS-NVE kan tilbyde. henvises du til at søge en ordning med din bank eller eventuelt søge hjælp hos din kommune. Afbrydelsen af strømmen koster kr. 375,00 (beløbet er momsfrit). GentIlslutning af strammen pi hverdage inden kl , koster kr. 468,75 ink!. moms og gentilslutning efter kl eller I weekend- og helligdage koster kr. 937,50 ink!. moms. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter pi telefon Du bedes aflæse din el-måler, inden du ringer. Med venlig hilsen Kundeeentret SEAS-HYE strømmen A/S CVR.-nr. OK242IJ528. Hovedgaclen Svinninge. Telefon Fax ti, SEAS-NIJE Strømmen AJS sikrer dig rord.l~tig~ etptl~r og mllr!ttet: rjdglvning glfflnem et stærkt sarmrbejde mellem SEAS-Nve 09 de selvst..-ndlge elseltkabet I KCIQe. HMtskov, NzJtved 00 IJordlnqborg.

10 ANE BILAG nr.: nve I I- _... '1;:) -- - Ejby DK-4623 Lilie Skensved Lukkemeddelelse ~Slernummer IK.~u:nd:e~n~u~m~m::e_r_~1~68~:.: ::.FO~r:b:n:'9~s~st~e_d_...::H~'.:.._...::._ Aftalekonto 32: 3. _4~6:23::L~III:e:S:k:e~ns:v:e:d~:,:S:--===f:O=:-=1=0==.; Afbrydelsesdato ps grund af manglende betaling har vi afbrudt for el-leverancen. på bagsiden kan du se en opgørelse over, hv',,' du sl<vlder, og hvad du skal gøre for at få gentilsluttet din strøm.. ~ Vi sender besked til din forsyningsleverandør om, at el leverancen er afbrudt. ~ i. 1 Fortsættes på bagsiden. SEAS-NVE HOlding A/S CVR~nr. DK257B4413. Hovedgaden Svlnnlnge Te lefon Fax ~ L. Reg nr. Betalings-ID og indbetaler Kenianr. AI H ~.. _...,1.-.;:;;. Ejby DK-4623 Lille Skensved, ' ~~indb~tallngskp~t.. I ~'d;i~:;;~::'~b~m'dia9" Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA 71 4-!~ e;~_$ n_\j_~ $_ El _ '-_-+"0l!:d~e,rskrift -:i~v er.0rsel fra konto Kreditornummer og beløbsmoot8ger Kvittering " _ri.!. _$_. KViTTERiNG M Tilmelding lil BetalingsService PBS nr : DSb.gr,nr Kundenr : ~ ----r Kroner ,.. Øre...L!leta7i g5d810 / _.L...JL-.. Dag _ Mår.ed Iv -'-...JL-. Til 'Tlaskine! aflæsning. Undgå venligst at skrive l nedenstående felt FIK 752 (03.00) 347 Kull.(lenr: Fak\ufanr: +71<500r -, < Lukk MTl eddelelse

11 ANE, I BILAG nr.:/) :t Side nr.:,,, / / Det skyldige beløb opgøres ssledes : Forsyning Net Tidligere opkrævet gebyr Tidligere opkrævede renter Yderligere renter Gebyr for afbrydelse Gebyr for gentilslutning Inden for normal arbejdstid (heraf moms 93,75 kr.) Total /, I.\.l, 1'] -;-' 316,56 kr. t 1.013,95 kr. 300,00 kr ,22 kr. 4,20 kr. 375,00 kr. 468,75 kr ,68 kr. Gentilslutning kan ske, nsr: Du har indbetalt det samlede tilgodehavende og sendt en kopi af kvitteringen til SEAS-NVE. Du kan enten faxe kopien til fax nr eller malle den til dk. Du skal være opmærksom P~, at yderligere forfaldne regninger efter afbrydelsesdatoen ogss skal indbetales, før gentilslutning kan ske. Der er stillet tllfred,sstlllend" sikkerhed for betaling af fremtidig levering, hvorefter vores tilgodehavende vil blive inddrevet ved retslig inkasso. Af sikkerhedsmæssige grs.ger, skal du være hjemme ved genwslutnlngen. Hvis betaling eller fax/mali af kvitteringen er modtaget inden kj ps hverdage, kan gentijslutning foretages samme dag. Skal gentilslutning foretages i weekend- og helljgdage euer efter k J ps hverdage, vil der blive opkrævet et ekstra gebyr ps 468,75 kr. UlovUg gentilslutning lii'il'n"dføre anmeldelse til SIkkerhedsstyrelsen og/euer politiet. Det er som forbruger dit eget ansvar at give SEAS-NVE meddelelse om adresseændringer. Det er Jigeledes dit eget ansvar a~ tilmelde dig som forbruger til SEAS-NVE. Hvis du har spørgsmsi, er du velkommen til at kontakte vores InkassoafdeJing ps telefon Med venug hilsen Inkassoafdelingen SEAS NVE Holding A/S CVR nr. OK Hovedgaden Svlnnlnge. Telefon Fax

12 Side 1 af 1 Indbetalingskort - Bekræftelse Hæves på: Tekst på egen kontoudskrift: Beløbsmodtager: Beløb: Gebyr: Betalingsdato: Udskrevet af: T. - - l Bud,,"tkonto ( ~-1117) al _.. d SEAS-NVE Holding 2493,68 0, Udskrevet den: kj. 14:29 ~\.... rz saphtmlp://htmlviewer.sap.comluowiaa VUEI6dXWOZVU4XVW /HTMLOOOO 14.htm l O

13 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 12 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transport ydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«l, og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«l, medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Betalingen Nævnet konstaterer, at klager har foretaget en indbetaling via en elektronisk overførsel (netbankl af beløbet til indklagedes indbetalingskonto. Af det oplyste fremgår, at klager i forbindelse med overførslen ved en fejltastning har angivet en forkert betalingsidentifikationskode ved den elektroniske overførsel af betalingen. Til trods herfor kan det konstateres, at beløbet er trukket på klagers konto og modtaget af indklagedes pengeinstitut og viderekonteret til indklagedes konto den 22. september Udgangspunktet efter gældsbrevslovens principper er, at kreditor efter gældsbrevslovens 5, stk. 2, kan anvise betalingsstedet. Ved at fremsende indbetalingskort har kreditor anvist ethvert dansk pengeinstitut som betalingssted, herunder brug af pengeinstitutternes elektroniske betalingssystemer.

14 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRADET Side 13 4/ Ved brug af elektronisk netbetaling gælder lov om betalingstjenester og elektroniske penge (betalingstjenesteloven), hvorefter betaling er sket, når trækket er foretaget på betalerens konto. Betalingen er således sket rettidigt efter betalingstjenesteloven 69. Hertil kommer i øvrigt også, at en kreditor, som har et uidentificeret indbetalt beløb fra en kunde stående, hurtigere end de oplyste 9 dage skal udtage betalingen til kontrol, ligesom det alene beror på indklagedes egne bogføringsmæssige forhold, at indbetalingen ikke inden for 9 dage er blevet afstemt med klagers saldo. Lukke- og genåbningsgebyr Nævnet lægger herefter det oplyste til grund, at klager - uanset at denne havde indtastet en forkert kode - har indbetalt beløbet rettidigt og med frigørende virkning den 22. september 20 IO. Der har således ikke foreligget nogen misligholdelse fra klagers side med betalingen, hvorfor forsyningsafbrydelsen er sket i strid med parternes leveringsaftaler. Indklagede har i øvrigt heller ikke på andet grundlag godtgjort omstændigheder, der kan berettige til en formodning om en betydelig kreditrisiko for klagers fremtidige netbetalinger. Også af denne grund er forsyningsafbrydeisen sket i strid med parternes leveringsaftale og branchens vejledning om procedurer for restanceinddrivelse. Indklagedes kontraktstridige forsyningsafbrydelse tillægges herefter den virkning, at klager får medhold i kravet om at få tilbagebetalt de opkrævede og betalte lukke- og genåbningsgebyrer. Indklagede skal derfor inden 30 dage tilbagebetale lukkegebyr på 375 kr. og gentilslutningsgebyr på 468,75 kr., i alt 843,75 kr. Morarente af oprindelig gæld Som sagen er oplyst finder nævnet derimod ikke at kunne give klager medhold i kravet om fritagelse på betaling af betalte morarenter frem til 22. september 20 IO. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. I, nr. I, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt la, jf. også 2 i bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2011 om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2.

15

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0827 / TFL Klager: BB og ELM 4540 Fårevejle Indklaget energiselskab: Klageemne: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 V/ SEAS NVE Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 3370 Melby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-01 01-0830,sEN Klager: - 9000 Aalborg Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Aalborg Forsyning - AKE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0052 /IOE Klager: Indklaget energiselskab: L-LA og LG 5560 Aarup Naturgas Fyn Distribution A/S CVR 2921 4824 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 5270 Odense N Odense Kommunale Fjernvarme v / Fjernvarme Fyn A/S CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 Postboks 1303 5100 Odense C Nyropsgade 30

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0165 Klageren: Indklagede: xxxxxxxxxxx 2100 København ø Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/11468

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/11468 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/11468 Sagsbehandler: /SEN Forbruger: Them Larsen Kalvehave 38 Snerslev 4100 Ringsted Indklaget elselskaber: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Forsyning CVR 2421 3528

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Anders Christian Andersen Ole Olsens Allé 26 2900 Hellerup Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821

Læs mere

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet Faktura Ejerforeningen Mejlgade 67-69 v/michael From Sørensen Mejlgade 69 St tv 8000 Arhus C Kundenr.: 222517 Adgangskode:0108754 Installationsnr.: 135569 EAN-nr: Kontostreng: Ordrenr. : OCR-linie: 1355690128

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) Advok Erik Arnholm, Odense, på vegne af [kundens navn udeladt], over Energitilsynet af 24. marts 2004 Odense Energis krav om depositum for levering af strøm Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Varme notat. Hultmannsvej 10 fik fjernvarme pr 15/3 2013. Pr. 2/9 2013 er aflæst et forbrug på 30,96 GJ siden installationen.

Varme notat. Hultmannsvej 10 fik fjernvarme pr 15/3 2013. Pr. 2/9 2013 er aflæst et forbrug på 30,96 GJ siden installationen. Varme notat Hultmannsvej fik fjernvarme pr 5/3 23. Pr. 2/9 23 er aflæst et forbrug på 3,96 GJ siden installationen. Hvert kvartal opkræver Gentofte Fjernvarme 8.27, kr aconto. Heraf er.67 afdrag på installationen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13467 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34 73 97 06 Car4flex Odense ApS Thorslundsvej 1 5000 Odense C Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed Modtagne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0012 Klageren: X på vegne sine to børn 7182 Bredsten Indklagede: Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører:

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13230 Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden fra klagens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13029 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 28 19 49 27 V.G. Automobiler, Nika Service v/mile Nika Kærhøjgårdsvej 46 3540 Lynge Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere