ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/ /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR Amagerfælledvej København S Tlf Fax CVR Klageemne: v / SEAS-NVE Holding A/S CVR Hovedgaden Svinninge Regningsklage Klage over krav om betaling af gebyr for afbrydelse og gentilslutning. Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af Dansk Energi Hans Christian Wenzelsen Helle Birthe Jensen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 16. maj 2010 til 15. august Påklaget beløb: 847,95 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 7. oktober Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 11. oktober Klageformular modtaget i ankenævnet: 18. oktober Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 20. oktober Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 10. juni KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen udspringer af kravet om betaling af A conto-regning (bilag 1) af 29. juli 2010 med fakturanummer med forfaldsdato 12. august 2010 for betalingskravet på 1.330,51 kr. Indklagede udsendte en A conto-regning den 29. juli 2010 til klagers adresse. Da betalingen udeblev, sendte indklagede en betalingspåmindelse til klager den 1. september 2010 (bilag 2). Da betalingen stadig udeblev fra klager, sendte indklagede en betalingspåmindelse og et lukkevarsel til klager den 15. september 2010 (bilag 3) med forfaldsdato den 22. september Af lukkevarslet fremgik, at klager ville blive pålagt et gebyr på 843,75 kr. for lukning og genåbning, såfremt lukningen blev gennemført. Den 29. september 2009 sendte indklagede en lukkemeddelelse til klager, hvor indklagede gjorde opmærksom på, at strømmen ville blive afbrudt den 5. oktober 2010 (bilag 4). Klager var ifølge indklagedes system stadig i restance den 5. oktober 2010, hvorfor indklagede afbrød for strømmen den 5. oktober Efter afbrydelsen havde fundet sted, kontaktede klager indklagede og fortalte, at beløbet var blevet indbetalt. Indklagede modtog senere samme dag en

3 Side 3 4/ kvittering på, at beløbet var indbetalt inklusiv lukke- og genåbningsgebyr (bilag 5). Den 6. oktober 2010 kontaktede klager igen indklagede, og fortalte, at klagers bank havde oplyst, at restancen var blevet betalt 22. september Den 7. oktober 2010 henvendte klagers mor sig skriftligt til indklagede, hvor hun påpegede, at det måtte være fejl fra indklagedes side, at beløbet ikke var lokaliseret tidligere, og at indklagedes fejl havde resulteret i en strømafbrydelse. Indklagede besvarede henvendelse den 11. oktober 2010, hvor indklagede bekræftede, at indbetalingen var fundet i systemet, men at klager havde angivet forkert kode ved indbetalingen, hvorfor indklagede ikke kunne lokalisere beløbet til at starte med. Indklagede tilbagebetalte det overskydende beløb på 1.645,73 kr. fra lukkevarslet (bilag 2), men fastholdte kravet om betaling af den fremsendte A conto-regning samt lukke- og genåbningsgebyret på i alt 2.493,68 kr. Den 12. oktober 2010 havde klager og indklagede yderligere skriftlig korrespondance, hvor indklagede fastholdt kravet for lukke- og genåbningsgebyr, og oplyste klager om, at hun kunne klage til Ankenævnet på Energiområdet. Klager indbragte sagen for ankenævnet den 20. oktober PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: At det opkrævede beløb for lukke- og åbningsgebyret samt renter tilbagebetales helt eller delvist. Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har gjort gældende, at beløbet var blevet betalt efter 2. betalingspåmindelse, hvorefter indklagede alligevel afbrød for strømmen på installationsadressen. Klager har endvidere gjort gældende, at klager og hendes ægtefælle skyndte sig at betale beløbet igen, da indklagede afbrød for strømmen. Klager har anført, at det er muligt for indklagede, at søge et indbetalt beløb fra deres kunder, selvom beløbet er indbetalt til en fejlkonto. Klager har endvidere anført, at hun ved to telefoniske henvendelser til indklagede henviste til, at indklagede kunne søge efter beløbet, men at indklagede oplyste, at der ikke fremgik noget beløb af deres fejlkonto.

4 Side 4 4/ Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholder kravet. Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har anført, at det ikke var muligt, at placere det indbetalte beløb på klagers konto, fordi klager havde anført en forkert FIK linje. Indklagede har endvidere anført, at de søger i alle åbne fakturaer, når de modtager uplacerbare beløb. Men det er ikke er muligt for indklagede at fremsøge beløb, hvis de stammer fra indbetalinger, der ligeledes omfatter rykkergebyrer og renter. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: A conto-regning af 29. juli Bilag 2: Vedr. manglende betaling af 1. september Bilag 3: Lukkevarsel af 15. september Bilag 4: Lukkemeddelelse af 29. september Bilag 5: Indbetalingskort Bekræftelse af 5. oktober 2010.

5 Side nr.: A _...._n Hi Ejby OK-4623 LIlie Skensved A conto-regning Kundenummer Aftagenummer _. Aftalekonto 53 Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato MAlemummer 217(.... 1, Ejby, 4623 UII. Skensved A contowregning nr. 3 for perioden Forventet ~rsforbru9 Forventet a conto-forbrug Total Heraf udgør 25% moms 266,10 kr kwh 547 kwh 1.330,51 kr ,51 kr. Ud over denne regning skyldes' øvrigt: 105,35 kr. mao ks Slip for rudekuverterne og papirbunkerne med e-boks. N3r du tilmelder dig e-boks, vil du fremover ti dine elregninger fra SEAS NVE elektronisk. Du kan tilmelde dig til e-boks pi dk/eboks, SEAS-NVE 5tremmen AIS CVR-nr Hov~9aden Svinnlnge Telefon Fax _,,,:12555 AI varl - ' DK Lilie Skensved... "'" " INDBETALINGSKORT Kan bel.s I pengelflstllut og på posthuse "I ~lmfogbmbsmodlap seas nve KA 71 KVITTERING Checks og...".n.. ~cupl.rellllld.lortcflold ti.. p.nll'",nsu.- ~.,... DIII.Iongwo. Ved konitne D<o,,'lft' ' "...,. ;ntti\uc med UI"""'aI_ det...\4< _ pe/l1i"'l<'wiiiaie/t ll...:tlerin'\lsljy' ~., _101 ~ iii"'~ det., ondbetai, seas nve Kvlttonnp PBS nr., DeOgr\l" ,..,., '.J ---,-""'''''------, '-Dtl.. I\9'-O = --r Kroner "Ti Øre ::-'--,- -:--:--:-.-JL-_,-,,- d., _...,_ N == --- -,-_-'- -'- Til mariane' an..rnng - Undgå venl;qst 1It skrive I MØOnIIHnae felt FIK ;~ (03 00) 347 Kt.ndefW" :10000( ; < Fa1Øo.Alr

6 Side nr.: Side 2 Kundenummer Aftagenummer 16! Aftalekonto 327 Fakturanummer :- Fakturadato Forfaldsd.to Information om _ conto-regning A conto-regningen er en foreløbig betaling for dit forventede, grlige ehorbrug. Du vii modtage 3 a conto-regninger om ~ret samt en,srsopgørelse. A conto-regningerne er beregnet pa grundlag af dit (orventede Irsforbrug og de priser, afgifter m.v., som var gældende, da regningen blev udskrevet. Du kan bestille en mere specificeret el-regning pa www,seas-nve.dk eller i Kundeeentret p3 telefon Forklaring til a conto-regning Beløbet er beregnet ud (ra det forventede a conto-forbrug inkl. abonnement og afgifter. Alle beløb er inkl. moms. Gennemsnitspris Gennemsnitlig pris for el ekskl. abonnement 0,51 kr./kwh ink!. moms. Gennemsnitlig pris for transport af el og afgifter ekskl. aborlnement 1,35 kr./kwh ink!. moms. Til 5EAS~NVE Strømmen A/S, CVR~nr , betaler du tor levering af strøm, som er indkøbt pj det frie ehtiarked. 316,56 kr. Til SEAS ~ NVE Net A/S, CVR~nr , betaler du for transport af strøm I el~nettet og for afgifter ,95 kr. A conto total Heraf udgør moms 266,10 kr ,51 kr. For sen betaling Overskridelse af betalingsfristen medfører opkrævning af gebyr og renter. Betalingsservice Hos Kundeeentret kan du tilmelde dig Betalingsservic.e. Du skal have personnummer, bankkonto 09 oplysning!1' fra girokort. klar, n~r du ringer. Flytning I forbindelse med flytning skal du henvende dig til Kundeeentret, ss du Ikke kommer til at hæfte for forbruget ps adressen, efter at du er flyttet. Selvbetjening pi nve.dk kan du registrere flytning og anæsning af din el msler under "Selvbetjening". Du kan 09s~ se en overstgt Over dit el-forbrug. Du skal bruge dit kundenummer og m5!ernurnmer ~ numrene finder du øverst pi dine el-regninger. God fornøjelse! Sf AS N'Æ Strømmen A/S slkre-r dig fordeljtgtlge el ' pr;'!ier 09 rnilretl:er ri dglvn,ng gennem et stærkt samarbttjde mellem SEAS-N"E 09 de selvstændige ej selsbber I Koge, Njtkskov. Næstved 09 Vordingborg.

7 BILAG nr.: Side nr.: Alia.rz Har Ejby DK-4623 Lille Skensved Vedr. manglende betaling Kundenummer M~lernr ' 'O Aftalekonto Forbrugssted 327 Har Forfaldsdato Lilie Skensved VI har endnu Ikke modtaget betaling af nedenstaende beløb. VI gar ud fra, at der er tale om en forglemmelse og beder dig derfor betale beløbet p.a vedhæftede girokort. Det skyldige beløb opgøres ssledes: Beløb ifølqe faktura med forfaldsdato 12.0B ,51 kr. Gebyr 100,00 kr. Renter 5,67 kr. Total 1.436,18 kr. Beløbet bedes Indbetalt senest den For at dække vore omkostninger er der p51agt et gebyr, samt morarenter for overskridelse af betalingsfnsten. Gebvr og renter skal betales, selvom din Indbetaling har krydset dette brev. Slfremt betalingsfristen ikke overholdes, eller du Ikke har truffet aftale vedr. betaling, vil du modtage endnu en rykker, hvor du vil blive opkrævet yderligere renter og gebyr. L... ", j Hvis du har spørgsmsi, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter ps telefon Du bedes aflæse din el-msler, Inden du ringer. Med venlig hilsen Ku ndecentret SEAS NVE strømmen AIS CVR-nr. DK Hovedgaden Svinninge. Telefon Fi!lX kundecentercseas-nve.dk SEAS Nve Strømmen A/S sikrer dig fordel.gtlge elpr1ser OQ msl~ttet rjdgivning gennem et stærkt sam.rbejde meuem SfAS-Nve og de sel... stændlg. elselskabet I Koge, NaklkO"l. N.sNed 00 VOIoln9b0r9. - -B KOfllont." I....' INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut ~ på posthuse Kreø.tømUMmer og Otlebsmodl&ier KA7l - - KrNtomurnmer og belabsmodlager KVITTERING 1._. _.. _!r 28 seas n\le seas n\le Ejby DK-4623 Une Skensved I Und'l1Iknflvcd ovøfel1lellra k~ PBS-nr Dee.gr.IY r""''''' ~ t<u!'iden I j Øl"1.L ~lo:iaio ::. ----r " '1 Øte _--' ' _liibo:l_" '- -'- T. ma~ atl.nng.l!nød6 vtln:g&i M Wive I ~ telt FIK 152 {Ol 00)141 1$ ,: '-' < Fakturanr

8 ~\.. \ ',,- (~ '" -' _ t ( ) All. H _ "varte" Ejby DK-4623 Lille Skensved Lukkevarsel Kundenummer Målemr. 161 l 2132 Attalekonto Forbrugssted 32: H Forfaldsdato lille Skensved Betal nu og spar næsten B50 kr.! VI har tidligere sendt dig en betatin9sp~mindelse, men har endnu ikke modtaget din betaling. Hvis du betaler ""est den , undg5r du at fl lukket ror strømmen. Det koster 843,75 kr. at ti lukket og gen5bnet strømmen Indenfor normal arbejdstid. Det skyldige beløb er specificeret p.1 bagsiden. Hvis du derimod betaler efter fristens udløb, risikerer du, at der bliver.tbrudt for strømmen yden yderllgoro ~. Da der kan ga op til S hverdage, før vi modtager din betaling,.kal du sende en kopi af kvitteringen, enten pi faxnr elter pj kyndm;ontcrqf!,ca.-nye,dk. s1 du Ikke risikerer at fa afbrudt for strømmen I denne periode. Har vl,kke modtaget din betaling e"er en kopi af kvitteringen, vil du få afbrudt for strømmen fra og med den 04.10,2010. Du vil blive opkrævet omkostninger I forbindelse med afbrydelsen, hvis du har betalt efter betalingsfristens udløb, uden at du har sendt 0$ en kopi af din kvittering. Vi patager os intet ansvar for de eventuelle skader, der m tte følge af afbrydelsen. Du kan ogd undg~ at f afbrudt for strømmen, hvis du stiller sikkerhed for den rremtidlge levering. Dette kan ske enten ved en kontant indbetaling til SEAS-NVE eller ved en bankgaranti. Sikkerhedsstillelsen udgør et beløb ps op til 6 mdr's rorbrug. Hvis du stiller sikkerhed, uden at betale denne rykker, vil dit nuværende sky~ige beløb blive sendt til retlig inkasso. Fortsættes pa bagsiden. SEAS-NVE Stremmen AIS CVR nr. DK24213S28 Hovedgaden Sv nninge. Telefon Fax nve.dk ~ nve.dk SEAS-NVE Strømmen A/S sllcr~ d g fordelagtige elprl'ier og milrettet rldghming gcnnem et stætkt samllrbcjde mel*" 5EAS-NVE og de sejvuændlgc else4slr.ber I Kogl!, Nakskov, Næstved og Vordlngbol"g. L Ft82nr....,I,' I',, INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse l12 ---li ~.~"m::8::::-i- AI' Hu,~ _ Ejby DK-4623 Lille Skensved seas nve KA KVITTERING seas nve PftS'i'\I OotJjJrlV Kunden' ~ ---r r. øte '-O.U!ingsUlo = -r-kfmot------"ti =~:_:-:--:_:_:_..J.--:---:--:-----D.. _..._,. - :-::---- -'-.,- -'- ni,,-as""'" ltieto>ng. \kl. 1IOI'I11g!U 81: llnyel ~ leli: FIK 752 (03 00) 3'7 KUnd~ 168 ' <30021, < LukkeYOlS8l

9 '. BILAG nr.: Side nr.: Det skyldige beløb opgøres diedes: Beløb ifolge faktura Tidligere opkrævet gebyr TIdligere opkrævet renter Gebyr for denne rykker Ydenlgere renter Tota. med forfaldsdato ,51 kr. 200,00 kr. 11,02 kr. 100,00 kr. 4,20 kr ,73 kr. Til dækning af vores omkostninger ved denne rykker, er der opkrævet gebyr og renter efter rentelovens regler. Gebyr og renter skal betales, selvom din indbetaling har krydset denne rykker. Kan du ikke betale hele det skyldige beløb ps en gang skal du inden udløbet af betalingsfristen ps denne rykker, kontakte vores kundecenter for at høre om dine muhgheder ror at indgi en betal/ngsaftale. Har du ikke mulighed for at Indg~ en betalingsaftaie ps de vilkår, SEAS-NVE kan tilbyde. henvises du til at søge en ordning med din bank eller eventuelt søge hjælp hos din kommune. Afbrydelsen af strømmen koster kr. 375,00 (beløbet er momsfrit). GentIlslutning af strammen pi hverdage inden kl , koster kr. 468,75 ink!. moms og gentilslutning efter kl eller I weekend- og helligdage koster kr. 937,50 ink!. moms. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter pi telefon Du bedes aflæse din el-måler, inden du ringer. Med venlig hilsen Kundeeentret SEAS-HYE strømmen A/S CVR.-nr. OK242IJ528. Hovedgaclen Svinninge. Telefon Fax ti, SEAS-NIJE Strømmen AJS sikrer dig rord.l~tig~ etptl~r og mllr!ttet: rjdglvning glfflnem et stærkt sarmrbejde mellem SEAS-Nve 09 de selvst..-ndlge elseltkabet I KCIQe. HMtskov, NzJtved 00 IJordlnqborg.

10 ANE BILAG nr.: nve I I- _... '1;:) -- - Ejby DK-4623 Lilie Skensved Lukkemeddelelse ~Slernummer IK.~u:nd:e~n~u~m~m::e_r_~1~68~:.: ::.FO~r:b:n:'9~s~st~e_d_...::H~'.:.._...::._ Aftalekonto 32: 3. _4~6:23::L~III:e:S:k:e~ns:v:e:d~:,:S:--===f:O=:-=1=0==.; Afbrydelsesdato ps grund af manglende betaling har vi afbrudt for el-leverancen. på bagsiden kan du se en opgørelse over, hv',,' du sl<vlder, og hvad du skal gøre for at få gentilsluttet din strøm.. ~ Vi sender besked til din forsyningsleverandør om, at el leverancen er afbrudt. ~ i. 1 Fortsættes på bagsiden. SEAS-NVE HOlding A/S CVR~nr. DK257B4413. Hovedgaden Svlnnlnge Te lefon Fax ~ L. Reg nr. Betalings-ID og indbetaler Kenianr. AI H ~.. _...,1.-.;:;;. Ejby DK-4623 Lille Skensved, ' ~~indb~tallngskp~t.. I ~'d;i~:;;~::'~b~m'dia9" Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA 71 4-!~ e;~_$ n_\j_~ $_ El _ '-_-+"0l!:d~e,rskrift -:i~v er.0rsel fra konto Kreditornummer og beløbsmoot8ger Kvittering " _ri.!. _$_. KViTTERiNG M Tilmelding lil BetalingsService PBS nr : DSb.gr,nr Kundenr : ~ ----r Kroner ,.. Øre...L!leta7i g5d810 / _.L...JL-.. Dag _ Mår.ed Iv -'-...JL-. Til 'Tlaskine! aflæsning. Undgå venligst at skrive l nedenstående felt FIK 752 (03.00) 347 Kull.(lenr: Fak\ufanr: +71<500r -, < Lukk MTl eddelelse

11 ANE, I BILAG nr.:/) :t Side nr.:,,, / / Det skyldige beløb opgøres ssledes : Forsyning Net Tidligere opkrævet gebyr Tidligere opkrævede renter Yderligere renter Gebyr for afbrydelse Gebyr for gentilslutning Inden for normal arbejdstid (heraf moms 93,75 kr.) Total /, I.\.l, 1'] -;-' 316,56 kr. t 1.013,95 kr. 300,00 kr ,22 kr. 4,20 kr. 375,00 kr. 468,75 kr ,68 kr. Gentilslutning kan ske, nsr: Du har indbetalt det samlede tilgodehavende og sendt en kopi af kvitteringen til SEAS-NVE. Du kan enten faxe kopien til fax nr eller malle den til dk. Du skal være opmærksom P~, at yderligere forfaldne regninger efter afbrydelsesdatoen ogss skal indbetales, før gentilslutning kan ske. Der er stillet tllfred,sstlllend" sikkerhed for betaling af fremtidig levering, hvorefter vores tilgodehavende vil blive inddrevet ved retslig inkasso. Af sikkerhedsmæssige grs.ger, skal du være hjemme ved genwslutnlngen. Hvis betaling eller fax/mali af kvitteringen er modtaget inden kj ps hverdage, kan gentijslutning foretages samme dag. Skal gentilslutning foretages i weekend- og helljgdage euer efter k J ps hverdage, vil der blive opkrævet et ekstra gebyr ps 468,75 kr. UlovUg gentilslutning lii'il'n"dføre anmeldelse til SIkkerhedsstyrelsen og/euer politiet. Det er som forbruger dit eget ansvar at give SEAS-NVE meddelelse om adresseændringer. Det er Jigeledes dit eget ansvar a~ tilmelde dig som forbruger til SEAS-NVE. Hvis du har spørgsmsi, er du velkommen til at kontakte vores InkassoafdeJing ps telefon Med venug hilsen Inkassoafdelingen SEAS NVE Holding A/S CVR nr. OK Hovedgaden Svlnnlnge. Telefon Fax

12 Side 1 af 1 Indbetalingskort - Bekræftelse Hæves på: Tekst på egen kontoudskrift: Beløbsmodtager: Beløb: Gebyr: Betalingsdato: Udskrevet af: T. - - l Bud,,"tkonto ( ~-1117) al _.. d SEAS-NVE Holding 2493,68 0, Udskrevet den: kj. 14:29 ~\.... rz saphtmlp://htmlviewer.sap.comluowiaa VUEI6dXWOZVU4XVW /HTMLOOOO 14.htm l O

13 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 12 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transport ydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«l, og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«l, medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Betalingen Nævnet konstaterer, at klager har foretaget en indbetaling via en elektronisk overførsel (netbankl af beløbet til indklagedes indbetalingskonto. Af det oplyste fremgår, at klager i forbindelse med overførslen ved en fejltastning har angivet en forkert betalingsidentifikationskode ved den elektroniske overførsel af betalingen. Til trods herfor kan det konstateres, at beløbet er trukket på klagers konto og modtaget af indklagedes pengeinstitut og viderekonteret til indklagedes konto den 22. september Udgangspunktet efter gældsbrevslovens principper er, at kreditor efter gældsbrevslovens 5, stk. 2, kan anvise betalingsstedet. Ved at fremsende indbetalingskort har kreditor anvist ethvert dansk pengeinstitut som betalingssted, herunder brug af pengeinstitutternes elektroniske betalingssystemer.

14 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRADET Side 13 4/ Ved brug af elektronisk netbetaling gælder lov om betalingstjenester og elektroniske penge (betalingstjenesteloven), hvorefter betaling er sket, når trækket er foretaget på betalerens konto. Betalingen er således sket rettidigt efter betalingstjenesteloven 69. Hertil kommer i øvrigt også, at en kreditor, som har et uidentificeret indbetalt beløb fra en kunde stående, hurtigere end de oplyste 9 dage skal udtage betalingen til kontrol, ligesom det alene beror på indklagedes egne bogføringsmæssige forhold, at indbetalingen ikke inden for 9 dage er blevet afstemt med klagers saldo. Lukke- og genåbningsgebyr Nævnet lægger herefter det oplyste til grund, at klager - uanset at denne havde indtastet en forkert kode - har indbetalt beløbet rettidigt og med frigørende virkning den 22. september 20 IO. Der har således ikke foreligget nogen misligholdelse fra klagers side med betalingen, hvorfor forsyningsafbrydelsen er sket i strid med parternes leveringsaftaler. Indklagede har i øvrigt heller ikke på andet grundlag godtgjort omstændigheder, der kan berettige til en formodning om en betydelig kreditrisiko for klagers fremtidige netbetalinger. Også af denne grund er forsyningsafbrydeisen sket i strid med parternes leveringsaftale og branchens vejledning om procedurer for restanceinddrivelse. Indklagedes kontraktstridige forsyningsafbrydelse tillægges herefter den virkning, at klager får medhold i kravet om at få tilbagebetalt de opkrævede og betalte lukke- og genåbningsgebyrer. Indklagede skal derfor inden 30 dage tilbagebetale lukkegebyr på 375 kr. og gentilslutningsgebyr på 468,75 kr., i alt 843,75 kr. Morarente af oprindelig gæld Som sagen er oplyst finder nævnet derimod ikke at kunne give klager medhold i kravet om fritagelse på betaling af betalte morarenter frem til 22. september 20 IO. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. I, nr. I, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt la, jf. også 2 i bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2011 om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2.

15

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere