ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ / TFL Klager: BB og ELM 4540 Fårevejle Indklaget energiselskab: Klageemne: SEAS NVE Net A/S CVR & SEAS NVE Strømmen A/S CVR V/ SEAS NVE Strømmen A/S Hovedgaden Svinninge Målerklage Indsigelse vedrørende det målte forbrug Målerrapport. Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Regitze Buchwaldt UDPEGET AF DANSK ENERGI Niels Grovn Hans Christian Wenzelsen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 1. august 2008 til 18. januar Påklaget beløb: kr Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 1. september Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 15. september Klageformular modtaget i ankenævnet: 14. januar Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 19. januar Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 10. februar KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Nærværende sag drejers sig om hvorvidt indklagede skal tilbagebetale kr , som angives at skyldes elforbrug samt distribution og afgifter. Klagernes elforbrug var i perioden fra 2005 til 2009 relativt stabilt med et forbrug på kilowatttimer (kwh) om året. Den 14. juni 2010 blev klagers måler udskiftet med en fjernaflæst måler. Klager modtog efterfølgende en årsopgørelse på kr ,82 for kwh, hvilket svarende til en stigning på % i forhold til det foregående forbrugsår (bilag 1). Klager gjorde indsigelse, hvilket blev afvist af indklagede med henvisning til, at en teknisk undersøgelse af den nedtagne måler ikke havde afsløret fejl på måleren, jf. bilag 2. Klager indgik betalingsaftale med indklagede, og sagen blev efterfølgende indbragt for ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Indklagede skal betale kr til klager. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør klager gældende, at det opkrævede forbrug ikke kan have fundet sted, da klager ikke har særligt strømforbrugende apparater, og bl.a. opholder sig i udlandet i en længere periode hvert år.

3 Side 3 4/ Påstandsbeløbet opgøres således: El forbrug , jf. bilag 1 kr ,17 Rateplansgebyr, jf. bilag 3 kr. 100,00 Renter/betalingsordning, jf. bilag 3 kr. 836,00 Målerundersøgelse, jf. bilag 4 kr ,75 El forbrug (skønnet realistisk KWh) kr ,60 El forbrug (skønnet realistisk KWh) kr ,05 I alt kr ,27 I opgørelsen er anvendt de satser, som fremgår af de pågældende fakturaer. INDKLAGEDES STANDPUNK TIL KLAGERS KRAV: Frifindelse. INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSER: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at det målte forbrug er leveret, og at der ikke er fundet fejl på måleren ved efterfølgende kontrol. Indklagede har oplyst vedrørende forbruget de sidste fem år: = kwh = kwh = kwh = kwh = kwh Indklagede har anført, at har oplyst, at der har været tilsluttet en campingvogn med elvarme i perioden, og at klager har benyttet en sauna. SEKRETARIATETS BEHANDLING Sagen blev forelagt nævnet den 10. februar Sagen blev dog udsat på indhentning af yderligere oplysninger hos klager om strømforbruget for campingvognens varmeovn og gulvvarme samt saunaen. Klager har i den forbindelse fremlagt oplysninger om disse apparaters strømforbrug samt brugsperioder. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Årsopgørelse af 24. august 2010 Bilag 2: Målerrapport og kalibreringscertifikat. Bilag 3: Betalingsaftale af 21. september Bilag 4: Faktura nr af 14. oktober 2010.

4 'l 'I' ( I I t ' I ') 111]\?l1 ' I Side n t L...- _ f---'! ;. I t ("/liiii"'ii':'\i / Bente Bak Madsen Egon Lynge Madsen Svellebakken 11e Veddlnge Bk DK-4S40 F~revejle Artig opgørelse t Kundenummer Aftagenummer Aftalekonto F~kturanummer M~lemummer , Svellebakken 11 C, Veddlnge Bk, 4540 FSrevejle Arlig opgørelse for perioden El-forbrug i alt Opkrævet a conto Total Heraf udgør 25% moms 9.820,77 kr kwh kwh Fakturadato Forfaldsdato I "! ,17 kr.!il ,35 kr. ~ ;; ,82 kr. I Beløbet trækkes via Betalingsservice Da du inden for det sidste Ar har faet ny m åler, gør vi opmærksom på, at dette er den sidste Arsopgørelse, du modtager. Frem over vil du overgå til kvartalvis afregning af dit faktiske forbrug. Den næste opgørelse vii du modtage i oktober måned. SEAS-NVE Strømmen A/S CVR-nr Hovedgaden Svlnnlnge. Telefon lo Fax lo kundecenterli!lseas-nve.dk

5 I '. l ', ( I, I I \ f( I ANE BILAG nr.: "1 Side nr.:.:-- "'--\ Kundenummer Aftagenummer Aftalekonto Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato ~ ! I nformation om opgørelsen Opgørelsen viser forskellen mellem det, du har betalt a conto og dit faktiske forbrug. Opgørelsen beregnes efter de priser, afgifter m.v., som har været gældende I løbet af perioden. Du kan bestille en mere specificeret el-regning ~ eller i Kundecentret p~ telefon MAleraflæsning M ~ leraflæsn ing den Elektronisk aflæsning M~leraflæsning den Aflæsning via forsyningsvirksomhed Forbrug i perioden '1 :~ i Il 398 kwh ~ O kwh 398 kwh Forbrug fra tidligere m3ler: M~leraflæ s n i ng den Aflæsning via forsyningsvirksomhed M~leraflæsning den Aflæsning via internet Forbrug i perioden kwh kwh kwh Gen:'l~msn its pi"js Gennemsnitlig pris for el ekskl. abonnement 0,45 kr./kwh Inkl. moms. Gennemsnitlig pris for transport af el og afgifter ekskl. abonnement 1,34 kr./kwh ink/. moms. Opgørelse Til SEAS-NVE Strømmen AIS, CVR-nr , betaler du for levering af strøm, som er indkøbt p~ det frie el-marked. Abonnement Markeds-el kwh Total Heraf udgør moms 2.607,18 kr. 150,00 kr ,88 kr ,88 kr. <;> '" w ~ ~ Cl) Til SEAS-NVE Net A/S, CVR-nr , betaler du for transport af strøm I el-nettet og for afgifter. Abonnement Transport og offentlige forpligtelser kwh Total Heraf udgør moms 7.790,46 kr ,73 kr ,57 kr ,29 kr. Opgørelse total Heraf udgør moms ,64 kr ,17 kr. SEAS-NVE Strammen N S sikrer dig fordelagtige ei-pnser og målrettet r~ dg lvn l n g gennem et stærkt sama rtj~de mellem SEAS-NV cg de selvstændige J-selskaber I Koge, Nakskov, Næstved og Vordlngborg_

6 ANE rbilagn_~_. : ~ ~ Side nr.: Her kan du se udviklingen I dit el-forbrug Oversigten nedenfor viser, hvordan el-forbruget har været de seneste fem ilr. Side 3 Ar 2010/ /2008 _ 2008/ / /2005 o J O.OOO kwh Ændring: +1759% kwh Ændring: - 47% kwh Ændring: +4% kwh Ændring: - 3% kwh kwh Arllgt el-forbrug Hold øje med el-forbruget. Det er den sikreste milde at undgå ekstraregninger ~. Du kan følge dit forbrug på Her kan du nemt og hurtigt se forandringer i dit el-forbrug. Du kan ogsil tilmelde dig vores nyhedsbreve pil og få gode råd til at bruge energien bedre. Brændselsdeklaratio n VII du vide, hvordan din strøm er produceret? Gå Ind på for at finde den seneste brændselsdeklaration. Offentlige forpligtelser Vil du se, hvordan de offentlige forpligtelser administreres? Gå ind på for at se fordelingen. For sen betaling Overskridelse af betalingsfristen medfører opkrævning af gebyr og renter. Betalingsservice Hos Kundecentret kan du tilmelde dig Betalingsservice. Du skal have personnummer, bankkonto og oplysninger fra giroko... klar, når du ringer. Flytning I forbindelse med flytning skal du henvende dig til Kundecentret, så du Ikke kommer til at hæfte for forbruget på adressen, efter at du er flyttet. Selvbetjening på kan du registrere flytning og aflæsning af din el-måler under "Selvbetjening". Du kan og sil se en oversigt over dit el-forbrug. Du skal bruge dit kundenummer og målemummer - numrene finder du øverst på dine el-regninger. God fornøjelse! Kontakt Hvis du har spørgsmil/, er du velkommen til at kontakte Kundecentret på telefon , hvor vi er klar til at hjælpe dig. Vores telefoner er åbne fra på alle hverdage. Du kan også sende os en e-mali på pil kan du læse mere om dit el-selskab. Her kan du bl.a. fil gode råd om energibesparelser og finde Information om vores produkter, priser og services. Døgnvagt ved strømsvigt Telefon SEAS-NVE Strammen NS sikrer dig fordelagtige el-priser og m51rettet r5dglvnlng gennem et stærkt samarbej de mellem SEAS-NVE og de selvstændige

7 selas ANE,BILAG nr.: Side nr.: -- -'-~f~~-~n,,~ Målerapport Bente Madsen Svellebakken 11 C 4540 Fårevejle Vedr installations nr Denne rapport indeholder kommenterede resultater for måleundersøgelser foretaget ifølge DEFU. teknisk rapport 356. Måler nr: Målertype: F 7 Kontrol af ovenstående måler har givet følgende resultat: Middelværdi for målt afvigelse ved 0,5 Aog 10A Symetrisk belastning er: 0,79% Langtidskontro l af tælleværk: 100 kwh OK Mekanisk kontrol: OK Bemærkninger: Efter kalibreringen er målerkappens plomber brudt. Tælleværkets talruller. tandhjul, omsætningshjul og drev er blevet undersøgt. der er ikke konstateret mekaniske fejl. Der er i forbindelse med kontrol af måleren ikke fundet anledning til yderligere bemærkninger. SEAS-NVE måleafdelingen

8 DANAK CAL Rcg nr 395 Hovedgaden 36 seas nve DK-<l"'20 SV1 n, ge. Tel ';) 00 wwwseas nve dk Kalibreringscertifikat Certifikat nr.: 740_100907_D M51eafdelingen d MSIeundersøgelse efter TR udg. AI BILAG nr.: Side nr.: Rekvirent Nummer Navn Adresse 740 SEAS-NVE Hovedgaden Svlnnlnge laboratorium Navn Adresse SEAS-NVE Hovedgaden Svlnnlnge KalIbreringsudstyr Type Sporbar til HEG System 4200 Nr Arepa, OANAK reg. nr. 22 ReferencebetIngelser MIlerdata Fabrikat Type SpændIng Strøm Klasse LI< F7 3x230/400 V. 10/40 A. 2 Kalibrering Udført iht. aftale mellem rekvirenten og SEAS-NVE dateret den: Kalibrering udført den Afsluttet den Prøveprotokol nr _100907_CDE Dato og underskrift Ove F. Jacobsen Dette certifikat ms kun gengives i sit fulde omfang Gengives dele af certifikatet skal SEAS-NVE's skriftlige accept indhentes forinden. I li.. r Side 1 af 2

9 * DANAK CAL Reg n- 3 5 seas n\le Hovedgaden 36. Ot< v,nn,nge Te Kalibreringscertifikat Certifikat nr.: 740_100907_D Måleafdelingen d M~leundersøgelse efter TR udg. BILAG nr.. ISide nr.: ANE Kalibreringen er kun gældende for de I tabellen III givne emner Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr Nr. 9 Nr. 11 0,5 A loa loa 10 A loa loa 40A Nr Fabriks nr. Lokal nr. SynvnetriSk Symmetrisk SymmetriSk L1 U L3 Symmetrisk Mekanisk cosop= l CDSqI- l CDSqI-0.5 coscp- l ~ - 1 CDSqI- l CDSqI- l Kontrol Re$.[ %] Res.[%] Res.[%] Res.["'] Res.[%] Res.[% ] Res.[%] O 7S X K.llbrerlna... ultater. - Resultet'" er den relative forskel I malt eneral mellem ø..-veemne OG referencemiler MAleuSlkkerhed : ~04% MAleuslkkerheden er analvet med et konfidensniveau DA omkring 95% (ke 2) Andre kalibreri rametre Spænding : 3x V. Frekvens: so Hz Andre resultater Nr. 2 I Tomaang: ok I Nr. 10 I M31erkonstant (tælleværk): ok Nr. 3 I Start: ok I I SOl-snit: Dette certifikat ms kun gengives I sit fulde omfang Gengives dele af certifikatet skal SEAS-NVE's skriftlige accept Indhentes forinden. Side 2 af 2

10 <. ' I I I ( I, Bente Bak Madsen Egon Lynge Madsen Svellebakken llc Veddinge Bk DK-4540 Fårevejle BIL C nr.: -_.... _- -.~---I Si( t " s 'r:ørullllll::l\l Beta lingsaftale ; Kundenummer BetalIngsaftaienr Aftalekonto FOrbrugssted ! ~ Svellebakken 11 C, 4540 FSrevejle '~ VI bekræfter hermed, at der d er indgået betalingsaftale vedrørende manglende indbetaling af ,38 kr. Beløbet afvikles således: Rate Forfaldsdato Afdrag , , , , , ,03 NSr der indgås en betalingsaftale, vil du blive opkrævet et momsfrit gebyr på 100,00 kr. samt renter, som p.t. udgør 8,20% p.a. af restgælden fra forfaldsdato. Gebyr og renter bliver opkrævet sammen med de enkelte afdrag. Vi sender et girokort, som du skal bruge til indbetaling ca. 8 dage før hver forfaldsdato. Følgende beløb indgik i betalingsaftalen: li! i :i I l ~ ~ Faktura/Bilagsnr. Tekst Forfaldsdato Beløb Vores tilgodehavende Rateplansgebyr Renter ps betalingsordning ,82 kr. 100,00 kr. 836,56 kr. Fremtidige og andre fakturaer, som Ikke er med i denne betalingsaftale, skal indbetales rettidigt og sideløbende med betalingsaftalen. Hvis du ikke betaler ovenstsende afdrag rettidigt, vil du modtage en rykker med gebyr på 100,00 kr. Betaler du ikke afdraget inkl. gebyret på den fremsendte rykker, bortfalder betalingsaftalen og der vil uden yderligere varsel blive afbrudt for el-leverancen. Afbrydelsen kan undgås, hvis du indbetaler hele restbeløbet forinden, eller hvis du stiller tilfredsstillende sikkerhed for betaling af fremtidig el-leverance. Hvis du flytter fra forbrugsstedet, vil betalingsaftalen blive ophævet og vores tilgodehavende bliver medtaget ps den samlede Slutopgørelse af forbrugsstedet. Såfremt du ved en eventuel misligholdelse ikke længere er kunde i vores net- og forsyningsområde, vil hele restgælden blive overgivet til inkasso med de dertil hørende omkostninger. Eventuelle følgeskader af enhver art på grund af afbrydelse og gentilslutning er uden ansvar for SEAS-NVE. Fortsættes pil bagsiden. SEAS-NVE St rømmen A/S CVR-nr. DK Hovedgaden Svlnnlnge Telefon Fax SEAS-NVE Strømmen N S slkrer dig fordelagtige elpriser og msirettet rsdglvnlng gemem et stærkt samarbejde mellem SEAS-NVE og de selvstændige elselskaber I Køge, Nakskov, Næstved og Vordingborg.

11 Bente Bak Madsen Egon Lynge Madsen Svellebakken lle Veddlnge Bk DK-4S40 F~revej'e 1=- Ar~ E Lf I...fLAG nr.: _--,_-/ IS:oe nr.: " Opgørelse Kundenummer Aftagenummer Aftalekonto Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato Millemummer , Svellebakken 11 C, Veddlnge Bk, 4540 Filrevejle Opgørelse for perioden B-forbrug I alt øvrige beløb - se specifikation side 2 Total Heraf udgør 25% moms 429,39 kr. 403 kwh I 978,17 kr.! 1.168,75 kr ,92 kr. VI gør opmærksom pa, at du ud over denne regning har en igangværende betalingsaftale. Beløbet trækkes via Betalingsservice - B O ks Slip for rudekuverteme og paplrbunkeme med e-boks. NAr du tilmelder dig e-boks, vil du fremover fil dine elregninger fra SEAS-NVE elektronisk. Du kan tilmelde dig til e-boks pa SEAS-NVE Strømmen A/ S CVR-nr Hovedgaden Svlnnlnge Telefon Fax

12 I I " l ~ ANE i BiLAG nr.: -qrside nr.: f 2.. S lde~ Kundenummer Aftagenummer Aftalekonto Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato H lC Infonnation om opgørelsen Du kan bestille en mere specificeret el-regning p~ eller I Kundecentret p telefon MIleraflæsning M~leraflæsnlng den Elektronisk aflæsning M leraflæsning den Elektronisk aflæsning Forbrug I perioden 801 kwh 398 kwh 403 kwh Gennemsnitspris Gennemsnitlig pris for el ekskl. abonnement 0,54 kr./kwh Inkl. moms. Gennemsnitlig pris for transport af el og afgifter ekskl. abonnement 1,36 kr./i<wh Inkl. moms. Opgørelse Til SEAS-NVE Strømmen NS, CVR-nr , betaler du for levering af strøm, som er IndKøbt ~ det frie el-marked. Abonnement Markeds-el 403 kwh 25,06 kr. 218,23 kr. Total 243,29 kr. Heraf udgør moms 48,66 kr. --~ Til SEAS-NVE Net NS, CVR-nr , betaler du for transport af strøm I el-nettet og for afgifter. Abonnement Transport og offentlige forpligtelser 403 kwh Total Heraf Udgør moms 146,98 kr. 187,80 kr. 547,08 kr. 734,88 kr. Til SEAS-NVE Holding NS, CVR-nr , betaler du for gebyrer, renter mv. M lerundersøgelse værksted Total Heraf udgør moms 233,75 kr ,75 kr ,75 kr. Opgørelse total Heraf udgør moms 429,39 kr ,92 kr. Brændselsdeklaration VII du vide, hvordan din strøm er produceret? G~ Ind p for at finde den seneste brændselsdeklaration. Offentlige forpligtelser VII du se, hvordan de offentlige forpligtelser administreres? G~ ind ~ for at se fordelingen. SEAS-NVE Strømmen A/S sikrer dig fordelagtige el-priser og mairettet rl dglvnlng gennem et stærkt samarbejde mellem SEAS-NVE og de selvstændige el-selskaber I Køge, Nakskov, Næstved og Vordingborg.

13 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 13 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretuge forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til EnergitiIsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Målt og faktureretforbrug Kravet i sagen består i en årsopgørelse på ,82 kr. vedrørende elforbrug på KWh i perioden 1. august 2009 til 31. juli Efter nævns- og retspraksis påhviler det en forbruger, at dokumentere eller sandsynliggøre en påstand om, at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, når der ikke er tegn på målerfejl. Måleren som målte forbruget er blevet undersøgt på et uvildigt DANAK akkrediteret målerlaboratorium, og denne undersøgelse har ikke kunnet påvise fejlvisninger på elmåleren. Der har således på undersøgelsestidspunktet ikke kunnet påvises fejl eller andre årsager til eventuel fejlregistrering på måleren. Herefter er udgangspunktet, at indklagede kan afregne klager det antal kilowattimer, som fremgår af målervisningerne, medmindre det på anden måde kan sandsynliggøres, at der kan have været en periodisk fejlvisning på måleren, som målerundersøgelsen ikke har kunnet påvise.

14 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side 14 4/ Andre omstændigheder Nævnet kan på baggrund af de historiske målerdata konstatere, at klagers elforbrug forud for målerudskiftningen i 2010 igennem flere forbrugsår var relativt stabilt. Målerdata for perioden efter målerudskiftningen bekræfter endvidere forbruget før udskiftning af klagers måler. Det omtvistede kraver derfor baseret på en væsentlig afvigelse i klagers normalforbrug. De indhentede elforbrugsoplysninger vedrørende klagers sauna og campingvogn kan ikke forklare størrelsen på det omtvistede forbrug. Henset til de foreliggende forbrugsdata finder nævnet ikke anledning til at betvivle klagers oplysninger om, at installationsadressen er en velisoleret bjælkehytte fra 1996 uden elvarme, samt at klager årligt opholder sig i udlandet i en længere periode. På baggrund af ovenstående, og særligt henset til målerdataene både før og efter udskiftningen af elmåleren, finder nævnet det i nærværende sag usandsynligt, at klager skulle have forbrugt KWh i perioden 1. august 2009 til 14. juni Nævnet finder derfor, at det omtvistede forbrug må skyldes en ikke konstaterbar periodisk fejlregistrering på den nedtagne måler. Dette indebærer, at det registrerede antal kilowatttimer på den nedtagne måler ikke modsvarer det reelle elforbrug i perioden. Klager får derfor medhold i ikke at skulle betale det krav, som ligger til grund for faktura nr af 14. oktober Beregning af elforbruget Nævnet finder, at klagers elforbrug i perioden 1. august 2009 til 14. juni 2010 skal beregnes som det gennemsnitlige forbrug i de forudgående 5 år før forbrugsåret 2009/10. Klager er forpligtet til at betale dette forbrug, Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr til ankenævnet, jf. ankenævnets daværende vedtægter. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse

15 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 15 4/ AFGØRELSE Klager, Bente Bak og Egon Lynge Madsen, fritages for til de indklagede, SEAS NVE Net A/S & SEAS-NVE-Strømmen A/S, at betale ,82 kr. for et elforbrug på KWh for perioden 1. august 2009 til 31. juli Indklagede skal i stedet beregne klagernes elforbrug for perioden 1. august 2009 til 14. juni 2010 som det gennemsnitlige forbrug i de forudgående 5 år før forbrugsåret 2009/10. SEAS-NVE Strømmen A/S skal på vegne af de indklagede i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 2 5. MAJ / specialkonsulent

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-01 01-0830,sEN Klager: - 9000 Aalborg Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Aalborg Forsyning - AKE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Anders Christian Andersen Ole Olsens Allé 26 2900 Hellerup Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. marts 2004 NESA Forsyning A/S ændring af prisen for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere