ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet Nibe CVR Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Klageemne: Ankenævnets sagkyndige Ankenævnets sammensætning: Erstatning Klage over opkrævede krav for udskiftning af defekt måler - Ansvarsgrundlag - Bevisbyrde - Trussel om forsyningsafbrydelse for restance vedrørende betalingskrav, der ikke vedrører betaling for nettransmission og/eller ellevering. DANAK certificeret målerlaboratorium hos EnergiMidt Kvalitetschef Dennis Bay Jensen EnergiMidt Industrivej Nord 9 B 7400 Herning Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af Dansk Energi Niels Grovn Helle Birte Jensen

2 Side 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Klager vedrører ikke en bestemt periode. Påklaget beløb: 1575 kr. Derudover kræver klager dækning af tabet på 2132,54 kr. i form af regningen fra elinstallatøren. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 25. maj Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 4. juni Klageformular modtaget i ankenævnet: 17. juni Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 9. juli Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 14. januar og 13. maj KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen vedrører - Faktura nr af 10. maj 2010 med forfaldsdato 18. maj 2010 med opkrævning af 2132,54 kr.(bilag 1). - Faktura nr af 18. maj 2010 med forfaldsdato den 1. juni 2010 med opkrævning af 1575,00 kr.(bilag 2). Klager blev tilmeldt hos indklagede på installationsadressen den 27. september I begyndelsen af maj måned i år 2010 opstod der en fejl eller kortslutning i måleren, der var installeret hos klager. Klager kontaktede sin elinstallatør, der udskiftede måleren. Klager modtog efterfølgende en faktura fra elinstallatøren (bilag 1) med opkrævningen for afmontering af den defekte måler og opsætning af den nye. Klager modtog derudover også en faktura fra indklagede, hvor han blev afkrævet betaling for ny måler (bilag 2).

3 Side 3 Efter modtagelsen af fakturaen fra indklagede, rettede klager henvendelse til indklagede, hvor han gjorde indsigelse mod det opkrævede beløb. Indklagede besvarede klagen den 4. juni 2010 og fastholdt klagers erstatningspligt. Klager rettede igen henvendelse til indklagede den 17. juni 2010 ved både brev og mail, hvor han igen gjorde gældende, at han ikke var ansvarlig for den opståede skade. Indklagede besvarede klagers henvendelse den 17. juni 2010, hvor indklagede påpegede, at fejlen kunne skyldes elinstallatørens ukorrekte installation af måleren. Klager indbragte herefter klagen for Ankenævnet på Energiområdet den 9. juli Efter klagens indbringelse for Ankenævnet, fremsendte indklagede den 4. august 2010 en rykker for beløbet til klager med forfaldsdato den 16. august Indklagede varslede samtidig lukning af strøm på klagers ejendom pr. 24. august 2010 såfremt betalingen udeblev. Klager har efterfølgende betalt beløbet til indklagede, hvor betalingen må anses for at være foretaget under forbehold, da klagesag var rejst ved ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: At indklagede tilbagebetaler det opkrævede beløb for udskiftning af måleren, samt erstatning for det økonomiske tab i form af regningen fra MS El-service. Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har anført, at han ikke har foretaget sig noget med måleren, og han står uforstående overfor, hvordan han kan være ansvarlig for en skade han ikke har forårsaget. Klager har endvidere anført, at måleren ikke er hans ejendom, og at det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningen skal stå for vedligeholdelsen af måleren. Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholder kravet. Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har gjort gældende, at den opståede fejl ved måleren ikke skyldes fejl fra indklagedes side. Indklagede har indsendt foto af måleren (bilag 4).

4 Side 4 Indklagede har anført, at fejlen kan skyldes elinstallatørens ukorrekte installation og fastspænding af måleren. Indklagede har efter aftale med installatøren ikke sendt måleren til undersøgelse, men har tilbudt klager en undersøgelse efter sædvanlige regler. Indklagede har endvidere gjort gældende, at problemet med måleren og ansvaret for måleren skal løses mellem klager og elinstallatøren, som kontraherende parter. Indklagede har henvist til vedtægtens 16: 16. Målere Målerne ejes og vedligeholdes af foreningen, men de enkelte medlemmer er lovpligtige til, at holde målere til elinstallationen brandforsikrede og er i øvrigt ansvarlig for beskadigelse af målerne af er enhver art. I øvrigt fører se l skabet kontrol med målerne efter de herom gældende regler. BEHANDLING VED ANKENÆVNET Sagen blev behandlet på ankenævnsmøde den 14. januar Nævnet valgte at udsætte sagen med henblik indhentelse af udtalelse fra elinstallatøren og dokumentation fra en uvildig undersøgelse af måleren. Sekretariatet modtog udtalelse fra klagers elinstallatør, MS EL-Service, den 27. januar 2011, hvoraf fremgår: Vi blev kaldt ud, da lyset blinkede i huset. Der kunne konstateres, at måleren var brændt i det ene stikben. (har stadig billeder af måleren) Vi udskiftede målerrammen og rekvirerede en ny el-måler ved Nibe Elforsyning. Måleren blev afhentet og monteret ved kunden. Vi blev efterfølgende ringet op af Nibe El-forsyning (Morten Degn), at det var os der havde monteret den gamle måler forkert, da de aldrig har døjet med denne type måler før. Tvivlen kunne selvfølgelig godt komme os til gode, så skulle måleren bare sendes ind til ABB til eftersyn og udgiften skulle vi betale, hvis det var os, der havde lavet fejlen. Det sagde vi nej til, da udgifter til ABB / udgifter for en ny måler, er næsten ens. Så det ville aldrig kunne svare sig. Vi meddelte CB, at vi ikke ville betale for en ny måler. Det kan ikke være vores hovedpine

5 Side 5 Hvis måleren var fejlmonteret, så er det mærkeligt, at installationen har virket i 2½ år uden problemer. Indklagede har vedrørende bl.a. oplyst, at fabrikanten, ABB, efter de har set på måleren, har vurderet, at den ikke har været monteret korrekt. Ved afhentning af måleren forelå der ikke på daværende tidspunkt nogen oplysninger om at måleren efter installatøren opfattelse skulle være fejlbehæftet. Derfor blev måleren faktureret, som indklagede plejer i disse tilfælde, og først herefter modtog indklagede en klage fra forbrugeren. Via installationsblanketten har indklagede konstateret, at det er den samme installatør, der har monteret måleren dengang. Indklagede har fastholdt, at det er en fejlmontering. Indklagede har anført, at det er normal kendt, at forbindelser, som ikke er spændt korrekt, vil kunne fungere igennem en periode. Efterhånden som forbindelsen bliver kold og varm, vil den løse forbindelse udvikle sig til en defekt forbindelse. Ankenævnets sekretariat anmodede den 10. februar den sagkyndige om at besigtige og undersøge måleren samt udarbejde en erklæring med besvarelse af de 7 spørgsmål. Den sagkyndige har den 9. marts 2011 afgivet følgende erklæring:

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9 Erklæringen har i kopi været fremsendt til sagens parter, der ikke har indsendt bemærkninger til målerundersøgelsen. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Faktura nr af 10. maj Bilag 2: Faktura nr af 18. maj Bilag 3: Indklagedes brev af 4. august Bilag 4: Foto af den beskadigede måler.

10 EIL-SERVH Aut. EI instajlatør. øster Sundbyvej Aalborg. Tlf NIBE Danmark FAKTURA Nummer: Dato... : Side... : Konto... : CVR Rekv... : Bank... : Konto... : / Nrsb. Bank I Betegnelse Antal Enhed Pris VEDR.: UDSKIF. AF BRANDT MALERRAMME - REKV.lHENT/MONT. AF NY EL-MALER Montør Allan Henriksen Montør Morten Sørensen Servicebil M+LERTAVLE UMS-IE LYSEGR+ 2,0 TIME 0,5 TIME 1 STK 1 STK 330,00 330,00 40,00 841,03 660,00 165,00 40,00 841,03 Netto beløb Moms Momsbeløb 1.706,03 25,00% 426,51 Betalingsbetingelse: 8 DAGE NETTO dog senest Total beløb 2.132,54 L lilalings IO og Indbetaler ~ l240 NIBE imekling iii BalalingsSørvice 3S-nr.. Kootom Deb.gr.nf INDBETALINGSKORT b;~~o;~~er og belobsmodtager I Kan betales i pengeinstitut og på posthuse ~ s EL-Service ApS ster Sundbyvej Aalborg i Undersknfl ved overførsel Ira konto EL-SERVICE ApS j øster Sundbyvej I Aalborg I KA 71 KVITTERING Checi(s og lignende accepteres under lordehold al al penge. instituttet modtager betalmgen. Ved kontant bel81ng r penge instiwl med terminal er del udelukkende pengeinstllulte:s kvilteringstryk der er bevis lor hvilitet beløb der er indbetal\. Kredilornummer cg belobsmodlager MS EL-Service ApS øster Sundbyvej Aalborg ns KvilleMg EL-SERVICE ApS øster Sundbyvej Aa lborg ---,Kroner ~.øre -.J..8etallngsdato' i ~ -----,Kroner -,,0re' / ' L Oag-Måned-k---..,,=====-- ",=:0'-' =====.L- maskinel aflæsning - undgå venligst al skrive I nedenstående FIK 752 (06-07) 917 >71< < Kundenr...: TIlmelding til BetalingsService Deb.gr.nr

11 Nibe EL ~Forsynin9 Net A.m.b.a. ' , ~... J,,. Torvet Nibe Tlf Fax Giro uc\l:i'i-i>ir<9fl.84-.f!8'-2<hi"fj Faktura Nc Nibe Nibe, den 18. maj 2010 Nedenstående beløb bedes indbetalt til setskabats kontor elter til POSTGIRO Tekst å Kr. Ved r. i n st. nr stk. DIN-skinnemåler moms ======:!:=== Beløbet bedes indbetalt sene st 1. j u n i 2010., l Noteret t bogholderiet. Kvittering kun gyldig med bogholderiets notering.

12 9240 Nibe Cv august 2010 rer.: Else Skovkær Hansen.,- jo"\. I~ _.".,.--J BILAG nr.: Side nr.: Vedr. faktura nr. 000 Ved gennemgang af vort bogholderi har vi konstateret. at du stadig ikke har indbetalt ovennævnte faktura. Såfremt beløbet Kr ikke er indbetalt senest den 16. august vil forsyningen blive afbrudt tirsdag den 24. august 2010 mellem kl og Med venlig hilsen Nibe Elforsyning d~""('- Else Skov kær Hansen kontorassistent

13 ANE BILAG nr.: Side nr.:

14 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRADET Side NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Vilkår om erstatningsansvar Nævnet bemærker, at de vilkår om ansvar ved målerbeskadigelse, der følger af indklagedes vedtægter, må fortolkes således, at de pålægger kunderne ansvar på et objektivt grundlag. Nævnet finder, at sådan et vilkår er for byrdefuldt for forbrugerne, og i øvrigt ikke følger anbefalingen i Dansk Energis vejledning om netbenyttelsesaftalen. Vilkåret er fastsat i en standardvedtægt, som ikke har været genstand for individuel forhandling mellem parterne. Nævnet tilsidesætter derfor vilkåret som værende et urimeligt aftalevilkår i medfør af aftalelovens 38 a-b, jf. 36. Erstatningsansvaret for elmåleren bør herefter vurderes efter dansk rets almindelige erstatningsregler om culpaansvar, som er udtrykt i Dansk Energis vejleding om netbenyttelsesaftalen. Herefter kan indklagede kun kræve måleren erstattet, hvis klager eller hvem, der handler på hans vegne, har foretaget forsætlige eller uagtsomme erstatningspådragende handlinger. Skaden på elmåleren Det fremgår af sagens oplysninger og den erklæringen fra nævnets sagkyndige, at det må anses for overvejende sandsynligt, at nedsmeltningen er forårsaget af en fejlmontering i forbindelse med den oprindelige opsætning. På den baggrund finder nævnet det godtgjort, at der efter dansk rets almindelige erstatningsregler påhviler klager et erstatningsansvar overfor indklagede for den skete skade på måleren. Nævnet bemærker, at det ikke ændrer på klagers erstatningspligt, at det er klagers elmontør, der har udvist den erstatningspådragende adfærd, da montøren har handlet på klagers vegne. Erstatningskravet Under hensyn til skadens omfang og elmåleres normale lange levetid finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte det fremsatte krav om, at erstatningsstørrelsen skal modsvare prisen for en ny måler.

15 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side Klagers evt. krav mod elmontøren Nævnet bemærker, at det ligger udenfor nævnets kompetence at vurdere, om klager kan kræve vederlaget for reetablering af strømforsyning tilbagebetalt og elmåleren erstattet af elmontøren. Nævnet må vedrørende dette forhold henvise klager til at kontakte Ankenævnet for Tekniske Installationer. Varsling omforsyningsafbrydelse Nævnet konstaterer, at indklagede i brev af 4. august 2010 varslede en forsyningsafbrydelse på installationsadressen, såfremt klager ikke betalte erstatningskravet. Nævnet bemærker, at erstatningskravet ikke er betaling for en net ydelse. Herefter kan indklagede ikke efter leveringsbestemmelserne eller den af Dansk Energi til EnergitiIsynet anmeldte restancevejledning lovligt afbryde for elforsyningen eller betinge sikkerhedsstillelse for fremtidig levering af el, da der ikke er konstateret nogen aktuel kreditrisiko for betaling af net y delserne. Inddrivelse af et erstatningskrav kan et elnetselskab alene foretage efter de almindelige inkassoregler. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Ankenævnet kan ikke give klager, medhold i det fremsatte krav over for indklagede, A.m.b.a., om at tilbagebetale det opkrævede beløb, samt erstatte det økonomiske tab i form af regningen fra elmontøren. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klagegebyret ikke returneres til klager, jf. 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET. DEN 21. JUN 2 O 11 I

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere