Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 01. december kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang

2 Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden Drøftelse af høringssvar vedrørende samarbejdsaftalen Godkendelse af bevillingsændringer til styrkelse af HOS-funktionen Godkendelse af nye retningslinjer for udlejning af Seniorbofællesskabet Gunilsvirke, Gunilshøjvej/Gunilslund, Virklund i Silkeborg Boligselskabs afdling Orientering om afgørelse fra Folketingets Ombudsmand Godkendelse af udtalelse til Velfærdsministeriet om ændringer af kommunegrænsen mellem Viborg Kommune og Silkeborg Kommune Lukket - Orientering om kendelse fra Overtaksationskommissionen Lukket - Orientering om kendelse fra Overtaksationskommisionen Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Til orientering Underskrifter

3 472. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/3483 Sagsansvarlig: dr13494 Sagsbehandler: bbi Beslutning Økonomiudvalget den Dagsordenen godkendt. Side 1110

4 473. Drøftelse af høringssvar vedrørende samarbejdsaftalen Sagsnr.: 08/39556 Sagsansvarlig: dr30401 Sagsbehandler: NL Sagens formål Drøftelse af høringssvar vedrørende samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og lokalråd. Sagsbeskrivelse I juni 2008 vedtog Nærdemokratiudvalget at samarbejdsaftalen mellem lokalråd og Silkeborg Kommune skal i høring før den endelige politiske behandling. Samarbejdsaftalen er udarbejdet af Nærdemokratiudvalget, og tager udgangspunkt i Regulativet for lokaludvalg og høringen af dette. Høringsperioden har strakt sig fra den 8. august til den 3. oktober Efter høringsfristens udløb er der indkommet 20 høringssvar. Der er kommet høringssvar fra: 13 lokalråd 7 fagudvalg Det generelle indtryk fra høringssvarene er, at der er stor opbakning til samarbejdsaftalen. Der er vedlagt et notat, der sammenfatter indholdet i høringssvarene. Høringssvarene ligger på sagen. Indstilling Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller, at Nærdemokratiudvalget drøfter høringssvarene med henblik på den videre udarbejdelse af samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og lokalråd. Bilag - Åben Rettet forslag til samarbejdsaftale mellem lokalråd og Silkeborg Kommune (316182/08) - Åben Sammenfatning af høringssvar vedr. samarbejdsaftale (283355/08) Side 1111

5 Beslutning Nærdemokratiudvalget den Anbefales med enkelte rettelser til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 1112

6 474. Godkendelse af bevillingsændringer til styrkelse af HOS-funktionen Sagsnr.: 08/56850 Sagsansvarlig: dr16167 Sagsbehandler: kkl Sagens formål Godkendelse af bevillingsændring med det formål, at HOS-funktionen styrkes og der frigøres yderligere ressourcer på Socialudvalgets områder. Sagsbeskrivelse HOS-funktionen i Borgerserviceafdelingen arbejder med forskellige tiltag både for at undgå - og direkte stoppe - snyd med de sociale udgifter. Der modtages flere og flere henvendelser på området, som vi har vanskeligt ved at undersøge med den seriøsitet, som det kræver for at stoppe eventuelt snyd med sociale udgifter. Desuden vil det være forebyggende og have en vidtrækkende præventiv betydning, hvis vi får mulighed for at styrke den systematiske indsats på forskellige konkrete områder. Her tænkes bl.a. på samkøring af registre, kontrolaktioner på enkelte områder mv. Vi forventer i 2009 at kunne stoppe yderligere sager på følgende områder/konti: Boligsikring (SU) Boligydelse (SU) Børnebidrag/skattefradrag (SU) Pension (SU) Sygedagpenge (SU) Kontanthjælp (SU) Friplads/daginstitution (BU) Samlet kr. Alle beløb er kommunale nettokroner. En del af beløbene vil have effekt for flere år, så samlet set har reduktionen på de enkelte områder større gennemslagskraft. Vi vil lave kvartalsvis opfølgning på HOS-funktionens resultater, som vil tilgå HOSfunktionens styregruppe. Beløbet foreslås bevillingsændret og anvendt til følgende: Lønudgifter til to årsværk ( kr.), som vil være en løbende driftsudgift. Kr vil blive lagt i kassen. Side 1113

7 Indstilling Borgerservicechefen indstiller, at Økonomiudvalget godkender bevillingsændringerne. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefalet til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning Socialudvalget den Indstilling godkendt. Ej til stede: Ivan Greve. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 1114

8 475. Godkendelse af nye retningslinjer for udlejning af Seniorbofællesskabet Gunilsvirke, Gunilshøjvej/Gunilslund, Virklund i Silkeborg Boligselskabs afdling 47 Sagsnr.: 06/31874 Sagsansvarlig: dr13394 Sagsbehandler: AJ Sagens formål Godkendelse af nye retningslinjer for udlejning af Seniorbofællesskabet Gunilsvirke, Gunilshøjvej /Gunilslund 1-19, Virklund i Silkeborg Boligselskab afdeling 47. Sagsbeskrivelse Seniorbofællesskabet Gunilsvirke, der omfatter 14 2-rums- og 11 3-rums familieboliger er taget i brug den 15. marts Forinden havde Økonomiudvalget godkendt retningslinjer for udlejning af boligerne, som indebærer, at bofællesskabet har indflydelse på, hvem der flytter ind i bofællesskabet dog således, at beboerne skal være minimum 55 år ved indflytning. Ved parforhold skal bare den ene part være over 55 år. Endvidere er der krav om, at man ikke har hjemmeboende børn, at man går ind for seniorbofællesskabets tanker og ideer, samt at man er selvhjulpne. Silkeborg Boligselskab fører en venteliste over tilmeldte personer, som ønsker en seniorbolig på de ovennævnte præmisser. Økonomiudvalget har evalueret retningslinjerne flere gange, senest den 31. marts 2008, hvor Økonomiudvalget vedtog at godkende at retningslinjerne fortsatte uændret. Økonomiudvalget vedtog samtidig, at retningslinjerne til enhver tid kan tages op til revision, hvis bofællesskabet, Silkeborg Boligselskab eller Silkeborg Kommune har ønske herom. Beboerne har efterfølgende fremsendt forslag til nye retningslinjer, som er godkendt på et beboermøde i afdelingen. Boligselskabets bestyrelse anbefaler afdelingens forslag. De nye retningslinjer skal sikre fleksible udlejningsregler for at fastholde et godt ældremiljø, og en nødvendig aldersspredning i seniorbofællesskabet. Nuværende retningslinjer: Ved genudlejning orienteres afdelingsbestyrelsen eller et udvalg i Seniorbofællesskabet om den ledige bolig. Boligselskabet fremsender oversigt over de øverste medlemmer på ventelisten. Seniorbofællesskabet Forslag til nye retningslinjer: Ved genudlejning underretter Silkeborg Boligselskab beboerrepræsentanterne om den ledige lejlighed og fremsender ventelisten. Beboerrepræsentanterne eller et nedsat visiteringsudvalg vælger de personer på listen, som Silkeborg Boligselskab derefter skriver til Side 1115

9 afholder informationsmøde med disse personer, inden den endelige udlejning finder sted. Boligselskabet har en repræsentant med til mødet. om den ledige lejlighed. Beboerrepræsentanterne/visiteringsudvalget afholder herefter et møde med de relevante personer. Boligselskabet kan have en repræsentant med til mødet. Beboerrepræsentanterne/visiteringsudvalget beslutter derefter, hvem den ledige lejlighed skal tilbydes, hvorefter udlejning finder sted. Økonomiudvalget godkendte lignende ændringer af retningslinjerne for Seniorbofællesskabet Grønneparken, Grønnegade 5 9, Silkeborg på mødet den 31. marts Ved bofællesskabets opstart ønskede beboerne, at der ikke blev opkrævet ventelistegebyr. Dette ønsker bofællesskabet ændret således, at der opkræves et ventelistegebyr på 100 kr. Dette gebyr skal fornyes hvert år, således at ventelisten altid kan være ajourført. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at sagen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse med indstilling om, at bofællesskabets forslag til ændring af retningslinjer godkendes, at det godkendes, at der opkræves et ventelistegebyr på 100 kr., der fornyes hvert år, at retningslinjerne fortsat kan tages op til revision til enhver tid, hvis bofællesskabet, Silkeborg Boligselskab eller Silkeborg Kommune ønsker det. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 1116

10 476. Orientering om afgørelse fra Folketingets Ombudsmand Sagsnr.: 08/50006 Sagsansvarlig: dr12718 Sagsbehandler: LRB Sagens formål Orientering om afgørelse fra Folketingets Ombudsmand. Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget tog på mødet den 20. oktober 2008 en orientering om klage til Folketingets Ombudsmand til efterretning. Klagen var fra Rita Henneberg, der havde påklaget Silkeborg Kommune og Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelser i forbindelse med imødekommet anmodning om aktindsigt i områdeleder Finn Graversgaards personalesag. Folketingets Ombudsmand har nu truffet afgørelse i sagen. Han har ved brev af den 12. november 2008, til Rita Henneberg meddelt, at han har besluttet ikke at undersøge sagen yderligere, idet han ikke mener, at der er udsigt til, at han kan kritisere resultatet af kommunens og Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelser om aktindsigt. Indstilling Personalechefen indstiller, at Økonomiudvalget tager afgørelsen fra Folketingets Ombudsmand til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Side 1117

11 477. Godkendelse af udtalelse til Velfærdsministeriet om ændringer af kommunegrænsen mellem Viborg Kommune og Silkeborg Kommune Sagsnr.: 08/45251 Sagsansvarlig: dr30839 Sagsbehandler: CT Sagens formål Godkendelse af udtalelse til Velfærdsministeriet om ændring af kommunegrænsen mellem Viborg Kommune og Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Den 29. september 2008 besluttede Økonomiudvalget at anmode Velfærdsministeriet om ændring af kommunegrænsen mellem Viborg Kommune og Silkeborg Kommune, med følgende sagsbeskrivelse: "I forbindelse med kommunesammenlægningen er der opstået en uhensigtsmæssig opdeling af den tidligere amtsvej mellem Kjellerup og Ans (Ansvej). Vejen er i alt 10,927 km lang og heraf er en strækning på 370 m ved Palstrup beliggende i Viborg Kommune. Derfor foreslås det, at der foretages en ændring af kommunegrænsen mellem Viborg Kommune og Silkeborg Kommune som følger: Nuværende kommunegrænse, der løber sydøst for Ansvej på en strækning af ca. 370 m., flyttes ca m mod nordvest. Dermed bliver den fremtidige kommunegrænse og Ansvejs nordvestlige skel sammenfaldende på de 370 m. Hermed vil Ansvej i sin fulde længde være beliggende i Silkeborg kommune. Endvidere flyttes et landbrugsareal matr. nr. 5 e Palstrup hgd., Palstrup (Viborg), på ca m² til nyt matr. nr. under Palstrup hgd., Levring (Silkeborg), eller sammenlægges med matr. nr. 11 a Palstrup hgd., Levring. Begge matr. nr. har samme ejer, Ejgild Overby, Ansvej 12. Kommunegrænsen, der løber vest for Palstrupvej, er sammenfaldende med det vestlige vejskel på en strækning af ca. 536 m. Kommunegrænsen flyttes til Palstrupvejs østlige skel, således at hele vejen flyttes fra Silkeborg Kommune til Viborg Kommune. Flytning af kommunegrænsen langs Palstrupvej berører kun offentligt vejareal. Der foretages ingen økonomisk mellemregning, og veje overtages som de forefindes. Med denne ændring opnås, at Viborg Kommune varetager alle myndigheds- og Side 1118

12 driftsopgaver vedrørende Palstrupvej, og Silkeborg Kommune varetager alle myndigheds- og driftsopgaver vedrørende Ansvej. Økonomiudvalget Procedure for kommunale grænseændringer: Der sendes en anmodning til Velfærdsministeriet om, at der ønskes en grænseændring. Anmodningen kan komme fra borgerne eller fra de berørte kommuner (fra den kommunale administration, et stående udvalg eller Byrådet). Velfærdsministeriet indhenter en udtalelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen om hensigtsmæssigheden ud fra bl.a. landskabsmæssige hensyn. Velfærdsministeriet skriver til de berørte kommuner og beder om en udtalelse. Ministeriet medsender de vilkår, som de har i sinde at stille for grænseændringen. Side 1119

13 De berørte kommuner afgiver en udtalelse. Det vil normalt være Byrådet, som skal afgive udtalelsen, men ministeriet har ikke indvendinger imod, at sagen behandles af et udvalg eller administrationen, hvis der f.eks. er tale om mindre, ubeboede områder. Ministeriet træffer beslutning om grænseændringen og fastlægger vilkårene for ændringen. Ændringen får virkning fra den 1. januar det følgende år. Ændringen medtages i den årlige bekendtgørelse over grænseændringer, som ministeriet har besluttet i løbet af året. Sagen er drøftet administrativt med Viborg Kommune, som på det foreliggende er indforstået med, at Silkeborg Kommune fremsender fælles ansøgning til Velfærdsministeriet om flytning af kommunegrænsen mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune". Med brev af den 30. oktober 2008 har Velfærdsministeriet anmodet Viborg Kommune og Silkeborg kommune om en udtalelse til sagen inden Velfærdsministeriet træffer endelig afgørelse. Velfærdsministeriet har indhentet en udtalelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen som anfører, at hvis Velfærdsministeriet imødekommer ansøgning, skal kommunen anmode en praktiserende landinspektør om at indsende en sag til Kort- og Matrikelstyrelsen om ændringer i matrikler og ejerlav. Velfærdsministeriet anmoder endvidere kommunen om, at indhente en udtalelse fra den berørte lodsejer, om hvorvidt han kan tilslutte sig grænseændringen. Denne udtalelse er indhentet uden bemærkninger fra lodsejeren. Viborg Kommune forelægger sagen for Økonomiudvalget den 19. november 2008, med samme sagsfremstilling som Silkeborg Kommunes Økonomiudvalg godkendte på møde den 29. september Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, som Viborg Kommune, at den ansøgte ændring af kommunegrænsen sker efter Ministeriets udkast til vilkår for overførelse af arealer fra en kommune til en anden kommune. Borgerinddragelse Der er indhentet udtalelse fra den berørte lodsejer, der intet har at indvende imod ændringen. Økonomiske forhold Der foretages ingen økonomisk mellemregning, og veje overtages som de forefindes. Indstilling Direktionen indstiller, at justeringen af kommunegrænsen foreslås at træde i kraft med virkning fra den 1. Side 1120

14 januar at Silkeborg Kommune meddeler Velfærdsministeriet, at Silkeborg Kommune ønsker fastsat de vilkår, der fremgår af Ministeriets udkast til vilkår for overførelse af arealer fra en kommune til en anden kommune, og herunder at overdragelsen sker uden økonomisk afregning kommunerne imellem. Bilag - Åben Udtalelse fra Ejgil Overby Ansvej 12, Kjellerup (311540/08) - Åben Velfærdsministeriet anmoder om udtalelse.pdf (310127/08) Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 1121

15 478. Lukket - Orientering om kendelse fra Overtaksationskommissionen Sagsnr.: 07/507 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 1122

16 479. Lukket - Orientering om kendelse fra Overtaksationskommisionen Sagsnr.: 07/513 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 1123

17 480. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/50440 Sagsansvarlig: dr00357 Sagsbehandler: TB Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 1124

18 481. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/47185 Sagsansvarlig: dr00357 Sagsbehandler: TB Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 1125

19 482. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/61116 Sagsansvarlig: dr11837 Sagsbehandler: HAS Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 1126

20 483. Til orientering Sagsnr.: 08/3483 Sagsansvarlig: dr13494 Sagsbehandler: bbi Beslutning Økonomiudvalget den EU-valg og folkeafstemning den 7. juni Side 1127

21 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Hanne Bæk Olsen Bent Braüner Torben Hansen Jørgen S. Rask Erling Prang Lars Faarup Protokol Ført af: Jann Hansen Side 1128

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere