Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3"

Transkript

1 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

2 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden Til orientering Beslutning om forsyningsafdelingens overgang til A/S Godkendelse af ændring til projektforslag for transmissionsledning mellem Hammel Fjernvarme og Gjern Varmeværk Drøftelse af fjernaflæsning 531 Underskrifter 532

3 236. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/3599 Sagsansvarlig: DR20598 Sagsbehandler: dk Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Godkendt.

4 237. Til orientering Sagsnr.: 08/3603 Sagsansvarlig: DR20598 Sagsbehandler: dk Sagens formål Orientering om diverse meddelelser til udvalget. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Supplerende VVM-redegørelse for kombilinieprojektet drøftet. Kommunens svarskrivelse behandles i Byrådet den 10. november 2008.

5 238. Beslutning om forsyningsafdelingens overgang til A/S Sagsnr.: 07/23934 Sagsansvarlig: dr05900 Sagsbehandler: HA Sagens formål At træffe beslutning om, at Silkeborg Kommunes drift af forsyningsområdet pr. 1. december 2008 overgår til et aktieselskab Silkeborg Forsyning A/S med 5 datterselskaber Silkeborg Vand A/S, Silkeborg Spildevand A/S, Silkeborg Fjernvarme A/S, Silkeborg Genbrug og Affald A/S og Silkeborg Forsyning Erhverv A/S samt at godkende grundlaget for selskabernes stiftelse og udpege bemyndigede til at gennemføre stiftelsen. Sagsbeskrivelse Regeringen offentliggjorde den 1. februar 2007 det politiske forlig om en reform af vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold. Den politiske aftale fremhæver, at der, for at undgå tvivl om roller og ansvar, ønskes klarere adskillelse af og større gennemsigtighed mellem kommunernes skattefinansierede myndighedsudøvelse og vandsektorens brugerfinansierede forsyningsvirksomheder. Forligsaftalen fastlægger derfor, at de kommunale vand- og kloakforsyninger, som i dag er en del af den kommunale forvaltning, skal udskilles i selskaber i form af A/S, ApS, A.m.b.a. eller andre selvstændige juridiske personer. De kommunale vand- og spildevandsforsyninger skulle ifølge forliget være selskabsgjort med stiftelse pr. 1. januar 2009, men dette ikrafttrædelsestidspunkt er senere udskudt til den 1. januar Aftalen om reform af affaldssektorens blev offentliggjort den 21. juni Aftalen stiller ikke krav om selskabsgørelse, men udmøntningen af aftalen vil alligevel medføre væsentlige ændringer for kommunale affaldsaktiviteter, dog primært for forbrændings- og deponeringsanlæg. Forligsteksten kan tolkes således, at den åbner mulighed for et senere krav om selskabsgørelse af kommunale forbrændings- og deponeringsanlæg. På baggrund af notatet Indledende analyse af modeller for udskillelse af hele eller dele af

6 Silkeborg Kommunes forsyningsafdeling til aktieselskaber, som opstiller 4 alternative selskabsmodeller for Forsyningsafdelingens fremtidige organisering, godkendte Teknik- og Forsyningsudvalget den 27. november 2007 og Økonomiudvalget den 3. december 2007, at der blev arbejdet videre med at forberede en selskabsgørelse af hele forsyningsområdet. Efterfølgende har begge udvalg i flere temamøder drøftet delresultater af det forberedende arbejde, og udvalgene har gennem hele forløbet holdt fast i anbefalingen af den valgte selskabsmodel og af at gennemføre selskabsgørelsen et år før det for vand og spildevand påkrævede tidspunkt. Det anbefales at byrådet i sit møde den 24. november 2008 i denne sag godkender det samlede grundlag for stiftelsen pr. 1. december 2008 og udpeger bemyndigede til at gennemføre stiftelsen. Stiftelsen foreslås at forløbe således, at Silkeborg Kommune først stifter alle driftsselskaberne ved apportindskud af aktiver og passiver hørende til de respektive forsyningsområder. Silkeborg Forsyning Erhverv A/S stiftes dog ved kontant indskud af kr ,00. Som vederlag for apportindskuddene og kontantindskuddet modtager Silkeborg Kommune ved stiftelsen 100 % af aktiekapitalen i de stiftede selskaber. Silkeborg Forsyning A/S stiftes ved, at kommunen bruger alle de modtagne aktier til at indskyde i det nye selskab Silkeborg Forsyning A/S, som stiftes ved dette apportindskud af aktier. Silkeborg Kommune modtager til gengæld for apportindskuddet af aktierne i driftsselskaberne hele aktiekapitalen i Silkeborg Forsyning A/S. Selskabsstrukturen vil herefter være på plads som vist på nedenstående figur:

7 Virksomhedsoverdragelse af personalet behandles i særskilt sag der fremsendes til Økonomiudvalgets behandling den 10. november Bilag: Bilag fremsendes særskilt til udvalgets medlemmer. Økonomiske forhold De økonomiske konsekvenser ved overførslen af forsyningsaktiviteterne til selskaber er primært følgende: 1. Ændring af de løbende bidrag for ydelser mellem kommunen og selskaberne 2. Udligning af mellemregninger før selskabernes stiftelse pr. 1. december 2008, da selskaberne ikke kan stiftes med et tilgodehavende på Silkeborg Kommune Vedrørende punkt 1 vil der efter selskabernes stiftelse ske ændring i ydelsesudvekslingerne mellem kommunen og selskaberne og der vil derfor ske ændring af de løbende bidrag, der betales for ydelserne. En samlet vurdering heraf er på nuværende tidspunkt ikke mulig, da der endnu ikke foreligger endelige beslutningsgrundlag for ydelsesudvekslingerne, herunder eksempelvis også stillingtagen til indbyrdes køb/leje af grunde mv. Vedrørende punkt 2 vil der før selskabernes stiftelse pr. 1. december 2008 være et betydeligt likviditetstræk til udligning af Forsyningens mellemregningstilgodehavende. Mellemregningen påvirkes løbende af væsentlige enkeltposter (regningsudskrivninger, leverandørfakturaer mv.) og der kan på nuværende tidspunkt ikke gives et endeligt billede af kommunens samlede likviditetsbehov til udligning af mellemregningen. Forsyningens bedste estimat over det samlede træk på kassebeholdningen før selskabernes stiftelse kan set fra kommunens side summeres således: Forsyningens samlede mellemregning 2007 Budgetteret træk på mellemregning i 2008 Korrektion for december da stiftelse Kontant stiftelse Silkeborg Forsyning Erhverv A/S -110,4 mio.kr. 52,1 mio.kr. -29,0 mio.kr. -0,5 mio.kr.

8 Samlet estimeret mellemregning ultimo november -87,8 mio.kr. Som nævnt er der tale om et estimat og mellemregningens endelige saldo før stiftelse kan afvige væsentligt fra ovenstående afhængigt af især budgetafvigelser hos Forsyningen, eventuel beslutning om indbyrdes overdragelse af grunde og bygninger før stiftelse, eventuel beslutning om afregning af opgjorte tjenestemandsforpligtelser før stiftelse samt periodisering af leverandørfakturaer. Indstilling Direktøren indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at Silkeborg Forsyning A/S med underliggende datterselskaber stiftes ved at overføre forsyningsområdets aktiver og passiver til selskaberne, endelige vedtægter for alle selskaberne, hovedaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning A/S, rammeaftaler mellem Silkeborg Kommune og de enkelte selskaber med bilag, foreløbige åbningsbalancer med tilhørende vurderingsberetninger for alle selskaber, at borgmester og ordførende direktør bemyndiges til at afholde stiftende generalforsamling i datterselskaberne og i Silkeborg Forsyning A/S i nævnte rækkefølge, herunder på kommunens vegne, at godkende de endelige vedtægter godkende de endelige åbningsbalancer med tilhørende vurderingsberetninger, og godkende og underskrive hovedaftale og rammeaftaler mellem Silkeborg Kommune og selskaberne. Bilag - Åben Foreløbige åbningsbalancer (288889/08) - Åben Hovedaftale (288869/08) - Åben Rammeaftaler (288877/08)

9 - Åben Vedtægter (288859/08) - Åben Vedtægter for deponi (288815/08) - Åben Vedtægter for L90 (288833/08) Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales.

10 239. Godkendelse af ændring til projektforslag for transmissionsledning mellem Hammel Fjernvarme og Gjern Varmeværk Sagsnr.: 07/46413 Sagsansvarlig: dr17857 Sagsbehandler: JJ Sagens formål Godkendelse af ændring til projektforslag for etablering af transmissionsledning mellem Hammel Fjernvarme og Gjern Varmeværk. Sagsbeskrivelse Projektforslaget har tidligere været behandlet på TFU den 14. november 2007 (se bilag 1). Følgende indstilling blev dengang godkendt: At projektforslaget godkendes og sendes til høring ved berørte parter. At Teknik- og Forsyningsudvalget efterfølgende behandler sagen, idet der orienteres om sagens behandling i Favrskov Kommune. At sagen efter indarbejdelse af høringssvaret fra berørte parter fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse. Det er afklaret, at sagen nødvendiggør en VVM miljøscreening i begge kommuner. Screeningen er foretaget i begge kommuner og det er afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Naturgas Midt-Nord er blevet hørt. De forudsætter, at projektet respekterer de godkendte naturgasområder, som transmissionsledningen går igennem. De berørte lodsejere er endnu ikke blevet hørt. Forslagsstilleren skønnede i første omgang, at der ikke ville blive behov for ekspropriation af private arealer, da fjernvarmeselskaberne forventede at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Lodsejerne har dog efterfølgende reageret med en fuldstændig afvisning af projektet og

11 ethvert efterfølgende forsøg på dialog, bl.a. drøftelse af ledningsplaceringer og erstatningsbeløb, er blevet afvist. Alle undersøgte alternativer til ledningsplaceringer er fra 650 til 1500 meter længere end det valgte projektforslag og vil blive 2,1 til 7,3 mio. kr. dyrere. Hertil kommer, at de undersøgte tracéer alle berører private lodsejere. Der er således ikke fundet realistiske alternativer, der ikke i en eller anden grad passerer hen over private arealer. Den eneste tilbageværende mulighed for realisering af projektet i sin fremsendte form er derfor ekspropriation. Ingeniørfirmaet COWI har derfor den 25. september 2008 fremsendt en ændring til det oprindelige projektforslag. Ændringen omfatter alene en tekstmæssig ændring af afsnit 2.3, således det fremgår, at ekspropriation skal finde sted i det omfang, der ikke kan opnås frivillige aftaler. Hvis sagen nødvendiggør ekspropriation foretages denne af den berørte kommune. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at ændring til projektforslaget godkendes, og projektforslaget sendes til høring ved berørte parter at Teknik- og Forsyningsudvalget efterfølgende behandler sagen, idet der orienteres om sagens behandling i Favrskov Kommune Forsyningschefen indstiller endvidere, at sagen, efter indarbejdelse af høringssvaret fra berørte parter, fremsendes til Byrådet til godkendelse. Bilag - Åben Godkendelse af projektforslag for transmissionsledning mellem Hammel Fjernvarme og Gjern Varmeværk (688789/07) Ændring til Projektforslag af juli 2007 for transmissionsledning

12 til Gjern Varmeværk (285814/08)

13 Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen godkendt.

14 240. Drøftelse af fjernaflæsning Sagsnr.: 08/54311 Sagsansvarlig: dr17857 Sagsbehandler: JJ Sagens formål På mødet fremlægges et kort oplæg til drøftelse i Udvalget. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Drøftet. Forslag til beslutning fremsættes for udvalget i novembermødet.

15 Underskrifter Vagn Larsen Kjeld Aagaard Kjærulff Bent Braüner Søren Stauning Goldmann Søren Kristensen Protokol Ført af: Hanne Ahrens

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 12.00 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/37 Orientering... 55 02/38

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Beslutningsprotokol 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 11. Til efterretning... 20 12. Ansøgning om af flagstangshuller... 21 13. Forsyning

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 25. maj 2010

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 25. maj 2010 Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 25. maj 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Afbud: Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 162. Dialogmøde med borgerne... 417 163. Godkendelse af dagsorden... 418 164. Godkendelse af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 4. juli 2008 Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds-

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Rapport til stifteren om revisors udførte

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej i Løgstør 2012 3 002. Kontaktforløb

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere