Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura"

Transkript

1 Fagbeskrivelse Valgfag 9. Semester 2011 Jura og erhvervsjura -----OOOO----- Fagene udbydes i henhold til Cand.merc.jur. - studieordning 2010 og Cand. jur. - studieordning OOOO----- Aalborg Universitet Opdateret den 18. august 2011 og 21. december mht. pensum 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Kursusfag indenfor det offentligretlige modul Miljø- og energiret (10 ECTS) Sundhedsret (10 ECTS) FNs menneskeretssystem (10 ECTS) Udlændigeret (10 ECTS) Kommunalret og socialforvaltningsret (10 ECTS) Persondataret (10 ECTS) Udbudsret (10 ECTS) Kursusfag indenfor det skatteretlige modul Selskabsskatteret (10 ECTS) International Selskabsskatteret (10 ECTS) Skatteproces og skattestrafferet (10 ECTS) Kursusfag indenfor det formueretlige modul Arbejds- og ansættelsesret (10 ECTS) Familieret og arveret (10 ECTS) Forbrugerret (10 ECTS) Immaterialret (10 ECTS) IT-ret (10 ECTS) Lejeret (10 ECTS) Pengeinstitutjura (10 ECTS) CISG - Internationale køberet (10 ECTS) Offentlig arbejdsret (10 ECTS) Byggeret (entreprise- og rådgiverret) (10 ECTS) Forsikringsret (10 ECTS) Videregående familie- og arveret (10 ECTS) Kursusfag indenfor juras procesretlige modul Willem C. Vis International Commercial arbitration Moot (10 ECTS) Mediation (10 ECTS) Skifte af dødsboer (10 ECTS) Kursusfag indenfor det strafferetlige modul Videregående strafferet og straffeproces (10 ECTS) Erhvervsjurauddannelsens økonomiske valgfag Moms (10 ECTS) Told (10 ECTS) Organisationsteori (10 ECTS) Design af omkostningsmodeller (10 ECTS) Business Models og Strategisk Rapportering (10 ECTS) Mediation (10 ECTS) 51 2

3 1. Kursusfag indenfor det offentligretlige modul 1.1. Miljø- og energiret (10 ECTS) Fagets navn: Miljø- og energiret Fagets engelske navn: Environmental Law and Energy Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Fagansvarlig: Ph.d. Ulla Steen Underviser: Ulla Steen Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende faget bliver ikke oprettet i efteråret 2011 Den studerende skal i faget miljø- og energiret opnå viden om: Miljø- og energirettens grundelementer og problemstillinger Retlige rammer og instrumenter på internationalt, EU og nationalt niveau. Centrale reguleringsområder på miljø- og energiområdet Fagets hovedområder: o Internationale forpligtelser o EUs institutioner, retskilder og virkemidler o Dansk miljø- og energiret o Udvalgte reguleringsområder (affald, vind, klima/energiforsyning) o Udvalgte virkemidler (miljøkonsekvensvurdering, kvotehandelssystem) o Samspil med forvaltningsretten o Håndhævelse, ombudsmandsudtalelser, administrative afgørelser, domme. Pensum i faget er: Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten 1 Almindelige emner, Jurist- og Økonomforbundet, 2. udgave 2006, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (udvalgte kapitler) Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten 6 Energi og Klima, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2008 (udvalgte kapitler) Alex Puggaard og Karsten Revsbech, Lærebog i miljøret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave 2008 (uddrag) Undervisningen er placeret på 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved anvendelse af juridisk metode, at: Anvende begreber og terminologi på miljø- og energirettens områder. Identificere institutioner, aktører og virkemidler på forskellige reguleringsniveauer. Redegøre for samspillet mellem international, EU og dansk regulering på miljø- og energirettens områder. Redegøre for relevant praksis fra administrative organer, danske domstole og EU-Domstolen. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor miljø- og energiretten. Anvende folkeretlige, EU-retlige og danske retskilder og -principper på miljø- og energiretlige spørgsmål. Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. 3

4 Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en mundtlig ekstern eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor miljø- og energiretten Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold, gældende ret. Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske problemstillinger indenfor miljø- og energiretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. Undervisningen er placeret på 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen Sundhedsret (10 ECTS) Fagets navn: Sundhedsret Fagets engelske navn: Health Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul. Fagansvarlig: Adjunkt Line Bune Juhl Underviser: Line Bune Juhl Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Sundhedsret omhandler de grundlæggende regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter samt ikke mindst patienters rettigheder. Kursets formål er, at give deltagerne en grundlæggende forståelse for patienters retsstilling og sætte dem i stand til på baggrund af det relevante retlige materiale at indgå i diskussioner om sundhedsretlige problemstillinger. Den studerende skal i faget opnå viden om: Sundhedsvæsenets organisation og opgavefordeling Tilsynet og kontrollen med sundhedssektorens personale, herunder reglerne om tildeling og fratagelse af autorisation og kvaksalveri Patientens rettigheder i den almindelige behandlingssituation, herunder bl.a. følgende emner: o Informeret samtykke o Aktindsigt og retten til fortrolighed o Muligheden for klage og erstatning o EU-rettens og menneskerettighedernes betydning for patientrettighederne. Patientens rettigheder i en række særlige behandlingssituationer, herunder i hvert fald: o Kunstig befrugtning o Abort og fosterreduktion o Transplantation og organdonation o Dødshjælp 4

5 o Genetiske tests Pensum i faget er: Helle Bødker Madsen: Sundhedsret 2. udgave (dog ikke kapitel 11, som er overspringelse) "Sundhedsperson" af Ulla Hybel i U 2004 B, s "Tab af handleevne - et patientperspektiv" af Ulla Hybel i Juristen nr. 7, 2000 Mette Hartlev: "Fortrolighed i sundhedsretten", siderne Jørn Vestergaard: "Dødshjælp - dansk ret" i Juristen nr. 5, 2000, s Nicola Hvidt Ballin og Peter Gjersøe: Ordinationen 'ingen genoplivningsforsøg ved hjertestop'" i Ugeskrift for Læger Jesper Qvist og Marian C. Petersen: "Ophør med respiratorbehandling af en patient med amyotrofisk lateralsklerose" i Ugeskrift for Læger Mette Hartlev: "Kloning i retlig belysning" i U 2001B, s Line Bune Juhl: Retlig regulering og sundhedsinformatik, kapitel 7 i bogen "Sundhedsinformatik i klinisk praksis, redigeret af Lone Withen Erdmann, s Line Bune Juhl: Genetic privacy: Autonomy or Solidarity? i antologien Nordic Health Law in a European Context af Elisabeth Rynning og Mette Hartlev (red.), s Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklte som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved brug af den juridiske metode at: Redegøre for fagets begreber og terminologi. Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis. Redegøre for gældende ret. Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor sundhedsretten. Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold, gældende ret. Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske problemstillinger indenfor sundhedsretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. 5

6 1.3. FNs menneskeretssystem (10 ECTS) Fagets navn: FNs menneskeretssystem Fagets engelske navn: The UN Human Rights System Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Fagansvarlig: Videnskabelig assistent Jesper Lindholm Underviser: Videnskabelig assistent Jesper Lindholm Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Formålet med valgfaget er rettet mod studerende, som ønsker at gøre sig bekendt med FNs menneskeretssystem, både for så vist angår den institutionelle ramme og de retlige instrumenter. Faget vil være særligt relevant for studerende, som overvejer en karriere i internationale organisationer eller som ønsker at beskæftige sig med disse emner i en dansk kontekst. Faget kan desuden være interessant for advokater og andre praktikere i Danmark, som aktuelt beskæftiger sig med menneskerettigheder og relaterede emner. De Forenede Nationer (FN) blev etableret i 1945 med det formål, at opretholde international fred og sikkerhed; at fremme venskabelige forhold mellem nationerne og at tilvejebringe mellemfolkeligt samarbejde, dels ved løsning af internationale økonomiske, sociale, kulturelle og humanitære problemer, dels ved fremme af respekten for menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder for alle uden forskel med hensyn til køn, race, religion og sprog. FN havde til hensigt at være et centralorgan, der skulle koordinere staters indsats hvad angår disse fælles mål. Det er en del af valgfagets formål, at deltagerne kort forklares, hvordan FN er organiseret i forhold til at fremme menneskerettighederne. Der gives et mere detaljeret overblik over, hvilken rolle FN og dets relevante organer har spillet mht. udviklingen af folke- og menneskeret og hvilken betydning dette har haft i forhold til suveræne stater og berørte individer. Der fokuseres i denne henseende på indhold, gennemførelse og håndhævelse af de væsentligste internationale menneskerettighedskonventioner. Forholdet mellem menneskerettigheder og andre folkeretlige discipliner som f.eks. traktatret, humanitærret og flygtningeret vil også i nogen grad blive belyst. Den studerende skal indenfor FNs menneskeretssystem opnå viden om: Folkeret og menneskeret FNs rolle i fremme af menneskerettighederne Den retlige og institutionelle ramme og væsentlige menneskeretsinstrumenter, herunder: FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965) International konvention om civile og politiske rettigheder (1966) International konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966) Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (1979) Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) FN's Konvention om Barnets Rettigheder (1989) FNs menneskerettighedssystem, herunder: Organer under FN pagten, Traktatmonitorerende organer Andre FN organer med ansvar for menneskerettigheder. Regionale menneskerettigheder, herunder: 6

7 De væsentligste regionale systemer (Europa, Amerika, Afrika) og andre regionale initiativer. Monitorering, gennemførelse og håndhævelse af menneskerettigheder Begrænsninger af rettigheder De enkelte rettigheder, herunder: Lighed og fravær af diskrimination Frihed for tortur, grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf Retten til liv, personlig frihed; ytringsfrihed, retten til arbejde, retten til uddannelse. Grupperettigheder for kvinder, børn, oprindelige folk, flygtninge, handicappede, herunder hvilken rolle de spiller, grupperettigheder og spørgsmålet om deres status som individuelle eller kollektive rettigheder. Pensum i faget er: Fastlægges senere Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter i alt 13 lektioner af 3 timers undervisning, der baseres på sagsgennemgang og synopser, og forudsætter derfor aktiv deltagelse fra de studerende. Gæsteforelæsninger af nuværende eller tidligere ansatte i FNs menneskeretsorganer, eller fra andre menneskeretsinstitutioner, søges arrangeret. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at Anvende fagets begreber og terminologi. Redegøre for retlige problemstillinger indenfor FNs menneskeret. Identificere retlige problemstillinger indenfor FNs menneskeret og anvende de relevante retskilder til at løse disse. Vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på FN menneskeretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til FN s menneskeret. Formulere sig klart og velstruktureret om FN menneskeretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse Udlændigeret (10 ECTS) Fagets navn: Udlændigeret Fagets engelske navn: Immigration Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul 7

8 Fagansvarlig: Lektor Nina von Hielmcrone Underviser: Peter Starup Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Den studerende skal i faget opnå viden om: Dansk udlændingeret og udlændiges ret til ophold i Danmark. Udlændingerettens sammensatte retskildemateriale og dens påvirkning fra internationale retskilder (almindelige folkeretlige (mellemstatslige) retskilder og supranationale (overstatslige) EU-regler)). Statsborgerretten. Indrejsekontrol. Økonomisk indvandring (positivlisten, beløbsordningen, green card-ordningen, koncernopholdsret samt fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft) Andre opholdsgrundlag (humanitært ophold, au pair, praktikanter, tidligere danske statsborgere og religiøse forkyndere). Familiesammenføring. Indrejse og ophold efter EU-reglerne. Materiel og processuel asylret. Udvisning. Tidsbegrænset og permanent ophold. Opholdsrettens ophør (inddragelse og bortfald). Udlændigeretten og menneskerettigheder. Integrationslovgivningen og den sociale lovgivning for udlændinge. Pensum i faget er: Lærebog af Peter Starup. Udkommer omkring semesterstart Kompendium Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 13 forelæsninger á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende ved brug af den juridiske metode opnår færdighed i at: Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis samt samspillet mellem udlændigerettens retskilder. Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af udlændigerettens videnskabelige problemstillinger, og fremkomme med begrundende forslag til løsning af disse. Redegøre for gældende ret, samt forholde sig kritisk til, og kunne reflektere over indholdet i de danske udlændingeretlige regler. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: 8

9 Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor udlændigeretten Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret. Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger indenfor udlændigeretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger Kommunalret og socialforvaltningsret (10 ECTS) Fagets navn: Kommunalret og socialforvaltningsret Fagets engelske navn: Local Government Law and Social Administrative Law Samlæsning: Faget samlæses med jurastudiets 3. Semester Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Underviser: Lektor ph.d Sten Bønsing (kommunalret), Lektor ph.d. Trine Schultz (Socialforvaltningsret) og Lektor Nina von Hielmcrone (Socialforvaltningsret). Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. jur., da dette er en obligatorisk del af Ba-jur. uddannelsen. Formålet med faget er, at give den studerende viden om den almindelige forvaltningsrets samspil med disciplinerne indenfor den specielle forvaltningsret samt de offentligretlige retskilder indenfor kommunalret og socialforvaltningsret. Formålet søges opnået ved undervisning i faget kommunalret og socialforvaltningsret, som et eksempel på specielle forvaltningsretlig discipliner, der fungerer i samspil med den almindelige forvaltningsret. Den studerende skal indenfor kommunalret opnå viden om: Kommunalretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Det kommunale styrelsessystem (organisationen, opbygning, mv.) Kommunalbestyrelsen, borgmesteren, udvalg og administrationen, og kompetenceforholdene og navnlig afgrænsning mellem disse. Kommunalfuldmagten, dens baggrund og begrundelse. Kommunaltilsynet (både det almindelige kommunaltilsyn og såkaldt overtilsyn), herunder tilsynets sanktionsmuligheder. Den studerende skal indenfor Socialforvaltningsret opnå viden om: Socialforvaltningsretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Socialrettens opbygning og funktion samt reglernes karakteristika. Myndighedsstruktur. De særlige socialretlige sagsbehandlingsregler, og forholdet til den almindelige forvaltningsret. Administrativ kontrol, ombudsmandskontrol og Domstolens rolle. Pensum i faget er: 9

10 Kommunalret, Jens Garde og Karsten Revsbech, 3. udg., Jon Andersen: Socialforvaltningsret, Nyt Juridisk Forlag 2010, samt artikler der offentliggøres på moodle til de enkelte undervisningsgange. Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter i alt 43 timers undervisning, afviklet som: 6 forelæsningslektioner á 3 timer i kommunalret 7 forelæsningslektioner á 3 timer i socialforvaltningsret 2 holdundervisningstimer á 2 timer i socialforvaltningsret Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved brug af den juridiske metode indenfor kommunalretten, at: Afgøre hvilket organ, kommunalbestyrelsen, borgmesteren, udvalg og administrationen, der har kompetencen til at træffe en konkret afgørelse. Afgøre om et kommunalt organ i en konkret situation overholder kommunalretten. Afgøre om den kommunale myndighed har overholdt den almindelige forvaltningsret. Afgøre, hvornår kommunaltilsynet kan anvende sanktioner. og indenfor socialforvaltningsretten, at: Anvende socialforvaltningsretlige begreber og terminologi. Identificere socialforvaltningsretlige problemstillinger og anvende de relevante retskilder til at løse disse. Vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Færdighederne eksamineres for studerende ved en ekstern mundtlig eksamen. (Eksamensafviklingen for de studerende der samlæses med er en skriftlig eksamen) Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på kommunalretlige spørgsmål og socialforvaltningsretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til kommunalretlige og socialforvaltningsretlige regler og den almindelige forvaltningsret. Formulere sig klart og velstruktureret om kommunalretlige og socialforvaltningsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse Persondataret (10 ECTS) Fagets navn: Persondataret Fagets engelske navn: Data Protection Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul 10

11 Fagansvarlig: Lektor Charlotte Bagger Tranberg Underviser: Charlotte Bagger Tranberg Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Den studerende skal i faget persondataret opnå viden om: Persondataretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Den persondataretlige og argumentation. Fagets hovedområder, herunder: o Den persondataretlige emneverden (herunder introduktion til Datatilsynet) o Persondatadirektivet og persondataloven o Generelle persondataretlige principper o Persondataretlige definitioner o Oplysningskategorier (inkl. cpr.nr.) o Persondatalovens behandlingsregler o Registreredes rettigheder (oplysningspligt, indsigtsret mv.) o Sikkerhedsbestemmelser o Anmeldelse af behandlinger o Overførsel af oplysninger til tredjelande o Sanktioner o Persondataret og ny teknologi (kameraovervågning, biometri, RFID og sociale netværk) o Særregulering i relation til behandling af personoplysninger Pensum i faget er: Henrik Waaben og Kristian Korfits Nielsen, Persondataloven med kommentarer, 2. udgave, 2008, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Korrekt anvendelse af persondataretlige begreber og terminologi Kendskab til relevant persondataretlig praksis fra Datatilsynet, danske domstole og EU-Domstolen Viden om eksistensen af afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole. De relevante persondataretlige retskilder (herunder også fællesskabsretlige kilder) Bevidsthed om placeringen og betydningen af persondataretten i forhold til de andre juridiske områder, som den påvirker. Anvende den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til persondataretten. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til: 11

12 Anvende juridisk metode på persondataretlige spørgsmål Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor persondataretten Formulere sig klart og velstruktureret om persondataretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi Kunne vurdere, analysere og rådgive om de persondataretlige reglers indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse 1.7. Udbudsret (10 ECTS) Fagets navn: Udbudsret Fagets engelske navn: Public Procurement Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Satsningslinje: Fast Ejendom Fagansvarlig: Lektor Louise Faber Underviser: Anne Bergholt Sommer Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Den studerende skal i faget opnå viden om: Udbudsdirektivernes formål og anvendelsesområde, herunder begrebet "ordregivende myndighed" Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet Forhandlingsforbuddet Udelukkelse og udvælgelse/prækvalifikation af tilbudsgivere Tilbudsevaluering, herunder tildelingskriterier og underkriterier Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn Aflysning af udbudsproceduren uden kontraktsindgåelse Håndhævelsen af udbudsreglerne og sanktionerne ved overtrædelse heraf Pensum i faget er: Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg: EU-udbudsretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave. Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsninger á 3 timer Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved brug af den juridiske metode at: Redegøre for fagets begreber, procedureregler og terminologi Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis, herunder navnlig afgørelser afsagt af EF-Domstolen og Klagenævnet for Udbud Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger. Redegøre for gældende ret 12

13 Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til: Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor udbudsretten Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold, gældende ret Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger indenfor udbudsretten, og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. Karrieremuligheder: De EU udbudsretlige regler gælder for offentlige indkøb og giver anledning til en stort antal tvister, der behandles ved klagenævnet for udbud, nationale domstole og EF-domstolen. Overtrædelse af udbudsreglerne har vidtrækkende konsekvenser for de offentlige myndigheder, og der er derfor i øjeblikket stor efterspørgsel på jurister med kompetencer indenfor dette retsområde. Alle større offentligmyndigheder ansætter således jurister med speciale indenfor emnet, ligesom alle større virksomheder, der afgiver tilbud til det offentlige, også konsulterer jurister, advokater m.v. med forstand på denne lovgivning. 2. Kursusfag indenfor det skatteretlige modul 2.1. Selskabsskatteret (10 ECTS) Fagets navn: Selskabsskatteret Fagets engelske navn: Corporation Tax Law Samlæsning: Faget er samlæst med 7. semester på kandidatuddannelsen i erhvervsjura Fagansvarlig: Lektor Thomas Rønfeldt Underviser: Thomas Rønfeldt Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. merc. jur., da dette er en obligatorisk del af cand. merc. jur. uddannelsen. Den studerende skal i faget Selskabsskatteret opnå viden om: Selskabsskatteretlige begreber, terminologi og videnskabelige problemstillinger. Selskabsskatteretlig argumentation og aftalefortolkning. Skattepligt for juridiske personer (ubegrænset skattepligt). Skattepligt for udenlandske juridiske personer (begrænset skattepligt). Renteindgreb (EBIT-modellen). Indkomstopgørelse for selskaber. Aktieindkomst for juridiske personer. Fusion. Spaltning. Aktieombytning. Tilførsel af aktiver. Tynd kapitalisering. Sambeskatning. Armslængdeprincippet. 13

14 Pensum i faget er: Erik Werlauff: Selskabsskatteret, nyeste udgave. Forlaget Thomsen. Undervisningen omfatter i alt 42 undervisningstimer, afviklet som 14 forelæsningslektioner á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i selskabsskatteretlige terminologi. Afgøre, hvornår en juridisk person er skattepligtig og hvornår en juridisk person har fradragsret. Afgøre skatteretlige konsekvenser af selskabsretlige dispositioner og omstruktureringer. Forslag til nyt skattesystem for koncerner, CCCTB. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 3 timers skriftlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på selskabsskatteretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor selskabsskattretten. Formulere sig klart og velstruktureret om selskabsskatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Kunne vurdere, analysere og rådgive om juridiske personers skattemæssige dispositioner og selskabsretlige omstruktureringer. Kunne gennemføre omstruktureringer og andre skattemæssige dispositioner samt løse eller forebygge de skatteretlige problemstillinger i forbindelse hermed, herunder identificere den skattemæssige optimering International Selskabsskatteret (10 ECTS) Fagets navn: International Selskabsskatteret Fagets engelske navn: International Corporation Tax Law Fagets modulplacering erhvervsjura: Det skatteretlige modul Satsningslinje: Skat Fagansvarlig: Lektor Thomas Rønfeldt Underviser: Thomas Rønfeldt og Jacob B. Pedersen Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Kursusforudsætninger: Faget forudsætter kendskab til selskabsskatteret Den studerende skal i faget international selskabsskatteret opnå viden om: 14

15 Problemstillingerne, samspillet og de retskildemæssige problemer inden for den internationale selskabsskatteret, herunder de 3 dimensioner: 1) Dansk udlandsskatteret, dvs. de retsregler i dansk skatteret, der regulerer relationer til udlandet, 2) Folkeret, herunder først og fremmest dobbeltbeskatningsoverenskomster, samt 3) EU-retten. Dansk udlandsskatteret, dvs. de regler, der regulerer relationer til udlandet, herunder: o Globalindkomstprincippet og territorialprincippet. o Subjektiv skattepligt for selskaber, fonde og foreninger ubegrænset og begrænset skattepligt. o Interne danske regler til lempelse af dobbeltbeskatning. o Beskatning af Controlled Foreign Companies (CFC-selskaber). o Transfer pricing. o Regler om tynd kapitalisering. o Regler, der tilsigter at forbedre samspillet mellem danske internretlige skatteregler og internretlige skatteregler i andre lande. o Værnsregler i øvrigt til at modvirke international skatteflugt. o International skatteplanlægning. Dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder: o Fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder OECD s modeloverenskomst. o Regler om fordelingen af beskatningsretten mellem domicilland og kildeland. o Selskabers dobbelt domicil dobbeltdomicilklausuler. o Lempelse af dobbeltbeskatning i henhold til henholdsvis creditmetoden og eksemptionsmetoden. o Værnsregler til imødegåelse af misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster treatyshopping. o Gensidig bistand mellem de implicerede landes skattemyndigheder. o Forbud imod diskrimination. o Harmful Tax Competition (illoyal skattekonkurrence). o Den gensidige aftaleprocedure. o De vigtigste MDBO artikler. EU-skatteretten, herunder: o De gennemførte direktiver på de direkte skatters område, herunder moder /datterselskabsdirektivet og fusionsskattedirektivet. o SE-selskabet. o Grænseoverskridende skattefri fusion. o De grundlæggende økonomiske frihedsrettigheder i EF-traktaten. 15

16 o o EF-domstolens betydning for medlemsstaternes direkte beskatning. Forholdet mellem EU-retten og dobbeltbeskatningsoverenskomster. Pensum i faget er: Skatteretten 3, nyeste udgave (pt. 5. udgave 2009) Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, at anvende den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til den Internationale Selskabsskatteret, herunder: Korrekt anvendelse af den internationale selskabsskatterets begreber og terminologi. Kendskab til relevant internationale selskabsskatteretlig praksis fra administrative organer, danske domstole og EU-Domstolen. Viden om eksistensen af afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole. Kunne identificere og prioritere mellem de relevante retskilder, f.eks. forholdet mellem intern dansk ret og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Kunne fortolke dobbeltbeskatningsoverenskomster. Kunne argumentere for løsning af de identificerede problemstillinger. Kunne vurdere, hvorledes en forsvarlig skatteplanlægning skal foretages. Kunne vurdere, hvilke nationale værnsregler der vil kunne bestå. Kunne identificere og vurdere og løse EU-skatteretlige problemstillinger. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på spørgsmål indenfor den internationale selskabsskatteret. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor den internationale selskabsskatteret. Formulere sig klart og velstruktureret om international selskabsskatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Fagets overordnende formål: Faget international selskabsskatteret tilsigter, at give de studerende et grundlæggende kendskab til problemstillingerne i den internationale skatteret samt kendskab til de vigtigste regler i dansk udlandsskatteret, dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, herunder OECD s modeloverenskomst, og EUskatteretten, herunder betydningen af EF-domstolens domme for medlemsstaternes direkte skatter. Særlig megen vægt vil blive lagt på, at give de studerende en dybere forståelse af samspillet mellem dansk udlandsskatteret og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, dansk udlandsskatteret og EU-retten, samspillet mellem dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og EU- retten samt samspillet mellem dansk udlandsskatteret og udlandsskatteretten i andre lande. 16

17 2.3. Skatteproces og skattestrafferet (10 ECTS) Fagets navn: Skatteproces og skattestrafferet Fagets engelske navn: Tax Procedure and Criminal Tax Law Fagets modulplacering: Det skatteretlige modul, det EU-retlige modul og det forvaltningsretlige modul Satsningslinje: Skat Fagansvarlig: Lektor Thomas Rønfeldt Underviser: Tobias Stenkjær Albrechtsen og Thomas Rønfeldt Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Kursusforudsætninger: Faget forudsætter kendskab til selskabsskatteret Indhold Skatteprocessen indtager en stadig mere fremtrædende plads i skatteretten. Skatteforvaltningslovens regler om en skattesags gang fra skatteansættelsen i skatteforvaltningen over klagemyndighederne i skatteankenævn og Landsskatteretten til den endelige afgørelse ved domstolene aktualiserer stadig flere retlige problemer for rådgivere, myndigheder og domstole. Skatteansættelsen foretages på grundlag af selvangivelsen og de kontroloplysninger, som i stadigt stigende omfang er pålagt i Skattekontrolloven. Myndighedernes muligheder for skattekontrol af indgivne oplysninger er navnlig i de senere år udvidet betydeligt, uden at dette har medført en reduktion af "sort arbejde", "undergrundsøkonomi" eller andre skatteunddragelser. Samtidig er der sket en udvikling imod, at Skat foretager hurtigere og hurtigere anmeldelser, hvis der er opdaget fejl og mangler, uden at den materielle skattesag prøves gennem alle instanser først. Derfor bliver skatteprocessen endnu mere interessant, når den materielle skattekonflikt skal løses i det strafferetlige system. Den studerende skal således i faget skatteproces opnå viden om: Systematik, grundprincipper og begrebsdannelser indenfor den formelle skatteret i henseende til skatteprocessen Den skatte-, straffe- og forvaltningsretlige lovgivning om skatteforvaltning, skattekontrol og skattestrafferet med tilhørende teori og praksis. Skatteforvaltning/skatteproces, herunder: o se forskellige skattemyndigheders organisation og kompetence o skattemyndighedernes behandling af selvangivelsen og heraf følgende skatteansættelse o reglerne for klage og domstolskontrol mv. o reglerne for myndighedernes genoptagelse og ændring af tidligere års skatteansættelse Skattekontrol dvs. reglerne for myndighedernes kontrol af selvangivelser, regnskaber etc., herunder: o skattemyndighedernes kontrolkompetence i forhold til anklagemyndighedens efterforskningsmæssige kompetence o de forskellige bevisbyrdeprincipper for skattesagens løsning o samspillet mellem skattesagens gang i det forvaltningsretlige system og det strafferetlige system Skattestrafferet, herunder: o de strafferetlige sanktioner ved overtrædelse af skattelovgivningen, herunder navnlig skattesvig, udbetaling af indkomst uden indeholdelse af kildeskat mv., manglende angivelse 17

18 af moms og anden afgift. Der er klar overvægt mod den strafferetlige del af skattesagen i dette kursusfag. Pensum i faget er: Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 4, 5. udg., forlaget Thomson A/S, 2009 Jan Pedersen: Skatte- og afgiftsstrafferet, 3. udg., DJØFs forlag, Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Fremkomme med begrundede løsninger på juridiske problemer inden for kursets fagområde, det vil sige løsningen af problemstillinger indenfor skattesagens gang. Selvstændigt kan redegøre for udvalgte emneområder inden for kursets fagområde i henseende til lovgivning, teori og praksis. Analysere og give en begrundet besvarelse af samtlige relevante retsspørgsmål inden for kursets fagområde på grundlag af praktiske eksempler. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på skatteforvaltning og skattestrafferetlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor skatteforvaltning og skattestraf. Formulere sig klart og velstruktureret om skatteforvaltning og skattestrafferetlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om skatteforvaltning og skattestrafferetlige spørgsmål og reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. 3. Kursusfag indenfor det formueretlige modul 3.1. Arbejds- og ansættelsesret (10 ECTS) Fagets navn: Arbejds- og ansættelsesret Fagets engelske navn: Employment Law Samlæsning: Faget er samlæst med kandidatuddannelsen i jura, 7. semester Fagets modulplacering: Det formueretlige modul Satsningslinje: HR og personalejura. Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Underviser: Heidi Elisabeth Bang, Bjørn Holtze, Ane Kristine Bang og Martin Valbirk Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. jur., da faget indgår som en obligatorisk del af cand. jur. uddannelsen. 18

19 Den studerende skal i faget ansættelsesret opnå viden om: Ansættelsesretlige begreber og videnskabelige problemstillinger Den ansættelsesretlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere aftaler og tvister. Ansættelsesretlig argumentation og aftalefortolkning, herunder ansættelsesrettens samspil med obligationsrettens almindelige del. De centrale dele af ansættelsesretten, herunder særligt: Pensum i faget er: o ansættelsessituationen (herunder helbredsoplysningsloven, lov om ansættelsesbeviser, forskelsbehandlingsloven, lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier) o lønmodtagerens forpligtelser under ansættelsen o tidsbegrænsede ansættelser o ferielovens hovedprincipper o lønmodtagerens rettigheder og forpligtelser ved sygdom o væsentlige stillingsændringer o almindelige opsigelsesregler o urimelige opsigelser o øvrige begrænsninger i arbejdsgiverens opsigelsesadgang o ligebehandlingslovens regler om afskedigelse pga. graviditet og barsel o konkurrencebegrænsninger under og efter ansættelse, herunder konkurrence-, kunde- og jobklausuler o bortvisning/ophævelse o virksomhedsoverdragelsesloven o internationalt lovvalg i ansættelsesretlige forhold Lars Svenning Andersen: Funktionærret (seneste udgave) Jens Kristiansen: Grundlæggende arbejdsret, 2. udg. 2009, Djøf - uddrag Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 60 undervisningstimer, afviklet som 12 lektioner á 3 timer og 12 lektioner á 2 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Anvende ansættelsesrettens begreber og terminologi. Anvende ansættelsesrettens retskilder, herunder retspraksis fra danske domstole og EU- Domstolen. Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i ansættelsesretlig terminologi. Forebygge ansættelsesretlige tvister gennem udarbejdelse af hensigtsmæssige ansættelsesretlige kontrakter. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: 19

20 Anvende juridisk metode på ansættelsesretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for ansættelsesretten. Formulere sig klart og velstruktureret om ansættelsesretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Selvstændigt udarbejde og rådgive om ansættelsesaftaler. Karrieremuligheder: I relation til dine muligheder for erhvervsansættelse efter endt studium, er ansættelsesretten særlig relevant for ansættelse i arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, private virksomheders juridiske afdeling, virksomhedernes eventuelle personaleafdeling (HR-funktionen), statslige, regionale og kommunale myndigheders personaleafdelinger (HR-funktionen) samt ansættelse som erhvervsjuridisk medarbejder i et advokatfirma med ansættelsesretlige sager Familieret og arveret (10 ECTS) Fagets navn: Familieret og arveret Fagets engelske navn: Family Law and Law of Succession Samlæsning: Faget er samlæst med jurauddannelses 3. Semester, hvor faget vægter 15 ECTS som en obligatorisk del af uddannelsen. På den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse vægter faget under hensyntagen til den studerendes øgede kompetenceprofil 10 ECTS. Fagets modulplacering: Det formueretlige modul Fagansvarlig: Professor Marianne Holdgaard Underviser: Marianne Holdgaard m.fl. Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. jur., da faget indgår som en obligatorisk del af ba. jur. uddannelsen. Den studerende skal i faget Familie- og arveret opnå indgående viden om: Reglerne om ægteskabs indgåelse og opløsning Retsforholdet mellem ægtefæller og registreret partner Familieretlige og arveretlige grundbegreber Retsforholdet mellem ugifte samlevende Bodelingen mellem ægtefæller Børns retsstilling i relation til forældremyndighed og samvær samt forsørgelse og adoption Reglerne om tvangsarv og om den legale arveret Reglerne om testationsretten Reglerne om uskiftet bo, arvehenstand samt livs- og dødsgaver Undervisningen er placeret på jurauddannelsens 3. semester og omfatter cirka 84 undervisningstimer, afviklet som: 14 forelæsningslektioner á 2 timer 14 holdundervisning á 2 timer 14 studenterinstruktioner á 2 timer 20

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET

BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) Betænkning

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder MENNESKERETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Tilrettelæggelse:

Læs mere

Juridiske kurser. NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København

Juridiske kurser. NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København WWW.JUC.DK NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København JUC Symposium i Rom i uge 46. Se de mange nye undervisere og linjer SIDE 2 Juridiske kurser FORÅR 2013 Skal du med til

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Juridiske)rammer)og)udfordringer) !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer!

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere