Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura"

Transkript

1 Fagbeskrivelse Valgfag 9. Semester 2011 Jura og erhvervsjura -----OOOO----- Fagene udbydes i henhold til Cand.merc.jur. - studieordning 2010 og Cand. jur. - studieordning OOOO----- Aalborg Universitet Opdateret den 18. august 2011 og 21. december mht. pensum 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Kursusfag indenfor det offentligretlige modul Miljø- og energiret (10 ECTS) Sundhedsret (10 ECTS) FNs menneskeretssystem (10 ECTS) Udlændigeret (10 ECTS) Kommunalret og socialforvaltningsret (10 ECTS) Persondataret (10 ECTS) Udbudsret (10 ECTS) Kursusfag indenfor det skatteretlige modul Selskabsskatteret (10 ECTS) International Selskabsskatteret (10 ECTS) Skatteproces og skattestrafferet (10 ECTS) Kursusfag indenfor det formueretlige modul Arbejds- og ansættelsesret (10 ECTS) Familieret og arveret (10 ECTS) Forbrugerret (10 ECTS) Immaterialret (10 ECTS) IT-ret (10 ECTS) Lejeret (10 ECTS) Pengeinstitutjura (10 ECTS) CISG - Internationale køberet (10 ECTS) Offentlig arbejdsret (10 ECTS) Byggeret (entreprise- og rådgiverret) (10 ECTS) Forsikringsret (10 ECTS) Videregående familie- og arveret (10 ECTS) Kursusfag indenfor juras procesretlige modul Willem C. Vis International Commercial arbitration Moot (10 ECTS) Mediation (10 ECTS) Skifte af dødsboer (10 ECTS) Kursusfag indenfor det strafferetlige modul Videregående strafferet og straffeproces (10 ECTS) Erhvervsjurauddannelsens økonomiske valgfag Moms (10 ECTS) Told (10 ECTS) Organisationsteori (10 ECTS) Design af omkostningsmodeller (10 ECTS) Business Models og Strategisk Rapportering (10 ECTS) Mediation (10 ECTS) 51 2

3 1. Kursusfag indenfor det offentligretlige modul 1.1. Miljø- og energiret (10 ECTS) Fagets navn: Miljø- og energiret Fagets engelske navn: Environmental Law and Energy Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Fagansvarlig: Ph.d. Ulla Steen Underviser: Ulla Steen Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende faget bliver ikke oprettet i efteråret 2011 Den studerende skal i faget miljø- og energiret opnå viden om: Miljø- og energirettens grundelementer og problemstillinger Retlige rammer og instrumenter på internationalt, EU og nationalt niveau. Centrale reguleringsområder på miljø- og energiområdet Fagets hovedområder: o Internationale forpligtelser o EUs institutioner, retskilder og virkemidler o Dansk miljø- og energiret o Udvalgte reguleringsområder (affald, vind, klima/energiforsyning) o Udvalgte virkemidler (miljøkonsekvensvurdering, kvotehandelssystem) o Samspil med forvaltningsretten o Håndhævelse, ombudsmandsudtalelser, administrative afgørelser, domme. Pensum i faget er: Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten 1 Almindelige emner, Jurist- og Økonomforbundet, 2. udgave 2006, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (udvalgte kapitler) Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten 6 Energi og Klima, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2008 (udvalgte kapitler) Alex Puggaard og Karsten Revsbech, Lærebog i miljøret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave 2008 (uddrag) Undervisningen er placeret på 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved anvendelse af juridisk metode, at: Anvende begreber og terminologi på miljø- og energirettens områder. Identificere institutioner, aktører og virkemidler på forskellige reguleringsniveauer. Redegøre for samspillet mellem international, EU og dansk regulering på miljø- og energirettens områder. Redegøre for relevant praksis fra administrative organer, danske domstole og EU-Domstolen. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor miljø- og energiretten. Anvende folkeretlige, EU-retlige og danske retskilder og -principper på miljø- og energiretlige spørgsmål. Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. 3

4 Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en mundtlig ekstern eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor miljø- og energiretten Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold, gældende ret. Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske problemstillinger indenfor miljø- og energiretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. Undervisningen er placeret på 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen Sundhedsret (10 ECTS) Fagets navn: Sundhedsret Fagets engelske navn: Health Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul. Fagansvarlig: Adjunkt Line Bune Juhl Underviser: Line Bune Juhl Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Sundhedsret omhandler de grundlæggende regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter samt ikke mindst patienters rettigheder. Kursets formål er, at give deltagerne en grundlæggende forståelse for patienters retsstilling og sætte dem i stand til på baggrund af det relevante retlige materiale at indgå i diskussioner om sundhedsretlige problemstillinger. Den studerende skal i faget opnå viden om: Sundhedsvæsenets organisation og opgavefordeling Tilsynet og kontrollen med sundhedssektorens personale, herunder reglerne om tildeling og fratagelse af autorisation og kvaksalveri Patientens rettigheder i den almindelige behandlingssituation, herunder bl.a. følgende emner: o Informeret samtykke o Aktindsigt og retten til fortrolighed o Muligheden for klage og erstatning o EU-rettens og menneskerettighedernes betydning for patientrettighederne. Patientens rettigheder i en række særlige behandlingssituationer, herunder i hvert fald: o Kunstig befrugtning o Abort og fosterreduktion o Transplantation og organdonation o Dødshjælp 4

5 o Genetiske tests Pensum i faget er: Helle Bødker Madsen: Sundhedsret 2. udgave (dog ikke kapitel 11, som er overspringelse) "Sundhedsperson" af Ulla Hybel i U 2004 B, s "Tab af handleevne - et patientperspektiv" af Ulla Hybel i Juristen nr. 7, 2000 Mette Hartlev: "Fortrolighed i sundhedsretten", siderne Jørn Vestergaard: "Dødshjælp - dansk ret" i Juristen nr. 5, 2000, s Nicola Hvidt Ballin og Peter Gjersøe: Ordinationen 'ingen genoplivningsforsøg ved hjertestop'" i Ugeskrift for Læger Jesper Qvist og Marian C. Petersen: "Ophør med respiratorbehandling af en patient med amyotrofisk lateralsklerose" i Ugeskrift for Læger Mette Hartlev: "Kloning i retlig belysning" i U 2001B, s Line Bune Juhl: Retlig regulering og sundhedsinformatik, kapitel 7 i bogen "Sundhedsinformatik i klinisk praksis, redigeret af Lone Withen Erdmann, s Line Bune Juhl: Genetic privacy: Autonomy or Solidarity? i antologien Nordic Health Law in a European Context af Elisabeth Rynning og Mette Hartlev (red.), s Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklte som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved brug af den juridiske metode at: Redegøre for fagets begreber og terminologi. Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis. Redegøre for gældende ret. Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor sundhedsretten. Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold, gældende ret. Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske problemstillinger indenfor sundhedsretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. 5

6 1.3. FNs menneskeretssystem (10 ECTS) Fagets navn: FNs menneskeretssystem Fagets engelske navn: The UN Human Rights System Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Fagansvarlig: Videnskabelig assistent Jesper Lindholm Underviser: Videnskabelig assistent Jesper Lindholm Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Formålet med valgfaget er rettet mod studerende, som ønsker at gøre sig bekendt med FNs menneskeretssystem, både for så vist angår den institutionelle ramme og de retlige instrumenter. Faget vil være særligt relevant for studerende, som overvejer en karriere i internationale organisationer eller som ønsker at beskæftige sig med disse emner i en dansk kontekst. Faget kan desuden være interessant for advokater og andre praktikere i Danmark, som aktuelt beskæftiger sig med menneskerettigheder og relaterede emner. De Forenede Nationer (FN) blev etableret i 1945 med det formål, at opretholde international fred og sikkerhed; at fremme venskabelige forhold mellem nationerne og at tilvejebringe mellemfolkeligt samarbejde, dels ved løsning af internationale økonomiske, sociale, kulturelle og humanitære problemer, dels ved fremme af respekten for menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder for alle uden forskel med hensyn til køn, race, religion og sprog. FN havde til hensigt at være et centralorgan, der skulle koordinere staters indsats hvad angår disse fælles mål. Det er en del af valgfagets formål, at deltagerne kort forklares, hvordan FN er organiseret i forhold til at fremme menneskerettighederne. Der gives et mere detaljeret overblik over, hvilken rolle FN og dets relevante organer har spillet mht. udviklingen af folke- og menneskeret og hvilken betydning dette har haft i forhold til suveræne stater og berørte individer. Der fokuseres i denne henseende på indhold, gennemførelse og håndhævelse af de væsentligste internationale menneskerettighedskonventioner. Forholdet mellem menneskerettigheder og andre folkeretlige discipliner som f.eks. traktatret, humanitærret og flygtningeret vil også i nogen grad blive belyst. Den studerende skal indenfor FNs menneskeretssystem opnå viden om: Folkeret og menneskeret FNs rolle i fremme af menneskerettighederne Den retlige og institutionelle ramme og væsentlige menneskeretsinstrumenter, herunder: FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965) International konvention om civile og politiske rettigheder (1966) International konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966) Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (1979) Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) FN's Konvention om Barnets Rettigheder (1989) FNs menneskerettighedssystem, herunder: Organer under FN pagten, Traktatmonitorerende organer Andre FN organer med ansvar for menneskerettigheder. Regionale menneskerettigheder, herunder: 6

7 De væsentligste regionale systemer (Europa, Amerika, Afrika) og andre regionale initiativer. Monitorering, gennemførelse og håndhævelse af menneskerettigheder Begrænsninger af rettigheder De enkelte rettigheder, herunder: Lighed og fravær af diskrimination Frihed for tortur, grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf Retten til liv, personlig frihed; ytringsfrihed, retten til arbejde, retten til uddannelse. Grupperettigheder for kvinder, børn, oprindelige folk, flygtninge, handicappede, herunder hvilken rolle de spiller, grupperettigheder og spørgsmålet om deres status som individuelle eller kollektive rettigheder. Pensum i faget er: Fastlægges senere Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter i alt 13 lektioner af 3 timers undervisning, der baseres på sagsgennemgang og synopser, og forudsætter derfor aktiv deltagelse fra de studerende. Gæsteforelæsninger af nuværende eller tidligere ansatte i FNs menneskeretsorganer, eller fra andre menneskeretsinstitutioner, søges arrangeret. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at Anvende fagets begreber og terminologi. Redegøre for retlige problemstillinger indenfor FNs menneskeret. Identificere retlige problemstillinger indenfor FNs menneskeret og anvende de relevante retskilder til at løse disse. Vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på FN menneskeretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til FN s menneskeret. Formulere sig klart og velstruktureret om FN menneskeretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse Udlændigeret (10 ECTS) Fagets navn: Udlændigeret Fagets engelske navn: Immigration Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul 7

8 Fagansvarlig: Lektor Nina von Hielmcrone Underviser: Peter Starup Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Den studerende skal i faget opnå viden om: Dansk udlændingeret og udlændiges ret til ophold i Danmark. Udlændingerettens sammensatte retskildemateriale og dens påvirkning fra internationale retskilder (almindelige folkeretlige (mellemstatslige) retskilder og supranationale (overstatslige) EU-regler)). Statsborgerretten. Indrejsekontrol. Økonomisk indvandring (positivlisten, beløbsordningen, green card-ordningen, koncernopholdsret samt fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft) Andre opholdsgrundlag (humanitært ophold, au pair, praktikanter, tidligere danske statsborgere og religiøse forkyndere). Familiesammenføring. Indrejse og ophold efter EU-reglerne. Materiel og processuel asylret. Udvisning. Tidsbegrænset og permanent ophold. Opholdsrettens ophør (inddragelse og bortfald). Udlændigeretten og menneskerettigheder. Integrationslovgivningen og den sociale lovgivning for udlændinge. Pensum i faget er: Lærebog af Peter Starup. Udkommer omkring semesterstart Kompendium Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 13 forelæsninger á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende ved brug af den juridiske metode opnår færdighed i at: Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis samt samspillet mellem udlændigerettens retskilder. Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af udlændigerettens videnskabelige problemstillinger, og fremkomme med begrundende forslag til løsning af disse. Redegøre for gældende ret, samt forholde sig kritisk til, og kunne reflektere over indholdet i de danske udlændingeretlige regler. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: 8

9 Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor udlændigeretten Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret. Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger indenfor udlændigeretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger Kommunalret og socialforvaltningsret (10 ECTS) Fagets navn: Kommunalret og socialforvaltningsret Fagets engelske navn: Local Government Law and Social Administrative Law Samlæsning: Faget samlæses med jurastudiets 3. Semester Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Underviser: Lektor ph.d Sten Bønsing (kommunalret), Lektor ph.d. Trine Schultz (Socialforvaltningsret) og Lektor Nina von Hielmcrone (Socialforvaltningsret). Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. jur., da dette er en obligatorisk del af Ba-jur. uddannelsen. Formålet med faget er, at give den studerende viden om den almindelige forvaltningsrets samspil med disciplinerne indenfor den specielle forvaltningsret samt de offentligretlige retskilder indenfor kommunalret og socialforvaltningsret. Formålet søges opnået ved undervisning i faget kommunalret og socialforvaltningsret, som et eksempel på specielle forvaltningsretlig discipliner, der fungerer i samspil med den almindelige forvaltningsret. Den studerende skal indenfor kommunalret opnå viden om: Kommunalretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Det kommunale styrelsessystem (organisationen, opbygning, mv.) Kommunalbestyrelsen, borgmesteren, udvalg og administrationen, og kompetenceforholdene og navnlig afgrænsning mellem disse. Kommunalfuldmagten, dens baggrund og begrundelse. Kommunaltilsynet (både det almindelige kommunaltilsyn og såkaldt overtilsyn), herunder tilsynets sanktionsmuligheder. Den studerende skal indenfor Socialforvaltningsret opnå viden om: Socialforvaltningsretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Socialrettens opbygning og funktion samt reglernes karakteristika. Myndighedsstruktur. De særlige socialretlige sagsbehandlingsregler, og forholdet til den almindelige forvaltningsret. Administrativ kontrol, ombudsmandskontrol og Domstolens rolle. Pensum i faget er: 9

10 Kommunalret, Jens Garde og Karsten Revsbech, 3. udg., Jon Andersen: Socialforvaltningsret, Nyt Juridisk Forlag 2010, samt artikler der offentliggøres på moodle til de enkelte undervisningsgange. Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter i alt 43 timers undervisning, afviklet som: 6 forelæsningslektioner á 3 timer i kommunalret 7 forelæsningslektioner á 3 timer i socialforvaltningsret 2 holdundervisningstimer á 2 timer i socialforvaltningsret Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved brug af den juridiske metode indenfor kommunalretten, at: Afgøre hvilket organ, kommunalbestyrelsen, borgmesteren, udvalg og administrationen, der har kompetencen til at træffe en konkret afgørelse. Afgøre om et kommunalt organ i en konkret situation overholder kommunalretten. Afgøre om den kommunale myndighed har overholdt den almindelige forvaltningsret. Afgøre, hvornår kommunaltilsynet kan anvende sanktioner. og indenfor socialforvaltningsretten, at: Anvende socialforvaltningsretlige begreber og terminologi. Identificere socialforvaltningsretlige problemstillinger og anvende de relevante retskilder til at løse disse. Vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Færdighederne eksamineres for studerende ved en ekstern mundtlig eksamen. (Eksamensafviklingen for de studerende der samlæses med er en skriftlig eksamen) Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på kommunalretlige spørgsmål og socialforvaltningsretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til kommunalretlige og socialforvaltningsretlige regler og den almindelige forvaltningsret. Formulere sig klart og velstruktureret om kommunalretlige og socialforvaltningsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse Persondataret (10 ECTS) Fagets navn: Persondataret Fagets engelske navn: Data Protection Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul 10

11 Fagansvarlig: Lektor Charlotte Bagger Tranberg Underviser: Charlotte Bagger Tranberg Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Den studerende skal i faget persondataret opnå viden om: Persondataretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Den persondataretlige og argumentation. Fagets hovedområder, herunder: o Den persondataretlige emneverden (herunder introduktion til Datatilsynet) o Persondatadirektivet og persondataloven o Generelle persondataretlige principper o Persondataretlige definitioner o Oplysningskategorier (inkl. cpr.nr.) o Persondatalovens behandlingsregler o Registreredes rettigheder (oplysningspligt, indsigtsret mv.) o Sikkerhedsbestemmelser o Anmeldelse af behandlinger o Overførsel af oplysninger til tredjelande o Sanktioner o Persondataret og ny teknologi (kameraovervågning, biometri, RFID og sociale netværk) o Særregulering i relation til behandling af personoplysninger Pensum i faget er: Henrik Waaben og Kristian Korfits Nielsen, Persondataloven med kommentarer, 2. udgave, 2008, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Korrekt anvendelse af persondataretlige begreber og terminologi Kendskab til relevant persondataretlig praksis fra Datatilsynet, danske domstole og EU-Domstolen Viden om eksistensen af afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole. De relevante persondataretlige retskilder (herunder også fællesskabsretlige kilder) Bevidsthed om placeringen og betydningen af persondataretten i forhold til de andre juridiske områder, som den påvirker. Anvende den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til persondataretten. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til: 11

12 Anvende juridisk metode på persondataretlige spørgsmål Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor persondataretten Formulere sig klart og velstruktureret om persondataretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi Kunne vurdere, analysere og rådgive om de persondataretlige reglers indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse 1.7. Udbudsret (10 ECTS) Fagets navn: Udbudsret Fagets engelske navn: Public Procurement Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Satsningslinje: Fast Ejendom Fagansvarlig: Lektor Louise Faber Underviser: Anne Bergholt Sommer Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Den studerende skal i faget opnå viden om: Udbudsdirektivernes formål og anvendelsesområde, herunder begrebet "ordregivende myndighed" Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet Forhandlingsforbuddet Udelukkelse og udvælgelse/prækvalifikation af tilbudsgivere Tilbudsevaluering, herunder tildelingskriterier og underkriterier Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn Aflysning af udbudsproceduren uden kontraktsindgåelse Håndhævelsen af udbudsreglerne og sanktionerne ved overtrædelse heraf Pensum i faget er: Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg: EU-udbudsretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave. Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsninger á 3 timer Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved brug af den juridiske metode at: Redegøre for fagets begreber, procedureregler og terminologi Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis, herunder navnlig afgørelser afsagt af EF-Domstolen og Klagenævnet for Udbud Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger. Redegøre for gældende ret 12

13 Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til: Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor udbudsretten Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold, gældende ret Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger indenfor udbudsretten, og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. Karrieremuligheder: De EU udbudsretlige regler gælder for offentlige indkøb og giver anledning til en stort antal tvister, der behandles ved klagenævnet for udbud, nationale domstole og EF-domstolen. Overtrædelse af udbudsreglerne har vidtrækkende konsekvenser for de offentlige myndigheder, og der er derfor i øjeblikket stor efterspørgsel på jurister med kompetencer indenfor dette retsområde. Alle større offentligmyndigheder ansætter således jurister med speciale indenfor emnet, ligesom alle større virksomheder, der afgiver tilbud til det offentlige, også konsulterer jurister, advokater m.v. med forstand på denne lovgivning. 2. Kursusfag indenfor det skatteretlige modul 2.1. Selskabsskatteret (10 ECTS) Fagets navn: Selskabsskatteret Fagets engelske navn: Corporation Tax Law Samlæsning: Faget er samlæst med 7. semester på kandidatuddannelsen i erhvervsjura Fagansvarlig: Lektor Thomas Rønfeldt Underviser: Thomas Rønfeldt Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. merc. jur., da dette er en obligatorisk del af cand. merc. jur. uddannelsen. Den studerende skal i faget Selskabsskatteret opnå viden om: Selskabsskatteretlige begreber, terminologi og videnskabelige problemstillinger. Selskabsskatteretlig argumentation og aftalefortolkning. Skattepligt for juridiske personer (ubegrænset skattepligt). Skattepligt for udenlandske juridiske personer (begrænset skattepligt). Renteindgreb (EBIT-modellen). Indkomstopgørelse for selskaber. Aktieindkomst for juridiske personer. Fusion. Spaltning. Aktieombytning. Tilførsel af aktiver. Tynd kapitalisering. Sambeskatning. Armslængdeprincippet. 13

14 Pensum i faget er: Erik Werlauff: Selskabsskatteret, nyeste udgave. Forlaget Thomsen. Undervisningen omfatter i alt 42 undervisningstimer, afviklet som 14 forelæsningslektioner á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i selskabsskatteretlige terminologi. Afgøre, hvornår en juridisk person er skattepligtig og hvornår en juridisk person har fradragsret. Afgøre skatteretlige konsekvenser af selskabsretlige dispositioner og omstruktureringer. Forslag til nyt skattesystem for koncerner, CCCTB. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 3 timers skriftlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på selskabsskatteretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor selskabsskattretten. Formulere sig klart og velstruktureret om selskabsskatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Kunne vurdere, analysere og rådgive om juridiske personers skattemæssige dispositioner og selskabsretlige omstruktureringer. Kunne gennemføre omstruktureringer og andre skattemæssige dispositioner samt løse eller forebygge de skatteretlige problemstillinger i forbindelse hermed, herunder identificere den skattemæssige optimering International Selskabsskatteret (10 ECTS) Fagets navn: International Selskabsskatteret Fagets engelske navn: International Corporation Tax Law Fagets modulplacering erhvervsjura: Det skatteretlige modul Satsningslinje: Skat Fagansvarlig: Lektor Thomas Rønfeldt Underviser: Thomas Rønfeldt og Jacob B. Pedersen Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Kursusforudsætninger: Faget forudsætter kendskab til selskabsskatteret Den studerende skal i faget international selskabsskatteret opnå viden om: 14

15 Problemstillingerne, samspillet og de retskildemæssige problemer inden for den internationale selskabsskatteret, herunder de 3 dimensioner: 1) Dansk udlandsskatteret, dvs. de retsregler i dansk skatteret, der regulerer relationer til udlandet, 2) Folkeret, herunder først og fremmest dobbeltbeskatningsoverenskomster, samt 3) EU-retten. Dansk udlandsskatteret, dvs. de regler, der regulerer relationer til udlandet, herunder: o Globalindkomstprincippet og territorialprincippet. o Subjektiv skattepligt for selskaber, fonde og foreninger ubegrænset og begrænset skattepligt. o Interne danske regler til lempelse af dobbeltbeskatning. o Beskatning af Controlled Foreign Companies (CFC-selskaber). o Transfer pricing. o Regler om tynd kapitalisering. o Regler, der tilsigter at forbedre samspillet mellem danske internretlige skatteregler og internretlige skatteregler i andre lande. o Værnsregler i øvrigt til at modvirke international skatteflugt. o International skatteplanlægning. Dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder: o Fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder OECD s modeloverenskomst. o Regler om fordelingen af beskatningsretten mellem domicilland og kildeland. o Selskabers dobbelt domicil dobbeltdomicilklausuler. o Lempelse af dobbeltbeskatning i henhold til henholdsvis creditmetoden og eksemptionsmetoden. o Værnsregler til imødegåelse af misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster treatyshopping. o Gensidig bistand mellem de implicerede landes skattemyndigheder. o Forbud imod diskrimination. o Harmful Tax Competition (illoyal skattekonkurrence). o Den gensidige aftaleprocedure. o De vigtigste MDBO artikler. EU-skatteretten, herunder: o De gennemførte direktiver på de direkte skatters område, herunder moder /datterselskabsdirektivet og fusionsskattedirektivet. o SE-selskabet. o Grænseoverskridende skattefri fusion. o De grundlæggende økonomiske frihedsrettigheder i EF-traktaten. 15

16 o o EF-domstolens betydning for medlemsstaternes direkte beskatning. Forholdet mellem EU-retten og dobbeltbeskatningsoverenskomster. Pensum i faget er: Skatteretten 3, nyeste udgave (pt. 5. udgave 2009) Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, at anvende den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til den Internationale Selskabsskatteret, herunder: Korrekt anvendelse af den internationale selskabsskatterets begreber og terminologi. Kendskab til relevant internationale selskabsskatteretlig praksis fra administrative organer, danske domstole og EU-Domstolen. Viden om eksistensen af afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole. Kunne identificere og prioritere mellem de relevante retskilder, f.eks. forholdet mellem intern dansk ret og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Kunne fortolke dobbeltbeskatningsoverenskomster. Kunne argumentere for løsning af de identificerede problemstillinger. Kunne vurdere, hvorledes en forsvarlig skatteplanlægning skal foretages. Kunne vurdere, hvilke nationale værnsregler der vil kunne bestå. Kunne identificere og vurdere og løse EU-skatteretlige problemstillinger. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på spørgsmål indenfor den internationale selskabsskatteret. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor den internationale selskabsskatteret. Formulere sig klart og velstruktureret om international selskabsskatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Fagets overordnende formål: Faget international selskabsskatteret tilsigter, at give de studerende et grundlæggende kendskab til problemstillingerne i den internationale skatteret samt kendskab til de vigtigste regler i dansk udlandsskatteret, dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, herunder OECD s modeloverenskomst, og EUskatteretten, herunder betydningen af EF-domstolens domme for medlemsstaternes direkte skatter. Særlig megen vægt vil blive lagt på, at give de studerende en dybere forståelse af samspillet mellem dansk udlandsskatteret og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, dansk udlandsskatteret og EU-retten, samspillet mellem dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og EU- retten samt samspillet mellem dansk udlandsskatteret og udlandsskatteretten i andre lande. 16

17 2.3. Skatteproces og skattestrafferet (10 ECTS) Fagets navn: Skatteproces og skattestrafferet Fagets engelske navn: Tax Procedure and Criminal Tax Law Fagets modulplacering: Det skatteretlige modul, det EU-retlige modul og det forvaltningsretlige modul Satsningslinje: Skat Fagansvarlig: Lektor Thomas Rønfeldt Underviser: Tobias Stenkjær Albrechtsen og Thomas Rønfeldt Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Kursusforudsætninger: Faget forudsætter kendskab til selskabsskatteret Indhold Skatteprocessen indtager en stadig mere fremtrædende plads i skatteretten. Skatteforvaltningslovens regler om en skattesags gang fra skatteansættelsen i skatteforvaltningen over klagemyndighederne i skatteankenævn og Landsskatteretten til den endelige afgørelse ved domstolene aktualiserer stadig flere retlige problemer for rådgivere, myndigheder og domstole. Skatteansættelsen foretages på grundlag af selvangivelsen og de kontroloplysninger, som i stadigt stigende omfang er pålagt i Skattekontrolloven. Myndighedernes muligheder for skattekontrol af indgivne oplysninger er navnlig i de senere år udvidet betydeligt, uden at dette har medført en reduktion af "sort arbejde", "undergrundsøkonomi" eller andre skatteunddragelser. Samtidig er der sket en udvikling imod, at Skat foretager hurtigere og hurtigere anmeldelser, hvis der er opdaget fejl og mangler, uden at den materielle skattesag prøves gennem alle instanser først. Derfor bliver skatteprocessen endnu mere interessant, når den materielle skattekonflikt skal løses i det strafferetlige system. Den studerende skal således i faget skatteproces opnå viden om: Systematik, grundprincipper og begrebsdannelser indenfor den formelle skatteret i henseende til skatteprocessen Den skatte-, straffe- og forvaltningsretlige lovgivning om skatteforvaltning, skattekontrol og skattestrafferet med tilhørende teori og praksis. Skatteforvaltning/skatteproces, herunder: o se forskellige skattemyndigheders organisation og kompetence o skattemyndighedernes behandling af selvangivelsen og heraf følgende skatteansættelse o reglerne for klage og domstolskontrol mv. o reglerne for myndighedernes genoptagelse og ændring af tidligere års skatteansættelse Skattekontrol dvs. reglerne for myndighedernes kontrol af selvangivelser, regnskaber etc., herunder: o skattemyndighedernes kontrolkompetence i forhold til anklagemyndighedens efterforskningsmæssige kompetence o de forskellige bevisbyrdeprincipper for skattesagens løsning o samspillet mellem skattesagens gang i det forvaltningsretlige system og det strafferetlige system Skattestrafferet, herunder: o de strafferetlige sanktioner ved overtrædelse af skattelovgivningen, herunder navnlig skattesvig, udbetaling af indkomst uden indeholdelse af kildeskat mv., manglende angivelse 17

18 af moms og anden afgift. Der er klar overvægt mod den strafferetlige del af skattesagen i dette kursusfag. Pensum i faget er: Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 4, 5. udg., forlaget Thomson A/S, 2009 Jan Pedersen: Skatte- og afgiftsstrafferet, 3. udg., DJØFs forlag, Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Fremkomme med begrundede løsninger på juridiske problemer inden for kursets fagområde, det vil sige løsningen af problemstillinger indenfor skattesagens gang. Selvstændigt kan redegøre for udvalgte emneområder inden for kursets fagområde i henseende til lovgivning, teori og praksis. Analysere og give en begrundet besvarelse af samtlige relevante retsspørgsmål inden for kursets fagområde på grundlag af praktiske eksempler. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på skatteforvaltning og skattestrafferetlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor skatteforvaltning og skattestraf. Formulere sig klart og velstruktureret om skatteforvaltning og skattestrafferetlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om skatteforvaltning og skattestrafferetlige spørgsmål og reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. 3. Kursusfag indenfor det formueretlige modul 3.1. Arbejds- og ansættelsesret (10 ECTS) Fagets navn: Arbejds- og ansættelsesret Fagets engelske navn: Employment Law Samlæsning: Faget er samlæst med kandidatuddannelsen i jura, 7. semester Fagets modulplacering: Det formueretlige modul Satsningslinje: HR og personalejura. Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Underviser: Heidi Elisabeth Bang, Bjørn Holtze, Ane Kristine Bang og Martin Valbirk Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. jur., da faget indgår som en obligatorisk del af cand. jur. uddannelsen. 18

19 Den studerende skal i faget ansættelsesret opnå viden om: Ansættelsesretlige begreber og videnskabelige problemstillinger Den ansættelsesretlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere aftaler og tvister. Ansættelsesretlig argumentation og aftalefortolkning, herunder ansættelsesrettens samspil med obligationsrettens almindelige del. De centrale dele af ansættelsesretten, herunder særligt: Pensum i faget er: o ansættelsessituationen (herunder helbredsoplysningsloven, lov om ansættelsesbeviser, forskelsbehandlingsloven, lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier) o lønmodtagerens forpligtelser under ansættelsen o tidsbegrænsede ansættelser o ferielovens hovedprincipper o lønmodtagerens rettigheder og forpligtelser ved sygdom o væsentlige stillingsændringer o almindelige opsigelsesregler o urimelige opsigelser o øvrige begrænsninger i arbejdsgiverens opsigelsesadgang o ligebehandlingslovens regler om afskedigelse pga. graviditet og barsel o konkurrencebegrænsninger under og efter ansættelse, herunder konkurrence-, kunde- og jobklausuler o bortvisning/ophævelse o virksomhedsoverdragelsesloven o internationalt lovvalg i ansættelsesretlige forhold Lars Svenning Andersen: Funktionærret (seneste udgave) Jens Kristiansen: Grundlæggende arbejdsret, 2. udg. 2009, Djøf - uddrag Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 60 undervisningstimer, afviklet som 12 lektioner á 3 timer og 12 lektioner á 2 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Anvende ansættelsesrettens begreber og terminologi. Anvende ansættelsesrettens retskilder, herunder retspraksis fra danske domstole og EU- Domstolen. Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i ansættelsesretlig terminologi. Forebygge ansættelsesretlige tvister gennem udarbejdelse af hensigtsmæssige ansættelsesretlige kontrakter. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: 19

20 Anvende juridisk metode på ansættelsesretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for ansættelsesretten. Formulere sig klart og velstruktureret om ansættelsesretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Selvstændigt udarbejde og rådgive om ansættelsesaftaler. Karrieremuligheder: I relation til dine muligheder for erhvervsansættelse efter endt studium, er ansættelsesretten særlig relevant for ansættelse i arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, private virksomheders juridiske afdeling, virksomhedernes eventuelle personaleafdeling (HR-funktionen), statslige, regionale og kommunale myndigheders personaleafdelinger (HR-funktionen) samt ansættelse som erhvervsjuridisk medarbejder i et advokatfirma med ansættelsesretlige sager Familieret og arveret (10 ECTS) Fagets navn: Familieret og arveret Fagets engelske navn: Family Law and Law of Succession Samlæsning: Faget er samlæst med jurauddannelses 3. Semester, hvor faget vægter 15 ECTS som en obligatorisk del af uddannelsen. På den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse vægter faget under hensyntagen til den studerendes øgede kompetenceprofil 10 ECTS. Fagets modulplacering: Det formueretlige modul Fagansvarlig: Professor Marianne Holdgaard Underviser: Marianne Holdgaard m.fl. Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. jur., da faget indgår som en obligatorisk del af ba. jur. uddannelsen. Den studerende skal i faget Familie- og arveret opnå indgående viden om: Reglerne om ægteskabs indgåelse og opløsning Retsforholdet mellem ægtefæller og registreret partner Familieretlige og arveretlige grundbegreber Retsforholdet mellem ugifte samlevende Bodelingen mellem ægtefæller Børns retsstilling i relation til forældremyndighed og samvær samt forsørgelse og adoption Reglerne om tvangsarv og om den legale arveret Reglerne om testationsretten Reglerne om uskiftet bo, arvehenstand samt livs- og dødsgaver Undervisningen er placeret på jurauddannelsens 3. semester og omfatter cirka 84 undervisningstimer, afviklet som: 14 forelæsningslektioner á 2 timer 14 holdundervisning á 2 timer 14 studenterinstruktioner á 2 timer 20

Fagbeskrivelse Valgfag. 9. semester Jura og Erhvervsjura -----OOOO-----

Fagbeskrivelse Valgfag. 9. semester Jura og Erhvervsjura -----OOOO----- Fagbeskrivelse Valgfag 9. semester 2012 Jura og Erhvervsjura -----OOOO----- Fagene udbydes i henhold til Cand.merc.jur. - studieordning 2010 og Cand. jur. - studieordning 2010 -----OOOO----- Aalborg Universitet

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO BA-jur 2013 Den Juridiske Bacheloruddannelse 1. 2. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende semestre: 1.

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6., 8. og 9. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6. og 8. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

Fagbeskrivelse Valgfag. Efteråret Jura og Erhvervsjura -----OOOO-----

Fagbeskrivelse Valgfag. Efteråret Jura og Erhvervsjura -----OOOO----- Fagbeskrivelse Valgfag Efteråret 2013 Jura og Erhvervsjura -----OOOO----- Fagene udbydes i henhold til Cand.merc.jur. - studieordning 2011 og Cand. jur. - studieordning 2010 -----OOOO----- Aalborg Universitet

Læs mere

Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse

Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse Fagbeskrivelse Jura og EJ STO CJ 2010 og STO CMJ 2011 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse 9. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter oprettede valgfag for efteråret 2013 OPDATERET

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) Forvaltningsret Administrative Law Fagnr. 9051402 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol. 6.sem. Slagelse Sønderborg

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 8. semester 2014 Opdateret d. 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CMJ 2013 Den Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og

Læs mere

Undervisningsplan Sundhedsret Efterår 2009

Undervisningsplan Sundhedsret Efterår 2009 Peter Bak Mortensen (PBM) Mette Hartlev (MH) Undervisningsplan Sundhedsret Efterår 2009 NB: Sidetallene i E-kompendiet kan ændres, når E-kompendiet er udkommet. 2. september (PBM/MH): Introduktion til

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO BA-jur 2009 Den Juridiske Bacheloruddannelse 3. 6. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende semestre: 3.

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO BA-jur 2013 Den Juridiske Bacheloruddannelse 1. 3. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende semestre: 1.

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014 Erhvervsjura Semesterbeskrivelse 8. semester 2014 Opdateret d. 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning...

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

JURIDISK INSTITUT. Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA

JURIDISK INSTITUT. Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA JURIDISK INSTITUT Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA JURIDISK INSTITUT Valgfagsoversigten er overordnet opdelt i semestre og giver et overblik over de forskellige juridiske valgfag til og med efteråret

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

STO HA-jur Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse semester NOTAT. Opdateret den 22. januar 2014

STO HA-jur Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse semester NOTAT. Opdateret den 22. januar 2014 Fagbeskrivelser - Erhvervsjura STO HA-jur 2013 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 1. 2. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6. og 8. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Steen Treumer Institutleder, professor, Ph.D., Juridisk Institut, Dansk Forening for Udbudsret, 14. November 2007 1. Introduktion Erstatningsbeføjelsens

Læs mere

Fagbeskrivelse Valgfag. 6. semester 2013. Jura -----OOOOOO-----

Fagbeskrivelse Valgfag. 6. semester 2013. Jura -----OOOOOO----- Fagbeskrivelse Valgfag 6. semester 2013 Jura -----OOOOOO----- Fagene udbydes i henhold til Ba.jur. - studieordning 2009 -----OOOOOO----- Aalborg Universitet Indhold Boliglejeret (10 ECTS)... 3 Byggeret

Læs mere

Familier, børn og unge og socialt arbejde

Familier, børn og unge og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 3.3.3. Jura (14. januar 2013) Modultema Semester Årgang/Hold Familier, børn og unge og socialt arbejde 2. semester SOC 2012

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Retskilder og juridisk metode

Retskilder og juridisk metode Retskilder og juridisk metode Jura for kortere videregående uddannelser 2. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Retskilder og juridisk metode Jura for kortere og videregående uddannelser 2. udgave

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE TOBIAS INDÉN & KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig-privat samarbejde Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen Offentlig-privat samarbejde Jurist-

Læs mere

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så?

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Jesper Fabricius Advokat, partner Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) 23. maj 2013 Annullation af tildelingsbeslutningen Det følger af Kontroldirektiv

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Undervisningsform:

Læs mere

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s.

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s. Jakob Juul-Sandberg Professor mso Juridisk Institut Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jju@sam.sdu.dk Mobil: 50804535 Telefon: 65503051 Publikationer Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION

CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION DETTE STUDIUM ER IKKE TIL AT KENDE IGEN! Havde du besøgt AUD Aalborg for blot få år siden, og kom du derefter til os i dag, ville du slet ikke kunne kende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Retlig regulering - FO3

Retlig regulering - FO3 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering - FO3

Læs mere

Skatteretten 4. 6. udgave. Jan Pedersen Kurt Siggaard. Niels Winther-Sørensen. Inge Langhave Jeppesen Malene Kerzel Jane Ferniss

Skatteretten 4. 6. udgave. Jan Pedersen Kurt Siggaard. Niels Winther-Sørensen. Inge Langhave Jeppesen Malene Kerzel Jane Ferniss Jan Pedersen Kurt Siggaard Niels Winther-Sørensen Jakob Bundgaard Inge Langhave Jeppesen Malene Kerzel Jane Ferniss Claus Hedegaard Eriksen Jens Wittendorff Skatteretten 4 6. udgave Indholdsoversigt med

Læs mere

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2010 Den Juridiske Kandidatuddannelse 3. 4. semester (9. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Modul- og fagbeskrivelser til STO Den juridiske bacheloruddannelse Bac.jur semester. Aalborg Universitet

Modul- og fagbeskrivelser til STO Den juridiske bacheloruddannelse Bac.jur semester. Aalborg Universitet Modul- og fagbeskrivelser til STO 2009 Den juridiske bacheloruddannelse Bac.jur. 2.- 6. semester Aalborg Universitet NOTAT: Denne modul- og fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 6. og 8. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter udbud af valgfag for foråret 2017 OPDATERET 16. NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS)

FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS) FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende Tidspunkt fremgår af Timeplanen. Kurset er et frivilligt, gratis tilbud til studerende, der

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Læseplan Sundhedsjura (ret til ændringer forbeholdes)

Læseplan Sundhedsjura (ret til ændringer forbeholdes) SDU Samfundsvidenskab Master i Afdelingsbaseret Hospitalsmanagement Årgang 2014, 1. semester August 2014 Læseplan Sundhedsjura (ret til ændringer forbeholdes) Formål og sigte: Formålet er at skabe et teoretisk

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Bilag 2 - CMA uddannelsen

Bilag 2 - CMA uddannelsen Bilag 2 - CMA uddannelsen ÅRHUS - Obligatoriske fag Indhold af faget Antal timer Selskabsret Fokusere på aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. 27 lektioner af 45 min Insolvensret Fokusere på konkurslovens

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag*

Juridiske kandidatvalgfag* Juridiske kandidatvalgfag* Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! E13 F14 E14 F15 E15 F16 Studienævn By ECTS Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Nis Jul Clausen 8901402

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS)

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende pr. hold Tid og sted Tidspunkterne for henholdsvis hold 1 og hold 2 fremgår

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3762-9 Omslag:

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 3. semester (7. 9. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Uddannelse til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren.

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden

KAMMERAKADEMIET din vej til viden KAMMERAKADEMIET din vej til viden FORÅR 2016 Velkommen til KAMMERAKADEMIET Vi har samlet et udvalg af s faglige aktiviteter og tilbud. Arrangementerne ligger i løbet af foråret 2016. Aktiviteterne dækker

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og fagbeskrivelser

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010

Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010 Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010 3. semester: Retlig regulering Undervisere: Nina von Hielmcrone og Trine Schultz Kære SOC2009 Vi har i alt 15 undervisningsgange i efterårssemestret og her følger

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden Udenlandsk arbejdskraft i Danmark En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - \ BOGGRUPPEN Boggruppen.dk KAPITEL 1 - INDLEDNING 10 KAPITEL 2

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Peter Frederiksen Blomstermarken 83 9000 Aalborg Tlf.: +45 41 62 46 41 E-mail: pef@pefco.dk Web: http://cv.pefco.dk/ Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord Forord til 2. udgave Forord til 3. udgave... 10

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord Forord til 2. udgave Forord til 3. udgave... 10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Forord til 2. udgave... 10 Forord til 3. udgave... 10 Forord til 4. udgave... 11 Kapitel 1. Introduktion. Begreber. Retskilder...

Læs mere

Semesterplan for 2. semester Jura og Erhvervsjura Februar 2013 Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5

Semesterplan for 2. semester Jura og Erhvervsjura Februar 2013 Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Februar 2013 5 Introdag til 2. semester Program kommer på Moodle 1 6 7 8 9 Kl. 8.15-12.00 Audi. T Introduktion til erstatningsret Regeringen Erstatningsret, børns erstatningsansvar Den udøvende magt Erstatningsret,

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 4. semester 2014 Opdateret d. 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CMJ 2013

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CMJ 2013 Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CMJ 2013 Den Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og

Læs mere

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret K. Hagel-Sørensen (red.) Aktuel udbudsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 K. Hagel-Sørensen (red.)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK

PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK Egil Husum, senioradvokat 18. januar 2017 PROGRAM side 2 Kl. 9.10-9.45 Persondatareglerne i store træk Indsamling og behandling af bruger- og kundedata - Grundbegreber -

Læs mere

Publikationer. Leje til videreudlejning til beboelse Faber, L. 1 apr. 2016 I : Magasinet Danske Udlejere. 3, s. 24-25 2 s., 3

Publikationer. Leje til videreudlejning til beboelse Faber, L. 1 apr. 2016 I : Magasinet Danske Udlejere. 3, s. 24-25 2 s., 3 Lektor Institut for Økonomi og Ledelse Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Postaddresse: Fibigerstræde 2 45a 9220 Aalborg Ø Danmark Postaddresse: Fibigerstræde 2 45a 9220 Aalborg Ø Danmark E-mail: faber@business.aau.dk,

Læs mere