Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura"

Transkript

1 Fagbeskrivelse Valgfag 9. Semester 2011 Jura og erhvervsjura -----OOOO----- Fagene udbydes i henhold til Cand.merc.jur. - studieordning 2010 og Cand. jur. - studieordning OOOO----- Aalborg Universitet Opdateret den 18. august 2011 og 21. december mht. pensum 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Kursusfag indenfor det offentligretlige modul Miljø- og energiret (10 ECTS) Sundhedsret (10 ECTS) FNs menneskeretssystem (10 ECTS) Udlændigeret (10 ECTS) Kommunalret og socialforvaltningsret (10 ECTS) Persondataret (10 ECTS) Udbudsret (10 ECTS) Kursusfag indenfor det skatteretlige modul Selskabsskatteret (10 ECTS) International Selskabsskatteret (10 ECTS) Skatteproces og skattestrafferet (10 ECTS) Kursusfag indenfor det formueretlige modul Arbejds- og ansættelsesret (10 ECTS) Familieret og arveret (10 ECTS) Forbrugerret (10 ECTS) Immaterialret (10 ECTS) IT-ret (10 ECTS) Lejeret (10 ECTS) Pengeinstitutjura (10 ECTS) CISG - Internationale køberet (10 ECTS) Offentlig arbejdsret (10 ECTS) Byggeret (entreprise- og rådgiverret) (10 ECTS) Forsikringsret (10 ECTS) Videregående familie- og arveret (10 ECTS) Kursusfag indenfor juras procesretlige modul Willem C. Vis International Commercial arbitration Moot (10 ECTS) Mediation (10 ECTS) Skifte af dødsboer (10 ECTS) Kursusfag indenfor det strafferetlige modul Videregående strafferet og straffeproces (10 ECTS) Erhvervsjurauddannelsens økonomiske valgfag Moms (10 ECTS) Told (10 ECTS) Organisationsteori (10 ECTS) Design af omkostningsmodeller (10 ECTS) Business Models og Strategisk Rapportering (10 ECTS) Mediation (10 ECTS) 51 2

3 1. Kursusfag indenfor det offentligretlige modul 1.1. Miljø- og energiret (10 ECTS) Fagets navn: Miljø- og energiret Fagets engelske navn: Environmental Law and Energy Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Fagansvarlig: Ph.d. Ulla Steen Underviser: Ulla Steen Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende faget bliver ikke oprettet i efteråret 2011 Den studerende skal i faget miljø- og energiret opnå viden om: Miljø- og energirettens grundelementer og problemstillinger Retlige rammer og instrumenter på internationalt, EU og nationalt niveau. Centrale reguleringsområder på miljø- og energiområdet Fagets hovedområder: o Internationale forpligtelser o EUs institutioner, retskilder og virkemidler o Dansk miljø- og energiret o Udvalgte reguleringsområder (affald, vind, klima/energiforsyning) o Udvalgte virkemidler (miljøkonsekvensvurdering, kvotehandelssystem) o Samspil med forvaltningsretten o Håndhævelse, ombudsmandsudtalelser, administrative afgørelser, domme. Pensum i faget er: Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten 1 Almindelige emner, Jurist- og Økonomforbundet, 2. udgave 2006, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (udvalgte kapitler) Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten 6 Energi og Klima, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2008 (udvalgte kapitler) Alex Puggaard og Karsten Revsbech, Lærebog i miljøret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave 2008 (uddrag) Undervisningen er placeret på 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved anvendelse af juridisk metode, at: Anvende begreber og terminologi på miljø- og energirettens områder. Identificere institutioner, aktører og virkemidler på forskellige reguleringsniveauer. Redegøre for samspillet mellem international, EU og dansk regulering på miljø- og energirettens områder. Redegøre for relevant praksis fra administrative organer, danske domstole og EU-Domstolen. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor miljø- og energiretten. Anvende folkeretlige, EU-retlige og danske retskilder og -principper på miljø- og energiretlige spørgsmål. Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. 3

4 Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en mundtlig ekstern eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor miljø- og energiretten Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold, gældende ret. Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske problemstillinger indenfor miljø- og energiretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. Undervisningen er placeret på 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen Sundhedsret (10 ECTS) Fagets navn: Sundhedsret Fagets engelske navn: Health Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul. Fagansvarlig: Adjunkt Line Bune Juhl Underviser: Line Bune Juhl Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Sundhedsret omhandler de grundlæggende regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter samt ikke mindst patienters rettigheder. Kursets formål er, at give deltagerne en grundlæggende forståelse for patienters retsstilling og sætte dem i stand til på baggrund af det relevante retlige materiale at indgå i diskussioner om sundhedsretlige problemstillinger. Den studerende skal i faget opnå viden om: Sundhedsvæsenets organisation og opgavefordeling Tilsynet og kontrollen med sundhedssektorens personale, herunder reglerne om tildeling og fratagelse af autorisation og kvaksalveri Patientens rettigheder i den almindelige behandlingssituation, herunder bl.a. følgende emner: o Informeret samtykke o Aktindsigt og retten til fortrolighed o Muligheden for klage og erstatning o EU-rettens og menneskerettighedernes betydning for patientrettighederne. Patientens rettigheder i en række særlige behandlingssituationer, herunder i hvert fald: o Kunstig befrugtning o Abort og fosterreduktion o Transplantation og organdonation o Dødshjælp 4

5 o Genetiske tests Pensum i faget er: Helle Bødker Madsen: Sundhedsret 2. udgave (dog ikke kapitel 11, som er overspringelse) "Sundhedsperson" af Ulla Hybel i U 2004 B, s "Tab af handleevne - et patientperspektiv" af Ulla Hybel i Juristen nr. 7, 2000 Mette Hartlev: "Fortrolighed i sundhedsretten", siderne Jørn Vestergaard: "Dødshjælp - dansk ret" i Juristen nr. 5, 2000, s Nicola Hvidt Ballin og Peter Gjersøe: Ordinationen 'ingen genoplivningsforsøg ved hjertestop'" i Ugeskrift for Læger Jesper Qvist og Marian C. Petersen: "Ophør med respiratorbehandling af en patient med amyotrofisk lateralsklerose" i Ugeskrift for Læger Mette Hartlev: "Kloning i retlig belysning" i U 2001B, s Line Bune Juhl: Retlig regulering og sundhedsinformatik, kapitel 7 i bogen "Sundhedsinformatik i klinisk praksis, redigeret af Lone Withen Erdmann, s Line Bune Juhl: Genetic privacy: Autonomy or Solidarity? i antologien Nordic Health Law in a European Context af Elisabeth Rynning og Mette Hartlev (red.), s Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklte som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved brug af den juridiske metode at: Redegøre for fagets begreber og terminologi. Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis. Redegøre for gældende ret. Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor sundhedsretten. Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold, gældende ret. Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske problemstillinger indenfor sundhedsretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. 5

6 1.3. FNs menneskeretssystem (10 ECTS) Fagets navn: FNs menneskeretssystem Fagets engelske navn: The UN Human Rights System Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Fagansvarlig: Videnskabelig assistent Jesper Lindholm Underviser: Videnskabelig assistent Jesper Lindholm Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Formålet med valgfaget er rettet mod studerende, som ønsker at gøre sig bekendt med FNs menneskeretssystem, både for så vist angår den institutionelle ramme og de retlige instrumenter. Faget vil være særligt relevant for studerende, som overvejer en karriere i internationale organisationer eller som ønsker at beskæftige sig med disse emner i en dansk kontekst. Faget kan desuden være interessant for advokater og andre praktikere i Danmark, som aktuelt beskæftiger sig med menneskerettigheder og relaterede emner. De Forenede Nationer (FN) blev etableret i 1945 med det formål, at opretholde international fred og sikkerhed; at fremme venskabelige forhold mellem nationerne og at tilvejebringe mellemfolkeligt samarbejde, dels ved løsning af internationale økonomiske, sociale, kulturelle og humanitære problemer, dels ved fremme af respekten for menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder for alle uden forskel med hensyn til køn, race, religion og sprog. FN havde til hensigt at være et centralorgan, der skulle koordinere staters indsats hvad angår disse fælles mål. Det er en del af valgfagets formål, at deltagerne kort forklares, hvordan FN er organiseret i forhold til at fremme menneskerettighederne. Der gives et mere detaljeret overblik over, hvilken rolle FN og dets relevante organer har spillet mht. udviklingen af folke- og menneskeret og hvilken betydning dette har haft i forhold til suveræne stater og berørte individer. Der fokuseres i denne henseende på indhold, gennemførelse og håndhævelse af de væsentligste internationale menneskerettighedskonventioner. Forholdet mellem menneskerettigheder og andre folkeretlige discipliner som f.eks. traktatret, humanitærret og flygtningeret vil også i nogen grad blive belyst. Den studerende skal indenfor FNs menneskeretssystem opnå viden om: Folkeret og menneskeret FNs rolle i fremme af menneskerettighederne Den retlige og institutionelle ramme og væsentlige menneskeretsinstrumenter, herunder: FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965) International konvention om civile og politiske rettigheder (1966) International konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966) Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (1979) Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) FN's Konvention om Barnets Rettigheder (1989) FNs menneskerettighedssystem, herunder: Organer under FN pagten, Traktatmonitorerende organer Andre FN organer med ansvar for menneskerettigheder. Regionale menneskerettigheder, herunder: 6

7 De væsentligste regionale systemer (Europa, Amerika, Afrika) og andre regionale initiativer. Monitorering, gennemførelse og håndhævelse af menneskerettigheder Begrænsninger af rettigheder De enkelte rettigheder, herunder: Lighed og fravær af diskrimination Frihed for tortur, grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf Retten til liv, personlig frihed; ytringsfrihed, retten til arbejde, retten til uddannelse. Grupperettigheder for kvinder, børn, oprindelige folk, flygtninge, handicappede, herunder hvilken rolle de spiller, grupperettigheder og spørgsmålet om deres status som individuelle eller kollektive rettigheder. Pensum i faget er: Fastlægges senere Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter i alt 13 lektioner af 3 timers undervisning, der baseres på sagsgennemgang og synopser, og forudsætter derfor aktiv deltagelse fra de studerende. Gæsteforelæsninger af nuværende eller tidligere ansatte i FNs menneskeretsorganer, eller fra andre menneskeretsinstitutioner, søges arrangeret. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at Anvende fagets begreber og terminologi. Redegøre for retlige problemstillinger indenfor FNs menneskeret. Identificere retlige problemstillinger indenfor FNs menneskeret og anvende de relevante retskilder til at løse disse. Vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på FN menneskeretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til FN s menneskeret. Formulere sig klart og velstruktureret om FN menneskeretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse Udlændigeret (10 ECTS) Fagets navn: Udlændigeret Fagets engelske navn: Immigration Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul 7

8 Fagansvarlig: Lektor Nina von Hielmcrone Underviser: Peter Starup Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Den studerende skal i faget opnå viden om: Dansk udlændingeret og udlændiges ret til ophold i Danmark. Udlændingerettens sammensatte retskildemateriale og dens påvirkning fra internationale retskilder (almindelige folkeretlige (mellemstatslige) retskilder og supranationale (overstatslige) EU-regler)). Statsborgerretten. Indrejsekontrol. Økonomisk indvandring (positivlisten, beløbsordningen, green card-ordningen, koncernopholdsret samt fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft) Andre opholdsgrundlag (humanitært ophold, au pair, praktikanter, tidligere danske statsborgere og religiøse forkyndere). Familiesammenføring. Indrejse og ophold efter EU-reglerne. Materiel og processuel asylret. Udvisning. Tidsbegrænset og permanent ophold. Opholdsrettens ophør (inddragelse og bortfald). Udlændigeretten og menneskerettigheder. Integrationslovgivningen og den sociale lovgivning for udlændinge. Pensum i faget er: Lærebog af Peter Starup. Udkommer omkring semesterstart Kompendium Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 13 forelæsninger á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende ved brug af den juridiske metode opnår færdighed i at: Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis samt samspillet mellem udlændigerettens retskilder. Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af udlændigerettens videnskabelige problemstillinger, og fremkomme med begrundende forslag til løsning af disse. Redegøre for gældende ret, samt forholde sig kritisk til, og kunne reflektere over indholdet i de danske udlændingeretlige regler. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: 8

9 Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor udlændigeretten Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret. Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger indenfor udlændigeretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger Kommunalret og socialforvaltningsret (10 ECTS) Fagets navn: Kommunalret og socialforvaltningsret Fagets engelske navn: Local Government Law and Social Administrative Law Samlæsning: Faget samlæses med jurastudiets 3. Semester Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Underviser: Lektor ph.d Sten Bønsing (kommunalret), Lektor ph.d. Trine Schultz (Socialforvaltningsret) og Lektor Nina von Hielmcrone (Socialforvaltningsret). Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. jur., da dette er en obligatorisk del af Ba-jur. uddannelsen. Formålet med faget er, at give den studerende viden om den almindelige forvaltningsrets samspil med disciplinerne indenfor den specielle forvaltningsret samt de offentligretlige retskilder indenfor kommunalret og socialforvaltningsret. Formålet søges opnået ved undervisning i faget kommunalret og socialforvaltningsret, som et eksempel på specielle forvaltningsretlig discipliner, der fungerer i samspil med den almindelige forvaltningsret. Den studerende skal indenfor kommunalret opnå viden om: Kommunalretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Det kommunale styrelsessystem (organisationen, opbygning, mv.) Kommunalbestyrelsen, borgmesteren, udvalg og administrationen, og kompetenceforholdene og navnlig afgrænsning mellem disse. Kommunalfuldmagten, dens baggrund og begrundelse. Kommunaltilsynet (både det almindelige kommunaltilsyn og såkaldt overtilsyn), herunder tilsynets sanktionsmuligheder. Den studerende skal indenfor Socialforvaltningsret opnå viden om: Socialforvaltningsretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Socialrettens opbygning og funktion samt reglernes karakteristika. Myndighedsstruktur. De særlige socialretlige sagsbehandlingsregler, og forholdet til den almindelige forvaltningsret. Administrativ kontrol, ombudsmandskontrol og Domstolens rolle. Pensum i faget er: 9

10 Kommunalret, Jens Garde og Karsten Revsbech, 3. udg., Jon Andersen: Socialforvaltningsret, Nyt Juridisk Forlag 2010, samt artikler der offentliggøres på moodle til de enkelte undervisningsgange. Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter i alt 43 timers undervisning, afviklet som: 6 forelæsningslektioner á 3 timer i kommunalret 7 forelæsningslektioner á 3 timer i socialforvaltningsret 2 holdundervisningstimer á 2 timer i socialforvaltningsret Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved brug af den juridiske metode indenfor kommunalretten, at: Afgøre hvilket organ, kommunalbestyrelsen, borgmesteren, udvalg og administrationen, der har kompetencen til at træffe en konkret afgørelse. Afgøre om et kommunalt organ i en konkret situation overholder kommunalretten. Afgøre om den kommunale myndighed har overholdt den almindelige forvaltningsret. Afgøre, hvornår kommunaltilsynet kan anvende sanktioner. og indenfor socialforvaltningsretten, at: Anvende socialforvaltningsretlige begreber og terminologi. Identificere socialforvaltningsretlige problemstillinger og anvende de relevante retskilder til at løse disse. Vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Færdighederne eksamineres for studerende ved en ekstern mundtlig eksamen. (Eksamensafviklingen for de studerende der samlæses med er en skriftlig eksamen) Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på kommunalretlige spørgsmål og socialforvaltningsretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til kommunalretlige og socialforvaltningsretlige regler og den almindelige forvaltningsret. Formulere sig klart og velstruktureret om kommunalretlige og socialforvaltningsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse Persondataret (10 ECTS) Fagets navn: Persondataret Fagets engelske navn: Data Protection Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul 10

11 Fagansvarlig: Lektor Charlotte Bagger Tranberg Underviser: Charlotte Bagger Tranberg Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Den studerende skal i faget persondataret opnå viden om: Persondataretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Den persondataretlige og argumentation. Fagets hovedområder, herunder: o Den persondataretlige emneverden (herunder introduktion til Datatilsynet) o Persondatadirektivet og persondataloven o Generelle persondataretlige principper o Persondataretlige definitioner o Oplysningskategorier (inkl. cpr.nr.) o Persondatalovens behandlingsregler o Registreredes rettigheder (oplysningspligt, indsigtsret mv.) o Sikkerhedsbestemmelser o Anmeldelse af behandlinger o Overførsel af oplysninger til tredjelande o Sanktioner o Persondataret og ny teknologi (kameraovervågning, biometri, RFID og sociale netværk) o Særregulering i relation til behandling af personoplysninger Pensum i faget er: Henrik Waaben og Kristian Korfits Nielsen, Persondataloven med kommentarer, 2. udgave, 2008, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Korrekt anvendelse af persondataretlige begreber og terminologi Kendskab til relevant persondataretlig praksis fra Datatilsynet, danske domstole og EU-Domstolen Viden om eksistensen af afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole. De relevante persondataretlige retskilder (herunder også fællesskabsretlige kilder) Bevidsthed om placeringen og betydningen af persondataretten i forhold til de andre juridiske områder, som den påvirker. Anvende den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til persondataretten. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til: 11

12 Anvende juridisk metode på persondataretlige spørgsmål Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor persondataretten Formulere sig klart og velstruktureret om persondataretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi Kunne vurdere, analysere og rådgive om de persondataretlige reglers indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse 1.7. Udbudsret (10 ECTS) Fagets navn: Udbudsret Fagets engelske navn: Public Procurement Law Fagets modulplacering: Det offentligretlige modul Satsningslinje: Fast Ejendom Fagansvarlig: Lektor Louise Faber Underviser: Anne Bergholt Sommer Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Den studerende skal i faget opnå viden om: Udbudsdirektivernes formål og anvendelsesområde, herunder begrebet "ordregivende myndighed" Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet Forhandlingsforbuddet Udelukkelse og udvælgelse/prækvalifikation af tilbudsgivere Tilbudsevaluering, herunder tildelingskriterier og underkriterier Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn Aflysning af udbudsproceduren uden kontraktsindgåelse Håndhævelsen af udbudsreglerne og sanktionerne ved overtrædelse heraf Pensum i faget er: Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg: EU-udbudsretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave. Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsninger á 3 timer Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i ved brug af den juridiske metode at: Redegøre for fagets begreber, procedureregler og terminologi Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis, herunder navnlig afgørelser afsagt af EF-Domstolen og Klagenævnet for Udbud Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger. Redegøre for gældende ret 12

13 Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til: Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til indenfor udbudsretten Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold, gældende ret Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger indenfor udbudsretten, og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. Karrieremuligheder: De EU udbudsretlige regler gælder for offentlige indkøb og giver anledning til en stort antal tvister, der behandles ved klagenævnet for udbud, nationale domstole og EF-domstolen. Overtrædelse af udbudsreglerne har vidtrækkende konsekvenser for de offentlige myndigheder, og der er derfor i øjeblikket stor efterspørgsel på jurister med kompetencer indenfor dette retsområde. Alle større offentligmyndigheder ansætter således jurister med speciale indenfor emnet, ligesom alle større virksomheder, der afgiver tilbud til det offentlige, også konsulterer jurister, advokater m.v. med forstand på denne lovgivning. 2. Kursusfag indenfor det skatteretlige modul 2.1. Selskabsskatteret (10 ECTS) Fagets navn: Selskabsskatteret Fagets engelske navn: Corporation Tax Law Samlæsning: Faget er samlæst med 7. semester på kandidatuddannelsen i erhvervsjura Fagansvarlig: Lektor Thomas Rønfeldt Underviser: Thomas Rønfeldt Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. merc. jur., da dette er en obligatorisk del af cand. merc. jur. uddannelsen. Den studerende skal i faget Selskabsskatteret opnå viden om: Selskabsskatteretlige begreber, terminologi og videnskabelige problemstillinger. Selskabsskatteretlig argumentation og aftalefortolkning. Skattepligt for juridiske personer (ubegrænset skattepligt). Skattepligt for udenlandske juridiske personer (begrænset skattepligt). Renteindgreb (EBIT-modellen). Indkomstopgørelse for selskaber. Aktieindkomst for juridiske personer. Fusion. Spaltning. Aktieombytning. Tilførsel af aktiver. Tynd kapitalisering. Sambeskatning. Armslængdeprincippet. 13

14 Pensum i faget er: Erik Werlauff: Selskabsskatteret, nyeste udgave. Forlaget Thomsen. Undervisningen omfatter i alt 42 undervisningstimer, afviklet som 14 forelæsningslektioner á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i selskabsskatteretlige terminologi. Afgøre, hvornår en juridisk person er skattepligtig og hvornår en juridisk person har fradragsret. Afgøre skatteretlige konsekvenser af selskabsretlige dispositioner og omstruktureringer. Forslag til nyt skattesystem for koncerner, CCCTB. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 3 timers skriftlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på selskabsskatteretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor selskabsskattretten. Formulere sig klart og velstruktureret om selskabsskatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Kunne vurdere, analysere og rådgive om juridiske personers skattemæssige dispositioner og selskabsretlige omstruktureringer. Kunne gennemføre omstruktureringer og andre skattemæssige dispositioner samt løse eller forebygge de skatteretlige problemstillinger i forbindelse hermed, herunder identificere den skattemæssige optimering International Selskabsskatteret (10 ECTS) Fagets navn: International Selskabsskatteret Fagets engelske navn: International Corporation Tax Law Fagets modulplacering erhvervsjura: Det skatteretlige modul Satsningslinje: Skat Fagansvarlig: Lektor Thomas Rønfeldt Underviser: Thomas Rønfeldt og Jacob B. Pedersen Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Kursusforudsætninger: Faget forudsætter kendskab til selskabsskatteret Den studerende skal i faget international selskabsskatteret opnå viden om: 14

15 Problemstillingerne, samspillet og de retskildemæssige problemer inden for den internationale selskabsskatteret, herunder de 3 dimensioner: 1) Dansk udlandsskatteret, dvs. de retsregler i dansk skatteret, der regulerer relationer til udlandet, 2) Folkeret, herunder først og fremmest dobbeltbeskatningsoverenskomster, samt 3) EU-retten. Dansk udlandsskatteret, dvs. de regler, der regulerer relationer til udlandet, herunder: o Globalindkomstprincippet og territorialprincippet. o Subjektiv skattepligt for selskaber, fonde og foreninger ubegrænset og begrænset skattepligt. o Interne danske regler til lempelse af dobbeltbeskatning. o Beskatning af Controlled Foreign Companies (CFC-selskaber). o Transfer pricing. o Regler om tynd kapitalisering. o Regler, der tilsigter at forbedre samspillet mellem danske internretlige skatteregler og internretlige skatteregler i andre lande. o Værnsregler i øvrigt til at modvirke international skatteflugt. o International skatteplanlægning. Dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder: o Fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder OECD s modeloverenskomst. o Regler om fordelingen af beskatningsretten mellem domicilland og kildeland. o Selskabers dobbelt domicil dobbeltdomicilklausuler. o Lempelse af dobbeltbeskatning i henhold til henholdsvis creditmetoden og eksemptionsmetoden. o Værnsregler til imødegåelse af misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster treatyshopping. o Gensidig bistand mellem de implicerede landes skattemyndigheder. o Forbud imod diskrimination. o Harmful Tax Competition (illoyal skattekonkurrence). o Den gensidige aftaleprocedure. o De vigtigste MDBO artikler. EU-skatteretten, herunder: o De gennemførte direktiver på de direkte skatters område, herunder moder /datterselskabsdirektivet og fusionsskattedirektivet. o SE-selskabet. o Grænseoverskridende skattefri fusion. o De grundlæggende økonomiske frihedsrettigheder i EF-traktaten. 15

16 o o EF-domstolens betydning for medlemsstaternes direkte beskatning. Forholdet mellem EU-retten og dobbeltbeskatningsoverenskomster. Pensum i faget er: Skatteretten 3, nyeste udgave (pt. 5. udgave 2009) Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner á 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, at anvende den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til den Internationale Selskabsskatteret, herunder: Korrekt anvendelse af den internationale selskabsskatterets begreber og terminologi. Kendskab til relevant internationale selskabsskatteretlig praksis fra administrative organer, danske domstole og EU-Domstolen. Viden om eksistensen af afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole. Kunne identificere og prioritere mellem de relevante retskilder, f.eks. forholdet mellem intern dansk ret og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Kunne fortolke dobbeltbeskatningsoverenskomster. Kunne argumentere for løsning af de identificerede problemstillinger. Kunne vurdere, hvorledes en forsvarlig skatteplanlægning skal foretages. Kunne vurdere, hvilke nationale værnsregler der vil kunne bestå. Kunne identificere og vurdere og løse EU-skatteretlige problemstillinger. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på spørgsmål indenfor den internationale selskabsskatteret. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor den internationale selskabsskatteret. Formulere sig klart og velstruktureret om international selskabsskatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Fagets overordnende formål: Faget international selskabsskatteret tilsigter, at give de studerende et grundlæggende kendskab til problemstillingerne i den internationale skatteret samt kendskab til de vigtigste regler i dansk udlandsskatteret, dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, herunder OECD s modeloverenskomst, og EUskatteretten, herunder betydningen af EF-domstolens domme for medlemsstaternes direkte skatter. Særlig megen vægt vil blive lagt på, at give de studerende en dybere forståelse af samspillet mellem dansk udlandsskatteret og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, dansk udlandsskatteret og EU-retten, samspillet mellem dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og EU- retten samt samspillet mellem dansk udlandsskatteret og udlandsskatteretten i andre lande. 16

17 2.3. Skatteproces og skattestrafferet (10 ECTS) Fagets navn: Skatteproces og skattestrafferet Fagets engelske navn: Tax Procedure and Criminal Tax Law Fagets modulplacering: Det skatteretlige modul, det EU-retlige modul og det forvaltningsretlige modul Satsningslinje: Skat Fagansvarlig: Lektor Thomas Rønfeldt Underviser: Tobias Stenkjær Albrechtsen og Thomas Rønfeldt Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 8 studerende Kursusforudsætninger: Faget forudsætter kendskab til selskabsskatteret Indhold Skatteprocessen indtager en stadig mere fremtrædende plads i skatteretten. Skatteforvaltningslovens regler om en skattesags gang fra skatteansættelsen i skatteforvaltningen over klagemyndighederne i skatteankenævn og Landsskatteretten til den endelige afgørelse ved domstolene aktualiserer stadig flere retlige problemer for rådgivere, myndigheder og domstole. Skatteansættelsen foretages på grundlag af selvangivelsen og de kontroloplysninger, som i stadigt stigende omfang er pålagt i Skattekontrolloven. Myndighedernes muligheder for skattekontrol af indgivne oplysninger er navnlig i de senere år udvidet betydeligt, uden at dette har medført en reduktion af "sort arbejde", "undergrundsøkonomi" eller andre skatteunddragelser. Samtidig er der sket en udvikling imod, at Skat foretager hurtigere og hurtigere anmeldelser, hvis der er opdaget fejl og mangler, uden at den materielle skattesag prøves gennem alle instanser først. Derfor bliver skatteprocessen endnu mere interessant, når den materielle skattekonflikt skal løses i det strafferetlige system. Den studerende skal således i faget skatteproces opnå viden om: Systematik, grundprincipper og begrebsdannelser indenfor den formelle skatteret i henseende til skatteprocessen Den skatte-, straffe- og forvaltningsretlige lovgivning om skatteforvaltning, skattekontrol og skattestrafferet med tilhørende teori og praksis. Skatteforvaltning/skatteproces, herunder: o se forskellige skattemyndigheders organisation og kompetence o skattemyndighedernes behandling af selvangivelsen og heraf følgende skatteansættelse o reglerne for klage og domstolskontrol mv. o reglerne for myndighedernes genoptagelse og ændring af tidligere års skatteansættelse Skattekontrol dvs. reglerne for myndighedernes kontrol af selvangivelser, regnskaber etc., herunder: o skattemyndighedernes kontrolkompetence i forhold til anklagemyndighedens efterforskningsmæssige kompetence o de forskellige bevisbyrdeprincipper for skattesagens løsning o samspillet mellem skattesagens gang i det forvaltningsretlige system og det strafferetlige system Skattestrafferet, herunder: o de strafferetlige sanktioner ved overtrædelse af skattelovgivningen, herunder navnlig skattesvig, udbetaling af indkomst uden indeholdelse af kildeskat mv., manglende angivelse 17

18 af moms og anden afgift. Der er klar overvægt mod den strafferetlige del af skattesagen i dette kursusfag. Pensum i faget er: Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 4, 5. udg., forlaget Thomson A/S, 2009 Jan Pedersen: Skatte- og afgiftsstrafferet, 3. udg., DJØFs forlag, Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 40 undervisningstimer, afviklet som 13 forelæsningslektioner af 3 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Fremkomme med begrundede løsninger på juridiske problemer inden for kursets fagområde, det vil sige løsningen af problemstillinger indenfor skattesagens gang. Selvstændigt kan redegøre for udvalgte emneområder inden for kursets fagområde i henseende til lovgivning, teori og praksis. Analysere og give en begrundet besvarelse af samtlige relevante retsspørgsmål inden for kursets fagområde på grundlag af praktiske eksempler. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: Anvende juridisk metode på skatteforvaltning og skattestrafferetlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor skatteforvaltning og skattestraf. Formulere sig klart og velstruktureret om skatteforvaltning og skattestrafferetlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om skatteforvaltning og skattestrafferetlige spørgsmål og reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. 3. Kursusfag indenfor det formueretlige modul 3.1. Arbejds- og ansættelsesret (10 ECTS) Fagets navn: Arbejds- og ansættelsesret Fagets engelske navn: Employment Law Samlæsning: Faget er samlæst med kandidatuddannelsen i jura, 7. semester Fagets modulplacering: Det formueretlige modul Satsningslinje: HR og personalejura. Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Underviser: Heidi Elisabeth Bang, Bjørn Holtze, Ane Kristine Bang og Martin Valbirk Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. jur., da faget indgår som en obligatorisk del af cand. jur. uddannelsen. 18

19 Den studerende skal i faget ansættelsesret opnå viden om: Ansættelsesretlige begreber og videnskabelige problemstillinger Den ansættelsesretlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere aftaler og tvister. Ansættelsesretlig argumentation og aftalefortolkning, herunder ansættelsesrettens samspil med obligationsrettens almindelige del. De centrale dele af ansættelsesretten, herunder særligt: Pensum i faget er: o ansættelsessituationen (herunder helbredsoplysningsloven, lov om ansættelsesbeviser, forskelsbehandlingsloven, lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier) o lønmodtagerens forpligtelser under ansættelsen o tidsbegrænsede ansættelser o ferielovens hovedprincipper o lønmodtagerens rettigheder og forpligtelser ved sygdom o væsentlige stillingsændringer o almindelige opsigelsesregler o urimelige opsigelser o øvrige begrænsninger i arbejdsgiverens opsigelsesadgang o ligebehandlingslovens regler om afskedigelse pga. graviditet og barsel o konkurrencebegrænsninger under og efter ansættelse, herunder konkurrence-, kunde- og jobklausuler o bortvisning/ophævelse o virksomhedsoverdragelsesloven o internationalt lovvalg i ansættelsesretlige forhold Lars Svenning Andersen: Funktionærret (seneste udgave) Jens Kristiansen: Grundlæggende arbejdsret, 2. udg. 2009, Djøf - uddrag Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 60 undervisningstimer, afviklet som 12 lektioner á 3 timer og 12 lektioner á 2 timer. Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i, ved brug af den juridiske metode, at: Anvende ansættelsesrettens begreber og terminologi. Anvende ansættelsesrettens retskilder, herunder retspraksis fra danske domstole og EU- Domstolen. Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i ansættelsesretlig terminologi. Forebygge ansættelsesretlige tvister gennem udarbejdelse af hensigtsmæssige ansættelsesretlige kontrakter. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til, at: 19

20 Anvende juridisk metode på ansættelsesretlige spørgsmål. Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for ansættelsesretten. Formulere sig klart og velstruktureret om ansættelsesretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi. Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse. Selvstændigt udarbejde og rådgive om ansættelsesaftaler. Karrieremuligheder: I relation til dine muligheder for erhvervsansættelse efter endt studium, er ansættelsesretten særlig relevant for ansættelse i arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, private virksomheders juridiske afdeling, virksomhedernes eventuelle personaleafdeling (HR-funktionen), statslige, regionale og kommunale myndigheders personaleafdelinger (HR-funktionen) samt ansættelse som erhvervsjuridisk medarbejder i et advokatfirma med ansættelsesretlige sager Familieret og arveret (10 ECTS) Fagets navn: Familieret og arveret Fagets engelske navn: Family Law and Law of Succession Samlæsning: Faget er samlæst med jurauddannelses 3. Semester, hvor faget vægter 15 ECTS som en obligatorisk del af uddannelsen. På den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse vægter faget under hensyntagen til den studerendes øgede kompetenceprofil 10 ECTS. Fagets modulplacering: Det formueretlige modul Fagansvarlig: Professor Marianne Holdgaard Underviser: Marianne Holdgaard m.fl. Holdoprettelse forudsætter: Deltagelse af mindst 1 studerende Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende på cand. jur., da faget indgår som en obligatorisk del af ba. jur. uddannelsen. Den studerende skal i faget Familie- og arveret opnå indgående viden om: Reglerne om ægteskabs indgåelse og opløsning Retsforholdet mellem ægtefæller og registreret partner Familieretlige og arveretlige grundbegreber Retsforholdet mellem ugifte samlevende Bodelingen mellem ægtefæller Børns retsstilling i relation til forældremyndighed og samvær samt forsørgelse og adoption Reglerne om tvangsarv og om den legale arveret Reglerne om testationsretten Reglerne om uskiftet bo, arvehenstand samt livs- og dødsgaver Undervisningen er placeret på jurauddannelsens 3. semester og omfatter cirka 84 undervisningstimer, afviklet som: 14 forelæsningslektioner á 2 timer 14 holdundervisning á 2 timer 14 studenterinstruktioner á 2 timer 20

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6., 8. og 9. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6. og 8. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så?

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Jesper Fabricius Advokat, partner Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) 23. maj 2013 Annullation af tildelingsbeslutningen Det følger af Kontroldirektiv

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Der er jura i næsten alt, hvad du foretager dig. Når du f.eks. køber et par nye bukser i en tøjbutik, er der en masse bagvedliggende regler, der bestemmer,

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Titelblad. Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber. Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies.

Titelblad. Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber. Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies. Titelblad Titel: Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber Engelsk titel: Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies Vejleder: Louise Faber Retsområde: Lejeret Antal sider:

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Peter Frederiksen Blomstermarken 83 9000 Aalborg Tlf.: +45 41 62 46 41 E-mail: pef@pefco.dk Web: http://cv.pefco.dk/ Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold,

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Dansk Forening For Udbudsret 27. maj 2015 Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Social- og sundhed forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed DELACOUR TAX DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed Advokatfirmaet DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Hos DELACOUR er vi mere end 180 medarbejdere, heraf over 80 jurister. DELACOUR har

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER

UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER KL-Huset den 12. august 2015 Specialistadvokat Martin Stæhr KONKURSER JURAEN side 2 FOKUSPUNKTER Hvad kan man udbudsretligt gøre for at minimere risikoen for konkurser?

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på www.kammerakademiet.dk. FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Udbud af offentlige kontrakter

Udbud af offentlige kontrakter RUTH NIELSEN Udbud af offentlige kontrakter 4. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udbud af Offentlige Kontrakter Ruth Nielsen Udbud af Offentlige Kontrakter 4. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Vær opdateret på Arbejds- og Ansættelsesret karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere