Fagbeskrivelser - Jura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelser - Jura"

Transkript

1 Fagbeskrivelser - Jura STO BA-jur 2013 Den Juridiske Bacheloruddannelse semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende semestre: 1. semester: Efteråret semester: Foråret 2014 Opdateret den 29. januar 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Uddannelsens obligatoriske moduler og de enkelte fag De enkelte fag Uddannelsens 1. semester Juridisk metode, 5 ECTS Statsorganerne, 5 ECTS Erstatningsret, 10 ECTS Aftaleret, 10 ECTS Uddannelsens 2. semester Folkeret og statsforfatningsret (grundrettigheder), 10 ECTS Strafferet og straffeproces, 10 ECTS Familieret og arveret, 10 ECTS Fagbeskrivelsens begreber Viden Færdigheder/kompetencer Ikrafttræden og retlig status

3 1. Indledning Fagbeskrivelsen er en gennemgang af de fag, som du møder i løbet af din studietid. Under hvert fag kan du finde alle de oplysninger, du har brug for: fagets engelske navn hvilket modul faget er placeret under fagets pensum hvordan faget afvikles (undervisningsformen) fagets læringsmål (hvilken viden, du skal opnå, hvad du skal opnå færdigheder i og hvilke kompetencer, faget giver dig) hvem der er fagansvarlig Som udgangspunkt dækker et fag på 10 ECTS over en tidsmæssig studiebelastning på ca. 270 timer. Disse timer er dels skemalagt undervisning (forelæsninger, holdundervisning, temaseminarer osv.) og egne læreprocesser (tilegnelse af litteratur (pensum), finde og gennemgå relevante domme, arbejde med relevant lovmateriale, fremskaffe supplerende litteratur, og ikke mindst at deltage i studieog læsegrupper, deltage i relevante temaseminarer og fagarrangementer). Du må forvente at skulle anvende ca. 2 timer til forberedelse for hver forelæsningstime og ca. 1 time for hver holdundervisningstime. Jo længere, du kommer hen i studiet, jo mere skal du selv tage ansvar for din læring. Det vil sige, at det forventes, at du i stadig højere grad selv kan strukturere din læring og for eksempel selv finde de retskilder, du har brug for. Bagerst i fagbeskrivelsen findes uddybende definitioner på begreberne viden, færdigheder og kompetencer, som de anvendes her. Uddannelsens faglige profil og formål kan ses i studieordningen. Undervisnings- og eksamensform fremgår af moduloversigt og fagbeskrivelser. 2

4 2. Uddannelsens obligatoriske moduler og de enkelte fag De obligatoriske juridiske fagelementer er i henhold til studieordningen defineret således: MODUL FAG ECTS SEM. EKSAMEN Alment modul Juridisk metode 5 1. Skriftlig 2-timers kortsvarseksamen Retsvidenskabsteori Skriftlig 5-timers eksamen Offentligretligtmodul Statsorganerne m Projektprøve projekt Statsforfatningsret 5 2. Skriftlig 5-timers eksamen (grundrettigheder) Folkeret 5 2. Strafferet og Skriftlig 5-timers eksamen straffeproces Forvaltningsret Skriftlig 5-timers eksamen EU-ret m. projekt Projektprøve Erhvervsregulering Mundtlig eksamen Formueretligt- Familie-/arveret Skriftlig 5-timers eksamen Modul Formueret I Erstatningsret Skriftlig 5-timers eksamen (10 ECTS) Aftaleret + Mundtlig eksamen (10 ECTS) Formueret II Køberet Skriftlig 5-timers eksamen (10 ECTS) Obligationsret I + Indledende tingsret Mundtlig eksamen International Privatret (10 ECTS) Formueret III Obligationsret II Skriftlig 5-timers eksamen Konkursret/ rekonstruktion Eksekutionsret Panteret (10 ECTS) + Mundtlig eksamen (10 ECTS) Selskabsret Mundtlig eksamen Økonomisk modul Knæk et regnskab Endnu ikke afgjort 3

5 Valgfag Valgfag Eksamensform fremgår af fagbeskrivelsen for det valgte fag Bachelorprojekt Bachelorprojekt Projektprøve I tvivlstilfælde er studieordningen gældende. 4

6 3. De enkelte fag 3.1. Uddannelsens 1. semester Juridisk metode, 5 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Juridisk metode Legal methodology Jura 1. semester og Erhvervsjura 1. semester Alment modul Carsten Munk-Hansen Carsten Munk-Hansen, Sten Bønsing, Line Bune Juhl og Mette Mortensen Den studerende skal opnå viden om: Grundlæggende færdigheder. Grundlæggende retskildeteori. Fremherskende fortolkningsmetoder. Juridisk metodes alogiske karakter. Betydningen af retsområdernes værdigrundlag. Forskellig vægtning af retskildematerialer. Grundlæggende juridisk argumentation. Pensum i faget er: Jens Evald: Retskilderne og den juridiske metode, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kompendium. Domme. Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for metodisk terminologi, søge retskildemateriale, tolke retskildemateriale, vægte og afveje retskildemateriale og hensyn, og redegøre for grundlaget for den retlige beslutning. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 2-timers skriftlig kortsvarseksamen. Der må medbringes lovsamling, PC og printer. 5

7 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: grundlæggende redegøre for metodiske tilgange til løsning af retlige problemstillinger, identificere og kvalificere retligt relevante fakta, søge retskildemateriale metodisk til brug for løsningen, herunder at kortlægge, analysere og vurdere skrevne retsregler, retsafgørelser mv., redegøre for retslitteraturens betydning og analysere og vurdere en juridisk argumentation, og med støtte i den grundlæggende metodiske viden senere at udvikle kompetencer til dybere analyser af retsskabelsen, retsvidenskabelig erkendelse og retlige løsningsmodeller af enhver problemstilling. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 15 x 2 timer Forelæsninger, 1 x 5 timer = 30 timer = 5 timer Forberedelse (forelæsning) = 70 timer Eksamensforberedelse = 30 timer I alt = 135 timer 6

8 Statsorganerne, 5 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Diverse: Statsorganerne Jura 1. semester og Erhvervsjura 1. semester Det offentligretlige modul Line Bune Juhl Line Bune Juhl Faget er projektbaseret og de studerende skal udarbejde et projekt på 5 sider for den første studerende og 2½ side for hvert øvrigt medlem i gruppen. Den studerende skal opnå viden om: De øverste statsorganer, dvs. regeringen, folketinget og domstolenes forfatningsretlige stilling, såvel organisatorisk som funktionelt, disses beføjelser, procedurer og begrænsninger, der følger af grundloven, samt kompetencefordelingen mellem organerne. Udarbejdelse af en fagligt funderet præsentation af juridisk stof, i almindelighed som en præsentation af gældende ret på et afgrænset retsområde. Projektarbejde i grupper. Pensum i faget er: Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Udvalgte tekster om gruppearbejde og udarbejdelse af skriftlige projekter. Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for grundlæggende begreber og terminologi inden for den institutionelle del af statsforfatningsretten, redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis, redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, vælge og afgrænse et emne, finde kildemateriale og på baggrund heraf beskrive og analysere et juridisk emne, formulere sig klart og velstruktureret såvel skriftligt som mundtligt med anvendelse af korrekt terminologi, igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde, og opstille målsætninger og evaluere eget og andres arbejde. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i det udarbejdede projekt. De studerende vil blive individuelt bedømt. 7

9 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: forstå gældende ret vedrørende statsorganerne, videreformidle denne indsigt til andre under anvendelse af korrekt terminologi, undersøge og analysere retsstillingen på et udvalgt retsområde og redegøre for dette i en samlet skriftlig fremstilling, og indgå i gruppearbejde. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 9 x 2 timer = 18 timer Forberedelse (forelæsning) = 36 timer Studenterinstruktioner, 3 x 2 timer = 6 timer Øvelsesopgaver, 3 x 5 timer = 15 timer Øvelsestimer, 3 x 2 timer = 6 timer Projektudarbejdelse = 30 timer Eksamensforberedelse = 24 timer I alt = 135 timer 8

10 Erstatningsret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Erstatningsret Tort Law Jura 1. semester og Erhvervsjura 1. semester Det formueretlige modul Mette Mortensen Mette Mortensen og Claus Emil Engel Johansen Den studerende skal opnå viden om: Grundlæggende elementer og tankegange i erstatningsretten. Regler og praksis om erstatning uden for kontraktforhold. Betingelse, der skal opfyldes, for at skadevolder bliver ansvarlig for en skade. Betingelser for at blive erstatningsansvarlig for andres fejl. Opgørelse af erstatningskravs størrelse. Virkningen af skadelidtes egen skyld. Pensum i faget er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: formulere sig klart og velstruktureret om erstatningsretlige spørgsmål, anvende korrekt juridisk terminologi, og redegøre for indholdet af erstatningsretlige regler. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen og ved en 5-timers skriftlig eksamen sammen med faget aftaleret. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: identificere erstatningsretlige problemer, kvalificere erstatningsretlige problemer, og begrunde den juridiske løsning af erstatningsretlige spørgsmål. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 5 x 2 timer = 10 timer Forelæsninger, 2 x 4 timer = 8 timer Forberedelse (forelæsning) = 38 timer Holdundervisning, 10 x 2 timer = 20 timer Forberedelse (holdundervisning) = 20 timer Studenterinstruktioner, 3 x 2 timer = 6 timer Øvelsesopgaver, 2,5 x 5 timer = 12,5 timer Eksamensforberedelse, mdt. eksamen = 68 timer 9

11 Eksamensforberedelse, skr. eksamen I alt = 87,5 timer = 270 timer 10

12 Aftaleret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Aftaleret Law of Contract Jura 1. semester og Erhvervsjura 1. semester Det formueretlige modul Mette Mortensen Mette Mortensen og Claus Emil Engel Johansen Den studerende skal opnå viden om: Grundlæggende elementer og tankegange i aftaleretten. Regler og principper for aftaleindgåelse. Lovbestemte og ulovbestemte gyldighedsregler inden for formueretten. Formuerettens fuldmagtsregler. Fortolkning af aftaler. Pensum i faget er: Bernhard Gomard, Hans Viggo Godst Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: formulere sig klart og velstruktureret om aftaleretlige spørgsmål, anvende korrekt juridisk terminologi, og redegøre for indholdet af aftaleretlige regler. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen og ved en 5-timers skriftlig eksamen sammen med faget erstatningsret. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: identificere aftaleretlige problemer, kvalificere aftaleretlige problemer, og begrunde den juridiske løsning af aftaleretlige spørgsmål. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 5 x 2 timer = 10 timer Forelæsninger, 1 x 4 timer = 4 timer Forberedelse (forelæsning) = 30 timer Holdundervisning, 9 x 2 timer = 18 timer Forberedelse (holdundervisning) = 18 timer Studenterinstruktioner, 3 x 2 timer = 6 timer Øvelsesopgaver, 2,5 x 5 timer = 12,5 timer 11

13 Eksamensforberedelse, mdt. eksamen Eksamensforberedelse, skr. eksamen I alt = 70 timer = 101,5 timer = 270 timer 12

14 3.2. Uddannelsens 2. semester Folkeret og statsforfatningsret (grundrettigheder), 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Folkeret og statsforfatningsret (grundrettigheder) Public International Law and Fundamental Rights Nej Det offentligretlige modul Jesper Lindholm Jesper Lindholm m.fl. Den studerende skal opnå viden om: Folkerettens almindelige del, herunder dens historie, retskilder, retssubjekter, begreber og grundprincipper. De vigtigste internationale institutioner og folkeretlige instrumenter. Folkerettens specielle del herunder traktatret, spørgsmålet om jurisdiktion og immunitet, forholdet mellem folkeret og national ret samt andre udvalgte emner. Individets grundlæggende rettigheder efter Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), herunder emnerne kilder og status, fortolkning og begrænsninger samt centrale rettigheder. Pensum i faget er: Peter Germer: Indledning til folkeretten, 4. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Jens Elo Rytter: Individets grundlæggende rettigheder, 1. udg., Karnov Group Forlag, 2013 (1. udg. er blå den hvide udgave er en foreløbig udgave). Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for folkeretten samt reglerne om forfatnings- og menneskerettens grundlæggende rettigheder, beskrive de vigtigste folkeretlige og menneskeretlige instrumenter, redegøre for folkerettens, forfatningsrettens og menneskerettens grundbegreber, kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til folkeretten, Grundloven og EMRK, afgøre og vurdere relevante faktuelle og retlige spørgsmål inden for faget ved brug af juridisk metode, analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde, identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål, afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af principper, redegøre for håndhævelse, og anvende korrekt folkeretlig, forfatningsretlig og menneskeretlig terminologi. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 5-timers skriftlig eksamen. 13

15 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: kunne kortlægge, analysere og vurdere lovgivning, retskilder og retslitteratur inden for folkeret og grundlæggende rettigheder (Grl. og EMRK) på dansk, fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er gældende ret i folkeretten og vedrørende individets grundlæggende rettigheder, herunder analysere og vurdere en juridisk argumentation, vurdere, fortolke og formulere retlige instrumenter om folkeret og individets grundlæggende rettigheder under hensyntagen til relevante retsregler, kunne identificere og formulere problemstillinger inden for folkeretten og individets grundlæggende rettigheder, vælge relevante løsninger og begrunde disse, og kunne formidle sin indsigt over for både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt skriftligt sprog. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 2 timer (folkeret) = 20 timer Forelæsninger, 13 x 2 timer = 26 timer (statsforfatningsret) Forberedelse (forelæsning) = 94 timer Studenterinstruktioner, 8 x 2 timer = 16 timer Forberedelse (studenterinstruktioner) = 16 timer Øvelsesopgaver 8 x 5 timer = 40 timer Eksamensforberedelse = 40 timer I alt = 252 timer 14

16 Strafferet og straffeproces, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Strafferet og straffeproces Criminal Law and Criminal Procedure 2. semester Jura og 4. semester Jura Det offentligretlige modul Lars Bo Langsted Lars Bo Langsted, Maria Porsborg, Jesper Nikolajsen, Merete Dresager og Jakob Herborg Den studerende skal opnå viden om: Formål med at foretage kriminalisering af en given adfærd. De strafferetlige reglers opbygning. De grundlæggende ansvarsbetingelser, herunder legalitetsprincippet. Forsøg, medvirken, tilregnelse, tilregnelighed, forældelse og straffrihedsgrundene. Virksomhedsansvar. Udstrækningen af dansk straffemyndighed samt anvendelsen af reglerne i tid. De strafferetlige sanktioner og principper for straffastsættelse. Udvalgte dele af straffelovens specielle del (de enkelte forbrydelser). Grundlæggende straffeprocessuelle regler og principper. De straffeprocessuelle reglers formål og funktion. Reglerne om tvangsindgreb, tiltalefrafald og tiltalerejsning. Pensum i faget er: Gorm Toftegaard Nielsen: Strafferet 2 sanktionerne, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, 5. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Knud Waaben og Lars Bo Langsted: Strafferettens almindelige del I ansvarslæren, 5. udg. v./ Lars Bo Langsted, Karnov Group, Knud Waaben: Strafferettens Specielle del, 6. udg. v./ Lars Bo Langsted, Karnov Group, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: fortolke straffebestemmelser med inddragelse af alle de retskilder, som er relevante for den pågældende bestemmelse, anvende straffelovens almindelige del, redegøre for og reflektere over de grundlæggende betingelser for strafferetligt ansvar og de strafprocesuelle principper, og afgøre hvilke straffebestemmelser, der skal anvendes. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 5-timers skriftlig eksamen. 15

17 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: kvalificere og identificere straffeprocessuelle problemer, finde/søge information, forholde sig kritisk og selvstændigt til strafferetten og sætte strafferetten i en bredere samfundsmæssig kontekst, anvende de almindelige bestemmelser på enhver straffebestemmelse, formulere sig klart og velstruktureret om strafferetlige spørgsmål, og anvende korrekt strafferetlig terminologi. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 22 x 3 timer = 66 timer Forberedelse (forelæsning) = 80 timer Holdundervisning, 14 x 2 timer = 28 timer Forberedelse (holdundervisning) = 48 timer Øvelsesopgaver 2 x 5 timer = 10 timer Eksamensforberedelse = 36 timer I alt = 270 timer 16

18 Familieret og arveret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Familieret og arveret Family Law and Law of Succession Nej Det formueretlige modul Marianne Holdgaard Marianne Holdgaard m.fl. Den studerende skal opnå viden om: Familieretlige og arveretlige grundbegreber. Reglerne om ægteskabet og registreret partnerskabs indgåelse og opløsning. Retsforholdet mellem ægtefæller. Aftaler mellem ægtefæller. Formueordninger og bodelingen mellem ægtefæller. Retsforholdet mellem ugifte samlevende. Forsikringer og pensionsrettigheders behandling ved skilsmisse og død. Børns retsstilling i relation til forældremyndighed, samvær og bopæl. Børns forsørgelse og adoption. Reglerne om tvangsarv og den legale arveret. Reglerne om testationsretten. Reglerne om uskiftet bo, arvehenstand samt livs- og dødsgaver. Pensum i faget er: Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen: Arveretten, 4. udg., Gjellerup/Gads Forlag, Ingrid Lund-Andersen og Irene Nørgaard: Familieret, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for familie- og arveretlige regler, identificere og kvalificere familie- og arveretlige spørgsmål i konkrete sagsforløb, vurdere og analysere familie- og arveretlige problemer i relation til konkrete sager, argumentere, vurdere og konkludere på forskellige mulige juridiske løsninger af konkrete problemstillinger i konkrete sagsforløb, formulere sig klart og velstruktureret om familie- og arveretlige spørgsmål, og anvende korrekt familie- og arveretlig terminologi. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 5-timers case-baseret skriftlig eksamen. 17

19 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: kunne kortlægge, analysere og vurdere lovgivning, retskilder og retslitteratur inden for dansk familie- og arveret, fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er gældende ret i familie- og arveret, herunder analysere og vurdere en juridisk argumentation, vurdere, fortolke og formulere familie- og arveretlige aftaler under hensyntagen også til andre relevante retsregler som for eksempel aftaleretten, kunne identificere og formulere problemstillinger inden for familie- og arveretten samt vælge relevante løsninger og begrunde disse, analysere og vurdere relevante familie- og arveretlige regler og deres økonomiske konsekvenser for eksempelvis ægtefæller og ugifte samlevende, kunne formidle sin indsigt over for både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt skriftligt sprog, og kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 12 x 3 timer = 36 timer Forelæsninger, 1 x 4 timer = 4 timer Forelæsninger, 3 x 2 timer = 6 timer Forberedelse (forelæsning) = 92 timer Holdundervisning, 12 x 3 timer = 36 timer Forberedelse (holdundervisning) = 36 timer Studenterinstruktion, 9 x 2 timer = 18 timer Forberedelse (studenterinstruktion) = 27,5 timer Øvelsesopgaver 2 x 2,5 timer = 5 timer Eksamensforberedelse = 35 timer I alt = 295,5 timer 18

20 4. Fagbeskrivelsens begreber 4.1. Viden I beskrivelsen af modulerne defineres viden som: Den faglige faktuelle og teoretiske viden den studerende opnår. Ved beskrivelse af uddannelsens moduler indeholder punktet viden således de fag, som det pågældende modul omfatter. Det nærmere indhold af de fag, som der er i modulet, fremgår af fagets beskrivelse. Ved fagbeskrivelserne indeholder punktet viden en beskrivelse af de overordnende emner, som der undervises i det pågældende fag. Viden definerer således det forståelses- og refleksionsniveau, som den studerende skal opnå vedrørende fagets begreber, teorier, metoder, praksis og videnskabelige problemstillinger Færdigheder/kompetencer I beskrivelsen af modulerne og fagene defineres færdigheder/kompetencer som: Den studerendes centrale kunnen eller anvendelsen af faget. Ved beskrivelse af uddannelsens moduler indeholder punktet færdigheder/kompetencer, en beskrivelse af det, som den studerende forventes at kunne anvende den opnåede viden til i en konkret kontekst. Dette svarer til de færdigheder/kvalifikationer, den studerende skal demonstrere at have opnået til eksamen. Ved de juridiske fag vil punktet færdighed således typisk forudsætte korrekt anvendelse af det pågældende fags juridiske begreber og terminologi, samt kunne anvende den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, der knytter sig til det enkelte fag. Punktet færdigheder/kompetencer beskriver tilsammen det ønskede læringsudbytte af uddannelsen. Ved de juridiske fag vil færdigheder/kompetencer derfor kunne beskrives således, at viden og færdighederne/kompetencer udgør de byggesten af forskellig art, som den kompetente jurist bringer i spil i alle sammenhænge, hvor der er behov for juridisk bistand. 19

21 5. Ikrafttræden og retlig status Denne modul og fagbeskrivelse er udarbejdet i henhold til studieordningen for den juridiske bacheloruddannelse 2013, vedtaget af Juridisk studienævn og efterfølgende godkendt af dekanen. Modul og fagbeskrivelsen er en del af studieordningen og har fuldt ud virkning for studerende, der er indskrevet under den juridiske studieordning for

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO BA-jur 2013 Den Juridiske Bacheloruddannelse 1. 3. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende semestre: 1.

Læs mere

STO HA-jur Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse semester NOTAT. Opdateret den 22. januar 2014

STO HA-jur Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse semester NOTAT. Opdateret den 22. januar 2014 Fagbeskrivelser - Erhvervsjura STO HA-jur 2013 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 1. 2. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

STO HA-jur Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse semester NOTAT. Opdateret den 18. februar 2014

STO HA-jur Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse semester NOTAT. Opdateret den 18. februar 2014 Fagbeskrivelser - Erhvervsjura STO HA-jur 2013 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 1. 2. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO BA-jur 2009 Den Juridiske Bacheloruddannelse 3. 6. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende semestre: 3.

Læs mere

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2010 Den Juridiske Kandidatuddannelse 3. 4. semester (9. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CMJ 2013 Den Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelse Studieordning: STO BA-jur 2013

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelse Studieordning: STO BA-jur 2013 Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelse Studieordning: STO BA-jur 2013 Den Juridiske Bacheloruddannelse 1. - 6. semester Det Juridiske Studienævn NOTAT Disse semester-

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Modul- og fagbeskrivelser til STO Den juridiske bacheloruddannelse Bac.jur semester. Aalborg Universitet

Modul- og fagbeskrivelser til STO Den juridiske bacheloruddannelse Bac.jur semester. Aalborg Universitet Modul- og fagbeskrivelser til STO 2009 Den juridiske bacheloruddannelse Bac.jur. 2.- 6. semester Aalborg Universitet NOTAT: Denne modul- og fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Ba.jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Med ændringer oktober 2013, februar 2014, september 2014, november 2014, juni 2015, april 2016

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 4. semester 2014 Opdateret d. 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Fagbeskrivelser - Erhvervsjura

Fagbeskrivelser - Erhvervsjura Fagbeskrivelser - Erhvervsjura STO HA-jur 2013 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 1. 3. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) Forvaltningsret Administrative Law Fagnr. 9051402 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol. 6.sem. Slagelse Sønderborg

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmo- dulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatud- dannelse NOTAT

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmo- dulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatud- dannelse NOTAT Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og fagmodulbeskrivelser

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO BA-jur 2009 Den Juridiske Bacheloruddannelse 3. 6. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for ordinære studerende på følgende semestre:

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret Aalborg Universitet Strandvejen Aalborg

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret Aalborg Universitet Strandvejen Aalborg Semesterbeskrivelse Jura & Erhvervsjura 2. semester - Foråret 2010 Aalborg Universitet Strandvejen 19 9000 Aalborg 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Jura og Erhvervsjura... 5 Semesterstart... 5 Moodle...

Læs mere

Vedr. rekruttering af lærerkræfter på Det Juridiske Fakultets ny Studieordning

Vedr. rekruttering af lærerkræfter på Det Juridiske Fakultets ny Studieordning Venligst distribuer denne mail til rette vedkommende: Vedr. rekruttering af lærerkræfter på Det Juridiske Fakultets ny Studieordning Det Juridiske Fakultet er i færd med at implementere en ny Studieordning,

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og fagbeskrivelser

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester Efteråret 2013. Opdateret d. 23/8 2013

Semesterbeskrivelse. 1. semester Efteråret 2013. Opdateret d. 23/8 2013 Erhvervsjura og Jura Semesterbeskrivelse 1. semester Efteråret 2013 Opdateret d. 23/8 2013 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Intro til 1. semester... 3 Moodle... 4 STADS...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 2. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 2. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 2. semester 2014 Opdateret d. 30. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Semesterplan for 2. semester Jura og Erhvervsjura Februar 2013 Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5

Semesterplan for 2. semester Jura og Erhvervsjura Februar 2013 Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Februar 2013 5 Introdag til 2. semester Program kommer på Moodle 1 6 7 8 9 Kl. 8.15-12.00 Audi. T Introduktion til erstatningsret Regeringen Erstatningsret, børns erstatningsansvar Den udøvende magt Erstatningsret,

Læs mere

Fagbeskrivelser - Erhvervsjura

Fagbeskrivelser - Erhvervsjura Fagbeskrivelser - Erhvervsjura STO HA-jur 2010 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 3. 6. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 3. semester (7. 9. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 med ændringer 2011 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelse Studieordning: STO HA-jur. 2013

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelse Studieordning: STO HA-jur. 2013 Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelse Studieordning: STO HA-jur. 2013 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 1. 6. semester Det Juridiske Studienævn NOTAT Disse semester-

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret 2013. Aalborg Universitet Strandvejen 19 9000 Aalborg

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret 2013. Aalborg Universitet Strandvejen 19 9000 Aalborg Semesterbeskrivelse Jura & Erhvervsjura 2. semester - Foråret 2013 Aalborg Universitet Strandvejen 19 9000 Aalborg 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Jura og Erhvervsjura... 4 Semesterstart... 5 Moodle...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Peter Frederiksen Blomstermarken 83 9000 Aalborg Tlf.: +45 41 62 46 41 E-mail: pef@pefco.dk Web: http://cv.pefco.dk/ Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold,

Læs mere

01-12-08/EW. STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i JURA ved Aalborg Universitet

01-12-08/EW. STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i JURA ved Aalborg Universitet 01-12-08/EW STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i JURA ved Aalborg Universitet Aalborg Universitet Juni og november 2008 2 1. Indledning 1.1 I medfør af bkg. nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 8. semester 2014 Opdateret d. 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Revideret den 19. november 2014, den 11. september 2014, den 3. marts 2014,

Læs mere

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur.

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur. 1 Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur. Aalborg Universitet gældende fra september 2008 med ændringer af 10. marts 2009 til ikrafttrædelse september 2009 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

2011 STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE BACHELORUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

2011 STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE BACHELORUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET Denne studieordning er gældende fra 1. september 2015 2011 STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE BACHELORUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET Vedtaget af Det Juridiske Studienævn den 11. november 2009, senest

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 3. semester 2013

Jura. Semesterbeskrivelse. 3. semester 2013 Jura Semesterbeskrivelse 3. semester 2013 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser... 5 Pensum...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelse Studieordning: STO HA-jur. 2013

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelse Studieordning: STO HA-jur. 2013 Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelse Studieordning: STO HA-jur. 2013 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 1. 6. semester NOTAT Disse semester- og fagmodulbeskrivelser

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 2. semester (7. 8. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret Aalborg Universitet Strandvejen Aalborg

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret Aalborg Universitet Strandvejen Aalborg Semesterbeskrivelse Jura & Erhvervsjura 2. semester - Foråret 2012 Aalborg Universitet Strandvejen 19 9000 Aalborg 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Jura og Erhvervsjura... 4 Semesterstart... 5 Moodle...

Læs mere

Deltagere i mødet: Lars Bo Langsted, Sten Bønsing, Carina Damgren Madsen (Jura), Emil Johansson (Erhvervsøkonomijura) og Birte Solvej Neve.

Deltagere i mødet: Lars Bo Langsted, Sten Bønsing, Carina Damgren Madsen (Jura), Emil Johansson (Erhvervsøkonomijura) og Birte Solvej Neve. REFERAT Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn Fredag den 1. april 2016 kl.: 9:00-11:00, NJV. 6B, i lokale 1.02 Deltagere i mødet: Lars Bo Langsted, Sten Bønsing, Carina Damgren Madsen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO HA-jur. 2013

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO HA-jur. 2013 Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO HA-jur. 2013 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 1. 6. semester NOTAT Disse semester- og fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6. og 8. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014 Erhvervsjura Semesterbeskrivelse 8. semester 2014 Opdateret d. 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS)

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende pr. hold Tid og sted Tidspunkterne for henholdsvis hold 1 og hold 2 fremgår

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Er studieordningen egnet til at uddanne gode jurister?

Er studieordningen egnet til at uddanne gode jurister? 1 Torben Melchior Indlæg på censormøderne den 27. august på Københavns Universitet og den 28. august 2014 på Aarhus Universitet. Er studieordningen egnet til at uddanne gode jurister? Min omtale af studieordningen

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

JURIDISK INSTITUT. Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA

JURIDISK INSTITUT. Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA JURIDISK INSTITUT Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA JURIDISK INSTITUT Valgfagsoversigten er overordnet opdelt i semestre og giver et overblik over de forskellige juridiske valgfag til og med efteråret

Læs mere

Bekendtgørelsesgrundlag

Bekendtgørelsesgrundlag ST Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Med ændringer oktober 2013 september 2014 og januar 2015, jf. studieordningens 27. Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

Fagbeskrivelser - Erhvervsjura

Fagbeskrivelser - Erhvervsjura Fagbeskrivelser - Erhvervsjura STO HA-jur 2013 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 1. 4. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Fagbeskrivelser - Erhvervsjura

Fagbeskrivelser - Erhvervsjura Fagbeskrivelser - Erhvervsjura STO HA-jur 2013 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 1. 4. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 5. semester 2013

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 5. semester 2013 Erhvervsjura Semesterbeskrivelse 5. semester 2013 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser... 5 Pensum...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

STUDIEORDNING & ADMINISTRATIVE REGLER FOR

STUDIEORDNING & ADMINISTRATIVE REGLER FOR STUDIEORDNING & ADMINISTRATIVE REGLER FOR STUDERENDE PÅ DEN JURIDISKE BACHELORUDDANNELSE (BA) LL.B. (Bachelor of Laws). INDSKREVET EFTER REGLERNE OM DELTIDSUDDANNELSER VED AARHUS UNIVERSITET DECEMBER 2007

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I DANS MED SPECIALE I KOREOGRAFI STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I DANS MED SPECIALE I KOREOGRAFI STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6., 8. og 9. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014 Erhvervsjura Semesterbeskrivelse 4. semester 2014 Opdateret d. 26. februar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014

Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014 Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Camilla Hørby Jensen, Nikolai Svendsen Dokkedahl, Nicoline Mark

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere