Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014"

Transkript

1 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og behandling Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og luftvejssygdomme Forebygge at lunger og luftveje bliver syge Yde støtte til forskning, udvikling og uddannelse Indrette og drive rekreationshjem Fremme internationalt samarbejde Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme Formålet søges opnået gennem blandt andet: Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser i et socialt samvær Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje Støtte til forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende 2014 var året, hvor lungerne fik et stort gennembrud. Rent politisk var den største sejr for lungesagen i 2014, at lungerne, efter at de blev skrevet ind som særligt fokusområde i regionernes økonomiaftale med regeringen, efterfølgende fik en særlig plads i regeringens sundhedsstrategi JO FØR JO BEDRE. Så var vejen banet for, at regeringen kunne få en sundhedsaftale på plads i finansloven med øremærkede midler til en lungesatsning. Danmarks Lungeforening har længe argumenteret for at forbedre vilkårene for alle, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. Året bragte således en fortsat god udvikling af alt det, som foreningen har arbejdet hårdt for de sidste 4½ år. ÅRETS RESULTAT I KORTE TRÆK Danmarks Lungeforening har siden 2010 ført en offensiv strategi for at styrke lungesagen og give mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet, bedre levevilkår og behandlingsmuligheder. Den offensive strategi har betydet væsentlige investeringer, som i første omgang er gået til at opbygge en robust organisation, øge kendskabet til lungesagen og sikre patienterne rådgivning og støtte. Da 4

2 bestyrelsen ønsker at sikre de opnåede resultater et fortsat liv i fremtiden, har bestyrelsen valgt at fortsætte investeringerne for at sikre en bæredygtig forening på sigt. Investeringerne kan tydeligt aflæses i årsregnskabet i form af øgede aktivitetsudgifter. På indtægtssiden er målet ikke helt indfriet i 2014, hvilket primært skyldes, at arbejdet for at indsamle midler først kom rigtigt i gang i maj måned, men også at kapitalindtægterne fortsat er lave. Indsamlingsaktiviteterne har glædeligvis vist deres positive potentiale for fremtiden især i den sidste del af året. Fortsat offensiv strategi for lungesagen Når verden forandrer sig, er det vigtigt at følge med og være proaktiv i sine handlinger. Siden 2010 har foreningen fulgt en offensiv strategi, som skulle nås over en femårig perioden. Ved en evaluering i 2013 stod det klart, at mange af de opstillede målsætninger allerede var indfriede eller forsøgt nået i slutningen af Derfor besluttede bestyrelsen allerede i 2014 at vedtage en strategi for , der skal sikre en bæredygtig økonomisk udvikling i foreningen primært via indsamlingsaktiviteter finansieret af egenkapitalen, da den ikke kunne komme via sammenlægninger med andre foreninger har fungeret som et overgangsår til den nye strategiperiode , og som det fremgår af årsregnskabet, er de afsatte 15 mio. kr. til investering i første strategiperiode afsluttet i Ved generalforsamlingen i juni 2014 afholdt foreningen sit første valg til bestyrelsen efter de nye vedtægter fra Bestyrelsen fik dermed et flertal af medlemsvalgte, da 6 ud af de op til 11 mulige medlemmer er valgt direkte af medlemmerne. På baggrund af sammensætningen af de seks medlemsvalgte og tre udpegede medlemmer besluttede en enig bestyrelse at udnytte muligheden for at supplere bestyrelsen med to personer, der har komplementære kompetencer, således at den samlede bestyrelse også dækker kompentercer inden for det pædiatriske område ved professor i pædiatri, dr.med. Søren Pedersen. Herundover har bestyrelsen i løbet af 2014 identificeret et behov for at supplere med komplementære kompetencer inden for sundhedsøkonomi og indsamling. En yderligere udpegning af professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen, træder i kraft i løbet af Det bærende element i udviklingen er fortsat en stærk vision om sundere lunger livet igennem: Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. TÆT PÅ PATIENTERNE Som patient- og sygdomsbekæmpende forening er vores fortsatte rolle og leverancer til vores omgivelser baseret på de tre vigtigste områder patientstøtte, forskning og forebyggelse. Det forpligter at være en patientforening. For os betyder det, at alle vores aktiviteter først og fremmest er for patienernes og deres pårørendes skyld. Vi støtter lungepatienter og styrker dem til at leve et så godt liv, som muligt, med deres lungesygdom. Vi arbejder for mere forskning i lungesygdomme, så vi kan blive klogere på sygdommene og mulige behandlinger af dem. Og vi så arbejder vi for at forebygge, at flere bliver syge i deres lunger. 5

3 Medlemsbladet, Lungenyt, udkommer 4 gange om året og henvender sig lungepatienter og deres pårørende med artikler om bl.a. patientstøtte, forskning og behandling. I 2014 gennemførte vi en læserundersøgelse, som viser, at vores medlemmer er tilfredse med vores tilbud og oplever, vi skaber en værdi for dem: 71 % svarer, at de henter deres viden om lungesygdomme i Lungenyt (på nær hos deres læge), og 39 % svarer, at de henter deres viden på 89 % svarer, at de er tilfredse med deres medlemskab, og 83 % ville anbefale et medlemskab Et andet helt konkret eksempel på en aktivitet, hvor vi støtter patienter og pårørende medlemmer så vel som ikke-medlemmer er vores rådgivningsservice. Vi oplever fortsat et støt stigende behov for rådgivning, særligt viden omkring sygdomme, diagnose og behandling og sociale og retslige forhold. I 2014 havde vi 33% flere henvendelser til vores rådgivere i 2. halvår i forhold til samme periode året før. Derfor er det også en glæde, at vi i 2014 igen kunne udvide vores rådgiverkorps med viden inden for bl.a. psykologi og børneområdet. UDVIKLINGEN POLITISK Arbejdet med at påvirke den politiske arena fortsatte i 2014, hvor vi slap i Regeringen og regionernes økonomiaftale for 2014, som indeholdt et afsnit om lunger, var kun et første skridt på vejen mod en bedre behandling af lungerne i Danmark. Det meget stærke og veldokumenterede argumentationspapir for en national forpligtende indsats på lunge- og allergiområdet, hvori der også indgår samfundsøkonomiske beregninger, har også i 2014 vist sig meget velegnet til at få det landspolitiske niveau i tale. Det har givet foreningen mulighed for at komme bredere ud på lungeområdet ved at muliggøre en øget og fokuseret politisk indsats også på det nationale niveau. Dokumentet var således medvirkende årsag til, at lungerne i august 2014 fik en særlig plads i regeringens sundhedsudspil Jo før, jo bedre i form af en særlig national satsning for mennesker med en lungesygdom. Lungesatsningen blev siden vedtaget som en del af sundhedsaftelen i finansloven 2015 med et beløb på 250 mio. kr. over fire år afsat til bl.a. at finde lungesygdomme tidligere og derved give mulighed for bedre behandling. Det er første gang i nyere tid, at lungerne på denne måde har fået afsat særligt øremærkede midler i en finanslov. I årets sidste måned var Danmarks Lungeforening ved formand, Johannes Flensted-Jensen, og direktør, Anne Brandt, inviteret med på et dialogtopmøde sammen med over 100 af sundhedsvæsnets ledende aktører for at rådgive sundhedsminister Nick Hækkerup om, hvordan regeringens afsatte 6,5 mia. kr. til sundhed de næste fire år skal bruges. Også her mødte vi lydhørhed over for den vedtagne lungesatsning. National handlingsplan for organdonation Arbejdet for at give flere lungesyge mulighed for at overleve deres sygdom, hvad enten det er en folkesygdom som KOL eller en mere sjælden lungesygdom, ved at blive tilbudt en lungetransplantation, har også fyldt meget i Danmarks Lungeforening var sammen med andre eksperter og patientforeninger medafsendere på en rapport, der kommer med en række konkrete forslag til, hvordan vi får flere til at tage aktivt stilling til organdonation. Rapporten blev præsenteret for Folketinget i begyndelsen af året og i juli lancerede regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en ny national handlingsplan, der skal gøre det muligt for flere syge danskere at få den transplantation, de venter 6

4 på. Et af punkterne drejer sig også om organiseringen af området. Danmarks Lungeforening har i fællesskab med andre patientforeninger været fortaler for at lægge Oplysning om Organdonation ind under ledelsen af den faglige forankring af arbejdet på Dansk Center for Organdonation for derved at opnå en større synergi mellem den faglige viden på området og oplysningsarbejdet ud til befolkningen. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMI I 2014 arbejdede Danmarks Lungeforening fortsat på at samle lungesagen, men vi må konstatere, at det tager tid at opnå synergier, indgå alliancer og fusionere med andre patientforeninger. Vi arbejder fortsat frem mod og er åbne over for alle samarbejdsmuligheder, der kan samle alle lungesygdomme organisatorisk. Da vi ikke har haft mulighed for at høste de fordele, der ligger i fusioner og alliancer, har bestyrelsen, som nævnt, måttet tænkte i alternativer. Som led i det prioriterede og væsentlige strategiarbejde tog bestyrelsen i 2014 en proaktiv beslutning om at investere af formuen for at få flere medlemmer, flere som støtter arbejdet og flere midler til bl.a. forskning, oplysningsarbejde og patientstøtte. Indsamling i Danmarks Lungeforening Indsamling er en særlig disciplin, der udover særlige kompetencer også kræver store investeringer i opstartsfasen. Bestyrelsen har således aktivt valgt fortsat at anvende en del af formuen de næste par år for at sikre en økonomisk bæredygtig forening på sigt. De fleste danske NGO er lever primært af indsamling fra private personer via månedlige bidrag. Fra 2014 har indsamling fra private været et strategisk satsningsområde for foreningen, da vi derigennem ønsker at sikre en langsigtet bæredygtig finansiering af det øgede aktivitetsniveau i foreningen. Bestyrelsen har med andre ord valgt at investere nu for at sikre i fremtidig finansiering af foreningens virke, hvilket er i fuld overensstemmelse med vores strategi. Idet indsamlingsaktiviteterne først kom rigtigt i gang i maj måned efter en pilotafprøvning, har det ikke været muligt at nå budgetmålet på TDDK 2.907, men kun TDDK Allerede i 2014 lykkedes det at hæve antallet af medlemmer og faste støtter betragteligt, således at foreningen ved årets udgang havde medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 35%. En stor tak til alle nye som eksisterende medlemmer, der støtter vores arbejde, hvad enten det er med et almindeligt medlemskab eller støttemedlemskab. Aktiviter På aktivitetssiden har foreningen også hentet midler til et øget aktivitetsniveau. Projekter og samarbejder i 2014 har således givet indtægter, men samtidig lige så mange udgifter i forbindelse med afholdelsen af aktiviteterne, og derfor gavner de ikke direkte bundlinjen. Det øget aktivitetsniveau gav igen et stærkt fokus på og kendskab til lungerne i medier og hos politikere i 2014, og vi har igen oplevet, at flere og flere ønsker at samarbejde med os. Det har i 2014 givet anledning til, at vi har kunnet fortsætte et højt aktivitetsniveau afspejlet i aktivitetsudgifter på TDKK mod budgetteret TDKK Når underskuddet er større end forventet, skal det ses i lyset af, at medlemsindtægter og kapitalindtæger er lavere end ventet. Bestyrelsens proaktive beslutning om at investere i udviklingsaktiviteter aflæses således forventeligt i form af et underskud på ca. TDKK mod budgetterede TDKK

5 Kapitalindtægter Resultatet af investeringsafkastet har vist sig mindre end forventet i Finansmarkedernes udvikling har vist sig mere træg end antaget og har således også i 2014 medført lavere indtægter end ventet. Bestyrelsen har nøje forholdt sig til udviklingen og mener fortsat, der via den nuværende formueforvaltning er potentiale for et højere afkast i fremtiden. NØGLETAL FOR ÅRETS UDVIKLING Nedenstående grafer dokumenterer vores meget tilfredsstillende aktivitetsniveau i Medlemstilvæksten i Danmarks Lungeforening har været støt stigende siden I 2014 rundede vi medlemmer, hvilket svarer til en medlemsvækst på 35%. Til sammenligning har den gennemsnitlige medlemstilgang i årene været på 7%. Vi kan således allerede i 2014 se resultatet af et øget fokus og investering i indsamlingsaktiviteter. Antallet af presseomtaler, hvor Danmarks Lungeforening var nævnt eller citeret, endte på et rekord højt niveau i I alt var foreningen nævnt eller citeret gange det tal var tilsvarende på i Dette er et helt exceptionelt niveau, som blev prioriteret højt for at understøtte arbejdet for den nationale satsning for mennesker med en lungesygdom. Således er Danmarks Lungeforening i 2014 blevet citeret i både landsdækkende radio og TV-indslag samt i mange, større artikler om lungesygdomme i landsdækkende medier. 8

6 2014 blev året, hvor vi lancerede Danmarks Lungeforenings elektroniske nyhedsbrev, som går ud til over abonnenter, der både tælle medlemmer og andre med interesse i lungesagen. Vores hjemmeside er også fortsat populær. En større synlighed på nettet er afgørende vigtig for, at man finder Danmarks Lungeforening via søgemaskiner som fx Google. Som følge af en større eksponering i 2014 både i medier og via SEO (søgemaskineoptimering) har hjemmesiden således også oplevet en stigning i antal unikke besøgende. Fra januar 2014 til januar 2015 er der sket en stigning på 63,2 %. I forbindelse med den internationale Lungedag i november satte hjemmesiden rekord med unikke besøgende. STRATEGISKE PROJEKTER OG PARTNERSKABER Vores arbejde fokuserer fortsat på at dække lungerne hele livet. I 2014 har vi arbejdet videre med at udvikle partnerskaber som samarbejdsform, da det også giver mulighed for at styrke indsatsen på hele livsaksen. Vi har i 2014 haft den glæde, at flere og flere har kontaktet os for at indgå i partnerskaber omkring projekter. Strategiske projekter Det er med stor glæde og taknemmelighed, at vi 2014 fik mulighed for at igangsætte et nyt stort projekt Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber med en støtte fra Velux Fonden. Projektet er en del af Danmarks Lungeforenings satsning i forhold til sundhedsteknologi og telemedicin, og vil, efter det er afsluttet, blive en vigtig brik til at forstå, hvordan kronisk lungesyge mennesker bedst bevarer livsmodet. Projektet afdækker unge og voksne lungesyges sociale behov, som ikke bliver mødt i dag, og det bygger videre på den viden, vi opnåede i projektet vedr. palliation til KOL-patienter fra Det projekt viste tydeligt, at følelsen af ikke at få opfyldt sine behov er stærkt medvirkende til, at man som lungepatient føler sig isoleret og ensom. Et særligt fokus vil derfor være at udvikle e-løsninger, til blandt andet mobiltelefon, tablet og computer, som skal modvirke ensomhed og følelsen af at være afskåret fra et socialt liv. Offentlige puljer I foråret 2014 udmøntede Sundhedsminitseriet en stor partnerskabspulje på 100 mio. kr. og en storrygerpulje på 5 mio. kr. Danmarks Lungeforening valgte at lægge mange ressourcer i at søge disse offentlige puljer om støtte til projekter i samarbejde med andre foreninger, organisationer og kommuner. Vi er stolte af, at vi fik søgt om støtte til 11 partnerskabsprojekter og opnåede støtte til de seks. Med disse projekter har vi fået konkret mulighed for at arbejde videre med nogle meget vigtige områder, som alle bidrager til vores vision om sundere lunger livet igennem: Sunde børn og unge i sundere boligområder Formålet med dette projekt er at mindske den sociale ulighed i sundhed ved at øge den fysiske aktivitet og lungesundheden blandt de mere end børn og unge i alderen 8-21 år, som bor i de almene boligområder i Danmark. Projektet vil ved at skabe lettilgængelige, fleksible og røgfrie gadeidrætsmiljøer styrke de unges interesse og mulighed for at deltage i den nye og voksende bevægelseskultur på gadeplan samtidig med, at de unge motiveres til et sundere liv uden rygning. Vores partnere i projektet: BL (Danmarks Almene Boliger), DS Elcobyg og GAME 9

7 Sundere erhvervsskoler et pilotprojekt i Holstebro kommune Formålet med dette projekt er at udvikle samt udbrede en projektmodel, der kan påvirke erhvervsskoleelevers tobaks-, motions- og kostvaner i sundere retning og dermed forebygge hjertekarsygdomme, lungesygdomme (oa. sygdomme) samt at frembringe viden og erfaringer som kan bruges i fremtidige projekter. Vores partnere i projektet: Hjerteforeningen, Erhvervsskolen i Holstebro og Aalborg Universitet Mere liv i lungerne og mere lighed i sundhed et stærkt samarbejde med Matas Formålet med dette projekt var at bevidstgøre flere danskere omkring deres lungefunktion, så de om nødvendigt kommer videre og bliver udredt og behandlet for lungesygdomme. Samtidig arbejdede vi for at motivere flere danskere til rygestop gennem en kort rådgivning om rygestop. Projektet blev afviklet med stor succes i to uger i oktober 2014,hvor over mennesker fik målt deres lungefunktion i 50 forskellige Matasbutikker landet over. Vores partner i projetet: Matas Sundhed for kortuddannede på arbejdspladser Formålet med dette projekt er at øge sundheden for personer med kort uddannelse, herunder særligt kortuddannede mænd, gennem en systematisk indsats på arbejdspladser, hvor ledelsen og medarbejdere aktivt inddrages i implementeringen og forankringen af sundhedsindsatsen. Vores partnere i projetet: Hjerteforeningen, Rådgivende Sociologer, Type2Dialog/Just Justesen, Weltklass og Arla Foods Gi røgen en pause Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye metoder til at nå og fastholde de kortudannede medarbejdere på arbejdspladsen i rygestop. Metoderne kan efterfølgende implementeres, så indsatsen vil være et væsentligt bidrag til at forebygge udviklingen af lungesygedomme. Vores partner i projektet: 3F Rygestop for alle - task force til fremme af røgfrihed blandt socialt udsatte Formålet med dette projekt er at øge sundheden i den danske befolkning gennem at fremme røgfrihed blandt de mest socialt udsatte, hvor rygeprævalensen er højest. Det vil ske gennem udvikling og afprøvning af en systematisk indsats for støtte på den enkelte institution til rygestop og røgfri miljøer gennem overordnet 1)en uddannet task force 2) målrettet implementering af allerede eksisterende materialer, så personale, ledelse og borgere opkvalificeres til at gennemføre og fortsætte indsatsen til rygestop og røgfrihed. Vores partnere i projektet: Københavns Kommune, Regions Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse og Syddansk Universitet. Gennem aktivitetspuljen opnåede vi endvidere støtte til dels at videreudvikle konceptet FamilieCamp for familier med lungesyge børn, der oplever at være socialt isolerede som konsekvens af barnets sygdom, og dels at udbrede kendskab til og anvendelse af vores digitale læringssite målrettet folkeskolen, Livilungerne.dk, der har til formål at motivere unge til et sundt og aktivt liv, der forebygger lungesygdom. 10

8 Stærke samarbejdspartnere Igen i år har vores goodwill ambassadør, Line Kruse, arbejdet utrætteligt for lungesagen. Hun har med sit kunstneriske tallent skabt 12 nye videoer Mærk vejret, som er nye positive historier om liv og lunger målrettet særligt børn og unge. Herudover har hun deltaget i et utal af events og begivenheder, hvor hun har sat fokus på lungerne, bl.a. i sin egen enestående præstation i Vild med Dans i efteråret. Line Kruse vil fremover bestride en bestyrelsespost i den nystiftede Børnelungefond. Hvert år afholder den danske it-virksomhed KMD Danmarks største motionstriatlon 4:18:4 i Odense, Aalborg, Aarhus, København og Kronborg, hvor distancerne er 400 m svømning, 18 km cykling og 4 km løb. I I 2014 videreudviklede vi vores positive samarbejde med KMD ved i fællesskab at sætte mere fokus på lungerne gennem stafetter og enkeltstarter for lungepatienter, pårørende, fagfolk og kendte. Sammen med Danmarks Lungeforening søsatte Henrik Slot Nielsen projekt Svøm for Liv og Lunger i sommeren 2014, og en lang række sponsorerer og bidragsydere har løbende støttet op om projektet. Henriks mål var at skabe opmærksomhed om lungesygdommen KOL, og hvor vigtig motion er for sundere lunger. Samtidigt var målet at indsamle kr. for hvert år Henriks mor levede - i alt 74 år - til Danmarks Lungeforenings arbejde. 29. august 2014 gennemførte Henrik svømmeturen med stor succes. Danmarks Lungeforening har i forbindelse med partnerskabet Røgfrit København 2025 under Københavns Kommune udviklet og afprøvet et nyt koncept, der supplerer de nuværende rygestopkurser. Det nye koncept tilføjer støtte i processen op til, under og efter rygestoppet, hvor mange oplever at mangle støtte og derfor enten ikke får gennemført et rygestop, eller falder i efter en periode med rygestop. Igen i år stor tak til vores løbende samarbejde med TrygFonden, A.P. Møller Fonden, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet samt en lang række kommuner og private virksomheder for deres støtte og samarbejde. De videnskabelige og faglige selskaber, som Danmarks Lungeforening har sekretariatsfunktion for, giver en stor værdi til foreningens arbejde. En særlig stor tak til samarbejdet med Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), som i mange sammenhænge og på en lang række andre fronter er en stærk alliance for foreningen. Danmarks Lungeforening nyder i øvrigt det positive samarbejde med landets lungespecialister, både hvad angår sygeplejersker og læger, som gør en stor indsats. LOKALFORENINGER, LOKALE OG LANDSDÆKKENDE NETVÆRK Danmaks Lungeforening værdsætter et tæt og godt samarbejde med Alfa-1 Danmark, og de landsdækkende netværk: Nye Lunger (for lungetransplanterede og ventelistepatienter), Sarkoidosenetværket, Lungefibrosenetværket, Netværk for sjældne lungesygdomme og Lungebarn (for familier med alvorligt lungesyge børn). Stadig flere engagerer sig frivilligt i Danmarks Lungeforening, især har vi oplevet en stor stigning i vores mange lokale netværksgrupper, der i 2014 nåede op på 73. En enkelt ny lokalforening kom også til. En kæmpestor tak til alle frivillige også dem som arbejder frivilligt på sekretariatet. Dette arbejde bidrager til, 11

9 at vi kan gøre en endnu større forskel i at forbedre livet for mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. KYSTSANATORIET I HJERTING Hjerting Kystsanatorium er det eneste sanatorium, som Danmarks Lungeforening fortsat ejer. Der foregår fortsat en flot udvikling her. I 2014 videreudvikledes samarbejde med både Sundhedstjenesten i Sydslesvig og Esbjerg Kommune. Stedet er i dag godkendt som social institution til at aflaste og kortvarigt have anbragte børn for danske kommuner. STIFTELSE AF BØRNELUNGEFOND Som en særlig målrettet indsats for bl.a. at øge midler til lungeforskning og generelle aktiviteter på børneog ungeområde, lykkedes det på Danmarks Lungeforenings initiativ at rejse de nødvendige midler, TDKK 250, til at stifte en Børnelungefond i 2. kvartal Børnelungefonden er en selvstændig fond, hvis formål er støtte forskning, aktiviter og rådgivning til familier med lungesyge børn og unge. En særlig tak til stifterne samt de virksomheder og private, der gjorde fonden mulig. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FREMTIDEN Med bestyrelsens beslutning om at fortsætte den offensive strategi, dels med ambitiøse målsætninger og investeringer i indsamling for at fremtidssikre en økonomisk bæredygtig lungeforening,og dels en national satsning for mennesker, der lever med en lungesygdom, som del af finanslovens sundhedsaftale er der et stærkt grundlag for de kommende år. Foreningens vækst skal fortsat komme af, at vi øger kendskabet til vores arbejde hos alle der er påvirkede af en lungesygdom, hos politikerne og i sundhedsvæsenet, men særligt at vi tiltrækker flere medlemmer og private bidragsydere, der støtter arbejdet og deltager i sammenholdet for lungesagen. Projekter inden for patientstøtte, forskning og forebyggelse vil have sekretariatets 100% dedikation, og bestyrelsen vil følge udviklingen tæt for at sikre, at vi når startegiens mål og vores vision om sundere lunger til alle i vores samfund. 12

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Ledelsesberetning Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet

Læs mere

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16.

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. Lungebarn workshop Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. august 2014 PROGRAM FOR WORKSHOP Danmarks Lungeforening hvem, hvad og hvorhen?

Læs mere

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum En helhed i behandling og i hverdagslivet! Fra ensomhed til livsmod gennem

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 Vi slog igennem politisk i 2013 Side 13 Nummer 02 maj 2014 Side 15 Lungenyt Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger livet igennem SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 TEMnAge-

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice.

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. FIND MERE INFORMATION - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. SUNDHED.DK Sundhed.dk tilbyder en lang række informationer om fx sundhed,

Læs mere

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen 1. Støtte og materiale fra Danmarks Lungeforening Infokort (visitkort), hvor I kan skrive spirometri tallene Plakater til at reklamere for dagen En patientfolder

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Kystsanatoriet i Hjerting

Kystsanatoriet i Hjerting Kystsanatoriet i Hjerting www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Kystsanatoriet i Hjerting - hvem er vi? Danmarks Lungeforenings Kystsanatorium er en døgninstitution, som ligger i harmoniske

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Lungenyt. Vi kæmper også din kamp for luft

Lungenyt. Vi kæmper også din kamp for luft Nr. 5 december 2013 Vi kæmper også din kamp for luft DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD Lungenyt Nu får du en mere moderne patientorganisation Lungedagen 2013 fik medvind Fokus på mere lindring til lungepatienter

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Lungenyt. Der skal være plads til alle ved vores træning. Lungedagen nåede flere mennesker end nogensinde før. TEMA Sammenhold

Lungenyt. Der skal være plads til alle ved vores træning. Lungedagen nåede flere mennesker end nogensinde før. TEMA Sammenhold Lungedagen nåede flere mennesker end nogensinde før Side 4 Del dine tanker med andre patienter på online mødestedet Snak om lunger: Det gavner både de andre og dig selv Nummer 01 februar 2015 Lungenyt

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere