Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014"

Transkript

1 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og behandling Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og luftvejssygdomme Forebygge at lunger og luftveje bliver syge Yde støtte til forskning, udvikling og uddannelse Indrette og drive rekreationshjem Fremme internationalt samarbejde Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme Formålet søges opnået gennem blandt andet: Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser i et socialt samvær Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje Støtte til forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende 2014 var året, hvor lungerne fik et stort gennembrud. Rent politisk var den største sejr for lungesagen i 2014, at lungerne, efter at de blev skrevet ind som særligt fokusområde i regionernes økonomiaftale med regeringen, efterfølgende fik en særlig plads i regeringens sundhedsstrategi JO FØR JO BEDRE. Så var vejen banet for, at regeringen kunne få en sundhedsaftale på plads i finansloven med øremærkede midler til en lungesatsning. Danmarks Lungeforening har længe argumenteret for at forbedre vilkårene for alle, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. Året bragte således en fortsat god udvikling af alt det, som foreningen har arbejdet hårdt for de sidste 4½ år. ÅRETS RESULTAT I KORTE TRÆK Danmarks Lungeforening har siden 2010 ført en offensiv strategi for at styrke lungesagen og give mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet, bedre levevilkår og behandlingsmuligheder. Den offensive strategi har betydet væsentlige investeringer, som i første omgang er gået til at opbygge en robust organisation, øge kendskabet til lungesagen og sikre patienterne rådgivning og støtte. Da 4

2 bestyrelsen ønsker at sikre de opnåede resultater et fortsat liv i fremtiden, har bestyrelsen valgt at fortsætte investeringerne for at sikre en bæredygtig forening på sigt. Investeringerne kan tydeligt aflæses i årsregnskabet i form af øgede aktivitetsudgifter. På indtægtssiden er målet ikke helt indfriet i 2014, hvilket primært skyldes, at arbejdet for at indsamle midler først kom rigtigt i gang i maj måned, men også at kapitalindtægterne fortsat er lave. Indsamlingsaktiviteterne har glædeligvis vist deres positive potentiale for fremtiden især i den sidste del af året. Fortsat offensiv strategi for lungesagen Når verden forandrer sig, er det vigtigt at følge med og være proaktiv i sine handlinger. Siden 2010 har foreningen fulgt en offensiv strategi, som skulle nås over en femårig perioden. Ved en evaluering i 2013 stod det klart, at mange af de opstillede målsætninger allerede var indfriede eller forsøgt nået i slutningen af Derfor besluttede bestyrelsen allerede i 2014 at vedtage en strategi for , der skal sikre en bæredygtig økonomisk udvikling i foreningen primært via indsamlingsaktiviteter finansieret af egenkapitalen, da den ikke kunne komme via sammenlægninger med andre foreninger har fungeret som et overgangsår til den nye strategiperiode , og som det fremgår af årsregnskabet, er de afsatte 15 mio. kr. til investering i første strategiperiode afsluttet i Ved generalforsamlingen i juni 2014 afholdt foreningen sit første valg til bestyrelsen efter de nye vedtægter fra Bestyrelsen fik dermed et flertal af medlemsvalgte, da 6 ud af de op til 11 mulige medlemmer er valgt direkte af medlemmerne. På baggrund af sammensætningen af de seks medlemsvalgte og tre udpegede medlemmer besluttede en enig bestyrelse at udnytte muligheden for at supplere bestyrelsen med to personer, der har komplementære kompetencer, således at den samlede bestyrelse også dækker kompentercer inden for det pædiatriske område ved professor i pædiatri, dr.med. Søren Pedersen. Herundover har bestyrelsen i løbet af 2014 identificeret et behov for at supplere med komplementære kompetencer inden for sundhedsøkonomi og indsamling. En yderligere udpegning af professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen, træder i kraft i løbet af Det bærende element i udviklingen er fortsat en stærk vision om sundere lunger livet igennem: Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. TÆT PÅ PATIENTERNE Som patient- og sygdomsbekæmpende forening er vores fortsatte rolle og leverancer til vores omgivelser baseret på de tre vigtigste områder patientstøtte, forskning og forebyggelse. Det forpligter at være en patientforening. For os betyder det, at alle vores aktiviteter først og fremmest er for patienernes og deres pårørendes skyld. Vi støtter lungepatienter og styrker dem til at leve et så godt liv, som muligt, med deres lungesygdom. Vi arbejder for mere forskning i lungesygdomme, så vi kan blive klogere på sygdommene og mulige behandlinger af dem. Og vi så arbejder vi for at forebygge, at flere bliver syge i deres lunger. 5

3 Medlemsbladet, Lungenyt, udkommer 4 gange om året og henvender sig lungepatienter og deres pårørende med artikler om bl.a. patientstøtte, forskning og behandling. I 2014 gennemførte vi en læserundersøgelse, som viser, at vores medlemmer er tilfredse med vores tilbud og oplever, vi skaber en værdi for dem: 71 % svarer, at de henter deres viden om lungesygdomme i Lungenyt (på nær hos deres læge), og 39 % svarer, at de henter deres viden på 89 % svarer, at de er tilfredse med deres medlemskab, og 83 % ville anbefale et medlemskab Et andet helt konkret eksempel på en aktivitet, hvor vi støtter patienter og pårørende medlemmer så vel som ikke-medlemmer er vores rådgivningsservice. Vi oplever fortsat et støt stigende behov for rådgivning, særligt viden omkring sygdomme, diagnose og behandling og sociale og retslige forhold. I 2014 havde vi 33% flere henvendelser til vores rådgivere i 2. halvår i forhold til samme periode året før. Derfor er det også en glæde, at vi i 2014 igen kunne udvide vores rådgiverkorps med viden inden for bl.a. psykologi og børneområdet. UDVIKLINGEN POLITISK Arbejdet med at påvirke den politiske arena fortsatte i 2014, hvor vi slap i Regeringen og regionernes økonomiaftale for 2014, som indeholdt et afsnit om lunger, var kun et første skridt på vejen mod en bedre behandling af lungerne i Danmark. Det meget stærke og veldokumenterede argumentationspapir for en national forpligtende indsats på lunge- og allergiområdet, hvori der også indgår samfundsøkonomiske beregninger, har også i 2014 vist sig meget velegnet til at få det landspolitiske niveau i tale. Det har givet foreningen mulighed for at komme bredere ud på lungeområdet ved at muliggøre en øget og fokuseret politisk indsats også på det nationale niveau. Dokumentet var således medvirkende årsag til, at lungerne i august 2014 fik en særlig plads i regeringens sundhedsudspil Jo før, jo bedre i form af en særlig national satsning for mennesker med en lungesygdom. Lungesatsningen blev siden vedtaget som en del af sundhedsaftelen i finansloven 2015 med et beløb på 250 mio. kr. over fire år afsat til bl.a. at finde lungesygdomme tidligere og derved give mulighed for bedre behandling. Det er første gang i nyere tid, at lungerne på denne måde har fået afsat særligt øremærkede midler i en finanslov. I årets sidste måned var Danmarks Lungeforening ved formand, Johannes Flensted-Jensen, og direktør, Anne Brandt, inviteret med på et dialogtopmøde sammen med over 100 af sundhedsvæsnets ledende aktører for at rådgive sundhedsminister Nick Hækkerup om, hvordan regeringens afsatte 6,5 mia. kr. til sundhed de næste fire år skal bruges. Også her mødte vi lydhørhed over for den vedtagne lungesatsning. National handlingsplan for organdonation Arbejdet for at give flere lungesyge mulighed for at overleve deres sygdom, hvad enten det er en folkesygdom som KOL eller en mere sjælden lungesygdom, ved at blive tilbudt en lungetransplantation, har også fyldt meget i Danmarks Lungeforening var sammen med andre eksperter og patientforeninger medafsendere på en rapport, der kommer med en række konkrete forslag til, hvordan vi får flere til at tage aktivt stilling til organdonation. Rapporten blev præsenteret for Folketinget i begyndelsen af året og i juli lancerede regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en ny national handlingsplan, der skal gøre det muligt for flere syge danskere at få den transplantation, de venter 6

4 på. Et af punkterne drejer sig også om organiseringen af området. Danmarks Lungeforening har i fællesskab med andre patientforeninger været fortaler for at lægge Oplysning om Organdonation ind under ledelsen af den faglige forankring af arbejdet på Dansk Center for Organdonation for derved at opnå en større synergi mellem den faglige viden på området og oplysningsarbejdet ud til befolkningen. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMI I 2014 arbejdede Danmarks Lungeforening fortsat på at samle lungesagen, men vi må konstatere, at det tager tid at opnå synergier, indgå alliancer og fusionere med andre patientforeninger. Vi arbejder fortsat frem mod og er åbne over for alle samarbejdsmuligheder, der kan samle alle lungesygdomme organisatorisk. Da vi ikke har haft mulighed for at høste de fordele, der ligger i fusioner og alliancer, har bestyrelsen, som nævnt, måttet tænkte i alternativer. Som led i det prioriterede og væsentlige strategiarbejde tog bestyrelsen i 2014 en proaktiv beslutning om at investere af formuen for at få flere medlemmer, flere som støtter arbejdet og flere midler til bl.a. forskning, oplysningsarbejde og patientstøtte. Indsamling i Danmarks Lungeforening Indsamling er en særlig disciplin, der udover særlige kompetencer også kræver store investeringer i opstartsfasen. Bestyrelsen har således aktivt valgt fortsat at anvende en del af formuen de næste par år for at sikre en økonomisk bæredygtig forening på sigt. De fleste danske NGO er lever primært af indsamling fra private personer via månedlige bidrag. Fra 2014 har indsamling fra private været et strategisk satsningsområde for foreningen, da vi derigennem ønsker at sikre en langsigtet bæredygtig finansiering af det øgede aktivitetsniveau i foreningen. Bestyrelsen har med andre ord valgt at investere nu for at sikre i fremtidig finansiering af foreningens virke, hvilket er i fuld overensstemmelse med vores strategi. Idet indsamlingsaktiviteterne først kom rigtigt i gang i maj måned efter en pilotafprøvning, har det ikke været muligt at nå budgetmålet på TDDK 2.907, men kun TDDK Allerede i 2014 lykkedes det at hæve antallet af medlemmer og faste støtter betragteligt, således at foreningen ved årets udgang havde medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 35%. En stor tak til alle nye som eksisterende medlemmer, der støtter vores arbejde, hvad enten det er med et almindeligt medlemskab eller støttemedlemskab. Aktiviter På aktivitetssiden har foreningen også hentet midler til et øget aktivitetsniveau. Projekter og samarbejder i 2014 har således givet indtægter, men samtidig lige så mange udgifter i forbindelse med afholdelsen af aktiviteterne, og derfor gavner de ikke direkte bundlinjen. Det øget aktivitetsniveau gav igen et stærkt fokus på og kendskab til lungerne i medier og hos politikere i 2014, og vi har igen oplevet, at flere og flere ønsker at samarbejde med os. Det har i 2014 givet anledning til, at vi har kunnet fortsætte et højt aktivitetsniveau afspejlet i aktivitetsudgifter på TDKK mod budgetteret TDKK Når underskuddet er større end forventet, skal det ses i lyset af, at medlemsindtægter og kapitalindtæger er lavere end ventet. Bestyrelsens proaktive beslutning om at investere i udviklingsaktiviteter aflæses således forventeligt i form af et underskud på ca. TDKK mod budgetterede TDKK

5 Kapitalindtægter Resultatet af investeringsafkastet har vist sig mindre end forventet i Finansmarkedernes udvikling har vist sig mere træg end antaget og har således også i 2014 medført lavere indtægter end ventet. Bestyrelsen har nøje forholdt sig til udviklingen og mener fortsat, der via den nuværende formueforvaltning er potentiale for et højere afkast i fremtiden. NØGLETAL FOR ÅRETS UDVIKLING Nedenstående grafer dokumenterer vores meget tilfredsstillende aktivitetsniveau i Medlemstilvæksten i Danmarks Lungeforening har været støt stigende siden I 2014 rundede vi medlemmer, hvilket svarer til en medlemsvækst på 35%. Til sammenligning har den gennemsnitlige medlemstilgang i årene været på 7%. Vi kan således allerede i 2014 se resultatet af et øget fokus og investering i indsamlingsaktiviteter. Antallet af presseomtaler, hvor Danmarks Lungeforening var nævnt eller citeret, endte på et rekord højt niveau i I alt var foreningen nævnt eller citeret gange det tal var tilsvarende på i Dette er et helt exceptionelt niveau, som blev prioriteret højt for at understøtte arbejdet for den nationale satsning for mennesker med en lungesygdom. Således er Danmarks Lungeforening i 2014 blevet citeret i både landsdækkende radio og TV-indslag samt i mange, større artikler om lungesygdomme i landsdækkende medier. 8

6 2014 blev året, hvor vi lancerede Danmarks Lungeforenings elektroniske nyhedsbrev, som går ud til over abonnenter, der både tælle medlemmer og andre med interesse i lungesagen. Vores hjemmeside er også fortsat populær. En større synlighed på nettet er afgørende vigtig for, at man finder Danmarks Lungeforening via søgemaskiner som fx Google. Som følge af en større eksponering i 2014 både i medier og via SEO (søgemaskineoptimering) har hjemmesiden således også oplevet en stigning i antal unikke besøgende. Fra januar 2014 til januar 2015 er der sket en stigning på 63,2 %. I forbindelse med den internationale Lungedag i november satte hjemmesiden rekord med unikke besøgende. STRATEGISKE PROJEKTER OG PARTNERSKABER Vores arbejde fokuserer fortsat på at dække lungerne hele livet. I 2014 har vi arbejdet videre med at udvikle partnerskaber som samarbejdsform, da det også giver mulighed for at styrke indsatsen på hele livsaksen. Vi har i 2014 haft den glæde, at flere og flere har kontaktet os for at indgå i partnerskaber omkring projekter. Strategiske projekter Det er med stor glæde og taknemmelighed, at vi 2014 fik mulighed for at igangsætte et nyt stort projekt Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber med en støtte fra Velux Fonden. Projektet er en del af Danmarks Lungeforenings satsning i forhold til sundhedsteknologi og telemedicin, og vil, efter det er afsluttet, blive en vigtig brik til at forstå, hvordan kronisk lungesyge mennesker bedst bevarer livsmodet. Projektet afdækker unge og voksne lungesyges sociale behov, som ikke bliver mødt i dag, og det bygger videre på den viden, vi opnåede i projektet vedr. palliation til KOL-patienter fra Det projekt viste tydeligt, at følelsen af ikke at få opfyldt sine behov er stærkt medvirkende til, at man som lungepatient føler sig isoleret og ensom. Et særligt fokus vil derfor være at udvikle e-løsninger, til blandt andet mobiltelefon, tablet og computer, som skal modvirke ensomhed og følelsen af at være afskåret fra et socialt liv. Offentlige puljer I foråret 2014 udmøntede Sundhedsminitseriet en stor partnerskabspulje på 100 mio. kr. og en storrygerpulje på 5 mio. kr. Danmarks Lungeforening valgte at lægge mange ressourcer i at søge disse offentlige puljer om støtte til projekter i samarbejde med andre foreninger, organisationer og kommuner. Vi er stolte af, at vi fik søgt om støtte til 11 partnerskabsprojekter og opnåede støtte til de seks. Med disse projekter har vi fået konkret mulighed for at arbejde videre med nogle meget vigtige områder, som alle bidrager til vores vision om sundere lunger livet igennem: Sunde børn og unge i sundere boligområder Formålet med dette projekt er at mindske den sociale ulighed i sundhed ved at øge den fysiske aktivitet og lungesundheden blandt de mere end børn og unge i alderen 8-21 år, som bor i de almene boligområder i Danmark. Projektet vil ved at skabe lettilgængelige, fleksible og røgfrie gadeidrætsmiljøer styrke de unges interesse og mulighed for at deltage i den nye og voksende bevægelseskultur på gadeplan samtidig med, at de unge motiveres til et sundere liv uden rygning. Vores partnere i projektet: BL (Danmarks Almene Boliger), DS Elcobyg og GAME 9

7 Sundere erhvervsskoler et pilotprojekt i Holstebro kommune Formålet med dette projekt er at udvikle samt udbrede en projektmodel, der kan påvirke erhvervsskoleelevers tobaks-, motions- og kostvaner i sundere retning og dermed forebygge hjertekarsygdomme, lungesygdomme (oa. sygdomme) samt at frembringe viden og erfaringer som kan bruges i fremtidige projekter. Vores partnere i projektet: Hjerteforeningen, Erhvervsskolen i Holstebro og Aalborg Universitet Mere liv i lungerne og mere lighed i sundhed et stærkt samarbejde med Matas Formålet med dette projekt var at bevidstgøre flere danskere omkring deres lungefunktion, så de om nødvendigt kommer videre og bliver udredt og behandlet for lungesygdomme. Samtidig arbejdede vi for at motivere flere danskere til rygestop gennem en kort rådgivning om rygestop. Projektet blev afviklet med stor succes i to uger i oktober 2014,hvor over mennesker fik målt deres lungefunktion i 50 forskellige Matasbutikker landet over. Vores partner i projetet: Matas Sundhed for kortuddannede på arbejdspladser Formålet med dette projekt er at øge sundheden for personer med kort uddannelse, herunder særligt kortuddannede mænd, gennem en systematisk indsats på arbejdspladser, hvor ledelsen og medarbejdere aktivt inddrages i implementeringen og forankringen af sundhedsindsatsen. Vores partnere i projetet: Hjerteforeningen, Rådgivende Sociologer, Type2Dialog/Just Justesen, Weltklass og Arla Foods Gi røgen en pause Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye metoder til at nå og fastholde de kortudannede medarbejdere på arbejdspladsen i rygestop. Metoderne kan efterfølgende implementeres, så indsatsen vil være et væsentligt bidrag til at forebygge udviklingen af lungesygedomme. Vores partner i projektet: 3F Rygestop for alle - task force til fremme af røgfrihed blandt socialt udsatte Formålet med dette projekt er at øge sundheden i den danske befolkning gennem at fremme røgfrihed blandt de mest socialt udsatte, hvor rygeprævalensen er højest. Det vil ske gennem udvikling og afprøvning af en systematisk indsats for støtte på den enkelte institution til rygestop og røgfri miljøer gennem overordnet 1)en uddannet task force 2) målrettet implementering af allerede eksisterende materialer, så personale, ledelse og borgere opkvalificeres til at gennemføre og fortsætte indsatsen til rygestop og røgfrihed. Vores partnere i projektet: Københavns Kommune, Regions Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse og Syddansk Universitet. Gennem aktivitetspuljen opnåede vi endvidere støtte til dels at videreudvikle konceptet FamilieCamp for familier med lungesyge børn, der oplever at være socialt isolerede som konsekvens af barnets sygdom, og dels at udbrede kendskab til og anvendelse af vores digitale læringssite målrettet folkeskolen, Livilungerne.dk, der har til formål at motivere unge til et sundt og aktivt liv, der forebygger lungesygdom. 10

8 Stærke samarbejdspartnere Igen i år har vores goodwill ambassadør, Line Kruse, arbejdet utrætteligt for lungesagen. Hun har med sit kunstneriske tallent skabt 12 nye videoer Mærk vejret, som er nye positive historier om liv og lunger målrettet særligt børn og unge. Herudover har hun deltaget i et utal af events og begivenheder, hvor hun har sat fokus på lungerne, bl.a. i sin egen enestående præstation i Vild med Dans i efteråret. Line Kruse vil fremover bestride en bestyrelsespost i den nystiftede Børnelungefond. Hvert år afholder den danske it-virksomhed KMD Danmarks største motionstriatlon 4:18:4 i Odense, Aalborg, Aarhus, København og Kronborg, hvor distancerne er 400 m svømning, 18 km cykling og 4 km løb. I I 2014 videreudviklede vi vores positive samarbejde med KMD ved i fællesskab at sætte mere fokus på lungerne gennem stafetter og enkeltstarter for lungepatienter, pårørende, fagfolk og kendte. Sammen med Danmarks Lungeforening søsatte Henrik Slot Nielsen projekt Svøm for Liv og Lunger i sommeren 2014, og en lang række sponsorerer og bidragsydere har løbende støttet op om projektet. Henriks mål var at skabe opmærksomhed om lungesygdommen KOL, og hvor vigtig motion er for sundere lunger. Samtidigt var målet at indsamle kr. for hvert år Henriks mor levede - i alt 74 år - til Danmarks Lungeforenings arbejde. 29. august 2014 gennemførte Henrik svømmeturen med stor succes. Danmarks Lungeforening har i forbindelse med partnerskabet Røgfrit København 2025 under Københavns Kommune udviklet og afprøvet et nyt koncept, der supplerer de nuværende rygestopkurser. Det nye koncept tilføjer støtte i processen op til, under og efter rygestoppet, hvor mange oplever at mangle støtte og derfor enten ikke får gennemført et rygestop, eller falder i efter en periode med rygestop. Igen i år stor tak til vores løbende samarbejde med TrygFonden, A.P. Møller Fonden, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet samt en lang række kommuner og private virksomheder for deres støtte og samarbejde. De videnskabelige og faglige selskaber, som Danmarks Lungeforening har sekretariatsfunktion for, giver en stor værdi til foreningens arbejde. En særlig stor tak til samarbejdet med Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), som i mange sammenhænge og på en lang række andre fronter er en stærk alliance for foreningen. Danmarks Lungeforening nyder i øvrigt det positive samarbejde med landets lungespecialister, både hvad angår sygeplejersker og læger, som gør en stor indsats. LOKALFORENINGER, LOKALE OG LANDSDÆKKENDE NETVÆRK Danmaks Lungeforening værdsætter et tæt og godt samarbejde med Alfa-1 Danmark, og de landsdækkende netværk: Nye Lunger (for lungetransplanterede og ventelistepatienter), Sarkoidosenetværket, Lungefibrosenetværket, Netværk for sjældne lungesygdomme og Lungebarn (for familier med alvorligt lungesyge børn). Stadig flere engagerer sig frivilligt i Danmarks Lungeforening, især har vi oplevet en stor stigning i vores mange lokale netværksgrupper, der i 2014 nåede op på 73. En enkelt ny lokalforening kom også til. En kæmpestor tak til alle frivillige også dem som arbejder frivilligt på sekretariatet. Dette arbejde bidrager til, 11

9 at vi kan gøre en endnu større forskel i at forbedre livet for mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. KYSTSANATORIET I HJERTING Hjerting Kystsanatorium er det eneste sanatorium, som Danmarks Lungeforening fortsat ejer. Der foregår fortsat en flot udvikling her. I 2014 videreudvikledes samarbejde med både Sundhedstjenesten i Sydslesvig og Esbjerg Kommune. Stedet er i dag godkendt som social institution til at aflaste og kortvarigt have anbragte børn for danske kommuner. STIFTELSE AF BØRNELUNGEFOND Som en særlig målrettet indsats for bl.a. at øge midler til lungeforskning og generelle aktiviteter på børneog ungeområde, lykkedes det på Danmarks Lungeforenings initiativ at rejse de nødvendige midler, TDKK 250, til at stifte en Børnelungefond i 2. kvartal Børnelungefonden er en selvstændig fond, hvis formål er støtte forskning, aktiviter og rådgivning til familier med lungesyge børn og unge. En særlig tak til stifterne samt de virksomheder og private, der gjorde fonden mulig. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FREMTIDEN Med bestyrelsens beslutning om at fortsætte den offensive strategi, dels med ambitiøse målsætninger og investeringer i indsamling for at fremtidssikre en økonomisk bæredygtig lungeforening,og dels en national satsning for mennesker, der lever med en lungesygdom, som del af finanslovens sundhedsaftale er der et stærkt grundlag for de kommende år. Foreningens vækst skal fortsat komme af, at vi øger kendskabet til vores arbejde hos alle der er påvirkede af en lungesygdom, hos politikerne og i sundhedsvæsenet, men særligt at vi tiltrækker flere medlemmer og private bidragsydere, der støtter arbejdet og deltager i sammenholdet for lungesagen. Projekter inden for patientstøtte, forskning og forebyggelse vil have sekretariatets 100% dedikation, og bestyrelsen vil følge udviklingen tæt for at sikre, at vi når startegiens mål og vores vision om sundere lunger til alle i vores samfund. 12

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 04.05.2015 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsregnskab 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling torsdag den 18.

Læs mere

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Ledelsesberetning Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet

Læs mere

Danmarks Lungeforenings årsberetning 2014

Danmarks Lungeforenings årsberetning 2014 Danmarks Lungeforenings årsberetning 2014 Jeg mistede min mor efter nogle hårde år med svær lungesygdom. Jeg har på nært hold set, hvor barskt det kan være Henrik Slot Nielsen Henrik gjorde en forskel.

Læs mere

Ledelsesberetning for Lungeforeningen 2015

Ledelsesberetning for Lungeforeningen 2015 Ledelsesberetning for Lungeforeningen 2015 Lungeforeningen er en patient- og sygdomsbekæmpende forening, som arbejder for en vision om sundere lunger livet igennem. Året 2015 blev et helt særligt år, hvor

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Lungeforeningens årsberetning

Lungeforeningens årsberetning s årsberetning 2015 Victoria har mange infektioner, lungebetændelser og nærmest konstant feber. Fireårige Victoria lider af en kronisk lungesygdom og immundefekt. Victoria er hjemme mange dage om året,

Læs mere

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforening Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens årsmøde torsdag den 12. juni 2014 Dirigent Da

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning 0 Brug os Danmarks Lungeforening har flere forskellige tilbud og rådgivning, som du og dine patienter kan benytte

Læs mere

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16.

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. Lungebarn workshop Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. august 2014 PROGRAM FOR WORKSHOP Danmarks Lungeforening hvem, hvad og hvorhen?

Læs mere

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum En helhed i behandling og i hverdagslivet! Fra ensomhed til livsmod gennem

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Lunge-monolog hospitalet. https://www.youtube.com/watch?v=lljdrsezyb0&feature=player_embedded Samarbejde med og om patienten Praktiserende læge

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforening Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygd stiftet 1901 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens årsmøde den 6. juni 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 BRED ENIGHED BLANDT SUNDHEDSPERSONALET: TELEMEDICIN BIDRAGER POSITIVT TIL BEHANDLING AF KOL KOL PATIENTER

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

Opskriften på det gode netværk

Opskriften på det gode netværk Opskriften på det gode netværk Det gode netværk har 3 ben Tovholdere Kommune Netværk Danmarks Lungeforening En netværksgruppes start Starten på et netværk er oftest via en fagperson i kommunens sundhedscenter,

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Online støtte hjælper lungesyge mennesker ud af ensomhed. Fokus på applikationen: En god snak

Online støtte hjælper lungesyge mennesker ud af ensomhed. Fokus på applikationen: En god snak Online støtte hjælper lungesyge mennesker ud af ensomhed Fokus på applikationen: En god snak Ramme: Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber Baggrund: Projektet er baseret på Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon Røgfri Fremtid En umulig opgave? De unge går på tværs af kommunegrænser Ungdomsuddannelserne har nok at se til Kommunale forebyggere har nok at se til

Læs mere

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Bliv en vinder uden tobak Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Færre 15-årige ryger 15-årige, der ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere,

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17 RØGFRI FREMTID 2030 Sund By Netværket Tobakstemagruppe 12-12 Knudshoved 22/5-17 Stagnation 100 80 Mænd Alle Kvinder 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Styrker og svagheder i DK Styrker:

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Historisk tilbageblik og visionært

Historisk tilbageblik og visionært 10 år med forebyggelse i kommunerne Historisk tilbageblik og visionært fremsyn Astrid Blom, Sundhedsstyrelsen og Jørgen Falk, tidligere Sundhedsstyrelsen Vores disposition Milepæle i den tobaksforebyggende

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Nyt fra Lungebarn, Lungeforeningen og Børnelungefonden

Nyt fra Lungebarn, Lungeforeningen og Børnelungefonden Nyt fra Lungebarn, Lungeforeningen og Børnelungefonden PROGRAM Walk and talk Nyt fra Lungebarn, LF og Børnelungefonden Pause Rådgivning workshop Drøftelse af familieaktiviteter FOKUS PÅ BØRN OG UNGE GAME

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre!

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt 20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! De sidste fire år har været ned ad bakke. Jeg var aktiv hver dag, kunne gå ud, cykle,

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Lungeforenlngen og Matas l kampen mod lungesygdomme 600.000 danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Tjek lungerne, før det er for sent

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække!

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Konferencen Er hygiejnen hjemme? Rådet for bedre hygiejne, Christiansborg 10.sep. 2015 Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Sundhedsfaglig

Læs mere

Vil pa'enter og pårørende have innova'on?

Vil pa'enter og pårørende have innova'on? Vil pa'enter og pårørende have innova'on? Ja, det vil de da!.og hvad kræver det så? Vi er mange, der skal gøre noget nyt!.og noget af det sammen Pa'ent Tilgængelighed Centralisering Sammenhæng Helhed Fokus

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Organisationspulje

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Organisationspulje Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Organisationspulje 1. Indsatsens titel: 2. Baggrund og vision for indsatsen: Gi røgen en pause udvikling af metoder til at styrke kortuddannede medarbejdere på arbejdspladsen

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Sundhedsplan 2016-2018 - Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Kultur- og Sundhedsudvalget 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Sundhedsplan 2016-2018 Disposition Status på indsatser

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft Foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 3. november 2015 Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere