Strategi Mere Mødrehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp"

Transkript

1 Strategi Mere Mødrehjælp

2 FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON ,

3 Strategi Mere Mødrehjælp

4 4 Mødrehjælpens strategi hedder Mere Mødrehjælp, fordi vi skal hjælpe flere i de kommende år, men også fordi vi skal lave Mødrehjælp på nye måder. Strategien blev udarbejdet og vedtaget i 2012, trådte i kraft 1. januar 2013 og gælder til udgangen af Mødrehjælpens nye strategi Mere Mødrehjælp bygger videre på strategien Vi tror på dig , hvis primære målsætninger var udvikling af nye, resultatbaserede indsatser for målgruppen og styrkelse af fortalervirksomheden. På begge områder er Mødrehjælpen kommet meget langt og målene med strategien er i vid udstrækning opnået i dag. Mødrehjælpen har opnået en stærk position og bred anerkendelse i det velfærdspolitiske system, blandt andet fordi Mødrehjælpen har været firstmover med udvikling af resultatbaserede indsatser, der viser kvaliteten og effekten af organisationens rådgivnings- og behandlingsindsatser, samt med sociale cost-benefit-analyser, der viser den store samfundsøkonomiske og menneskelige værdi af organisationens arbejde.

5 «Udfordringer og muligheder Den finansielle krise og velfærdsstatens udfordringer har imidlertid skabt markante ændringer i vilkårene for Mødrehjælpen. Der er indtægtskilder, som svinder, og nye muligheder, som opstår og i Mødrehjælpen er der både udfordringer og stort potentiale for at imødegå udfordringerne og udnytte mulighederne. På en række områder har Mødrehjælpen allerede taget initiativ til at imødegå udfordringerne og udnytte mulighederne. Det gælder satsningen på rekrutteringen af nye bidragydere via telemarketing, udvikling af ny vision for det frivillige arbejde og indsatsen for at indgå partnerskaber med kommuner. Strategien har fire temaer 1. Mere Mødrehjælp på nye måder frivilligt, digitalt og i partnerskaber 2. En bæredygtig økonomi for Mødrehjælpen 3. Fortsætte og styrke Mødrehjælpens rolle som fortaler, politikudvikler og samarbejdspartner 4. En organisation med kompetencer og ressourcer, der understøtter strategien Men der skal arbejdes målrettet for at få mere ud af potentialet, og det er omdrejningspunktet for strategien Fire temaer Strategien Mere Mødrehjælp udgøres af følgende fire temaer, som hver især vil blive introduceret efter præsentation af Mødrehjælpens formål, vision og målgruppe. Vi skal hjælpe flere sårbare og udsatte børnefamilier ved at udvikle nye måder at hjælpe på og ved at skabe et mere stabilt og bæredygtigt fundament for vores aktiviteter, ved at være en indflydelsesrig og synlig fortaler, ved at være til stede flere steder i landet og så ønsker vi til stadighed at forbedre den hjælp, vi yder.

6 6 Mødrehjælpens formål Mødrehjælpen har til formål:» At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår» At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for gravides og børnefamiliers levevil-kår» At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper «Mødrehjælpens vision er et samfund, der giver trygge og udviklende rammer for gravide, forældre og børn. Et samfund med lighed i frihed og hvor gravide, børn og forældres værdighed respekteres. Et åbent og demokratisk samfund, der bygger på både personligt ansvar og stærke fællesskaber.

7 7 Vi kæmper for at:» Alle gravide og familier i sårbare situationer skal have mulighed for hurtig og kvalificeret hjælp til at løse deres problemer» Alle voldsudsatte familier skal have mulighed for at få en kvalificeret behandling» At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper» Alle unge mødre skal have en uddannelse og et arbejde» Alle forældre skal have mulighed for at få parrådgivning for at forebygge skilsmisser og skilsmisserådgivning for at forebygge konflikter i skilsmisser» Alle nybagte mødre, som har eller er i risiko for at udvikle fødselsdepression, skal tilbydes kvalificeret behandling Mødrehjælpens målgruppe Mødrehjælpen er til for alle gravide og børnefamilier, der har behov for rådgivning om sociale, sundhedsmæssige, økonomiske og uddannelsesmæssige problemer. I vores personlige rådgivning og særlige programmer prioriterer vi sårbare og udsatte gravide og børnefamilier. Vi forstår socialt udsatte som mennesker, der er i en livssituation, der er svær for personen at styre til egen fordel, og som indeholder en overhængende risiko for decideret udstødelse, mens socialt sårbare er i en livssituation, der indeholder en række skrøbeligheder, som i kombination med yderligere negative omstændigheder risikerer at tippe balancen. Socialt udsatte hhv. sårbare er placeret som følger på et spektrum mellem socialt integrerede og socialt udstødte: Socialt integrerede socialt sårbare socialt udsatte socialt udstødte Kilde: Jørgen Elm Larsen m.fl. for Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte

8 Strategiens fire temaer

9 9 Mere Mødrehjælp på nye måder frivilligt, digitalt og i partnerskaber 1 Mødrehjælpen hjælper stadig flere familier. Fra 2008 til 2012 steg antallet af henvendelser fra til , hvilket svarer til en stigning på hele 58 %. Mødrehjælpen har også udviklet en model for resultatbaseret rådgivning og behandling i strategiperioden , der gør det muligt at måle og forbedre resultaterne af indsatserne og på samme tid styrke faglighed og læring i organisationen. Resultatbaseret arbejde er i dag forankret i organisationens drift og implementeret i flere store projekter, som viser positive effekter for deltagerne. I strategiperioden skal Mødrehjælpen hjælpe endnu flere sårbare og udsatte børnefamilier ved at være til stede flere steder i landet, ved at udvikle nye måder at hjælpe på og ved at skabe et mere stabilt og bæredygtigt fundament for rådgivningsaktiviteterne og så skal organisationen til stadighed forbedre den hjælp, der ydes. Flere frivillige og flere lokalforeninger Vi skal have flere frivillige og flere lokalforeninger og vi skal bruge flere forskellige frivillige på nye måder. Der er i disse år et stort fokus på civilsamfundets rolle i udvikling af velfærdsstaten, og det har skabt rum for at tænke frivillighed ind i velfærdsydelserne. Det skaber muligheder for Mødrehjælpen som samarbejdspartner til det offentlige, og det gør det oplagt at integrere og kvalificere det frivillige potentiale i højere grad i udviklingen og udførelsen af rådgivningsaktiviteterne. Derfor skal Mødrehjælpen i strategiperioden i endnu højere grad tænke frivillige ind i udviklingen af nye koncepter og projekter.

10 10 Det frivillige potentiale viser sig også i en udvikling, hvor der i stigende omfang bliver gjort brug af frivillige professionelle dvs. frivillige, der bruger deres faglighed/erfaring som en del af de professionelle rådgivnings- og behandlingsindsatser eller i aktiviteter, der er frivilligt baserede, men som har en lærende og/ eller rådgivende karakter, som det fx er tilfældet med Mødrehjælpens koncept FamilieSamvirket. Denne udvikling skal bruges til at skabe mere Mødrehjælp både geografisk og på nye måder og kunne trække på langt flere frivillige ressourcer end i dag. Derfor skal Mødrehjælpen udfordre grænserne mellem det frivillige og det professionelle uden at slække på det faglige niveau ved at integrere frivillighed i rådgivnings- og behandlingsindsatserne og udvikle flere veldefinerede frivillige koncepter med lærende, rådgivende aktiviteter, som kan varetages af frivillige med professionelle kompetencer. Nogle steder i landet er der langt til Mødrehjælpen. Derfor skal der oprettes flere lokalforeninger, som bidrager med vigtige sociale og nogle steder lærende og rådgivende aktiviteter samt øget tilgængelighed og synlighed for hele Mødrehjælpen. Nogle steder i landet er der langt til Mødrehjælpen. Derfor skal der oprettes flere lokalforeninger, som bidrager med vigtige sociale og nogle steder lærende og rådgivende aktiviteter samt øget tilgængelighed og synlighed for hele Mødrehjælpen. Digital mødrehjælp Vi skal tilbyde digital Mødrehjælp. Mere frivillig, lokal Mødrehjælp og nye partnerskaber vil give Mødrehjælpen kontakt til flere børnefamilier flere steder i landet. Men det er nødvendigt at se på flere muligheder for at få kontakt til nogle af de sårbare familier, vi ikke har kontakt til i dag enten fordi vi ikke er til stede geografisk, der hvor de er, eller fordi vi ikke har den type hjælp, de efterspørger. For at nå flere geografisk og aldersmæssigt skal Mødrehjælpen derfor i strategiperioden udvikle digitale rådgivningsprodukter som et supplement til den traditionelle ansigt-til-ansigt-rådgivning.

11 11 Med skabelsen af Familiens Hus har Mødrehjælpen allerede taget vigtige skridt i udviklingen af partnerskaber... En bæredygtig økonomi for Mødrehjælpen 2 Partnerskaber Vi skal udvikle nye partnerskaber. Den finansielle krise har slanket satspuljen og skærpet udgiftsstyringen i det offentlige. Det påvirker Mødrehjælpens mulighed for at få finansieret organisationens aktiviteter og sammenholdt med behovet for at skabe et mere stabilt fundament for aktiviteterne, er det nødvendigt, at Mødrehjælpen finder en forretningsmodel, der er økonomisk bæredygtig og som er fremtidssikret i forhold til de vilkår, Mødrehjælpen skal virke under i de kommende år. Med skabelsen af Familiens Hus har Mødrehjælpen allerede taget vigtige skridt i udviklingen af partnerskaber, som koordinerer Mødrehjælpens helhedsorienterede indsatser med kommunernes indsatser, men det er nødvendigt at videreudvikle modellen, så den bliver uafhængig af statslige midler og mere fleksibel at implementere. I strategiperioden er det derfor en vigtig udviklingsopgave at udvikle flere og nye partnerskaber. Et vigtigt mål med strategien er at skabe et mere stabilt og bæredygtigt fundament for organisationens aktiviteter. Gennem de seneste år har Mødrehjælpen opnået meget store satspuljebevillinger, som har gjort organisationen i stand til at hjælpe mange sårbare og udsatte familier med professionel rådgivning og behandling og samtidig udvikle og implementere resultatbaseret styring i organisationens drift. Bevillingerne har dog bevirket, at en forholdsvis stor del af organisationens aktiviteter er funderet på midlertidige bevillinger. Fremadrettet skal flere af aktiviteterne udvikles og drives i partnerskaber, som skaber grundlag for forankrede indsatser.

12 12 Dertil skal det store potentiale for at styrke indsamlingsarbejdet udnyttes bedre. Danskerne giver årligt 3,5 milliarder kroner til velgørenhedsarbejde, og Mødrehjælpens har potentiale til at opnå langt flere indtægter fra indsamlingsaktiviteter. I strategiperioden skal der derfor fortsat satses markant på indsamling både traditionel fundraising, telemarketing, erhvervsfundraising og kampagneaktiviteter. En styrket indsamlingsindsats skal understøttes af en styrket kommunikationsindsats, som skal øge kendskabet og den folkelige opbakning til Mødrehjælpen, samt en ny digital platform, som vil give flere muligheder for kontakt til potentielle bidragydere og gøre det lettere at give støtte til Mødrehjælpen. Strategien skal således skabe rammer for en stabil, bæredygtig og uafhængig organisation, som er understøttet af en professionel organisation, der har kompetencer og kapacitet til at udvikle og understøtte organisationens drift og udvikling. Med fortalerarbejdet skaber Mødrehjælpens folkelig og politisk forståelse for og opbakning til sårbare og udsatte familier og påvirker lovgivningen for at forbedre målgruppens vilkår og muligheder i samfundet. Den forrige strategis fokus på fortalerarbejdet har gjort Mødrehjælpen til en anerkendt og efterspurgt sparringspartner for både politikere og embedsmænd og i forhold til både strategisk politikudvikling og konkrete politiske processer på social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. I strategiperioden skal Mødrehjælpen fortsat styrke og udvikle fortalerarbejdet og påvirke politikudvikling og lovgivning både via direkte dialog med beslutningstagere og via mere synlige og offensive processer, som understøttes af en strategisk kommunikationsindsats. I strategiperioden skal der fortsat satses markant på indsamling både traditionel fundraising, telemarketing, erhvervsfundraising og kampagneaktiviteter. Fortsætte og styrke Mødrehjælpen rolle som fortaler, politikudvikler og samarbejdspartner 3

13 13 Udvikling af nye koncepter for mødrehjælp både fagligt og organisatorisk og både internt i Mødrehjælpen og i partnerskaber med kommuner eller organisationer styrker Mødrehjælpen og er på samme tid forbillede for en generel udvikling og styrkelse af både private og offentlige indsatser for målgruppen. I strategiperioden skal der fortsat være fokus på den interessevaretagelse, som udspringer af udvikling af nye koncepter og organiseringer af indsatsen både i form af nye partnerskabsformer, udforskning af mulighederne fx i sociale obligationer samt fortsat udveksling af viden og ideer i både ind- og udland. Den udvikling af frivilligområdet, rådgivningsindsatserne og flere og nye partnerskaber, som strategien lægger op til, forudsætter, at Mødrehjælpens frivillige, medarbejdere og ledere løftes til at kunne levere under stadigt ændrede vilkår og på et stadigt højere niveau. I strategiperioden er der fokus på at udvikle og styrke kompetencerne på alle niveauer i Mødrehjælpen både på det frivillige og professionelle område og på tværs af de to. I Mødrehjælpens rådgivninger skal ledelsen og de faglige medarbejdere udvikles og styrkes til at kunne sikre implementering af og høj faglig kvalitet i nye koncepter og partnerskaber. Rammerne for resultatbaseret rådgivning og behandling skal styrkes og udvikles til at kunne understøtte, at flere af Mødrehjælpens aktiviteter finder sted i komplekse udviklingsprojekter og partnerskaber. En organisation med kompetencer og ressourcer, der understøtter strategien 4 På det frivillige område skal kompetencerne kortlægges og udvikles alle frivillige, som har rådgivnings- eller undervisningsfunktion overfor brugerne, skal indgå i et udviklingsprogram, der skal planlægges og gennemføres kurser og uddannelse for bl.a. frivillige bestyrelsesmedlemmer, og der skal udvikles rekrutteringsredskaber og introduktionsforløb for nye frivillige.

14 14 Mere Mødrehjælp Det er brugernes behov, som er rettesnor i strategien Mere Mødrehjælp hvad enten der er tale om flere lokalforeninger, kompetenceudvikling af medarbejdere og frivillige eller styrkelse af indsamlingsindsatsen, så er det mere og bedre Mødrehjælp til brugerne, der er sigtet. Vores fremtidige succes afhænger af, om vi formår at udfordre os selv og er parate til at forstå Mødrehjælpen på nye måder. Vi skal finde de uudnyttede ressourcer og tilpasse vores organisation til de nye vilkår.

15 2013 MØDREHJÆLPEN DESIGN IT S ALL ABOUT

16

Gør Danmark demensvenlig

Gør Danmark demensvenlig Gør Danmark demensvenlig fra folkesygdom til folkesag Alzheimerforeningens strategi og indsatsområder 2015 2018 Demens er i dag en folkesygdom. 70 90.000 personer i Danmark lider af Alzheimers Sygdom,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere