Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //"

Transkript

1 Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page 15-17

3 OBH Nordica Percolator Før brug Før percolatoren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Før percolatoren tages i brug første gang, skal indersiden af percolatoren, kaffebeholderen, sien og stigrøret rengøres i varmt vand. Skyl delene grundigt, og lad dem tørre. OBS! Nedsænk aldrig percolatoren eller ledningen i vand! 1 2 Apparatet består af følgende dele 1. Plastknop 2. Låg 3. Si 4. Kaffebeholder 5. Stigrør 6. Percolator 7. Vandstandsmåler 8. Kontrollampe Sådan bruges percolatoren 1. Sørg for at stikket ikke er sat i stikkontakten. Fjern låg, stigrør og kaffebeholder. Fyld den ønskede mængde koldt vand i percolatoren. Fyld aldrig så meget vand i beholderen, at MAX markeringen (12 dl) overstiges. Tilslut ikke percolatoren endnu. 2. For at undgå kaffegrums i percolatoren, skylles kaffebeholderen med koldt vand. Afmål den ønskede mængde kaffe i kaffebeholderen (1 mål per kop). Undlad at fylde kaffe helt op til kanten. Fordel kaffen jævnt. Monter sien på kaffebeholderen, og stik stigrøret gennem kaffebeholderen og sien. Placer stigrøret sammen med kaffebeholderen med sien i percolatoren. Ved at dreje let på stigrøret kontrolleres det, at det er korrekt placeret i bunden. Placer låget på percolatoren. 3. Sæt ledningen i percolatoren, og sæt derefter stikket i stikkontakten. Når brygningen er færdig, tændes kontrollampen som tegn på, at percolatoren er slået over på holde-varm funktion. Kaffens temperatur bibeholdes til ledningen tages ud af apparatet. Sørg for forinden at have taget stikket ud af stikkontakten. Vigtigt! Vær opmærksom på, at der er vand i percolatoren inden den kobles til. Start aldrig percolatoren uden vand! Brug aldrig varmt vand, da dette vil resultere i tynd kaffe! 8 3

4 Når kaffeniveauet i percolatoren er under 0,5 dl, bør stikket tages ud af stikkontakten for at undgå at kaffen brænder på. OBS! Stikket skal tages ud af stikkontakten for at slukke percolatoren. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Nedsænk aldrig percolatoren, ledningen eller stikket i vand. Det er vigtigt at percolatoren rengøres omhyggeligt efter brug. Selv en lille smule kaffegrums kan resultere i dårlig og bitter smag ved næste brygning. Vær specielt omhyggelig med at rengøre fordybningen og møtrikken i kaffebeholderen. Enhver form for bundfald (aflejring) kan resultere i at den automatiske tænd-og-sluk funktion aktiveres for hurtigt, hvilket kan påvirke kaffens styrke og temperatur. De enkelte dele bør ikke vaskes i opvaskemaskine. Ydersiden af percolatoren rengøres med en fugtig klud og eftertørres grundigt. Anvend aldrig kemiske rengøringsmidler eller andre midler, der kan ridse overfladen. Hvis percolatoren ikke anvendes over længere tid, skal kaffebeholderen, sien, stigrøret og låget opbevares separat. Derved forhindres evt. bismag, som kan opstå under opbevaringen. Afkalkning På grund af det hårde danske vand er det nødvendigt at afkalke percolatoren med jævne mellemrum for at undgå, at varmeelementet kalker til. Anvend ikke kemikalier i percolatoren, men udelukkende vineddike eller citron. Citron Fyld percolatoren med 1 liter vand og saften af 1 citron. Start percolatoren og lad den stå i 30 minutter. Lad den køle af, inden percolatoren skylles grundigt. Vineddike Fyld percolatoren med 1 liter vineddike og lad det stå 1 time uden at starte percolatoren. Gentag proceduren om nødvendigt. Skyl percolatoren grundigt. 4 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. El-apparater må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Anvend kun den tilhørende kontaktplade. 6. Fjern altid percolatoren fra kontaktpladen, inden der fyldes vand i. 7. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.

5 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 12. Før percolatoren tændes, skal det sikres, at låget sidder korrekt. 13. Fjern aldrig låget under brygning. 14. Stikket skal tages ud af stikkontakten for at slukke for percolatoren/kontaktpladen. 15. Apparatet er forsynet med et sikkerhedssystem, der sikrer, at percolatoren slukker, såfremt den anvendes uden vand. I fald dette sker, tages stikket ud ad stikkontakten og apparatet køler af, inden der atter fyldes vand i percolatoren. 16. Overskrid ikke MAX markeringerne på percolatorens eller kaffebeholderens vandstandsmål. 17. Advarsel! Hvis percolatoren fyldes med en vandmængde, der overstiger MAX markeringen, kan percolatoren koge over, og kogende vand kan komme op af tuden. 18. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 19. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 20. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende omgivelser så som: - Personalerum, kontorer og andre arbejdsmæssige omgivelser - Bondegårde - Kunder på hoteller, moteller, vandrehjem og andre beboelsesmæssige omgivelser 21. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 2399, 2436, V vekselstrøm, 800 W Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica Percolatorbryggare Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första gången, skall insidan av bryggaren, kaffebehållaren, silen och stigarröret rengöras i varmt vatten. Skölj noga och låt delarna torka. OBS! Sänk aldrig ner bryggaren eller sladden i vatten! 1 2 Apparatens delar 3 1. Plastknopp 2. Lock 4 3. Sil 4. Kaffebehållare 5 5. Stigarrör 6. Bryggare 7. Nivåmätare 8. Signallampa 7 6 Användning 1. Se till att kontakten inte sitter i vägguttaget. Ta bort lock, stigarrör och kaffebehållare. Fyll bryggaren med önskad mängd kallt vatten. Fyll aldrig över MAX markeringen (12 dl). Anslut inte bryggaren än. 2. Skölj kaffebehållaren med kallt vatten för att förhindra att kaffesump faller ned i bryggaren. Mät upp kaffet (1 mått per kopp) i kaffebehållaren, fyll ej på ända upp till kanten. Fördela kaffet jämnt. Sätt på silen på kaffebehållaren och stick upp stigarröret genom kaffebehållaren och silen. Placera stigarröret tillsammans med kaffebehållaren med silen i percolatorn, kontrollera att stigarröret är korrekt placerat i botten genom att lätt vrida på det. Placera locket på bryggaren. 3. Sätt i sladden i bryggaren och därefter kontakten i ett vägguttag. När bryggningen är klar tänds signallampan som signalerar att den har slagit om till värmehållning. Kaffets temperatur bibehålls tills du drar ur sladden ur apparaten. Kom även ihåg att dra ur kontakten ur vägguttaget. 8 6

7 Viktigt! Var alltid noga med att det finns vatten i bryggaren innan den kopplas på. Starta aldrig bryggaren utan vatten! Använd aldrig varmt vatten då detta resulterar i svagt kaffe! När nivån i bryggaren är under 0,5 dl bör du dra ur sladden för att undvika att kaffet bränns vid. OBS! Du måste dra ur sladden från vägguttaget för att stänga av percolatorbryggaren. Rengöring och skötsel Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Sänk aldrig ner bryggaren, sladden eller kontakten i vatten. Det är viktigt att bryggaren rengörs ordentligt efter användning. T o m en liten mängd gammal kaffesump kan förorsaka dålig och bitter smak vid nästa bryggning. Var särskilt noga med att rengöra fördjupningen och muttern i behållaren. All form av bottensats (avlagring) i fördjupningen kan resultera i att den automatiska avoch påslagningen sker för snabbt och kan därmed påverka styrkan och temperaturen på kaffet. Delarna bör inte diskas i diskmaskin. Utsidan av bryggaren rengörs med en lätt fuktad trasa och eftertorkas noga. Använd aldrig kemiska rengöringsmedel eller andra medel med repande effekt. Om bryggaren inte skall användas under en längre period, förvara då kaffebehållaren, silen, stigarröret och locket separat. Detta förhindrar att någon form av bismak uppstår under förvaringen. Avkalkning Om du har extremt hårt vatten kan det bli nödvändigt att kalka av percolatorbryggaren med jämna mellanrum för att undvika att elementet täcks av kalkavlagringar. Använd inte kemikalier i bryggaren utan använd vinäger eller citron. Citron Fyll percolatorn med 1 liter vatten och saft från 1 citron. Starta bryggaren och låt stå i 30 minuter. Låt svalna innan du ur sköljer bryggaren noggrannt. Vinäger Fyll percolatorn med 1 liter vinäger och låt stå i 1 timme utan att starta bryggaren. Upprepa om det behövs. Skölj noga efteråt. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen innan användning och spara den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Doppa aldrig apparaten eller kontaktplattan i vatten eller andra vätskor. 5. Använd endast den kontaktplatta som levereras med produkten. 6. Ta alltid bort bryggaren från kontakplattan innan du häller vatten i den. 7. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 7

8 8. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 10. Placera inte apparaten i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 12. Innan du startar bryggaren, kontrollera att locket sitter på ordentligt. 13. Ta aldrig av locket under bryggning. 14. Du måste dra ur sladden från vägguttaget för att stänga av percolatorbryggaren/kontaktplattan. 15. Apparaten är utrustad med ett säkerhetssystem som gör att apparaten slår av om den används utan vatten. Om detta händer, dra ur kontakten och låt apparaten svalna innan du fyller på med vatten igen. 16. Överskrid inte MAX markeringen på bryggarens nivåmätare och i kaffebehållaren. 17. Varning! Om bryggaren fylls med vatten över MAX-markeringen kan bryggaren koka över och kokande vatten komma ur pipen. 18. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 19. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 20. Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande såsom: - Personalrum, kontor och andra arbetsmiljöer - Bondgårdar - Kunder på hotell, motell, vandrarhem och andra bostadsmiljöer 21. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 2399, 2436, V växelström, 800 W 8 Rätt till löpande ändringar förbehålles.

9 OBH Nordica Perculator Før bruk Før perculatoren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Før perculatoren tas i bruk for første gang, skal innsiden av beholderen, kaffebeholderen, silen og stigerøret vaskes i varmt vann. Skyll nøye og la delene tørke. OBS! Senk aldri bryggeren, ledningen eller pluggen i vann eller andre væsker! 1 Apparatets deler 2 1. Plast knapp 2. Lokk 3 3. Sil 4 4. Kaffebeholder 5. Stigerør 6. Beholder 5 7. Nivåmåler 8. Signallampe Bruk 1. Påse at pluggen ikke sitter i kontakten. Ta av lokk, stigerør og kaffebeholder. Fyll beholderen med ønsket mengde kaldt vann. Fyll aldri over MAX-markeringen (12 dl). Vent med å sette i pluggen. 2. Skyll kaffebeholderen med kaldt vann for å forhindre at kaffegrut faller ned i den. Mål opp kaffen (1 mål pr. kopp) i kaffebeholderen, men ikke helt opp til kanten. Fordel kaffen jevnt. Sett silen på kaffebeholderen og stikk stigerøret opp gjennom kaffebeholderen og silen. Sett stigerøret sammen med kaffebeholderen med silen i perculatoren, kontroller at stigerøret er korrekt plassert i bunnen ved å vri lett på det. Sett lokket på beholderen. 3. Sett ledningen i perculatoren og deretter pluggen i kontakten. Når traktingen er klar, tenner signallampen som viser at perculatoren har slått over til holde varm funksjonen. Kaffens temperatur beholdes til du løfter beholderen bort fra kontaktplaten eller trekker ut pluggen. Husk å ta pluggen at av kontakten i veggen. 9

10 10 Viktig! Vær alltid nøye med at det er fylt vann i beholderen før du kopler til strøm. Sett aldri på perculatoren uten vann! Bruk aldri varmt vann, da dette resulterer i svak kaffe! Når nivået i beholderen er under 0,5 dl bør man ta pluggen ut av kontakten for å hindre at kaffen blir svidd. OBS! Du må trekke pluggen ut av kontakten for å slå av perculatoren. Rengjøring og vedlikehold Trekk alltid ut pluggen før rengjøring. Dypp aldri beholderen, ledningen eller pluggen ned i vann eller andre væsker. Det er viktig at beholderen rengjøres ordentlig etter hver gangs bruk. Selv en liten mengde gammel kaffegrut kan forårsake dårlig og bitter smak ved neste trakting. Vær spesielt nøye med å rengjøre fordypningen og mutteren i beholderen. Alle gamle rester (avleiringer) i fordypningen kan resultere i at den automatiske av- og på mekanismen skjer for raskt og kan derved påvirke styrken og temperaturen på kaffen. Delene bør ikke vaskes i oppvaskmaskin. Utsiden av beholderen tørkes av med en lett fuktet klut og ettertørkes nøye. Bruk aldri kjemiske rengjøringsmidler eller andre midler med ripende effekt. Hvis perculatoren ikke skal brukes over en lengre periode, oppbevar da filteret, silen og lokket separat. Dette forhindrer at det kan bli en bismak under oppbevaringen. Avkalkning Dersom man har ekstremt hardt vann kan det bli nødvendig å avkalke perculatoren med jevne mellomrom for å hindre at elementet dekkes av kalkavleiringer. Bruk eddik eller sitron og ikke kjemikalier i beholderen. Sitron Fyll perculatoren med 1 liter vann og saften fra 1 sitron. Start apparatet og la det stå i 30 minutter. La perculatoren bli kald før den skylles nøye. Eddik Fyll perculatoren med 1 liter eddik 7% og la det stå 1 time uten å starte apparatet. Gjenta dersom det er nødvendig. Skyll nøye etterpå. Sikkerhet og el-apparater 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelse i bruken, etter bruk, når det settes deler på, tas deler av og før rengjøring og vedlikehold. 4. Dypp aldri apparatet eller kontaktplaten ned i vann eller andre væsker. 5. Bruk bare den kontaktplaten som leveres med apparatet. 6. Ta alltid bort beholderen fra kontaktplaten før du heller i vann. 7. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 8. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el-apparater.

11 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun brukes under oppsyn. 12. Før du starter traktingen, kontroller at lokket sitter ordentlig på. 13. Ta aldri av lokket under tillagingen av kaffen. 14. Du må alltid trekke pluggen ut av kontakten for å stenge/slå av produktet. 15. Produktet er utstyrt med et sikkerhetssystem som gjør at produktet slår seg automatisk av hvis den settes på uten vann. Hvis dette skjer, trekk pluggen ut av kontakten og la produktet bli avkjølt før du fyller på vann igjen. 16. Ikke overskrid MAX-markeringen på produktets nivåmåler og i kaffebeholderen. 17. Advarsel! Hvis trakteren fylles med vann over MAX-markeringen, kan den koke over og kokende vann komme ut av tuten. 18. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 19. Det anbefales at el-installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI-rele-brytestrøm maks. 30 ma). Kontakt evt. en autorisert el-installatør. 20. Dette apparatet er beregnet til bruk i husholdninger slik som: - Personalrom, kontor og andre arbeidsplasser - Bondegårder - Kunder på hotell, motell, herberger og andre bosteder 21. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica 2399, 2436, V Vekselstrøm, 800W Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica -perkolaattorikeitin Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Puhdista keittimen sisäpinnat, kestosuodatin, sihti sekä nousuputki lämpimällä vedellä ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa. Huuhtele huolellisesti ja anna osien kuivua. HUOM! Älä upota laitetta tai liitosjohtoa veteen! 1 2 Laitteen osat 1. Muovinuppi 3 2. Kansi 3. Sihti 4. Kestosuodatin 4 5. Nousuputki 6. Keitin 5 7. Vesimäärän osoitin 8. Merkkivalo 6 7 Käyttö 1. Varmista, että pistotulppa ei ole liitetty pistorasiaan. Irrota kansi, nousuputki ja kestosuodatin paikaltaan. Kaada haluttu määrä kylmää vettä keittimeen. Älä ylitä MAXmerkintää (12 dl). Älä vielä kytke laitetta päälle. 2. Huuhtele kestosuodatin kylmällä vedellä, jotta kahvijauhetta ei joudu keittimeen. Lisää kahvijauhe (1 mitallinen kuppia kohden) kestosuodattimeen, mutta älä kuitenkaan täytä reunaan asti. Tasoita kahvijauhe. Aseta sihti kestosuodattimen päälle ja työnnä nousuputki kestosuodattimen ja sihdin läpi. Aseta nousuputki kestosuodattimen ja sihdin kanssa keittimeen. Käännä nousuputkea kevyesti tarkistaaksesi, että se on asettunut oikein paikalleen keittimen pohjalle. Kiinnitä kansi keittimeen. 3. Liitä liitosjohto laitteeseen ja sen jälkeen pistotulppa pistorasiaan. Kun kahvi on valmista, syttyy merkkivalo. Tämä on merkkinä siitä, että laite on vaihtanut lämpimänäpitoon. Keitin ylläpitää kahvin oikeaa lämpötilaa niin kauan kunnes irrotat liitosjohdon laitteesta. Muista myös irrottaa pistotulppa pistorasiasta. 8 12

13 Tärkeää! Varmista aina, että keittimessä on vettä ennen kuin kytket laitteen päälle. Älä milloinkaan käynnistä laitetta tyhjänä! Älä laita keittimeen lämmintä vettä, jotta kahvista ei tulisi laihaa! Kun kahvia on jäljellä enää alle 0,5 dl, tulee liitosjohto irrottaa laitteesta, jottei kahvi pala kiinni. HUOM! Pistotulppa tulee irrottaa pistorasiasta keittimen kytkemiseksi pois päältä. Puhdistus ja hoito Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä upota keitintä, liitosjohtoa tai pistotulppaa veteen. Keittimen huolellinen puhdistus käytön jälkeen on erittäin tärkeää. Jopa pienikin määrä vanhaa kahvijauhetta voi saada aikaan pahan ja kitkerän maun seuraavalla suodatuskerralla. Puhdista huolellisesti keittimen pohjalla oleva syvennys ja mutteri. Kaikenlainen syvennykseen jäänyt pohjasakka (kerrostumat) saattaa aiheuttaa sen, että laitteen automaattinen kytkeytyminen päälle ja pois päältä tapahtuu liian nopeasti. Tämä vaikuttaa kahvin vahvuuteen ja lämpötilaan. Osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Laitteen ulkopinnat puhdistetaan kostealla liinalla ja kuivataan sen jälkeen huolellisesti. Älä käytä kemiallisia tai muunlaisia hankaavia puhdistusaineita. Mikäli laite on pois käytöstä pidemmän aikaa, säilytä kestosuodatinta, sihtiä, nousuputkea ja kantta toisistaan erillään. Näin ei pääse syntymään minkäänlaista sivumakua säilytyksen aikana. Kalkinpoisto Mikäli alueellasi on erittäin kalkkipitoista vettä, on tarpeellista suorittaa kalkinpoisto säännöllisin väliajoin, jottei vastukseen pääse muodostumaan kalkkia. Käytä kalkinpoistoon väkiviinaetikkaa tai sitruunaa, älä kemiallisia kalkinpoistoaineita. Sitruuna Kaada keittimeen 1 l vettä ja lisää 1 sitruunan mehu. Käynnistä laite ja anna vaikuttaa 30 minuutin ajan. Anna laitteen jäähtyä ennen sen huolellista huuhtelemista. Väkiviinaetikka Kaada keittimeen 1 l väkiviinaetikkaa ja anna vaikuttaa tunnin ajan käynnistämättä keitintä. Toista käsittely tarpeen vaatiessa. Huuhtele lopuksi huolellisesti. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V vaihtojännitteeseen ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Älä upota laitetta, pohjaosaa, liitosjohtoa tai pistotulppaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Käytä vain laitteen mukana tulevaa pohjaosaa. 6. Nosta keitin pois pohjaosalta ennen kuin kaadat säiliöön vettä. 7. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 13

14 14 8. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 9. Huolehdi, ettei liitosjohto jää vapaasti riippumaan pöydältä. 10. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai sen läheisyyteen, tai avotulen tai muun sellaisen läheisyyteen. 11. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 12. Tarkista että kansi on tiukasti paikallaan, ennen kuin kytket laitteen päälle. 13. Älä milloinkaan irrota kantta suodatuksen aikana. 14. Pistotulppa tulee irrottaa pistorasiasta keittimen/pohjaosan kytkemiseksi pois päältä. 15. Laitteessa on turvajärjestelmä, mikä kytkee laitteen automaattisesti pois päältä jos sitä käytetään ilman vettä. Mikäli näin tapahtuu, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen kuin lisäät jälleen vettä. 16. Älä ylitä vesimäärän osoittimessa ja kestosuodattimessa olevia MAX-merkintöjä. 17. Varoitus! Mikäli vettä laitetaan yli MAX-merkinnän, saattaa vesi kiehua yli ja kiehuvaa vettä roiskuu tällöin kaatonokasta. 18. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 19. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 20. Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttökohteisiin, joita ovat esimerkiksi - sosiaalitilat, toimistot ja muut työtilat - maatilat - asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa, retkeilymajoissa ja muissa majoitustiloissa. 21. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 2399, 2436, V verkkovirta, 800 W Oikeus muutoksiin pidätetään.

15 OBH Nordica Percolator Before use Please read the instructions carefully and safe them for future use before using for the perculator for the first time. Before the percolator is used for the first time, clean and rinse out the inside of the percolator, the coffee basket, lid and percolating tube with warm water. Rinse carefully and allow to dry. Note! Never immerse the appliance or it s cord in water or any other liquid. Parts of the appliance 1. Plastic knob 2. Lid 3. Strainer 4. Coffee basket 5. Tube 6. Body 7. Water level indicator 8. Pilot light Using the percolator 1. Check that the appliance is not plugged in. Remove the lid, coffee basket and tube from the percolator body. Fill the percolator with the desired amount of water. Never fill above the MAX marking (12 dl). Do not plug the appliance yet. 2. Rinse the basked to prevent coffee grind to come into the appliance. Measure the coffee grains out into the basket one heaped spoon per cup. Do not fill the basket up to the edge with coffee. Distribute the coffee evenly in the basket. Place the strainer on the basket and place the basket/strainer over the tube. Place the tube and the basket into the central hole at the bottom of the percolator body. Check that the tube is correctly placed in the bottom by turning it. Place the lid on the percolator. 3. Place the cord in the percolator body and after that, plug it to a wallsocket. When the percolating process is complete, the indicator light will switch ON, indicating that the appliance is in keep warm mode. The temperature of the coffee will remain constant until you pull the plug. 8 15

16 Note! Be careful to fill enough water in the unit before switching it on. Never use the appliance without water. Never use warm water though it may result in tasteless coffee! When the coffee level is less than 0,5 dl, unplug the unit from the power supply to avoid it to boil dry. Remember! You must unplug the appliance to switch off the percolator. Cleaning and maintenence Always disconnect from the power supply before cleaning. Never immerse the unit or cord in water or any other liquid. It is important to clean the unit after each use. Even a small amount of coffee grain can cause bad and bitter taste at the next brewing. Be careful to clean the hollow and nut in the container. Any form of coffee grounds in the hollow of the container can make the automatic on/off function to activate to early which can effect the temperature and taste of the coffee. Do not wash the parts in the dishwasher. Clean the outside of the percolator body with a damp cloth and dry. Do not use abrasive cleaning or scouring agents, as this will damage the external finish. If the appliance will not be used for a longer period, store the unit, tube, strainer and basket separately. This will prevent any form of bad flavour during the storage. Descaling If you have an extremely hard water supply, it may be necessary to descale the percolator occasionally to prevent the build up of calcium on the heating element. Do not use chemicals to remove the calcium. Lemon or vinegar provide simple, safe and gentle alternative approaches. Lemon Fill percolator with 1 litre of water and add the juice of 1 fresh lemon. Switch on percolator and leave for 30 minutes. Allow to cool down and rinse thoroughly. Vinegar Fill the percolator with 1 litres of vinegar and allow to stand for 1 hour keeping the percolator switched OFF. Thoroughly rinse afterwards. Repeat the procedure if the calcium scale is severe. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use, after use and when assembling and disassembling, and before cleaning and maintenance. 4. Do not immerse the percolator or the base in water or any other liquid. 5. Only use this product with the base provided. 6. Always remove the unit from the base before filling with water. 7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 16

17 8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 11. The appliance should only be used under supervision. 12. Before plugging in the appliance, check that the lid is correctly placed on the appliance. 13. Never remove the lid during operation. 14. To switch off the appliance, the base must be unplugged from the power supply. 15. The automatic coffee percolator has an automatic safety device and will switch off should the percolator be used without water. If this occurs, disconnect the power supply and allow the appliance to cool off before filling with water and then operate as normal. 16. Please observe the maximum markings on the percolator. Always fill water within this range. 17. Warning! If water has been filled above the maximum level, boiling water may be ejected. 18. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 19. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments 21. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica 2399, 2436, V, 800 W With reservation for running changes. 17

18

19

20 SE/MB/2399/2436/2437/011110

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Cold-air fan, ø 18 cm BREEZE 7

Cold-air fan, ø 18 cm BREEZE 7 Cold-air fan, ø 18 cm BREEZE 7 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-7

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature //

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature // Kitchen smart double waffle // waffle iron // Non-stick coating // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6961 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

PERSONAL CARE. Professional curling brush, 18 mm - Type 5828

PERSONAL CARE. Professional curling brush, 18 mm - Type 5828 PERSONAL CARE Professional curling brush, 18 mm - Type 5828 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english...

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

BADRING BADERING UIMARENGAS BADERING

BADRING BADERING UIMARENGAS BADERING BADRING UIMARENGAS Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. Tel: +46 77 520 00 00. www.biltema.com 1 2018-04-25 Biltema Nordic Services AB BADRING ANVÄNDARMANUAL OBS! För barn

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

Kitchen. gourmet 23 // toaster oven // Type Convection feature // Capacity 23 L // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C C //

Kitchen. gourmet 23 // toaster oven // Type Convection feature // Capacity 23 L // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C C // Kitchen gourmet 23 // toaster oven // Capacity 23 L // Convection feature // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C - 250 C // Incl. baking tray, wire rack and handle // 60 min. mechanical timer

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 5831_AE_0509.indd 1 2009-05-20 12:28:06 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions of use - english...page 24-28 2 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM2067SN. 230V 50Hz 900W

INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM2067SN. 230V 50Hz 900W INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker Model No.: CM2067SN 230V 50Hz 900W Description 1. Top Cover; 2. Window; 3. Water Tank; 4. Base ; 5.Thermos Jug; 6. Power switch. 7. Jug Handle. 8. Jug Cover Assy; 9.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535 COOKING PLATES Single and double - type 6534 and 6535 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use -

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-23 Instructions of

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Model Brugsanvisning Instruction manual

Model Brugsanvisning Instruction manual Model 11560 Brugsanvisning Instruction manual DK GB CAMPINGTOILET Dele Toiletlåg Toiletsæde Vandpåfyldningsstuds Pumpestempel Låsebeslag 10 liters skylletank Tømmetud Skyderventil Niveauindikator 20 liters

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english...page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere