Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102"

Transkript

1 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: _IDV_UVN_ indd 1 8/15/ :19:48 AM

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page _IDV_UVN_ indd 2 8/15/ :19:48 AM

3 OBH Nordica Indigo Mini Chopper Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 1 minut. Vänta minst 5 minuter innan apparaten används igen. 12. Apparaten får endast användas med originaltillbehör. 13. Apparaten måste hanteras med försiktighet eftersom kniven är mycket vass! Rör inte kniven under användning. Låt inte fingrar och tillbehör komma i kontakt med kniven! 14. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 15. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker _IDV_UVN_ indd 3 8/15/ :19:48 AM

4 16. Apparaten är endast för privat bruk. 17. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. Rengör apparaten (se avsnitt Rengöring och underhåll) innan användning. Apparatens delar 1. Motorenhet 2. Lock 3. Knivbladsenhet 4. Mixerskål 5. Strömbrytare 6. Ströfilter 4 Användning Se till att kontakten inte är ansluten till ett vägguttag. Placera mixerskålen på en plan och stabil yta. Placera knivbladsenheten på metallpiggen i botten av mixerskålen. Notera att knivbladen är mycket vassa. Lägg det som ska mixas i mixerskålen. Eventuellt kan det underlätta att skära ingredienserna i mindre bitar innan de läggs i mixerskålen. Överskrid inte maxnivån (MAX) som är markerad på mixerskålen. Obs! Starta inte apparaten när mixerskålen är tom. Tillsätt inte kokande vätska i mixerskålen. Sätt locket på plats genom att passa in lockets skåror i spåren på mixerskålens insida. Se till att locket klickar på plats. Notera att apparaten inte går att starta om inte locket sitter korrekt. 6719_IDV_UVN_ indd 4 8/15/ :19:54 AM

5 Placera motorenheten på skålen och se till att lockets flikar passar in i skårorna på motorenhetens undersida. Sätt kontakten i ett vägguttag och starta mixningen genom att trycka ner strömbrytaren på motorenheten. När strömbrytaren släpps avstannar mixningen. Observera att max driftstid är 1 minut, därefter måste motorn vila i minst 5 minuter innan apparaten startas igen. Efter avslutad mixning ska kontakten dras ut ur vägguttaget innan motorenheten lyfts bort. Varning! Knivbladen fortsätter att rotera en kort stund efter det att strömbrytaren släppts. Vänta tills knivbladen stannat helt innan motorenheten lyfts av. Efter avsluta användning, lyft av motorenhet, lock och knivblad och tryck fast ströfiltret på mixerskålen om så önskas. Se till att ströfiltret sitter fast ordentligt på mixerskålen innan du börjar strö för att förhindra att locket ramlar av. Rekommenderade kvantiteter och mixningstider Följ nedan rekommendationer vad gäller maxmängd och tid för att förhindra att motorn överbelastas. Ingrediens Förberedelse Maxmängd Ca tid Persilja Sköljes och får rinna av väl. 20 g 30 sek Lök Skalas och skärs i 1,5 cm bitar g 30 sek Vitlök Skalas och delas 5 klyftor 30 sek Ost Skärs i ca 1,5 cm bitar g 30 sek Morötter råa Skalas och skärs i 1,5 cm bitar g 30 sek Kött Skärs i 1,5 cm bitar g 30 sek Hasselnötter Endast nöten, inte skalet g 30 sek Choklad Kylskåpskall, bryts i 1,5 cm bitar. 30 g 30 sek _IDV_UVN_ indd 5 8/15/ :19:54 AM

6 Blöta eller mjuka ingredienser mixas på bästa sätt om man trycker ner strömbrytaren i korta intervaller. VIKTIGT! För att undvika att skada knivbladen och mixerskålen bör följande inte hackas: korn, ris, is, frysta råvaror, pepparrot, kryddor och kaffebönor. Skador som uppkommer till följd av detta omfattas inte av reklamationsrätten. Rengöring och underhåll Dra ur kontakten innan rengöring. Ta av motorenheten genom att lyfta den uppåt från mixerskålen. Ta bort locket från mixerskålen genom att trycka flikarna placerade på var sida om locket innåt och därefter lyfta locket uppåt. Lyft försiktigt ur knivenheten, knivbladen är mycket vassa. Rengör skål, lock och knivenhet i varmt vatten och diskmedel. Hantera knivenheten med varsamhet. Färgstarka råvaror såsom rödbetor och morötter kan missfärga mixerskålen. Rengör alltid alla delar direkt efter användning. Missfärgningar kan avlägsnas med hjälp av hushållspapper doppat i lite matolja. Diska mixerskålen noggrannt efteråt. Låt alla delar torka ordentligt innan apparaten monteras ihop igen. Motorenheten torkas av med en fuktig trasa. Använd aldrig repande rengöringsmedel vid rengöring. VIKTIGT! Motorenheten får aldrig sköljas under rinnande vatten eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfalls-hantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt _IDV_UVN_ indd 6 8/15/ :19:54 AM

7 OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica V Växelström 160 W Säkerhetslås Knivblad i rostfritt stål Max 1 min driftstid (kontinuerligt) Rätten till löpande ändringar och förbättringar förbehålles _IDV_UVN_ indd 7 8/15/ :20:03 AM

8 OBH Nordica Indigo Mini Chopper Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 1 minut, vent derefter mindst 5 minutter, inden apparatet tages i brug igen. 12. Apparatet må kun anvendes med originale tilbehørsdele. 13. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er meget skarp! Rør ikke kniven, mens den er i brug. Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven! 14. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare _IDV_UVN_ indd 8 8/15/ :20:04 AM

9 15. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 16. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 17. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før minihakkeren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Rengør apparatet (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse ), før det tages i brug. Apparatets dele 1. Motordel 2. Låg 3. Kniv 4. Mikserskål 5. Tænd/sluk knap 6. Strøfilter Sådan bruges minihakkeren Sørg for at kontakten ikke er tilsluttet en stikkontakt. Placér mikserskålen på en plan og stabil overflade. Sæt kniven på metalakslen i bunden af mikserskålen. Bemærk at kniven er meget skarp _IDV_UVN_ indd 9 8/15/ :20:09 AM

10 Læg de råvarer, der skal mikses, i mikserskålen. Ingredienserne kan eventuelt med fordel skæres i mindre stykker, inden de lægges ned i skålen. Overskrid ikke max-niveauet (MAX), der er markeret på mikserskålen. Obs! Tænd ikke apparatet, når skålen er tom. Hæld ikke kogende væske i mikserskålen. Sæt låget på lågets riller skal passe ind i sporene på mikserskålens inderside. Sørg for at låget klikker på plads. Bemærk at apparatet ikke kan startes, hvis låget ikke sidder korrekt. Motordelen sættes på skålen - sørg for fligene på låget passer ind i rillerne på motordelens underside. Sæt stikket i en stikkontakt. Apparatet tændes ved at trykke tænd/sluk knappen på motordelen ned. Når tænd/sluk knappen slippes, vil apparatet stoppe. Bemærk at apparatet max. må køre kontinuerligt i 1 minut, hvorefter motoren skal køle af i min. 5 minutter, før apparatet tændes igen. Efter brug skal stikket tages ud af stikkontakten, inden motordelen fjernes. Advarsel! Kniven fortsætter med at rotere et kort stykke tid efter, at tænd/ sluk knappen er sluppet. Fjern aldrig motordelen, før kniven er standset helt. Efter brug fjernes motordel, låg og kniv, hvorefter filteret kan sættes fast på mikserskålen, hvis det ønskes. Sørg for at filteret sidder ordentligt fast på mikserskålen for at undgå, at låget falder af. Anbefalede kvantiteter og forarbejdningstider Følg nedenstående anbefalinger med hensyn til max-mængde og tid for at undgå, at motoren overbelastes. Ingrediens Tilberedning Max. mængde Ca. tid Persille Skylles, skal dryppe godt af 20 g 30 sek. Løg Pilles og skæres i stykker à 1,5 cm g 30 sek. Hvidløg Pilles og deles i fed 5 fed 30 sek. Ost Skæres i stykker à 1,5 cm g 30 sek. Gulerødder, rå Skrælles og skæres i stykker à 1,5 cm g 30 sek _IDV_UVN_ indd 10 8/15/ :20:09 AM

11 Kød Skæres i stykker à 1,5 cm g 30 sek. Hasselnødder Kun selve nødden, ikke skallen g 30 sek. Chokolade Køleskabskold, skæres i stykker à 1,5 cm 30 g 30 sek. Våde og bløde ingredienser mikses bedst ved at trykke tænd/sluk knappen ned i intervaller. VIGTIGT! For at undgå at beskadige kniven og mikserskålen, bør følgende ikke hakkes i minihakkeren: Korn, ris, is, frosne råvarer, peberrod, krydderier og kaffebønner. Skader opstået som følge heraf er ikke omfattet af reklamationsretten. Rengøring og vedligeholdelse Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Fjern motordelen ved at løfte den opad fra mikserskålen. Låget fjernes fra mikserskålen ved at trykke fligene på hver side af låget ind og derefter løfte låget opad. Kniven fjernes herefter forsigtigt kniven er meget skarp. Rengør skål, låg og kniv i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Kniven skal håndteres med forsigtighed. Farvestærke råvarer, såsom rødbeder og gulerødder, kan misfarve mikserskålen. Rengør altid alle dele direkte efter brug. Misfarvninger kan fjernes med køkkenrulle dyppet i lidt madolie. Vask derefter mikserskålen grundigt. Sørg for at alle dele er helt tørre, før apparatet samles igen. Motordelen tørres af med en fugtig klud. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler ved rengøring. VIGTIGT! Motordelen må aldrig skylles under rindende vand eller nedsænkes i vand eller andre væsker. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads _IDV_UVN_ indd 11 8/15/ :20:15 AM

12 Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 160 watt Sikkerhedslås Kniv i rustfrit stål Driftstid: Max. 1 min. (kontinuerligt) Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_ indd 12 8/15/ :20:19 AM

13 OBH Nordica Indigo Mini Chopper Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn bør være under tilsyn slik at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet er kun beregnet for tilberedning av ulike matvarer. 12. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks. brukstid er 1 minutt og deretter en pause på minst 5 minutter før apparatet brukes igjen. 13. Dette apparatet skal kun brukes med originale deler. 14. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 15. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 16. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk _IDV_UVN_ indd 13 8/15/ :20:19 AM

14 17. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes da ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. Rengjør apparatet (se avsnitt Rengjøring og vedlikehold ) før bruk. Apparatets deler 1. Motorenhet 2. Lokk 3. Knivblad 4. Mikserbolle 5. Strømbryter 6. Strøfilter Slik brukes apparatet Pass på at støpslet ikke er satt i kontakten. Sett mikserbollen på en slett og stabilt underlag. Sett knivbladenheten på metallpiggen i bunnen på mikserbollen. Husk at knivbladet er veldig skarp. Ha det som skal mikses i mikserbollen. Eventuelt kan man kutte ingrediensene i mindre biter før de legges i mikserbollen. Ikke overskrid maks markeringen (MAX) som er merket på mikserbollen. Obs! Start aldri mikserbollen når den er tom. Tilsett ikke kokende væske i mikserbollen. Sett lokket på plass med å sette sporene på lokket i sporene på innsiden av mikserbollen. Pass på at lokket klikkes på plass. Husk at apparatet ikke kan starte hvis ikke lokket sitter korrekt _IDV_UVN_ indd 14 8/15/ :20:25 AM

15 Sett motorenheten på bollen og pass på at sporene i lokket passer i sporene på undersiden på motorenheten. Sett støpslet i kontakten og start miksingen med å trykke ned strømbryteren på motorenheten. Når strømbryteren slippes stopper miksingen. Husk at maks driftstid er 1 minutt og deretter må motoren hvile i minst 5 minutter før apparatet stares igjen. Etter avsluttet miksing skal støpslet tas ut av kontakten før motorenheten løftes bort. Forsiktig! Knivbladet forsetter å rotere en kort stund etter at man slipper strømbryteren. Vent til knivbladet har stoppet helt før motordelen løftes av. Etter bruk løftes motorenhet, lokk og knivblad av og trykk fast strøfilteret på mikserbollen hvis det ønskes. Pass på at strøfilteret sitter ordentlig fast på mikserbollen før du starter å strø for å forhindre at lokket faller av. Anbefalt mengde og miksertid Følg anbefalinger under som gjelder maks mengde og tid for å forhindre at motoren overbelastes. Ingredienser Forberedelse Maks mengde Ca. tid Persille Skylles og tørkes 20 gr 30 sek Løk Skrelles og kuttes i 1, gr 30 sek cm biter Hvitløk Skrelles og deles 5 båter 30 sek Ost Kuttes i ca. 1,5 cm gr 30 sek Rå gulrøtter biter Skrelles og kuttes i 1,5 cm biter gr 30 sek Kjøtt Kuttes i 1,5 biter gr 30 sek Hasselnøtter Kun nøtter ikke skall gr 30 sek Sjokolade Kjøleskapskald 1,5 cm biter 30 gr 30 sek _IDV_UVN_ indd 15 8/15/ :20:25 AM

16 Myke og bløte ingredienser mikses på best mulig måte hvis man trykker ned strømbryteren i korte intervaller. VIKTIG! For å unngå å skade knivblad og mikserbolle bør man ikke hakke følgende: Korn, ris, is, frosne råvarer, pepperot, krydder og kaffebønner. Skader som er oppstått som følge av dette dekkes ikke av reklamasjonsretten. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. Ta av motordelen med å løfte den opp av mikserbollen. Ta lokket av mikserbollen med å trykke tappene på hver side av lokket inn og løft deretter opp lokket. Løft forsiktig ut knivenheten og husk at knivbladet er veldig skarp. Rengjør bolle, lokk og knivenhet i varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Håndter knivenheten med forsiktighet. Fargesterke råvarer som for eksempel gulrøtter kan gi misfarging på mikserbollen. Rengjør alltid alle delene rett etter bruk. Misfargingen kan fjernes ved hjelp av tørkepapir dyppet i litt matolje og vask mikserbollen skikkelig etterpå. La alle delene tørke godt før apparatet monteres sammen igjen. Motorenheten tørkes av med en fuktig klut. Bruk aldri ripende rengjøringsmidler. VIKTIG! Motordelen må aldri skylles under rennende vann eller dyppes i vann eller andre væsker. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt _IDV_UVN_ indd 16 8/15/ :20:30 AM

17 OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 160 W omdr.pr.min Sikkerhetslås Knivblad i rustfritt stål Maks driftstid: 1 min (kontinuerlig) Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_ indd 17 8/15/ :20:36 AM

18 OBH Nordica Indigo Mini Chopper Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta aina, kun laite ei ole käytössä. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoa. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 5 minuutin tauko. 12. Käytä laitteessa ainoastaan alkuperäisiä varusteita. 13. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä sen terä on erittäin terävä! Älä koske terään käytön aikana. Varo, etteivät sormet tai mitkään esineet pääse kosketuksiin terän kanssa! 14. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö _IDV_UVN_ indd 18 8/15/ :20:36 AM

19 15. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 16. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 17. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen teholeikkurin käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Puhdista laite ennen käyttöä kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaan. Laitteen osat 1. Moottoriosa 2. Kansi 3. Teräosa 4. Sekoituskulho 5. Virtakytkin 6. Sirotin Teholeikkurin käyttö Varmista, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Aseta sekoituskulho tasaiselle ja tukevalle alustalle. Kiinnitä teräosa sekoituskulhon pohjassa olevaan metalliakseliin. Huomaa, että terät ovat erittäin teräviä _IDV_UVN_ indd 19 8/15/ :20:47 AM

20 Lisää hienonnettavat ainekset kulhoon. Hienontamisen tehostamiseksi ainekset voidaan tarvittaessa leikata pienempiin paloihin, ennen kuin ne lisätään kulhoon. Älä ylitä sekoituskulhoon merkittyä enimmäistäyttömäärää (MAX). Huom! Älä käynnistä laitetta kulhon ollessa tyhjä. Älä kaada kulhoon kiehuvaa vettä. Aseta kansi paikoilleen sovittamalla kannen lovet sekoituskulhon sisäpuolella oleviin ulkonemiin. Varmista, että kansi naksahtaa kiinni. Huomaa, ettei laite käynnisty, ellei kansi ole kunnolla paikoillaan. Kiinnitä moottoriosa kulhoon ja varmista, että kannen kielekkeet sopivat moottoriosan pohjassa oleviin loviin. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä hienontaminen painamalla moottoriosan virtakytkin alas. Kun virtakytkin vapautetaan, toiminto pysähtyy. Huomaa, että teholeikkuria saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä 5 minuutin tauko ennen laitteen käynnistämistä uudelleen. Hienontamisen päätyttyä pistotulppa tulee irrottaa pistorasiasta ennen moottoriosan irrottamista. Varoitus! Teräosa jatkaa pyörimistä vielä jonkin aikaa virtakytkimen vapauttamisen jälkeen. Irrota moottoriosa vasta, kun teräosa on pysähtynyt kokonaan. Irrota käytön jälkeen moottoriosa, kansi ja teräosa kulhosta ja paina sirotin halutessasi kiinni kulhoon. Ennen kuin käytät sirotinta, varmista, että se on tukevasti kiinni kulhossa. Tällöin kansi ei pääse irtoamaan. Suositeltavat määrät ja käsittelyajat Noudata enimmäismääriä ja seuraavia käsittelyaikaa koskevia suosituksia moottorin ylikuormittumisen estämiseksi. Aines Esikäsittely Enimmäismäärä Aika noin Persilja Huuhdellaan ja valutetaan hyvin 20 g 30 s Sipuli Kuoritaan ja leikataan 1,5 cm:n paloiksi g 30 s Valkosipuli Kuoritaan ja erotetaan kynsiksi 5 kynttä 30 s Juusto Leikataan noin 1,5 cm:n paloiksi g 30 s _IDV_UVN_ indd 20 8/15/ :20:47 AM

21 Raaka porkkana Kuoritaan ja leikataan 1,5 cm:n paloiksi g 30 s Liha Leikataan 1,5 cm:n paloiksi g 30 s Hasselpähkinät Vain pähkinät, ei kuorta g 30 s Suklaa Jääkaappikylmänä, paloitellaan 1,5 cm:n paloiksi 30 g 30 s Kosteita tai pehmeitä aineksia hienonnettaessa paras lopputulos syntyy, kun virtakytkintä painetaan lyhyin väliajoin. TÄRKEÄÄ! Terien ja kulhon vaurioitumisen estämiseksi teholeikkurilla ei saa hienontaa seuraavia aineksia: jyvät, riisi, jää, pakastetut raaka-aineet, piparjuuri, mausteet ja kahvipavut. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet näiden ainesten käsittelemisestä. Puhdistus ja hoito Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta. Irrota moottoriosa nostamalla se irti sekoituskulhosta. Irrota kulhon kansi painamalla kannen kummallakin sivulla olevia kielekkeitä sisäänpäin ja nostamalla sitten kansi ylös. Nosta teräosa varovasti pois kulhosta, sillä terät ovat hyvin teräviä. Pese kulho, kansi ja teräosa lämpimällä astianpesuainevedellä. Käsittele teräosaa varoen. Punajuurten ja porkkanoiden kaltaiset voimakkaan väriset raaka-aineet saattavat värjätä kulhon. Puhdista kaikki osat heti käytön jälkeen. Värjääntymät voi poistaa hankaamalla niitä ruokaöljyyn kostutetulla talouspaperilla. Pese sekoituskulho tämän jälkeen huolellisesti. Anna kaikkien osien kuivua kunnolla ennen laitteen kokoamista uudelleen. Pyyhi moottoriosa kostealla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita. TÄRKEÄÄ! Älä koskaan huuhtele moottoriosaa juoksevassa vedessä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen _IDV_UVN_ indd 21 8/15/ :20:47 AM

22 Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta 160 W Turvalukitus Terä ruostumatonta terästä Yhtäjaksoinen käyttöaika enintään 1 minuutti Oikeus muutoksiin pidätetään _IDV_UVN_ indd 22 8/15/ :21:02 AM

23 OBH Nordica Indigo Mini Chopper Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 7. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 11. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 1 minute, then wait at least 5 minutes before the appliance is used again. 12. The appliance must only be operated using original accessories. 13. The appliance should be handled with care, as the knife is very sharp! Do not touch the knife while it is operating. Be careful that neither fingers nor accessories get into contact with the knife! _IDV_UVN_ indd 23 8/15/ :21:02 AM

24 14. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 15. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 16. The appliance is for domestic use only. 17. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. Clean the appliance (see section Cleaning and maintenance ) before use. Parts of the appliance 1. Motor unit 2. Lid 3. Knife blade unit 4. Mixer bowl 5. On/off button 6. Sprinkling filter Use Make sure that the appliance is not connected to a wall outlet. Place the mixer bowl on an even and stable surface _IDV_UVN_ indd 24 8/15/ :21:04 AM

25 Place the knife blade unit on the metallic spike in the bottom of the mixer bowl. Note that the knife blades are extremely sharp. Put the ingredients to be mixed in the mixer bowl. It may ease the process to cut the ingredients in small bites before you put them in the mixer bowl. Never exceed the maximum level (MAX) as marked on the mixer bowl. Note! Do not activate the appliance when the mixer bowl is empty. Do not add boiling liquids in the mixer bowl. Mount the lid by inserting the dents of the lid in the grooves inside the mixer bowl. Make sure that the lid engages with a click. Note that you cannot activate the appliance if the lid is not positioned correctly. Position the motor part on the bowl and make sure that the dents of the lid fit the grooves on the underside of the motor unit. Plug to a wall outlet and start the mixing process by pressing the on/off button on the motor unit. When you release the on/off button, the mixing will stop. Note that the maximum working cycle is 1 minute, after which the motor should rest for at least 5 minutes before the appliance is turned on again. When the mixing is done, unplug from the wall outlet before you remove the motor unit. Warning! The knife blades will continue rotating for a while after the release of the on/off button. Wait until the knife blades have stopped completely before lifting off the motor part. After use, lift off the motor part, the lid and the knife blade and press the sprinkling filter onto the mixer bowl, if you want to. In order to prevent the lid from falling off, make sure that the sprinkling filter is firmly secured to the mixer bowl before you start sprinkling. Recommended quantities and mixing cycles Follow the recommendations below as to quantities and cycles in order to prevent the motor from being overloaded. Ingredient Preparation Maximum quantity Appr. cycle Parsley Rinse and let drop thoroughly 20 g 30 sec. Onion Peel and cut in bites of 1.5 cm g 30 sec. Garlic Peel and separate the cloves 5 cloves 30 sec _IDV_UVN_ indd 25 8/15/ :21:04 AM

26 Cheese Cut in bites of about 1.5 cm g 30 sec. Carrots, raw Peel and cut in bites of 1.5 cm g 30 sec. Meat Cut in bites of 1.5 cm g 30 sec. Hazelnuts Only the seed, not the shell g 30 sec. Chocolate Refrigerator temperature, break in bites of 1.5 cm 30 g 30 sec. The best way to mix wet or soft ingredients is to press the on/off button at short intervals. IMPORTANT! In order to avoid any damage to the knife blades and the mixer bowl, the following ingredients should be chopped: grain, rise, ice, frozen raw materials, horseradish, spices and coffee beans. Any damage occurring as a consequence of this is not covered by the warranty. Cleaning and maintenance Unplug before cleaning. Remove the motor part by lifting it from the mixer bowl. Remove the lid from the mixer bowl by pressing the dents on either side of the lid inwards and then raise the lid. Carefully remove the knife unit, and note that the knife blades are very sharp. Clean the bowl, the lid and the knife unit in warm water and a washing-up liquid. Handle the knife unit carefully. Raw materials with strong pigment, such as beetroots and carrots may discolour the mixer bowl. Always clean all parts right after use. Discolouring can be avoided by means of kitchen towel with a few drops of cooking oil. Wash the mixer bowl thoroughly afterwards. Let all parts dry thoroughly before reassembling the appliance. Clean the motor part with a damp cloth. Never use scratching detergents for cleaning. IMPORTANT! Never rinse the motor part under running water or immerse it in water or any other liquid _IDV_UVN_ indd 26 8/15/ :21:04 AM

27 Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 SE Sundbyberg Tel: Technical data OBH Nordica V AC 160 W Safety lock Knife blade of stainless steel Max 1 minute operation time (continuous) These instructions are subject to alterations or improvements _IDV_UVN_ indd 27 8/15/ :21:08 AM

28 Indigo Mini Chopper SE/IDV/6719/UVN_ _IDV_UVN_ indd 28 8/15/ :21:26 AM

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instructions of use

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi... sivu 25 31 Instruction manual english... page 32 38 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 Brugsanvisning dansk...side 3

Læs mere

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 1 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control //

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // first kitchen // stick mixer // Perfect for ice crushing // ICE CRUSHING PERFECT RESULT Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // 500 ml chopper // Extra large jar

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating //

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating // Kitchen sandwich grill black // sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Non-stick coating // Easy to clean // Pilot lamps // Type 6934 6934_UL_UVN_161213.indd 1 12/17/2013 12:57:11 AM Bruksanvisning -

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 Brugsanvisning dansk... side 3 6 Bruksanvisning

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

7762_AK_UVN_0915.indd :08:03

7762_AK_UVN_0915.indd :08:03 7762_AK_UVN_0915.indd 1 2015-10-29 13:08:03 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

chilli // handmixer //

chilli // handmixer // Kitchen chilli // handmixer // Powerfull 300 watt motor // 5 speed settings // Easy to clean // Stainless steel beaters and hooks // Type 6761 6761_IM 041110.indd 1 05-11-2010 11:27:42 Brugsanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_0512.indd 1 2012-07-02 11:22:09 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere