INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 Offentliggjort 9. marts 2011

2 Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 Indholdsfortegnelse Påtegninger...3 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæring...4 Ledelsesberetning...5 Generelt for afdelingerne...5 Bestyrelse og direktion...6 Udviklingen i Udsigterne for Anvendt regnskabspraksis...9 Nøgletalsdefinitioner Årsrapporter for afdelingerne Afdeling Danske Aktier Afdeling Emerging Markets Obligationer Afdeling Europæiske Aktier Afdeling High Yield Obligationer Afdeling Lange Danske Obligationer Afdeling Nordiske Aktier Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling Rusland Afdeling USA Fællesnoter Fund Governance Foreningsoplysninger

3 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Foreningens bestyrelse og direktionen har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2010 for Investeringsforeningen Alfred Berg Invest (14 afdelinger). Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger indeholder retvisende redegørelser for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 9. marts 2011 Bestyrelsen Morten Riise-Knudsen Formand Niels Ulrik Heine Lars Andersen Direktion Thomas Einfeldt Administrerende direktør Alfred Berg Administration A/S 3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til medlemmerne i Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afdelinger i Investeringsforeningen Alfred Bergs 14 afdelinger for regnskabsåret sluttende 31. december Årsregnskaberne omfatter den samlede beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og fælles noter samt den enkelte afdelings resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge årsregnskaber, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde foreningens ledelsesberetning samt ledelsesberetninger for de enkelte afdelinger, der indeholder retvisende redegørelser i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab København, den 9. marts 2011 Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne for de enkelte afdelinger på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskaberne for de enkelte afdelinger ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af de enkelte afdelingers aktiviteter for regnskabsåret sluttende 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. gennemlæst foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskaberne. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i foreningens ledelsesberetning og i ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger er i overensstemmelse med årsregnskaberne. Torben Bender Statsautoriseret revisor Birgit M. Schrøder Statsautoriseret revisor 4

5 LEDELSESBERETNING GENERELT FOR AFDELINGERNE Resultat, formue og andele Foreningen realiserede i 2010 et samlet resultat på 407 mio. kr. mod 918 mio. kr. i det foregående år. Udlodning Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at foreningen udlodder følgende udbytter for Udbytte Afdeling (kr. pr. andel) Lange danske obligationer 5,25 Danske Aktier 0,00 USA 0,00 Rusland 10,50 Europæiske aktier 1,25 Nordiske aktier 1,50 High yield obligationer 10,25 Emerging markets obligationer 7,25 Fastholdelse af risikoprofil Foreningen fokuserer i det daglige investeringsarbejde på at fastholde afdelingernes risikoprofiler. De vigtigste elementer i dette fokus er den løbende overvågning af, at: Afdelingernes porteføljer er veldiversificerede med hensyn til eksponering på lande, brancher, sektorer, kreditkvaliteter og andre relevante markedssegmenteringer inden for afdelingernes respektive investeringsuniverser Den gennemsnitlige forskel mellem afdelingernes afkast og benchmarkafkastet (tracking error) holdes på et passende niveau for hver enkelt afdeling Foreningen har for alle afdelinger fastlagt rammer for, hvilke markeder og markedssegmenter der kan investeres i. Foreningens ledelse vurderer løbende, om der er behov for at korrigere udnyttelsen af disse investeringsrammer. Etablering og ophør af afdelinger Nye afdelinger På et bestyrelsesmøde 24. november 2010 besluttede foreningens bestyrelse at etablere tre nye afdelinger, Danske Indeks, Sektorallokering Danmark og Global Minimum Variance. De tre nye afdelinger fik i februar og marts 2011 de nødvendige myndighedsgodkendelser. Afdelingerne noteres på NASDAQ OMX Copenhagen med første handelsdag 7. marts Afvikling af afdeling Otium+ På foreningens ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 2010 vedtog medlemmerne efter indstilling fra bestyrelsen at afvikle afdeling Otium+. Afviklingen blev godkendt af Finanstilsynet den 25. august Efter udløbet af proklamaperioden den 3. oktober 2010 blev afviklingsregnskabet godkendt af direktion og bestyrelse den 3. november Afviklingen blev afsluttet den 9. november 2010, hvor slutudlodning også er foretaget. Likvidation af afdeling Small Cap Europa På foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2010 vedtog medlemmerne efter indstilling fra bestyrelsen at likvidere afdeling Small Cap Europa. Efter udløbet af proklamperioden den 7. juli 2010 blev likvidationsregnskabet godkendt af likvidator den 25. oktober Den 15. november 2010 godkendte generalforsamlingen likvidationsregnskabet og slutudlodning er foretaget den 22. november Væsentlige begivenheder siden årsskiftet Foreningen har ikke i perioden siden balancedagen konstateret forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Videnressourcer Foreningen har ingen ansatte, men baserer sig på eksterne samarbejdspartnere. Den overvejende del af foreningens videnbase er derfor placeret hos de medarbejdere, der er ansat hos samarbejdspartnerne. Foreningens bestyrelse lægger afgørende vægt på at sikre, at den viden og de kompetencer, der er forankret hos samarbejdspartnerne beskyttes og udvikles. Bestyrelsen modtager og evaluerer derfor løbende rapportering om samarbejdspartnernes initiativer til at sikre, at den nødvendige viden om foreningens virksomhed og arbejdsbetingelser bevares og udvikles. Redegørelse om samfundsansvar Investeringsforeningen Alfred Berg Invest har ikke formuleret en selvstændig politik for samfundsansvar, idet alle foreningens aktiviteter varetages af eksterne samarbejdspartnere. For at sikre at foreningens midler forvaltes på en samfundsansvarlig måde har bestyrelsen imidlertid lagt vægt på, at foreningens investeringsrådgivere anerkender FNs principprogram for etiske investeringer (UNPRI). Bestyrelsen lægger også vægt på, at 5

6 foreningens investeringsrådgivere er medlem af Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), et samarbejdsforum for pensionskasser og andre institutionelle investorer om klimaforandringer. BESTYRELSE OG DIREKTION Bestyrelsen Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 og højest 8 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og en eller flere næstformænd. Bestyrelsen er valgt for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. Bestyrelsen har i 2010 afholdt møder på følgende datoer: 10. marts, 7. juni, 25. august samt 24. november. Foreningens ordinære generalforsamling fandt sted 23. marts Bestyrelsens medlemmer Morten Riise-Knudsen, formand (f. 1950) Advokat (H), Købmagergade 3, 1100 København K Indtrådte i bestyrelsen 24. august Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Investeringsforeningerne Indeks og FRR samt Bent Stegmann & Hustrus Fond. Medlem af bestyrelsen for, JLP Holding ApS, A/S Anjo, Ancheril Holding ApS, Reda Camel Holding ApS og MHC Holding ApS. Vice President i American Club. Bestyrelsesmedlem i Carl Nielsenselskabet. A/S, Ingeniørfirmaet Lytzen A/S, MediLink A/S, A/S Michelsen & Rasmussen Holding, A/S Michelsen & Rasmussen, Respira ApS, Virum Motor Co. Holding ApS, Ejendomsanpartsselskabet Akemi, Guldberg Ejendoms- og Investeringsselskab A/S, Vianordic A/S, Viafrance A/S, Biofac A/S, Kemisk Fabrik Orthana A/S, Danipharm A/S, Pharmadan A/S, Nordisk Kriminal Krønike ApS, Livrex ApS, Gladsaxe Klip & Buk A/S, Ejendomsselskabet Hørkær 5 A/S, Kamp og Petersen ApS, Bengtson & Frydendall A/S, Viscom A/S og Home Nordvest/Emdrup Mogens Brask ejendomsmægleraktieselskab. Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningerne Indeks og FRR samt Buffin Real Estate A/S, Ejendomsadministrationen 4-B A/S, Lars Erik Weinås Holdingfond. Lars Andersen, næstformand (f. 1964) Adm. direktør, Sønderjysk Forsikring G/S, Ulkebøldam 1, 6400 Sønderborg. Indtrådte i bestyrelsen den 14. november Andre ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen i IEC A/S. Formand for bestyrelsen i Nærsikring A/S. Delegeret i AP Pension. Direktør i Sønderjysk Finans A/S og Sønderjysk Ejendomme A/S. Niels Ulrik Heine (f. 1948) Advokat (H), partner i advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine, St. Kongensgade 67C, 1264 København K. Indtrådte i bestyrelsen 24. august Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Ingeniørfirmaet Lytzen Holding Direktion Thomas Einfeldt (f. 1960) Adm. direktør, Alfred Berg Administration A/S, Amaliegade 3, 1256 København K. Tiltrådt som direktør 1. juli FINANSKALENDER marts 2011 Offentliggørelse af årsrapport for marts 2011 Ordinær generalforsamling 24. august 2011 Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår

7 UDVIKLINGEN I 2010 Opsving med varieret kraft Den globale økonomi og det internationale finansielle system er i overraskende god form efter den finansielle krise i Indgreb uden fortilfælde fra regeringer og centralbanker har reddet den private sektor fra kollaps, men har samtidig sammen med recessionen skabt massive problemer for de offentlige finanser i mange vestlige økonomier. Med en real BNP-vækst på knapt 5 % i 2010 blev 2010 i økonomisk forstand et godt år på globalt plan, om end fremgangen havde store geografiske variationer. Det er navnlig udviklingslandene, herunder Kina og Indien, der trækker den globale vækst. Europa og USA halter bagefter Den økonomiske fremgang i Europa og til dels USA og Japan er imidlertid begrænset. Sammenbruddet i flere europæiske økonomier i 2010 har lagt en dæmper på den europæiske vækst, som ellers trukket af den stærke tyske vækstmotor har haft særdeles gode forudsætninger for et stærkt comeback efter krisen. I USA er problemet, at hverken arbejdsmarked eller boligmarked trods svage forbedringer har dynamik til at skubbe udviklingen fremad. Gældsproblemerne i Sydeuropa førte til en europæisk krise i foråret 2010, der ramte de finansielle markeder hårdt. Krisen var den direkte anledning til etableringen af den europæiske stabiliseringsfond på EUR 750 mia. (ca. 10% af Eurozonens BNP) og den europæiske centralbanks massive opkøb af statsobligationer. Grækenland måtte som det første land kaste håndklædet i ringen og modtage hjælp fra de andre EU-lande samt IMF. I efterdønningerne efter denne udvikling oplevede den globale økonomi et tilbageslag i løbet af sommeren, som ramte ikke mindst det amerikanske jobmarked. Frygten for en ny nedtur voksede betragteligt med store konsekvenser for de finansielle markeder, hvor aktierne dykkede med %. FED vendte stemningen Frygt forvandledes imidlertid til optimisme i løbet af efteråret da den amerikanske centralbank FED lancerede et obligationsopkøbsprogram på 600 mia. USD. Siden dette initiativ er de finansielle markeder atter skudt i vejret, dels fordi de lange renter bliver holdt kunstigt nede, og dels fordi den fundamentale økonomiske udvikling i den vestlige verden er positiv. Hertil kommer, at USA omsider har fået aktiveret arbejdsmarkedet om end ikke i det tempo, som mange kunne ønske. Arbejdsløsheden er stadig 9,4%. Fortsatte europæiske bekymringer Til gengæld er bekymringerne om fremtiden for de svageste europæiske økonomier genopblusset. For selvom både Grækenland og Irland har fået solid hjælp til at komme igennem krisen, er markederne urolige. Det skyldes både skepsis i forhold til de mest gældstyngede lande Portugal, Grækenland, Spanien og Irland, men ligeså meget usikkerhed om handlekraften i EUs politiske system og dermed euroens styrke. Den europæiske centralbank ECB har foreløbig reageret med blandt andet store opkøb af obligationer i de gældstyngede lande. På det seneste har Japan og Kina også tilkendegivet villighed til at købe ind i de hårdt prøvede statsobligationer i Europa. Selvom dette er positivt, afventer markederne stadig en mere markant europæisk intervention, der en gang for alle kan sikre de truede økonomier. Imens fortsætter Tysklands optur, båret frem af blandt andet en svag Euro. Tyskland realiserede i 2010 den højeste vækstrate i 20 år og høster nu endelig frugterne af industriens løntilbageholdenhed i 10 år. Kraftig vækst i udviklingsøkonomierne Udviklingsøkonomierne fortsætter den kraftige vækst, der nu skaber inflationsbekymringer. Det har fået Kina til meget udsædvanligt at hæve den styrende 1-årige rente. Desuden har kineserne hævet kravet til bankernes reserver i centralbanken. Dette lægger et yderligere opadgående pres på den kinesiske valuta, men valutaopskrivningen, som mange aktører håber på, lader imidlertid vente på sig. Kina viderefører således sin valutapolitik, der skal sikre, at kinesiske varer og finansielle produkter forbliver konkurrencedygtige i udenlandsk regning. Kina kan i princippet fortsætte denne politik, indtil den indenlandske mer-inflation har elimineret valutakonkurrencefordelen. De finansielle markeder Trods store udfordringer blev 2010 igen et solidt investeringsår i de fleste aktivklasser. Aktiekursniveauerne steg med % på de store markeder, mens obligationskurserne steg 5-15 %. Aktivklasserne High Yield og Emerging Market obligationer gav % i afkast, mens statsobligationer fra kernelandene gav 5-10 %. Til sammenligning tabte den græske 10-årig statsobligation omkring 30%! 7

8 I valutamarkedet var volatiliteten høj. Euroen tabte således ca. 10 % overfor US dollar, mens USD tabte ca. 20% overfor JPY. På råvaremarkedet steg både olie og guld med ca. 20%. UDSIGTERNE FOR 2011 Den globale økonomi er i bedring. Der er grundlag for et yderligere økonomisk opsving uden nye finansog pengepolitiske stimuli med andre ord et selvbærende opsving. Det viser udviklingen på såvel det amerikanske arbejdsmarked som flere ledende indikatorer for erhvervslivet og husholdningerne. Hertil kommer, at servicesektoren nu vokser ganske kraftigt. Servicesektoren er i kraft af sin størrelse afgørende for anden fase af det økonomiske opsving, hvor økonomien skal kunne bære sig selv. Det tyske vækstmomentum er stort, og mange udviklingsøkonomier lader også til at være i stand til at fastholde et højt væksttempo. Netop udviklingsmarkederne nyder godt af et fortsat højt niveau for outsourcing af produktion fra den vestlige verden. Vi forudser, at denne udvikling også i fremtiden vil kunne aflæses i virksomhedernes resultater, som allerede er steget betydeligt de senere år. Meget tyder på, at virksomhederne i år vil begynde at anvende de stigende overskud til investeringer og øget beskæftigelse. Tre vigtige forudsætninger Hermed er grundlaget skabt for et selvbærende opsving Men grundlaget er ganske skrøbeligt. For det første er opsvinget afhængigt af, at den udbredte nul-rente pengepolitik samt de store obligationsopkøbsprogrammer i USA og Europa fastholdes. Bliver disse initiativer rullet tilbage på grund af inflationsbekymringer er opsvinget truet. For det andet er opsvinget afhængigt af fortsat finanspolitisk disciplin. Den europæiske krise vidner om, at investorerne slår hårdt ned på de lande, der ikke formår at holde orden i økonomien. Hvis EU ikke sikrer stabile finanspolitiske forhold i Europa, er der overhængende risiko for fornyet finansiel turbulens. For det tredje spiller den valutapolitiske balance mellem Kina på den ene side og den vestlige verden samt en række udviklingslande på den anden side en vigtig rolle. Jo længere Kina fastholder den undervurderede Renminbi, desto mindre glæde får USA og den vestlige verden samt andre udviklingslande af det kinesiske vækstlokomotiv. Det er foreningens vurdering, at de finansielle markeder vil få et turbulent Stigende inflation er den største økonomiske trussel for opsvinget. Manglende finanspolitisk handlekraft såvel i USA som Europa er den største politiske trussel. Forventningerne til de finansielle markeder 2011 Vi forventer, at de etablerede aktiemarkeder i lokal valuta vil levere afkast i størrelsesordenen % i 2011, mens afkastet i aktiemarkederne i udviklingslandene i lokal valuta vil blive lidt lavere. Vi forudser, at de lange renteniveauer i både USA og Europa vil stige moderat i årets løb, og at obligationsafkastet derfor vil blive yderst beskedent. Udsagn om forventninger Disse forventninger til den økonomiske og finansielle udvikling er udtryk for foreningens aktuelle vurderinger, der i sagens natur er forbundet med stor usikkerhed og derfor ikke kan betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er risiko for, at den realiserede udvikling afviger fra foreningens forventninger. Der bør derfor ikke træffes ureflekterede beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner alene med udgangspunkt i foreningens forventninger. Foreningen opfordrer til at søge professionel rådgivning i forbindelse med investeringsbeslutninger og andre større økonomiske dispositioner. Foreningen påtager sig ikke noget ansvar, hvis markederne udvikler sig anderledes end forventet. 8

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., Finanstilsynets Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter og omkostninger er periodiseret og indeholder således de beløb, der kan henføres til regnskabsåret, bortset fra udbytte som først indtægtsføres, når udbyttet modtages. Modtagne bruttoudbytter korrigeres for ikke-refunderbar udbytteskat. Kursgevinster og -tab Idet regnskabsmæssige resultat indgår såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab. De realiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem salgsværdien og værdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsperioden. De urealiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo regnskabsåret og kursværdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsåret. Under handelsomkostninger føres alle direkte omkostninger relateret til handler udført i forbindelse med den løbende porteføljepleje. Handelsudgifter i forbindelse med emissioner eller indløsninger føres som en emissions-/indløsningsomkostning på formuen. Udlodning I formuebevægelserne er indeholdt udlodningsregulering, således at de udlodningspligtige beløb er korrigeret efter udviklingen i cirkulerende mængde. Udlodningsreguleringen beregnes således, at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner og indløsninger. Rådighedsbeløbet til udlodning består herudover af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster i henhold til de i ligningslovens 16C anførte krav til minimumsudlodningen med fradrag af administrationsomkostninger. Balancen Børsnoterede værdipapirer er optaget til børskurs ultimo regnskabsåret. Dog optages udtrukne obligationer til kurs 100. Udenlandske værdipapirer er omregnet efter valutakursen ultimo regnskabåret. Ved køb eller salg af værdipapirer indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Værdien af sådanne poster er opført under betegnelsen mellemværende vedrørende handelsafvikling. Under aktiver indgår værdien af emissioner og solgte værdipapirer, mens der under passiver indgår værdien af indløsninger og købte værdipapirer. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, værdiansættes til beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdi. Afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi er opført under aktiver, mens afledte finansielle instrumenter med negativ dagsværdi er opført under passiver. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til deres højeste formueværdi i hver af afdelingerne indenfor regnskabsåret, jf. vedtægternes 22. 9

10 NØGLETALSDEFINITIONER Indre værdi Indre værdi Medlemmernes formue Cirkulerende andele ultimo året Udlodning pr. andel Udlodning pr. andel Udlodning til medlemmerne ultimo Cirkulerende andele ultimo året Årets afkast i procent Årets afkast i procent hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning Indre værdi umiddelbart Indre værdi ultimo året geninvesteret udlodning Indre værdi primo året, Indre værdi ultimo året efter udlodning Omkostningsprocent Omkostningsprocent Årets adminstrationsomkostninger 100, Medlemmernes gennemsnige formue hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. Omsætningshastighed Omsætningsastighed 1 Kursværdi af køb Kursværdi af salg, 2 Medlemmernes gennemsnitlige formue hvor kursværdi af køb og salg opgøres på baggrund af de realiserede købs- og salgspriser inkl. kurtage. Kun køb og salg i forbindelse med løbende porteføljepleje medtages i beregningen. Medlemmernes gennemsnitlige formue opgøres som beskrevet under omkostningsprocenten. ÅOP (årlige omkostninger i procent) ÅOP Seneste årlige adminitrationsomkostninger i procent Seneste direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent 1 Maksimalt emissionstillæg i procent Maksimalt 7 indløsningsfradrag i procent 10

11 Standardafvigelse/Volatilitet Standardafvigelsen er et mål for afkastets udsving over tiden. Jo større volatilitet, jo større er usikkerheden omkring investeringens fremtidige afkast. Volatiliteten er således et risikomål. Volatiliteten udtrykkes sædvanligvis i procent pr. år. Volatiliteten er et mål for afkastets spredning omkring sin middelværdi - afkastets standardafvigelse. Hvis afkastet er normalfordelt kan det forventes, at ca. 2/3 af alle afkastobservationer falder mellem middelværdien plus standardafvigelsen og middelværdien minus standardafvigelsen. Der opgøres kun standardafvigelse/volatilitet for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. Sharpe Ratio Sharpe Ratio beregnes ved at dividere investeringens merafkast med dens volatilitet/standardafvigelse. Sharpe Ratio måler investeringsafkastet i forhold til investeringsrisiko. Jo større positiv Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast. Ved hjælp af Sharpe Ratio kan afkastet af investeringer med forskellige risikoniveauer sammenlignes. Der opgøres kun Sharpe Ratio for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. 11

12 ÅRSRAPPORTER FOR AFDELINGERNE 12

13 AFDELING DANSKE AKTIER LEDELSESBERETNING Afdeling Danmark investerer i danske aktier med målsætningen at skabe et langsigtet merafkast i forhold til benchmark. Afdelingen investerer i kvalitetsselskaber med potentiale for vækst i salg, indtjening og cashflow. Investeringerne bygger på fundamental branche- og selskabsanalyse. Benchmark Afdelingens benchmark er OMXCCAP. Årets afkast og performance Afdeling Danmark realiserede i 2010 et afkast på 16,09%, mens benchmark gav et afkast på 25,25%. Afkastet i årets sidste halvdel blev 11,65 % mod et benchmarkafkast på 15,16 %. Udviklingen på aktiemarkedet stod dermed i 2010 mål med de senest udmeldte forventninger, hvorimod det ikke lykkedes at indfri afdelingens forventninger om at indhente benchmarkafkastet inden årets udgang. Markedsudvikling 2010 Aktiemarkedet har været præget i negativ retning af den økonomiske uro i Grækenland og Irland samt frygten for yderligere problemer i de øvrige PIIGSlande Portugal, Spanien og Italien. De store offentlige underskud og den forholdsvis høje arbejdsløshed gav som udgangspunkt ikke grund til den store optimisme på aktiemarkedet, men den lave inflation og de meget lave renter har alligevel gjort aktier billige og attraktive i forhold til alternative investeringer. Samtidig har langt de fleste selskaber leveret overraskende gode resultater i 2010, hvilket har skabt basis for solide stigninger på aktiemarkedet. Den flotte kursudvikling på det danske aktiemarked er primært drevet af stabile forbrugs-, materiale- og medicinalaktier, anført af Novo Nordisk der steg med 90% i Fælles for de fleste af disse selskaber er, at de har en meget stor eksponering mod udlandet, hvor der har været væsentlig stærkere vækst end i Danmark. I den tunge ende ligger de finansielle aktier, der har været ramt af den finansielle usikkerhed i Europa, samt den svage indenlandske vækst. For industriaktierne har det været mere blandet. Selskaber som FLSmidth med stor eksponering mod udviklingslandene og AP Møller, der har nydt godt af den stigende verdenshandel, har klaret sig flot, mens Vestas har lidt under de dårlige udsigter for vindmøllebranchen. Afdelingens udvikling i 2010 Afdelingens skuffende performance i 2010 skyldes primært en undervægt i Novo Nordisk og en overvægt i Vestas var et forrygende år for Novo Nordisk med godkendelse af diabetes-2 midlet Victoza i USA. Hertil kommer positive forskningsresultater og et salg, der overgik alle forventninger, mens flere konkurrenter fejlede med myndighedsgodkendelse af deres produkter. Vestas har på trods af et rekordstort stort ordreindtag måtte nedjustere forventningerne til omsætning og indtjening på grund et stigende prispres samt dårligere fremtidsudsigter som følge af strammere finansielle vilkår hos kunderne. Udover Vestas har også overvægten i biotek-aktierne Neurosearch og Genmab bidraget negativt til årets resultat, da disse selskaber har haft svagere forskningsresultater end ventet. På den positive side har overvægten i GN Store Nord bidraget til performance fordi selskabet er i gang med en succesfuld restrukturering, hvilket har fået aktien til at stige med 83% i Undervægten i TDC har også bidraget positivt til årets resultat, da aktiekursen faldt efter gennoteringen i et ellers kraftigt stigende marked. Udbytte Afdelingen har i 2010 ikke realiseret et udlodningspligtigt resultat. Forventninger til 2011 Foreningen forventer, at det danske aktiemarked vil stige med % i 2011, og at afdeling Danske Aktier vil levere et afkast meget tæt på benchmark. 13

14 Afdelingsspecifikke risici Afdelingen henvender sig til investorer, der frem for at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje ønsker at drage fordel af den risikospredning, som afdelingens portefølje indebærer. Den typiske investor i afdelingen har en investeringshorisont på mindst tre år og betragter investeringen i afdelingen som et af flere elementer i en samlet portefølje. Afdelingens investeringer er først og fremmest følsomme over for følgende risici. Kursudviklingen på aktiemarkederne Kursudviklingen på aktiemarkederne er generelt meget ujævn. Aktiekurserne kan på meget kort tid falde betydeligt, blandt andet som følge af vanskeligt forudsigelige politiske, finansielle eller regulatoriske forhold. Sektorrelaterede, regionale, nationale samt internationale begivenheder af fx økonomisk eller forretningsmæssig karakter kan også have afgørende indflydelse på såvel den langsigtede som den kortsigtede kursudvikling på aktiemarkederne og dermed på udviklingen i nettoværdien af afdelingens formue. Landerisiko Afdelingens investeringer er fokuseret på Danmark. Kursudviklingen på det danske aktiemarked er derfor afgørende for afdelingens værdiudvikling. Såvel specifikke danske politiske og regulatoriske foranstaltninger som landets finansielle og økonomiske udvikling, herunder rente- og valutaudviklingen, samt andre aktiekurspåvirkende faktorer er derfor væsentlige risikoelementer for udviklingen i nettoværdien af afdelingens formue, som ikke eller kun delvis kan elimineres ved risikospredning indenfor afdelingens investeringsunivers. Selskabsspecifikke forhold Kursudviklingen for hver enkelt aktie i afdelingens portefølje vil ofte være mere ujævn end markedets gennemsnitlige kursudvikling. Selskabsspecifikke forhold, herunder selskabets generelle forretningsudvikling, forretningsudviklingen på vigtige områder, finansieringsforhold, følsomheden over for udviklingen i dansk eller udenlandsk rente, følsomheden over for udviklingen i valutakurserne samt ændringer i selskabets regulatoriske og skattemæssige rammebetingelser i såvel Danmark som udlandet, kan fra dag til dag medføre langt større kursudsving på selskabsniveau end markedets gennemsnitlige daglige kursvariation. Da afdelingen kan placere op til 10 pct. af formuen i en enkelt aktie, kan nettoværdien af afdelingens formue variere kraftigt som følge af specifikke forhold i de selskaber, som afdelingen har investeret i. 14

15 AFDELING DANSKE AKTIER ÅRSREGNSKAB Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) Benchmark OMXCCAP 1 Renteindtægter 0 76 Afdelingsformue t.kr. Renteudgifter 1 1 Indre værdi 182,57 DKK 2 Udbytter Cirkulerende mængde stk. Startdato I alt renter og udbytter Seneste udbytte 0,00 DKK/andel Kursgevinster og -tab, kapitalandele Kursgevinster og -tab, øvrige aktiver/passiver 0 0 Risiko 3 Handelsomkostninger (60 måneder) Afdeling Benchmark I alt kursgevinster og -tab Afkast (% p.a.) 0,39 3,05 Standardafvigelse (% p.a.) 21,47 21,83 I alt indtægter Sharpe-Ratio -0,12 0,01 4 Administrationsomkostninger Afdelingens ti største beholdninger (%) Resultat før skat Novo Nordisk B ( m) 9,6 5 Skat 0 17 Danske Bank 8,3 Carlsberg B 8,0 Årets nettoresultat A.P. Møller - Mærsk A 4,9 Novozymes B ( m) 4,8 Udlodningsregulering Pandora A/S 4,5 Overført fra sidste år FLS Industries B. 4,5 Coloplast B (18m) 4,3 I alt formuebevægelser Vestas Wind Systems 4,1 A.P. Møller - Mærsk B 3,9 Til disposition Til rådighed for udlodning 0 0 Aktivfordeling i afdelingen (%) Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 0 0 Negativt rådighedsbeløb som ikke overføres Sektor Overført til udlodning næste år 0 0 Industri 30,17 Overført til formuen Finans 22,12 Medicinal 21,58 Konsumentvarer 11,49 Materialer 6,78 Balance Forbrugsgoder 5,77 Informationsteknologi 1,14 (1.000 kr.) Øvrige incl. kontant 0,95 AKTIVER I alt 100,00 7 Indestående i depotselskab Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Unoterede aktier fra danske selskaber 0 7 I alt kapitalandele PASSIVER Aktuelle skatteaktiver 0 65 I alt andre aktiver 0 65 Aktiver i alt Medlemmernes formue Skyldige omkostninger Mellemværende vedrørende handelsafvikling 0 0 I alt anden gæld Passiver i alt Noter. hvortil der ikke henvises 15

16 Noter 1 Renter (1.000 kr.) Finansielle instrumenter (%) Renteindtægter depotselskab 0 76 Børsnoterede finansielle instrumenter 98,91% 98,29% Renteudgifter depotselskab 1 1 Øvrige finansielle instrumenter 1,09% 1,71% I alt renter I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% 2 Udbytter (1.000 kr.) Noterede aktier fra danske selskaber Noterede fra udenlandske selskaber Unoterede aktier fra danske selskaber 0 0 Cirk. Formue- I alt udbytter Medlemmernes formue 2010 (1.000 kr.) beviser værdi Medlemmernes formue (primo) Handelsomkostninger (1.000 kr.) Udlodning fra sidste år vedr.cirkulerende beviser Bruttohandelsomkostninger Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsn. Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Emissioner i året Handelsomkostninger ved løbende drift Indløsninger i året Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger 4 Administrationsomkostninger (1.000 kr.) Overført til udlodning fra sidste år -21 Afdelingsdirekte Overført til udlodning næste år 0 Revisionshonorar til revisorer Foreslået udlodning 0 Andre honorarer til revisorer 9 0 Overført fra resultatopgørelsen Gebyrer til depotselskab Andre omk. i forbindelse med formueplejen I alt medlemmernes formue Øvrige omkostninger I alt opdelte administrationsomkostninger Cirk. Formue- 8 Medlemmernes formue 2009 (1.000 kr.) beviser værdi Andel af fællesomkostninger Medlemmernes formue (primo) Honorar til bestyrelse 5 23 Udlodning fra sidste år vedr.cirkulerende beviser Revisionshonorar til revisorer 3 3 Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsn Andre honorarer til revisorer 1 3 Emissioner i året Gebyrer til depotselskab 1 3 Indløsninger i året Øvrige omkostninger Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger -144 I alt opdelte administrationsomkostninger Overført til udlodning fra sidste år -125 Overført til udlodning næste år I alt administrationsomkostninger Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen Skat (1.000 kr.) Ikke refunderbar skat på udbytter 0 17 I alt medlemmernes formue I alt skat Til rådighed for udlodning (1.000 kr.) Renter og udbytter Ikke refunderbar udbytteskat Kursgevinst til udlodning 0 0 Adm.omkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregul. ved emission/indløsning Udlodning overført fra sidste år I alt til rådighed for udlodning Værdipapirspecifikation kan rekvireres på eller ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 9 Noter, hvortil der ikke henvises Netto resultat (1.000 kr.) Formue inkl. udlodning (1.000 kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi pr. andel 182,57 157,27 116,55 283,58 368,54 Udlodning pr. andel 0,00 0,00 3,00 57,25 62,00 Årets afkast i pct. 16,09 38,80-46,45-6,98 27,59 Årets benchmarkafkast i pct. 25,25 38,60-49,32 7,97 22,36 Omkostningspct. 1,50 1,51 1,41 1,35 1,34 Omsætningshastighed 0,57 0,00 0,14 0,17 0,19 Sharpe ratio -0,12 ÅOP 2,43 Tab på aktier til fremførsel (1.000 kr.) 0,00 Skattebehandling af udbytter 2010 Udbyttte Kapitalindkomst Aktieindkomst Skattefri indkomst Pensionsskattepligtig Personer (kr. per andel) (kr. per andel) (kr. per andel) (kr. per andel) (pct.) Selskabsindkomst Udbytte medtages med 100% medtages med 66% Selskaber (kr. per andel) (kr. per andel) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER LEDELSESBERETNING Afdeling Emerging Markets Obligationer investerer hovedsageligt i likvide statsobligationer, der er nomineret i USD og EUR og noteret på regulerede markeder i en stat, der er medlem af den Europæiske Union eller noteret på regulerede markeder, der er medlemmer af WFE (World Federation of Exchanges). Hovedparten af udstederlandene i afdelingens investeringsunivers er udviklingslande (emerging markets) med en kreditvurdering, der er ringere end Standard & Poors BBB. Målsætningen er at skabe et merafkast i benchmark. Valutaeksponering mod USD afdækkes som hovedregel. Benchmark Afdelingens benchmark er JP Morgan EM Global Composite Index (DKK). Årets afkast og performance Afdeling Emerging Markets realiserede i 2010 et afkast på 13,08%, mens benchmark gav et afkast på 11,67%. Afkastet i årets sidste halvdel blev 6,27% mod et benchmarkafkast på 5,94%. Afdelingens afkast såvel som udviklingen i benchmark har således overrasket positivt i forhold til de senest offentliggjorte forventninger. Markedsudvikling 2010 Det var de vækstorienterede udviklingsøkonomier (emerging markets-landene) der førte an i den globale økonomiske udvikling i Stigende energi- og råvarepriser, øget politisk stabilitet og mere finansiel ansvarlighed sikrede økonomisk fremgang på de offentlige finanser i mange udviklingsøkonomier i modsætning til udviklingen i mange af de vestlige økonomiers offentlige sektorer, hvor gældsbyrden kan virke helt uoverskuelig. Obligationsmarkederne kvitterede for denne udvikling med en indsnævring af rentespændet mellem vestlig og emerging gæld, hvilket sikrede overordentlig gode afkast i emerging market-segmentet gennem det meste af året. Afdelingens udvikling i 2010 Afdelingen har i 2010 haft en betydelig overvægt i udstedelser fra velkonsoliderede olie- og gasproducenter, fordi lønsomheden i disse selskaber stiger i takt med olieprisen. Til gengæld er udstedere fra Central- og Østeuropa undervægtede på grund af risikoen for, at gældskrisen i Sydeuropa spreder sig til andre svagt konsoliderede lande. Afdelingen har længe overvægtet obligationer fra virksomheder og statslignende udstedere over statspapirer på grund af potentialet for et merafkast i takt med, at spreadet på disse segmenter normaliseres i forhold til statsobligationerne. For året som helhed er det dog udvalget af statsobligationer, der har bidraget mest til afdelingens performance. Udbytte Afdelingen udlodder et udbytte på 7,25 kr. pr. andel. Forventninger til 2011 Den forventede høje vækst i udviklingsøkonomierne i 2011 vil understøtte obligationsafkastet fra disse markeder, fordi vækst alt andet lige må formodes at forbedre tilbagebetalingsevnen, hvilket vil reducere rentespændet i forhold til vestlige statspapirer. Samtidig må det forventes, at investorerne fortsat kanaliserer en stigende del af deres efterspørgsel til disse obligationer på grund af det konkurrencedygtige afkastpotentiale. Den voksende inflationsfrygt kan imidlertid føre generelle til rentestigninger, der vil reducere årets obligationsafkast også for emerging market obligationer. Udfaldsrummet for afkastet af emerging market obligationer må derfor vurderes at være bredt fra nulafkast til et afkast på omkring 8%. Det forventes, at afdelingen vil levere et afkast på linje med benchmark. 17

18 Afdelingsspecifikke risici Afdelingen henvender sig til investorer, der frem for at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje ønsker at drage fordel af den risikospredning, som afdelingens portefølje indebærer. Den typiske investor i afdelingen har en investeringshorisont på mindst tre år og betragter investeringen i afdelingen som et af flere elementer i en samlet portefølje. Afdelingens investeringer er først og fremmest følsomme over for følgende risici. Obligationsmarkederne Kursudviklingen på obligationsmarkederne er generelt ujævn. Obligationskurserne følger renteudviklingen og falder, når renterne stiger, blandt andet som følge af vanskeligt forudsigelige politiske, finansielle eller regulatoriske forhold. Nationale og internationale finansielle og økonomiske begivenheder kan også få indflydelse på såvel den langsigtede som den kortsigtede kursudvikling på obligationsmarkederne og dermed på udviklingen i nettoværdien af afdelingens formue. Kreditrisiko Afdelingen kan investere i obligationer, hvor udstederen og/eller udstedelsen har kreditvurderingen speculative grade (lavere end Baa3/BBB). Obligationsinvesteringer i denne kategori er forbundet med en reel risiko for, at udstederen ikke vil være i stand til at honorere sine betalingsforpligtelser. For statsobligationer udstedt af et land med høj kreditrisiko er det først og fremmest statsbudgettet, der har betydning for landets evne til at forrente og afdrage obligationsgælden, herunder skatteindtægterne, som blandt andet afhænger af landets økonomiske vækst, udviklingen i råvarepriserne, valutakursudviklingen, den økonomiske vækst hos landets samhandelspartnere samt kvaliteten af landets finansielle infrastruktur. Ændringer i disse forhold kan få stor indflydelse på såvel den langsigtede som den kortsigtede kursudvikling for landets statsobligationer og dermed på udviklingen i nettoværdien af afdelingens formue. Politisk risiko Den politiske situation er ustabil i en række af de lande, som afdelingen kan investere i. Kurserne på obligationer udstedt af disse lande kan falde kraftigt som følge af politiske eller reguleringsmæssige indgreb efter et uventet politisk regimeskifte. Alene frygten for, at nye politiske initiativer kan bringe den økonomiske udvikling i et land i fare kan føre til faldende obligationskurser og dermed faldende nettoværdi af afdelingens formue. Selskabsspecifikke forhold En del af afdelingens formue kan placeres i kreditobligationer udstedt af selskaber. Kurserne på disse obligationer vil være påvirkelige af en lang række markedsmæssige og selskabsspecifikke forhold herunder selskabets generelle forretningsudvikling, forretningsudviklingen på vigtige områder, finansieringsforhold, følsomheden over for renteudviklingen, følsomheden over for udviklingen i valutakurserne samt ændringer i selskabets regulatoriske og skattemæssige rammebetingelser. Disse forhold har afgørende indflydelse på kreditrisiko og kursudvikling for kreditobligationer udstedt af selskaber og kan derfor have indflydelse på udviklingen i nettoværdien af afdelingens formue. Valutaforhold I det omfang afdelingens investeringer ikke er valutaafdækkede i forhold til danske kroner, vil nettoværdien af afdelingens formue blive påvirket af valutakursbevægelser. Event-risiko I særlige situationer som fx den globale kreditkrise i efteråret 1998, terrorangrebene i USA i september 2001 samt finanskrisen i kan de finansielle markeder blive grebet af kollektiv panik, hvor investorernes risikoaversion stiger drastisk. I disse situationer afløses markedernes normale kursudviklingsmønster ofte af et markedsregime med store kursstigninger på likvide statsobligationer fra lande med høj kreditværdighed og massive kursfald og kraftige stigende kursvariation på mere risikobetonede obligationstyper, herunder kreditobligationer udstedt af selskaber med høj kreditrisiko og statsobligationer udstedt eller garanteret af stater med høj kreditrisiko. I disse situationer vil kurserne på de mere risikable obligationsudstedelser tendere til at samvariere modsatrettet mindre risikable statsobligationer. 18

19 AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER ÅRSREGNSKAB Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) Benchmark JP Morgan EMBI Global Composite Index (DKK) Renteindtægter Afdelingsformue t.kr. Renteudgifter 0 1 Indre værdi 113,55 DKK 1 I alt renter Cirkulerende mængde stk. Startdato Kursgevinster og -tab, obligationer Seneste udbytte 7,25 DKK/andel Kursgevinster og -tab, valutaterminer Kursgevinster og -tab, valutakonti Kursgevinster og -tab, øvrige aktiver/passiver 0-18 Risiko 2 Handelsomkostninger (60 måneder) Afdeling Benchmark I alt kursgevinster og -tab Afkast (% p.a.) 5,26 7,06 Standardafvigelse (% p.a.) 14,44 11,37 I alt indtægter Sharpe-Ratio 0,16 0,36 3 Administrationsomkostninger Afdelingens ti største beholdninger (%) Årets nettoresultat ,65% Ukraine Govt. 11/06/13 5,8 Udlodningsregulering ,28% Rep. of Argent ,4 Overført fra sidste år ,875 Reb of Uruguay 15/01/33 5,2 8,5% Indonesia 12/10/35 4,6 I alt formuebevægelser ,7% Transneft 07/08/18 4,3 6,875% Turkey Rep 17/03/36 3,9 Til disposition ,95% United Mexican 19/03/19 3,9 8,75% Rep of Peru 21/11/33 3,7 4 Til rådighed for udlodning ,2% Gabon Rep 12/12/2017 3,3 Negativt rådighedsbeløb som ikke overføres ,125% Colombia Rep. 21/05/24 2,9 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser Overført til udlodning næste år Landeallokering i afdelingen (%) Overført til formuen Indonesien 7,10 Mexico 6,90 Venezuela 6,60 Balance Argentina 6,60 Ukraine 5,80 (1.000 kr.) Colombia 5,70 Rusland 5,50 AKTIVER Uruguay 5,20 Peru 4,80 5 Indestående i depotselskab Brasilien 4,80 Irland 4,30 Noterede obligationer fra udenlandske selskaber Tyrkiet 3,90 Sydafrika 3,70 5 I alt obligationer Cayman Islands 3,60 Gabon 3,30 Unoterede valutaterminsforretninger Polen 2,60 Luxemborg 2,50 5 I alt afledte finansielle instrumenter Qatar 2,50 Forenede Arabiske Emirater 1,60 Tilgodehavende renter, udbytte, mm Malaysia 1,40 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 0 0 Hviderusland 1,20 I alt andre aktiver Kazakhstan 1,20 Holland 1,20 Aktiver i alt Sydkorea 1,20 Litauen 1,10 PASSIVER Britiske Jomfruøer 1,10 Øvrige incl. kontant 4,60 6 Medlemmernes formue I alt 100,00 Unoterede valutaterminsforretninger I alt afledte finansielle instrumenter Skyldige omkostninger Mellemværende vedrørende handelsafvikling 0 0 I alt anden gæld Passiver i alt Noter. hvortil der ikke henvises 19

20 Noter 1 Renter (1.000 kr.) Finansielle instrumenter (%) Renteindtægter depotselskab 1 7 Børsnoterede finansielle instrumenter 94,87% 91,57% Renteudgifter depotselskab 0 1 Øvrige finansielle instrumenter 5,13% 8,43% Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Øvrige indtægter 0 58 I alt renter Værdipapirspecifikation kan rekvireres på eller ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Handelsomkostninger (1.000 kr.) Bruttohandelsomkostninger Cirk. Formue- Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Medlemmernes formue 2010 (1.000 kr.) beviser værdi Handelsomkostninger ved løbende drift Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedr.cirkulerende beviser Administrationsomkostninger (1.000 kr.) Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsn. Afdelingsdirekte Emissioner i året Revisionshonorar til revisorer Indløsninger i året Andre honorarer til revisorer 1 10 Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag Gebyrer til depotselskab Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger 498 Andre omk. i forbindelse med formueplejen Overført til udlodning fra sidste år Øvrige omkostninger Overført til udlodning næste år 49 I alt opdelte administrationsomkostninger Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen Andel af fællesomkostninger Honorar til bestyrelse 2 10 I alt medlemmernes formue Revisionshonorar til revisorer 1 0 Andre honorarer til revisorer 0 1 Cirk. Formue- Gebyrer til depotselskab Medlemmernes formue 2009 (1.000 kr.) beviser værdi Øvrige omkostninger 4 14 Medlemmernes formue (primo) I alt opdelte administrationsomkostninger 7 26 Udlodning fra sidste år vedr.cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsn. I alt administrationsomkostninger Emissioner i året Indløsninger i året Til rådighed for udlodning (1.000 kr.) Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag 42 Renter og udbytter Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger Kursgevinst til udlodning Overført til udlodning fra sidste år Adm.omkostninger til modregning i udlodning Overført til udlodning næste år Udlodningsregul. ved emission/indløsning Foreslået udlodning 0 Udlodning overført fra sidste år Overført fra resultatopgørelsen I alt til rådighed for udlodning I alt medlemmernes formue Noter, hvortil der ikke henvises Netto resultat (1.000 kr.) Formue inkl. udlodning (1.000 kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi pr. andel 113,55 100,42 75,70 106,49 112,41 Udlodning pr. andel 7,25 0,00 0,00 10,25 5,75 Årets afkast i pct. 13,08 32,66-21,39-0,08 10,07 Årets benchmarkafkast i pct. 11,67 27,60-12,47 4,83 7,59 Omkostningspct. 1,16 1,16 1,05 1,01 0,99 Omsætningshastighed 0,64 0,49 0,15 0,85 1,16 Sharpe ratio 0,16 ÅOP 1,34 Skattebehandling af udbytter 2010 Udbyttte Kapitalindkomst Aktieindkomst Skattefri indkomst Pensionsskattepligtig Personer (kr. per andel) (kr. per andel) (kr. per andel) (kr. per andel) (pct.) Selskabsindkomst Udbytte medtages med 100% medtages med 66% Selskaber (kr. per andel) (kr. per andel) 7,25 7,25 0,00 0,00 100,00 7,25 0,00 20

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 13 afdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 13 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 13 afdelinger 21. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Foreningen... 5 Afdelingerne... 7 Generelt... 7 Afdeling Danske Indeks... 8 Afdeling

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 9 afdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 9 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 9 afdelinger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestyrelseserklæring... 4 Foreningen... 5 Afdelingerne... 7 Generelt... 7 Afdeling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2 PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Bestyrelseserklæring... 5 Foreningen... 6 Afdelingerne... 8 Generelt...

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Foreningen... 5 Afdelingerne... 7 Generelt... 7 Afdeling Alfred Berg Rusland... 8 Afdeling Danske Aktier... 12 Afdeling Danske Obligationer... 14 Afdeling Emerging Markets Obligationer...

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 13 afdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 13 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 13 afdelinger Offentliggjort 29. november 2013 Indholdsfortegnelse Foreningen... 5 Afdelingerne... 7 Generelt... 7 Afdeling Danske Indeks...

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelseserklæring. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Morten Riise-Knudsen Formand. Side 3

Bestyrelseserklæring. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Morten Riise-Knudsen Formand. Side 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningen... 4 Afdelingerne... 5 Generelt... 5 Afdeling Danske Aktier... 6 Afdeling Danske Obligationer... 8 Afdeling High Yield Obligationer... 11 Afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Godkendte markeder... 67

Indholdsfortegnelse. Godkendte markeder... 67 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bestyrelseserklæring... 4 Foreningen... 5 Afdelingerne... 7 Generelt... 7 Afdeling Alfred Berg Rusland... 8 Afdeling Danske Aktier... 11 Afdeling Danske Obligationer...

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere