Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus"

Transkript

1 Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning... 2 Betegnelse... 3 Studiefremdrift... 4 Studieaktivitet... 4 Bedømmelser... 4 Merit... 6 Eksternt studieophold... 6 Praktik... 6 Orlov... 7 Sygdom... 7 Orlov til pasning af nærtstående... 8 Øvrige bestemmelser... 8 Dispensation... 8 Klage... 8 Udmeldelse... 9 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

3 Indledning Studieordninger for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus består af: 1. Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus 2. Fagspecifikke bestemmelser for den enkelte uddannelse Uddannelserne er tilknyttet Studienævnet ved Arkitektskolen Aarhus. Formål Uddannelser ved Arkitektskolen Aarhus er selvstændige uddannelsesforløb baseret på forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og praksis, der kvalificerer den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner på baggrund af kundskaber og metodiske færdigheder inden for et eller flere fagområder. Adgang og indskrivning Studerende optages på uddannelserne efter ansøgning i henhold til Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (BEK 1525 af 19/12/2013), Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående uddannelsesinstitutioner (BEK 1523 af 19/12/2013) eller Bekendtgørelse om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område (BEK 1089 af 16/11/2005) med senere ændringer. Optagelse på bacheloruddannelsen sker gennem Den Koordinerede Tilmelding. Optagelse på kandidatuddannelsen samt masteruddannelser varetages af Arkitektskolen. Optagelse på kandidatuddannelsen forudsætter en gennemført relevant bacheloruddannelse, forudsat at bacheloruddannelsen er afsluttet indenfor de seneste tre år forud for optagelsestidspunktet. Optagelse kan gøres betinget af, at ansøger består/har bestået uddannelseselementer anvist af programlederen for kandidatuddannelsen. Optagelse uden dansk bacheloruddannelse i arkitektur forudsætter en individuel meritvurdering og kan være forbundet med krav om supplerende uddannelseselementer. Ansøgning, optagelse og uddannelse kan være forbundet med udgifter for den studerende. Studerende, som afslutter bacheloruddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus, kan i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen fortsætte på kandidatuddannelsen, forudsat at bacheloruddannelsen er afsluttet indenfor de seneste tre år forud for optagelsestidspunktet. Studienævnet kan ved dispensation give tilladelse til, at studerende uden gennemført bacheloruddannelse eller tilsvarende kan optages på kandidatuddannelsen. Studerende optaget på kandidatuddannelsen uden gennemført bacheloruddannelse eller tilsvarende skal senest ved udgangen af kandidatuddannelsens første 2

4 semester have gennemført og bestået manglende uddannelseselementer på bacheloruddannelsen. Studerende uden gennemført bacheloruddannelse eller tilsvarende kan ikke fortsætte på kandidatuddannelsens andet semester. Ansøgere til den dansksprogede uddannelse, der har en udenlandsk, ikke-skandinavisk adgangsgivende eksamen, skal på ansøgningstidspunktet dokumentere at have bestået Studieprøven i dansk eller tilsvarende kundskaber i dansk. Studienævnet kan udsætte fristen for bestået Studieprøve i dansk til 15. juni i optagelsesåret, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Undtaget fra sprogkravet er studerende på gæsteeller udvekslingsophold på bacheloruddannelsen. Ansøgere til uddannelse udbudt helt eller delvist på engelsk skal på ansøgningstidspunktet dokumentere at have bestået engelsk på minimum B-niveau eller tilsvarende kundskaber i engelsk. Studienævnet kan udsætte fristen for bestået engelsk på B-niveau til 15. juni i optagelsesåret, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Optagelse på en masteruddannelse forudsætter en gennemført uddannelse som cand.arch. eller tilsvarende relevant uddannelse. Der kan på grundlag af en individuel vurdering gives adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne, men skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Ansøgere til masteruddannelsen skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det forventes desuden at ansøger gennem sin erhvervserfaring har et forudgående kendskab til det pågældende fagspecifikke områdefelt. Betegnelse Bacheloruddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen bachelor (BA) i arkitektur. På engelsk: Bachelor of Arts (BA) in Architecture. Kandidatuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen cand.arch. (candidatus/candidata architecturae). På engelsk: Master of Arts (MA) in Architecture. Masteruddannelser giver ret til at anvende betegnelsen Master i [uddannelsens fagspecifikke område]. På engelsk: Master in [uddannelsens fagspecifikke område]. 1 1 Fx Master in Energy and Green Architecture 3

5 Studiefremdrift Forud for et semesters begyndelse tilmeldes den studerende automatisk det pågældende semesters studieaktiviteter med tilhørende bedømmelse(r). Ønsker den studerende ikke at følge semesterets undervisning, skal den studerende afmelde sig inden semesterets påbegyndelse. Frist for afmelding fra studieaktivitet meddeles af Uddannelsesadministrationen. Ikke-afmeldte semestre, som ikke gennemføres, tildeles karakteren -03. Påbegyndte uddannelseselementer skal bestås senest ved udgangen af 3. studiesemester efter påbegyndelsen af uddannelseselementet. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Studieaktivitet Det forventes, at de studerende deltager aktivt i undervisningen. Det forudsætter tilstedeværelse på de uddannelseselementer, som er fastlagt i studieplanen. For studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen betyder det bl.a., at de studerende præsenterer deres arbejde ved studieenhedens kritikker og deltagelse i projektarbejdet på tegnesalen. Studerende, som ikke har deltaget aktivt i undervisningen, kan ikke få bedømt semesterets uddannelseselementer og vil dermed blive tildelt bedømmelsen ikke bestået/ikke godkendt eller karakteren -03. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Bedømmelser Uddannelsen består af et antal uddannelseselementer, som afsluttes med en bedømmelse. Hvert uddannelseselement bedømmes særskilt. I beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement fremgår, hvorledes uddannelseselementet bedømmes. Bedømmelser kan afvikles som: Intern bedømmelse med deltagelse af to eller flere interne bedømmere, hvoraf kun én må have fungeret som vejleder for den studerende på det pågældende uddannelseselement. Ekstern bedømmelse med deltagelse af en eller flere eksterne og en eller flere interne bedømmere, hvoraf én af sidstnævnte normalt har fungeret som vejleder for den studerende på det pågældende uddannelseselement. Vurdering af undervisningsdeltagelse, hvor uddannelseselementet helt eller delvist dokumenteres ved opfyldelse af minimumskrav til den studerendes deltagelse i undervisningen. 4

6 Ved mindst 1/3 af uddannelsens bedømmelser opgjort i ECTS-point skal medvirke ekstern(e) bedømmer(e). Dette er inklusiv bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt. Bedømmelser kan endvidere enten afvikles som Individuel bedømmelse eller Gruppebedømmelse. Ved såvel individuel bedømmelse som gruppebedømmelse skal foretages en individuel vurdering af de studerendes præstationer og gives en individuel karakter/bedømmelse. Uddannelseselementer kan bedømmes godkendt/ikke godkendt, bestået/ikke bestået eller med en karakter. Uddannelseselementer dokumenteret ved undervisningsdeltagelse kan dog udelukkende bedømmes godkendt/ikke godkendt. Ved karakterbedømmelse anvendes den gældende 7-trins-skala. Bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver. Der kan anvendes delkarakterer. Ved anvendelse af delkarakterer fremgår det af beskrivelsen af uddannelseselementet, hvorledes de enkelte delkarakterer vægtes ved beregningen af uddannelseselementets samlede karakter. Hvis den samlede semesterkarakter består af flere delkarakterer, er semesteret bestået såfremt den samlede semesterkarakter er mindst 2,0 uden oprunding og karakteren 02 eller højere er opnået ved bedømmelsen af den studerendes projektforløb. Yderligere beståkrav kan forekomme og vil fremgå af de fagspecifikke bestemmelser for den enkelte uddannelse. Ved semesterstart indstilles samtidigt alle studerende til bedømmelse af semesterets uddannelseselementer med mindre semesteret forlods er afmeldt. Et påbegyndt uddannelseselement, der ikke gennemføres, bedømmes ikke bestået/ikke godkendt eller med karakteren -03. Studerende kan ikke fortsætte uddannelsen, såfremt samme bedømmelse 3 gange ikke er bestået. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Beståede uddannelseselementer kan ikke tages om. Studerende, som ikke har deltaget aktivt i undervisningen, kan ikke få bedømt semesterets uddannelseselementer. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Studerende, der har været udmeldt i et semester, dele af et semester eller tilsvarende kan ikke i samme semester indstille sig til eksaminer eller prøver inden for uddannelsen. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 5

7 Merit Studerende som har bestået uddannelseselementer ved en anden tilsvarende uddannelse kan søge om merit for de beståede uddannelseselementer. Meritansøgning fremsendes til Studienævnet, som træffer beslutning om godkendelse af merit eventuelt ved delegation til relevante fagpersoner. Der kan ikke godkendes meritgivende uddannelseselementer, som forlænger den normerede studietid. Eksternt studieophold Studerende kan som led i deres bachelor- og kandidatuddannelse læse et semester i udlandet. Bachelorstuderende kan erstatte 5. semester med et eksternt ophold. Studienævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglen. Kandidatstuderende kan erstatte et valgfrit semester med et eksternt ophold, dog kan den samlede periode (studier og praktik) udenfor Arkitektskolen ikke udgøre mere end 1 semester. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Det eksterne studieophold bedømmes eksternt, og der gives merit for eksternt beståede studieforløb. I de tilfælde, hvor det eksterne studieophold ikke omfatter et helt semesters fuldtidsstudium (svarende 30 ECTS), kan den studerende pålægges supplerende studiearbejde fastsat af programlederen for hhv. bachelor- eller kandidatuddannelsen. Der gives ikke merit for sprogkurser etc. Med sin ansøgning om forhåndsmerit for et eksternt studieophold giver den studerende samtidigt sit samtykke til, at Uddannelsesadministrationen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger hos den pågældende uddannelsesinstitution. Praktik Studerende har mulighed for at tage i praktik i ét semester på kandidatuddannelsen. Praktikophold skal leve op til læringsmålene beskrevet i de fagspecifikke bestemmelser for kandidatuddannelsen. Der kan kun godkendes ét praktikophold i løbet af arkitektuddannelsen. Det er den studerendes eget ansvar at finde et egnet praktiksted. Forud for et praktikophold skal skolen godkende praktikstedet, og der skal foreligge en praktikaftale mellem praktiksted og studerende, som er godkendt af skolen. Praktikophold bedømmes godkendt/ikke godkendt. 6

8 Et praktikophold skal have en varighed på 5 måneder. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Studerende, der ikke får godkendt et praktikophold, har ikke yderligere muligheder for at søge praktik under uddannelsen. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Der er ikke mulighed for praktik på bacheloruddannelsen. Studienævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglen. Orlov Studerende kan efter ansøgning bevilges orlov. Ansøgning om orlov indgives til Uddannelsesadministrationen forud for det semester orloven søges til. Der kan ikke søges orlov til et semester efter semesterstart. Der skal ikke ansøges om orlov ved barsel. Besked om forestående barselsorlov meddeles Uddannelsesadministrationen. Der skal ikke ansøges om orlov ved længerevarende sygdom. Der kan maksimalt bevilges orlov, der berører tre semestre på henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen. Herefter bringes indskrivningen til ophør. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Der kan ikke gives orlov, før den studerende har gennemført 1. studieår, medmindre orloven er begrundet i barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller FN-tjeneste. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Sygdom Sygdom meddeles hovedvejleder pr. . Ved længerevarende sygdom kan rejses krav om forevisning af lægeerklæring/ mulighedserklæring. Lægeerklæringer/mulighedserklæringer skal indsendes til Uddannelsesadministrationen. Den studerende er selv ansvarlig for at fremskaffe lægeerklæring/mulighedserklæring. Ved sygefravær længere end 24 sammenhængende måneder inkl. ferieperioder bringes indskrivning til ophør. For at fortsætte uddannelsen skal den studerende herefter søge om genindskrivning. Studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 7

9 Orlov til pasning af nærtstående Studerende kan efter ansøgning bevilges orlov til at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse i hjemmet. Ansøgning herom indgives til Uddannelsesadministrationen. Reglerne for pasning af nærtstående følger regelsættet i Lov om social service, Den studerende er ikke berettiget til SU under orlov til pasning af nærtstående. Øvrige bestemmelser Ved grove overtrædelser af skolens ordensregler kan iværksættes disciplinære foranstaltninger eller sanktioner over for studerende. De disciplinære foranstaltninger fastlægges af rektoratet. Dispensation Studienævnet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastlagt af Arkitektskolen Aarhus. Klage Klager over bedømmelser behandles i henhold til Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (BEK 1526 af 16/12/2013). Klager over bedømmelser indgives til Uddannelsesadministrationen senest 10 arbejdsdage efter bedømmelsen er meddelt. Indgivelse af klage over bedømmelse har opsættende virkning. Den studerende har således mulighed for at følge næste studietrin, indtil der er truffet afgørelse i klagesagen eller evt. ankesagen. Klager over undervisningen, vejledningen eller andre forhold, som ikke er omfattet af Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (BEK 1526 af 16/12/2013), indgives til Uddannelsesadministrationen og behandles af Rektor ved Arkitektskolen Aarhus. Alle klager skal foreligge skriftligt og begrundede. Klager over afgørelser truffet af Arkitektskolen Aarhus kan, for så vidt det vedrører retlige forhold, påklages til ministeriet. Klager over skolens afgørelser indgives til Uddannelsesadministrationen. Bedømmelser er ikke at regne for afgørelser efter forvaltningsloven. 8

10 Udmeldelse Udmeldelse sker i henhold til Adgangsbekendtgørelsen (BEK nr. 159 af 21/02/2007): 32. Arkitektskolen bringer indskrivningen til ophør, når den studerende 1) har gennemført en uddannelse, 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, 3) er afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse, 4) melder sig ud af uddannelsen eller 5) er varigt bortvist fra Arkitektskolen, jf. arkitektskolens ordensregler. Indskrivningen bringes til ophør for studerende, som følger en masteruddannelse seks år efter indskrivning. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser Nærværende bestemmelser træder i kraft 1. september Nærværende bestemmelser erstatter bestemmelser i tidligere studieordninger. Regler om optagelse på kandidatuddannelsen på baggrund af fuldført bacheloruddannelse indenfor de seneste tre år træder i kraft 1. september Regler om indskrivningens ophør efter 24 sammenhængende måneders sygefravær træder i kraft 1. september Note: Med usædvanlige forhold menes typisk en pludseligt opstået situation, såsom egen sygdom, en kompliceret graviditet, alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie eller force majeure. 9

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere