Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling"

Transkript

1 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

2 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Lovgrundlag: Studieordningen er udformet i i henhold til følgende bestemmelser: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bek. nr. 636 af 29/06/2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bek. nr. 87 af 7. marts 2011 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bek. nr af 24. august 2010 om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser Bek. nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bek. nr. 667 af 20. juni 2011 om uddannelse til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Uddannelsens formål og varighed Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling er at kvalificere den uddannede til selvstændigt - at tilrettelægge, planlægge og gennemføre opgaver i relation til design og udførelse af tekstile produkter samt - at bevare, udvikle og formidle de tekstile håndværksfag og deres kulturtraditioner. Uddannelsen retter sig mod kulturinstitutioner og offentlige samt private virksomheder, der beskæftiger sig med design og tekstile håndværk. Desuden retter uddannelsen sig mod undervisnings- og formidlingserhverv. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Uddannelsen varer således 3 ½ år. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling. Den engelske titel er Bachelor of Textile Design, Handicraft, and Communication. Uddannelsens elementer Uddannelsen består af: 1. Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 115 ECTS-point, der er fælles for de studerende, herunder et tværprofessionelt element på 8 ECTS-point. De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for kerneområderne Tekstildesign og håndværk Formidlingsfag Kulturfag 2. To bundne studieretninger, der hver for sig har et omfang på 40 ECTS-point, hvoraf den studerende vælger én: *Formidling af tekstildesign og håndværk i kulturel kontekst. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

3 *Undervisning i tekstildesign og håndværk. Studieretningen inden for Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Tekstildesign og -håndværk. Kommunikationsteori. Æstetik og designteori. Oplevelsesøkonomi og projektledelse. Kreativitetsteori og teori om innovation og iværksætteri. Studieretningen inden for Undervisning i tekstildesign og -håndværk tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Tekstildesign og -håndværk. Pædagogiske og psykologiske teorier samt didaktik. Uddannelsessociologi. Æstetiske læreprocesser. Innovation i undervisning. 3. Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point. 4. Valgfrit emne på 5 ECTS-point. 5. Bachelorprojekt på 20 ECTS-point. Obligatoriske uddannelseselementer (115 ECTS-point,) Læringsmålene er: Viden Den uddannede professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling har viden om 1) videnskabsteori relateret til professionen, herunder anvendelse af generelle videnskabelige metoder, 2) de tekstile fags arbejdsteknikker og -metoder, materialer og redskaber, herunder forståelse af de håndværksmæssige, kunstneriske og kommunikative aspekter i forskellige kulturelle sammenhænge, 3) tekstiler og de tekstile fags udvikling og betydning i kulturhistorisk og samfundsmæssig sammenhæng, 4) teorier om æstetik og æstetiske læreprocesser og kan reflektere over anvendelsen heraf i den tekstile undervisning og formidling, 5) anvendte teorier om etik og samspil mellem forskellige kulturformer og kan forstå disses betydning i forbindelse med integration og kulturmøde, 6) miljømæssige problemstillinger i relation til tekstile materialers livscyklus og bæredygtighedsaspektet og 7) it som redskab og informationskilde i professionsudøvelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

4 Færdigheder Den uddannede kan 1) tilrettelægge og gennemføre design, fremstilling og formidling af tekstile produkter med anvendelse af tekstilfaglige teknikker, arbejdsmetoder og redskaber samt relevant it-teknologi 2) analysere og vurdere tekstilfaglige problemstillinger på baggrund af teori og praksis inden for området samt vælge, begrunde og formidle relevante og bæredygtige løsninger, 3) dokumentere og evaluere arbejdsprocesser og produkter inden for tekstildesign og håndværk efter bevidste æstetiske og etiske kriterier og formidle resultatet til fagfolk og samarbejdspartnere Kompetence Den uddannede kan 1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede tekstilfaglige opgaver og anvende kendt viden innovation med henblik på at skabe fornyelse og udvikling inden for professionen, 2) indgå selvstændigt i fagligt, tværprofessionelt og tværkulturelt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar for processer og produkter, 3) identificere egne læringsbehov og selvstændigt opstille mål for og strukturere egen læring og udvikling i forskellige arbejdssammenhænge. De bundne studieretninger Formidling af tekstildesign og håndværk i kulturel kontekst Læringsmålene er Viden Den uddannede har 1. Viden om og forståelse af teorier og æstetik, design og kreativitet og disses anvendelse indenfor professionen. 2. Viden om emner indenfor projektledelse og oplevelsesøkonomi, herunder innovation og iværksætteri. 3. Viden om anvendte teorier om og metoder inden for kommunikation, herunder visuel kommunikation, og kan reflektere over disses anvendelse i forskellige kulturelle sammenhænge 4. Viden om anvendte teorier om og metoder til evaluering og vurdering af kulturprojekter inden for tekstilhåndværk og -design Færdigheder Den uddannede kan 1) tilrettelægge og gennemføre design, fremstilling og formidling af tekstile produkter med anvendelse af tekstilfaglige teknikker, arbejdsmetoder og redskaber samt relevant it-teknologi, 2) analysere og vurdere tekstilfaglige problemstillinger på baggrund af teori og praksis inden for området samt vælge, begrunde og formidle relevante og bæredygtige løsninger og 3) dokumentere og evaluere arbejdsprocesser og produkter inden for tekstildesign og - håndværk efter bevidste æstetiske og etiske kriterier og formidle resultatet til fagfolk og samarbejdspartnere. Kompetence Den uddannede kan Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

5 1. håndtere komplekse og udviklingsorienterede kulturprojekter og opgaver inden for kulturel formidling og 2. indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde om etablering af kulturprojekter i relation til forskellige målgruppers behov og kultur. Undervisning i tekstildesign- og håndværk Læringsmålene er Viden Den uddannede har 1. viden om og forståelse af teorier om æstetik og æstetiske læreprocesser og disses anvendelse inden for professionen, 2. viden om psykologiske og uddannelsessociologiske emner og om innovation i undervisning, 3. viden om anvendte teorier og metoder inden for pædagogik og fagdidaktik og kan reflektere over disses anvendelse ved tilrettelæggelse af undervisningsforløb og læreprocesser inden for tekstile håndværk og 4. viden om anvendte teorier og metoder til evaluering og vurdering af undervisningsforløb inden for tekstilhåndværk og -design. Færdigheder Den uddannede kan: 1. tilrettelægge og gennemføre undervisning, vejledning og rådgivning i tekstilhåndværk og - design i forhold til forskellige målgrupper og institutionelle rammer, 2. forestå undervisning i tekstilhåndværk og -design på et relevant teoretisk grundlag og 3. dokumentere og evaluere læreprocesser efter bevidste kvalitetskriterier. Kompetence Den uddannede kan 1. håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver inden for undervisning i tekstil, håndværk og design og 2. indgå selvstændigt i fagligt eller tværfagligt samarbejde om etablering af læringsforløb i relation til forskellige målgruppers behov, kultur og forståelse. Tværprofessionelt element (8 ECTS) Uddannelsesinstitutionen placerer et uddannelsesforløb inden for uddannelsen og/eller i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner med henblik på, at den studerende opnår tværprofessionel kompetence. Der lægges vægt på, at den studerende: bliver opmærksom på grænser og berøringsflader mellem egen og andre professioner, møder forskellige professionelle tilgange til det enkelte menneske eller grupper af mennesker og til forskelle i livsopfattelser og livsvilkår møder forskellige professionelle tilgange til løsning af tekstilfaglige problemstillinger i forskellige kulturelle og undervisningsmæssige sammenhænge undersøger sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for tværprofessionel opgaveløsning, og kvalificerer og nytænker egen tværprofessionel indsats Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

6 Praktik (30 ECTS) Der er to praktikperioder i løbet af uddannelsen, en observationspraktik (5 ECTS) på 3. semester og en specialiseringspraktik (25 ECTS) på 5. semester Praktik på 3. semester. Observationspraktik Praktikken foregår på praktiksteder - i Danmark eller i udlandet med relevans for uddannelsens fagområder og skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Praktikstedet skal forud for praktikperioden udarbejde en beskrivelse af praktikforløbet. Beskrivelsen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Den studerende skal aflægge mundtlig og skriftlig rapport om praktikforløbet. Det samlede praktikforløb bliver vurderet af uddannelsesinstitutionen, og der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Observationspraktikken skal være godkendt, inden specialiseringspraktikken kan afsluttes. Praktik på 5. semester. Specialiseringspraktikken Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og dermed sikre en professionsbasering. Via praktikken skal den studerende udvikle sin professionelle kompetence som underviser i tekstile fag eller som formidler af det tekstile fagområde i anden kulturel sammenhæng. Praktikken gennemføres enten samlet på ét sted eller 2 forskellige steder. Opdeles praktikken i 2 perioder, skal den mindste periode være på min. halvdelen af praktiktiden. Praktikstedet, som skal have relation til det tekstile område, vælges med henblik på den studieretning, den studerende har valgt. De studerende orienteres inden praktikforløbene om vilkårene for praktikken, men skal selv være opsøgende i forhold til at skaffe en praktikplads. Praktikken foregår på praktiksteder - i Danmark eller i udlandet -, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. Der skal, inden praktikperioden begynder, ligge en godkendt skriftlig aftale med praktikstedet om, hvordan praktikken skal forløbe. Den studerende er forpligtet til i praktikken at deltage i de opgaver, som arbejdspladsen tilrettelægger, og som er beskrevet i praktikaftalen. Praktikstedet skal dokumentere den studerendes deltagelse efter endt praktik. Prøve i specialiseringspraktikken Efter praktikperiodens gennemførelse afholdes en intern prøve. Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Uddannelsesinstitutionen fastlægger i studieplanen, hvilken form den interne prøve skal have. Den studerende kan ikke indstille sig til det afsluttende bachelorprojekt, hvis ikke praktikperioden er gennemført, dokumenteret og godkendt. Valgfrit emne (5 ECTS) Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger forløb i uddannelsen, hvor den studerende selv vælger studieemne. Forløbene kan have form af stillede opgaver, projekter, perioder med selvstændige studier eller valgfri moduler. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

7 Den studerende skal i forbindelse med valgfri emner sætte sig læringsmål, som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen, og der skal afleveres rapport eller dokumentation efter endt forløb. Eksamensbestemmelser Prøverne er enten interne eller eksterne. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere lærere udpeget af skolen. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Alle prøver bedømmes med 7- trins skalaen. Bedømmelsen er altid individuel. Arbejder to eller flere studerende sammen om en eksamensopgave skal det af det skriftlige oplæg fremgå, hvem der har skrevet hvilke dele af teksten. Ved skriftlige opgaver, hvor der angives et omfang i antal sider, skal 1 side forstås som 2400 anslag i maskinskreven tekst. Alle anslag, bogstaver, tegn og mellemrum tælles med. Ved opgørelse af en opgaves antal anslag tælles forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag ikke med. Noter tæller med. Antal anslag oplyses på opgavens forside. Den studerende er automatisk indstillet til eksamen, såfremt den pågældende opfylder skolens krav til beståelse af projekter og bundne opgaver. Den studerende vil modtage skriftlig besked, såfremt hun/han ikke er indstillet. Bliver en studerende syg i forbindelse med en prøve, arrangerer skolen en sygeeksamen inden for samme eksamenstermin eller i næstfølgende eksamenstermin. Den studerende kan i alt indstille sig tre gange til en ikke-bestået prøve. Beståede prøver kan ikke tages om. Alle prøver i løbet af studiet skal være bestået, før den studerende kan afslutte sit bachelorprojekt Eksamen skal bestås med minimum karakteren 02. Prøverne tilrettelægges i overensstemmelse med bestemmelserne i Bek. nr af 24. august 2010 om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser og Bek. nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Af uddannelsesinstitutionens studieplan fremgår den konkrete tilrettelæggelse af prøverne. De enkelte prøver Tekstil prøve efter første studieår Intern prøve i tekstile fag på 4. semester Prøve i formidlingsfag på 4. semester Prøve i kulturfag på 6. semester Af uddannelsesinstitutionens studieplan fremgår, hvordan de enkelte prøver tilrettelægges. Bachelorprojekt (20 ECTS) Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

8 Bachelorprojektet har til formål, at den studerende ved anvendelse af videnskabelige metoder og professionelle arbejdsgange tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset emne eller problem, der er centralt i forhold til uddannelsens mål og den enkeltes specialisering, og som kombinerer tekstildesign, -håndværk og formidling. Projektets problemstilling formuleres af den studerende og godkendes af uddannelsesinstitutionen. Bachelorprojektet gennemføres som en individuel opgave med en skriftlig opgave, et tekstilt produkt og en mundtlig eksamination. Den skriftlige opgave kan gennemføres i et samarbejde mellem flere studerende. Det skal fremgå, hvilke dele af den skriftlige opgave, den enkelte studerende har bidraget med. Det tekstile produkt og den mundtlige præsentation er individuel. Prøven har ekstern censur. Der afgives en samlet karakter for bachelorprojektet efter 7-trins skalaen. Eksamen skal bestås med minimum karakteren 02 Uddannelsesinstitutionen angiver i sin studieplan de nærmere retningslinjer for bachelorprojektet Andre bestemmelser Deltagelsespligt Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsesforløbet, som det er tilrettelagt af skolen Der forventes høj studieaktivitet med aktiv deltagelse i projekter og øvrig undervisning Der lægges vægt på den studerendes ansvar for egen faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i undervisningsforløb og i samarbejde med andre studerende. Den studerende skal inden for de aftalte frister aflevere de opgaver, der stilles i løbet af studiet. Såfremt deltagelsespligten ikke opfyldes, skal den studerende i samråd med studievejleder finde frem til en plan for forbedring af studieaktiviteten. Hvis den studerende fortsat ikke opfylder sin deltagelsespligt, tager uddannelseslederen - på baggrund af en skriftlig advarsel - stilling til, hvorvidt den pågældende kan fortsætte studiet. Orlov fra studiet Den studerende kan søge om orlov fra uddannelsen, dog ikke inden for det 1. studieår, med mindre der er tale om barselsorlov. Den studerende kan kun vende tilbage til studiet under forudsætning af, at der er plads. Den studerende har selv ansvaret for at være fagligt ajour ved tilbagevenden til studiet. Regler om studieskift og merit Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

9 Skift til samme uddannelse ved en anden institution kan først ske efter 1. studieår, og efter at prøven efter 1. studieår er bestået. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Beståede uddannelseselementer ved en institution, som udbyder samme uddannelse, ækvivalerer med de tilsvarende uddannelseselementer ved de andre institutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende kan tage dele af uddannelsen ved udenlandske uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitutionen skal i hvert enkelt tilfælde godkende det planlagte uddannelsesforløb som ækvivalerende med en del af uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling. Såfremt uddannelsesinstitutionen godkender uddannelsesforløbet, har den studerende ret til SU under studieopholdet i udlandet. Det gælder dog ikke, hvis den studerende dermed forlænger sit studie ud over den normerede studietid. Uddannelsesinstitutionen kan godkende, at gennemførte og beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan træde i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf i uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling. Uddannelsesinstitutionen tager stilling i hver enkelt tilfælde på baggrund af den studerendes dokumenterede ansøgning. Adgangskrav, optagelsesprøve Adgangskrav til uddannelsen er en adgangsgivende eksamen, dvs. studentereksamen, HF, HTX eller HHX eller tilsvarende udenlandsk gymnasial uddannelse. Ansøgning om optagelse sker gennem Den Koordinerede Tilmelding og alene via kvote 2. Fristen er 15. marts. Ansøgere uden en adgangsgivende eksamen skal søge dispensation også via Den Koordinerede Tilmelding og skal i ansøgningen dokumentere studieforberedende kvalifikationer i et omfang svarende til en adgangsgivende eksamen. Fristen er 15. marts. Sammen med ansøgningsskemaet skal ansøgeren indsende dokumentation for eksamen, eventuel dokumentation for deltagelse i tekstilfaglige kurser og en personlig motivation. I den personlige motivation skal ansøgeren beskrive sine forudsætninger for og sine mål med uddannelsen. Ansøgere, der opfylder de formelle adgangsbetingelser indbydes til en optagelsesprøve. Prøven skal vise ansøgerens tekstilfaglige forudsætninger for uddannelsen såvel håndværksmæssige som idemæssige og formidlingsmæssige. Af den samlede gruppe, som har bestået optagelsesprøven, udvælger Uddannelsesinstitutionen et antal, som tilbydes en uddannelsesplads. Der oprettes en venteliste af kvalificerede ansøgere, som vil blive tilbudt en plads, såfremt optagne ansøgere melder afbud. Meddelelse om optagelse sker hurtigst muligt efter optagelsesprøven og senest 30. juli. Statens Uddannelsesstøtte Uddannelsen giver den studerende ret til Statens Uddannelsesstøtte, SU, og er normeret til 41 klip (et klip svarer til 1 måneds udbetaling af SUstipendium). Oplysninger om SU kan søges på Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

10 Overgangsregler Ændringer af denne studieordning godkendes af uddannelsesudvalget og træder i kraft ved starten af et studieår. Ved væsentlige ændringer træder den nye studieordning i kraft ved ny studiestart, og allerede indskrevne studerende afslutter uddannelsen efter de regler, som var gældende ved deres studiestart. Ved væsentlige ændringer af denne studieordning skal institutionen kontakte aftagerinstitutioner og indhente en udtalelse fra censorformandskabet. Dispensation Der kan gives dispensation fra reglerne i denne studieordning, når det er begrundet i usædvanlige forhold, og kun fra de regler, som alene er fastsat af institutionen. Dispensation gives af uddannelseslederen efter ansøgning. Institutionens lærere høres om dispensationen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere