Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling"

Transkript

1 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

2 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Lovgrundlag: Studieordningen er udformet i i henhold til følgende bestemmelser: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bek. nr. 636 af 29/06/2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bek. nr. 87 af 7. marts 2011 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bek. nr af 24. august 2010 om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser Bek. nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bek. nr. 667 af 20. juni 2011 om uddannelse til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Uddannelsens formål og varighed Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling er at kvalificere den uddannede til selvstændigt - at tilrettelægge, planlægge og gennemføre opgaver i relation til design og udførelse af tekstile produkter samt - at bevare, udvikle og formidle de tekstile håndværksfag og deres kulturtraditioner. Uddannelsen retter sig mod kulturinstitutioner og offentlige samt private virksomheder, der beskæftiger sig med design og tekstile håndværk. Desuden retter uddannelsen sig mod undervisnings- og formidlingserhverv. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Uddannelsen varer således 3 ½ år. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling. Den engelske titel er Bachelor of Textile Design, Handicraft, and Communication. Uddannelsens elementer Uddannelsen består af: 1. Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 115 ECTS-point, der er fælles for de studerende, herunder et tværprofessionelt element på 8 ECTS-point. De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for kerneområderne Tekstildesign og håndværk Formidlingsfag Kulturfag 2. To bundne studieretninger, der hver for sig har et omfang på 40 ECTS-point, hvoraf den studerende vælger én: *Formidling af tekstildesign og håndværk i kulturel kontekst. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

3 *Undervisning i tekstildesign og håndværk. Studieretningen inden for Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Tekstildesign og -håndværk. Kommunikationsteori. Æstetik og designteori. Oplevelsesøkonomi og projektledelse. Kreativitetsteori og teori om innovation og iværksætteri. Studieretningen inden for Undervisning i tekstildesign og -håndværk tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Tekstildesign og -håndværk. Pædagogiske og psykologiske teorier samt didaktik. Uddannelsessociologi. Æstetiske læreprocesser. Innovation i undervisning. 3. Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point. 4. Valgfrit emne på 5 ECTS-point. 5. Bachelorprojekt på 20 ECTS-point. Obligatoriske uddannelseselementer (115 ECTS-point,) Læringsmålene er: Viden Den uddannede professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling har viden om 1) videnskabsteori relateret til professionen, herunder anvendelse af generelle videnskabelige metoder, 2) de tekstile fags arbejdsteknikker og -metoder, materialer og redskaber, herunder forståelse af de håndværksmæssige, kunstneriske og kommunikative aspekter i forskellige kulturelle sammenhænge, 3) tekstiler og de tekstile fags udvikling og betydning i kulturhistorisk og samfundsmæssig sammenhæng, 4) teorier om æstetik og æstetiske læreprocesser og kan reflektere over anvendelsen heraf i den tekstile undervisning og formidling, 5) anvendte teorier om etik og samspil mellem forskellige kulturformer og kan forstå disses betydning i forbindelse med integration og kulturmøde, 6) miljømæssige problemstillinger i relation til tekstile materialers livscyklus og bæredygtighedsaspektet og 7) it som redskab og informationskilde i professionsudøvelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

4 Færdigheder Den uddannede kan 1) tilrettelægge og gennemføre design, fremstilling og formidling af tekstile produkter med anvendelse af tekstilfaglige teknikker, arbejdsmetoder og redskaber samt relevant it-teknologi 2) analysere og vurdere tekstilfaglige problemstillinger på baggrund af teori og praksis inden for området samt vælge, begrunde og formidle relevante og bæredygtige løsninger, 3) dokumentere og evaluere arbejdsprocesser og produkter inden for tekstildesign og håndværk efter bevidste æstetiske og etiske kriterier og formidle resultatet til fagfolk og samarbejdspartnere Kompetence Den uddannede kan 1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede tekstilfaglige opgaver og anvende kendt viden innovation med henblik på at skabe fornyelse og udvikling inden for professionen, 2) indgå selvstændigt i fagligt, tværprofessionelt og tværkulturelt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar for processer og produkter, 3) identificere egne læringsbehov og selvstændigt opstille mål for og strukturere egen læring og udvikling i forskellige arbejdssammenhænge. De bundne studieretninger Formidling af tekstildesign og håndværk i kulturel kontekst Læringsmålene er Viden Den uddannede har 1. Viden om og forståelse af teorier og æstetik, design og kreativitet og disses anvendelse indenfor professionen. 2. Viden om emner indenfor projektledelse og oplevelsesøkonomi, herunder innovation og iværksætteri. 3. Viden om anvendte teorier om og metoder inden for kommunikation, herunder visuel kommunikation, og kan reflektere over disses anvendelse i forskellige kulturelle sammenhænge 4. Viden om anvendte teorier om og metoder til evaluering og vurdering af kulturprojekter inden for tekstilhåndværk og -design Færdigheder Den uddannede kan 1) tilrettelægge og gennemføre design, fremstilling og formidling af tekstile produkter med anvendelse af tekstilfaglige teknikker, arbejdsmetoder og redskaber samt relevant it-teknologi, 2) analysere og vurdere tekstilfaglige problemstillinger på baggrund af teori og praksis inden for området samt vælge, begrunde og formidle relevante og bæredygtige løsninger og 3) dokumentere og evaluere arbejdsprocesser og produkter inden for tekstildesign og - håndværk efter bevidste æstetiske og etiske kriterier og formidle resultatet til fagfolk og samarbejdspartnere. Kompetence Den uddannede kan Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

5 1. håndtere komplekse og udviklingsorienterede kulturprojekter og opgaver inden for kulturel formidling og 2. indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde om etablering af kulturprojekter i relation til forskellige målgruppers behov og kultur. Undervisning i tekstildesign- og håndværk Læringsmålene er Viden Den uddannede har 1. viden om og forståelse af teorier om æstetik og æstetiske læreprocesser og disses anvendelse inden for professionen, 2. viden om psykologiske og uddannelsessociologiske emner og om innovation i undervisning, 3. viden om anvendte teorier og metoder inden for pædagogik og fagdidaktik og kan reflektere over disses anvendelse ved tilrettelæggelse af undervisningsforløb og læreprocesser inden for tekstile håndværk og 4. viden om anvendte teorier og metoder til evaluering og vurdering af undervisningsforløb inden for tekstilhåndværk og -design. Færdigheder Den uddannede kan: 1. tilrettelægge og gennemføre undervisning, vejledning og rådgivning i tekstilhåndværk og - design i forhold til forskellige målgrupper og institutionelle rammer, 2. forestå undervisning i tekstilhåndværk og -design på et relevant teoretisk grundlag og 3. dokumentere og evaluere læreprocesser efter bevidste kvalitetskriterier. Kompetence Den uddannede kan 1. håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver inden for undervisning i tekstil, håndværk og design og 2. indgå selvstændigt i fagligt eller tværfagligt samarbejde om etablering af læringsforløb i relation til forskellige målgruppers behov, kultur og forståelse. Tværprofessionelt element (8 ECTS) Uddannelsesinstitutionen placerer et uddannelsesforløb inden for uddannelsen og/eller i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner med henblik på, at den studerende opnår tværprofessionel kompetence. Der lægges vægt på, at den studerende: bliver opmærksom på grænser og berøringsflader mellem egen og andre professioner, møder forskellige professionelle tilgange til det enkelte menneske eller grupper af mennesker og til forskelle i livsopfattelser og livsvilkår møder forskellige professionelle tilgange til løsning af tekstilfaglige problemstillinger i forskellige kulturelle og undervisningsmæssige sammenhænge undersøger sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for tværprofessionel opgaveløsning, og kvalificerer og nytænker egen tværprofessionel indsats Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

6 Praktik (30 ECTS) Der er to praktikperioder i løbet af uddannelsen, en observationspraktik (5 ECTS) på 3. semester og en specialiseringspraktik (25 ECTS) på 5. semester Praktik på 3. semester. Observationspraktik Praktikken foregår på praktiksteder - i Danmark eller i udlandet med relevans for uddannelsens fagområder og skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Praktikstedet skal forud for praktikperioden udarbejde en beskrivelse af praktikforløbet. Beskrivelsen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Den studerende skal aflægge mundtlig og skriftlig rapport om praktikforløbet. Det samlede praktikforløb bliver vurderet af uddannelsesinstitutionen, og der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Observationspraktikken skal være godkendt, inden specialiseringspraktikken kan afsluttes. Praktik på 5. semester. Specialiseringspraktikken Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og dermed sikre en professionsbasering. Via praktikken skal den studerende udvikle sin professionelle kompetence som underviser i tekstile fag eller som formidler af det tekstile fagområde i anden kulturel sammenhæng. Praktikken gennemføres enten samlet på ét sted eller 2 forskellige steder. Opdeles praktikken i 2 perioder, skal den mindste periode være på min. halvdelen af praktiktiden. Praktikstedet, som skal have relation til det tekstile område, vælges med henblik på den studieretning, den studerende har valgt. De studerende orienteres inden praktikforløbene om vilkårene for praktikken, men skal selv være opsøgende i forhold til at skaffe en praktikplads. Praktikken foregår på praktiksteder - i Danmark eller i udlandet -, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. Der skal, inden praktikperioden begynder, ligge en godkendt skriftlig aftale med praktikstedet om, hvordan praktikken skal forløbe. Den studerende er forpligtet til i praktikken at deltage i de opgaver, som arbejdspladsen tilrettelægger, og som er beskrevet i praktikaftalen. Praktikstedet skal dokumentere den studerendes deltagelse efter endt praktik. Prøve i specialiseringspraktikken Efter praktikperiodens gennemførelse afholdes en intern prøve. Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Uddannelsesinstitutionen fastlægger i studieplanen, hvilken form den interne prøve skal have. Den studerende kan ikke indstille sig til det afsluttende bachelorprojekt, hvis ikke praktikperioden er gennemført, dokumenteret og godkendt. Valgfrit emne (5 ECTS) Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger forløb i uddannelsen, hvor den studerende selv vælger studieemne. Forløbene kan have form af stillede opgaver, projekter, perioder med selvstændige studier eller valgfri moduler. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

7 Den studerende skal i forbindelse med valgfri emner sætte sig læringsmål, som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen, og der skal afleveres rapport eller dokumentation efter endt forløb. Eksamensbestemmelser Prøverne er enten interne eller eksterne. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere lærere udpeget af skolen. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Alle prøver bedømmes med 7- trins skalaen. Bedømmelsen er altid individuel. Arbejder to eller flere studerende sammen om en eksamensopgave skal det af det skriftlige oplæg fremgå, hvem der har skrevet hvilke dele af teksten. Ved skriftlige opgaver, hvor der angives et omfang i antal sider, skal 1 side forstås som 2400 anslag i maskinskreven tekst. Alle anslag, bogstaver, tegn og mellemrum tælles med. Ved opgørelse af en opgaves antal anslag tælles forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag ikke med. Noter tæller med. Antal anslag oplyses på opgavens forside. Den studerende er automatisk indstillet til eksamen, såfremt den pågældende opfylder skolens krav til beståelse af projekter og bundne opgaver. Den studerende vil modtage skriftlig besked, såfremt hun/han ikke er indstillet. Bliver en studerende syg i forbindelse med en prøve, arrangerer skolen en sygeeksamen inden for samme eksamenstermin eller i næstfølgende eksamenstermin. Den studerende kan i alt indstille sig tre gange til en ikke-bestået prøve. Beståede prøver kan ikke tages om. Alle prøver i løbet af studiet skal være bestået, før den studerende kan afslutte sit bachelorprojekt Eksamen skal bestås med minimum karakteren 02. Prøverne tilrettelægges i overensstemmelse med bestemmelserne i Bek. nr af 24. august 2010 om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser og Bek. nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Af uddannelsesinstitutionens studieplan fremgår den konkrete tilrettelæggelse af prøverne. De enkelte prøver Tekstil prøve efter første studieår Intern prøve i tekstile fag på 4. semester Prøve i formidlingsfag på 4. semester Prøve i kulturfag på 6. semester Af uddannelsesinstitutionens studieplan fremgår, hvordan de enkelte prøver tilrettelægges. Bachelorprojekt (20 ECTS) Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

8 Bachelorprojektet har til formål, at den studerende ved anvendelse af videnskabelige metoder og professionelle arbejdsgange tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset emne eller problem, der er centralt i forhold til uddannelsens mål og den enkeltes specialisering, og som kombinerer tekstildesign, -håndværk og formidling. Projektets problemstilling formuleres af den studerende og godkendes af uddannelsesinstitutionen. Bachelorprojektet gennemføres som en individuel opgave med en skriftlig opgave, et tekstilt produkt og en mundtlig eksamination. Den skriftlige opgave kan gennemføres i et samarbejde mellem flere studerende. Det skal fremgå, hvilke dele af den skriftlige opgave, den enkelte studerende har bidraget med. Det tekstile produkt og den mundtlige præsentation er individuel. Prøven har ekstern censur. Der afgives en samlet karakter for bachelorprojektet efter 7-trins skalaen. Eksamen skal bestås med minimum karakteren 02 Uddannelsesinstitutionen angiver i sin studieplan de nærmere retningslinjer for bachelorprojektet Andre bestemmelser Deltagelsespligt Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsesforløbet, som det er tilrettelagt af skolen Der forventes høj studieaktivitet med aktiv deltagelse i projekter og øvrig undervisning Der lægges vægt på den studerendes ansvar for egen faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i undervisningsforløb og i samarbejde med andre studerende. Den studerende skal inden for de aftalte frister aflevere de opgaver, der stilles i løbet af studiet. Såfremt deltagelsespligten ikke opfyldes, skal den studerende i samråd med studievejleder finde frem til en plan for forbedring af studieaktiviteten. Hvis den studerende fortsat ikke opfylder sin deltagelsespligt, tager uddannelseslederen - på baggrund af en skriftlig advarsel - stilling til, hvorvidt den pågældende kan fortsætte studiet. Orlov fra studiet Den studerende kan søge om orlov fra uddannelsen, dog ikke inden for det 1. studieår, med mindre der er tale om barselsorlov. Den studerende kan kun vende tilbage til studiet under forudsætning af, at der er plads. Den studerende har selv ansvaret for at være fagligt ajour ved tilbagevenden til studiet. Regler om studieskift og merit Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

9 Skift til samme uddannelse ved en anden institution kan først ske efter 1. studieår, og efter at prøven efter 1. studieår er bestået. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Beståede uddannelseselementer ved en institution, som udbyder samme uddannelse, ækvivalerer med de tilsvarende uddannelseselementer ved de andre institutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende kan tage dele af uddannelsen ved udenlandske uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitutionen skal i hvert enkelt tilfælde godkende det planlagte uddannelsesforløb som ækvivalerende med en del af uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling. Såfremt uddannelsesinstitutionen godkender uddannelsesforløbet, har den studerende ret til SU under studieopholdet i udlandet. Det gælder dog ikke, hvis den studerende dermed forlænger sit studie ud over den normerede studietid. Uddannelsesinstitutionen kan godkende, at gennemførte og beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan træde i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf i uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling. Uddannelsesinstitutionen tager stilling i hver enkelt tilfælde på baggrund af den studerendes dokumenterede ansøgning. Adgangskrav, optagelsesprøve Adgangskrav til uddannelsen er en adgangsgivende eksamen, dvs. studentereksamen, HF, HTX eller HHX eller tilsvarende udenlandsk gymnasial uddannelse. Ansøgning om optagelse sker gennem Den Koordinerede Tilmelding og alene via kvote 2. Fristen er 15. marts. Ansøgere uden en adgangsgivende eksamen skal søge dispensation også via Den Koordinerede Tilmelding og skal i ansøgningen dokumentere studieforberedende kvalifikationer i et omfang svarende til en adgangsgivende eksamen. Fristen er 15. marts. Sammen med ansøgningsskemaet skal ansøgeren indsende dokumentation for eksamen, eventuel dokumentation for deltagelse i tekstilfaglige kurser og en personlig motivation. I den personlige motivation skal ansøgeren beskrive sine forudsætninger for og sine mål med uddannelsen. Ansøgere, der opfylder de formelle adgangsbetingelser indbydes til en optagelsesprøve. Prøven skal vise ansøgerens tekstilfaglige forudsætninger for uddannelsen såvel håndværksmæssige som idemæssige og formidlingsmæssige. Af den samlede gruppe, som har bestået optagelsesprøven, udvælger Uddannelsesinstitutionen et antal, som tilbydes en uddannelsesplads. Der oprettes en venteliste af kvalificerede ansøgere, som vil blive tilbudt en plads, såfremt optagne ansøgere melder afbud. Meddelelse om optagelse sker hurtigst muligt efter optagelsesprøven og senest 30. juli. Statens Uddannelsesstøtte Uddannelsen giver den studerende ret til Statens Uddannelsesstøtte, SU, og er normeret til 41 klip (et klip svarer til 1 måneds udbetaling af SUstipendium). Oplysninger om SU kan søges på Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

10 Overgangsregler Ændringer af denne studieordning godkendes af uddannelsesudvalget og træder i kraft ved starten af et studieår. Ved væsentlige ændringer træder den nye studieordning i kraft ved ny studiestart, og allerede indskrevne studerende afslutter uddannelsen efter de regler, som var gældende ved deres studiestart. Ved væsentlige ændringer af denne studieordning skal institutionen kontakte aftagerinstitutioner og indhente en udtalelse fra censorformandskabet. Dispensation Der kan gives dispensation fra reglerne i denne studieordning, når det er begrundet i usædvanlige forhold, og kun fra de regler, som alene er fastsat af institutionen. Dispensation gives af uddannelseslederen efter ansøgning. Institutionens lærere høres om dispensationen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Professionshøjskolen UCC. Håndarbejdets Fremme

Professionshøjskolen UCC. Håndarbejdets Fremme Professionshøjskolen UCC. Håndarbejdets Fremme Studieplan for uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling December 2014 Professionshøjskolen UCC. Håndarbejdets Fremme.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modul 15: Udvikling af praksis og profession

Modul 15: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning og studieplan for uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Studieordning og studieplan for uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Professionshøjskolen UCC. Tekstilformidleruddannelsen Studieordning og studieplan for uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Januar 2017 Professionshøjskolen UCC.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere