Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling"

Transkript

1 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

2 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Lovgrundlag: Studieordningen er udformet i i henhold til følgende bestemmelser: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bek. nr. 636 af 29/06/2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bek. nr. 87 af 7. marts 2011 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bek. nr af 24. august 2010 om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser Bek. nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bek. nr. 667 af 20. juni 2011 om uddannelse til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Uddannelsens formål og varighed Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling er at kvalificere den uddannede til selvstændigt - at tilrettelægge, planlægge og gennemføre opgaver i relation til design og udførelse af tekstile produkter samt - at bevare, udvikle og formidle de tekstile håndværksfag og deres kulturtraditioner. Uddannelsen retter sig mod kulturinstitutioner og offentlige samt private virksomheder, der beskæftiger sig med design og tekstile håndværk. Desuden retter uddannelsen sig mod undervisnings- og formidlingserhverv. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Uddannelsen varer således 3 ½ år. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling. Den engelske titel er Bachelor of Textile Design, Handicraft, and Communication. Uddannelsens elementer Uddannelsen består af: 1. Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 115 ECTS-point, der er fælles for de studerende, herunder et tværprofessionelt element på 8 ECTS-point. De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for kerneområderne Tekstildesign og håndværk Formidlingsfag Kulturfag 2. To bundne studieretninger, der hver for sig har et omfang på 40 ECTS-point, hvoraf den studerende vælger én: *Formidling af tekstildesign og håndværk i kulturel kontekst. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

3 *Undervisning i tekstildesign og håndværk. Studieretningen inden for Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Tekstildesign og -håndværk. Kommunikationsteori. Æstetik og designteori. Oplevelsesøkonomi og projektledelse. Kreativitetsteori og teori om innovation og iværksætteri. Studieretningen inden for Undervisning i tekstildesign og -håndværk tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Tekstildesign og -håndværk. Pædagogiske og psykologiske teorier samt didaktik. Uddannelsessociologi. Æstetiske læreprocesser. Innovation i undervisning. 3. Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point. 4. Valgfrit emne på 5 ECTS-point. 5. Bachelorprojekt på 20 ECTS-point. Obligatoriske uddannelseselementer (115 ECTS-point,) Læringsmålene er: Viden Den uddannede professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling har viden om 1) videnskabsteori relateret til professionen, herunder anvendelse af generelle videnskabelige metoder, 2) de tekstile fags arbejdsteknikker og -metoder, materialer og redskaber, herunder forståelse af de håndværksmæssige, kunstneriske og kommunikative aspekter i forskellige kulturelle sammenhænge, 3) tekstiler og de tekstile fags udvikling og betydning i kulturhistorisk og samfundsmæssig sammenhæng, 4) teorier om æstetik og æstetiske læreprocesser og kan reflektere over anvendelsen heraf i den tekstile undervisning og formidling, 5) anvendte teorier om etik og samspil mellem forskellige kulturformer og kan forstå disses betydning i forbindelse med integration og kulturmøde, 6) miljømæssige problemstillinger i relation til tekstile materialers livscyklus og bæredygtighedsaspektet og 7) it som redskab og informationskilde i professionsudøvelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

4 Færdigheder Den uddannede kan 1) tilrettelægge og gennemføre design, fremstilling og formidling af tekstile produkter med anvendelse af tekstilfaglige teknikker, arbejdsmetoder og redskaber samt relevant it-teknologi 2) analysere og vurdere tekstilfaglige problemstillinger på baggrund af teori og praksis inden for området samt vælge, begrunde og formidle relevante og bæredygtige løsninger, 3) dokumentere og evaluere arbejdsprocesser og produkter inden for tekstildesign og håndværk efter bevidste æstetiske og etiske kriterier og formidle resultatet til fagfolk og samarbejdspartnere Kompetence Den uddannede kan 1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede tekstilfaglige opgaver og anvende kendt viden innovation med henblik på at skabe fornyelse og udvikling inden for professionen, 2) indgå selvstændigt i fagligt, tværprofessionelt og tværkulturelt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar for processer og produkter, 3) identificere egne læringsbehov og selvstændigt opstille mål for og strukturere egen læring og udvikling i forskellige arbejdssammenhænge. De bundne studieretninger Formidling af tekstildesign og håndværk i kulturel kontekst Læringsmålene er Viden Den uddannede har 1. Viden om og forståelse af teorier og æstetik, design og kreativitet og disses anvendelse indenfor professionen. 2. Viden om emner indenfor projektledelse og oplevelsesøkonomi, herunder innovation og iværksætteri. 3. Viden om anvendte teorier om og metoder inden for kommunikation, herunder visuel kommunikation, og kan reflektere over disses anvendelse i forskellige kulturelle sammenhænge 4. Viden om anvendte teorier om og metoder til evaluering og vurdering af kulturprojekter inden for tekstilhåndværk og -design Færdigheder Den uddannede kan 1) tilrettelægge og gennemføre design, fremstilling og formidling af tekstile produkter med anvendelse af tekstilfaglige teknikker, arbejdsmetoder og redskaber samt relevant it-teknologi, 2) analysere og vurdere tekstilfaglige problemstillinger på baggrund af teori og praksis inden for området samt vælge, begrunde og formidle relevante og bæredygtige løsninger og 3) dokumentere og evaluere arbejdsprocesser og produkter inden for tekstildesign og - håndværk efter bevidste æstetiske og etiske kriterier og formidle resultatet til fagfolk og samarbejdspartnere. Kompetence Den uddannede kan Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

5 1. håndtere komplekse og udviklingsorienterede kulturprojekter og opgaver inden for kulturel formidling og 2. indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde om etablering af kulturprojekter i relation til forskellige målgruppers behov og kultur. Undervisning i tekstildesign- og håndværk Læringsmålene er Viden Den uddannede har 1. viden om og forståelse af teorier om æstetik og æstetiske læreprocesser og disses anvendelse inden for professionen, 2. viden om psykologiske og uddannelsessociologiske emner og om innovation i undervisning, 3. viden om anvendte teorier og metoder inden for pædagogik og fagdidaktik og kan reflektere over disses anvendelse ved tilrettelæggelse af undervisningsforløb og læreprocesser inden for tekstile håndværk og 4. viden om anvendte teorier og metoder til evaluering og vurdering af undervisningsforløb inden for tekstilhåndværk og -design. Færdigheder Den uddannede kan: 1. tilrettelægge og gennemføre undervisning, vejledning og rådgivning i tekstilhåndværk og - design i forhold til forskellige målgrupper og institutionelle rammer, 2. forestå undervisning i tekstilhåndværk og -design på et relevant teoretisk grundlag og 3. dokumentere og evaluere læreprocesser efter bevidste kvalitetskriterier. Kompetence Den uddannede kan 1. håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver inden for undervisning i tekstil, håndværk og design og 2. indgå selvstændigt i fagligt eller tværfagligt samarbejde om etablering af læringsforløb i relation til forskellige målgruppers behov, kultur og forståelse. Tværprofessionelt element (8 ECTS) Uddannelsesinstitutionen placerer et uddannelsesforløb inden for uddannelsen og/eller i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner med henblik på, at den studerende opnår tværprofessionel kompetence. Der lægges vægt på, at den studerende: bliver opmærksom på grænser og berøringsflader mellem egen og andre professioner, møder forskellige professionelle tilgange til det enkelte menneske eller grupper af mennesker og til forskelle i livsopfattelser og livsvilkår møder forskellige professionelle tilgange til løsning af tekstilfaglige problemstillinger i forskellige kulturelle og undervisningsmæssige sammenhænge undersøger sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for tværprofessionel opgaveløsning, og kvalificerer og nytænker egen tværprofessionel indsats Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

6 Praktik (30 ECTS) Der er to praktikperioder i løbet af uddannelsen, en observationspraktik (5 ECTS) på 3. semester og en specialiseringspraktik (25 ECTS) på 5. semester Praktik på 3. semester. Observationspraktik Praktikken foregår på praktiksteder - i Danmark eller i udlandet med relevans for uddannelsens fagområder og skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Praktikstedet skal forud for praktikperioden udarbejde en beskrivelse af praktikforløbet. Beskrivelsen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Den studerende skal aflægge mundtlig og skriftlig rapport om praktikforløbet. Det samlede praktikforløb bliver vurderet af uddannelsesinstitutionen, og der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Observationspraktikken skal være godkendt, inden specialiseringspraktikken kan afsluttes. Praktik på 5. semester. Specialiseringspraktikken Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og dermed sikre en professionsbasering. Via praktikken skal den studerende udvikle sin professionelle kompetence som underviser i tekstile fag eller som formidler af det tekstile fagområde i anden kulturel sammenhæng. Praktikken gennemføres enten samlet på ét sted eller 2 forskellige steder. Opdeles praktikken i 2 perioder, skal den mindste periode være på min. halvdelen af praktiktiden. Praktikstedet, som skal have relation til det tekstile område, vælges med henblik på den studieretning, den studerende har valgt. De studerende orienteres inden praktikforløbene om vilkårene for praktikken, men skal selv være opsøgende i forhold til at skaffe en praktikplads. Praktikken foregår på praktiksteder - i Danmark eller i udlandet -, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. Der skal, inden praktikperioden begynder, ligge en godkendt skriftlig aftale med praktikstedet om, hvordan praktikken skal forløbe. Den studerende er forpligtet til i praktikken at deltage i de opgaver, som arbejdspladsen tilrettelægger, og som er beskrevet i praktikaftalen. Praktikstedet skal dokumentere den studerendes deltagelse efter endt praktik. Prøve i specialiseringspraktikken Efter praktikperiodens gennemførelse afholdes en intern prøve. Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Uddannelsesinstitutionen fastlægger i studieplanen, hvilken form den interne prøve skal have. Den studerende kan ikke indstille sig til det afsluttende bachelorprojekt, hvis ikke praktikperioden er gennemført, dokumenteret og godkendt. Valgfrit emne (5 ECTS) Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger forløb i uddannelsen, hvor den studerende selv vælger studieemne. Forløbene kan have form af stillede opgaver, projekter, perioder med selvstændige studier eller valgfri moduler. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

7 Den studerende skal i forbindelse med valgfri emner sætte sig læringsmål, som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen, og der skal afleveres rapport eller dokumentation efter endt forløb. Eksamensbestemmelser Prøverne er enten interne eller eksterne. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere lærere udpeget af skolen. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Alle prøver bedømmes med 7- trins skalaen. Bedømmelsen er altid individuel. Arbejder to eller flere studerende sammen om en eksamensopgave skal det af det skriftlige oplæg fremgå, hvem der har skrevet hvilke dele af teksten. Ved skriftlige opgaver, hvor der angives et omfang i antal sider, skal 1 side forstås som 2400 anslag i maskinskreven tekst. Alle anslag, bogstaver, tegn og mellemrum tælles med. Ved opgørelse af en opgaves antal anslag tælles forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag ikke med. Noter tæller med. Antal anslag oplyses på opgavens forside. Den studerende er automatisk indstillet til eksamen, såfremt den pågældende opfylder skolens krav til beståelse af projekter og bundne opgaver. Den studerende vil modtage skriftlig besked, såfremt hun/han ikke er indstillet. Bliver en studerende syg i forbindelse med en prøve, arrangerer skolen en sygeeksamen inden for samme eksamenstermin eller i næstfølgende eksamenstermin. Den studerende kan i alt indstille sig tre gange til en ikke-bestået prøve. Beståede prøver kan ikke tages om. Alle prøver i løbet af studiet skal være bestået, før den studerende kan afslutte sit bachelorprojekt Eksamen skal bestås med minimum karakteren 02. Prøverne tilrettelægges i overensstemmelse med bestemmelserne i Bek. nr af 24. august 2010 om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser og Bek. nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Af uddannelsesinstitutionens studieplan fremgår den konkrete tilrettelæggelse af prøverne. De enkelte prøver Tekstil prøve efter første studieår Intern prøve i tekstile fag på 4. semester Prøve i formidlingsfag på 4. semester Prøve i kulturfag på 6. semester Af uddannelsesinstitutionens studieplan fremgår, hvordan de enkelte prøver tilrettelægges. Bachelorprojekt (20 ECTS) Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

8 Bachelorprojektet har til formål, at den studerende ved anvendelse af videnskabelige metoder og professionelle arbejdsgange tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset emne eller problem, der er centralt i forhold til uddannelsens mål og den enkeltes specialisering, og som kombinerer tekstildesign, -håndværk og formidling. Projektets problemstilling formuleres af den studerende og godkendes af uddannelsesinstitutionen. Bachelorprojektet gennemføres som en individuel opgave med en skriftlig opgave, et tekstilt produkt og en mundtlig eksamination. Den skriftlige opgave kan gennemføres i et samarbejde mellem flere studerende. Det skal fremgå, hvilke dele af den skriftlige opgave, den enkelte studerende har bidraget med. Det tekstile produkt og den mundtlige præsentation er individuel. Prøven har ekstern censur. Der afgives en samlet karakter for bachelorprojektet efter 7-trins skalaen. Eksamen skal bestås med minimum karakteren 02 Uddannelsesinstitutionen angiver i sin studieplan de nærmere retningslinjer for bachelorprojektet Andre bestemmelser Deltagelsespligt Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsesforløbet, som det er tilrettelagt af skolen Der forventes høj studieaktivitet med aktiv deltagelse i projekter og øvrig undervisning Der lægges vægt på den studerendes ansvar for egen faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i undervisningsforløb og i samarbejde med andre studerende. Den studerende skal inden for de aftalte frister aflevere de opgaver, der stilles i løbet af studiet. Såfremt deltagelsespligten ikke opfyldes, skal den studerende i samråd med studievejleder finde frem til en plan for forbedring af studieaktiviteten. Hvis den studerende fortsat ikke opfylder sin deltagelsespligt, tager uddannelseslederen - på baggrund af en skriftlig advarsel - stilling til, hvorvidt den pågældende kan fortsætte studiet. Orlov fra studiet Den studerende kan søge om orlov fra uddannelsen, dog ikke inden for det 1. studieår, med mindre der er tale om barselsorlov. Den studerende kan kun vende tilbage til studiet under forudsætning af, at der er plads. Den studerende har selv ansvaret for at være fagligt ajour ved tilbagevenden til studiet. Regler om studieskift og merit Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

9 Skift til samme uddannelse ved en anden institution kan først ske efter 1. studieår, og efter at prøven efter 1. studieår er bestået. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Beståede uddannelseselementer ved en institution, som udbyder samme uddannelse, ækvivalerer med de tilsvarende uddannelseselementer ved de andre institutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende kan tage dele af uddannelsen ved udenlandske uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitutionen skal i hvert enkelt tilfælde godkende det planlagte uddannelsesforløb som ækvivalerende med en del af uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling. Såfremt uddannelsesinstitutionen godkender uddannelsesforløbet, har den studerende ret til SU under studieopholdet i udlandet. Det gælder dog ikke, hvis den studerende dermed forlænger sit studie ud over den normerede studietid. Uddannelsesinstitutionen kan godkende, at gennemførte og beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan træde i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf i uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling. Uddannelsesinstitutionen tager stilling i hver enkelt tilfælde på baggrund af den studerendes dokumenterede ansøgning. Adgangskrav, optagelsesprøve Adgangskrav til uddannelsen er en adgangsgivende eksamen, dvs. studentereksamen, HF, HTX eller HHX eller tilsvarende udenlandsk gymnasial uddannelse. Ansøgning om optagelse sker gennem Den Koordinerede Tilmelding og alene via kvote 2. Fristen er 15. marts. Ansøgere uden en adgangsgivende eksamen skal søge dispensation også via Den Koordinerede Tilmelding og skal i ansøgningen dokumentere studieforberedende kvalifikationer i et omfang svarende til en adgangsgivende eksamen. Fristen er 15. marts. Sammen med ansøgningsskemaet skal ansøgeren indsende dokumentation for eksamen, eventuel dokumentation for deltagelse i tekstilfaglige kurser og en personlig motivation. I den personlige motivation skal ansøgeren beskrive sine forudsætninger for og sine mål med uddannelsen. Ansøgere, der opfylder de formelle adgangsbetingelser indbydes til en optagelsesprøve. Prøven skal vise ansøgerens tekstilfaglige forudsætninger for uddannelsen såvel håndværksmæssige som idemæssige og formidlingsmæssige. Af den samlede gruppe, som har bestået optagelsesprøven, udvælger Uddannelsesinstitutionen et antal, som tilbydes en uddannelsesplads. Der oprettes en venteliste af kvalificerede ansøgere, som vil blive tilbudt en plads, såfremt optagne ansøgere melder afbud. Meddelelse om optagelse sker hurtigst muligt efter optagelsesprøven og senest 30. juli. Statens Uddannelsesstøtte Uddannelsen giver den studerende ret til Statens Uddannelsesstøtte, SU, og er normeret til 41 klip (et klip svarer til 1 måneds udbetaling af SUstipendium). Oplysninger om SU kan søges på Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

10 Overgangsregler Ændringer af denne studieordning godkendes af uddannelsesudvalget og træder i kraft ved starten af et studieår. Ved væsentlige ændringer træder den nye studieordning i kraft ved ny studiestart, og allerede indskrevne studerende afslutter uddannelsen efter de regler, som var gældende ved deres studiestart. Ved væsentlige ændringer af denne studieordning skal institutionen kontakte aftagerinstitutioner og indhente en udtalelse fra censorformandskabet. Dispensation Der kan gives dispensation fra reglerne i denne studieordning, når det er begrundet i usædvanlige forhold, og kun fra de regler, som alene er fastsat af institutionen. Dispensation gives af uddannelseslederen efter ansøgning. Institutionens lærere høres om dispensationen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere