STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik"

Transkript

1 STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Uddannelsens formål Uddannelses varighed Uddannelsens titel Adgangskrav Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens struktur Afgangsprojekt Læringsmål for afgangsprojektet Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse Undervisnings- og arbejdsformer Kilder Møde- og deltagelsespligt Orientering af studerende Evaluering Prøver og bedømmelse Uddannelsens eksamener Tilmelding til prøver Sygdom Indstilling til eksamen Krav til eksamensopgaver Eksamenssprog Orlov Deltagerbetaling Merit Censorkorps Studievejledning Klager og dispensation Klageregler Dispensation Overgangsordninger Retsgrundlag Bilag 1 - Obligatoriske moduler Journalistikkens grundtrin og mediejura Sprog og magasiner Online journalistik Udredende journalistik Bilag 2 - Valgfrie moduler Lyd og billeder på nettet Video til nettet

3 1. Indledning Diplomuddannelsen i fagjournalistik er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr 146 af 23/02/2011 om diplomuddannelser. Uddannelsen hører under fagområdet for Medie og kommunikation i bekendtgørelse om diplomuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af diplomuddannelsen i fagjournalistik: - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen har virkning fra , hvor den afløser studieordningen fra august Uddannelsens formål Formålet med diplomuddannelsen i fagjournalistik er at give de studerende kendskab til og forståelse for journalistikkens traditioner og produktionsbetingelser og redskaber til at udnytte og omstille deres tidligere erhvervede faglige indsigt og arbejdsmetode til den journalistiske arbejds- og fremstillingsform. Herigennem søges opnået, at de studerende får de teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne løse journalistiske opgaver inden for især det fagområde, som den studerende tidligere har uddannet sig i og arbejdet med. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om diplomuddannelser. 3. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). Uddannelsen udbydes på heltid over et år. På deltid udbydes uddannelsen over to år. 3

4 ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases samt eksaminer og andre bedømmelser. 4. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen Diplom i Fagjournalistik og den engelske betegnelse er Diploma of Specialized Journalism. jf. bekendtgørelse for diplomuddannelser bilag Adgangskrav Adgang til optagelse på diplomuddannelsen i fagjournalistik eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en bachelor- eller professionsbachelor-uddannelse (MVU), eller en relevant diplomuddannelse samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetence-vurdering i 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden En diplomjournalist i fagjournalistik: har en grundlæggende journalistik viden og mediekendskab har en viden om, hvordan egen faglighed kan inddrages i den journalistiske formidling kender de centrale mediejuridiske begreber, vigtigste retsregler og presseetiske retningslinjer har viden om og kan reflektere over journalistiske formidlingsformer og -metoder på de forskellige medieplatforme har viden om og kan reflektere over planlægning af en fler- og tværmediel indsats har viden om brug af målgruppeanalyse og kan reflektere over både teori og metoder i tilknytning hertil 4

5 Færdigheder: En diplomjournalist i fagjournalistik: kan idéudvikle, analysere, researche og formidle væsentlige historier, der belyser aktuelle, komplekse sager, problemstillinger eller fænomener på en journalistisk måde kan med afsæt i sin egen faglighed formidle svært tilgængeligt fagstof/specialviden i en journalistisk sammenhæng kan analysere, diskutere og vurdere journalistiske produkter på et metodisk og veldokumenteret grundlag kan formidle historier så de valgte medieplatforme udnyttes bedst muligt i forhold til den valgte målgruppe kan identificere og planlægge et journalistisk koncept og de relevante journalistiske historier fra idéudvikling over færdigt produkt til måling af effekt kan identificere og analysere problemstillinger omkring modtagerroller og brugeradfærd, herunder definere relevante målgrupper Kompetencer En diplomjournalist i fagjournalistik: kan vurdere og anvende sine journalistiske færdigheder til journalistisk formidling inden for eget fagområde* formidling af egen faglighed kan selvstændigt og i samarbejde med andre formidle og fortælle kreativt og forståeligt på forskellige medieplatforme kan gennemskue et bredt spekter af medieplatforme analoge, digitale og mobile og vurdere, prioritere og begrunde valg af platforme ved konkrete formidlingsopgaver kan vælge, producere og udvikle det relevante indhold til de valgte medieplatforme kan indgå i tværfaglige samarbejder og medvirke til at skabe dialog og sammenhæng mellem de forskellige fagligheder og kompetencer i en medie- og kommunikationsvirksomhed kan arbejde selvstændigt med målgruppeanalyse med henblik på at gøre formidlingen mere interessant, relevant og forståelig for udvalgte målgrupper 6.2 Uddannelsens struktur Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, uanset uddannelsesretning, omfatter i alt 40 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie moduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 5 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2. 5

6 Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område. Institutionen godkender emnet. Afgangsprojektet består af et forprojekt, der løses i grupper, og et afgangsprojekt. Den studerende skal have bestået alle forudgående moduler senest inden afslutningen af forprojektet. Forprojektet skal være godkendt, før den studerende kan arbejde videre med afgangsprojektet. 7. Afgangsprojekt 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Viden Den studerende skal demonstrere journalistisk viden og kendskab til medierne demonstrere viden om udvikling af journalistisk koncept demonstrere viden om målgruppeanalyse og fokusgruppeprincippet Færdigheder Den studerende skal kunne udvikle et journalistisk stofområde inden for eget fagområde* og formidle det til en defineret målgruppe kunne anvende, vurdere og begrunde anvendte journalistiske metoder og værktøjer herunder for den udredende journalistiske genre kunne redegøre for den mediesammenhæng, hvori det journalistiske produkt tænkes formidlet. kunne udarbejde en testversion, der illustrerer koncept-ideen kunne planlægge og gennemføre en modtager-effekt analyse af produktionen baseret på fokusgruppeprincippet. * Fagområde: Eksamensprojektets emneområde skal ligge inden for den studerendes uddannelsesmæssige og/eller arbejdsmæssige baggrund. Kompetencer Den studerende skal inden for sit fagområde kunne finde emner og indfaldsvinkler, som er relevante og giver identifikationsmuligheder for målgruppen og indeholder noget nyt og væsentligt om det valgte emne med afsæt i metoder for udredende journalistik kunne identificere en ide, udvikle ideen og analysere problemstilling og konsekvenser og perspektivere stoffet. kunne finde og vurdere de relevante kilder, stille dem de relevante spørgsmål, researche grundigt, kritisk og rationelt kunne beherske sprog og journalistisk fortælleteknik 6

7 kunne forholde sig bevidst til såvel historiens emne og perspektiv som de journalistiske virkemidler, der er valgt og valgt fra. Indhold Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende dokumenterer sin kompetence til at håndtere centrale dele af uddannelsens elementer, herunder at udvikle/relancere et redaktionelt koncept og dets indhold, at arbejde bevidst med journalistisk fremstilling med stof, der rammer målgruppen og som ligger inden for den studerendes faglighed. Rammerne for konceptideen og emnet for journalistikken skal godkendes på forhånd af vejleder. Prøveform: 45 minutters mundtlig eksamen inkl. votering (65 minutter ved gruppeeksamen) på baggrund af afgangsprojekt, samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen med ekstern censur. Prøven kan være individuel eller i grupper af maks. 2 studerende. Uden hjælpemidler. 7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt Afgangsprojektet udarbejdes på baggrund af et forprojekt. Forprojektet består af et journalistisk koncept, journalistiske produkter, og en refleksionsrapport. Forprojektet laves i grupper. Hver studerende skal have medvirket med et klart afgrænset bidrag til den journalistiske formidling svarende til de fastsatte minimumskrav. Af refleksionsrapporten skal det fremgå, hvem der har lavet hvad. Den skal også indeholde en redegørelse for arbejdsdelingen i udviklings- og researchfasen. Der er deltagelsespligt til forprojektet. Se afsnittet om møde- og deltagelsespligt under 8.3. Forprojektet skal være godkendt, før den studerende kan arbejde videre med afgangsprojektet. Afgangsprojektet kan laves individuelt eller i grupper på max. to studerende. Hvis projektet laves af en gruppe, skal det klart fremgå, hvad der er hver eksaminands bidrag. Afgangsprojektet består af et resume af refleksionsrapporten fra forprojektet en konceptbeskrivelse, en række journalistiske produkter, en testversion, en modtagertest og en refleksionsrapport. Vejledning I forbindelse med afgangsprojektet har den studerende mulighed for op til 1,5 times vejledning. Vejledningen kan være fordelt over et antal vejledninger. Vejledning skal munde ud i en konceptide og et emne for den udredende journalistik i opgaven. Både konceptide og emne skal godkendes af vejleder. Det er den studerendes ansvar at være forberedt til vejledning og sikre, at vejleder har tilstrækkelig viden (fx en synopse) til at kunne bedømme konceptide og emne. Godkendelse af konceptide og emne er en betingelse for at kunne fortsætte med afgangsprojektet. Hvis konceptide og/eller emne ikke kan godkendes, bliver den studerende automatisk frameldt afgangsprojektet. En godkendt emnebeskrivelse betyder, at vejleder står inde for, at konceptide og emne kan bære et afgangsprojekt, men ikke at vinkel, kildevalg osv. faktisk holder. 7

8 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisnings- og arbejdsformer er en veksling mellem forelæsning, diskussion, øvelser, projektarbejde, gruppearbejde og e-læring. Centrale opgaver tager afsæt i den studerendes faglighed. 8.2 Kilder Med mindre underviseren udtrykkeligt har sagt andet, skal alle citater og andre kildeudsagn umiddelbart kunne offentliggøres. Enhver mundtlig kilde, der anvendes i det journalistiske produkt, skal være vidende om og indforstået med, at hans/hendes udtalelser vil kunne blive kendt af andre. Brug af skjulte optagelser og lignende metoder skal på forhånd godkendes af underviseren. 8.3 Møde- og deltagelsespligt Undervisningen tager udgangspunkt i, at de studerende er aktive medspillere og tager ansvar for egen læring. I nogle forløb er der derfor møde- og/eller deltagelsespligt. Mødepligt indebærer at møde op til planlagt undervisning. Deltagelsespligt indebærer pligt til aktiv deltagelse i gruppearbejde samt produktion/løsning af opgaver mv. Møde- og deltagelsespligten fastlægges for de enkelte moduler af underviser. Se i øvrigt pkt Orientering af studerende Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles intranet, Moodle, bruges til opslag af alle studierelevante oplysninger, fx eksamensdatoer. Den studerende har pligt til at holde sig orienteret. 8.5 Evaluering Alle diplommoduler evalueres af de studerende. Ved uddannelsens afslutning evaluerer den studerende uddannelsen i sin helhed. I denne evaluering spørges til elementernes vægtning og prioritering samt til den studerendes samlede oplevelse og vurdering af sammenhæng, forløb og helhed i uddannelsen. Se i øvrigt Studieservice for en beskrivelse af, hvordan højskolen bruger de studerendes evalueringer i den løbende udvikling af skolens uddannelser: 9. Prøver og bedømmelse 9.1 Uddannelsens eksamener Fag Afgangsprojekt Prøveform Journalistikkens grundtrin og mediejura Op til 3 timers skriftlig prøve under tilsyn, Sprog og magasiner Individuel skriftlig opgave. Udredende journalistik 25 min. mundtlig eksamen (inkl. Online journalistik Webopgave Valgfag Individuel opgave 45 min. mundtlig eksamen (inkl. 8

9 Vægtning visse hjælpemidler tilladt. votering) pba individuel opgave. 10/60 10/60 10/60 10/60 5/60 15/60 votering) pba individuel eller gruppeopgave. Placering Prøvens tilrettel æggels e ECTS og bedømmelse 1. semester 1. semester Fuldtid: 1. semester Deltid: 2. semester Individuel mundtlig eksamen. 10 ECTS Intern bedøm. 7-trinsskala 10 ECTS Intern bedøm. 7trinsskala 10 ECTS. Ekstern bedøm. 7-trinsskala Fuldtid: 2. semester Deltid: 3. semester 10 ECTS Intern bedøm. 7-trinsskala Fuldtid: 2. semester Deltid: 3. semester 5 ECTS Intern bedøm. 7-trinsskala Afsluttende semester Mundtlig eksamen individuelt eller i grupper 15 ECTS Ekstern bedøm. 7-trinsskala En studerende har tre forsøg til at bestå hver prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold. Den studerende kan ikke vælges individuel eksamination ved gruppeopgaver. 9.2 Tilmelding til prøver Når en studerende er tilmeldt et modul, er den studerende samtidig tilmeldt eksamen i det pågældende modul. Hvis en studerende dumper eller ikke deltager i en eksamen har den studerende brugt et forsøg og tilmeldes automatisk til førstkommende reeksamen. 9.3 Sygdom Ved sygdom ved eksamen kontaktes Danmarks Medie- og Journalisthøjskole hurtigst muligt og senest om morgenen den dag eksamen finder sted. Lægeerklæring skal være Danmarks Medieog Journalisthøjskole i hænde senest 3 hverdage efter eksamensdato. Ved sygemelding er den studerende automatisk tilmeldt første mulige eksamen efter raskmeldingen. Sygeeksamen afholdes på en af uddannelsesadministrationen offentliggjort dato inden for et semester efter den oprindelige eksamensdato. 9.4 Indstilling til eksamen Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt kan være en forudsætning for at kunne deltage i et moduls afsluttende prøve. Det er en forudsætning for deltagelse i et moduls afsluttende prøve, at den studerende har afleveret og fået godkendt modulets obligatoriske opgaver. Hvilke opgaver, der er obligatoriske, defineres af underviser. 9.5 Krav til eksamensopgaver Eksamensopgaver skal leve op til de krav, formelle som indholdsmæssige, der fremgår af de respektive opgaveformuleringer. Eventuelle formelle fejl vil indgå i bedømmelsen af opgaven, 9

10 og der er tale om en individuel bedømmelse af fejlen(e)s omfang og dens/deres betydning for karakteren. Formelle fejl kan have en karakter og være så alvorlige, at opgaven ikke bedømmes Eksamenssprog Eksamenssproget er dansk med de muligheder for undtagelser, der fremgår af eksamensbekendtgørelsens 17. Ved bedømmelse skal der i henhold til eksamensbekendtgørelsens 34, stk. 2 udover det faglige indhold også lægges vægt på formulerings- og stavefærdigheder. De studerendes formulerings-, stave- og tegnsætningsfærdigheder indgår ved enhver bedømmelse. Manglende færdigheder på dette område vil trække den samlede vurdering ned. 9.7 Orlov Der gives kun orlov i særlige tilfælde, f.eks. barselsorlov og værnepligt. Orlov kan ikke bevilges med tilbagevirkende kraft. Studerende, der har fået bevilget orlov, har krav på en studieplads efter endt orlov, hvis efterfølgende hold oprettes, men det kan ikke sikres, at de kan gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende, da de påbegyndte uddannelsen. Studieordningen kan være ændret i orlovsperioden, og selv om der i videst muligt omfang vil være overgangsordninger, kan dette ikke sikres for alle forløb i alle perioder. Der kan maksimalt gives orlov svarende til en etårig periode. Sygeorlov: Ansøgning om sygeorlov skal vedlægges lægeerklæring (som betales af den studerende). 9.8 Deltagerbetaling Ved bevilget orlov vil det indbetalte beløb blive stående til studiet genoptages. Hvis en studerende ikke består sine eksamener og vælger at framelde sig studiet, vil der ikke blive givet refusion. 10. Merit Studerende ved diplomuddannelse i fagjournalistik kan søge om merit for uddannelseselementer fra andre uddannelse. Uddannelseselementer skal mindst være på samme niveau som diplomuddannelsen. Ansøgning om overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medieog Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning, der sendes til: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att. uddannelsesadministrationen, Efter- og videreuddannelsen Olof Palmes Allé Århus N Eller mail: 10

11 Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse på ansøger Konkret angivelse af, hvilket modul på fagjournalistuddannelsen, der ønskes merit for Hvilke fag/uddannelser, der ønskes godkendt som dem, der kan erstatte fagene på fagjournalistuddannelsen Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.) Ansøgningen behandles af uddannelsesadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser. Afslag på merit kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagefristen er fire uger. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet, men sendes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på 11. Censorkorps Diplomuddannelsen i fagjournalistik benytter det af ministeriet godkendte censorkorps for fagområdet medie og kommunikation. 12. Studievejledning Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har en tværgående studievejledning som også varetager studievejledning for efter- og videreuddannelsesområdet, herunder diplomuddannelsen i fagjournalistik. Se kontaktinfo på 13. Klager og dispensation 13.1 Klageregler Klager over prøver behandles efter reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr af 16/12/2013. Yderligere information om klage- og ankeregler findes på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside. Klager over øvrige forhold behandles efter reglerne i Bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 146 af 23/02/2011. Alle klager indgives til institutionen senest 2 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den studerende 13.2 Dispensation Institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det er begrundet i særlige forhold. Ansøgning om dispensation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning, der sendes til: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att. uddannelsesadministrationen, Efter- og videreuddannelsen 11

12 Olof Palmes Allé Århus N Eller mail: Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse på ansøger Konkret angivelse af, hvad der søges dispensation for, fx hvilke adgangskrav Begrundelse for, hvorfor der søges dispensation Dokumentation, der understøtter ansøgningen (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.) Ansøgningen behandles af uddannelsesadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser. 14. Overgangsordninger Institutioner, der udbyder diplomuddannelser efter bekendtgørelse om diplomuddannelser, udarbejder i fællesskab en overgangsordning, således at studerende, der har gennemført et eller flere moduler i en af de i bekendtgørelse om diplomuddannelser 26, stk. 1 nævnte bekendtgørelser, kan afslutte uddannelsen efter reglerne for en af de uddannelser, der er nævnt i bilag 1 i bekendtgørelse om diplomuddannelser. Institutionerne udbyder efter overgangsordningen særlige forløb på mindre end 5 ECTS-point i tilknytning til den enkelte studerendes afgangsprojekt, således at det sikres, at det samlede studieforløb for den enkelte studerende udgør i alt 60 ECTS-points. Ved denne studieordnings ikrafttræden, ophæves tidligere studieordning, og alle studerende ved diplomuddannelsen i fagjournalistik vil høre under nærværende studieordning. For studerende, som har bestået et eller flere moduler under den tidligere studieordning, gælder følgende: Obligatoriske moduler skal udgøre 40 ECTS af uddannelsens i alt 60 ECTS. Dertil kommer et valgfrit modul på 5 ECTS, som kan udgøres af moduler taget under en tidligere studieordning, hvis indhold ikke er omfattet af de obligatoriske moduler. 15. Retsgrundlag Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 1) Bekendtgørelse om diplomuddannelser BEK nr 768 af 02/07/2013 2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 881 af 08/08/2011 3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. LBK nr 952 af 02/10/2009 4) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 5) Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse af nr. 262 af 20/03/2007 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

13 Bekendtgørelsen erstattes 1.maj 2015 af nr af 17/12/2014 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= ) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne BEK nr 1206 af 15/12/2000 Retsgrundlaget kan læses på adressen 13

14 Bilag 1 - Obligatoriske moduler Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Journalistikkens grundtrin og mediejura Tidligere titel: Journalistisk metode, mediekendskab og pressejura Indhold: Modulet skal kvalificere de studerendes interesse for journalistik og medier. De studerende skal have en elementær forståelse af mediernes rolle, mangfoldighed, historie og aktuelle situation og af, hvad det vil sige at arbejde professionelt som fagjournalist, herunder forstå etisk og juridisk ansvar i hver af arbejdsprocessens faser. De studerende skal kende, forstå og træne de grundlæggende elementer, der indgår i en systematisk, journalistisk indsamlings- og formidlingsproces som vinkling, ideudvikling, research, interview og kildekritik. Læringsmål: Viden Den studerende skal kende: mediernes og journalistikkens samfundsmæssige rolle basale værdier og etik i journalistik nutidens mediebillede karakteristika ved de overordnede journalistiske genre journalistisk vinkling journalistikkens kildetyper og kildevurdering grundlæggende interviewteknik metoder og principper for journalistisk ideudvikling de væsentligste retsregler, mediejuridiske begreber og presseetiske retningslinjer inden for det journalistiske arbejdsfelt Færdigheder: Den studerende skal kunne arbejde med journalistisk vinkling vurdere journalistiske historier ud fra klassiske nyhedskriterier planlægge og gennemføre simpel journalistisk research planlægge og gennemføre interview arbejde med journalistisk ideudvikling disponere og udforme et referende journalistisk produkt Kompetence Den studerende kan arbejde med og reflektere over afgrænsning og vinkling af en journalistisk historie vurdere potentialet for en journalistisk god historie med anvendelse af journalistiske begreber som fx nyhedskriterier udføre journalistiske opgaver ud fra sit kendskab til rettigheder og ansvar knyttet til journalistrollen i et demokratisk samfund reflektere over god presseskik og presseetiske regler i forhold til journalistisk produktion 14

15 reflektere over egen journalistisk arbejdsproces Prøveform: Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen under tilsyn. Eksamenen varer op til 3 timer, og visse hjælpemidler er tilladt. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censur. ECTS: 10 Sprog og magasiner Indhold: Forløbet skal skærpe de studerende sproglige bevidsthed og give dem færdigheder i at skrive kreativt, forståeligt og vedkommende. De studerende skal kunne analysere sprog og fortælleteknik I trykte medier med henblik på at udvikle deres egne skrivefærdigheder inden for reportage og portræt og at arbejde med sprogkritik som led I den journalistiske proces. Magasingenren og magasinjournalistikkens særlige kendetegn introduceres. De studerende gennemfører en magasinproduktion fra redaktionel idéfase til færdigt produkt.. Principper for redaktionel organisation, idéudvikling og redigering bliver introduceret og afprøvet. Viden Den studerende skal kende: sprogets generelle tilbud og specielle påbud, når journalister skal skrive kort og præcist hovedprincipperne i journalistisk fortælleteknik fortælleformers betydning i forbindelse med journalistiske genrer magasingenren og magasinjournalistikkens særlige kendetegn magasinets typiske virkemidler grundlæggende principper for grafisk præsentation herunder visuelle virkemidler Færdigheder Den studerende skal kunne: analysere sproglige virkemidler konkretisere abstrakte emner og komplicerede problemstillinger ved hjælp af eksempler, billedsprog og scenisk fremstilling arbejde med observation som metode arbejde bevidst med fortælleformer og træffe bevidste og reflekterede sproglige valg Kompetencer Den studerende kan: skrive kreativt, forståeligt og vedkommende håndtere og skelne mellem de fortælletekniske udfordringer i reportage og portræt arbejde med de arbejdsmetoder, fortælle og præsentationsformer, der knytter sig til magasinproduktion Prøveform: Modulet afsluttes med en individuel skriftlig opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trins-skalaen med intern censur. ECTS: 10 15

16 Online journalistik Tidligere titel: Journalistik på nettet Forløbet skal give de studerende kendskab til vilkår for online-journalistik med brug af visuelle elementer. De studerende arbejder med ideudvikling, målgruppedefinition og med principperne for formidling af genrer og fortælleformer på online medier. Læringsmål: Viden Den studerende skal kende: karakteristika ved formidling på digitale platforme arbejdsredskaber til indsamling og til journalistisk formidling ved online-produktion principper for bearbejdning af tekst og visuelle elementer ved online-produktion karakteristika ved forskellige formidlingsformer ved online-produktion Færdigheder Den studerende skal kunne: skrive til nettet, redigere og opdatere indhold forstå væsentlige begreber, der knytter an til online-produktion forstå og arbejde med principper for tværmediel og rullende produktion, onlinebaserede fortællinger og for formidling af såvel enkel som mere kompleks journalistisk online. Kompetencer Den studerende kan: anvende de arbejdsmetoder og fortælleformer, der knytter sig til journalistisk formidling ved online-produktion arbejde med research, prioritering og redigering samt løbende publicering ved onlineproduktion Prøveform: Modulet afsluttes med en webopgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censur. ECTS: 10 Udredende journalistik Indhold: Modulet skal give de studerende kvalifikationer til at indsamle, bearbejde og analysere data og andet stof til problemudredende journalistik, det vil sige journalistik, der udreder en kompliceret samfundsmæssig problemstilling. Med udgangspunkt i en selvstændig journalistisk ide udarbejder de studerende større udredende journalistiske opgaver, der skal vise, at den studerende kan arbejde journalistik inden for eget fag- eller arbejdsområde og formidle til en bredere målgruppe. Der arbejdes blandt andet med at planlægge og gennemføre interview også med trænede kilder, at analysere argumenter og at indsamle dokumentation. Den studerende trænes også i at reflektere over egen arbejdsproces og journalistiske dilemmaer. 16

17 Læringsmål Viden: Den studerende skal kende: karakteristika ved problemudredende journalistik betydningen af problem- og hypoteseformulering som udgangspunkt for journalistisk research betydning af en planlagt hensigtsmæssig rækkefølge i informationsindsamlingen grundelementerne i argumentationsteori metoder til informationssøgning på nettet forskelle på kvalitative og kvantitative metoder Færdigheder Den studerende skal kunne: ideudvikle et problemudredende journalistisk produkt interviewe, referere og citere relevante kilder loyalt disponere og formidle problemudredende journalistik, hvor flere kilder bringes i spil vurdere og redegøre for kvaliteten af andres og egne påstande og argumenter ved anvendelse af grundlæggende begreber i argumentationsteori redegøre for, hvordan et emne hidtil er blevet dækket og pege på nye tilgange til det emne arbejde med sit eget fag- eller arbejdsområde i journalistisk udredende journalistik Kompetence Den studerende kan: ideudvikle, indsamle, fortolke og arbejde med journalistisk formidling med hovedvægt på udredende og analytisk journalistik analysere en kompliceret problemstilling og researchmateriale og vurdere om væsentlige spørgsmål er besvaret træffe bevidste og gennemtænkte valg og fravalg i forhold til vinkel, målgruppe, troværdighed, analyse og formidling arbejde bevidst med sprog og opbygning af artikel Prøveform: 25 minutters mundtlig eksamen (inkl. votering) på baggrund af en individuel, afleveret opgave. Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trins-skalaen med ekstern censur. ECTS: 10 17

18 Bilag 2 - Valgfrie moduler Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. Lyd og billeder på nettet Indhold: Forløbet introducerer de studerende til audio-visuelle mediers grundlæggende elementer af lyde, stemmer og stilhed, og de får kendskab til de sproglige principper for talt sprog. Desuden til digital fotografering og billedredigering samt publicering på nettet. De studerende udfører en journalistisk produktion med kombination af billeder og lyd fra idéudvikling over optagelse og redigering til digital publicering. Læringsmål: Viden Den studerende skal kende: audio-visuelle mediers grundlæggende elementer de sproglige principper for talt sprog de fotografiske genrer portræt, reportage og illustration de fotografiske grundprincipper: lys, beskæring, komposition m.fl. principper for digital billedbehandling og anvendelsen af fotos i formidlingen til nettet principper for formidling af lyd- billedfortællinger til nettet Færdigheder Den studerende skal kunne: optage, redigere og distribuere digitale lydoptagelser fotografere digitalt, billedbehandle og publicere fotos på nettet arbejde med journalistisk formidling med kombination af billeder og lyd fra idéudvikling over optagelse og redigering til digital publicering. Kompetencer Den studerende kan: arbejde med audio-baserede fortælleformer arbejde med interviewet i audio-visuelle medier arbejde med reportagen i audio-visuelle medier arbejde med billed-lyd-fortælling Prøveform: Modulet afsluttes med en individuel opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censor. ECTS: 5 Video til nettet Indhold: Forløbet introducerer de studerende til audio-visuelle mediers grundlæggende elementer af lyde, stemmer og stilhed, og de får kendskab principper for talt sprog. De studerende udfører en journalistisk formidling med video-optagelse og redigering til digital publicering. 18

19 Læringsmål: Viden Den studerende skal kende: audio-visuelle mediers grundlæggende elementer de sproglige principper for talt sprog de grundlæggende dramaturgiske genrer for levende billeder herunder historiefortælling med brug af interview, speak og billedsekvenser styrker og svagheder ved de mest brugte videoformater på nettet principper for video-formidling til nettet Færdigheder Den studerende skal kunne: arbejde med journalistisk videoproduktion fra idéudvikling over optagelse og redigering til digital publicering. Kompetencer Den studerende kan: arbejde med audiovisuelt-baserede fortælleformer arbejde med interviewet i videoproduktion arbejde med reportagen i videoproduktion arbejde med videosekvenser i videoproduktion Prøveform: Modulet afsluttes med en individuel opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censor. ECTS: 5 19

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen Revideret januar 2012/sos Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen 1. Opgaven kort 2. Synopse og coaching 3. Krav til det journalistiske produkt a. Omfang på det journalistiske produkt 4. Krav

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Revideret 23.febr 10/sos Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Opgaven består alt i alt af to eller flere artikler om samme emne to-fem fotos (du selv har taget) med billedtekster (du

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011 for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik august 2011 1 Indhold Indhold 2 1. Indledning 4 2. Uddannelsens formål 4 3. Uddannelses varighed 5 4. Uddannelsens titel 5 5. Adgangskrav 5 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde 01.07. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed... 1 4. Uddannelsens titel... 2 5. Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I ANALYTISK JOURNALISTIK

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I ANALYTISK JOURNALISTIK STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I ANALYTISK JOURNALISTIK SEPTEMBER 2013 REVIDERET AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 4 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi Revideret 27. Maj 2011/gældende pr.1. Januar 2014 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN

STUDIEORDNING FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN STUDIEORDNING FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN SEPTEMBER 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN... 7 3.1 Pædagogik... 7

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Revideret 29. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5. Adgangskrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011 STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK Gældende fra 1. august 2011 Kolofon Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik Rosenørns Allé 31 1970 Frederiksberg C Tlf: 72487000 1. udgave

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Journalistisk formidling Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Den Humanistiske Bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK SEPTEMBER 2013 REVIDERET AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 4 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Master i journalistik

Studieordning for Master i journalistik Studieordning for Master i journalistik Odense og København 2011 1 af 15 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1187 af 10.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere