STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik"

Transkript

1 STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Uddannelsens formål Uddannelses varighed Uddannelsens titel Adgangskrav Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens struktur Afgangsprojekt Læringsmål for afgangsprojektet Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse Undervisnings- og arbejdsformer Kilder Møde- og deltagelsespligt Orientering af studerende Evaluering Prøver og bedømmelse Uddannelsens eksamener Tilmelding til prøver Sygdom Indstilling til eksamen Krav til eksamensopgaver Eksamenssprog Orlov Deltagerbetaling Merit Censorkorps Studievejledning Klager og dispensation Klageregler Dispensation Overgangsordninger Retsgrundlag Bilag 1 - Obligatoriske moduler Journalistikkens grundtrin og mediejura Sprog og magasiner Online journalistik Udredende journalistik Bilag 2 - Valgfrie moduler Lyd og billeder på nettet Video til nettet

3 1. Indledning Diplomuddannelsen i fagjournalistik er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr 146 af 23/02/2011 om diplomuddannelser. Uddannelsen hører under fagområdet for Medie og kommunikation i bekendtgørelse om diplomuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af diplomuddannelsen i fagjournalistik: - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen har virkning fra , hvor den afløser studieordningen fra august Uddannelsens formål Formålet med diplomuddannelsen i fagjournalistik er at give de studerende kendskab til og forståelse for journalistikkens traditioner og produktionsbetingelser og redskaber til at udnytte og omstille deres tidligere erhvervede faglige indsigt og arbejdsmetode til den journalistiske arbejds- og fremstillingsform. Herigennem søges opnået, at de studerende får de teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne løse journalistiske opgaver inden for især det fagområde, som den studerende tidligere har uddannet sig i og arbejdet med. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om diplomuddannelser. 3. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). Uddannelsen udbydes på heltid over et år. På deltid udbydes uddannelsen over to år. 3

4 ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases samt eksaminer og andre bedømmelser. 4. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen Diplom i Fagjournalistik og den engelske betegnelse er Diploma of Specialized Journalism. jf. bekendtgørelse for diplomuddannelser bilag Adgangskrav Adgang til optagelse på diplomuddannelsen i fagjournalistik eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en bachelor- eller professionsbachelor-uddannelse (MVU), eller en relevant diplomuddannelse samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetence-vurdering i 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden En diplomjournalist i fagjournalistik: har en grundlæggende journalistik viden og mediekendskab har en viden om, hvordan egen faglighed kan inddrages i den journalistiske formidling kender de centrale mediejuridiske begreber, vigtigste retsregler og presseetiske retningslinjer har viden om og kan reflektere over journalistiske formidlingsformer og -metoder på de forskellige medieplatforme har viden om og kan reflektere over planlægning af en fler- og tværmediel indsats har viden om brug af målgruppeanalyse og kan reflektere over både teori og metoder i tilknytning hertil 4

5 Færdigheder: En diplomjournalist i fagjournalistik: kan idéudvikle, analysere, researche og formidle væsentlige historier, der belyser aktuelle, komplekse sager, problemstillinger eller fænomener på en journalistisk måde kan med afsæt i sin egen faglighed formidle svært tilgængeligt fagstof/specialviden i en journalistisk sammenhæng kan analysere, diskutere og vurdere journalistiske produkter på et metodisk og veldokumenteret grundlag kan formidle historier så de valgte medieplatforme udnyttes bedst muligt i forhold til den valgte målgruppe kan identificere og planlægge et journalistisk koncept og de relevante journalistiske historier fra idéudvikling over færdigt produkt til måling af effekt kan identificere og analysere problemstillinger omkring modtagerroller og brugeradfærd, herunder definere relevante målgrupper Kompetencer En diplomjournalist i fagjournalistik: kan vurdere og anvende sine journalistiske færdigheder til journalistisk formidling inden for eget fagområde* formidling af egen faglighed kan selvstændigt og i samarbejde med andre formidle og fortælle kreativt og forståeligt på forskellige medieplatforme kan gennemskue et bredt spekter af medieplatforme analoge, digitale og mobile og vurdere, prioritere og begrunde valg af platforme ved konkrete formidlingsopgaver kan vælge, producere og udvikle det relevante indhold til de valgte medieplatforme kan indgå i tværfaglige samarbejder og medvirke til at skabe dialog og sammenhæng mellem de forskellige fagligheder og kompetencer i en medie- og kommunikationsvirksomhed kan arbejde selvstændigt med målgruppeanalyse med henblik på at gøre formidlingen mere interessant, relevant og forståelig for udvalgte målgrupper 6.2 Uddannelsens struktur Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, uanset uddannelsesretning, omfatter i alt 40 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie moduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 5 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2. 5

6 Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område. Institutionen godkender emnet. Afgangsprojektet består af et forprojekt, der løses i grupper, og et afgangsprojekt. Den studerende skal have bestået alle forudgående moduler senest inden afslutningen af forprojektet. Forprojektet skal være godkendt, før den studerende kan arbejde videre med afgangsprojektet. 7. Afgangsprojekt 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Viden Den studerende skal demonstrere journalistisk viden og kendskab til medierne demonstrere viden om udvikling af journalistisk koncept demonstrere viden om målgruppeanalyse og fokusgruppeprincippet Færdigheder Den studerende skal kunne udvikle et journalistisk stofområde inden for eget fagområde* og formidle det til en defineret målgruppe kunne anvende, vurdere og begrunde anvendte journalistiske metoder og værktøjer herunder for den udredende journalistiske genre kunne redegøre for den mediesammenhæng, hvori det journalistiske produkt tænkes formidlet. kunne udarbejde en testversion, der illustrerer koncept-ideen kunne planlægge og gennemføre en modtager-effekt analyse af produktionen baseret på fokusgruppeprincippet. * Fagområde: Eksamensprojektets emneområde skal ligge inden for den studerendes uddannelsesmæssige og/eller arbejdsmæssige baggrund. Kompetencer Den studerende skal inden for sit fagområde kunne finde emner og indfaldsvinkler, som er relevante og giver identifikationsmuligheder for målgruppen og indeholder noget nyt og væsentligt om det valgte emne med afsæt i metoder for udredende journalistik kunne identificere en ide, udvikle ideen og analysere problemstilling og konsekvenser og perspektivere stoffet. kunne finde og vurdere de relevante kilder, stille dem de relevante spørgsmål, researche grundigt, kritisk og rationelt kunne beherske sprog og journalistisk fortælleteknik 6

7 kunne forholde sig bevidst til såvel historiens emne og perspektiv som de journalistiske virkemidler, der er valgt og valgt fra. Indhold Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende dokumenterer sin kompetence til at håndtere centrale dele af uddannelsens elementer, herunder at udvikle/relancere et redaktionelt koncept og dets indhold, at arbejde bevidst med journalistisk fremstilling med stof, der rammer målgruppen og som ligger inden for den studerendes faglighed. Rammerne for konceptideen og emnet for journalistikken skal godkendes på forhånd af vejleder. Prøveform: 45 minutters mundtlig eksamen inkl. votering (65 minutter ved gruppeeksamen) på baggrund af afgangsprojekt, samlet bedømmelse efter 7-trinsskalaen med ekstern censur. Prøven kan være individuel eller i grupper af maks. 2 studerende. Uden hjælpemidler. 7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt Afgangsprojektet udarbejdes på baggrund af et forprojekt. Forprojektet består af et journalistisk koncept, journalistiske produkter, og en refleksionsrapport. Forprojektet laves i grupper. Hver studerende skal have medvirket med et klart afgrænset bidrag til den journalistiske formidling svarende til de fastsatte minimumskrav. Af refleksionsrapporten skal det fremgå, hvem der har lavet hvad. Den skal også indeholde en redegørelse for arbejdsdelingen i udviklings- og researchfasen. Der er deltagelsespligt til forprojektet. Se afsnittet om møde- og deltagelsespligt under 8.3. Forprojektet skal være godkendt, før den studerende kan arbejde videre med afgangsprojektet. Afgangsprojektet kan laves individuelt eller i grupper på max. to studerende. Hvis projektet laves af en gruppe, skal det klart fremgå, hvad der er hver eksaminands bidrag. Afgangsprojektet består af et resume af refleksionsrapporten fra forprojektet en konceptbeskrivelse, en række journalistiske produkter, en testversion, en modtagertest og en refleksionsrapport. Vejledning I forbindelse med afgangsprojektet har den studerende mulighed for op til 1,5 times vejledning. Vejledningen kan være fordelt over et antal vejledninger. Vejledning skal munde ud i en konceptide og et emne for den udredende journalistik i opgaven. Både konceptide og emne skal godkendes af vejleder. Det er den studerendes ansvar at være forberedt til vejledning og sikre, at vejleder har tilstrækkelig viden (fx en synopse) til at kunne bedømme konceptide og emne. Godkendelse af konceptide og emne er en betingelse for at kunne fortsætte med afgangsprojektet. Hvis konceptide og/eller emne ikke kan godkendes, bliver den studerende automatisk frameldt afgangsprojektet. En godkendt emnebeskrivelse betyder, at vejleder står inde for, at konceptide og emne kan bære et afgangsprojekt, men ikke at vinkel, kildevalg osv. faktisk holder. 7

8 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisnings- og arbejdsformer er en veksling mellem forelæsning, diskussion, øvelser, projektarbejde, gruppearbejde og e-læring. Centrale opgaver tager afsæt i den studerendes faglighed. 8.2 Kilder Med mindre underviseren udtrykkeligt har sagt andet, skal alle citater og andre kildeudsagn umiddelbart kunne offentliggøres. Enhver mundtlig kilde, der anvendes i det journalistiske produkt, skal være vidende om og indforstået med, at hans/hendes udtalelser vil kunne blive kendt af andre. Brug af skjulte optagelser og lignende metoder skal på forhånd godkendes af underviseren. 8.3 Møde- og deltagelsespligt Undervisningen tager udgangspunkt i, at de studerende er aktive medspillere og tager ansvar for egen læring. I nogle forløb er der derfor møde- og/eller deltagelsespligt. Mødepligt indebærer at møde op til planlagt undervisning. Deltagelsespligt indebærer pligt til aktiv deltagelse i gruppearbejde samt produktion/løsning af opgaver mv. Møde- og deltagelsespligten fastlægges for de enkelte moduler af underviser. Se i øvrigt pkt Orientering af studerende Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles intranet, Moodle, bruges til opslag af alle studierelevante oplysninger, fx eksamensdatoer. Den studerende har pligt til at holde sig orienteret. 8.5 Evaluering Alle diplommoduler evalueres af de studerende. Ved uddannelsens afslutning evaluerer den studerende uddannelsen i sin helhed. I denne evaluering spørges til elementernes vægtning og prioritering samt til den studerendes samlede oplevelse og vurdering af sammenhæng, forløb og helhed i uddannelsen. Se i øvrigt Studieservice for en beskrivelse af, hvordan højskolen bruger de studerendes evalueringer i den løbende udvikling af skolens uddannelser: 9. Prøver og bedømmelse 9.1 Uddannelsens eksamener Fag Afgangsprojekt Prøveform Journalistikkens grundtrin og mediejura Op til 3 timers skriftlig prøve under tilsyn, Sprog og magasiner Individuel skriftlig opgave. Udredende journalistik 25 min. mundtlig eksamen (inkl. Online journalistik Webopgave Valgfag Individuel opgave 45 min. mundtlig eksamen (inkl. 8

9 Vægtning visse hjælpemidler tilladt. votering) pba individuel opgave. 10/60 10/60 10/60 10/60 5/60 15/60 votering) pba individuel eller gruppeopgave. Placering Prøvens tilrettel æggels e ECTS og bedømmelse 1. semester 1. semester Fuldtid: 1. semester Deltid: 2. semester Individuel mundtlig eksamen. 10 ECTS Intern bedøm. 7-trinsskala 10 ECTS Intern bedøm. 7trinsskala 10 ECTS. Ekstern bedøm. 7-trinsskala Fuldtid: 2. semester Deltid: 3. semester 10 ECTS Intern bedøm. 7-trinsskala Fuldtid: 2. semester Deltid: 3. semester 5 ECTS Intern bedøm. 7-trinsskala Afsluttende semester Mundtlig eksamen individuelt eller i grupper 15 ECTS Ekstern bedøm. 7-trinsskala En studerende har tre forsøg til at bestå hver prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold. Den studerende kan ikke vælges individuel eksamination ved gruppeopgaver. 9.2 Tilmelding til prøver Når en studerende er tilmeldt et modul, er den studerende samtidig tilmeldt eksamen i det pågældende modul. Hvis en studerende dumper eller ikke deltager i en eksamen har den studerende brugt et forsøg og tilmeldes automatisk til førstkommende reeksamen. 9.3 Sygdom Ved sygdom ved eksamen kontaktes Danmarks Medie- og Journalisthøjskole hurtigst muligt og senest om morgenen den dag eksamen finder sted. Lægeerklæring skal være Danmarks Medieog Journalisthøjskole i hænde senest 3 hverdage efter eksamensdato. Ved sygemelding er den studerende automatisk tilmeldt første mulige eksamen efter raskmeldingen. Sygeeksamen afholdes på en af uddannelsesadministrationen offentliggjort dato inden for et semester efter den oprindelige eksamensdato. 9.4 Indstilling til eksamen Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt kan være en forudsætning for at kunne deltage i et moduls afsluttende prøve. Det er en forudsætning for deltagelse i et moduls afsluttende prøve, at den studerende har afleveret og fået godkendt modulets obligatoriske opgaver. Hvilke opgaver, der er obligatoriske, defineres af underviser. 9.5 Krav til eksamensopgaver Eksamensopgaver skal leve op til de krav, formelle som indholdsmæssige, der fremgår af de respektive opgaveformuleringer. Eventuelle formelle fejl vil indgå i bedømmelsen af opgaven, 9

10 og der er tale om en individuel bedømmelse af fejlen(e)s omfang og dens/deres betydning for karakteren. Formelle fejl kan have en karakter og være så alvorlige, at opgaven ikke bedømmes Eksamenssprog Eksamenssproget er dansk med de muligheder for undtagelser, der fremgår af eksamensbekendtgørelsens 17. Ved bedømmelse skal der i henhold til eksamensbekendtgørelsens 34, stk. 2 udover det faglige indhold også lægges vægt på formulerings- og stavefærdigheder. De studerendes formulerings-, stave- og tegnsætningsfærdigheder indgår ved enhver bedømmelse. Manglende færdigheder på dette område vil trække den samlede vurdering ned. 9.7 Orlov Der gives kun orlov i særlige tilfælde, f.eks. barselsorlov og værnepligt. Orlov kan ikke bevilges med tilbagevirkende kraft. Studerende, der har fået bevilget orlov, har krav på en studieplads efter endt orlov, hvis efterfølgende hold oprettes, men det kan ikke sikres, at de kan gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende, da de påbegyndte uddannelsen. Studieordningen kan være ændret i orlovsperioden, og selv om der i videst muligt omfang vil være overgangsordninger, kan dette ikke sikres for alle forløb i alle perioder. Der kan maksimalt gives orlov svarende til en etårig periode. Sygeorlov: Ansøgning om sygeorlov skal vedlægges lægeerklæring (som betales af den studerende). 9.8 Deltagerbetaling Ved bevilget orlov vil det indbetalte beløb blive stående til studiet genoptages. Hvis en studerende ikke består sine eksamener og vælger at framelde sig studiet, vil der ikke blive givet refusion. 10. Merit Studerende ved diplomuddannelse i fagjournalistik kan søge om merit for uddannelseselementer fra andre uddannelse. Uddannelseselementer skal mindst være på samme niveau som diplomuddannelsen. Ansøgning om overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medieog Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning, der sendes til: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att. uddannelsesadministrationen, Efter- og videreuddannelsen Olof Palmes Allé Århus N Eller mail: 10

11 Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse på ansøger Konkret angivelse af, hvilket modul på fagjournalistuddannelsen, der ønskes merit for Hvilke fag/uddannelser, der ønskes godkendt som dem, der kan erstatte fagene på fagjournalistuddannelsen Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.) Ansøgningen behandles af uddannelsesadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser. Afslag på merit kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagefristen er fire uger. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet, men sendes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på 11. Censorkorps Diplomuddannelsen i fagjournalistik benytter det af ministeriet godkendte censorkorps for fagområdet medie og kommunikation. 12. Studievejledning Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har en tværgående studievejledning som også varetager studievejledning for efter- og videreuddannelsesområdet, herunder diplomuddannelsen i fagjournalistik. Se kontaktinfo på 13. Klager og dispensation 13.1 Klageregler Klager over prøver behandles efter reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr af 16/12/2013. Yderligere information om klage- og ankeregler findes på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside. Klager over øvrige forhold behandles efter reglerne i Bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 146 af 23/02/2011. Alle klager indgives til institutionen senest 2 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den studerende 13.2 Dispensation Institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det er begrundet i særlige forhold. Ansøgning om dispensation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning, der sendes til: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att. uddannelsesadministrationen, Efter- og videreuddannelsen 11

12 Olof Palmes Allé Århus N Eller mail: Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse på ansøger Konkret angivelse af, hvad der søges dispensation for, fx hvilke adgangskrav Begrundelse for, hvorfor der søges dispensation Dokumentation, der understøtter ansøgningen (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.) Ansøgningen behandles af uddannelsesadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser. 14. Overgangsordninger Institutioner, der udbyder diplomuddannelser efter bekendtgørelse om diplomuddannelser, udarbejder i fællesskab en overgangsordning, således at studerende, der har gennemført et eller flere moduler i en af de i bekendtgørelse om diplomuddannelser 26, stk. 1 nævnte bekendtgørelser, kan afslutte uddannelsen efter reglerne for en af de uddannelser, der er nævnt i bilag 1 i bekendtgørelse om diplomuddannelser. Institutionerne udbyder efter overgangsordningen særlige forløb på mindre end 5 ECTS-point i tilknytning til den enkelte studerendes afgangsprojekt, således at det sikres, at det samlede studieforløb for den enkelte studerende udgør i alt 60 ECTS-points. Ved denne studieordnings ikrafttræden, ophæves tidligere studieordning, og alle studerende ved diplomuddannelsen i fagjournalistik vil høre under nærværende studieordning. For studerende, som har bestået et eller flere moduler under den tidligere studieordning, gælder følgende: Obligatoriske moduler skal udgøre 40 ECTS af uddannelsens i alt 60 ECTS. Dertil kommer et valgfrit modul på 5 ECTS, som kan udgøres af moduler taget under en tidligere studieordning, hvis indhold ikke er omfattet af de obligatoriske moduler. 15. Retsgrundlag Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 1) Bekendtgørelse om diplomuddannelser BEK nr 768 af 02/07/2013 2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 881 af 08/08/2011 3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. LBK nr 952 af 02/10/2009 4) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 5) Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse af nr. 262 af 20/03/2007 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

13 Bekendtgørelsen erstattes 1.maj 2015 af nr af 17/12/2014 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= ) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne BEK nr 1206 af 15/12/2000 Retsgrundlaget kan læses på adressen 13

14 Bilag 1 - Obligatoriske moduler Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Journalistikkens grundtrin og mediejura Tidligere titel: Journalistisk metode, mediekendskab og pressejura Indhold: Modulet skal kvalificere de studerendes interesse for journalistik og medier. De studerende skal have en elementær forståelse af mediernes rolle, mangfoldighed, historie og aktuelle situation og af, hvad det vil sige at arbejde professionelt som fagjournalist, herunder forstå etisk og juridisk ansvar i hver af arbejdsprocessens faser. De studerende skal kende, forstå og træne de grundlæggende elementer, der indgår i en systematisk, journalistisk indsamlings- og formidlingsproces som vinkling, ideudvikling, research, interview og kildekritik. Læringsmål: Viden Den studerende skal kende: mediernes og journalistikkens samfundsmæssige rolle basale værdier og etik i journalistik nutidens mediebillede karakteristika ved de overordnede journalistiske genre journalistisk vinkling journalistikkens kildetyper og kildevurdering grundlæggende interviewteknik metoder og principper for journalistisk ideudvikling de væsentligste retsregler, mediejuridiske begreber og presseetiske retningslinjer inden for det journalistiske arbejdsfelt Færdigheder: Den studerende skal kunne arbejde med journalistisk vinkling vurdere journalistiske historier ud fra klassiske nyhedskriterier planlægge og gennemføre simpel journalistisk research planlægge og gennemføre interview arbejde med journalistisk ideudvikling disponere og udforme et referende journalistisk produkt Kompetence Den studerende kan arbejde med og reflektere over afgrænsning og vinkling af en journalistisk historie vurdere potentialet for en journalistisk god historie med anvendelse af journalistiske begreber som fx nyhedskriterier udføre journalistiske opgaver ud fra sit kendskab til rettigheder og ansvar knyttet til journalistrollen i et demokratisk samfund reflektere over god presseskik og presseetiske regler i forhold til journalistisk produktion 14

15 reflektere over egen journalistisk arbejdsproces Prøveform: Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen under tilsyn. Eksamenen varer op til 3 timer, og visse hjælpemidler er tilladt. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censur. ECTS: 10 Sprog og magasiner Indhold: Forløbet skal skærpe de studerende sproglige bevidsthed og give dem færdigheder i at skrive kreativt, forståeligt og vedkommende. De studerende skal kunne analysere sprog og fortælleteknik I trykte medier med henblik på at udvikle deres egne skrivefærdigheder inden for reportage og portræt og at arbejde med sprogkritik som led I den journalistiske proces. Magasingenren og magasinjournalistikkens særlige kendetegn introduceres. De studerende gennemfører en magasinproduktion fra redaktionel idéfase til færdigt produkt.. Principper for redaktionel organisation, idéudvikling og redigering bliver introduceret og afprøvet. Viden Den studerende skal kende: sprogets generelle tilbud og specielle påbud, når journalister skal skrive kort og præcist hovedprincipperne i journalistisk fortælleteknik fortælleformers betydning i forbindelse med journalistiske genrer magasingenren og magasinjournalistikkens særlige kendetegn magasinets typiske virkemidler grundlæggende principper for grafisk præsentation herunder visuelle virkemidler Færdigheder Den studerende skal kunne: analysere sproglige virkemidler konkretisere abstrakte emner og komplicerede problemstillinger ved hjælp af eksempler, billedsprog og scenisk fremstilling arbejde med observation som metode arbejde bevidst med fortælleformer og træffe bevidste og reflekterede sproglige valg Kompetencer Den studerende kan: skrive kreativt, forståeligt og vedkommende håndtere og skelne mellem de fortælletekniske udfordringer i reportage og portræt arbejde med de arbejdsmetoder, fortælle og præsentationsformer, der knytter sig til magasinproduktion Prøveform: Modulet afsluttes med en individuel skriftlig opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trins-skalaen med intern censur. ECTS: 10 15

16 Online journalistik Tidligere titel: Journalistik på nettet Forløbet skal give de studerende kendskab til vilkår for online-journalistik med brug af visuelle elementer. De studerende arbejder med ideudvikling, målgruppedefinition og med principperne for formidling af genrer og fortælleformer på online medier. Læringsmål: Viden Den studerende skal kende: karakteristika ved formidling på digitale platforme arbejdsredskaber til indsamling og til journalistisk formidling ved online-produktion principper for bearbejdning af tekst og visuelle elementer ved online-produktion karakteristika ved forskellige formidlingsformer ved online-produktion Færdigheder Den studerende skal kunne: skrive til nettet, redigere og opdatere indhold forstå væsentlige begreber, der knytter an til online-produktion forstå og arbejde med principper for tværmediel og rullende produktion, onlinebaserede fortællinger og for formidling af såvel enkel som mere kompleks journalistisk online. Kompetencer Den studerende kan: anvende de arbejdsmetoder og fortælleformer, der knytter sig til journalistisk formidling ved online-produktion arbejde med research, prioritering og redigering samt løbende publicering ved onlineproduktion Prøveform: Modulet afsluttes med en webopgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censur. ECTS: 10 Udredende journalistik Indhold: Modulet skal give de studerende kvalifikationer til at indsamle, bearbejde og analysere data og andet stof til problemudredende journalistik, det vil sige journalistik, der udreder en kompliceret samfundsmæssig problemstilling. Med udgangspunkt i en selvstændig journalistisk ide udarbejder de studerende større udredende journalistiske opgaver, der skal vise, at den studerende kan arbejde journalistik inden for eget fag- eller arbejdsområde og formidle til en bredere målgruppe. Der arbejdes blandt andet med at planlægge og gennemføre interview også med trænede kilder, at analysere argumenter og at indsamle dokumentation. Den studerende trænes også i at reflektere over egen arbejdsproces og journalistiske dilemmaer. 16

17 Læringsmål Viden: Den studerende skal kende: karakteristika ved problemudredende journalistik betydningen af problem- og hypoteseformulering som udgangspunkt for journalistisk research betydning af en planlagt hensigtsmæssig rækkefølge i informationsindsamlingen grundelementerne i argumentationsteori metoder til informationssøgning på nettet forskelle på kvalitative og kvantitative metoder Færdigheder Den studerende skal kunne: ideudvikle et problemudredende journalistisk produkt interviewe, referere og citere relevante kilder loyalt disponere og formidle problemudredende journalistik, hvor flere kilder bringes i spil vurdere og redegøre for kvaliteten af andres og egne påstande og argumenter ved anvendelse af grundlæggende begreber i argumentationsteori redegøre for, hvordan et emne hidtil er blevet dækket og pege på nye tilgange til det emne arbejde med sit eget fag- eller arbejdsområde i journalistisk udredende journalistik Kompetence Den studerende kan: ideudvikle, indsamle, fortolke og arbejde med journalistisk formidling med hovedvægt på udredende og analytisk journalistik analysere en kompliceret problemstilling og researchmateriale og vurdere om væsentlige spørgsmål er besvaret træffe bevidste og gennemtænkte valg og fravalg i forhold til vinkel, målgruppe, troværdighed, analyse og formidling arbejde bevidst med sprog og opbygning af artikel Prøveform: 25 minutters mundtlig eksamen (inkl. votering) på baggrund af en individuel, afleveret opgave. Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trins-skalaen med ekstern censur. ECTS: 10 17

18 Bilag 2 - Valgfrie moduler Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. Lyd og billeder på nettet Indhold: Forløbet introducerer de studerende til audio-visuelle mediers grundlæggende elementer af lyde, stemmer og stilhed, og de får kendskab til de sproglige principper for talt sprog. Desuden til digital fotografering og billedredigering samt publicering på nettet. De studerende udfører en journalistisk produktion med kombination af billeder og lyd fra idéudvikling over optagelse og redigering til digital publicering. Læringsmål: Viden Den studerende skal kende: audio-visuelle mediers grundlæggende elementer de sproglige principper for talt sprog de fotografiske genrer portræt, reportage og illustration de fotografiske grundprincipper: lys, beskæring, komposition m.fl. principper for digital billedbehandling og anvendelsen af fotos i formidlingen til nettet principper for formidling af lyd- billedfortællinger til nettet Færdigheder Den studerende skal kunne: optage, redigere og distribuere digitale lydoptagelser fotografere digitalt, billedbehandle og publicere fotos på nettet arbejde med journalistisk formidling med kombination af billeder og lyd fra idéudvikling over optagelse og redigering til digital publicering. Kompetencer Den studerende kan: arbejde med audio-baserede fortælleformer arbejde med interviewet i audio-visuelle medier arbejde med reportagen i audio-visuelle medier arbejde med billed-lyd-fortælling Prøveform: Modulet afsluttes med en individuel opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censor. ECTS: 5 Video til nettet Indhold: Forløbet introducerer de studerende til audio-visuelle mediers grundlæggende elementer af lyde, stemmer og stilhed, og de får kendskab principper for talt sprog. De studerende udfører en journalistisk formidling med video-optagelse og redigering til digital publicering. 18

19 Læringsmål: Viden Den studerende skal kende: audio-visuelle mediers grundlæggende elementer de sproglige principper for talt sprog de grundlæggende dramaturgiske genrer for levende billeder herunder historiefortælling med brug af interview, speak og billedsekvenser styrker og svagheder ved de mest brugte videoformater på nettet principper for video-formidling til nettet Færdigheder Den studerende skal kunne: arbejde med journalistisk videoproduktion fra idéudvikling over optagelse og redigering til digital publicering. Kompetencer Den studerende kan: arbejde med audiovisuelt-baserede fortælleformer arbejde med interviewet i videoproduktion arbejde med reportagen i videoproduktion arbejde med videosekvenser i videoproduktion Prøveform: Modulet afsluttes med en individuel opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censor. ECTS: 5 19

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK SEPTEMBER 2013 REVIDERET AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 4 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

BACHELORPROJEKTET 15 ects

BACHELORPROJEKTET 15 ects BACHELORPROJEKTET 15 ects Journalistuddannelsen & Fotojournalistuddannelsen FORMÅL...2 ADGANGSKRAV...2 INDHOLD...2 OMFANGSKRAV PÅ JOURNALISTISK PRODUKT...3 OMFANGSKRAV PÅ REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelse om diplomuddannelser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse Kapitel 3 Adgang Kapitel 4 Struktur og indhold Kapitel 5 Lærerkvalifikationer Kapitel 6 Formålet for de enkelte

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering April 2014. STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering

Diplomuddannelse i vurdering April 2014. STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Gældende pr. 1. august 2014 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960 Page 1 of 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 146 af 23/02/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-02-2011 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12 STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Revideret 30-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Revideret 14.12.2012 januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lek to r L is e Ly ngbye, S tu diele der for Mast er i Jo ur n a l i st i k Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere