Høringsnotat. Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv."

Transkript

1 Høringsnotat Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv.

2 2. INDHOLDSFORTEGNELSE Høringsnotat om forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Frokostmåltid i daginstitutioner mv.)...3 Velfærdsministeriet har modtaget høringssvar fra følgende:...3 Følgende høringsparter har ikke afgivet høringssvar:...3 Lovforslaget indeholder to ændringer: Frokostmåltid i daginstitutioner Tilslutning til lovforslaget Tilfredshed blandt forældrene Behov for afklaring af krav til køkkener Gældende retstilstand ved manglende tilbud om frokostmåltid Følgevirkninger ved etablering af madordninger Utilfredshed med forhøjet forældrebetaling Forældrene financierer kvalitetsforbedringer Tilstrækkelige økonomiske ressourcer Omkostninger ved godkendelse af institutionskøkkener Mangelfuld finansiering af madordningernes drift Afstemning af statslige ambitioner i relation til midler Indfasning Afgørelse om børn med særlige kostbehov Markant prisforskel på dagpleje og daginstitution Øget forældrebetaling til forbedringer på dagtilbudsområdet Sund kost i dagplejen Fripladsskala Pasningsgaranti Økonomiske og administrative omkostninger for det offentlige Privatinstitutioner i relation til øvrige institutioner Evaluering af loven Ændring af tilskud og egenbetaling løbende over året Tilfredshed med lovændringen Vanskeligt med stabil styring af institutionerne Ændring i tilskud medfører flere administrative opgaver Tilskudsbegrebet...19

3 3. Høringsnotat om forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Frokostmåltid i daginstitutioner mv.) Velfærdsministeriet har sendt lovforslaget i høring mandag den 30. juni 2008 og har bedt om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest mandag den 11. august kl. 12. Velfærdsministeriet har modtaget høringssvar fra følgende: KL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Børnerådet, Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO), Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Menighedernes Daginstitutioner. Følgende høringsparter har ikke afgivet høringssvar: Det Centrale Handicapråd, Danske Handicaporganisationer (DH), FOA -Fag og Arbejde, Foreningen af Socialchefer i Danmark, FTF, Landsforeningen af forældre til børn i daginstitutioner (FOLA) og Socialpædagogernes Landsforbund (SL). Hovedtræk i høringssvar fremgår af nedenstående sammenfatning af høringssvar samt ministeriets kommentarer hertil. Kopi af høringssvar vedlægges. Lovforslaget indeholder to ændringer: 1. Forslag om tilbud om et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen og justering af loftet for forældrebetaling. 2. Mulighed for fastsættelse af tilskud og egenbetaling i løbet af året. Høringssvarene er opdelt i forhold til ovennævnte. 1. Frokostmåltid i daginstitutioner 1.1. Tilslutning til lovforslaget Der udtrykkes generel tilslutning til og tilfredshed med lovforslaget i relation til at fremme mindre børns sundhed via sund mad i daginstitutionen

4 4. (Børnerådet, BUPL, Menighedernes Daginstitution, Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Frie Børnehaver og Fritidshjem). Der udtrykkes ligeledes tilfredshed med forslag i relation til de pædagogiske muligheder og gevinster, der er forbundet med fælles måltider herunder fremskridt i børnenes dannelse og kultur på madområdet (Menighedernes Daginstitutioner, Frie Børnehaver og Fritidshjem, Børne- og Kulturchefforeningen) Tilfredshed blandt forældrene Der udtrykkes tilfredshed med, at ansvaret for dagligt at smøre madpakker samt finde på sund og spændende indhold løftes fra forældrenes skuldre (Menighedernes Daginstitutioner, Frie Børnehaver og Fritidshjem) 1.3. Behov for afklaring af krav til køkkener Der gøres opmærksom på, at indførslen af madordninger for de fleste kommuners vedkommende vil kræve anlægsudgifter til etablering og forbedring af køkkener i daginstitutioner. En del høringsparter fremhæver, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig klarhed over, hvilke krav til ændringer i de fysiske rammer, der stilles i forbindelse med indførelse af forskellige madordningsmodeller. Fx afhænger kravene til modtagekøkkener af, hvad køkkenet skal bruges til, hvilken slags mad der modtages, samt hvilken stand køkkenet er i (KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Frie Børnehaver). Der ønskes på denne baggrund en beskrivelse af, hvilke hygiejnemæssige, pladsmæssige og indretningsmæssige minimumskrav mv. der er til institutioner, der skal modtage mad eller forseglede madpakker fra private leverandører. Det anføres, at det er afgørende for implementering af forslaget, at kommunerne hurtigt har præcis og overskuelig information om kravene, herunder om et køkken skal godkendes eller registreres (KL, Børne- og Kulturchefforeningen). Det foreslås, at Velfærdsministeriet, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet m.fl. senest i løbet af efteråret 2008 tydeliggør mindstekravene og laver forskellige eksempler på modeller for madordninger, da kommunerne får mulighed for at indføre ordningen fra 1. januar 2009 (KL, Børne- og Kulturchefforeningen). Det anføres, at det bør undersøges, om de gældende regler om produktionskøkkener er hensigtsmæssige, eller det er nødvendigt med specifikke regler i relation til børnehaver og øvrige dagtilbud (Frie Børnehaver, DLO)

5 5. Fødevareministeriet har oplyst følgende: I henhold til fødevarelovgivningen skal enhver fødevarevirksomhed: lade sig autorisere eller registrere hos den lokale fødevareregion, afhængigt af, hvilke aktiviteter, der skal foregå i den enkelte institution. overholde fødevarelovgivningens bestemmelser om indretning og drift, hygiejneuddannelse, egenkontrol m.v. sikre sig, at samtlige leverandører af fødevarer er autoriseret eller registreret De madvarer, som daginstitutionen modtager (hvad enten det er råvarer eller færdiglavet) skal komme fra fødevarevirksomheder (supermarkeder, centralkøkkener), der på samme måde er autoriserede eller registrerede som fødevarevirksomhed. Den enkelte institution skal selv tjekke, om leverandøren er autoriseret eller registreret hos fødevarestyrelsen. Derudover skal daginstitutionen sørge for selv at overholde reglerne i relation til f.eks. hygiejne og egenkontrol. Hvis institutionen selv skal lave maden i deres køkken, skal de autoriseres som fødevarevirksomhed, og der vil bl.a. skulle være tilstrækkeligt med bordplads og vaske, kølefaciliteter og opvaskemaskine, ligesom personalet skal have en relevant uddannelse og føre egenkontrol. Hvis institutionen modtager færdigpakkede portioner, som de opvarmer i ovn/mikroovn, er der ligeledes tale om madlavning, som kræver autorisation, men kravene til indretning vil være mindre omfattende, end hvis man laver maden fra bunden. Det skal bemærkes, at hvis en daginstitution får mad fra en ekstern leverandør og ikke foretager nogen behandling af den leverede mad, er institutionen undtaget fra kravet om autorisation og registrering, ligesom de heller ikke skal føre egenkontrol eller der er krav til hygiejneuddannelse. Ansvaret for maden ligger primært hos den eksterne leverandør, men institutionen er stadig ansvarlig for at fødevarelovgivningen overholdes hos dem selv, og at leverandøren er autoriseret eller registreret hos fødevaremyndighederne samt at hygiejnen er i orden - f.eks. at maden opbevares på køl, indtil den spises. Groft sagt er det kun den madlavning, folk foretager derhjemme eller i lukkede kredse (fester), som fødevarekontrollen ikke blander sig i. Selvom daginstitutionen ikke er registreret, kan fødevarekontrollen således godt komme på besøg for at kontrollere, at alt foregår korrekt.

6 6. De madpakker, som forældrene selv har smurt og givet børnene med, er omfattet af privatsfæren og er derfor ikke omfattet af fødevarelovgivningen og derfor heller ikke underlagt hygiejne (køle)- krav. Fødevarestyrelsen har tillige oplyst, at de netop har udsendt en revideret vejledning til hygiejnebestemmelserne. For så vidt angår køkkener i daginstitutionerne er følgende afsnit af særlig relevans: Afsnit nr.: II - Virksomhedernes ansvar III - Definitioner VII - Virksomheder i led efter primærproduktion - heraf især kapitlerne om lokaler og indretning 17 - Transport 20 - Affald 21 - Rengøring og desinfektion 23 - Personlig hygiejne 24 - Uddannelse 26 - Temperaturbestemmelser Fødevarestyrelsen er i øvrigt ved at revidere den specifikke vejledning til børneinstitutioner, der bl.a. beskriver reglerne om autorisation/registrering af køkkener i børneinstitutioner herunder modtagekøkkener i daginstitutioner". Det kan oplyses, at omtalte vejledning forventes færdig inden udgangen af Gældende retstilstand ved manglende tilbud om frokostmåltid Der gøres opmærksom på, at fødevareregionerne muligvis ikke kan nå at godkende samtlige institutionskøkkener til at producere/modtage mad inden 1. januar 2010 (KL). Det anføres, at det ikke er undersøgt, hvor store ændringer der skal gennemføres i de fysiske rammer og faciliteter, for at samtlige daginstitutioner som minimum kan modtage og opbevare mad hygiejnemæssigt forsvarligt fra 1. januar Daginstitutionerne er i forskellig fysisk stand og har forskellige pladsforhold. Planlægning og udførelse af bygningsmæssige ændringer er tidskrævende, og dette sammenholdt med, at der endnu ikke er tydelighed om kravene, kan vanskeliggøre den tidsmæssige implementering af lovforslaget (KL).

7 7. Det påpeges, at der vil være problemer med at rekruttere kvalificeret køkkenpersonale hvad enten opgaven outsources eller produceres i kommunalt storkøkken (Børne- og Kulturchefforeningen). Det foreslås, at der indføres en generel dispensationsadgang eller undtagelsesbestemmelse, der tager højde for særlige tilfælde, hvor ekstraordinære forhold som fx rotteangreb eller andre utilsigtede hændelser umuliggør driften af madordningen (KL). Det foreslås, at det indskrives i loven hvilken retstilstand, der er gældende i de tilfælde, hvor kommunen ikke er i stand til at levere det obligatoriske frokostmåltid. (KL, Børne- og Kulturchefforeningen). Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at dagtilbuddene efterlever kravene i lovgivningen herunder, at der er kvalificeret personale til at løse opgaverne. I tilfælde, hvor en sag om en kommunes eventuelle manglende overholdelse af lovgivningen måtte blive indbragt for tilsynet, skal det bemærkes, at statsforvaltningen som led i tilsynet har forskellige reaktionsmuligheder. Statsforvaltningen kan således f.eks. udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, og hvis kommunalbestyrelsen undlader at udføre en foranstaltning, som den har pligt til, kan statsforvaltningen om fornødent pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder. Som led i statsforvaltningens valg af reaktionsmulig i en eventuel tilsynssag må efter omstændighederne indgå en vurdering af, i hvilken udstrækning kommunalbestyrelsen rent faktisk har haft mulighed for at opfylde sin forpligtelse i h.t. loven. Det bemærkes i denne sammenhæng, at kommunens forpligtelse til at levere et sundt frokostmåltid som led i dagtilbudsydelsen kan opfyldes på forskellige måder. Der kan således for eksempel henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1, hvoraf det fremgår, at det er op til lokal beslutning, om maden skal være varm eller kold, om maden skal være økologisk om maden skal tilberedes i institutionen eller leveres fra et kommunalt storkøkken eller privat leverandør. Det bemærkes, at såfremt kommunalbestyrelsen f.eks. allerede aktivt arbejder på at opfylde en lovbestemt handlepligt eller har truffet beslutning om at iværksætte tiltag, der forventes at være tilstrækkelige, som dog endnu ikke har haft mulighed for at vise deres effekt, vil tvangsbøder ikke være påkrævet.

8 Følgevirkninger ved etablering af madordninger Der udtrykkes bekymring for, at faste måltider ikke må blive en hindring for spontane og forlængede ture (Menighedernes Daginstitutioner, Daginstitutionernes Landsorganisation DLO) Endvidere udtrykkes der bekymring for, hvordan det udbredte pædagogiske princip om børnenes selvforvaltning i relation til at spise deres mad, når de er sultne, opretholdes Det påpeges, at det er vigtigt, at der er opmærksomhed omkring, at pædagogisk personale ikke skal stå for tilberedning af mad herunder opvask mv. Det er i den sammenhæng afgørende, at der ansættes relevant personale til tilberedning mv. (BUPL) Det anføres endvidere, at det er uhensigtsmæssigt, hvis det pædagogiske personale pålægges flere yderlige opgaver og ansvar i forbindelse med madordninger (Menighedernes Daginstitutioner) Det ønskes præciseret, at lovforslaget ikke har et pædagogisk sigte, og at der ikke er givet midler til pædagogers kompetenceudvikling eller til eksempelvis tilberedning af mad som en del af det pædagogiske arbejde (KL). Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at dagtilbuddene efterlever kravene i lovgivningen herunder, at der er kvalificeret personale til at løse opgaverne. Det er ligeledes kommunalbestyrelsen, som har ansvar for at organisere og tilrettelægge madordningerne. I den sammenhæng vil det være naturligt, at dagtilbuddenes muligheder for at tage på planlagte og spontane ture, eventuelle ønsker om mulighed for selvforvaltning af mad mv. indgår som aspekter i kommunalbestyrelsens valg af organisering og tilrettelæggelse af madordningen i kommunen. Umiddelbart efter lovens vedtagelse vil ministeriet udsende et orienteringsbrev til kommunerne, hvor det vil blive præciseret, at lovforslaget ikke har et selvstændigt pædagogisk sigte, og at der som følge heraf ikke er givet midler til pædagogers kompetenceudvikling eller til eksempelvis tilberedning af mad som en del af det pædagogiske arbejde Utilfredshed med forhøjet forældrebetaling Det fremføres, at en forhøjet forældrebetaling risikerer at ramme sårbare familier med dårlig økonomi med tilhørende negativ effekt for barnets sociale liv i børnehaven og tilværelsen som helhed. Der gøres opmærksom på, at den forhøjede forældrebetaling risikerer at medføre den modsatte effekt end hensigten. Der gives udtryk for, at det bør overvejes, om der kan

9 9. laves nye kriterier for friplads. (Børnerådet, Menighedernes Daginstitutioner) Der gøres gældende, at indførelse af et obligatorisk frokostmåltid også kan betragtes som en samfundsmæssig forebyggende indsats, hvorfor også staten burde bidrage økonomisk til ordningen og ikke kun forældrene (Frie Børnehaver og Fritidshjem) I forhold til bekymringen for, at sårbare familier med dårlig økonomi vil opleve negative konsekvenser af ændringen, skal der gøres opmærksom på, at forældrenes udgift til frokostmåltidet med lovforslaget bliver omfattet af regelsættet om friplads og søskenderabat. Det betyder bl.a., at familier med en husstandsindkomst under kr. vil få tilskud til betalingen, og familier, med en husstandsindkomst under kr., vil få fuld økonomisk friplads og dermed vil få et tilbud om et sundt frokostmåltid helt gratis. Mer- eller mindreudgiften for en familie vil herudover afhænge af kommunernes lokalpolitiske prioritering i forhold til at fastsætte serviceniveauet og forældrebetalingen lokalt, samt hvad en familie i dag i gennemsnit har af udgifter til et frokostmåltid ved de nuværende regler, fx til madpakke til barnet Forældrene financierer kvalitetsforbedringer Det gøres opmærksom på, at det er ny praksis, at kvalitetsforbedringer alene finansieres af forældrene. Hidtil har nye tiltag på dagtilbudsområdet været finansieret dels af forældre og kommune/stat. Ny model gør det let at give løfter, når staten ikke selv skal medvirke til finansieringen. (BUPL) 1.8. Tilstrækkelige økonomiske ressourcer Det er afgørende, at der med lovforslaget tilføres tilstrækkeligt med ressourcer til daginstitutionerne, så det pædagogiske personale kan uddannes inden for kostområdet, ligesom de nødvendige ombygninger af eksisterende institutionskøkkener kan finde sted med henblik på opfyldning af krav i lovgivning mv. Utilstrækkelig økonomi kan føre til, at børnene får serveret mad af lav kvalitet, samt at institutionen tvinges til at spare på andre områder (Menighedernes Daginstitutioner) 1.9. Omkostninger ved godkendelse af institutionskøkkener Der gøres opmærksom på, at der vil være store kommunale omkostninger forbundet med godkendelse af institutionskøkkener. Herudover kan der være andre restriktioner, som forhindrer en udbygning af eksisterende

10 10. køkkenfaciliteter som f.eks. fysiske begrænsninger, byggeprocenter eller fredningsbestemmelser (Børne- og Kulturchefforeningen) Mangelfuld finansiering af madordningernes drift Det fremhæves, at midlerne til madordningerne vil afhænge af, hvor store de samlede bruttodriftsudgifter i dagtilbuddene vil være, idet madordningerne foreslås finansieret ved at hæve forældrebetalingsandelen fra 25 til 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Det betyder, at i et billigt drevet institutionsvæsen vil der alt andet lige være færre penge til rådighed til mad end i en kommune med et højere udgiftsniveau. Det anføres, at børn i billigt drevne institutioner sandsynligvis spiser det samme som børn i institutioner med et højere udgiftsniveau. Dette medfører en ikke-finansieret kommunal ekstraregning. Oven i skal lægges et ekstra tidsforbrug til egenkontrol og øvrig efterlevelse af fødevaremyndighedernes krav. Det foreslås, at Velfærdsministeriet og Fødevareministeriet udarbejder modeller, der viser, hvordan en tilstrækkelig billig drift af madordninger kan tilrettelægges. (Børne- og Kulturchefforeningen) Afstemning af statslige ambitioner i relation til midler Det anføres, at de statslige mål med hensyn til modernisering af de kommunale bygninger afstemmes og prioriteres i forhold til de midler, der reelt er til rådighed. Det foreslås i den sammenhæng, at finansieringsbyrden i relation til anlægsudgifter kan lettes, hvis der med lovforslaget åbnes mulighed for, at forældrebetalingen i 2009 kan sættes op fra det tidspunkt, hvor kommunen tilbyder mad til f.eks. vuggestuebørn. Som der med lovforslaget lægges op til, kan forældrebetalingen i 2009 først hæves, når der tilbydes mad til både vuggestue- og børnehavebørn. (KL, Børne- og Kulturchefforeningen) Indfasning Det fremgår af lovforslaget, at der først kan indføres forhøjet forældrebetaling op til 30 procent, når der er indført madordninger i både vuggestuer og børnehaver. Det anføres, at der bør være mulighed for at afprøve forskellige modeller for madordninger med tilsvarende øget forældrebetaling, så den mest omkostningseffektive model kan vælges. Der gøres således opmærksom på, at det bør være i Velfærdsministeriets interesse, at kommunerne har mulighed for at afprøve nye leverandører mv. i enkelte dagtilbud, inden madordningerne skal være indført i samtlige daginstitutioner.

11 11. Det foreslås, at der indføres en hjemmel til, at kommuner, der laver pilotprojekter og lign. med madordninger, kan hæve taksten til 30% for de berørte institutioner (KL). Jf. finanslovsaftalen 2008 er der indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om, at alle børn i daginstitutioner mellem 0 år og frem til skolealderen senest 1. januar 2010 skal have et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Jf. aftalen mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi for 2009 er der enighed om, at det nuværende loft for forældrebetalingsandelen på 25 procent hæves med 5 procentpoint til 30 procent svarende til, at den enkelte kommune får mulighed for at opkræve forældrebetaling for udgifterne til madordningen. For kommuner, som allerede har en madordning i daginstitutioner, er det en lokalpolitisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 procent. Det er kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for at sikre, at der foretages investeringer i de nødvendige køkkenfaciliteter i dagtilbuddene. Jf. aftalen mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi for 2009 er der etableret en kvalitetsfond med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter. Kvalitetsfonden er på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007 vedrørende tidssvarende indretning af institutioner, at kvalitetsfonden bl.a. skal sikre, at køkkener i nye og renoverede institutioner er indrettet sådan, at der kan laves sund mad. Det er aftalt med kommunerne, at der udmøntes 9 mia. kr. fra kvalitetsfonden i perioden med henblik på bl.a. at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet. Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). For at understøtte kommunernes investeringer på dagtilbudsområdet er det aftalt med kommunerne, at der vil blive igangsat et udredningsarbejde med henblik på at komme med forslag til, hvordan kvalitetsfonden bedst kan understøtte en målsætning om mere tidssvarende og bedre fysiske rammer i daginstitutionerne. Det skal bemærkes, at det som led i kommuneaftalen for 2009 er indgået aftale mellem regeringen og KL om, at kommunerne kan hæve forældrebetalingen pr. 1. januar 2009, hvis der tilbydes mad til alle børn i daginstitutioner i kommunen.

12 12. Endelig skal bemærkes, at der med de gældende forsøgsbestemmelser ikke er mulighed for at lade forældrene finansiere udgifter ved forsøgsordninger Afgørelse om børn med særlige kostbehov Det findes bureaukratisk, at det er kommunalbestyrelsen, som skal beslutte, om et barn med behov for speciel kost kan tilbydes kost i dagtilbuddet. Det foreslås, at det er ledelsen i det enkelte dagtilbud, som kender barnet og forældrene, som får beslutningskompetencen (DLO, Frie Børnehaver og Fritidshjem). Det er kommunalbestyrelsen, der som øverste myndighed er ansvarlig for at fastlægge kommunens serviceniveau herunder at træffe afgørelse om, hvorvidt kommunen vil tilbyde forældre en reduceret egenbetaling som følge af, at kommunen, efter en konkret vurdering, finder, at kommunen ikke på forsvarlig vis kan tilbyde et barn frokost i dagtilbuddet Markant prisforskel på dagpleje og daginstitution Det fremhæves, at der som følge af lovforslaget, hvor forældrebetalingen for en plads i daginstitution hæves fra 25 til 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter, er risiko for, at økonomiske forhold frem for tilbuddets indhold og form - danner grundlag for forældrenes valg, idet forældrebetalingsandelen for en plads i dagplejen fastholdes på 25 procent. (BUPL) Det bemærkes, at prisforskellen mellem en plads i vuggestue og dagpleje som følge af lovforslaget øges markant, og at dette kan have nogle uheldige følgevirkninger. Dels vil efterspørgslen efter dagplejepladser stige, hvor det allerede i dag er vanskeligt at rekruttere dagplejere. Dels vil der være risiko for, at familier med lavere indkomster vil foretrække dagplejen med en deraf følgende social skævvridning i brugen af de forskellige typer tilbud (KL, Børne- og Kulturchefforeningen). Det foreslås, at denne udvikling bør følges (KL), ligesom det foreslås, at der gives mulighed for udligning af taksterne for de to tilbud, så de to tilbud koster det samme. (Børne- og Kulturchefforeningen). Det foreslås, at forældrebetalingsandelen for dagplejen kan fastsættes til samme procent som for vuggestueområdet. Det fremhæves i den sammenhæng, at det er afgørende, at der ikke ændres i de nuværende fradragsregler for dagplejeren. Efter overenskomsten har den enkelte dagplejer i dag en forpligtelse til at yde kost til børnene og har på den baggrund en ret til et ligningsmæssigt fradrag (KL).

13 13. Jf. finanslovsaftalen 2008 er der indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om, at alle børn i daginstitutioner mellem 0 år og frem til skolealderen senest 1. januar 2010 skal have et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Jf. aftalen mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi for 2009 er der enighed om, at det nuværende loft for forældrebetalingsandelen på 25 procent hæves med 5 procentpoint til 30 procent svarende til, at den enkelte kommune får mulighed for at opkræve forældrebetaling for udgifterne til madordningen. For kommuner, som allerede har en madordning i daginstitutioner, er det en lokalpolitisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 procent. Der er med forslaget ikke foretaget ændringer i forhold til den nuværende mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til at reducere forældrenes egenandel, herunder også tilskud svarende til, at takster i forskellige dagtilbud bliver ens. Med forslaget hæves alene det maksimale loft for forældrenes egenandel i daginstitutioner. Det skal bemærkes, at der stilles de samme indholdsmæssige krav til dagplejen, som der stilles til daginstitutioner, jf. dagtilbudsloven 7, 8,11, 12 og 14. Muligheden for at tildele socialpædagogisk friplads er i øvrigt uændret Øget forældrebetaling til forbedringer på dagtilbudsområdet Lovforslaget giver mulighed for, at de kommuner, som allerede har madordninger, kan vælge at hæve forældrebetalingen til 30 procent, selvom udgifterne til madordninger reelt kan finansieres inden for en forældrebetalingsandel på f.eks. 28 procent. Der stilles ikke med lovforslaget krav om, at evt. midler som kommunen sparer på den forøgede forældrebetaling skal anvendes til serviceforbedringer på dagtilbudsområdet. Det foreslås, at det med lovændringen sikres, at hvis kommunerne lader forældrebetalingen stige mere end de faktiske ekstraudgifter, som følger af lovforslaget, skal de ekstra indtægter anvendes til serviceforbedringer på dagtilbudsområdet. Det vurderes, at en sikring af, at forældrene får en modydelse for deres øgede betaling er nødvendigt, hvis lovændringen skal overholde regeringens skattestop. (BUPL) Finansministeriet har oplyst følgende:

14 14. I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2009 hedder det: at det nuværende loft for forældrebetalingsandelen på 25 procent hæves med 5 procentpoint til 30 procent svarende til, at den enkelte kommune får mulighed for at opkræve forældrebetaling for madordningen [dvs. frokostmåltidet]. For kommuner, som allerede har en madordning [dvs. frokostmåltid] i daginstitution, er det en lokalpolitisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 procent. Ændringen af forældrebetalingen til 30 procent har alene til formål at indføre ny betaling for en ny ydelse og er dermed ikke i strid med skattestoppet. Derfor er det besluttet at give kommunerne mulighed for at hæve forældrebetalingsandelen. Kommuner, hvor et frokostmåltid i dag ikke er en del af dagtilbudsydelsen, vil have mulighed for at hæve forældrebetalingsandelen op til 30 procent svarende til, at kommunen får mulighed for at opkræve forældrebetaling (omkostningerne) til frokostmåltidet. Kommuner, som allerede i dag tilbyder et kommunalt frokostmåltid, som en del af dagtilbudsydelsen, vil derimod som udgangspunkt kunne fastholde samme forældrebetalingsandel. Disse kommuner er imidlertid ikke forhindret i at hæve forældrebetalingsandelen, idet der ikke er aftalt forskellige niveauer for egenbetalingsloftet. Men som det også fremgår i aftalen om kommunernes økonomi, så er det For kommuner, som allerede har en madordning i daginstitution, (er det) en lokalpolitisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 procent Sund kost i dagplejen Det anføres, at mad i dagplejen bør omfattes af samme kvalitetskrav som mad i daginstitutioner (Børnerådet) Som praksis er, er kosten allerede i dag en del af dagplejeydelsen. Det er kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for, at dagplejen efterlever lovens generelle formålsbestemmelse om at sikre børn og unges trivsel i tilbuddene Fripladsskala. Der indføres med lovforslaget forskellige tilskuds- og forældrebetalingsandele, som kan betyde ændringer i de nuværende fripladsskalaer. Der gøres opmærksom på, at ændringer i

15 15. fripladsskalaer erfaringsmæssigt kan være udfordrende at håndtere. Rent systemmæssigt er der behov for hurtig afklaring af eventuelle ændringer, ligesom det er afgørende, at evt. nye fripladsregler ikke øger kommunernes administrative opgaver men bliver administrativt håndterbare (KL). Der gøres opmærksom på, at indførelse af flere fripladsskalaer på området vil betyde en ganske betydelig meradministration for kommunerne på et område, hvor reglerne i forvejen er ganske komplicerede. Ligeledes kan kommunernes i forvejen komplekse efterregulering af fripladssager ved indtægtsstigninger over 10 pct. blive yderligere besværliggjort og ugennemskuelige, hvis der indføres flere fripladsskalaer (KL). Velfærdsministeriet har p.t. drøftelser med Kommunernes Landsforening vedrørende udformning af fripladsskala Pasningsgaranti Det bemærkes, at lovforslagets 25 er formuleret på en måde, at såfremt kommuner ikke fremadrettet opfylder pasningsgarantien vil kommunen skulle hæve tilskuddet til institutioner efter 32, stk. 1, til mindst 73 procent. Det fremhæves, at for kommuner der vælger at bibeholde forældrebetalingen på 25 procent vil dette ikke være en sanktion. Der opfordres derfor til, at det specificeres i loven, at der straffes med tre procent point for at sikre, at alle kommuner opnår en sanktion, hvis pasningsgarantien ikke opfyldes (BUPL) Med forslaget bevares det nuværende princip i loven om, at det er den maksimale grænse for forældrenes egenandel, der reduceres og mindstegrænsen for kommunens tilskud, der hæves. Ved brud på pasningsgarantien er de øvrige sanktioner tilsvarende bevaret, herunder rettighederne i forhold til plads i anden kommune og plads i privatinstitution Økonomiske og administrative omkostninger for det offentlige Det bemærkes, at der må være tale om en fejl, når der i lovforslaget står anført, at der ikke er offentlige merudgifter forbundet med lovforslaget. Der gøres således opmærksom på, at der netop er offentlige udgifter til friplads og søskendetilskud forbundet med lovforslaget. (BUPL)

16 16. Der er for kommunerne tale om et udgiftsneutralt forslag. Der forventes at være marginale merudgifter for staten til autorisation af køkkener i daginstitutioner og den efterfølgende løbende kontrol Privatinstitutioner i relation til øvrige institutioner Det fremhæves, at lovforslaget medfører, at privatinstitutioner med vuggestuebørn stilles ringere end øvrige institutioner, idet deres driftstilskud beregnes ud fra de gennemsnitlige nettodriftsudgifter til både kommunale og private daginstitutioner og dagpleje. Det foreslås, at der indføres en bestemmelse, hvorefter driftstilskuddet til privatinstitutioner alene baseres på de gennemsnitlige nettodriftsudgifter til kommunale og private institutioner (DLO, Menighedernes Daginstitutioner, Frie Børnehaver og Fritidshjem). Det foreslås ydermere, at privatinstitutioner får ret til at få tilført samme beløb, som kommunen tildeler kommunale og selvejende børnehaver og vuggestuer (Frie Børnehaver og Fritidshjem) Lovforslaget ændrer ikke ved beregningen af driftstilskuddet til privatinstitutioner. Driftstilskuddet til privatinstitutioner beregnes fortsat ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter, jf. 4, stk. 2, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter 19, stk. 2 og 3, og 21. stk. 2 og 3. Tilskuddene er baseret på, at kommunen ikke skal påføres merudgifter som følge af forældrenes mulighed for at vælge privatinstitution. Tilskuddet svarer således til kommunens gennemsnitlige udgift ved en plads i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen. Lovforslaget om obligatorisk frokostmåltid i daginstitutioner stiller således ikke privatinstitutioner ringere, idet stigningen i udgifterne som følge af frokostmåltidet finansieres af forældrene via en stigning i forældrebetalingen Evaluering af loven Det anbefales, at der i foråret 2011 gennemføres en evaluering af implementeringen af et sundt frokostmåltid i daginstitutioner, som omfatter både de indholdsmæssige forhold og de samlede økonomiske konsekvenser af forslaget (KL).

17 17. Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2009 blev der opnået enighed om, at alle børn i daginstitutioner senest 1. januar 2010 skal have et sundt frokostmåltid som en del af kerneydelsen. Der blev samtidig opnået enighed omkring de økonomiske rammer. Det er med aftalen således ikke lagt op til, at der fra centralt hold gennemføres en samlet evaluering af loven om frokostmåltid i daginstitutioner. 2. Ændring af tilskud og egenbetaling løbende over året Tilfredshed med lovændringen Der udtrykkes tilfredshed med, at lovændringen giver kommunerne mulighed for at tage højde for budgetforudsætninger, som ændrer sig i løbet af året. (KL, Børne- og Kulturchefforeningen) 2.2. Vanskeligt med stabil styring af institutionerne Der gøres opmærksom på, at der er risiko for, at muligheden for at ændre i tilskud og egenbetaling vanskeliggør en stabil styring af institutionerne, når budgetterne ændres i løbet af året. (BUPL, DLO, Frie Børnehaver og Fritidshjem). BUPL opfordrer til, at lovændringen evalueres efter budgetåret 2009 med henblik på en vurdering af, om lovændringen vanskeliggør den styringsmæssige opgave i institutionerne (BUPL) Der gøres ligeledes opmærksom på, at lovændringen medfører en forringelse af institutionernes mulighed for at planlægge en økonomisk holdbar drift, medføre øgede administrative byrder for ledere og bestyrelser samt medføre usikre ansættelsesvilkår for institutionens personale. Alt i alt er lovændringen ikke fremmende for de selvejende og private institutioner og der henstilles kraftigt til, at lovforslaget ændres og kommmunernes handlefrihed på dette område ikke udvides (Menighedernes Daginstitutioner, Frie Børnehaver og Fritidshjem) Det fremhæves, at lovændringen medfører usikkerhed for forældrene i forhold til deres privatøkonomi (Menighedernes Daginstitution, Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO), Frie Børnehaver og Fritidshjem) Ændring i tilskud medfører flere administrative opgaver Der gøres opmærksom på, at muligheden for at ændre i tilskud og egenbetaling hen over året indebærer flere administrative opgaver, som kommunerne bør kompenseres for (Børne og Kulturchefforeningen).

18 18. Herudover påpeges, at det bør overvejes, om der skal indføres en bagatelgrænse, hvor mindre ændringer ikke udløser reguleringer i tilskud og egenbetaling (KL, Børne- og Kulturchefforeningen). Det foreslås i den sammenhæng, at der igangsættes en undersøgelse af, hvordan man letter og standardiserer de administrative opgaver i forbindelse med den fleksible mulighed for fastsættelse af tilskud og egenbetaling (Børne- og Kulturchefforeningen) Det foreslås, at der udover den fremadrettede regelændring indføres en mulighed for, at kommunerne for regnskabsåret 2008 kan såvel spare på som tilføre yderligere midler til dagtilbudsområdet, forudsat at den samlede forældrebetaling ikke overstiger de maksimale 25 pct. (KL). Det fremhæves, kommunerne ikke har haft mulighed for at forudsige stigende udgifter til fødevarer, ligesom kommunerne ikke har kunne tage højde for lønaftalen, som blev indgået med regeringen i december 2007, hvorefter alle kommunalt ansatte herunder pædagoger skal stige i løn udover det niveau, som lå til grund for kommuneøkonomiaftalen for 2008 samt kommunernes budgetter. Det fremhæves, at det er paradoksalt, at kommunerne ikke kan overholde denne aftale uden at bryde dagtilbudsloven (KL). Det foreslås, at de tidsfrister, der er nævnt i lovforslagets bemærkninger, gøres mere fleksible og afkortes til f.eks. 6-8 uger (KL). Formålet med forslaget er at skabe større fleksibilitet for kommunerne, så kommunerne har mulighed for at ændre i tilskud og egenbetaling hen over året, det vil sige en mulighed for at ændre i budgettet i løbet af året, hvis dette er et lokalpolitisk ønske. Jf. aftalen mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi for 2009 vil tilskud og forældrebetaling fortsat tilsammen udgøre de samlede bruttodriftsudgifter ved en plads. Dette vil sikre, at forældrebetalingen og kommunalt tilskud fastsættes på et retvisende grundlag ved såvel vedtagelsen af budgettet for det kommende år som ved eventuelle senere ændringer, uanset om disse medfører stigninger eller fald i tilskud og forældrebetaling. Og endelig sikres ligebehandling af forældre, uanset om forældrene har valgt et offentlig eller privat tilbud, og i hvilken kommune tilbuddet ligger. Afledt af lovforslaget vil der i bekendtgørelsen om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester mv. blive fastsat nye regler for varsel i forbindelse med kommunens ændring i tilskud og forældrebetaling. Varselsperioden forlænges således fra den nuværende 1 måned til tre måneder, dog to måneder, når ændringen sker i tilknytning til vedtagelse af

19 19. det kommende års budget. Varslet skal sikre, at forældre og institutioner i god tid bliver oplyst om ændringer i tilskud og forældrebetaling, så de har mulighed for at indrette sig herpå. Hvad angår forslaget om, at kommunerne for regnskabsåret 2008 kan såvel spare på som tilføre yderligere midler til dagtilbudsområdet kan bemærkes, at det ikke er muligt at lovgive med tilbagevirkende kraft. Lovændringen, som vil give kommunerne mulighed for at ændre i tilskud og egenbetaling hen over året vil således blive fremsat i Folketinget i oktober måned 2008 med forventet vedtagelse i december 2008 og ikrafttræden 1. januar Lovændringen vil således blive gennemført så hurtigst, som det er administrativt muligt. Hvad angår bemærkningen om, at der er administrative omkostninger forbundet med at foretage ændringer i tilskud og egenbetaling skal bemærkes, at der ikke er krav om, at kommunen skal regulere tilskud og egenbetaling i løbet af året det er således helt frivilligt for den enkelte kommune Tilskudsbegrebet Det anføres, at det er uheldigt og uhensigtsmæssigt, at ministeriet i lovforslaget anvender en terminologi, der harmonerer dårligt med kommunernes begrebsverden. Kommunalbestyrelserne skal således i henhold til øvrige statslige regler arbejde med bevillinger og udgiftskroner i form af lønninger, varekøb og fremmede tjenesteydelser. Tilskud opfattes som noget, der gives til eksterne parter. Hverken kommunalt ejede institutioner eller selvejende institutioner med driftsoverenskomst i henhold til dagtilbudsloven betragtes som eksterne parter. Det fremhæves, at lovforslagets begreber, herunder ikke mindst tilskudsbegrebet, bringes i overensstemmelse med terminologien fra Det Kommunale Budget- og Regnskabssystem (KL). I forbindelse med loven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænser, blev begrebet om forældrebetaling i dagtilbud og kommunens udgifter til dagtilbud ændret til: et tilskud (kommunens andel af driftsudgifterne) en egenbetaling (forældrenes andel af driftsudgifterne)

20 20. Af bemærkningerne til lovforslaget om frit valg over kommunegrænse fremgår, at begrundelsen for de to nye begreber er at tydeliggøre, at der i forbindelse med dækning af udgifterne til dagtilbud m.v. er tale om dels et tilskud fra kommunen og dels en egenbetaling. Det bliver således mere gennemskueligt for borgeren, at der er et kommunalt tilskud, der som udgangspunkt er det samme for kommunens borgere ved brug af samme dagtilbud i opholdskommune, mens egenbetalingen kan variere, såfremt forældrene benytter sig af frit valg og vælger et dagtilbud i en anden kommune, der har et andet pris- og serviceniveau end opholdskommunen. Tilskudsbegrebet er således indarbejdet i loven under hensyn til borgeren.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges.

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges. Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 223 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010 Høringsnotat om Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008. Betænkning. over

Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008. Betænkning. over Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-,

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi Oversigt over driftsformer og økonomi I det følgende redegøres i oversigtsform for lovgivning vedr. økonomi og drift af følgende driftsformer: dagtilbud (efter 19, stk. 2 i Dagtibudsloven) institutioner

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Familiestyrelsen Stormgade 2-6 1470 København K familiestyrelsen@famstyr.dk Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for det tilsendte

Læs mere

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution. Notat Sagsnr.: 2012/0011444 Dato: 18. februar 2013 Titel: Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Hvorledes FMK kan implementere et sundt frokostmåltid, der sikrer børnene et næringsmæssige optimalt måltid i henhold til de gældende anbefalinger! Lovgrundlag:

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Det er afgørende for kommunerne at få afklaret, hvilke krav Fødevarestyrelsen vil stille, og hvilke gode råd Fødevarestyrelsen har til kommunerne.

Det er afgørende for kommunerne at få afklaret, hvilke krav Fødevarestyrelsen vil stille, og hvilke gode råd Fødevarestyrelsen har til kommunerne. Fødevarestyrelsen 4. kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg 9. december 2008 Høringssvar om Vejledning i regler for hygiejne i køkkener i børneinstitutioner Tak for muligheden for at afgive høringssvar udkastet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2010/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-976 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere