Socialministeriet Børn J.nr lsp, cme 19. april Kopi af høringssvar vedlægges.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges."

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del Bilag 223 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr lsp, cme 19. april 2010 Høringsnotat om Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner) Socialministeriet har sendt lovforslaget i høring torsdag den 5. marts 2010 og har bedt om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest tirsdag den 16. marts kl. 10. Socialministeriet har modtaget høringssvar fra følgende høringsparter: KL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Børnerådet, Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO), Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, FOA- Fag og Arbejde, FTF, og Forældrenes Landsforening (FOLA). Derudover har Kost og Ernæringsforbundet, Forældre for frivillig madordning, Københavns Madhus samt Gladsaxe og Albertslund Kommuner af egen drift kommenteret på forslaget. Følgende høringsparter har ikke afgivet høringssvar: Det Centrale Handicapråd, Danske Handicaporganisationer (DH), Foreningen af Socialchefer i Danmark og Socialpædagogernes Landsforbund (SL). Nedenfor følger en tematiseret sammenfatning af høringssvarene samt ministeriets kommentarer hertil. Kopi af høringssvar vedlægges. Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger til lovforslaget Økonomiske og administrative konsekvenser som følge af ændring i loven Bureaukratisk og vanskeligt at administrere i kommunerne.4 4. Forældrenes mulighed for fravalg frit valg Enhedsbegrebet og stemmeregler i enheder Forældrebestyrelsens kompetence Udsatte børn Fastholdelse af et sundt frokostmåltid i situationer, hvor det er særligt påkrævet Forældrearrangerede frokost/madordninger Ansættelsesforhold og leverandørkontrakter Oplysning til forældre om pris og kvalitet Skovbørnehaver Privatinstitution/selvejende daginstitutioner Optagelse i daginstitution Frokost som en del af dagtilbudsydelsen Registrerede køkkener Køkkenpersonale i forældrearrangerede ordninger Nye betalingsregler Overgangsordning Obligatorisk kostpolitik i daginstitutioner...14 Side 2 af 14

3 1. Generelle bemærkninger til lovforslaget BUPL, Børnerådet og FOA tilslutter sig intentionen i lovforslaget om, at alle børn skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Parterne finder på den baggrund, at den gældende lovgivning skal fortsætte, og at frokostmåltidet bibeholdes som en obligatorisk ordning for alle. Forældrenes Landsforening (FOLA) og Kost- og Ernæringsforbundet finder intentionen om, at børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid positiv med henblik på at afhjælpe fedmeproblemer, sikre børns udvikling og tidlige læring om sund kost. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale af 27. januar 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om fleksibilitet i ordningen om et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner. Det er således en politisk beslutning at ændre reglerne om sundt frokostmåltid med henblik på at øge fleksibiliteten i frokostordningen samt skabe valgfrihed for forældrene. Den politiske aftale fastholder, at det fortsat er udgangspunktet, at der skal være et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner, hvilket lovforslaget også afspejler. 2. Økonomiske og administrative konsekvenser som følge af ændring i loven KL og BKF gør opmærksom på, at ændringen af den obligatoriske frokostordning vil medføre en lang række økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne. KL gør endvidere opmærksom på, at kommunerne allerede har brugt mange ressourcer såvel anlægsmæssigt som administrativt på at implementere frokostordningen. BUPL finder, at daginstitutioner bør kompenseres for de ekstra personalemæssige ressourcer, som der anvendes i forbindelse med frokosthåndteringen. FTF bemærker, at det vil være rimeligt, at kommunerne bliver fuldt kompenseret for investeringer i køkkener, som kan blive spildte, hvis forældrene fravælger den kommunale frokostordning. De økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget vil blive forhandlet med KL efter reglerne om Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), hvor kommunerne kompenseres for de mer- eller mindreudgifter i forhold til gældende regler, der følger af lovforslaget. Side 3 af 14

4 3. Bureaukratisk og vanskeligt at administrere i kommunerne KL, BKF, Børnerådet og BUPL forventer, at den nye model med mere valgfrihed og fleksibilitet for frokostmåltidet bliver bureaukratisk og vanskelig at administrere for kommunerne. KL finder yderligere, at der med lovforslaget sker en øget bureaukratisering i reguleringen af en række nye forhold, som kommunerne fremadrettet skal håndtere, og som kræver særlig administration og vil være vanskeligt at styre i forhold til kommunernes budgetlægning. FOLA samt Gladsaxe og Albertslund Kommuner finder, at den nye model for forældrenes betaling for frokost, medfører unødig bureaukrati og administration. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale af 27. januar 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om fleksibilitet i ordningen om et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner. Det er således en politisk beslutning at ændre reglerne om sundt frokostmåltid med henblik på at øge fleksibiliteten i frokostordningen samt skabe valgfrihed for forældrene. 4. Forældrenes mulighed for fravalg frit valg BKF anfører, at der med lovforslaget gives så vide muligheder for forældrenes frie valg, at der alene bliver tale om en forældreservice uden pædagogiske og sundhedsmæssige perspektiver. Administrationen af ordningen vil ske på bekostning af det pædagogiske arbejde med den forebyggende indsats. DLO og Forældre for frivillig madordning tilslutter sig, at frokostmåltidet gøres mere fleksibelt, og at forældrebestyrelser/forældregrupper får ret til at fravælge tilbuddet om et sundt frokostmåltid. Kost- og Ernæringsforbundet mener, at forældrenes valgfrihed, sker på bekostning af de børn, som har mest behov for et sundt frokostmåltid hver dag. Københavns Madhus finder, at der er risiko for, at den ønskede frivillighed for forældrene kommer til at skygge for muligheden for at etablere sunde, veltilrettelagte frokostordninger i daginstitutioner. Gladsaxe og Albertslund Kommuner anfører, at lovforslaget medfører risiko for, at både velstillede og socialt dårligt stillede familier fravælger kommunens velfungerende frokostordning af økonomiske årsager. Side 4 af 14

5 Det skal bemærkes, at det som udgangspunkt er forældrene, der har ansvaret for deres børn. Langt de fleste forældre sørger således for sund kost til deres børn. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor det af sociale og sundhedsmæssige årsager er særligt påkrævet at sikre, at der er et sundt frokostmåltid i en daginstitution. I de tilfælde får kommunalbestyrelsen mulighed for at fastholde, at der skal være et sundt frokostmåltid i en daginstitution på trods af et eventuelt forældreønske om fravalg af et sundt frokostmåltid. Der ydes både økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt fripladstilskud samt søskendetilskud til frokostmåltidet, hvorfor børn af forældre, der opfylder kravene til friplads og søskendetilskud, vil have mulighed for at deltage i frokostmåltidet til en nedsat forældrebetaling. 5. Enhedsbegrebet og stemmeregler i enheder KL finder det uhensigtsmæssigt, at der med indførelse af enhedsbegrebet lægges op til individuelle ordninger inden for samme institution, hvilket forringer kommunernes muligheder for at drage nytte af værdien af sammenhæng og helhed på tværs af institutionerne. KL foreslår, at det er kommunalbestyrelsen, som beslutter, om der inden for den enkelte institution skal være mulighed for at fravælge den kommunale frokostordning på aldersgrupper og enhedsniveau. BKF mener, at definitionen af enhedsbegrebet af pædagogiske og administrative årsager er problematisk, idet udviklingen i mange kommuner går i retning af at samle flere institutioner under fælles ledelse, hvorfor der med tiden komme flere enheder. BUPL mener, at enhedsbegrebet svækker tanken om at arbejde på tværs af enheder med én leder, én pædagogiske læreplan mv. DLO og Forældre for Frivillig Madordning finder det er positivt, at der indføres et enhedsbegreb i lovgivningen. Forældre for Frivillig Madordningen er dog undrende overfor, at forældre der ikke afgiver en stemme indgår i afstemningens resultat som forældre, der ikke har fravalgt ordningen. Såfremt dette fastholdes finder foreningen, at det skal fremgå direkte af lovteksten. Københavns Madhus finder, at enhedsbegrebet afskærer muligheden for, at dele af en daginstitution kan gennemføre en fælles frokostordning, mens andre dele af institutionen kan fravælge frokostmåltidet - f.eks. pga. af forskel på køkkenfaciliteter i de forskellige grupper i institutionen. Det er en del af den politiske aftale, at beslutningen om fravalg af frokostmåltidet skal træffes så tæt på de berørte forældre som muligt. Baggrunden herfor er Side 5 af 14

6 en vurdering af, at fravalg af frokostmåltidet er en væsentlig beslutning for den enkelte forælder. Som følge af udviklingen, hvor flere daginstitutioner samles under fælles ledelse med én forældrebestyrelse, vil ledelse og forældrebestyrelse mange steder i dag dække over meget store grupper af børn og forældre. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der beslutter, hvilke daginstitutioner der består af flere enheder. Med lovforslaget fastholdes udgangspunktet om, at der skal være et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner, og at alle børn er omfattet af ordningen med mindre, forældrebestyrelsen/forældregruppen har fravalgt tilbuddet. Stemmeoptællingen er på den baggrund fastlagt således, at det kræver et aktivt fravalg fra forældrene for at blive undtaget for det kommunale sunde frokostmåltid. 6. Forældrebestyrelsens kompetence KL, BUPL, FTF og FOLA finder, at forældrebestyrelsens kompetence til at træffe beslutning om fravalg af frokostmåltidet vil bringe et nyt konfliktfelt ind i forældrebestyrelsesarbejdet. FTF og FOLA mener yderligere, at det kan være problematisk, at forældre pålægges at beslutte, hvorvidt alle forældre i en daginstitution skal tvinges ind i en obligatorisk ordning med privatøkonomiske konsekvenser. KL og BKF gør opmærksom på, at det er kommunalbestyrelsen, jf. dagtilbudslovens 16, der efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen, fastsætter vedtægter for styrelsen af de kommunale tilbud. Vedtægterne kan således ikke ændres af den enkelte forældrebestyrelse, hvilket lovforslagets bemærkninger giver indtryk af. BUPL og Børnerådet finder det betænkelig, at forældrebestyrelsen/forældregruppen pålægges at træffe en eventuel beslutning om fravalg af frokostmåltidet og anfører, at det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt, at forældrebestyrelsen kan påtage sig ansvaret for den samlede børnegruppes sundhed. Børnerådet påpeger yderligere, at de svagest stillede forældre ofte ikke vil være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Kost- og Ernæringsforbundet anfører, at det ikke skal være forældrebestyrelsen, der får kompetence til at beslutte, om der skal være et sundt frokostmåltid i den enkelte daginstitution. Forældrebestyrelsen skal i stedet have indflydelse på kvaliteten og typen af mad, der serveres i daginstitutionen. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det er en del af den politiske aftale, at forældrebestyrelsen skal have kompetence til at træffe afgørelse om et eventuelt fravalg af det kommunale sunde frokostmåltid. Baggrunden for dette er, at forældrebestyrelsen er et demokratisk valgt organ, som alle forældre i daginstitutionen har indflydelse på sammensætningen af. Kommunalbestyrelsen skal Side 6 af 14

7 fastsætte retningslinjer for forældrenes fravalg og kan i den forbindelse sørge for inddragelse af forældrene, fastsættelse af rammer for en god proces mv., således at det undgås, at der opstår konflikter i forældregruppen. Det er forældrene, der har ansvaret for deres børn. Langt de fleste forældre sørger således for sund kost til deres børn. I de tilfælde, hvor en forældrebestyrelse har truffet afgørelse om fravalg, men kommunalbestyrelsen vurderer, at der er sociale og sundhedsmæssige forhold i den samlede børnegruppe, der gør, at det er særligt påkrævet at sikre, at der er et sundt frokostmåltid, får kommunalbestyrelsen mulighed for at fastholde, at der skal være et sundt frokostmåltid. Det er ikke hensigten med lovforslaget at udvide forældrebestyrelsens kompetence til at fastsætte indholdet af vedtægterne i kommunale daginstitutioner. Det vil blive præciseret i lovforslagets bemærkninger, at det fortsat er kommunalbestyrelsen, der efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen, fastsætter indholdet af vedtægterne. Herudover giver bemærkningerne ikke anledning til ændringer i lovforslaget. 7. Udsatte børn BUPL anfører, at lovforslaget ikke sikrer de udsatte børn, som typisk har særligt behov for et sundt frokostmåltid. Der henvises her til en situation, hvor et antal børn har behov for et sundt frokostmåltid, forældrebestyrelsen har fravalgt den kommunale ordning, men kommunalbestyrelsen ikke har vurderet, at det er særligt påkrævet, at der skal være et sundt frokostmåltid i institutionen. Børnerådet anfører, at daginstitutioner med børn fra lavindkomstgrupper ikke vil have samme mulighed for frokostordninger af god kvalitet, da dette hænger sammen med prisen for ordningen. Et eventuelt fravalg vil således være tæt forbundet med forældrenes indtægt. Det er fastsat, at det er kommunalbestyrelsen, der vurderer, om der er behov for at fastholde et sundt frokostmåltid på trods af et forældreønske om fravalg af ordningen. Det er således kommunalbestyrelsen, der skal vurdere, om det er særligt påkrævet af sociale og sundhedsmæssige årsager, at der sikres et sundt frokostmåltid i en given daginstitution. I forhold til familier fra lavindkomstgrupper skal det bemærkes, at der er mulighed for både økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt fripladstilskud samt søskendetilskud til frokostmåltidet, hvorfor børn af forældre, der opfylder kravene til friplads og søskendetilskud, vil have mulighed for at deltage i frokostmåltidet til en nedsat forældrebetaling. Side 7 af 14

8 8. Fastholdelse af et sundt frokostmåltid i situationer, hvor det er særligt påkrævet BUPL anfører, at det bør være tilstrækkeligt, at der enten er sociale eller sundhedsmæssige begrundelser for at fastholde et sundt frokostmåltid. FOA anfører, at bestemmelsen om, at kommunalbestyrelsen på baggrund af sociale og sundhedsmæssige forhold kan fastholde frokostmåltidet i en daginstitution, modvirker nogle af de negative konsekvenser for børnene, som lovforslaget i øvrigt medfører. Børnerådet og Københavns Madhus støtter, at kommunalbestyrelsen i tilfælde, hvor det af sundhedsmæssige og sociale årsager er særligt påkrævet, får mulighed for at beslutte, at der skal sikres et sundt frokostmåltid i en given daginstitution/enhed. Dog mener Børnerådet, at det er for upræcist hvilken type data, som kommunalbestyrelsen kan lægge til grund for beslutningen. FOLA finder det problematisk, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at beslutte, at der skal være et sundt frokostmåltid i en given daginstitution pga. sociale og sundhedsmæssige årsager. FOLA forudser, at dette vil medføre store konflikter i forældregruppen, hvis denne bliver tvunget til at betale for et frokostmåltid pga. nogle få børns behov for sund frokost. FOLA påpeger ligeledes, at bestemmelsen kan medføre ghetto-institutioner og stigmatisering af udsatte børn, hvor børn med sociale eller sundhedsmæssige behov samles i en bestemt institution. Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om det er særligt påkrævet, at der skal være et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Det fremgår af bemærkningerne, hvilke forhold der kan indgå i kommunalbestyrelsens vurdering af, om der skal være et sundt frokostmåltid. Der er tale om en indgribende beslutning, og det er derfor vigtigt, at beslutningen baseres på de centrale forhold, der kan give en indikation af, at det er et særligt behov for et sundt frokostmåltid i en given daginstitution. Sociale og sundhedsmæssige forhold er begge centrale forhold og er oftest forbundne, hvorfor det vurderes at være relevant, at begge forhold skal indgå i vurderingen. 9. Forældrearrangerede frokost/madordninger KL og BKF anfører, at retten til at etablere forældrebetalte frokost- og madordninger giver øget administration i kommunerne. KL finder yderligere, at det er uklart i lovforslaget, hvordan kommunens administration af fripladstilskud til de forældrearrangerede frokostordninger skal håndteres. KL finder det herudover afgørende, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at fastsætte rammer for de forældrebetalte frokost- og madordninger. Side 8 af 14

9 BUPL finder, at det er positivt, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at give fripladstilskud til de forældrearrangerede frokostordninger. BUPL finder det dog problematisk, at der ikke er krav om, at alle børn skal deltage i ordningen, idet den nuværende model øger sandsynligheden for at udelukke nogle børn fra fællesskabet. Kost- og Ernæringsforbundet og FTF ønsker ikke, at forældrene skal have mulighed for at etablere forældrearrangerede frokost/madordninger, når de fravælger det kommunale sunde frokostmåltid. Kost- og Ernæringsforbundet og FTF anfører, at det er problematisk, at der ikke stilles krav til madens kvalitet og ernæringsmæssige indhold i disse ordninger. DLO, Frie Børnehaver mener, at forældrearrangerede frokost- og madordninger bør gælde alle børn eller ingen børn. Frie Børnehaver tilslutter sig, at forældre får mulighed for at lave en forældrearrangeret frokostordning for børnene, men anfører, at det ikke må tage personalemæssige ressourcer fra børnene. Reglerne vedrørende forældrearrangerede frokost-/madordninger er som udgangspunkt en videreførelse af eksisterende regler. Forældrene har således allerede efter nugældende regler mulighed for selv at etablere mad-/frokost- /frugtordninger, ligesom der også er mulighed for, at de enkelte forældre kan fravælge ordningen. Det er forældrene, der varetager administrationen og afholder den fulde udgift til administrationen af ordningen. Der vil på bekendtgørelsesniveau blive fastsat regler for tildeling af fripladstilskud til ordningerne. 10. Ansættelsesforhold og leverandørkontrakter KL finder, at muligheden for at fravælge frokostordningen minimum hvert andet år må forventes at give kommuner, der har indgået flerårige kontrakter med leverandører, øgede udgifter, såfremt der sker betydelige fravalg af frokost i kommunen. KL bemærker, at ordningerne stiller store krav til fleksibilitet i relation til ansættelse og afskedigelse af køkkenpersonale i daginstitutioner. BUPL, FOLA, Københavns Madhus og Gladsaxe og Albertslund kommuner anfører, at forældrebestyrelsens mulighed for hvert andet år at træffe beslutning om fravalg af frokostmåltidet vil medføre usikkerhed i køkkenpersonalets ansættelsesforhold, ligesom det vil blive vanskeligt at rekruttere og fastholde køkkenpersonale i daginstitutioner. Side 9 af 14

10 Kost- og Ernæringsforbundet anfører, at det kan være vanskeligt at tiltrække kvalificeret kostfagligt personale, da det vil skabe utrygge rammer for den ansatte, at der med lovforslaget lægges op til, at ordningen kan til- og frameldes mindst hvert andet år. Kost- og Ernæringsforbundet anfører ligeledes, at det kan være vanskeligt for kommunen at få favorable indkøbsaftaler, når forældrebestyrelsen har mulighed for at fravælge ordningen mindst hvert andet år. FTF anfører, at frokostordningen højst må være til genforhandling hvert andet år, idet et kortere interval vil give urimelige vilkår for ansattes arbejdsvilkår og ordningens succes. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det politiske hensyn er, at forældrene får øget fleksibilitet og valgfrihed ved at få mulighed for at fravælge frokostordningen minimum hvert 2. år. Det skal således bemærkes, at ca. 2/3 dele af forældregruppen i en børnehave er udskiftet efter to år. 11. Oplysning til forældre om pris og kvalitet BUPL, FTF og Kost- og Ernæringsforbundet anfører, at forældrene bør oplyses om både pris og kvalitet i forhold til den kommunale frokostordning, før en eventuel beslutning om fravalg. BUPL finder, at prisen for frokostmåltidet bør ligge fast i perioden fra en forældrebeslutning frem til næste valg vedrørende frokost. Kost- og Ernæringsforbundet ønsker ligeledes, at der kan budgetteres med prisen for egenproduktion og ikke kun eksterne leverandørkontrakter. Det indgår som en del af den politiske aftale, at forældrene skal oplyses om prisen før en eventuel beslutning om fravalg af frokostordning. Muligheden for at ændre i budgettet og dermed forældrenes betaling til et frokostmåltid er i overensstemmelse med gældende regler om ændring af forældrenes egenbetaling til en plads i et dagtilbud. Den budgetterede pris for frokostmåltidet skal afspejle den reelle forventede pris for frokosten uanset produktionsform, hvilket vil blive præciseret i lovforslagets bemærkninger. 12. Skovbørnehaver KL finder, at den foreslåede afgrænsning af skovbørnehaver er uanvendelig. KL anfører, at det bør være op til kommunalbestyrelsen at fastlægge rammerne Side 10 af 14

11 for de institutioner, der ikke efter den nuværende formulering falder ind under skovbørnehavekategorien. DLO anfører, at betegnelsen daginstitutioner der hovedsagelig anvender skovens areal er for snæver en definition for skovbørnehaver, idet det anføres, at også busbørnehaver, udflytterbørnehaver mv. bør have samme mulighed for at blive undtaget fra den kommunale frokostordning. Frie Børnehaver bemærker, at udflytterbørnehaver bør sikres samme ret til at blive undtaget frokostmåltidet som skovbørnehaver. FOLA finder det fornuftigt, at skovbørnehaver kan undtages fra et sundt frokostmåltid. Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der beslutter, om en daginstitution kan omfattes af lovforslagets bestemmelse om skovbørnehaver. Der er således ikke noget til hinder for, at f.eks. busbørnehaver eller andre kan undtages fra et sundt frokostmåltid, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at institutionen som udgangspunkt anvender skovens areal eller lignende naturområder som grundlag for barnets ophold i daginstitutionen. Bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i lovforslaget. 13. Privatinstitution/selvejende daginstitutioner DLO anfører, at det bør være driftsherren i en privatinstitution der, efter høring i forældrekredsen, træffer beslutning om, hvorvidt der skal være et sundt frokostmåltid i en daginstitution. Det er, jf. dagtilbudslovens 14, stk. 3, fastlagt, at forældre skal have mulighed for indflydelse i privatinstitutioner, men der stilles ikke i lovgivningen krav om, at forældreindflydelsen skal organiseres i form af en forældrebestyrelse. For at sikre forældreindflydelse på fravalg af frokostmåltidet i privatinstitutioner er det lovgivningsmæssigt fastlagt, at beslutningen skal træffes af et simpelt flertal af forældre i privatinstitutionen. 14. Optagelse i daginstitution KL bemærker, at muligheden for at til- og fravælge den kommunale frokostordning kan få betydning for forældrenes valg af daginstitution, idet valget kan omhandle både frokostordning og pris. KL gør opmærksom på, at dette valg kan medføre utilfredshed blandt forældre, idet der ikke er nogen sikkerhed for, Side 11 af 14

12 at ordningen ikke ændres, når barnet får plads i institutionen eller i løbet af den tid, barnet har plads i daginstitutionen. FOLA forudser, at det vil skabe problemer, hvis et barn er skrevet op til en institution, hvor der ikke indgår et kommunalt frokostordning, men kun kan få plads i en institution, hvor der tilbydes frokost. FOLA rejser således spørgsmålet om, hvorvidt forældrene skal tvinges til at tage en dyrere plads, hvorvidt de kan fortsætte med at stå på venteliste til en institution uden frokost, og hvorvidt kommunen overholder pasningsgarantien, hvis der kun kan tilbydes en institution med frokost. Udgangspunktet er, at der tilbydes frokost i alle daginstitutioner. Kommunalbestyrelsen har, jf. dagtilbudslovens 23, pligt til at anvise plads i et alderssvarende tilbud til alle børn i aldersgruppen 26 uger og indtil barnets skolestart. De enkelte forældre har, jf. gældende regler, ikke krav på, at deres barn bliver optaget i et bestemt dagtilbud. Dette omfatter også daginstitutioner, hvor der indgår eller ikke indgår en kommunal frokostordning. Lovforslaget ændrer således ikke ved gældende regler for optagelse af børn i dagtilbud og kommunens pasningsgaranti. 15. Frokost som en del af dagtilbudsydelsen BKF, FOLA og Gladsaxe og Albertslund Kommuner tilslutter sig, at kommunalbestyrelsen fortsat kan beslutte, at frokostmåltidet skal indgå som en del af dagtilbudsydelsen indenfor det fastsatte maksimum for forældrenes egenbetaling på 25 %. 16. Registrerede køkkener KL gør opmærksom på, at det bør præciseres i bemærkningerne, at ikke alle køkkener i daginstitutioner skal registreres hos fødevaremyndighederne. BKF anfører, at Fødevarestyrelsen ikke stiller krav om et registreret køkken, hvis frokosten leveres hver dag og sættes direkte ind på bordet. Fødevarestyrelsen har oplyst, at alle daginstitutioner for børn indtil skolestart, uanset valg af frokostordning, skal registreres hos den lokale fødevareregion, idet der dog ikke er krav om registrering i fritidshjem, SFO'ere, klubber o.lign. I sidstnævnte tilbud afhænger en eventuel registrering af, hvad der laves af mad i tilbuddene. Side 12 af 14

13 Registreringen af køkkenet i daginstitutionen foregår konkret ved, at daginstitutionen indsender en blanket med oplysninger om type af frokostordning, antallet af børn mv. 17. Køkkenpersonale i forældrearrangerede ordninger DLO finder, at det bør præciseres i lovforslagets bemærkninger, at lønomkostninger mv. skal indregnes i den pris, som forældrene betaler til den forældrearrangerede frokost- og madordninger, hvis der ansættes køkkenpersonale i selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner. Frie Børnehaver bemærker, at det bør præciseres i 17, stk. 5, at ansættelse af en eventuel køkkenmedarbejder skal ansættes af den part, som er arbejdsgiver. Det vil blive præciseret, at lønudgiften i forbindelse med køkkenpersonale i selvejende daginstitutioner skal indregnes i den pris, som forældrene betaler til den forældrearrangerede frokost- og madordning. 18. Nye betalingsregler Børnerådet bakker op om en ny finansieringsmodel, hvor frokostmåltidet ikke længere skal finansieres af en forhøjelse på forældrebetalingen til 30 %. FOLA finder det ødelæggende, at forældrene fremover kan finansiere 100 procent af udgiften til frokost, idet dette vil betyde, at det vil blive for dyrt at ansætte køkkenpersonale. Forældre for Frivillig Madordning tilslutter sig en ny finansieringsmodel, så der fremover bliver direkte sammenhæng mellem udgifterne til frokostordningen og forældrenes betaling til frokosten. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det er således en politisk beslutning at ændre reglerne om sundt frokostmåltid, således at der bliver sammenhæng mellem den pris, som forældrene betaler for frokosten og udgiften hertil. Det skal samtidig bemærkes, at de eksisterende betalingsregler med en maksimal forældrebetaling på 30 procent medfører, at der for kommunerne under ét var fuld forældrebetaling for frokostmåltidet. Side 13 af 14

14 19. Overgangsordning Forældre for Frivillig Madordning er uenige i, at kommunalbestyrelsen i 2010 kan hæve forældrenes egenbetaling i tilfælde, hvor der allerede er mad i dagtilbuddet. Foreningen ønsker, at der alene skal være mulighed for at hæve forældrenes egenbetaling i tilfælde, hvor der indføres nye frokostordninger. Lovforslaget ændrer ikke ved kommunernes mulighed for at tilbyde frokost i 2010 og anvende de nuværende betalingsregler. Med aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om fleksibilitet i ordningen om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner, vil de foreslåede ændringer i betalingsreglerne først træde i kraft den 1. januar Obligatorisk kostpolitik i daginstitutioner Børnerådet mener, at der som følge af lovforslaget skal indføres kostpolitikker i alle daginstitutioner, der forholder sig til statens anbefalinger i forhold til kvalitet, miljø og de fysiske rammer for måltidet. Der er efter gældende regler mulighed for, at der lokalt kan træffes beslutning om at udarbejde en kostpolitik for daginstitutioner i kommunen. Det er fortsat hensigten, at dette skal være en lokalpolitisk prioritering. Side 14 af 14

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Høringsnotat. Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv.

Høringsnotat. Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Høringsnotat Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv. 2. INDHOLDSFORTEGNELSE Høringsnotat om forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008. Betænkning. over

Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008. Betænkning. over Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2014 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Fakta om frokostordningen 2017 2018

Fakta om frokostordningen 2017 2018 Fakta om frokostordningen 2017 2018 Hvad er frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. I 2010 blev frokostordningen gjort fleksibel

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Madvalgshåndbog. Foto: Lars Nybøll 2014014. Fælles frokost mere end bare mad

Madvalgshåndbog. Foto: Lars Nybøll 2014014. Fælles frokost mere end bare mad Madvalgshåndbog Foto: Lars Nybøll 2014014 Fælles frokost mere end bare mad Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune September 2014 1. Indledning... 2 Madvalget... 2 Hvad kan du læse om i madvalgshåndbogen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 20. januar 2015 SAGSNR.: 2014-3821

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Familiestyrelsen Stormgade 2-6 1470 København K familiestyrelsen@famstyr.dk Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for det tilsendte

Læs mere

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster FORORD Kære forældre Velkommen til arbejdet i områdeforældrebestyrelse og forældreråd. Tønder Kommune har besluttet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2010/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-976 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2016 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. december 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) til

Forslag. Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) til Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011 Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Rapport 30. juni 2011 Bedre sammenhæng mellem skole og fritid 1. Indledning og sammenfatning...2 Konklusioner...2 2.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Folkeskolereform i København

Folkeskolereform i København Folkeskolereform i København Møde med skolebestyrelser d. 26. august 2013 Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen Trin 1 (fra skoleåret 2014/2015): Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne frivillig

Læs mere