HØJESTERETS DOM. afsagt tirsdag den 30. april I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 25. januar 2018.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM. afsagt tirsdag den 30. april I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 25. januar 2018."

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. april 2019 Sag BS 7813/2018 HJR (2. afdeling) Civilstyrelsen (advokat Peter Hedegaard Madsen) mod Det Nissenske Familiefond (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 25. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Kurt Rasmussen og Jens Kruse Mikkelsen. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Appellanten, Civilstyrelsen, har gentaget sin påstand om frifindelse. Indstævnte, Det Nissenske Familiefond, har nedlagt påstand om, at Civilstyrelsens afgørelse af 21. august 2015 annulleres, og at Civilstyrelsen tilpligtes at anerkende, at fondslovens 29 ikke giver hjemmel til at pålægge fonden over tid at foretage ligelig uddeling til ligestillede uddelingsformål, subsidiært at landsrettens dom stadfæstes.

2 2 Det bemærkes, at Det Nissenske Familiefond for Højesteret har ændret sin prioritering af de to påstande om henholdsvis hjemmel og fortolkning af fundatsen. Anbringender Civilstyrelsen har anført navnlig, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte afgørelserne af 8. april 2013, 3. oktober 2014 og 21. august 2015, idet afgørelserne hverken er behæftet med formelle eller materielle mangler, og idet afgørelserne udmønter lovgivers vilje, hvilket er fastholdt i styrelsens omfattende praksis på området. Fonde er i henhold til fondslovens 29, stk. 1, 1. pkt., forpligtet til over tid at foretage en ligelig uddeling til formål, der er indbyrdes ligestillede. Dette har støtte i ordlyden og forarbejderne til bestemmelsen. Det følger således af bestemmelsen og forarbejderne hertil, at det påhviler bestyrelsen, henholdsvis at bestyrelsen skal, foretage uddeling til de formål, der er fastsat i vedtægten. Der skal med andre ord ske uddeling til alle fondens formål, medmindre der findes særlig hjemmel i vedtægterne til at begrænse denne uddeling. Dette er yderligere præciseret i betænkning nr. 970/1982 om fonde, s. 68, hvor det fremgår, at bestemmelsen derved indeholder et direktiv til bestyrelsen om, at der i fonde med flere formål ikke bør ske en ensidig begunstigelse over en årrække af ét formål. Civilstyrelsen har i sin praksis oversat denne formulering til et positivt krav om, at der skal ske en ligelig uddeling over tid mellem flere indbyrdes ligestillede formål, idet alt andet end en konsekvent ligelig uddeling over tid nødvendigvis vil andrage karakter af en ensidig begunstigelse over tid. Dette udelukker ikke, at det efter omstændighederne kan være konkret begrundet i en periode at prioritere et formål frem for et andet, hvis opfyldelse af uddelingsformålene tilsiger dette. Afgørende er alene, at der over tid sker en ligelig uddeling til de ligestillede formål i fondens vedtægter, og kravet skal derfor ikke nødvendigvis være opfyldt i det enkelte år. Civilstyrelsens afgørelser i denne sag er truffet i overensstemmelse med styrelsens mangeårige og faste praksis. Styrelsens praksis er en videreførelse af praksis forud for indførelsen af fondsloven i Fondslovens 29, stk. 1, må fortolkes på samme måde som den tilsvarende bestemmelse i erhvervsfondslovens 77. Det fremgår af forarbejderne til denne bestemmelse, at der, hvis der ifølge vedtægterne er flere uddelingsformål og dermed flere uddelingsberettigede, ikke over en årrække må ske en ensidig begunstigelse af det ene område på bekostning af de øvrige angivne områder. Det fremgår videre, at der over en given tidsperiode skal være en rimelig balance i uddelingerne til de forskellige uddelingsberettigede, og at bestyrelsen således er ansvarlig for at sikre uddeling til samtlige uddelingsformål, og at der ikke

3 3 konsekvent uddeles til nogen på bekostning af andre. Det følger af almindelige principper for lovfortolkning, at harmoni og konsistensbetragtninger begrunder samme løsning, hvad end der er tale om erhvervsdrivende eller ikke erhvervsdrivende fonde. Det er uden betydning, at fonden er stiftet i 1954 og dermed forud for indførelsen af fondslovens 29, stk. 1. Det fremgår således af forarbejderne til bestemmelsen, at reglen fastslår, hvad der allerede må anses for gældende ret. Dette bekræftes også af lovens ikrafttrædelsesbestemmelse, hvorefter loven trådte i kraft den 1. januar 1985, også for bestående fonde. Den omstændighed, at fondslovens 29, stk. 1, dermed finder anvendelse på bestående fonde, og at der herved ikke skete nogen ændringer i forhold til gældende ret, understøtter, at det må have været stifters vilje ved stiftelse af fonden i 1954, at der over tid skulle ske en ligelig uddeling til de nævnte uddelingsformål i fonden. Fondens uddelingsformål i vedtægternes 6, nr. 4 (støtte til efterkommere efter fondsstifteren) og nr. 6 (støtte til almennyttige formål), er indbyrdes ligestillede. Det fremgår ikke af ordlyden i 6, at der skulle være tillagt slægtsformålet prioritet forud for det almennyttige formål. Tværtimod er de to uddelingsformål sideordnede. Der er ikke bestemmelser i vedtægterne i øvrigt, der indikerer en prioritering mellem nr. 4 og 6. At de to uddelingsformål skal anses for ligestillede understøttes også af, at vedtægterne netop indeholder en prioritering mellem på den ene side uddelingsformålene i vedtægternes nr. 1 og 2, og på den anden side de øvrige uddelingsformål i nr Dette viser, at stifter var bevidst om, at der skulle ske en prioritering, hvis der ikke skulle ske en ligelig uddeling. Fonden ses i øvrigt også at anerkende, at der ikke gælder en prioriteringsregel i 6, idet fonden netop gør gældende, at det er overladt til bestyrelsens frie skøn at prioritere mellem de i uddelingsbestemmelsen fastsatte formål. En prioritering af uddelingsformålene ville være til hinder for et sådant frit skøn. Det er ikke bevist, at stifters vilje var en anden på stiftelsestidspunktet end den, som klart har manifesteret sig i vedtægternes 6. Landsretten har på trods af ordlyden af 6 fundet det godtgjort, at det ved stiftelsen var stifterens hensigt med fonden, at slægtsformålet skulle have en vis prioritet frem for det almennyttige formål, således at de to formål ikke kan anses for ligestillede, og har i den forbindelse lagt vægt på stiftelsen af et almennyttigt legat ca. 4 år forud for stiftelsen af fonden, fondens uddelinger i den tid, hvor stifteren var formand for fondens bestyrelse, fondens benævnelse som familiefond og en fortolkning af vedtægternes 14. Disse forhold kan ikke i sig selv føre til at anse de to uddelingsformål for ligestillet. Det kræver helt andre, ekstraordinære og langt mere tungtvejende grunde for at kunne konkludere, at stifters vilje på stiftelsestidspunktet var en anden, end den som har manifesteret sig i 6.

4 4 Det er et grundlæggende fondsretligt princip, at stifter uigenkaldeligt har udskilt fondens midler fra sin egen formue, og at fonden herefter udgør et selvstændigt retssubjekt, der er og skal være uafhængig af stifter, jf. fondslovens 1, stk. 2. Det er uforeneligt hermed, hvis stifters vilje fortsat skulle have indflydelse på fonden og dens uddelingsvirksomhed. Det følger således også af forarbejderne til 1, stk. 2, at stifters ønske med fonden må komme til udtryk i forbindelse med affattelsen af vedtægten eller dokumenter, der knytter sig hertil. Der kan derfor alene lægges vægt på stifters vilje, som denne er kommet til udtryk i vedtægternes ordlyd, eller som på anden måde med stor grad af sikkerhed kan fastslås var udtryk for stifters vilje på stiftelsestidspunktet. En fonds uddelingsformål skal i henhold til fondslovens 6, stk. 1, være angivet i fondens vedtægter. Som følge heraf kan det ikke overlades til bestyrelsen at bestemme uddelingsformålene eller frit at prioritere mellem flere uddelingsformål. Hvis der er flere uddelingsformål, er disse ligestillede, medmindre de efter vedtægterne er prioriteret. Der findes således ikke en tredje mulighed, hvorefter det overlades til bestyrelsens frie skøn at prioritere mellem flere uddelingsformål. Inden for rammerne af de enkelte uddelingsformål, herunder brede formål som eksempelvis det almennyttige formål i vedtægternes 6, nr. 6, kan bestyrelsen dog fastsætte, hvilke legatmodtagere der skal uddeles til og med hvilke beløb. Dette beror således på bestyrelsens frie skøn, men som nævnt kan det ikke udstrækkes til at omfatte en prioritering mellem de angivne uddelingsformål. Det Nissenske Familiefond har anført navnlig, at fondslovens 29 ikke giver Civilstyrelsen hjemmel til at pålægge fonde med flere formål, der ikke i vedtægten er underlagt en fast fordelingsnøgle, at uddele ligeligt over tid til de forskellige formål. Der må kræves sikker og utvivlsom lovhjemmel for, at en administrativ myndighed skal kunne pålægge en familiefond, der er stiftet længe før, at der eksisterede nogen lovgivning på området, at anvende halvdelen af fondens uddelinger over tid på formål, der ikke angår familien. Der eksisterer ikke en sådan sikker og utvivlsom lovhjemmel. Ordlyden af fondsloven 29, stk. 1, 1. pkt., opstiller ikke krav om anvendelse af et matematisk fordelingsprincip ved uddeling til flere formål. En almindelig ordlydsfortolkning af bestemmelsen giver tværtimod bestyrelsen en betydelig frihed til at beslutte, hvordan overskud skal fordeles. Begrænsningen i bestyrelsens adgang til at disponere overskuddet består således efter ordlyden alene i, at anvendelsen skal ske til de formål, der er fastlagt i vedtægten. Det havde været både meget nærliggende og meget enkelt at indarbejde et krav om ligelig uddeling over tid til forskellige formål udtrykkeligt i bestemmelsens ordlyd, såfremt lovgiver havde ønsket, at fondsloven skulle indeholde en så vidtgående

5 5 begrænsning i bestyrelsens adgang til at disponere på en fonds vegne. Når dette ikke er sket, må det have formodningen imod sig, at lovgiver har ønsket, at en fondsbestyrelse uden for de tilfælde, hvor stifter har truffet beslutning herom skal underlægges en matematisk baseret fordelingsregel. Forarbejderne til fondsloven indeholder heller ikke bemærkninger, hvoraf det fremgår, at en fondsbestyrelse skulle være forpligtet til at fordele lige meget til forskellige formål over tid. Betænkning nr. 970/1982 fastslår, at der ikke må uddeles til andet end en fonds formål, og at fondsbestyrelsen ved flere formål ikke bør nøjes med at begunstige et enkelt af disse formål over en årrække. Der er ikke grundlag for at udlede andre begrænsninger i form af matematiske fordelingsregler af forarbejderne. Det anføres tillige i betænkningen, at reglen fastslår, hvad der allerede må anses som gældende ret. Med denne bemærkning kan det lægges til grund, at lovgiver ikke ved bestemmelsen har givet fondsmyndigheden nogen beføjelser, som ikke i forvejen tilkom de myndigheder, der førte tilsyn med stadfæstede fonde forud for fondslovens ikrafttræden. Der er ikke i den juridiske litteratur nogen støtte for, at fondslovens 29 skulle indeholde et krav om, at der over tid skal uddeles til en fonds forskellige formål efter en matematisk fordelingsnøgle. Civilstyrelsen har 25 år efter fondslovens indførelse udviklet en ny og meget restriktiv administrativ praksis, som der hverken i lovens ordlyd, forarbejderne eller forudgående praksis ses at være hjemmel til. Civilstyrelsen har ikke kunnet henvise til nogen relevant administrativ afgørelse fra før 2004, og det må derfor lægges til grund, at der ikke eksisterer nogen administrativ praksis som hævdet af Civilstyrelsen. Forarbejderne til erhvervsfondsloven fra 2014 har ikke relevans for vurderingen af denne sag. Forarbejder til en lovgivning i 2014, der vel at mærke vedrører et andet retsområde, kan ikke påvirke udfaldet af en retssag, der vedrører en påstået hjemmel i en lovbestemmelse fra 1984, som søges bragt i anvendelse på en fond stiftet 30 år, før der blev lovgivet på området. En anvendelse af sædvanlige fortolkningsprincipper fører til den konklusion, at det ikke har været stifters ønske, at slægtsformålet og det almennyttige formål skulle tilgodeses ligeligt. Tværtimod indikerer tilblivelseshistorien, fondens navn, fondens opløsningsbestemmelse, fondens uddelingspraksis i den periode, hvor stifteren selv var formand for bestyrelsen, samt den skriftlige erklæring afgivet af stifterens barnebarn, at det har været stifterens ønske, at fonden ved uddeling af midler skulle tillægge slægtsformålet markant prioritet i forhold til det almennyttige formål.

6 6 Stifteren etablerede fonden, 30 år inden den første fondslovgivning trådte i kraft, og 50 år inden Civilstyrelsen begyndte at skabe en restriktiv praksis på området, der pålægger fondsbestyrelser at fordele til forskellige formål efter matematiske principper. Stifteren har således ikke haft nogen mulighed for at forudse, at der ville opstå en situation, hvor vedtægternes formulering ikke ville være tilstrækkelig til at sikre udmøntningen af hendes vilje. Hertil kommer, at stifteren udtrykkeligt bestemte i vedtægterne, at hverken myndigheder eller domstole skulle gives mulighed for at censurere det frie skøn, som bestyrelsen var tillagt med hensyn til at bestemme, hvilke af de resterende uddelingsformål, der skulle tilgodeses. Der er ikke grundlag for Civilstyrelsens synspunkt om, at det fondsretligt ikke gyldigt kan besluttes, at en fondsbestyrelse frit skal kunne prioritere mellem flere af fondens uddelingsformål. Supplerende retsgrundlag Fondslovens 1, stk. 2, bestemmer: Ved en fond forstås i denne lov en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue. Bestemmelsen blev indsat i fondsloven ved lov nr. 734 af 25. juni Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen i lovforslaget fremgår bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 114, s. 15): Kravet om en selvstændig ledelse medfører endvidere, at de beslutninger, som bestyrelsen i en fond træffer, skal kunne begrundes alene i fondens formål og interesser. Stifters ønsker med fonden må således komme til udtryk i forbindelse med affattelsen af vedtægten eller dokumenter, der knytter sig hertil. Efter stiftelsen har stifter ikke særlige rettigheder i forhold til fonden ved f.eks. efterfølgende vedtægtsændringer, hvis det ikke klart fremgår af den oprindelige vedtægt.

7 7 Højesterets begrundelse og resultat Sagens baggrund og problemstillinger Paula Nissen, der var datter af en af de tre grundlæggere af F.L. Smidth (Poul Larsen), stiftede den 26. december 1954 Det Nissenske Familiefond. Efter fundatsen skal afkastet af fondens formue anvendes til seks forskellige formål. Der er mellem parterne enighed om, at kun to formål ud over at henlægge til fondens formue ( 6, nr. 3) er relevante i dag: at udbetale årlige ydelser til efterkommere (descendenter) efter fondens stifter ( 6, nr. 4) og at støtte almennyttige formål ( 6, nr. 6). Paula Nissen var selv formand for fondens bestyrelse fra 1955 til 1982, og i denne periode uddelte fonden i alt ca. 13,3 mio. kr., heraf ca. 12,7 mio. kr. til slægtsformålet og kr. til det almennyttige formål. Der er ikke oplyst nærmere om uddelingspraksis siden 1982 ud over, at der fortsat ikke er uddelt lige store beløb til slægtsformålet og til det almennyttige formål. Civilstyrelsen afgjorde den 8. april 2013, som fastholdt ved afgørelser af 3. oktober 2014 og 21. august 2015, at Det Nissenske Familiefond over tid skal foretage en ligelig uddeling til uddelingsformålene i fondens fundats 6, nr. 4 og nr. 6, idet formålene må anses for indbyrdes ligestillede. Sagen angår for Højesteret i første række, om Civilstyrelsens afgørelse skal annulleres, fordi der ikke er hjemmel i fondsloven til at stille krav om, at der over tid skal uddeles ligeligt til ligestillede uddelingsformål. I anden række angår sagen, om en fortolkning af fondens fundats fører til, at slægtsformålet og det almennyttige formål skal tilgodeses ligeligt. Hjemmelsspørgsmålet (fondslovens 29) Efter fondslovens 29 påhviler det bestyrelsen for en fond efter rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i vedtægten. Anvendelsen kan efter bestemmelsen udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål. Det fremgår af forarbejderne (betænkning nr. 970/1982, s. 68), at bestemmelsen fastslår den principielle uddelingspligt, og at uddeling kun må ske til de formål, der er nævnt i fundatsen (vedtægten). Bestemmelsen indeholder ifølge forarbejderne imidlertid tillige et direktiv til bestyrelsen om, at der i fonde med flere formål ikke bør ske en ensidig begunstigelse over en årrække af ét formål.

8 8 Fondsloven trådte i kraft den 1. januar 1985, men gælder også for tidligere stiftede fonde. Civilstyrelsen har anført, at styrelsen i hvert fald i de seneste 15 år, hvor man har kunnet dokumentere administrativ praksis, har lagt til grund, at fondslovens 29 og dens forarbejder forudsætter en ligelig uddeling til alle (ligestillede) uddelingsformål. Højesteret finder, at fondslovens 29 i overensstemmelse med forarbejderne indebærer, at der ikke medmindre fundatsen bestemmer andet må ske en ensidig begunstigelse af et eller flere af en fonds formål frem for andre. Der ligger heri, at der som udgangspunkt skal være en vis rimelig balance i uddelingerne til de forskellige uddelingsformål over en årrække. Fondsbestyrelsen skal således sagligt og loyalt tilgodese de formål, der er opregnet i fundatsen, og en eventuel uddeling af forskellige beløb til disse formål set over en årrække uden at der er fastsat en prioritering eller en fordelingsnøgle i fundatsen skal være rimelig og sagligt begrundet, f.eks. i konkrete eller generelle uddelingsbehov inden for de forskellige uddelingsformål, opsparing til særlige formål eller lignende. Fondslovens 29 giver ikke hjemmel til at pålægge en fond, hvis fundats ikke regulerer spørgsmålet, over tid at foretage uddeling med lige store beløb til fondens forskellige formål. Fortolkningsspørgsmålet (fundatsen) Spørgsmålet er herefter, om slægtsformålet (fundatsens 6, nr. 4) og det almennyttige formål ( 6, nr. 6) skal tilgodeses ligeligt. Fundatsens 6, nr. 1 og 2, om støtte til personer med særlig tilknytning til fondsstifteren er ikke længere aktuelle. Fundatsen bestemmer herefter i 6, at det overskud, der ikke er anvendt til formålene under nr. 1 og 2 efter bestyrelsens frie skøn, hvilket skøn ikke kan underkastes bedømmelse endsige afgørelse af offentlige myndigheder eller domstole skal henlægges til fondens kapital (nr. 3), udbetales som årlige ydelser til efterkommere (descendenter) efter fondsstifteren (nr. 4), udbetales som årlige ydelser til andre efterkommere efter fondsstifterens far, Poul Larsen, hvis bestyrelsen skønner, at der er særlig anledning hertil (nr. 5) eller anvendes til at støtte almennyttige formål (nr. 6). Som anført er der enighed om, at kun to af formålene er aktuelle i dag: at udbetale årlige ydelser til efterkommere efter fondens stifter (nr. 4) og at støtte almennyttige formål (nr. 6).

9 9 Højesteret tiltræder, at det ikke på baggrund af fundatsens ordlyd eller sammenhængen i de enkelte bestemmelser kan udledes, at slægtsformålet er fortrinsberettiget frem for det almennyttige formål. Det er et grundlæggende fondsretligt princip, at stifter uigenkaldeligt har udskilt fondens midler fra sin egen formue, jf. herved nu udtrykkeligt fondslovens 1, stk. 2. Som anført i forarbejderne til bestemmelsen (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 114, s. 15) indebærer dette bl.a., at fondsstifters ønsker med fonden må komme til udtryk i forbindelse med affattelsen af fundatsen (vedtægten) eller dokumenter, der knytter sig hertil. Højesteret finder, at det ikke kan tillægges betydning ved vurderingen af, om slægtsformålet og det almennyttige formål er ligestillede, at fondsstifteren, Paula Nissen, tre år forud for stiftelsen af familiefonden stiftede et almennyttigt legat, eller at uddelingerne i hele hendes formandstid i alt væsentligt gik til slægtsformålet. Det kan i den foreliggende sag heller ikke tillægges betydning, at fonden er benævnt familiefond, når der ikke i formålsbestemmelsen ( 6) er angivet nogen prioritering mellem slægtsformålet og det almennyttige formål. Det samme gælder prioriteringen af slægtsformålet i den særegne situation, hvor en opløsning af fonden er nødvendig som følge af lovændringer med hensyn til formueforvaltning eller beskatning ( 14). Civilstyrelsens afgørelse Det fremgår af Civilstyrelsens seneste afgørelse af 21. august 2015, at styrelsen fastholder, at fondens formål i vedtægtens 6, nr. 4 og 6 [slægtsformålet og det almennyttige formål], er indbyrdes ligestillede, og at der over tid skal ske en ligelig uddeling til fondens formål. Det anføres afslutningsvis, at styrelsen skal derfor fortsat henstille til bestyrelsen, at der uddeles mere ligeligt til fondens ligestillede formål. De afsluttende bemærkninger kan læses som en henstilling om, at fondsbestyrelsen ikke over en årrække ensidigt begunstiger ét formål, men i stedet sikrer en vis rimelig balance i uddelingerne til de forskellige formål. Læst i sin helhed og i lyset af Civilstyrelsens anbringender under denne retssag må afgørelsen imidlertid forstås derhen, at der efter styrelsens opfattelse over en årrække skal uddeles samme beløb til slægtsformål og til almennyttige formål. En sådan afgørelse har som anført ovenfor efter Højesterets opfattelse ikke hjemmel i fondslovens 29.

10 10 Fondens uddelingspraksis i perioden hvor ca. 95 % af overskuddet blev uddelt til fondsstifterens efterkommere, mens der kun blev uddelt ca. 1 % til almennyttige formål vil utvivlsomt ikke opfylde kravet i fondsloven, som trådte i kraft i Der er ikke fremlagt oplysninger om, hvordan fondens overskud har været fordelt siden Herefter har Højesteret som sagen er afgjort af Civilstyrelsen og forelagt domstolene ikke grundlag for at vurdere, om fordelingen mellem de to formål siden 1982 har været rimelig og sagligt begrundet. Konklusion Højesteret tager Det Nissenskes Familiefonds principale påstand til følge. THI KENDES FOR RET: Civilstyrelsens afgørelse af 21. august 2015 annulleres. Civilstyrelsen skal anerkende, at fondslovens 29 ikke giver hjemmel til at pålægge Det Nissenske Familiefond over tid at foretage ligelig uddeling til ligestillede uddelingsformål. I sagsomkostninger for Højesteret skal Civilstyrelsen betale kr. til Det Nissenske Familiefond. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017 Sag 74/2017 (1. afdeling) Josefine Breinholdt Andersen (advokat Lars Langkjær, beskikket) mod Frederiksberg Boligfond (advokat Anne Louise Husen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juni 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juni 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juni 2018 Sag 166/2017 (1. afdeling) NHRN Holding A/S og Stichting Niels Reimar Nielsen (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017 Sag 14/2017 A (advokat Jan Presfeldt) mod B (advokat Mathias Steinø) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 4. afdeling den 31.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. maj 2018 Sag 142/2017 (2. afdeling) Salar Ahmad Shareef, Rikke Munk, Jutta Rasmussen, Gitte Fischer, Hanne Smidt Møller Kjærgaard, Jon Silberg, Susanne Syberg, Susanne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. februar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. februar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. februar 2018 Sag 78/2017 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Jesper Petersen (advokat Lennart Fogh) mod Bilhuset Laursen A/S (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 Sag 11/2018 (2. afdeling) Miljø-Bo A/S (advokat Carsten Pedersen og advokat Eivind Einersen) mod Focus Advokater P/S (advokat Leo Jantzen og advokat Stinne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018 Sag 253/2017 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Henrik Juel Halberg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 246/2017 (2. afdeling) Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes Investeringsfond (advokat Erik Wendelboe Christiansen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018 Sag 223/2017 (2. afdeling) A og B (advokat Michael S. Wiisbye for begge) mod Tryg Forsikring A/S som mandatar for C og D (advokat Morten Boe Svendsen) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 Sag 96/2016 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S som mandatar for X-firma (tidligere Y-firma) (advokat Søren Vagner Nielsen) mod Boet efter A (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt onsdag den 19. september 2018

HØJESTERETS DOM. afsagt onsdag den 19. september 2018 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. september 2018 Sag BS 9506/2018 HJR (2. afdeling) Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere (advokat Henrik Nedergaard Thomsen) mod X ApS (advokat René Offersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 16. januar 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 16. januar 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 16. januar 2018 Sag 186/2017 Ralph Dänhardt (advokat Søren Noringriis) mod Den Jyske Sparekasse i Skals (advokat Marianne Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. juni 2010 Sag 83/2008 (2. afdeling) A (advokat K.L. Németh) mod advokat B (advokat Morten Erritzøe Christensen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016 Sag 49/2015 (1. afdeling) Forsyningssekretariatet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm) mod Slagelse Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt tirsdag den 30. april 2019

HØJESTERETS DOM. afsagt tirsdag den 30. april 2019 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. april 2019 Sag BS 35199/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Mikkel Holm Nielsen, beskikket) mod Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (advokat Karsten Hagel Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

afsagt tirsdag den 16. oktober 2018

afsagt tirsdag den 16. oktober 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 16. oktober 2018 Sag BS-8151/2018-HJR (1. afdeling) Patientdataforeningen (advokat Eigil Lego Andersen) mod Region Syddanmark (advokat Kim Trenskow) I tidligere instanser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus " Toldboden 2 " 8800 Viborg " Tlf "

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus  Toldboden 2  8800 Viborg  Tlf ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus " Toldboden 2 " 8800 Viborg " Tlf. 72 40 56 00 " ean@naevneneshus.dk www.erhvervsankenaevnetdk Kendelse af d. 26 april 2017 (j.nr. 2016-12324) Anmodning om ændring af fonds

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM

Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM - 1 Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM2013.469.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fandt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2018 Sag 137/2017 (1. afdeling) A (advokat René Bjerre) mod Skatteministeriet (advokat Sune Riisgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018 Sag 106/2017 (2. afdeling) Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Tina Vestmark Pedersen, Mikael Lauesen, Shila Vestmark

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 183/2014 A (advokat Stine Gry Johannesen) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. januar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. januar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. januar 2018 Sag 139/2017 Frese A/S (advokat Thea Præstmark) mod FlowCon International ApS (advokat Preben Kønig) I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Notat vedrørende overgangen fra ikke-erhvervsdrivende til erhvervsdrivende fond

Notat vedrørende overgangen fra ikke-erhvervsdrivende til erhvervsdrivende fond 31. maj 2018 Notat vedrørende overgangen fra ikke-erhvervsdrivende til erhvervsdrivende fond 1. Introduktion Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ( ISOBRO ) har løbende fokus på at sikre, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. marts 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. marts 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. marts 2018 Sag 202/2017 (2. afdeling) Ankenævnet for Patienterstatningen (advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Martin Laursen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

D O M. afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Jens Hartig Danielsen, Esben Hvam og Anne Knie Andresen (kst.

D O M. afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Jens Hartig Danielsen, Esben Hvam og Anne Knie Andresen (kst. D O M afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Jens Hartig Danielsen, Esben Hvam og Anne Knie Andresen (kst.)) i ankesag V.L. B 0756 16 A (advokatfuldmægtig Ida Grelk, Aarhus)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37557/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Flemming Jensen) mod Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch (selv) og Sag BS 37560/2018

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere