VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE"

Transkript

1 VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed Date

2 Mod. N. V a ~ 100 mm a 15 11

3 Kaere kunde: tiykke med vaget of dette kvaitetsprodukt som uden tviv vi svare ti Deres forventninger. Vi takker Dem for at have vagt os som Deres everandør og beder Dem venigst gennemaese denne vejedning før De begynder at benytte Deres nye maskine ti automatisk fremstiing of granuerede isfager. INDHOLD 1 ANVISNINGER OG VIGTIGE MEDDELELSER... s. 6 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... s. 7 3 NYTTIGE ANVISNINGER FOR TRANSPORT... s. 7 4 UDPAKNING... s. 7 5 INSTALLATION... s OVERSIGT OVER FORBINDELSER... s PLACERING... s TILSLUTNING AF STRØMFORSYNING... s TILSLUTNING AF VANDFORSYNING... s a PÅFYLDNING... s b TØMNING... s. 9 6 IGANGSÆTNING... s RENGØRING AF INDRE MASKINDELE... s START... s. 9 7 DE VIGTIGSTE ÅRSAGER TIL FEJL... s. 9 8 FUNKTION... s. 9 9 VEDLIGEHOLDELSE...s RENGØRING AF FILTER PÅ ELEKTROVENTIL... s MODEL MED LUFTKONDENSATION... s RENGØRING OG STERILISERING AF BEHOLDER TIL ISTERNINGER... s NÅR MASKINEN IKKE BENYTTES... s. 11 Manuaens figurer er vejedende og kan derfor afvige i forhod ti den konkrete mode. 5

4 1 ANVISNINGER OG VIGTIGE MEDDELELSER Nærværende vejedning føger med maskinen ti automatisk fremstiing of granuerede isfager (som også i denne vejedning bot omtaes som maskinen) og ska opbevares ti eventue konsutation i fremover. I tifæde af sag eer overdragese af maskinen ti anden side, ska nærværende vejedning videregives ti den nye ejer, såedes at denne kan informere sig om dens funktion og føge anvisningerne. Læs omhyggeigt anvisningerne i den nærværende vejedning før maskinen ti automatisk fremstiing af isterninger instaeres og tages i anvendese. Disse anvisninger er udfærdiget af hensyn ti sikkerhed i forbindese med instaation, anvendese og vedigehodese. Eventuee anvisninger og skemaer vedrørende de enkete modeer vedægges nærværende vejedning. Fjern ingen paneer eer gitre. Åben og uk ågen forsigtigt uden at smække den. Anbring ikke genstande på apparatet eer foran ventiationsgitrene. Løft atid maskinen dette gæder også sev i forbindese med mindre fytninger. Skub eer træk under ingen omstændigheder maskinen. Stikket ti strømforsyningen ska atid fjernes fra stikkontakten, før der foretages enhver form for rengøring eer vedigehodese. Maskinen er konstrueret ti automatisk fremstiing of granuerede isfager på basis of kodt drikkevand, og enhver anden form for anvendese of maskinen vi bive betragtet som forkert anvendese. Behoderen ti isterninger må ikke benyttes ti afkøing eer opbevaring af føde- eer drikkevarer, idet dette vi kunne medføre tistopning af aføbet med heraf føgende oversvømmese. Man må ikke tistoppe gitteret ti ventiation og udstrømning af varm uft, idet en dårig uduftning kan forårsage avorige skader på maskinen, udover at reducere fremstiingen og bevirke at maskinen fungerer dårigt. Læs omhyggeigt føgende advarser: Brugen af eektriske maskiner medfører, at der overhodes noge fundamentae reger, og især: Rør adrig ved maskinen med våde eer fugtige hænder eer fødder. Benyt adrig maskinen, når man har nøgne fødder. Benyt adrig forængeredninger i okaer, hvor der er badekar og bruser. Træk adrig stikket ud ved at trække i strømkabet. Lad adrig børn eer personer uden kompetence benytte maskinen. I tifæde af fej eer dårig funktion af maskinen ti automatisk fremstiing af isterninger, ska der sukkes for denne som anført i proceduren ovenfor, ukkes for vandhanen, og man ska afhode sig fra ethvert forsøg på at sev at reparere maskinen eer foretage anden form for indgreb, men kun henvende sig ti fagigt kvaificeret personae. Det er yderst farigt at foretage ændringer på denne maskine eer forsøge herpå, udover at enhver form for garanti hermed også bortfader. For at sikre, at maskinen ti automatisk fremstiing af isterninger arbejder effektivt og fungerer korrekt, er det absout nødvendigt at føge producentens anvisninger og kun ade fagigt kvaificeret personae foretage vedigehodesesarbejde. I tifæde af funktionsfej bør De straks kontakte Deres forhander, som vi kunne anvise det nærmeste autoriserede serviceværksted. Vi tiråder, at De kræver, at der atid anvendes originae reservedee. Såfremt det på et tidspunkt besuttes ikke mere at anvende maskinen ti automatisk fremstiing af isterninger, anbefaes det at gøre den ikke-funktionsdygtig ved at skære strømforsyningskabet over (efter først at have fjernet stikket fra strømforsyningsnettet). Det anbefaes desuden at: frigøre og fjerne ågen for at undgå risikoen for at et barn, der kommer i nærheden af maskinen for at vie ege, eventuet biver fanget i maskinen. undgå at borthæde nedkøingsvæske og oie fra kompressoren i mijøet. sørge for tiintetgørese og for genbrug af materiaer i henhod ti den gædende nationae ovgivning på dette område. Denne maskine indehoder ikke køevæske, der kan være ti skade for ozonaget. En forkert instaation kan forårsage skade i mijøet, på dyr, personer og ting, og som producenten ikke kan hodes ansvarig for. 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER (Figur 1) Værdier vedrørende spænding og frekvens er anført på matrikepaden og der henvises ti denne i forbindese med enhver kontro og undersøgese. Spænding (1), effekt (2), mode (3), serienummer (4) og producent (5). Det ækvivaente A-vejede kontinuerige støjniveau er på denne maskine avere end 70 db(a). Måingerne er foretaget i en afstand på 1 meter fra maskinen og i en højde på 1,60 meter over jorden, under hee fremstiingsforøbet. Oversigten over det eektriske anaeg er anbragt på bagsiden of paden forest på maskinen ti automatisk fremstiing of granuerede isfager For at komme ti, ska man først afbryde strømmen ti maskinen ti automatisk fremstiing of granuerede isfager, herefter øsne skruerne der hoder paden forest på maskinen og skubbe den ti side efter først at have åbnet ågen. 3 NYTTIGE ANVISNINGER FOR TRANSPORT Nettovægten og vægten med embaage for denne maskine er anført på forsiden af denne vejedning. Embaagen er påtrykt opysninger vedrørende korrekt transport og øft. For at undgå, at oien fra kompressoren fyder ud i køekredsøbet er det nødvendigt, at transport, opbevaring og fytning af maskinen udeukkende foregår i vertika position som anført på embaagen. 4 UDPAKNING Instaationen ska ske i overensstemmese med gædende nationa ovgivning, i føge producentens anvisninger, og udføres af fagigt kvaificeret og uddannet personae. Efter at embaagen er fjernet, ska man sikre sig, at MASKINEN ER I ORDEN. I tvivstifæde BØR MAN IKKE BENYTTE DEN men HENVENDE SIG ti den forhander, der har everet den. Ae embaeringsdee (pastikposer, karton, skumpast, søm osv.) bør ikke efterades, såedes at børn kan få fat på dem, idet de kan medvirke ti, at de pådrager sig skader. Ved hjæp af en sekskantet gaffenøge øsnes og fjernes skruerne, der fæstner maskinen ti træpaen (6 figur 2). Ved at benytte øfteudstyr, der er egnet i forhod ti maskinens vægt, øftes maskinen op og skies fra træpaen, og herefter ska den skrues fast på grundpaden i de herti beregnede huer ved hjæp af de medføgende ben (7 figur 3). Ved hjæp af et vaterpas ska man sikre sig, at maskinen er anbragt het pant og horisontat. En eventue reguering kan ske ved at skrue på benene. 5 INSTALLATION 5.1 OVERSIGT OVER FORBINDELSER (se figur 4) 8. Stik 9. Kontakt med afbryder 10. Hane ti vandforsyning 11. Ledning ti vandforsyning 12. Ledning ti vandaføb 6 7

5 5.2 PLACERING Der tirådes en instaation med en mijøtemperatur meem 10 og 35 C og en temperatur af vandet ti isfremstiing meem 3 og 25 C. Man ska såedes undgå, at maskinen udsættes for direkte soys samt opstiing nær ved diverse varmekider som: varmeradiatorer, ovne, opvaskemaskiner osv. Dette apparat: må ikke anvendes udendørs. må ikke instaeres i okaer med høj fugtighed eer vandstråer. ska anbringes mindst 5 cm fra omkringiggende vægge. 5.3 TILSLUTNING AF STRØMFORSYNING Kontroér, at netspændingen svarer ti spændingen på skitet, inden maskinen suttes ti strømforsyningen. Kontroér, at maskinen forsynes med en effektiv jordforbindese. Man ska kontroere, om strømforsyningen svarer ti de krav om maksimumbeastning, der sties af maskinen, og som er anført på matrikepaden. For at maskinen ti automatisk fremstiing af isterninger kan bive korrekt instaeret, ska man sørge for, at stikkontakten er forsynet med en apoet afbryder (9 figur 4), der har en åbningsafstand meem kontakterne på 3 mm eer herover, som foreskrevet i den gædende nationae ovgivning om sikkerhed, er forsynet med sikringer og tisuttet differentiae, samt anbragt, såedes at den er nem at komme ti. Sæt stikket (8 figur 4) i stikkontakten (9 figur 4). Det er muigt at ade stikket udskiftes af fagigt kvaificeret og autoriseret personae, bot dette er i overensstemmese med de gædende nationae reger for sikkerhed. I tifæde af at maskinen everes uden stik på strømkabet og det er hensigten at tisutte det direkte ti strømforsyningen, er det nødvendigt at sørge for en apoet afbryder, der har en åbningsafstand meem kontakterne på 3 mm eer herover som foreskrevet af den gædende nationae ovgivning om sikkerhed, forsynet med sikringer og tisuttet differentiae, samt anbragt, såedes at den er nem at komme ti. Dette indgreb ska udføres af en kvaificeret tekniker. Det anbefaes, at strømkabet biver strakt ud i hee sin ængde og at man sikrer sig, at det på ingen steder biver kemt. Såfremt strømkabet beskadiges, ska det udskiftes af kvaificeret personae med et speciastik, der forefindes hos producenten eer autoriserede værksteder. 5.4 TILSLUTNING AF VANDFORSYNING Denne maskine må udeukkende forsynes med kodt drikkevand. Vandtrykket ska være meem 0,1 og 0,6 MPa. Tisutningen ti vandedningsnettet ska udføres som anvist af producenten og udeukkende af fagigt kvaificeret personae. Meem vandedningsnettet og edningen ti vandforsyning på maskinen ska der være instaeret en vandhane, såedes at det er muigt at ukke for vandet, såfremt det måtte være nødvendigt. I tifæde af at vandet er særigt hårdt, bør der tisættes et vandbødningsmidde. Såfremt vandet indehoder afejringer (for eksempe sand osv.), kan disse fjernes ved instaation af et mekanisk vandfiter, der jævnigt ska kontroeres og rengøres. Disse instaationer ska være i overensstemmese med gædende nationae reger på dette område. Luk adrig vandhanen, hvis maskinen er tændt. 5.4.a PÅFYLDNING (figur 5) Indsæt pakningerne (13) i de to gevindskårne ringe i edningen ti vandforsyning (11), der everes sammen med maskinen. Fastspænd ringene uden at spænde for kraftigt, såedes at risikoen for at skabe sprækker i kobingerne undgås. Fastspænd den ene gevindskårne ring ved eektroventiens udgang i den bageste de af maskinen. Den anden ring ska skrues på vandhanen (10), der også er forsynet med gevind. 5.4.b TØMNING (figur 5) Ledningen ti vandaføb (14 figur 5) ska tisuttes bag på maskinen og man ska kontroere at: Ledningen er af den bøjeige type. Den indre diameter er på 22 mm. Der ikke er bøjninger på edningen ti vandaføb. Vandedningen har et fad på 15%. Det vi være praktisk såfremt aføbet foregår direkte ti en åben vandås. 6 IGANGSÆTNING 6.1 RENGØRING AF INDRE MASKINDELE Der er aerede fra fabrikkens side foretaget en io Úe rengøring af maskinen. Det foresås imidertid aigeve at foretage en yderigere afvaskning af de indre maskindee, før maskinen tages i brug, men naturigvis først, efter at man har sikret sig, at strømkabet ikke er tisuttet. Ti rengøring benyttes et amindeigt opvaskemidde eer en opøsning of vand og eddike; herefter foretages en afskydning med rigeigt med vand. Isfagerne der fremsties i de første par produktionskredsøb bør eimineres. Det frarådes at benytte vaskemider og skurepuver, der eventuet kan beskadige overfadebehandingen. (For yderigere opysninger vedrørende rengøring af de indre maskindee henvises ti punkt 9.3 i nærværende vejedning). 6.2 START (figur 6) Efter at maskinen ti automatisk fremstiing of granuerede isfager er bevet korrekt tisuttet strømforsyningen, vandtiførsen og vandaføbet ska man sætte maskinen i gang på føgende måde: a) Åben vandhanen (10 figur 4). b) Tisut strømmen ved hjæp af hovedafbryderen. Med hensyn ti maskiner, som konstant er tisuttet strømforsyningen, tisuttes strømmen ved hjæp af den eksterne afbryder på maskinen. Start ved at trykke på afbryderen (15 figur 6), der tændes (hvis instaeret). 7 DE VIGTIGSTE ÅRSAGER TIL FEJL I tifæde af mangende fremstiing af isterninger anbefaes det at kontroere føgende, inden der rettes henvendese ti det autoriserede servicecenter: Kontroér, at den instaerede vandhane (10 figur 4) står åben. Kontroér, at der ikke manger strømforsyning, stikket er korrekt sat ind og afbryderen (9 figur 4) er i positionen TÆNDT. Endvidere er yset i knappen (15) tændt. Desuden: I tifæde af for megen støj, ska man kontroere, at maskinen ikke er i direkte kontakt med møber eer metapader som kan fremkade støj og vibrationer. Såfremt der findes spor af vandudsip, ska man undersøge om aføbet fra behoderen eventuet er tistoppet, om edningerne ti vandforsyning og vandaføb er korrekt tisuttede og om disse eventuet er bøjede eer beskadigede. Kontroér, at vand- og ufttemperaturen ikke overskrider værdierne, som er fastsat i forbindese med instaation. Kontroér, at fiteret for vandforsyning ikke er tistoppet. Efter at have foretaget ovennævnte kontro og såfremt fejen ikke er eimineret, er det kogest at afbryde for strømmen ved at sukke hovedafbryderen, trække stikket ud af kontakten, ukke for hanen ti vandforsyningen og sætte sig i forbindese med det nærmeste autoriserede servicecenter. For så hurtigt som muigt at få en effektiv assistance er det nødvendigt i forbindese med opkadet at opgive mode, matrikenummer eer konstruktionsnummer, som man kan finde på matrikepaden (figur 1) på maskinen og på forsiden af nærværende vejedning. 8 FUNKTION Maskinen er forsynet med en sonde (16 figur 7) i behoderen ti isterninger. Når ismængden når op ti sonden, sørger en termostat for automatisk stop af fremstiingen. Når isen fjernes fra behoderen, sørger termostaten automatisk for, at fremstiingen sætter i gang igen, 8 9

6 og everer herefter en ny adning is. 9 VEDLIGEHOLDELSE 9.1 RENGØRING AF FILTER PÅ ELEKTROVENTIL Fiteret (17 figur 8), der er anbragt på eektroventien ved vandindtaget ska rengøres mindst hver anden måned under hensyntagen ti føgende: Strømforsyningen afbrydes ved at trykke på hovedafbryderen (9 figur 4), og stikket tages ud af kontakten. Der afbrydes for vandforsyningen ved at ukke for vandhanen (10 figur 4). Ringen med skruegevind (11a figur 8) på edningen ti vandforsyning, der er tisuttet eektroventien bag på maskinen, skrues af. Ved hjæp af en spidstang fjernes fiteret (17 figur 8) fra dets pads uden at komme ti at beskadige tisutningen for vandedningen. Eventuee afejringer fjernes ved at hode fiteret under rindende vand. Når rengøringen er afsuttet, sættes fiteret og vandedningen på pads igen efter samme fremgangsmåde som aerede beskrevet i indedningen ti denne vejedning. Først når dette er overstået, kan man igen tisutte strøm og vandforsyning. 9.2 MODEL MED LUFTKONDENSATION Hvad angår modeen med uftkondensation, er det meget vigtigt at hode kondensatoren med tihørende vinger rene. Kondensatoren med tihørende vinger ska rengøres mindst hver anden måned af et autoriseret serviceværksted, der kan indsætte denne opgave i et fast vedigehodesesprogram. 9.3 RENGØRING OG STERILISERING AF BEHOLDER TIL ISTERNINGER (figur 9) Man får på denne måde adgang ti behoderen der opsamer isen (se figur 9) Eventuee snavs på bunden of behoderen ti opsaming of is fjernes med en svamp. Ti rengøring kan anvendes et amindeig vaskemidde ti opvask eer en opøsning af vand og eddike. Eventuee afejringer fjernes med en bød pastikbørste og en svamp. Det frarådes at anvende vaskemider og skurepuver, som eventuet kan beskadige overfadebehandingen. For at opnå en steriisering ska de ovennævnte rengøringsoperationer gentages, og med benyttese af en opøsning beregnet ti dette formå som for eksempe en af de typer opøsninger, der benyttes ti rensning at suttefasker. Når rengøring og/eer steriisenngsarbejdet er overstået, ska der foretages en omhyggeig skydning med rigeigt med kodt vand igesom isen der produceres de første minutter herefter ska destrueres. En fudstændig steriisering kan imidertid udeukkende foretages af autoriserede serviceværksteder og bør udføres med intervaer som afhænger af vandets kvaitet samt hver gang maskinen ikke har været anvendt i en periode. Vi tiråder, at De indgår en kontrakt om periodisk vedigehodese med den everandør, der har sogt denne maskine ti Dem, som omfatter føgende: Rengøring af kondensator. Rengøring af fiteret i eektroventien for vandindtaget. Rengøring af behoderen ti isterninger. Kontro af niveauet af gas ti nedkøing. Kontro af hee fremstiingskredsøbet. Steriisering af maskinen ti automatisk fremstiing af isterninger. 10 NÅR MASKINEN IKKE BENYTTES Når man står over for en periode, hvor maskinen ikke benyttes, ska man: afbryde for strømmen ved hovedafbryderen og trække stikket ud af stikkontakten. afbryde for vandforsyningen ved at ukke for vandhanen. foretage de samme procedurer som i forbindese med periodisk vedigehodese. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuee Ae rengøringsopgaver ska udføres, efter unøjagtigheder i denne vejedning vedrørende at der først er afbrudt for strøm- og instaation, brug og vedigehodese som måtte vandforsyning, såedes som det er beskrevet skydes tryk- eer skrivefej. Producenten påkader tidigere. sig retten ti at foretage ændringer ved maskinen, som han måtte finde nødvendige eer nyttige, også Lågen (18), der er anbragt på forsiden af maskinen, i brugerens interesse, dog uden at det ændrer ved åbnes. maskinens væsentigste funktioner og sikkerhed

7 I 230 B C H I B C H 100 B C H /4" ø NOTES: I = ELECTRICAL CONNECTION DIMENSIONS = mm B C H 3/4" ø NOTES: I = ELECTRICAL CONNECTION DIMENSIONS = mm /4" ø /4" ø

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

MODULOPBYGGEDE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER MED LODRET FORDAMPER

MODULOPBYGGEDE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER MED LODRET FORDAMPER MODULOPBYGGEDE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER MED LODRET FORDAMPER ANVISNINGER OG ADVARSLER 24481 ed. 11-2007 Hel eller delvis kopiering eller genoptryk af denne vejledning er forbudt.

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning S/N10162002... Ethjusvibrationstrome Kataog-nr. 008 110 69 02/2006 Forord F orord BOMAG - maskinerne er resutatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning Origina betjeningsvejedning BW 80 AD-2/BW 90 AD-2/BW 100 ADM-2 BW 90 AC-2 S/N 101.460 42... > / S/N 101 460 52... > / S/N 101 460 62... > S/N 101.460 72... > Tandem-vibrationstrome

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep pus aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Soen er en unik energikide Ideer ti inteigent boigkomfort

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

-SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING

-SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING -SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING Indhold 1. Sikkerhed og betjeningsvejldeninger 2 2. Installation og opsætning 8 Det anbefales at læse alle de vejledninger, der er indeholdt

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MARTS 2014 Denne edningsprotoko

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Svanemærkning af Engangsartikler til fødevarer

Svanemærkning af Engangsartikler til fødevarer Svanemærkning af Engangsartiker ti fødevarer Version 1.0 21. marts 2012 31. marts 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er en Svanemærket engangsartike ti fødevarer? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Brugsanvisning Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere