Å r s r a p p o r t f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006

2 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger til det kommende år 1.5. Oversigt over hovedkonti 2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål 2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål 2.3. Afrapportering på klare mål 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis 3.2. Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) 3.3. Balance 3.4. Omregningstabel 3.5. Bevillingsregnskab 3.6. Bevillingsafregning 3.7. Yderligere obligatoriske noter 4. Påtegning 5. Bilag: 5.1. Anvendt regnskabspraksis for Kunstakademiets Billedkunstskoler 5.2. Obligatoriske noter

3 -3-1. Beretning 1.1 Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler Mission I henhold til lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger- medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Kunstakademiets Billedkunstskoler, der er Danmarks eneste højere uddannelses- og forskningsinstitution på det billedkunstneriske område, skal sikre grundlaget og vækstbetingelserne for den danske kunsts høje niveau og fortsatte udvikling ved at udvikle de studerendes kunstneriske talent og deres evne til at dygtiggøre sig inden for de kunstneriske områder og de dertil knyttede tekniske discipliner, at skabe kunstværker af høj kvalitet, formidle ny viden om billedkunst og kunstteori samt drive forskning på et internationalt videnskabeligt niveau og ved at uddybe kunstforståelsen og højne det kunstneriske niveau både inden- og udenfor institutionen Vision Kunstakademiets Billedkunstskoler vil i de kommende år synliggøre og styrke sin status som en central og væsentlig institution i det danske og det udenlandske kunst- og forskningsmiljø. Billedkunstskolerne vil medvirke til, at samtidskunsten får en central placering, en høj kvalitet og bedre vækstbetingelser og bidrage til at hele kunstlivet og andre befolkningsgrupper kan få udvidet deres indsigt i og oplevelse af kunst og kultur Hovedopgaver Uddannelse af billedkunstnere er hovedopgaven for Kunstakademiets Billedkunstskoler. Kunstskabelse og kunstproduktion er det faste fundament for alle de undervisningsaktiviteter af kunstnerisk, teoretisk og teknisk karakter, der bliver arbejdet med på Billedkunstskolerne. Derfor har kunstproduktionen, der præsenteres i udstillinger og kan ses i det offentlige rum, en central plads. Men på Billedkunstskolerne drives der også forskellige typer forskning. Det drejer sig om universitær forskning, formidling på videnskabeligt grundlag og kunstnerisk udviklingsarbejde. Billedkunstskolerne lægger meget vægt på, at undervisning, kunstnerisk virksomhed og forskning er indskrevet i et netværk af internationale forbindelser og forskellige former for samarbejde.

4 Årets finansielle resultater Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal Omkostningsbaseret resultat Regnskab 2005 Mio. kr. Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 3,0 Ordinære driftsomkostninger 44,5 Heraf personaleomkostninger 22,6 Andre driftsposter, netto -0,3 Finansielle poster, netto 0,0 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) 0,0-41,3 Udgiftsbaseret resultat Driftsbevilling Anlægsbevilling Mio. kr. Indtægter (regnskab) 3,2 0,0 Udgifter (regnskab) 38,4 2,4 Årets udgiftsbaserede resultat, brutto -35,1 Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB 34,4 Indtægtsbevilling, inkl. TB 0,0 Udgiftsbevilling, inkl. TB 2,7 Årets resultat (inkl. bevillinger) -0,7 0,0 Til videreførsel 1,6 2,3 Balance Mio. kr. Status pr Anlægsaktiver i alt 93,0 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,1 Heraf materielle anlægsaktiver 92,9 Omsætningsaktiver i alt 2,0 Aktiver i alt 95,0 Egenkapital 89,0 Hensatte forpligtigelser 1,8 Langfristet gæld i alt 0,0 Kortfristet gæld i alt 4,2 Passiver i alt 95,0 Årets udgiftsbaserede resultat for driftsbevillingen - et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. vurderes som tilfredsstillende. Der er i 2005 forbrugt af opsparingen til særlige indsatsområder i forbindelse med opfyldelsen af resultatkontrakten.

5 -5- Det akkumulerede videreførselsbeløb på 1,6 mio. kr. er for en stor dels vedkommende bundet i reserveret bevilling til fratrædelsesgodtgørelser (0,8 mio. kr.) og planlagte IT-investeringer (0,2 mio. kr.) Årets faglige resultater Billedkunstskolernes aktivitetsniveau har generelt været højt i 2005 og set i forhold til de mål der er sat og hvoraf de fleste er opfyldt, vurderes det faglige resultat som tilfredsstillende. Ekstern finansiering har, som det fremgår nedenfor, også i 2005 været en forudsætning for mange af de opnåede resultater. Billedkunstskolerne har indgået en resultatkontrakt for perioden i tillæg til det tillæg for perioden , der supplerede resultatkontrakten med flerårsaftalens målsætninger. I hele perioden har målopfyldelsen været tilfredsstillende. Opfyldelsen af de forskellige mål har medvirket til at styrke Billedkunstskolernes uddannelse, ikke mindst gennem tilførelsen af kunstnerisk ekspertise fra udlandet blandt andet gennem Master Classes, opgradering af de studerendes it-kompetencer, udvidelse af studerendes internationale erfaringer og sikring af færdiguddannedes tekniske kompetenceudvikling. Dertil kommer at en række tværgående arrangementer af såvel kunsterisk som teoretisk tilsnit i høj grad har bidraget til at øge dialogen, ikke blot mellem studerende og undervisere på tværs af afdelinger og professorskoler, men også mellem Billedkunstskolerne og andre højere uddannelsesinstitutioner, også internationalt såvel indenfor som udenfor Europa. I efteråret 2005 blev det store filosofiske og kunstteoretiske værk Tusind Plateauer, forfattet af Gilles Deleuze og Félix Guattari, udgivet i dansk oversættelse på Billedkunstskolernes forlag. Som optakt til udgivelsen gennemførtes et seminar, der introducerede til bogen og dens relevans for en kunstnerisk produktion over ti foredrag. Seminaret trak et gennemsnitligt deltagerantal på ca. 70 studerende og forskere fra både Billedkunstskolerne og andre uddannelses- og forskningsinstitutioner. I november afvikledes endelig en omfattende international konference The living thought of Gilles Deleuze på initiativ fra Kunstakademiets Billedkunstskoler, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS. Konferencen forløb over tre dage, de første to dage i Charlottenborgs Festsal og andre af Billedkunstskolernes auditorier; der var ca. 350 besøgende og i alt 35 inviterede talere. Såvel oversættelsen som seminaret var i høj grad muliggjort ved ekstern finansiering. Senere i november måned husede Billedkunstskolerne en del af en anden international konference med titlen Contemporary Painting in Context under The Novo Nordisk Art History Project. Konferencen tog sigte på en diskussion af nye tendenser i maleriet og i forskningen omkring maleriske udtryksformer i samtiden og var møntet dels på et Skandinavisk kunsthistorisk forskningsmiljø, dels på studerende fra universitet og Billedkunstskolerne. Konferencen forløb over to dage med ni gæstetalere og trak ca. 150 gæster, hvoraf en betydelig del var studerende fra Billedkunstskolerne.

6 -6- Alt i alt har disse aktiviteter bidraget til den fortsatte synliggørelse af Billedkunstskolerne, både nationalt og internationalt, hvilket har været et vigtigt kontraktmål siden Der har desuden været tale om aktiviteter som har tilført afgørende ny viden til skolerne, viden som allerede er i gang med at blive omsat til forskellige former for pædagogisk og kunstnerisk praksis, både i undervisningen og i de ansattes forskning. Samlet set har udgivelsen af en række både større og mindre publikationer i 2005 bidraget til Billedkunstskolernes synliggørelse, men frem for alt tilvejebragt yderst værdifuldt tekstmateriale der kan indgå i undervisningen af de studerende og medvirke til aktualiseringen og højnelsen af den kunstfaglige diskussion på institutionen. Også på dette område er ekstern finansiering en forudsætning for fastholdelse af det høje aktivitetsniveau. I 2005 har der været flere eksempler på hvor frugtbart og perspektivrigt det kan være, når Kunstakademiets skoler eller laboratorier arbejder sammen med to andre institutioner. F.eks. har Per Bak Jensen, der leder Laboratoriet for Fotografi, sammen med kunsthistorikeren, lektor Rune Gade fra Københavns Universitet, ledet et stedsspecifikt projekt med deltagere fra alle Kunstakademiets skoler og med studerende fra Københavns Universitet (KU). Projektet fik titlen Krydsfelt og Kreativitet. Lederen af Esbjerg Kunstmuseum var den tredje samarbejdspartner. Projektet blev udstillet på Esbjerg Kunstmuseum. De studerende fra Kunstakademiet og fra KU arbejdede tæt sammen og fortolkede steder og motiver, der var typiske for Esbjerg. Udstillingen bliver dokumenteret gennem en katalog. Forberedelsen af de studerendes professionelle virke som kunstnere har blandt andet ført til udviklingen af nye kursusformer. I den forbindelse skal nævnes, at der på Grunduddannelsen med succes i 2005 har været gennemført enkelte kurser i pressekontakt og præsentation. Kurser af denne type vil i fremtiden få høj prioritet har været det første år hvor en gruppe studerende har afsluttet det nye tre-årige MFAforløb på normaluddannelsen (Master of Fine Arts). Gruppen af MFA-dimmitender holdt deres afgangsudstilling, kaldet EXIT, på Gl. Strand i maj-juni måned. Der er for tidligt at vurdere effekterne af indførelsen af en MFA. EXIT-udstillingen blev positivt anmeldt af pressen og var et velbesøgt arrangement. Den årlige udstilling af afgangsstuderendes produktion vurderes fortsat at være det vigtigste udstillingsvindue for studerende over for en bredere offentlig. De studerendes IT-kompetencer er også i 2005 søgt opgraderet. I 2005 er der investeret i pilotprojekt for trådløs internetopkobling for de studerende. Modellen forventes udvidet så den dækker hele Billedkunstskolerne i 2006.

7 -7- Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Tabel 3.a Antal ansøgere Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere Færdiguddannede kandidater Som det kan ses i tabel 3.a har der kun været mindre variationer i antallet af ansøgere og optagne i perioden Antallet af færdiguddannede kandidater har derimod varieret. Det lavere antal færdiguddannede kandidater i 2002 skyldes barselorlov og frafald, mens faldet i 2004 primært skyldes orlov og enkelte forlængelser. Antallet af færdiguddannede kandidater i 2006 forventes at blive 35. Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid Tabel 3.b Finansårsstuderende Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid heraf konverteret til efter- og videreuddannelse heraf udenlandske studerende fra ikke-eu lande Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten Afvigelse Som det ses i tabel 3.b., er der i 2005 en overopfyldelse af de forudsætninger for aktive studerende, der blev gjort i resultatkontrakten, hvilket hovedsagligt skyldes at der kan konstateres et mindre frafald end forventet. Efteruddannelsesaktiviteter Tabel 3.c Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte 100% 100% 78% 100% Deltagere Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser) Antal kursister

8 -8- Antal gennemførte kursustimer (totaltimer) Antal årskursister 0,95 1,51 1,07 1,20 Tabel 3.c redegør for Billedkunstskolernes efteruddannelsesaktiviteter. Antallet af udbudte kurser og antal årskursister ses at variere lidt. Billedkunstskolerne er tilfreds med det niveau, der blev holdt i 2005, hvilket også er en overopfyldelse af mål fra resultatkontrakt, se afsnit Forventninger til det kommende år De største udfordringer for Billedkunstskolerne inden for de kommende år vil bestå i udviklingen af en uddannelse der modsvarer de krav der i dag stilles til et virke som professionel kunstner, ligesom det vil bestå i en klarere og mere målrettet profilering af indsatsen inden for uddannelse og forskning. De studerende skal først og fremmest fortsat gives optimale betingelser for udvikling af billedkunstnerisk talent, men dette må i de kommende år ske med bevidstheden om at en lang række af mere praktiske kompetencer skrivefærdighed, udtryksevne, viden om regnskab, samarbejdsevne osv. er helt nødvendige redskaber til etablering af en karriere som selvstændig kunstner. Dertil kommer at en generel boglig viden, navnlig inden for kunsthistorie og teori, men inden for beslægtede områder, virker befordrende for en kunstnerisk karriere, ikke mindst i en globaliseret kunstverden. De kommende år vil indebære en generel opprioritering af undervisningen og vejledningen på Billedkunstskolerne, både med hensyn til den praktisk-kunstneriske og den historisk-teoretiske undervisning. Der vil ligeledes blive lagt øget vægt på at forberede de studerende på den professionelle arbejdssituation som selvstændig erhvervsdrivende: jura, virksomhedsdrift, momsregnskab, pressekontakt, fundraising mm. vil blive centrale elementer i en række kommende kurser for studerende på forskellige niveauer af uddannelsesforløbet. Der vil i særlig grad blive rettet fokus på det 3. studieår, som med uddannelsens nuværende opbygning rummer gode muligheder for undervisningsaktiviteter som går på tværs af skolerne og som inddrager en mangfoldighed af både interne og eksterne lærerkræfter. Den individuelle vejledning af studerende skal fortsat stå centralt og vil også i de kommende år skulle konceptudvikles for at sikre den højest mulige kvalitet. Der vil blive arbejdet henimod, at studievejledningen i fremtiden også kommer til at indeholde erhvervsvejledning. I den forbindelse vil stiftelsen af en alumneforening hvor tidligere ansatte og dimmitender fra Billedkunstskolernes kan fungere som en art erhverspanel for studerende, medvirke i faglige arrangementer samt yde hjælp og rådgivning. Det forventes at der i de kommende år vil blive lagt vægt på udviklingen af det nordiske netværk af samarbejdspartnere, blandt andet gennem en eller flere fælles MFA-grader (f.eks. i lydkunst). Desuden vil listen over europæiske samarbejdspartnere blive kritisk gennemgået mhp. etablering af samarbejdsrelationer til en række hovedstadsakademier og kunstuniversiteter inden for EU,

9 -9- der i størrelse samt kvalitets- og ambitionsniveau svarer til Billedkunstskolernes. Det er en kendsgerning at studerende inden for kunstnerisk uddannelse får stort udbytte af studieophold i udlandet. Derfor vil der også i den nærmeste fremtid blive lagt vægt på vejledningen af studerende i udlandsophold, ansøgningsmuligheder og eksisterende udvekslingsaftaler. Undervisningen på Billedkunstskolerne må forventes i de kommende år i højere grad at invitere til samarbejde, dels mellem studerende indbyrdes, dels mellem de ansatte på tværs af afdelinger og skoler. Det er afgørende at kunstnerne allerede i studietiden får erfaringer med samarbejde henover faggrænser, og derfor vil der i udviklingen af disse kompetencer hos de studerende også indgå et stigende antal undervisningsprojekter i samarbejde med andre institutioner, f.eks. Københavns Universitet, Copenhagen Business School, arkitektskolerne, designskolerne og musikkonservatorierne. Publikationsaktiviteten vil fortsat være høj. Der er imidlertid behov for en skarpere profil på dette område og derfor vil publikationerne fremover blive udgivet inden for rammer af en mere organiseret forlagsvirksomhed Billedkunstskolernes forlag som med en arbejdende redaktion vil være i stand til at lægge en tydeligere linie, foretage mere systematisk fundraising og bringe bedre information til pressen og den øvrige omverden om udgivelserne. Der vil desuden sandsynligvis blive taget initiativ til stiftelsen af et tidsskrift om billedkunst på højt fagligt niveau, et tidsskrift der dog samtidig bør fungere som et organ for præsentation af det bedste inden for dansk kunst. Dette er et tidskrævende arbejde og vil derfor komme til at ligge et stykke ud i fremtiden. Samlingen af udgivelserne under et forlag med en redaktionel profil vil have første prioritet i de første år. Billedkunstskolerne forventer at kunne opfylde de aftalte resultatmål for Eneste undtagelse er en udstilling af dansk kunst i Dhaka, Bangladesh. Udstillingen var planlagt til 2006, men kraftige oversvømmelser og en reduceret finansiering fra den danske ambassade i Dhaka har ført til at udstillingsprojektet, efter aftale med Kulturministeriet, er blevet erstattet af et udstillingsprojekt i Houhot i Det Indre Mongoli. Udstillingen i Houhot blev gennemført i Oversigt over hovedkonti Årsrapporten aflægges for følgende hoved- og underkonti: Kontonummer Hovedkontonavn Kunstakademiets Billedkunstskoler Charlottenborg, rottebekæmpelse (anlægsbev.) Istandsættelse af Kuppelsalen (anlægsbev.) Istandsættelse af Barokloft (anlægsbev.) Udbedring af svampeskade (anlægsbev.) Istandsættelse af Charlottenborg (anlægsbev.) Renovering af Billedhuggerhaven (anlægsbev.)

10 Centralanlæg for svejsegasser (anlægsbev.)

11 Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål Tabel 4: Oversigt over målopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatkrav i 2004 Resultat % Omkostninger Undervisning Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Udvikling af nye kunstneriske Vejledning/indføring i digitaltvejledning udarbejdet 100 udtryksformer i spændingsfeltet fotografi mellem tradition og nybrud Udvikling af nye kunstneriske Uddannelsesforløb i 3Dteknologi i samarbejde med udtryksformer i spændingsfeltet mellem tradition og nybrudherfølge Kleinsmedie Uddannelsesforløbet er under forberedelse i samarbejde med Herfølge Kleinsmedie. Praktiske forhold har forsinket forløbet. 25 Udvikling af nye kunstneriske Studieforløb på tværs af udtryksformer i spændingsfeltet mellem tradition og nybrudrum skolerne om Digitalitet og Studieforløb gennemført 100 Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Internationalisering Antallet af semesterophold ved udenlandske akademier øges til gennemsnitlig 6 pr. semester I gennemsnit 10 studerende ude pr. semester 100 Der anvendes ca. 0,5 årsværk i arbejdet på at bringe udvekslingsophold i stand for studerende samt på at servicere gæstestuderende Internationalisering Antallet af semesterophold for I gennemsnit 10 gæstestuderende på Billedkunstskolerne øges til gen- semester studerende ude pr. nemsnitlig 12 pr. semester 83 Der anvendes ca. 0,5 årsværk i arbejdet på at bringe udvekslingsophold i stand for studerende samt på at servicere gæstestuderende

12 -12- Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Eksterne samarbejder Omfanget af eksternt samarbejde Antallet af samarbejdsprojekter 100 forøges med 10 pct. i perioden er steget fra 34 i 2002 til 56 i 2005, svarende til 65% Eksterne samarbejder Et undervisningsforløb gennemføres i 2005 i samarbejde med Institut for Kunstog Kulturvidenskab, Københavns Universitet og Esbjerg Kunstmuseum Undervisningsforløbet gennemført 100 Eksterne samarbejder Digitalt magasin på internettetmagasinet realiseret, med interaktive artikler og se etableres megasin.dk 100 Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Positiv synliggørelse Otte jubilæumsforelæsninger af nuværende og tidligere professorer, der behandler kunstnere og temaer, der har været centralt placeret i Kunstakademiets 250-årige historie Forelæsninger gennemført 100 Positiv synliggørelse Tre Masterclasses med mar- Der er gennemført kante udenlandske billed- Masterclasses kunstnere, herunder også offentlige forelæsninger Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Kultur og erhverv Workshop for de studerende samt værkstedsbesøg på Atelier for Internationale Glasudsmykninger Workshop og besøg gennemført 100 Kultur og erhverv Offentlig udsmykning i Udsmykningen er 100 boligkvarter Østerhøj færdiggjort

13 -13- Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Styrket efter- og videreuddannelse Billedkunstskolerne vil årligt 9 uger gennemført 100 Ca kr. samt gennemføre, hvad der svarer til mindst 8 uger efteruddannelseskurser 0,4 årsværk Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Beskæftigelsessituationen Januar 2005 indsendes en første årlig rapport om sammenhængen mellem uddannelsestilbuddet, beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesrapport for 2004 og 2005 er udarbejdet, og der er gennemført supple kr. i konsulentydelser. Interne timer ikke opgjort og arbejdsmarrende spørgeskemaun- kedets behov. Billedkunstskolerne dersøgelse følger beskæftigeldersøgelsesessituationen for skolens færdiguddannede Forskning Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Styrket kunstproduktion og Forskningsaktiviteterne øges Antallet af forskningsaktiviteter 100 forskning med 10% i perioden er steget fra 155 i 2002 til 196 aktiviteter i 2005, svarende til 26% Styrket kunstproduktion og forskning Tre publikationer om de nye tendenser og teorier i billedkunsten færdiggøres i Alle tre publikationer forventes færdiggjort i Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Udvikling af nye kunstneriske udtryksformer i spændingsfeltet mellem tradition og nybrud For Billedkunstskolerne gælder det, at der løbende skal skabes rammer for de kunstneriske nybrud der følger af den teknologiske udvikling. Kun på den måde sikres kunstens aktualitet. Billedkunstskolerne har derfor opsat en række resultatmål inden for dette indsatsområde, men desværre er et enkelt af disse blevet forsinket. Det drejer sig om et uddannelsesprojekt med Herfølge Kleinsmedie i 3D-teknologi, der i praksis skal vise de studerende hvordan opbygning af skulpturer på computer i 3D-teknologi kan overføres og virkeliggøres i fuld størrelse.

14 -14- Der har i 2005 været afholdt 2 kurser i 3D-teknologi samt været besøg på Herfølge Kleinsmedie som forberedelse til forløbet. Uddannelsesforløbet er fortsat af stor betydning idet det højner kvaliteten i tilegnelsen af de tekniske forudsætninger for kunstproduktionen, samt åbner nye muligheder for udfoldelse af den kunstneriske praksis. Uddannelsesforløbet vil blive gennemført i Beskæftigelsesrapport Beskæftigelsesrapporten 2005 bygger på data fra såvel Danmarks Statistik som resultater indhentet ved spørgeskemaundersøgelse gennemført i december Det er Billedkunstskolernes vurdering at beskæftigelsesgrad på 64% for nye kandidater er tilfredsstillende, og det giver et positivt billede af beskæftigelsessituationen. Det er dog kun godt 20% af samtlige kandidater (svarende til 1/3 af de beskæftigede kandidater), der har sin primære indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed. At 20% af samtlige kandidater har primær indtægt som selvstændig er dog den klart højeste andel blandt Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Det også glædeligt, at 2/3 af de beskæftigede kandidater gennem uddannelsen har tilegnet sig kompetencer, der kan finde anvendelse på arbejdsmarkedet som lønmodtager. Spørgeskemaundersøgelsen fra december 2005 medvirker til at afdække, hvilke kompetencer kandidaterne gør brug af og der er ligeledes tilbagemelding på, hvilke kompetencer der i mindre grad er opbygget, men i høj grad efterspørges på arbejdsmarkedet. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kandidaterne i høj grad savner konkret forberedelse til et virke som selvstændig billedkunstner. Det gælder praktiske forhold som virksomheds- og momsregler, præsentationsteknik og -strategi samt markedsføring i forhold til kunstmarkedet. Billedkunstskolerne vil i 2006 iværksætte uddannelsestilbud der bedre ruster den studerende til en karriere som selvstændig billedkunstner. Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen, at der på en række punkter ikke er overensstemmelse mellem tillærte og efterspurgte kvalifikationer. Det gælder fx evnen til at formidle på professionelt niveau, evnen til at præsentere undervisningsforløb samt evnen til at samarbejde tværfagligt. Disse kvalifikationer efterspørges i højere grad og er kun i mindre grad tillært gennem uddannelsen. Dette er kvalifikationer som i høj grad også er anvendelige som lønmodtager, og en forbedring på disse områder vil kunne påvirke beskæftigelsen positivt. I forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen vil der i 2006 blive gjort yderligere forsøg på i samarbejde med erhvervslivet at udvikle utraditionelle beskæftigelsesmuligheder, hvor billedkunstneres kunstneriske potentiale efterspørges og er særegent. På sigt vil dette arbejde også gøre nuværende studerende mere bevidste om egne kompetencer, der kan anvendes såvel som selvstændig billedkunstner som andre steder på arbejdsmarkedet.

15 -15- Det er endelig værd at bemærke, at en primær beskæftigelse som lønmodtager udmærket kan kombineres med en aktiv kunstnerisk karriere. Således fremgår det af spørgeskemaundersøgelsen, at 99% af kandidaterne har haft indtægter fra deres kunstneriske virksomhed Afrapportering på klare mål Tabel 4.b: Afrapportering på klare mål Opgave Mål Moderniseret Information hjemmeside Kriterier for tilfredsstillende: >75% på vej: 50-75% utilfredsstillende: <49% Resultat Bedømmelse tilfredsstillende: Hjemmeside Hjemmeside er etableret På vej etableret Brugerundersøgelse gennemført i 05. Information til udenlandske studerende forbedret Hjemmeside etableret Hjemmeside ikke etableret tilfredsstillende: Service overfor Information på Information på hjemmeside 15. Information på hjem- Tilfredsstillende ansøgere hjemmeside og februar. Besked til ansøgere senest 3 meside og besked skriftlig besked uger efter optagelse rettidigt ud til alle til alle senest 3 på vej: Information på hjemmeside uger efter opta- utilfredsstillende: Hverken infor- gelse mation til tiden eller besked til tiden. Formidling Præsentation af tilfredsstillende: Alle nye publika- præsenteret præsenteret Alle nye publikationer Tilfredsstillende nye publikationertioner på vej: 75% af nye publikationer præsenteret utilfredsstillende: Under 75% af nye publikationer præsenteret Som det ses af tabel 4.b er hovedparten af Billedkunstskolernes klare mål opfyldt tilfredsstillende i En ny hjemmeside blev lanceret midt på året, men der er endnu ikke gennemført brugerundersøgelser, hvilket delvist hænger sammen med, at dele af hjemmesidens funktionalitet fortsat er under udvikling.

16 Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2005 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. For nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis se desuden bilag Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatopgørelse Regnskab Budget Mio. kr Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser 1,8 1,6 Tilskud til egen drift 1,1 0,3 Øvrige driftsindtægter 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,3 Ordinære driftsindtægter i alt 3,0 2,2 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger 0,0 0,0 Husleje 0,9 0,9 Andre forbrugsomkostninger 10,1 9,8 Forbrugsomkostninger i alt 11,0 10,7 Personaleomkostninger Lønninger 20,5 19,3 Pension 2,4 2,3 Lønrefusion -0,7-0,3 Andre personaleomkostninger 0,4 0,0 Personaleomkostninger i alt 22,6 21,3 Andre ordinære driftsomkostninger 4,7 4,4 Af- og nedskrivninger 6,3 1,6 Ordinære driftsomkostninger i alt 44,5 38,0 Resultat af ordinær drift -41,6-35,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,3 0,0 Andre driftsomkostninger 0,0 0,5 Resultat før finansielle poster -41,3-36,3

17 -17- Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,0 2,5 Resultat før ekstraordinære poster -41,3-38,8 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 29,7 Årets resultat -41,3-68,5 De ekstraordinære omkostninger i 2006 vedrører afhændelsen af to ejendomme, hvorfor årets resultat påvirkes tilsvarende. Der henvises i øvrigt til bilaget for obligatoriske noter der knytter sig til resultatopgørelsen.

18 Balance Tabel 6: Balance (mio. kr.) Aktiver Åbnings- Regnskab Passiver Åbnings- Regnskab balance 2005 balance 2005 Anlægsaktiver: Egenkapital i alt, note 4 93,7 89,0 Immaterielle anlægsaktiver, note 2 Hensættelser 1,6 1,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,1Langfristede gældsposter: Erhvervede koncenssioner, patenter m.v. 0,0 Prioritetsgæld 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0Anden langfristet gæld 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,1 Statsgæld 0,0 Materielle anlægsaktiver, note 3 Langfristet gæld i alt 0,0 0,0 Grunde, arealer og bygninger 97,4 91,8Kortfristede gældsposter: Infrastruktur 0,0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 2,5 1,9 Produktionsanlæg og maskiner 0,3 0,2Anden kortfristet gæld 0,9-0,9 Transportmateriel 0,0 Skyldige feriepenge 2,3 2,4 Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for fremmed 1,1 0,9regning 0,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 98,8 92,9 Kortfristet gæld i alt 5,7 4,2 Finansielle anlægsaktiver 0,0 Gæld i alt 5,7 4,2 Anlægsaktiver i alt 98,8 93,0 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 Tilgodehavender 2,2 1,7 Værdipapirer 0,0 0,0 Likvide beholdninger 0,1 0,3 Omsætningsaktiver i alt 2,2 2,0 Aktiver i alt 101,0 95,0Passiver i alt 101,0 95,0

19 Omregningstabel Tabel 7: Omregningstabel kr. Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Nedskrivninger - Ændringer i hensættelser Anskaffelser /- Lagerregulering + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse 30 +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt 114 overarbejde) +/- Periodiseringer - Tab på debitor +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver Årets nettoudgifter Bevillingsregnskab Tabel 8: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab) Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling, netto Resultat, netto Billedkunstskolernes nettoudgiftsbevilling udgjorde i regnskabsåret i alt 34,4 mio. kr., hertil kom driftsindtægter på 3,2 mio. kr. Med afholdte nettoudgifter i regnskabsåret på i alt 35,1 mio. kr. (bruttoudgifter = 38,4 mio. kr.) blev årets resultat et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget er et resultat af et merforbrug på øvrig drift på 1,9 mio. kr. og et mindreforbrug på løn på 1,2 mio. kr.

20 -20- Merforbruget er forventet ved det, at der i 2005 er blevet forbrugt af opsparingen for at understøtte særlige indsatsområder i Billedkunstskolernes resultatkontrakt; øget forskning og publicering og eksterne samarbejdsprojekter Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 9: Bevillingsafregning for kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Driftsbevilling/Statsvirksomhedsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt Anlægsbevilling Udgifter Indtægter I bevillingsafregningen for 2005 er indarbejdet et bortfald på 1,0 mio. kr. i henhold til Finansministeriets cirkulære om disponering af videreførsel fra 2005 til Tabel 10: Akkumuleret resultat 2005 Årets Ultimo Hovedkonto Ultimo 2002 Ultimo 2003 Ultimo 2004 resultat Det akkumulerede resultat for Billedkunstskolerne ultimo 2005 er 2,6 mio. kr. Af de 2,6 mio. kr. er 1,0 mio. kr. bortfaldet i forbindelse med bevillingsafregningen Af de resterende 1,6 mio. kr. er 0,8 mio. kr. reserveret fratrædelsesgodtgørelser og 0,2 mio. kr. reserveret planlagte ITinvesteringer. Ca. 0,3 er afsat til udgifter i forbindelse med ændret lokaleudnyttelse og det resterende beløb er afsat til diverse mindre øvrig driftsudgifter og investeringer i Yderligere obligatoriske noter

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r B i l l e d k u n s t s k o l e r n e April 2008 -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Åvang ApS. Årsrapport

Åvang ApS. Årsrapport Åvang ApS Lærkevænget 7 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 35 52 29 72) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 29/3-2016 Dirigent: Morten

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere