Å r s r a p p o r t f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006

2 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger til det kommende år 1.5. Oversigt over hovedkonti 2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål 2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål 2.3. Afrapportering på klare mål 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis 3.2. Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) 3.3. Balance 3.4. Omregningstabel 3.5. Bevillingsregnskab 3.6. Bevillingsafregning 3.7. Yderligere obligatoriske noter 4. Påtegning 5. Bilag: 5.1. Anvendt regnskabspraksis for Kunstakademiets Billedkunstskoler 5.2. Obligatoriske noter

3 -3-1. Beretning 1.1 Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler Mission I henhold til lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger- medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Kunstakademiets Billedkunstskoler, der er Danmarks eneste højere uddannelses- og forskningsinstitution på det billedkunstneriske område, skal sikre grundlaget og vækstbetingelserne for den danske kunsts høje niveau og fortsatte udvikling ved at udvikle de studerendes kunstneriske talent og deres evne til at dygtiggøre sig inden for de kunstneriske områder og de dertil knyttede tekniske discipliner, at skabe kunstværker af høj kvalitet, formidle ny viden om billedkunst og kunstteori samt drive forskning på et internationalt videnskabeligt niveau og ved at uddybe kunstforståelsen og højne det kunstneriske niveau både inden- og udenfor institutionen Vision Kunstakademiets Billedkunstskoler vil i de kommende år synliggøre og styrke sin status som en central og væsentlig institution i det danske og det udenlandske kunst- og forskningsmiljø. Billedkunstskolerne vil medvirke til, at samtidskunsten får en central placering, en høj kvalitet og bedre vækstbetingelser og bidrage til at hele kunstlivet og andre befolkningsgrupper kan få udvidet deres indsigt i og oplevelse af kunst og kultur Hovedopgaver Uddannelse af billedkunstnere er hovedopgaven for Kunstakademiets Billedkunstskoler. Kunstskabelse og kunstproduktion er det faste fundament for alle de undervisningsaktiviteter af kunstnerisk, teoretisk og teknisk karakter, der bliver arbejdet med på Billedkunstskolerne. Derfor har kunstproduktionen, der præsenteres i udstillinger og kan ses i det offentlige rum, en central plads. Men på Billedkunstskolerne drives der også forskellige typer forskning. Det drejer sig om universitær forskning, formidling på videnskabeligt grundlag og kunstnerisk udviklingsarbejde. Billedkunstskolerne lægger meget vægt på, at undervisning, kunstnerisk virksomhed og forskning er indskrevet i et netværk af internationale forbindelser og forskellige former for samarbejde.

4 Årets finansielle resultater Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal Omkostningsbaseret resultat Regnskab 2005 Mio. kr. Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 3,0 Ordinære driftsomkostninger 44,5 Heraf personaleomkostninger 22,6 Andre driftsposter, netto -0,3 Finansielle poster, netto 0,0 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) 0,0-41,3 Udgiftsbaseret resultat Driftsbevilling Anlægsbevilling Mio. kr. Indtægter (regnskab) 3,2 0,0 Udgifter (regnskab) 38,4 2,4 Årets udgiftsbaserede resultat, brutto -35,1 Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB 34,4 Indtægtsbevilling, inkl. TB 0,0 Udgiftsbevilling, inkl. TB 2,7 Årets resultat (inkl. bevillinger) -0,7 0,0 Til videreførsel 1,6 2,3 Balance Mio. kr. Status pr Anlægsaktiver i alt 93,0 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,1 Heraf materielle anlægsaktiver 92,9 Omsætningsaktiver i alt 2,0 Aktiver i alt 95,0 Egenkapital 89,0 Hensatte forpligtigelser 1,8 Langfristet gæld i alt 0,0 Kortfristet gæld i alt 4,2 Passiver i alt 95,0 Årets udgiftsbaserede resultat for driftsbevillingen - et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. vurderes som tilfredsstillende. Der er i 2005 forbrugt af opsparingen til særlige indsatsområder i forbindelse med opfyldelsen af resultatkontrakten.

5 -5- Det akkumulerede videreførselsbeløb på 1,6 mio. kr. er for en stor dels vedkommende bundet i reserveret bevilling til fratrædelsesgodtgørelser (0,8 mio. kr.) og planlagte IT-investeringer (0,2 mio. kr.) Årets faglige resultater Billedkunstskolernes aktivitetsniveau har generelt været højt i 2005 og set i forhold til de mål der er sat og hvoraf de fleste er opfyldt, vurderes det faglige resultat som tilfredsstillende. Ekstern finansiering har, som det fremgår nedenfor, også i 2005 været en forudsætning for mange af de opnåede resultater. Billedkunstskolerne har indgået en resultatkontrakt for perioden i tillæg til det tillæg for perioden , der supplerede resultatkontrakten med flerårsaftalens målsætninger. I hele perioden har målopfyldelsen været tilfredsstillende. Opfyldelsen af de forskellige mål har medvirket til at styrke Billedkunstskolernes uddannelse, ikke mindst gennem tilførelsen af kunstnerisk ekspertise fra udlandet blandt andet gennem Master Classes, opgradering af de studerendes it-kompetencer, udvidelse af studerendes internationale erfaringer og sikring af færdiguddannedes tekniske kompetenceudvikling. Dertil kommer at en række tværgående arrangementer af såvel kunsterisk som teoretisk tilsnit i høj grad har bidraget til at øge dialogen, ikke blot mellem studerende og undervisere på tværs af afdelinger og professorskoler, men også mellem Billedkunstskolerne og andre højere uddannelsesinstitutioner, også internationalt såvel indenfor som udenfor Europa. I efteråret 2005 blev det store filosofiske og kunstteoretiske værk Tusind Plateauer, forfattet af Gilles Deleuze og Félix Guattari, udgivet i dansk oversættelse på Billedkunstskolernes forlag. Som optakt til udgivelsen gennemførtes et seminar, der introducerede til bogen og dens relevans for en kunstnerisk produktion over ti foredrag. Seminaret trak et gennemsnitligt deltagerantal på ca. 70 studerende og forskere fra både Billedkunstskolerne og andre uddannelses- og forskningsinstitutioner. I november afvikledes endelig en omfattende international konference The living thought of Gilles Deleuze på initiativ fra Kunstakademiets Billedkunstskoler, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS. Konferencen forløb over tre dage, de første to dage i Charlottenborgs Festsal og andre af Billedkunstskolernes auditorier; der var ca. 350 besøgende og i alt 35 inviterede talere. Såvel oversættelsen som seminaret var i høj grad muliggjort ved ekstern finansiering. Senere i november måned husede Billedkunstskolerne en del af en anden international konference med titlen Contemporary Painting in Context under The Novo Nordisk Art History Project. Konferencen tog sigte på en diskussion af nye tendenser i maleriet og i forskningen omkring maleriske udtryksformer i samtiden og var møntet dels på et Skandinavisk kunsthistorisk forskningsmiljø, dels på studerende fra universitet og Billedkunstskolerne. Konferencen forløb over to dage med ni gæstetalere og trak ca. 150 gæster, hvoraf en betydelig del var studerende fra Billedkunstskolerne.

6 -6- Alt i alt har disse aktiviteter bidraget til den fortsatte synliggørelse af Billedkunstskolerne, både nationalt og internationalt, hvilket har været et vigtigt kontraktmål siden Der har desuden været tale om aktiviteter som har tilført afgørende ny viden til skolerne, viden som allerede er i gang med at blive omsat til forskellige former for pædagogisk og kunstnerisk praksis, både i undervisningen og i de ansattes forskning. Samlet set har udgivelsen af en række både større og mindre publikationer i 2005 bidraget til Billedkunstskolernes synliggørelse, men frem for alt tilvejebragt yderst værdifuldt tekstmateriale der kan indgå i undervisningen af de studerende og medvirke til aktualiseringen og højnelsen af den kunstfaglige diskussion på institutionen. Også på dette område er ekstern finansiering en forudsætning for fastholdelse af det høje aktivitetsniveau. I 2005 har der været flere eksempler på hvor frugtbart og perspektivrigt det kan være, når Kunstakademiets skoler eller laboratorier arbejder sammen med to andre institutioner. F.eks. har Per Bak Jensen, der leder Laboratoriet for Fotografi, sammen med kunsthistorikeren, lektor Rune Gade fra Københavns Universitet, ledet et stedsspecifikt projekt med deltagere fra alle Kunstakademiets skoler og med studerende fra Københavns Universitet (KU). Projektet fik titlen Krydsfelt og Kreativitet. Lederen af Esbjerg Kunstmuseum var den tredje samarbejdspartner. Projektet blev udstillet på Esbjerg Kunstmuseum. De studerende fra Kunstakademiet og fra KU arbejdede tæt sammen og fortolkede steder og motiver, der var typiske for Esbjerg. Udstillingen bliver dokumenteret gennem en katalog. Forberedelsen af de studerendes professionelle virke som kunstnere har blandt andet ført til udviklingen af nye kursusformer. I den forbindelse skal nævnes, at der på Grunduddannelsen med succes i 2005 har været gennemført enkelte kurser i pressekontakt og præsentation. Kurser af denne type vil i fremtiden få høj prioritet har været det første år hvor en gruppe studerende har afsluttet det nye tre-årige MFAforløb på normaluddannelsen (Master of Fine Arts). Gruppen af MFA-dimmitender holdt deres afgangsudstilling, kaldet EXIT, på Gl. Strand i maj-juni måned. Der er for tidligt at vurdere effekterne af indførelsen af en MFA. EXIT-udstillingen blev positivt anmeldt af pressen og var et velbesøgt arrangement. Den årlige udstilling af afgangsstuderendes produktion vurderes fortsat at være det vigtigste udstillingsvindue for studerende over for en bredere offentlig. De studerendes IT-kompetencer er også i 2005 søgt opgraderet. I 2005 er der investeret i pilotprojekt for trådløs internetopkobling for de studerende. Modellen forventes udvidet så den dækker hele Billedkunstskolerne i 2006.

7 -7- Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Tabel 3.a Antal ansøgere Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere Færdiguddannede kandidater Som det kan ses i tabel 3.a har der kun været mindre variationer i antallet af ansøgere og optagne i perioden Antallet af færdiguddannede kandidater har derimod varieret. Det lavere antal færdiguddannede kandidater i 2002 skyldes barselorlov og frafald, mens faldet i 2004 primært skyldes orlov og enkelte forlængelser. Antallet af færdiguddannede kandidater i 2006 forventes at blive 35. Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid Tabel 3.b Finansårsstuderende Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid heraf konverteret til efter- og videreuddannelse heraf udenlandske studerende fra ikke-eu lande Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten Afvigelse Som det ses i tabel 3.b., er der i 2005 en overopfyldelse af de forudsætninger for aktive studerende, der blev gjort i resultatkontrakten, hvilket hovedsagligt skyldes at der kan konstateres et mindre frafald end forventet. Efteruddannelsesaktiviteter Tabel 3.c Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte 100% 100% 78% 100% Deltagere Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser) Antal kursister

8 -8- Antal gennemførte kursustimer (totaltimer) Antal årskursister 0,95 1,51 1,07 1,20 Tabel 3.c redegør for Billedkunstskolernes efteruddannelsesaktiviteter. Antallet af udbudte kurser og antal årskursister ses at variere lidt. Billedkunstskolerne er tilfreds med det niveau, der blev holdt i 2005, hvilket også er en overopfyldelse af mål fra resultatkontrakt, se afsnit Forventninger til det kommende år De største udfordringer for Billedkunstskolerne inden for de kommende år vil bestå i udviklingen af en uddannelse der modsvarer de krav der i dag stilles til et virke som professionel kunstner, ligesom det vil bestå i en klarere og mere målrettet profilering af indsatsen inden for uddannelse og forskning. De studerende skal først og fremmest fortsat gives optimale betingelser for udvikling af billedkunstnerisk talent, men dette må i de kommende år ske med bevidstheden om at en lang række af mere praktiske kompetencer skrivefærdighed, udtryksevne, viden om regnskab, samarbejdsevne osv. er helt nødvendige redskaber til etablering af en karriere som selvstændig kunstner. Dertil kommer at en generel boglig viden, navnlig inden for kunsthistorie og teori, men inden for beslægtede områder, virker befordrende for en kunstnerisk karriere, ikke mindst i en globaliseret kunstverden. De kommende år vil indebære en generel opprioritering af undervisningen og vejledningen på Billedkunstskolerne, både med hensyn til den praktisk-kunstneriske og den historisk-teoretiske undervisning. Der vil ligeledes blive lagt øget vægt på at forberede de studerende på den professionelle arbejdssituation som selvstændig erhvervsdrivende: jura, virksomhedsdrift, momsregnskab, pressekontakt, fundraising mm. vil blive centrale elementer i en række kommende kurser for studerende på forskellige niveauer af uddannelsesforløbet. Der vil i særlig grad blive rettet fokus på det 3. studieår, som med uddannelsens nuværende opbygning rummer gode muligheder for undervisningsaktiviteter som går på tværs af skolerne og som inddrager en mangfoldighed af både interne og eksterne lærerkræfter. Den individuelle vejledning af studerende skal fortsat stå centralt og vil også i de kommende år skulle konceptudvikles for at sikre den højest mulige kvalitet. Der vil blive arbejdet henimod, at studievejledningen i fremtiden også kommer til at indeholde erhvervsvejledning. I den forbindelse vil stiftelsen af en alumneforening hvor tidligere ansatte og dimmitender fra Billedkunstskolernes kan fungere som en art erhverspanel for studerende, medvirke i faglige arrangementer samt yde hjælp og rådgivning. Det forventes at der i de kommende år vil blive lagt vægt på udviklingen af det nordiske netværk af samarbejdspartnere, blandt andet gennem en eller flere fælles MFA-grader (f.eks. i lydkunst). Desuden vil listen over europæiske samarbejdspartnere blive kritisk gennemgået mhp. etablering af samarbejdsrelationer til en række hovedstadsakademier og kunstuniversiteter inden for EU,

9 -9- der i størrelse samt kvalitets- og ambitionsniveau svarer til Billedkunstskolernes. Det er en kendsgerning at studerende inden for kunstnerisk uddannelse får stort udbytte af studieophold i udlandet. Derfor vil der også i den nærmeste fremtid blive lagt vægt på vejledningen af studerende i udlandsophold, ansøgningsmuligheder og eksisterende udvekslingsaftaler. Undervisningen på Billedkunstskolerne må forventes i de kommende år i højere grad at invitere til samarbejde, dels mellem studerende indbyrdes, dels mellem de ansatte på tværs af afdelinger og skoler. Det er afgørende at kunstnerne allerede i studietiden får erfaringer med samarbejde henover faggrænser, og derfor vil der i udviklingen af disse kompetencer hos de studerende også indgå et stigende antal undervisningsprojekter i samarbejde med andre institutioner, f.eks. Københavns Universitet, Copenhagen Business School, arkitektskolerne, designskolerne og musikkonservatorierne. Publikationsaktiviteten vil fortsat være høj. Der er imidlertid behov for en skarpere profil på dette område og derfor vil publikationerne fremover blive udgivet inden for rammer af en mere organiseret forlagsvirksomhed Billedkunstskolernes forlag som med en arbejdende redaktion vil være i stand til at lægge en tydeligere linie, foretage mere systematisk fundraising og bringe bedre information til pressen og den øvrige omverden om udgivelserne. Der vil desuden sandsynligvis blive taget initiativ til stiftelsen af et tidsskrift om billedkunst på højt fagligt niveau, et tidsskrift der dog samtidig bør fungere som et organ for præsentation af det bedste inden for dansk kunst. Dette er et tidskrævende arbejde og vil derfor komme til at ligge et stykke ud i fremtiden. Samlingen af udgivelserne under et forlag med en redaktionel profil vil have første prioritet i de første år. Billedkunstskolerne forventer at kunne opfylde de aftalte resultatmål for Eneste undtagelse er en udstilling af dansk kunst i Dhaka, Bangladesh. Udstillingen var planlagt til 2006, men kraftige oversvømmelser og en reduceret finansiering fra den danske ambassade i Dhaka har ført til at udstillingsprojektet, efter aftale med Kulturministeriet, er blevet erstattet af et udstillingsprojekt i Houhot i Det Indre Mongoli. Udstillingen i Houhot blev gennemført i Oversigt over hovedkonti Årsrapporten aflægges for følgende hoved- og underkonti: Kontonummer Hovedkontonavn Kunstakademiets Billedkunstskoler Charlottenborg, rottebekæmpelse (anlægsbev.) Istandsættelse af Kuppelsalen (anlægsbev.) Istandsættelse af Barokloft (anlægsbev.) Udbedring af svampeskade (anlægsbev.) Istandsættelse af Charlottenborg (anlægsbev.) Renovering af Billedhuggerhaven (anlægsbev.)

10 Centralanlæg for svejsegasser (anlægsbev.)

11 Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål Tabel 4: Oversigt over målopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatkrav i 2004 Resultat % Omkostninger Undervisning Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Udvikling af nye kunstneriske Vejledning/indføring i digitaltvejledning udarbejdet 100 udtryksformer i spændingsfeltet fotografi mellem tradition og nybrud Udvikling af nye kunstneriske Uddannelsesforløb i 3Dteknologi i samarbejde med udtryksformer i spændingsfeltet mellem tradition og nybrudherfølge Kleinsmedie Uddannelsesforløbet er under forberedelse i samarbejde med Herfølge Kleinsmedie. Praktiske forhold har forsinket forløbet. 25 Udvikling af nye kunstneriske Studieforløb på tværs af udtryksformer i spændingsfeltet mellem tradition og nybrudrum skolerne om Digitalitet og Studieforløb gennemført 100 Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Internationalisering Antallet af semesterophold ved udenlandske akademier øges til gennemsnitlig 6 pr. semester I gennemsnit 10 studerende ude pr. semester 100 Der anvendes ca. 0,5 årsværk i arbejdet på at bringe udvekslingsophold i stand for studerende samt på at servicere gæstestuderende Internationalisering Antallet af semesterophold for I gennemsnit 10 gæstestuderende på Billedkunstskolerne øges til gen- semester studerende ude pr. nemsnitlig 12 pr. semester 83 Der anvendes ca. 0,5 årsværk i arbejdet på at bringe udvekslingsophold i stand for studerende samt på at servicere gæstestuderende

12 -12- Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Eksterne samarbejder Omfanget af eksternt samarbejde Antallet af samarbejdsprojekter 100 forøges med 10 pct. i perioden er steget fra 34 i 2002 til 56 i 2005, svarende til 65% Eksterne samarbejder Et undervisningsforløb gennemføres i 2005 i samarbejde med Institut for Kunstog Kulturvidenskab, Københavns Universitet og Esbjerg Kunstmuseum Undervisningsforløbet gennemført 100 Eksterne samarbejder Digitalt magasin på internettetmagasinet realiseret, med interaktive artikler og se etableres megasin.dk 100 Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Positiv synliggørelse Otte jubilæumsforelæsninger af nuværende og tidligere professorer, der behandler kunstnere og temaer, der har været centralt placeret i Kunstakademiets 250-årige historie Forelæsninger gennemført 100 Positiv synliggørelse Tre Masterclasses med mar- Der er gennemført kante udenlandske billed- Masterclasses kunstnere, herunder også offentlige forelæsninger Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Kultur og erhverv Workshop for de studerende samt værkstedsbesøg på Atelier for Internationale Glasudsmykninger Workshop og besøg gennemført 100 Kultur og erhverv Offentlig udsmykning i Udsmykningen er 100 boligkvarter Østerhøj færdiggjort

13 -13- Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Styrket efter- og videreuddannelse Billedkunstskolerne vil årligt 9 uger gennemført 100 Ca kr. samt gennemføre, hvad der svarer til mindst 8 uger efteruddannelseskurser 0,4 årsværk Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Beskæftigelsessituationen Januar 2005 indsendes en første årlig rapport om sammenhængen mellem uddannelsestilbuddet, beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesrapport for 2004 og 2005 er udarbejdet, og der er gennemført supple kr. i konsulentydelser. Interne timer ikke opgjort og arbejdsmarrende spørgeskemaun- kedets behov. Billedkunstskolerne dersøgelse følger beskæftigeldersøgelsesessituationen for skolens færdiguddannede Forskning Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Styrket kunstproduktion og Forskningsaktiviteterne øges Antallet af forskningsaktiviteter 100 forskning med 10% i perioden er steget fra 155 i 2002 til 196 aktiviteter i 2005, svarende til 26% Styrket kunstproduktion og forskning Tre publikationer om de nye tendenser og teorier i billedkunsten færdiggøres i Alle tre publikationer forventes færdiggjort i Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Udvikling af nye kunstneriske udtryksformer i spændingsfeltet mellem tradition og nybrud For Billedkunstskolerne gælder det, at der løbende skal skabes rammer for de kunstneriske nybrud der følger af den teknologiske udvikling. Kun på den måde sikres kunstens aktualitet. Billedkunstskolerne har derfor opsat en række resultatmål inden for dette indsatsområde, men desværre er et enkelt af disse blevet forsinket. Det drejer sig om et uddannelsesprojekt med Herfølge Kleinsmedie i 3D-teknologi, der i praksis skal vise de studerende hvordan opbygning af skulpturer på computer i 3D-teknologi kan overføres og virkeliggøres i fuld størrelse.

14 -14- Der har i 2005 været afholdt 2 kurser i 3D-teknologi samt været besøg på Herfølge Kleinsmedie som forberedelse til forløbet. Uddannelsesforløbet er fortsat af stor betydning idet det højner kvaliteten i tilegnelsen af de tekniske forudsætninger for kunstproduktionen, samt åbner nye muligheder for udfoldelse af den kunstneriske praksis. Uddannelsesforløbet vil blive gennemført i Beskæftigelsesrapport Beskæftigelsesrapporten 2005 bygger på data fra såvel Danmarks Statistik som resultater indhentet ved spørgeskemaundersøgelse gennemført i december Det er Billedkunstskolernes vurdering at beskæftigelsesgrad på 64% for nye kandidater er tilfredsstillende, og det giver et positivt billede af beskæftigelsessituationen. Det er dog kun godt 20% af samtlige kandidater (svarende til 1/3 af de beskæftigede kandidater), der har sin primære indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed. At 20% af samtlige kandidater har primær indtægt som selvstændig er dog den klart højeste andel blandt Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Det også glædeligt, at 2/3 af de beskæftigede kandidater gennem uddannelsen har tilegnet sig kompetencer, der kan finde anvendelse på arbejdsmarkedet som lønmodtager. Spørgeskemaundersøgelsen fra december 2005 medvirker til at afdække, hvilke kompetencer kandidaterne gør brug af og der er ligeledes tilbagemelding på, hvilke kompetencer der i mindre grad er opbygget, men i høj grad efterspørges på arbejdsmarkedet. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kandidaterne i høj grad savner konkret forberedelse til et virke som selvstændig billedkunstner. Det gælder praktiske forhold som virksomheds- og momsregler, præsentationsteknik og -strategi samt markedsføring i forhold til kunstmarkedet. Billedkunstskolerne vil i 2006 iværksætte uddannelsestilbud der bedre ruster den studerende til en karriere som selvstændig billedkunstner. Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen, at der på en række punkter ikke er overensstemmelse mellem tillærte og efterspurgte kvalifikationer. Det gælder fx evnen til at formidle på professionelt niveau, evnen til at præsentere undervisningsforløb samt evnen til at samarbejde tværfagligt. Disse kvalifikationer efterspørges i højere grad og er kun i mindre grad tillært gennem uddannelsen. Dette er kvalifikationer som i høj grad også er anvendelige som lønmodtager, og en forbedring på disse områder vil kunne påvirke beskæftigelsen positivt. I forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen vil der i 2006 blive gjort yderligere forsøg på i samarbejde med erhvervslivet at udvikle utraditionelle beskæftigelsesmuligheder, hvor billedkunstneres kunstneriske potentiale efterspørges og er særegent. På sigt vil dette arbejde også gøre nuværende studerende mere bevidste om egne kompetencer, der kan anvendes såvel som selvstændig billedkunstner som andre steder på arbejdsmarkedet.

15 -15- Det er endelig værd at bemærke, at en primær beskæftigelse som lønmodtager udmærket kan kombineres med en aktiv kunstnerisk karriere. Således fremgår det af spørgeskemaundersøgelsen, at 99% af kandidaterne har haft indtægter fra deres kunstneriske virksomhed Afrapportering på klare mål Tabel 4.b: Afrapportering på klare mål Opgave Mål Moderniseret Information hjemmeside Kriterier for tilfredsstillende: >75% på vej: 50-75% utilfredsstillende: <49% Resultat Bedømmelse tilfredsstillende: Hjemmeside Hjemmeside er etableret På vej etableret Brugerundersøgelse gennemført i 05. Information til udenlandske studerende forbedret Hjemmeside etableret Hjemmeside ikke etableret tilfredsstillende: Service overfor Information på Information på hjemmeside 15. Information på hjem- Tilfredsstillende ansøgere hjemmeside og februar. Besked til ansøgere senest 3 meside og besked skriftlig besked uger efter optagelse rettidigt ud til alle til alle senest 3 på vej: Information på hjemmeside uger efter opta- utilfredsstillende: Hverken infor- gelse mation til tiden eller besked til tiden. Formidling Præsentation af tilfredsstillende: Alle nye publika- præsenteret præsenteret Alle nye publikationer Tilfredsstillende nye publikationertioner på vej: 75% af nye publikationer præsenteret utilfredsstillende: Under 75% af nye publikationer præsenteret Som det ses af tabel 4.b er hovedparten af Billedkunstskolernes klare mål opfyldt tilfredsstillende i En ny hjemmeside blev lanceret midt på året, men der er endnu ikke gennemført brugerundersøgelser, hvilket delvist hænger sammen med, at dele af hjemmesidens funktionalitet fortsat er under udvikling.

16 Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2005 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. For nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis se desuden bilag Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatopgørelse Regnskab Budget Mio. kr Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser 1,8 1,6 Tilskud til egen drift 1,1 0,3 Øvrige driftsindtægter 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,3 Ordinære driftsindtægter i alt 3,0 2,2 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger 0,0 0,0 Husleje 0,9 0,9 Andre forbrugsomkostninger 10,1 9,8 Forbrugsomkostninger i alt 11,0 10,7 Personaleomkostninger Lønninger 20,5 19,3 Pension 2,4 2,3 Lønrefusion -0,7-0,3 Andre personaleomkostninger 0,4 0,0 Personaleomkostninger i alt 22,6 21,3 Andre ordinære driftsomkostninger 4,7 4,4 Af- og nedskrivninger 6,3 1,6 Ordinære driftsomkostninger i alt 44,5 38,0 Resultat af ordinær drift -41,6-35,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,3 0,0 Andre driftsomkostninger 0,0 0,5 Resultat før finansielle poster -41,3-36,3

17 -17- Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,0 2,5 Resultat før ekstraordinære poster -41,3-38,8 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 29,7 Årets resultat -41,3-68,5 De ekstraordinære omkostninger i 2006 vedrører afhændelsen af to ejendomme, hvorfor årets resultat påvirkes tilsvarende. Der henvises i øvrigt til bilaget for obligatoriske noter der knytter sig til resultatopgørelsen.

18 Balance Tabel 6: Balance (mio. kr.) Aktiver Åbnings- Regnskab Passiver Åbnings- Regnskab balance 2005 balance 2005 Anlægsaktiver: Egenkapital i alt, note 4 93,7 89,0 Immaterielle anlægsaktiver, note 2 Hensættelser 1,6 1,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,1Langfristede gældsposter: Erhvervede koncenssioner, patenter m.v. 0,0 Prioritetsgæld 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0Anden langfristet gæld 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,1 Statsgæld 0,0 Materielle anlægsaktiver, note 3 Langfristet gæld i alt 0,0 0,0 Grunde, arealer og bygninger 97,4 91,8Kortfristede gældsposter: Infrastruktur 0,0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 2,5 1,9 Produktionsanlæg og maskiner 0,3 0,2Anden kortfristet gæld 0,9-0,9 Transportmateriel 0,0 Skyldige feriepenge 2,3 2,4 Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for fremmed 1,1 0,9regning 0,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 98,8 92,9 Kortfristet gæld i alt 5,7 4,2 Finansielle anlægsaktiver 0,0 Gæld i alt 5,7 4,2 Anlægsaktiver i alt 98,8 93,0 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 Tilgodehavender 2,2 1,7 Værdipapirer 0,0 0,0 Likvide beholdninger 0,1 0,3 Omsætningsaktiver i alt 2,2 2,0 Aktiver i alt 101,0 95,0Passiver i alt 101,0 95,0

19 Omregningstabel Tabel 7: Omregningstabel kr. Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Nedskrivninger - Ændringer i hensættelser Anskaffelser /- Lagerregulering + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse 30 +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt 114 overarbejde) +/- Periodiseringer - Tab på debitor +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver Årets nettoudgifter Bevillingsregnskab Tabel 8: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab) Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling, netto Resultat, netto Billedkunstskolernes nettoudgiftsbevilling udgjorde i regnskabsåret i alt 34,4 mio. kr., hertil kom driftsindtægter på 3,2 mio. kr. Med afholdte nettoudgifter i regnskabsåret på i alt 35,1 mio. kr. (bruttoudgifter = 38,4 mio. kr.) blev årets resultat et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget er et resultat af et merforbrug på øvrig drift på 1,9 mio. kr. og et mindreforbrug på løn på 1,2 mio. kr.

20 -20- Merforbruget er forventet ved det, at der i 2005 er blevet forbrugt af opsparingen for at understøtte særlige indsatsområder i Billedkunstskolernes resultatkontrakt; øget forskning og publicering og eksterne samarbejdsprojekter Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 9: Bevillingsafregning for kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Driftsbevilling/Statsvirksomhedsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt Anlægsbevilling Udgifter Indtægter I bevillingsafregningen for 2005 er indarbejdet et bortfald på 1,0 mio. kr. i henhold til Finansministeriets cirkulære om disponering af videreførsel fra 2005 til Tabel 10: Akkumuleret resultat 2005 Årets Ultimo Hovedkonto Ultimo 2002 Ultimo 2003 Ultimo 2004 resultat Det akkumulerede resultat for Billedkunstskolerne ultimo 2005 er 2,6 mio. kr. Af de 2,6 mio. kr. er 1,0 mio. kr. bortfaldet i forbindelse med bevillingsafregningen Af de resterende 1,6 mio. kr. er 0,8 mio. kr. reserveret fratrædelsesgodtgørelser og 0,2 mio. kr. reserveret planlagte ITinvesteringer. Ca. 0,3 er afsat til udgifter i forbindelse med ændret lokaleudnyttelse og det resterende beløb er afsat til diverse mindre øvrig driftsudgifter og investeringer i Yderligere obligatoriske noter

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere