Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005"

Transkript

1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006

2 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo Højgaard Christoffer Askman Arletty Suenson Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Oplag: 150 eksemplarer, 1. oplag Tryk: Udgivet: Vejdirektoratet Havarikommissionen for Vejtrafikulykker ISSN: Net-ISSN: ISBN: Net-ISBN:

3

4 Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et sekretariat. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data og rapporter. I årsrapporten afrapporteres sekretariatets finansielle resultater i forhold til finanslovsbevillingen på Den faglige afrapportering omfatter hele Havarikommissionen. Årets finansielle resultat Sekretariatets finansielle resultater for 2005 fremgår af resultatopgørelsen (s.8). Driftsregnskab Regnskab 2004 Budget 2005 Regnskab 2005 Difference Budget 2006 Udgifter, brutto 2,9 3,8 5,0-1,2 3,9 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat, netto 2,9 3,8 5,0-1,2 3,9 Bevilling, netto 2,7 3,8 3,8 0,0 3,9 Resultat, netto -0,2 0,0-1,2-1,2 0,0 4 Merforbruget i 2005 på 1,2 mio. kr. er anvendt til konsulentbistand i forbindelse med tværanalyser, ekstra psykologbistand og til IT-bistand.

5 I forbindelse med Statens Bilinspektions privatisering er Havarikommissionens bevilling i 2005 forøget, så Statens Bilinspektion, senere Applus+, mod vederlag fortsat kunne bistå Havarikommissionen ved vejtrafikulykker. Bevillingsafregning I mio.kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Akkumuleret overskud til videreførsel Lønsum 1,6 1,8-0,2 0,4 Øvrig drift 2,2 3,2-1,0 0,0 I alt 3,8 5,0-1,2 0,4 Det akkumulerede overskud på 0,4 mio. kr. forventes anvendt til blandt andet uddannelse, færdiggørelse af tværanalyser, procedurebeskrivelse og metodejustering. Årets faglige resultat Havarikommissionens tredje temarapport om Ulykker med store varebiler blev offentliggjort i maj 2005, og resultaterne blev efterfølgende blandt andet fremlagt på Trafikdage i Ålborg. Havarikommissionen afholdt i foråret 2005 et møde med relevante institutioner og organisationer med henblik på opfølgning af anbefalingerne fra henholdsvis Eneulykker med bilister under 25 år og Ulykker på motorveje samt orienteringsmøder om resultaterne fra Ulykker med store varebiler. 1. oktober 2004 indførtes nye spejlkrav til lastbiler for at forbedre forholdene for lastbilchauffører ved højresving, men efterfølgende skete flere dødsulykker med højresvingende lastbiler ind foran cyklister. Derfor meddelte transport- og energiministeren i en pressemeddelelse fra februar 2005, at Havarikommissionens næste tema blev Ulykker med højresvingende lastbiler ind foran medkørende cyklister (tema 4). Der registreres årligt ulykker i målgruppen for tema 4. Normalt får HVU indmeldt halvdelen af de registrerede ulykker, hvorfor dataindsamlingen kunne forventes at tage et år mod normalt et halvt år. Havarikommissionen besluttede derfor at igangsætte en supplerende undersøgelse af Ulykker med cyklister i vigepligtskryds (tema 5). Dataindsamlingen for begge temaer begyndte den 1. maj Tema 4 forventes offentliggjort ultimo 2006 og tema 5 medio Politiet har rapporteret næsten alle ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister til HVU, mod normalt ca. halvdelen, hvilket har medført, at dataindsamlingen kunne stoppes medio december Til gengæld er der ikke rapporteret det forventede antal ulykker for tema 5, hvilket medfører, at dataindsamlingen for dette tema må udvides og forlænges. 5

6 I foråret 2005 nedsatte Færdselsstyrelsen sideløbende den såkaldte Spejlgruppe, hvor HVU er repræsenteret. Færdselsstyrelsen fulgte op med en temadag for HVUs medlemmer, hvor lastbilorganisationerne var inviteret til at demonstrere forskellige tekniske løsningsmuligheder for at reducere højresvingsulykkerne. Pressen var også inviteret. Som en del af forberedelserne til tema 4 har HVU desuden udarbejdet en foranalyse af Højresvingende ulykker med lastbiler og cyklister. Analysen er en statistisk analyse af de politiregistrerede personskadeulykker i perioden baseret på data fra VIS (Vejsektorens InformationsSystem) suppleret med oplysninger fra politirapporterne for Foranalysen blev offentliggjort i juni 2005 og lagt på HVUs hjemmeside. Sideløbende med temaanalyserne forventede HVU i 2005 at færdiggøre tre tværanalyser, men på grund af langtidssygdom og opsigelser fra to medarbejdere i sekretariatet er tværanalyserne blevet forsinkede. Der er indgået et nærmere samarbejde med Väg- og trafikinspektionen i Sverige med videns- og erfaringsudveksling ca. hvert halve år. I 2005 blev afholdt et forårsmøde i Sverige. Efterårsmødet blev udsat til foråret 2006 og er blevet afholdt i februar måned i Danmark. Forventninger til det kommende år Baseret på en evalueringsrapport fra 2004 blev der i 2005 igangsat en justering af HVUs arbejdsprocedure. Beskrivelsen af arbejdsproceduren forventes færdig i foråret Tema 4 Ulykker med højresvingende lastbiler ind foran ligeudkørende cyklister fremrykkes og forventes offentliggjort i oktober Ulykker med cyklister i vigepligtskryds forventes udsat til efteråret Følgende tværanalyser bliver foretaget fra 2006: 1. Notat om Ulykkes- og skadesfaktorer, definitioner og beskrivelser. Afrapportering er udsat til foråret Notat om Årsager til trafikulykker opdateres med viden fra Havarikommissionens tre første offentliggjorte rapporter. Notatet er udsat til foråret Tværanalyse om Konsekvenser af manglende selebrug blev igangsat med konsulentbistand. Analysen forventes færdig i foråret Der er nedsat en metodegruppe under Havarikommissionen. Metodegruppen skal komme med oplæg til metodejusteringer i forbindelse med:

7 Foranalyser: Generelle ulykkesanalyser med baggrund i ulykkesstatistik evt. suppleret med oplysninger fra politirapporter Temaanalyser: Tværfaglige dybdeanalyser af aktuelle alvorlige ulykker Tværanalyser: Gennemgang af tidligere temaanalyser for en nærmere analyse af et specifikt emne som f.eks. selebrug, spiritus, hastighed, etc. Som opfølgning på tema 4 udarbejdes en analyse vedrørende Ulykker med tilskadekomne cyklister sket i 2005, blandt andet indeholdende en fordeling på køn og sammenholdt med alvorlighed. HVUs kommissorium og formidlingsstrategi revurderes og lægges på hjemmesiden. Endelig forventes det internationale samarbejde udbygget. I foråret 2006 blev der afholdt et nordisk møde mellem repræsentanter fra Väg- og trafikinspektionen fra Sverige og havarikommissionerne fra Norge og Island. Til efteråret ønskes mødet udvidet med repræsentanter fra Finland. Mødet med repræsentanter fra de nordiske Havarikommissioner afholdes til efteråret på Island forud for NFV 52 seminar om bl.a. Dybdestudier fra Havarikommissioner, hvor de nordiske lande er repræsenteret. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Havarikommissionens regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og procesvejledninger, som Økonomistyrelsen har udarbejdet. Årsrapporten for 2005 er opstillet efter de regnskabsprincipper, som er beskrevet for Vejdirektoratets åbningsbalance pr. 1. januar

8 I mio.kr. Bevilling 2005 Note Resultatopgørelse DKK Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 Tilskud til egen drift 0,0 Øvrige driftsindtægter 0,0 Gebyrer 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt 0,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt 0,0 Personaleomkostninger Lønninger 1,9 Pension 0,1 Lønrefusion 0,0 Andre personaleomkostninger 0,0 Personaleomkostninger i alt 2,0 Andre ordinære driftsomkostninger 3,2 Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt 5,2 Resultat af ordinær drift 5,2 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0 Andre driftsudgifter 0,0 Resultat før finansielle poster 5,2 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 Finansielle udgifter 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 5,2 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 Ekstraordinære udgifter 0,0 Årets resultat 5,2 8

9 Note AKTIVER DKK DKK Note PASSIVER DKK DKK ANLÆGSAKTIVER 3 EGENKAPITAL 0,0 1 I. Immaterielle anlægsaktiver I. Egenkapital i alt 0,0 0,0 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,0 II. Hensættelser Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. 0,0 0,0 III. Langfristede gældsforpligtelser Udviklingsprojekter under udførelse 0,0 0,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 2 II. Materielle anlægsaktiver Statsgæld 0,0 0,0 Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 0,0 0,0 Infrastruktur 0,0 0,0 IV. Kortfristede gældsposter Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 Transportmateriel 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 0,0 0,0 Inventar og IT udstyr 0,0 0,0 Skyldige feriepenge 0,2 0,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 Igangværende arbejder for fremmed regning Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0 III. Finansielle anlægsaktiver Kortfristet gæld i alt 0,2 0,0 Udlån og andre tilgodehavender 0,0 0,0 Gæld i alt (III-IV) 0,2 0,0 Kapitalandele 0,0 0,0 Andre værdipapirer 0,0 0,0 Passiver i alt (I-IV) 0,2 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 A. Anlægsaktiver i alt (I-III) 0,0 0,0 OMSÆTNINGSAKTIVER I. Varebeholdninger Produktionslagre 0,0 0,0 Andre lagre 0,0 0,0 Forudbetalinger for varer 0,0 0,0 Varebeholdninger i alt 0,0 0,0 II. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 Andre tilgodehavender 0,0 0,0 Igangværende arbejder for 0,0 0,0 fremmed regning Periodeafgrænsningsposter, tilgodehavender 0,2 0,0 Tilgodehavender i alt 0,2 0,0 III. Kortfristede værdipapirer 0,0 0,0 IV. Likvide beholdninger B. Omsætningsaktiver i alt (I-IV) 0,2 0,0 Aktiver i alt (A + B) 0,2 0,0 9

10 Påtegning Årsrapporten giver et retvisende billede af Havarikommissionens økonomiske og faglige resultater i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2004, Akt. 63 af 11. december 2002 samt Budgetvejledningens punkt For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab er kravene i regnskabsbekendtgørelsens 39 opfyldt. København d. København d. Departementschef Thomas Egebo Formand Sven Krarup Nielsen 10

11 Bilag til regnskab Note 1. Immaterielle anlægsaktiver DKK Mio. kr. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Immaterielle anlægsaktiver I alt Kostpris 0,0 0,0 0,0 Primokorrektioner og flytning ml. 0,0 0,0 0,0 bogføringskredse Tilgang (forbedringer+ færdiggjorte udviklingsprojekter i året) 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr. 31. december ,0 0,0 0,0 Akkumulerede afskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Af- og nedskrivninger 31. december ,0 0,0 0,0 Regnskabsmæssig værdi 31. december ,0 0,0 0,0 Årets afskrivninger Årets nedskrivninger 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år 3-8 år 25% Note 2. Materielle anlægsaktiver DKK mio. kr. Grunde, arealer og bygninger Færdiggjorte udviklingsprojekter Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT udstyr Materielle anlægsaktiver I alt Kostpris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr. 31. december ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nedskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regnskabsmæssig værdi 31. december ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

12 Note 3. Egenkapital DKK mio. kr. Primobeholdning Startkapital 1,6 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 Bevægelser i året Likviditetstildeling 3,8 Mellemregning med andre statsinstitutioner 0,0 Afstemningsdifferencer 0,0 Overført resultat Årets resultat -5,2 Egenkapital pr ,2 Tabel 4: Omregningstabel mio. kr. Årets omkostningsbaserede resultat 5,2 - Afskrivninger 0 - Nedskrivninger 0 - Ændringer i hensættelser 0 + Afskaffelser 0 +/- Lagerregulering 0 + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter 0 under opførelse +/- Regulering af personaleomkostninger -0,2 (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) +/- Periodiseringer 0 - Tab på debitor 0 +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og 0 tab/gevinst ved salg af aktiver Årets nettoudgifter 5,0 12

13 HVU rapporter: Ulykker med store varebiler, rapport nr. 3, Ulykker på motorveje, rapport nr. 2, 2003 Eneulykker med bilister under 25 år, rapport nr HVU foldere: 10 gode råd til motorvejstrafikanter, 2004 Tiden efter en trafikulykke, krisereaktioner, 2003 Om HVU, 2002 Foranalyser: Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister, foranalyse nr. 1,

14

15 HAVARIKOMMISSIONEN Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af den daværende Trafikminister i Formålet med Havarikommissionen er at få mere viden om trafikulykker. Den ny viden skal anvendes til at forbedre trafiksikkerheden. Havarikommissionen består af en tværfaglig gruppe, der foretager dybdeanalyser af hyppige og alvorlige ulykkestyper. For at få et mere præcist billede af de bagvedliggende faktorer undersøges de nærmere omstændigheder ved hver enkelt ulykke. Havarikommissionens analyser foretages på baggrund af tilgængeligt materiale fra politi, bilinspektion, vejmyndigheder, sygehuse/skadestuer og retsmedicinske institutter. Materialet suppleres med Havarikommissionens egne undersøgelser af de implicerede køretøjer og af ulykkesstedet, samt med interviews af ulykkens parter og vidner. I specielle tilfælde interviewes også politi og redningsfolk. Havarikommissionen skal bidrage med ny eller supplerende viden inden for trafiksikkerhed, der på andre institutioners initiativ fører til forebyggelse af trafikulykker. Det er ikke formålet at fastslå skyld i juridisk forstand.

16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 DK-1022 København K Telefon: Telefax:

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere