Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområde ved Dyreborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg"

Transkript

1 Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelser til forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Dyreborg Sag nr P16-11 Høringsperiode: 20. september 2011 til 21. november 2011 Dato, Der er indkommet 9 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden. nr. Indsiger Indhold Svar Indstilling 1 Mie Busch Mågevej 5, 5600 Faaborg og Adv. Peter Flindt Torvet 3A 5750 Ringe Matriklen er i dag udlagt som landbrugszone kan det ændres med et pennestrøg? Hvad indebærer det af konsekvenser for renovering/ombygning/nybygning på matriklen? Kommunen har tidligere meddelt tilladelse til at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre nyt til helårsbeboelse. Den eksisterende bebyggelse har udnyttet tagetage. Ved nedrivning og opførelse af ny bebyggelse ønsker ejeren fortsat mulighed for at opføre bebyggelse med udnyttet tagetage. Ejers advokat Peter Flindt gør opmærksom på at ejendommen i OIS ligger i landzone, at ejer er indstillet på at afstå fra muligheden for at udstykke i 2 sommerhusgrunde. Det er advokatens opfattelse, at byplanvedtægten giver mulighed for at der på de 2 ejendomme der i byplanvedtægten er udlagt som landbrugszone kan opføres bebyggelse i 1½ etage. Ejeren ønsker ejendommen overført til sommerhusområde med lokalplanen I det tidligere Fyns Amt og i Naturstyrelsen er hele området registreret som sommerhusområde. Derfor var det kommunens opfattelse, at det kunne der ikke ændres på, fordi der ikke må foretages ændringer i sommerhusområder i kystzonen. Ved en fælles udredning sammen med Naturstyrelsen er det imidlertid konstateret, at der i sin tid er sket en fejl. De 2 ejendomme Mågevej 5 og Knoldsvej 3 burde være indtegnet som landzonematrikler, sådan som de er udlagt i den gældende byplanvedtægt, og sådan som de er noteret i ejendomsregisteret. Naturstyrelsen oplyser, at vi kan overføre de 2 grunde til sommerhusområde med lokalplanen Skat har oplyst, at det ikke har skattemæssige konsekvenser om de 2 grunde er landzone eller sommerhusområde. Ifølge planloven kan hidtil lovlig anvendelse fortsætte, derfor er den eksisterende bebyggelse i 1½ etage lovlig uanset indholdet i en ny lokalplan, og det gælder både bebyggelsen og anvendelsen. Hvis den eksisterende bebyggelse fjernes og ny ønskes opført, skal den nye bebyggelse overholde den gældende lokalplan. Derfor er det hensigtsmæssigt at tilføje i lokalplanen, at bebyggelsen på de 2 matrikler kan. I 2.2 tilføjes: - at mågevej 5, matrikel nr. 17b overføres til sommerhusområde. I den forklarende tekst tilføjes at Mågevej fortsat kan benyttes til helårsbolig, og der kan opføres ny bebyggelse i 1½ etage. 1

2 genopføres i 1½ etage også med en anden udformning og placering. Ejerne er spurgt om de ønsker deres ejendom fortsat skal ligge i landzone eller den skal overgå til sommerhusområde. En ændring til sommerhusområde betyder at ejendommen fortsat kan benyttes til helårsbeboelse, men der er mulighed for at skifte til sommerhusbenyttelse ingen krav om helårsbolig. 2 Hendrik Mooiweer Knoldsvej 3, Drejet 5600 Faaborg Ejer mener, at ejendommen Knoldsvej 3 og 3A ligger i landzone. Ejendommen benyttes til helårsbeboelse med 2 boliger registreret og ønskes fortsat anvendt hertil. Der er planer om ombygning/tilbygning og der er frygt for at lokalplanen hindrer dette. Er bekymret for om ejendomsprisen vil stige, hvis den registreres som sommerhus. Mener ikke bestemmelserne om bebyggelse i lokalplanen passer på deres ejendom. Ønsker ejendommen fastholdt i landzone til helårsbeboelse. Samme som 1, dog med den tilføjelse, at ejendommen er omfattet af strandbeskyttelselinjen, og alle ændringer derfor forudsætter godkendelse i Naturstyrelsen. 2.2 tilføjes: - at ejendommen forbliver i landzone med status som helårsbolig - at ejendommen fortsat kan være i 1½ etage med udnyttet tagetage. Ved ombygning kan facadeudformningen udføres med samme udformning som eksisterende bebyggelse 3 Grundejerforeningen For sommerhusområdet i Dyreborg v. Niels Aaskov Ny Kongevej Odense C Mener ikke deres bemærkninger under udarbejdelsen af forslaget er afspejlet i lokalplanforslaget, at forslaget rummer for mange unødige restriktioner. Byplanvedtægten bør kun nænsomt moderniseres. Side 7:Omtales stranden som en offentlig strand, grundejer- Kommunen beklager, at den forudgående dialog ikke er afspejlet i lokalplanforslaget. Intentionerne med lokalplanforslaget er, at udarbejde et godt redskab for både grundejerne og byggesagsbehandlingen, som i dag lider under, at byplanvedtægten ikke matcher byggelovens bestemmelser. Side 7 Ingen ændring 5.5 ingen ændring 6.3 Der må ikke opsættes udvendige antenner inden for området. slettes 2

3 foreningen opfatter stranden som privat. 5.5 bør udgå, på skrånende grund svært at etablere 2 p- pladser 6.3 Dårlige modtageforhold gør det uhensigtsmæssigt med forbud mod udvendige antenner. 6.4 Paraboler skal også kunne sidde på facader max 3m til overkant. 7.1 Skal udgå området er udbygget. 7.2 ønsker oplyst hvordan bebyggelsesprocent på 15 beregnes 7.4 Oprindelige byggefelter ind i stedet 7.5 Garager i nord- og /eller østskel som i gældende byplanvedtægt. 7.6 problemer i forhold til Betyder denne at der ikke må opføres bjælkehytter eller huse med blokhusbrædder. Må der ikke opføres huse af komposit materialer. Hvad er den organiske jordfarveskala, man henviser til den klassiske 8.2 ingen cementbaserede bølgeplader? Cementtagsten er ikke reflekterende. Hvorfor ikke forbud mod rytterlys og tagvinduer i selve paragrafdelen. 8.3 ønsker ikke forbud mod Polycarbonat 8.4 Fritstående solfanger/solceller skal ikke være tilladt, skal kunne opsættes på facader. Side 7 Begrebet offentlig har i planlægnings sammenhæng intet med ejerforholdene at gøre, det omhandler alene anvendelsen. Formuleringen er et citat fra bestemmelserne i kommuneplanen, og kan kun rettes i kommuneplanen. 5.5 Kravet om 2 parkeringspladser er inklusiv pladsen i garage eller carport, og en indkørsel på ca. 5 m foran carporten eller garage er derfor tilstrækkelig. Kravet er defineret i kommuneplanens generelle bestemmelser, og er derfor også gældende i dag uanset om det er en bestemmelse i lokalplanen eller ej. 6.3 og 6.4 bestemmelserne er alene medtaget for hensynet til områdets fremtoning. Dårlige modtageforhold, og fremtidig teknologi uden udvendige antenner taler for at tage bestemmelsen ud, og erstatter med et krav om en max højde. Der er ikke noget kommunalt ønske om at hindre paraboler på facader. 7.1 Bestemmelsen om max 1 sommerhus er også med i byplanvedtægten, og er også en bestemmelse i planloven. At området er udbygget, ændrer ikke på, at der skal være bestemmelser for området, så der er regler for ombygninger, tilbygninger og nedrivning og opførelse af helt ny bebyggelse. Bestemmelsen om småbygninger tages ud af planen 7.2 Definitionen på bebyggelsesprocenten tilføjes som en redegørelsestekst. 6.4 max højden ændres fra 1,5 til 3 m. 7.1 Tilføjes: Overdækket terrasse og udestuer skal opføres i sammenhæng med sommerhuset. Sidste afsnit om småbygninger slettes. Den forklarende tekst ændres fra: Der må således ikke opføres anneksbygninger Til: Bestemmelsen betyder, at der ikke må opføres anneksbygninger og småbygninger. 7.2 Forklarende tekst tilføjes: Bebyggelsesprocenten er betegnelsen for hvor mange procent af grundens areal, der må bebygges. Til bebyggelsen medregnes sommerhusbebyggelsen og udestuer. For overdækkede terrasser og andre overdækkede arealer, garager, carporte og udhuse, medregnes den del, der samlet overstiger 35 m 2. Hemse under 4,5 m 2 medregnes ikke, hemse over 4,5 m 2 er ikke tilladt, fordi de bliver vurderet som en selvstændig etage, og udnyttet tagetage er ikke tilladt i sommerhusområder. 7.3 tilføjes: Tage skal have en hældning på mellem 0 0 og Ændres fra: Enhver form for bebyggelse skal opføres landværts Strandbeskyttelseslinien og min. 4m fra skel mod nabo og stier. Bebyggelsens afstand til interne veje skal være min. 5m, bortset fra bebyggelsen langs Svanevejs østside, hvor afstanden til alle former for bebyggelse skal være min. 16m fra vejskel. For udhuse gælder, at disse skal placeres min. 2,5m fra naboskel og stiskel, og min. 5,0m fra vejskel. Bebyggelsens samlede længde tættere på skel end 4,0m må ikke overstige 12,0m Afstanden mod nabo og interne veje kan nedsættes til 2,5m såfremt den del af bebyggelsen der ligger nærmere skel end 4m, udføres som en konstruktion REI 60 A2-s1,d0., svarende til muret væg eller som opfylder tilsvarende brandkrav. 3

4 9.2 Hvad hvis man har 2 joller. Må børn sove i telt eller er det campering. 9.4 Hegnhøjde sættes til 2 m som i bypanvedtægt 9.5 terrasser må etableres i niveaufri højde i forhold til gulv i sommerhus. 7.4 Byggefelter tilføjes i kortbilag som i gældende byplanvedtægt, og bestemmelserne formuleres om 7.5 Ændres tilsvarende byplanvedtægten til: Garager og udhuse placeres ud mod nord eller østskel. 7.6 Det er rigtigt, at der er uoverensstemmelse, og kommunalbestyrelsen foreslår, at der fastlægges en taghældning på mellem 0 og 25 grader for al bebyggelse (tilføjes 7.3), dog kan eksisterende bebyggelse på Mågevej 5 og Knoldsvej 3 genopføres med 45 graders taghældning og udnyttet tagetage. 8.1 Formuleringen i redegørelsen om klinkbeklædning eller 1 på 2 er ikke en bestemmelse og slettes, men formuleringen af definitionen på hvad der er træbeklædning fastholdes. Organisk jordfarveskala rettes til klassisk jordfarveskala 8.2 Ikke overfladebehandlede cementbaserede bølgeplader (eternitplader)er tilladt ifølge bestemmelserne, cementtagsten er overfladebehandlet, og har derfor en reflekterende effekt. Paragraffen skal præciseres, så det er tydeligt, at det er refleksioner der skal undgås. Forbud mod rytterlys og tagvinduer kan flyttes til paragrafdelen, med en undtagelse for Mågevej 5 og Knoldsvej 3. Det er dog en modsætning til 8.3 hvor udestuer og overdækkede terrasser kan have glastage. Til: Sommerhusbebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 2a og 2b viste byggefelter. Byggefelterne er som udgangspunkt 10 x 15 m. De skal dog respektere en afstand til naboskel på min. 4 m og en afstand til vejskel på min. 5 m henholdsvis 16 m. På enkelte grunde er byggefeltet defineret alene ved afstand til skel. På sommerhusgrunde der ligger nord og øst for adgangsvejen fastlægges byggefeltet af en afstand på 4 m fra nord eller øst skel og 16 m fra modstående skel eller vejskel. Afstanden til skel - bortset fra vejskel - kan nedsættes fra 4 til 2,5 m, såfremt den del af bygningen, som ligger nærmere skel end 4 m., udføres som REI 60 A2-s1,d0. Den samlede længde på al form for bebyggelse tættere på skel end 4,0 m må ikke overstige 12,0 m. Forklarende tekst til 7.4: REI 60 A2-s1,d0 er en betegnelse for hvilke brandkrav der stilles i byggelovgivningen. Kravet svarer til en muret væg eller tilsvarende. 7.5 Ændres fra. Garager/ carporte, eventuelt udført med udhus, skal opføres min. 2,5 m fra naboskel og stiskel og min. 5,0m fra vejskel. Til. Udhuse, garager og carporte skal opføres ud mod nord eller østskel og sammenbygges med sommerhusbebyggelsen. Udhuse, garager og carporte må ikke opføres nærmere vejskel end 5 m Ændres fra: Tilbygninger, udestuer, carporte/ garager skal for at opnå en harmonisk helhed, udføres med samme tagform og af samme materialer som sommerhusbebyggelsen. Til: Mågevej 5, matr. nr. 17b og Knoldsvej 33 og 33A, matr. nr. 17e er begge opført med 45 0 taghældning. På de 2 ejendomme kan bebyggelse opføres med 45 0 taghældning med samme udformning som eksisterende bebyggelse og med udnyttet tagetage. Byg- 4

5 8.3 og redegørelsen om polycarbonat slettes. 8.4 Sætningen om fritstående solfanger/solceller slettes. Tilføjes mulighed for opsætning på facade. 9.2 Er ikke en bestemmelse om campering, som ikke reguleres af planloven, men med campingreglementet. Bestemmelsen er alene medtaget for at sikre, at der ikke kan opstilles uindregistrerede campingvogne eller andre køretøjer permanent på ejendommene. Afsnittet om joller slettes. 9.4 Hegnshøjden ændres til 2 m og ændres, så den gælder for al beplantning og hegning på grunden bortset fra enkeltstående træer som i byplanvedtægten. 9.5 Det har stor betydning for brugsværdien at terrasser har samme niveau som gulvet i sommerhuset, og bestemmelsen om højder foreslås slettet, så alene bestemmelsen om at hævede terrasser ikke må være tættere på skel end 2,5 m bevares. ningshøjden på matr. nr. 17b og 17e må max være 8,5 m. 8.1 Sætningen: såvel træ som murværk må kun males i nuancer af jordfarver inden for den organiske jordfarveskala Ændres til: såvel træ som murværk må farvemæssigt kun fremstå i nuancer af den klassiske jordfarveskala Den forklarende tekst Træ til facader skal være klinkbeklædning eller lodret bræddebeklædning, 1 på 2. Træ- og finérplader eller cementbaserede plader er i denne sammenhæng ikke et godkendt materiale. Dette gælder også for gavltrekanter. Blank mur skal også fremstå i farver, valgt inden for vedlagte farvebilag. Ændres til: Træfinerplader anses ikke for at være træbeklædning. 8.2 Slettes følgende: Tage skal have en hældning på mellem 15 og 25. Tage på garager, carporte, udhuse og skure må opføres med hældning på mellem 0 og 25. Indsættes: Der må ikke isættes vinduer, kviste ovenlys eller rytterlys i tagflader. Dette gælder ikke for Mågevej 5 og Knoldsvej 3 og 3A som begge kan have udnyttet tagetage. I den forklarende tekst slettes sidste punktum. Ligeledes må der ikke isættes vinduer, kviste, ovenlys eller rytterlys i tagflader. 8.3 ufarvet sikkerhedsglas ændres til ufarvet glas. Den forklarende tekst slettes. 5

6 4 Gunner Nielsen Vibevej 18, Dyreborg 7.4 og 7.5 hvorfor skærpe afstandsreglerne i forhold til småhusreglementet, bør 7.4 og 7.5 Småhusreglementet gjaldt frem til 2008 hvor bestemmelserne blev indarbejdet i 8.4 Slettes: Overkant af fritstående solfanger/solcelle må ikke overstige 1,5m fra oprindeligt terræn. Tilføjes: Solfanger/solceller på facaden, skal hvis de ikke integreres i facaden opsættes lodret og parallelt med facaden. 9.2 Sidste punktum om joller slettes. 9.4 Ændres fra: Hegning omkring de enkelte grunde skal være levende hegn, bestående af løvfældende hjemmehørende plantearter. Hegn i naboskel og mod vej må ikke være højere end 1,8 m. Hegn mod vej og sti skal plantes min. 0,5m inde på egen grund og må ikke brede sig over skel. Indre hegn må have en højde på maksimalt 2,0 m over terræn og må ikke placeres nærmere skel end 4,0 m. Indre hegn omkring terrasser og opholdsrarealer i tilknytning til sommerhuset, må udføres som faste hegn. Til: Hegning omkring grunde skal være levende hegn, bestående af løvfældende hjemmehørende plantearter. Hegn mod vej og sti skal plantes min 0,3 m inde på egen grund og må ikke brede sig over skel. Hegn og beplantning på grunden må bortset fra fritstående træer have en højde på max 2,0 m. Fritstående træer må ikke have sammenvoksede kroner. 9.5 Ændres fra: Terrasser, befæstede opholdsarealer skal opføres i tilknytning til sommerboligen og må ikke være hævet mere end 0,3 m over naturligt terræn og må ikke etableres nærmere skel end 2,5 m. Til: Terrasser og befæstede opholdsarealer skal opføres i tilknytning til sommerboligen og må ikke etableres nærmere skel end 2,5, og må ikke have en højde der overstiger gulvhøjden i boligen. Hegn omkring hævede terrasser må have en højde på max 1m over terrassens gulv. 6

7 5600 Faaborg ændres så de følger småhusreglementet. Flere carporte og udhuse er opført efter disse regler 7.6 ikke nogen god ide at kræve samme tagform på garager som på sommerhuset Allerede flere carporte og udhuse er udført uden samme tagform som sommerhuset. 5 Jørgen S. Skriver Klokkerbakken 72, 8210 Århus V og Charlotte S. Skriver Åbyvej Åbyhøj Ønsker at fastholde deres ret til at bebygge op til 15 %. At eksisterende bebyggelse lovliggøres. Indsigelse mod bestemmelserne om at der i perioden fra 1. oktober til 31. marts kun må foregå kortvarige ophold. BR08 nu afløst af BR10. Afstandsreglerne fra skel er dog de samme og er 5 m til sommerhuse og 2,5 m til garager/carporte. I byplanvedtægten og lokalplanforslaget er afstandskravene reduceret til 4 m for sommerhuse dog 2,5 m hvis den del der er nærmere skel end 4 m er opført som muret byggeri. Småhusreglementet har ikke været administrationsgrundlag i området, det er byplanvedtægten som fastlægger, at garager og udhuse skal opføres i nord eller østskel. 7.6 bestemmelserne om tagform foreslås ændret, se bemærkninger til indsigelse nr. 3 grundejerforeningen. Der er i enkelte tilfælde meddelt dispensation til en anden placering af garage, carport og udhus end fastlagt i byplanvedtægten. Disse vil fortsat være lovligt placeret uanset om det besluttes at overføre byplanvedtægtens bestemmelser i sin helhed. Men ved nyopførelse skal de overholde lokalplanen. Hvis der meddeles dispensation fremover uden særlig planmæssig begrundelse, betyder det, at man på grund af lighedsprincippet ikke kan nægte andre tilsvarende dispensation Hele området er i dag omfattet af en byplanvedtægt hvorefter der må bygges 12,5 %, dette bliver med lokalplanen ændret til 15 %. Det fremgår af retsvirkningerne at lovligt opført bebyggelse og lovlig anvendelse fortsat er lovlig, også selv om det er i strid med en ny lokalplan. Hvis brændeskur m.m. er i over- 7

8 6 Jørgen Christensen Herringevej Ringe 7 Agnete Døcker og Erik Ladefoged Ruehed Morud Indsigelse mod 12 om sammenlægning af grundejerforening 5.5 finder det ikke muligt at etablere 2 parkeringspladser på grunden 7.5 ikke muligt at opføre carport 2,5 m fra naboskel 7.6 Ikke hensigtsmæssigt med samme tagform og tagmateriale på garager/carporte 9.4 Højde på hegn om terrasse bør måles fra terrassens belægning 9.5 Opholdsarealer, foreslår at terrasser kan anlægges i husets gulvniveau. Kravet om samme tagform og tagmateriale på garager og carporte som på sommerhuset vil medføre nedsat udsigt fra mange sommerhuse. Vil også åbne for etablering af et lille loftsrum over garagen Ønsker en maksimal højde på beplantning ensstemmelse med byplanvedtægten og dermed lovlig, er det også lovligt fremover. 3.1 er ikke en ny bestemmelse, og det er ikke noget kommunen regulerer. Bestemmelsen fremgår af planloven og angår alle sommerhusområder i hele landet. Bestemmelsen fastlægger, at fra 1. oktober til 30. april må sommerhuse kun benyttes til kortvarige ferieophold. Sammenlægning af grundejerforeninger, er en mulighed og ikke et krav. Det er op til grundejerforeningerne at beslutte, om der skal ske en sammenlægning. 5.5 se bemærkninger til indsiger nr. 3 grundejerforeningen. 7.5 se bemærkninger til indsiger nr. 3 grundejerforeningen 7.6 se bemærkninger til indsiger nr. 3 grundejerforeningen 9.4 se bemærkninger til indsiger nr. 3 grundejerforeningen. Kommunalbestyrelsen foreslår tilføjet, at hegn på hævede terrasser må have en højde på 1 m over gulvet på terrassen. 9.5 se bemærkninger til indsiger nr. 3 grundejerforeningen. 7.6 se bemærkninger til indsiger nr. 3 grundejerforeningen 8

9 8 Kystdirektoratet Højbovej Lemvig 9 Jytte Grum- Schwensen Lærkevej 9 Dyreborg 5600 Faaborg Anbefaler at laveste sokkelkote sættes til 1,7 m DVR90. Derved vil en af forudsætningerne for erstatning ved oversvømmelsesskader være opfyldt. 7.6 ikke hensigtsmæssigt med samme taghældning på garager, udestuer og carport som hovedhuset. Tager udsigt. 8.2 Modsiger foranstående med hensyn til taghældninger. 9.4 Indre hegn bør nedsættes til max 1,5 m i stedet for 2 m. Kunne der formuleres en fornuftig begrænsning på højere beplantning, enkeltstående træer. Der indsættes en bestemmelse om at laveste sokkelkote er 1,7 m 7.6, 8.2 og 9.4 se bemærkninger til indsiger nr. 3 grundejerforeningen. Ny bestemmelse: 7.6 Sokkelkoten må af hensyn til sikring mod højvande ikke være lavere end 1,7 m DVR90. 9

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag.

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Redegørelse, Bebyggelse, side 12: Af forslaget fremgår det at: Størrelsen på de arealer, som kan bebygges og bebyggelsernes omfang, er fastlagt for

Læs mere

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Høringsperiode:

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde Syddjurs Kommune 29. april 2011 Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde ved Egnsmark. Ejer af ejendommen Palle G. Jensen og EBA Invest Aps Erik Bo Andersen

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

DEKLARATION. 1. Området.

DEKLARATION. 1. Området. DEKLARATION 1. Området. Underskrevne ejer af ejendommene matr. 77c, 77e, 77s, 77t, 77u, 77v, 77x, 77y, 77z og 77i, Strandgårde m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig og efterfølgende ejere og

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 7.28 Kolonihaveområde Solager B Vridsløsemagle Kolonihaveformål 13.02.2008 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 7.28 Solager A Solager B Ole Rømers Vej Vridsløsemagle Ole Rømers

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

bemærkninger til Lokalplan nr. 319

bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Plangruppens oplæg (slettes ved udsendelse efter byrådsbeslutning) Notat af 07.07.11 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Sommerhusområdet Blakshaven, Ahl ved Ebeltoft Bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Lokaiplan nr. 42. Hytteby på Spodsbjerg Drej. Rudkøbing Kommune

Lokaiplan nr. 42. Hytteby på Spodsbjerg Drej. Rudkøbing Kommune Lokaiplan nr. 42 Hytteby på Spodsbjerg Drej Rudkøbing Kommune TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLANEN FOR RUDKØBING KOMMUNE. Hytteby ved Spodsbjerg Drej En lokalpian, der træffer bestemmelse for området, skal sikre.

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

TILLÆG NR. l TIL LOKALPLAN 5.8 NØRKLIT-KÆRET Udvidelse af Campingpladsen

TILLÆG NR. l TIL LOKALPLAN 5.8 NØRKLIT-KÆRET Udvidelse af Campingpladsen TILLÆG NR. l TIL LOKALPLAN 5.8 NØRKLIT-KÆRET Udvidelse af Campingpladsen Hanstholm kommune, Bådsgårdsvej 2, 7730 Hanstholm TIf.: 97961600, Fax: 97961432 Lokalplan 5.8 Nørldit-Kæret blev godkendt af Hanstholm

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Lokalplan 007-707. Sommerhusområde ved Fjellerup Strand -Fælledvej TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 007-707. Sommerhusområde ved Fjellerup Strand -Fælledvej TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Lokalplan 007-707 Sommerhusområde ved Fjellerup Strand -Fælledvej Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING Læsevejledning Lokalplanen er opdelt

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev LOKALPLAN NR. 210 Boligområde ved Skovgyden i Aunslev Hvad er en lokalplan En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne

Læs mere

Forslag til Lokalplan 07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne Strand

Forslag til Lokalplan 07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne Strand Forslag til Lokalplan 07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne Strand Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring og supplerende bemærkninger fra Grundejerforeningen Henne Strand,

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 165 FORSLAG ULSLEV OG SDR. ALSLEV STRAND FERIEBOLIGER I DET ÅBNE LAND

LOKALPLAN 165 FORSLAG ULSLEV OG SDR. ALSLEV STRAND FERIEBOLIGER I DET ÅBNE LAND LOKALPLAN 165 ULSLEV OG SDR. ALSLEV STRAND FERIEBOLIGER I DET ÅBNE LAND FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Teknisk Forvaltning foreslår følgende rettelser indarbejdet i den endelige lokalplan:

Teknisk Forvaltning foreslår følgende rettelser indarbejdet i den endelige lokalplan: 15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 433 og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1988-98 for "Strandhaven": tæt-lav bebyggelse. (Tillægget nu ændret til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 1995-2005). 01.02.05 P20/6092

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere