Masterforelæsning marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterforelæsning marts 2013"

Transkript

1 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl , Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl , Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro, indgang I ved Hanne Berg Fog, afdelingssygeplejerske Hjertemedicinsk sengeafsnit, Regionshospital Herning, Master i offentlig ledelse januar 2013 fra Syddansk Universitet Konklusion på specialet: Ledelse i fremtidens sundhedsvæsen - hvorledes motiverer ledelsen medarbejderne I udøvelse af lederskabet er der stor kompleksitet med mangeartede opgaver, hvori der ligger et stort ansvar og magt til at påvirke andre mennesker. Den energi og det engagement medarbejderne lægger i deres arbejde, er altafgørende for den succes organisationen har, og i udøvelsen af lederskabet kan ledelsen enten påvirke til trivsel eller skabe vantrivsel. Derfor har der været fokus på medarbejdernes vigtigste behov og drivkræfter med henblik på at fremme motivationen dermed en adfærd, som får organisationen til at leve op til målene for et kvalitetsbevidst og patientsikkert sygehus. Formålet med opgaven har været at kunne bidrage med handlingsmuligheder til gavn for ledelserne på de danske sygehuse, så de bliver endnu mere rustet til at motivere medarbejderne med de udfordringer, som sundhedsvæsenet er præget af. At få engagerede og motiverede medarbejdere, der trives og udvikler sig i godt arbejdsmiljø, fremmer kvaliteten i opgavevaretagelsen. Derfor er der alt mulig grund til at ledelsen er meget ydmyg overfor opgaven og påtager sig ansvar i lederrollen. Problemstillingen har været belyst og perspektiveret med forskellige teorier lige fra behovsteorier fra omkring 1950 til de senere udviklede procesteorier og ligeledes nyere og moderne ledelsesteorier, som er sammenholdt med egen empiri, med fokus på, hvorledes ledelsen kan motivere medarbejderne i fremtidens sundhedsvæsen, når forandringsprocesser og øgede krav er en forudsætning. Der er stor overensstemmelse mellem resultaterne fra empirien og de teorigenererede hypoteser. Indledningsvis er der rejst et kritisk spørgsmål vedrørende om teorier, der er udviklet i en anden kontekst, også kan anvendes i nu - og fremtidens sundhedsvæsen, som er præget af forandringer og 1

2 øgede krav. Sammenfattende ser det ud til, at respondenterne understøtter de teorigenererede hypoteser, og det kan udledes heraf, at teorierne stadig er brugbare og vejledende i forhold til, hvorledes ledelsen kan fremme motivationen hos medarbejderne i fremtidens sundhedsvæsen. Noget af det mest centrale i opgaven har været at undersøge, hvad der er medarbejdernes vigtigste behov og drivkræfter til motivation i nu - og fremtidens sundhedsvæsen, da ledelsen udfordres med stor kompleksitet i opgavevaretagelsen og mangeartede opgaver. Der er megen teori om emnet, hvilket kan gøre det svært for ledelsen af vide, hvilke motivationsfremmende faktorer, der er vigtigst at have fokus på, når de skal motivere medarbejderne i udøvelse af lederskabet i en travl og forandringsfyldt hverdag. De tre vigtigste motivationsfremmende faktorer er markeret i nedenstående hypoteser, og er som følgende i prioriteret rækkefølge. To hypoteser deler en ligeværdig andenplads. Medarbejderne motiveres, når: 1. De har et stærkt tilhørsforhold og nære relationer. 2. De tildeles autonomi. 2. Jobindholdet udfordrer. 3. Arbejdsliv og privatliv kan forenes. Derudover er det vigtigt, at give anerkendelse og gøre det attraktivt for medarbejderne, ved at sikre at belønningerne overstiger omkostninger og skabe gennemsigtighed i processerne, hvor tillid og retfærdighed er vigtige nøglebegreber. Teorigenererede hypoteser, som understøttes af alle respondenter, og som lederne giver udtryk for, som værende det vigtigste motivationsfremmende faktor i forhold til at motivere medarbejderne i fremtidens sundhedsvæsen, er som følgende. Der er to hypoteser på en ligeværdig andenplads. 1. Ledelsen skal give næring til faget. 2. Ledelsen skal udvise tillid og være troværdige. 2. Ledelsen skal sikre et gensidigt og højt informationsniveau. Alle respondenter er derudover enige i, at det motiverer medarbejderne når: 2

3 Ledelserne kender medarbejdernes individuelle behov og motiverer ud fra dette. De som ikke oplever det, efterspørger det. De opnår social status og får anerkendelse for den ønskede adfærd. Handlingsmuligheder, ledelsen med fordel kan arbejde med. Handlingsmulighederne er ud fra vigtige budskaber fra litteraturen og egen empiri. Sundhedsvæsenet leverer tjenesteydelser, og kvaliteten af disse er direkte afhængig af medarbejdernes initiativ, adfærd og præstation, samt hvordan medarbejderne håndterer samarbejdet og forholdet til brugerne. Derfor stilles der ekstra store krav til ledere af sundhedsvæsenet om at have fokus på, hvorledes medarbejderne motiveres. Ledelsen skal have fokus på det, som medarbejderne angiver, som de tre vigtigste motivationsfremmende faktorer beskrevet ovenfor, da det i sig selv øger motivationsgraden og tilknytning til organisationen. Det betyder øget tilfredshed og minimerer vantrivsel. Kvaliteten i de leverede ydelser øges, og effektiviteten samt muligheder for at kunne fastholde kompetente medarbejdere øges tilsvarende. I denne undersøgelse er der diskrepans mellem det, som medarbejderne tilkendegiver som deres vigtigste behov og kilde til motivation, sammenholdt med det, som lederne mener, der er det vigtigste for at motivere medarbejderne i fremtidens sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt, at ledelsen prioriterer tid og ressourcer til få indgående indsigt i medarbejdernes behov og motiverer ud fra dette. Respondenterne har som alle andre mennesker forskellige behov og præferencer. Medarbejderne motiveres til at handle, når de ser muligheder for at tilfredsstille egne behov. Behovene ændres og påvirkes ud fra de kulturer, som medarbejderne indgår i såvel samfundsmæssigt som arbejdsmæssigt. Vigtigt at anskue det som en løbende proces med fokus på medarbejderes reelle behov og hvilke motivationsfaktorer, som motiverer den enkelte. Som noget meget vigtigt skal ledelsen kunne agere autentisk og have en stærk kontakt med egne følelser og kunne agere fornuftigt i det, kunne vise entusiasme og skabe et fællesskab, så arbejdet giver mening. I udøvelse af lederskabet og øvrige sammenhænge er det derfor helt centralt, at ledelsen kan håndtere relationer som en nødvendig og naturlig del af lederstilen. I en tid med forandringsprocesser og travlhed er det særdeles vigtigt, at ledelsen prioriterer tid og skaber rammer for at kende medarbejdernes behov og vide, hvad der reelt motiverer den enkelte for at kunne fremme motivationen og få følgeskab. For at kunne skabe rum og overskud i lederskabet kan en af forudsætningerne være, at der skal være styr på økonomien, så ledelsen helhjertet kan være 3

4 nærværende uden at skulle bruge det meste af tiden på driften. Ledelsen skal have et godt ry og rygte ved at udvise en ansvarlig adfærd, hvor de institutionelle spilleregler efterleves eller sanktioneres. Ledelsen skal holde gruppen samlet og sikre gruppens kollektive interesser ved at tale gruppens sprog både fagligt og kulturelt samt følge gruppens statusangivne værdier. Det er nødvendigt, at mellemlederne på alle niveauer loyalt og troværdigt bakker op om de tiltag, der skal implementeres i en positiv ånd. Det er vigtigt med en tydelig kommunikationsstrategi, så relevante informationer når ud til alle, og ledelsen kan måske med fordel være til stede engang imellem med medarbejderne i vagter og evt. weekender for at sikre et højt og gensidigt informationsniveau og for at fremme det relationelle. Medarbejderne har brug for at blive set, hørt og anerkendt. Ligeledes er det vigtigt, at der ikke er for stort et lag af principaler og agenter, da vigtige informationer kan gå tabt og øge informationsasymmetrien. Yderlige er det vigtigt at være opmærksom på at ressourcepersoner, der besidder relevant viden, inddrages i beslutningsprocesser, når det er relevant både horisontalt og vertikalt. Ledelsen skal kunne formidle en vision og skabe retning ved at arbejde med værdier, som rummer medarbejdernes grundværdier, lave aktiviteter som stimulerer medarbejdernes personlige interesser, værdier og grundbehov, som kan medvirke til at organisationen har et godt ry og omdømme i omgivelserne og blandt samarbejdspartnere. Ledelsen skal præge kulturen ved at arbejde med ritualer, socialisering og værdibaseret ledelse for at fremme et godt arbejdsmiljø, og skabe gode arbejdsvilkår samt gode fysiske rammer. Ledelsen kan med fordel minimere kontrolforanstaltningerne, og give mere indflydelse og råderum til fagprofessionelle i en balance, så ledelsen sikre, at de får tilbagemeldinger fra medarbejderne, når opgaven er løst. Ledelsen kan proaktivt bruge de psykologiske kontrakter ved hele tiden at forventningsafstemme og altid holde, det de lover. Ledelsen skal have en personlig interesse i ledelse, og skal synes det er interessant at se medarbejderne gro og udvikle sig. At ledelsen har indsigt i det fag, der udøves ledelse for, antages at være en vigtig forudsætning for at få følgeskab af fagprofessionelle. Gevinsten ved at øge medarbejdernes motivation Medarbejdernes ressourcer er en meget væsentlig faktor for organisationens succes. Gevinsten bliver endnu mere motiverede og engagerede medarbejdere, som øger præstationen og føler forpligtigelse til og engagement i opgavevaretagelsen og ikke mindst til organisationen. 4

5 Medarbejderne kan øge deres jobtilfredshed og vilje til at arbejde, når de stimuleres og motiveres ud fra deres reelle grundbehov. Jo større motivationspotentiale medarbejderne har i deres job, jo mindre fravær og mere stabile medarbejderne, vil der være. Hermed øges fastholdelse og en lav personaleomsætning, som desuden har betydning for en sund økonomi, da det er omkostningstungt at oplære nyt personale. Organisationen kan ved at styrke motivationen hos medarbejderne øge trivslen, hvorved kvaliteten samt sikkerheden i den leverede ydelse øges til stor glæde og gavn for brugerne af det danske sundhedsvæsen. Konkurrenceevnen øges, organisationen får et godt omdømme, og som sidegevinst øges effektiviteten ligeledes. 5

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv TRIVSEL & LIVS BALANCE Redskaber til et bedre arbejdsliv Maj 2008 Af Stina Trojlsgaard, Trivselskonsulent, LivingValue Uddrag af undersøgelse blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser Introduktion: ValueMe

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere