Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne"

Transkript

1 Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt et coachingtilbud for klynge- og pædagogiske ledere. Overskrifterne for disse workshops er: Styrket samarbejde i klyngen fokus på det gode ledersamarbejde i klyngen Det nødvendige netværk styrk samarbejdet klyngeledere imellem Rolle- og kompetenceafklaring få alle kompetencerne i spil! Mødestruktur skab det gode konstruktive klyngemøde Kerneydelsen og værdier styrk klyngens kerneydelse via værdier og visionen Coaching forløb forbedr det personlige lederskab Når vi bliver mødt med tillid, føler vi os imødekommet, og en indre positiv motivation opstår Leder om Tillidsbaseret Ledelse LivingValues arbejdsgrundlag: Vi arbejder med Tillidsbaseret Ledelse som fundamentet for arbejdet. Tillidsbaseret Ledelse har til formål at øge mængden af tillid. For via tillid at: bygge stærke relationer, skabe involvering, øge mangfoldigheden samt at møde mennesket eller problemstillingen dér, hvor de er. Formålet med øget tillid er endvidere: at skabe en ramme hvor den enkelte institution kan fastholde sit særpræg samtidig med, at denne indgår i en klynge. Vores redskaber og metoder bygger på erfaringer med projekter om klyngeledelse fra andre kommuner bl.a. Københavns Kommune og Roskilde Kommune. Kontakt: Hvis du ønsker mere information eller står med en udfordring, som du ønsker at høre løsningsforlag på, kontakt os da til en uforpligtende snak: Birgitte Mainz Bastkjær; Pædagog og Cand. soc. i psykologi eller Stina Trojlsgaard; Bachelor og Master i psykologi

2 Styrket samarbejde i klyngen Workshop med fokus på det gode ledersamarbejde i klyngen Oplever I, at jeres klyngesamarbejde til tider har det svært og, at I ikke når de mål, I har sat jer for? Workshoppen har til hensigt at skabe et udviklende arbejdsmiljø i klyngen ved at sætte fokus på det gode samarbejdet og give redskaber til hensigtsmæssige kommunikationsformer. Tillid er et centralt element i ledelse og en forudsætning for at skabe stærke relationer. Tillid er vigtigt, fordi det er grundessensen i gode relationer. Opnår man tillid, skabes der et fundament hvor konflikter, modstand og forandring kan håndteres langt lettere eller helt undgås. Workshoppen er bygget op omkring 2 x 3 timers workshop, hvor følgende vil blive gennemgået: Der præsenteres en model, der tager udgangspunkt i, hvordan tillid opbygges og fastholdes. Denne model er i sit udgangspunkt meget simpel og tilgængelig. Lederne vil med udgangspunkt i modellen arbejde med hvordan deres relationer er og hvilke faktorer, der påvirker disse, og hvordan teamet kan blive styrket. Der bliver ligeledes arbejdet med teamets kommunikation, og hvordan denne kan medvirke til at styrke teamsamarbejdet. Lederne får præsenteret konkrete værktøjer, som de kan bruge til at styrke team relationerne og ligeledes bruge i relation til egne medarbejdere. Disse værktøjer omhandler tillid og kommunikation.

3 Det nødvendige netværk Workshop med fokus på styrket samarbejde klyngeledere imellem Kender du den tilfredsstillende følelse af at gå fra et godt møde, hvor du blev inspireret, løftet op til at se nye vinkler og perspektiver på hverdagen? Gode netværksmøder giver denne effekt! Forudsætningen for et godt netværksmøde er, at det bygger på stærke udviklende relationer og derved tillid. Workshoppen har til hensigt at skabe og styrke et forpligtende netværk mellem klyngeledere så disse gennem netværket kan styrke klyngedannelsen og skabe en bedre tværorganisatorisk sparring. (mellem klyngeledere og pædagogiske ledere) Workshoppen er bygget op omkring 1 x 3 timer workshop og har følgende indhold: Her er lejligheden for en gruppe klyngeledere eller pædagogiske ledere at samles og skabe et stærkt og forpligtende netværk. Når netværk fungerer, er det givende og inspirerende. Forudsætningen for et godt netværksmøde er, at det bygger på stærke relationer og derved tillid. Hvis udbyttet af netværksforløbet skal være stort, skal der ligeledes være en forpligtelse til netværksdeltagerne og tydeligt formål med netværket. Vi gennemgår teori omkring det udbytterige og dynamiske netværk baseret på tillid. Ligeledes laves der en konkret plan for det forpligtende netværk hvilke aftaler og spilleregler der skal sættes op. Endvidere vil deltagerne se på hvilke ønsker og behov, de har til det forpligtende netværk. Der præsenteres konkrete redskaber til at forankre netværket samt konkrete handleplaner for, hvordan dette forankres.

4 Rolle- og kompetenceafklaring Workshop med fokus på at få alle kompetencer i spil Udnytter I det potentiale, I har i lederteamet, og får I jeres kompetencer helt i spil? Der er som oftest uudnyttet potentiale at hente i at tydeliggøre rollerne i klyngelederteamet. Workshoppen har til formål at sikre en hensigtsmæssig afklaring af klynge- og pædagogiske lederes roller samt det administrative personale; herunder sætte fokus på den enkeltes kompetencer og hvordan klyngen udnytter disse på bedste vis. Workshoppen er bygget op omkring: 3 x 3 timers workshops med følgende indhold: Med udgangspunkt i de konkrete funktionsbeskrivelser får lederne mulighed for at se på eventuelle overlap, gråzoner samt udfordringerne og handlemulighederne, der eksisterer i de nye roller. Dette giver en mulighed for at få rollerne mere under huden og dermed tage rollen til sig og agere derefter. Ligeledes skabes der en forståelse blandt lederne for hinandens kompetencer, motivationsfaktorer samt gives et overblik over den bedste udnyttelse af kompetencerne. Workshop 1: Med udgangspunkt i klyngens funktionsbeskrivelser drøftes hhv. klynge- og pædagogisk leder-rollen samt overlap/gråzoner, som klyngen har oplevet. Hvad ligger der helt konkret i vores roller? Hvor og hvornår fungerer det, hvor og hvornår fungerer det evt. ikke? Hvor overlapper vi? Workshop 2: Med udgangspunkt i en kompetence- og motivationsprofil tegnes der en fælles profil for klyngen. Inden workshoppen har alle ledere svaret på få spørgsmål, som gør os i stand til at tegne en fælles profil. Hvad motiverer mig i min nye rolle? Hvad er jeg rigtig god til? Hvad skal der til, for at jeg har haft en helt fantastisk dag? Hvordan ser vores fælles kompetence- og motivationsprofil ud? Workshop 3: På den sidste workshop samles arbejdet fra de to forrige workshops, og der tegnes et overordnet billede for klyngens rolle- og kompetence/motivation. Dette afsæt bruges til at udarbejde en handleplan for, hvordan klyngen får den optimale udnyttelse af klyngens kompetencer. Hvordan udnytter vi ressourcerne bedst muligt? Opfølgning (deltagelse af LivingValue på ledermøde). Her vurderer vi sammen, om vi har nået det, som vi forventede samt justerer på handleplanen.

5 Mødestruktur Workshop med fokus på det gode konstruktive klyngemøde Afholder I strukturerede og produktive møder med gode diskussioner og klare beslutninger som omdrejningspunkt? Hvis ja, er I nået et godt stykke. Hvis ikke, vil denne workshop have jeres interesse. Workshoppen har til hensigt at skabe en forventningsafstemning omkring klyngens møder, struktur såvel som indhold. Ligeledes at udarbejde fælles spilleregler der sikrer synergien til hverdagen, hvor tillid er til stede. Workshop bygget op omkring: 1 x 3 timer workshop med følgende indhold: Klyngens forventningsafstemning til møderne; Hvad er et godt møde? Hvad forventer vi af hinanden? Hvilke behov og ønsker har vi? Hvad er vores mål med møderne? Afklaring af mødeindholdet; Hvem og hvornår sættes dagsorden? Kompetenceafklaring ift. møderne; Hvordan bruger vi kompetencerne bedst muligt på mødet? Afklaring af den praktiske ramme; Location; Hvor afholdes møderne? Tid; Hvad er tidsrammen for mødet? Referat; Hvem skriver referat? Er det offentligt mm.? Udarbejdelse af fælles spilleregler; Hvem gør hvad og hvornår? Opfølgning (deltagelse af LivingValue på ledermøde); Er det gået som forventet? Skal spillereglerne justeres?

6 Kerneydelsen og værdier Styrk klyngens kerneydelse via værdier og visionen Hvordan arbejder I med jeres pædagogiske værdier skaber disse en udvikling for klyngen? Værdierne er en driver for at skabe et fælles afsæt til at styrke kerneydelsen. Det er vigtigt, at værdierne er kendte og respekteret af alle i klyngen, og at de bygger bro til et fælles fokus på kerneydelsen. Formålet med workshoppen er, at få skabt en fælles fremadrettet ramme så kerneydelsen styrkes. Workshop bygget omkring 2 x 3 timers workshop med følgende indhold: (Tilgangen til arbejdet med værdier tilpasses efter hvor langt klyngen er i værdiprocessen ) Workshop 1: Her vil lederne, med baggrund i de enkelte institutioners værdier, klarlægge hvordan klyngen kan styrke kerneydelsen yderligere. På workshoppen gives der redskaber til institutionerne i klyngen, så de fremadrettet kan arbejde på at få sammenstemmende værdier. Workshop 2: Omdrejningspunktet er det fælles fokus på kerneydelsen. Med udgangspunkt i det værdiarbejde, som blev gennemført i workshop 1, arbejdes der på, hvordan den enkelte institutions værdigrundlag bidrager til en styrket kerneydelse. Ligeledes udarbejdes der en handleplan for, hvordan fælles fokus på kerneydelsen fastholdes. Opfølgning (deltagelse af LivingValue på ledermøde ca. 1 måned efter). Fokus er her: Oplever vi mere fokus på kerneydelsen? Holder vi vores aftaler ift. øget fokus på kerneydelsen? Det anbefales i flere kontekster, at I også indlægger en individuel coaching-/sparringssession for de enkelte ledere, i forlængelse af eller under en workshop. Dette sikrer synergien og den enkeltes faglige udbytte.

7 Coachingforløb Styrk dit personlige lederskab Har du behov for at styrke dit personlige lederskab samt udvikle dine kompetencer, enten i forhold til din rolle som klyngeleder eller i din rolle som pædagogisk leder? I så fald vil vores coaches kunne imødekomme dette. Du spørger måske dig selv om? Hvordan kan jeg yderligere udvikle mig? (faglige og personlige kompetencer) Hvad er vigtigt for mig? (livsværdier og arbejdsmæssige værdier) Hvad vil jeg? (jobmål og karrieremål) Hvordan holder jeg fast i mine mål? (konkret problematik) Vores coaches har en bred erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund samt speciale inden for offentlig ledelse. Desuden har de en stor erfaring med at coache ledere af ledere, mellemledere og medarbejder. Fælles for alle coaches er, at de coacher ud fra et tillidsbaseret grundlag, hvilket har til formål at øge mængden af tillid. For via tillid at: bygge stærke relationer, skabe involvering, øge mangfoldigheden samt at skabe en ramme, hvor det er muligt at udvise tillid bl.a. at udvikle med/selvledelse i organisationen. Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle problemstilling som du står i og skræddersyer processen, så den passer til dig og teamet. Ligeledes bruger vi ofte temaer i sessionen, som målretter processen mod den mere tillidsbasseret ledelsesstil. Eksempler på temaer kunne være: Tillid i ledelse Teamspirit i eget team Rolleafklaring Selv- og medledelse Kommunikation

https://www.lederne.dk/ledelseidag/artikler/seogeftermndogaar/2009/nr7august/tillidsba...

https://www.lederne.dk/ledelseidag/artikler/seogeftermndogaar/2009/nr7august/tillidsba... Page 1 of 9 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 7, august 2009 Indholdsfortegnelse Tillidsbaseret ledelse erfaringer fra praksis Hvilke forhold skal indtænkes i overgangen til tillidsbaseret ledelse, og

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere