Grundejerforeningen Eberts Villaby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Eberts Villaby"

Transkript

1 Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/ Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved fuldmagt. I alt var dermed 45 medlemmer repræsenteret ved generalforsamlingen. 0. Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Søren Høyer blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Formanden, Carsten Schouw gennemgik i sin beretning foreningens virksomhed i Bestyrelsen Bestyrelsen har i perioden bestået af Carsten Schouw (formand), Frank Sørensen (næstformand), Birgit Vrå (kasserer), Leif Hernø og Leif Hermann. Kenneth Joensen har været suppleant og deltaget i bestyrelsesmøderne. Springvandet Henrik Wingaa i Chr. II s Allé nr. 15 har også i det forløbne år passet anlægget. Ved sidste generalforsamling var status, at vi havde fået kr. i støtte fra Sonning Fonden til renovering af springvandet, og at vandtilslutningen var genetableret med vandmåler. Men desværre var røret i selve springvandet utæt. I løbet af foråret/forsommeren blev der derfor ført nyt flex-rør inden i det utætte rør, og springvandet blev herefter rengjort, revner og figurer repareret og det hele malet. Renoveringen af springvandet er dermed færdig, og det fungerer fint. Renoveringen krævede, at vi måtte fjerne den tætte berberis hæk, der også fungerede som forsvarsværn rundt om kummen. I efteråret blev der i stedet plantet roser rundt om springvandskummen. Kloaker Rendestensbrøndene er renset i november 2013 gennem den ordning, som Sundbyernes Grundejerfællesskab, SGF, har med firmaet Leif M. Jensen. Vejtræer Der er ikke beskåret akacietræer og de nyere lindetræer i 2013, men det skal gøres i år (2014) samtidig med, at udgåede træer fældes, og der genplantes. I relation til de gamle kastanje- og lindetræer er vi i færd med at arrangere en fælles træbeskæring i lighed med tidligere år. Den fastsatte dato er lørdag, d. 22. marts og grundejerforeningens medlemmer vil snart høre nærmere fra renholdningsudvalget. Vejbaner og fortove Der har været udført forskelligt arbejde på vejbaner og fortove i det forløbne år. Fliser, der vipper, er omlagt, og andre er udskiftet. I Sigbrits Allé er en forsænkning/ et hul i vejbanen repareret i et par omgange, idet tilslutningen af en rendestensbrønd til kloakledningen viste sig at være defekt. Endvidere er der her i februar 2014 foretaget revneforsegling rundt omkring på vejbanerne, for at modvirke, at revnerne 1

2 forårsager større huller. Endelig er det aftalt med bygherren ( Bones ) for renoveringen af ejendommen på hjørnet af Søren Norbys Alle og Amagerbrogade, at vejbanen mv. i løbet af foråret rettes op efter byggeriet. Samtidig vil jeg byde Bones velkommen i Villabyen og håbe/ forvente et godt samarbejde i relation til virksomheden og dens kunders indvirkning på Villabyens forhold. Renholdelse Uden at gå nogen for nær kan det fortsat konstateres, at det for de fleste grundejere kniber med den jævnlige fejning af fortov og rendesten. Når vi senere på dagsordenen nedsætter et renholdningsudvalg, vil jeg derfor opfordre til, at de, der melder sig, virkelig har tid, lyst og energi til at gøre en indsats. Snerydning Heldigvis har vi ikke oplevet større sneproblemer, men da vinteren trods alt ikke er helt forbi endnu, vil jeg ikke undlade at nævne, at det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for at rydde såvel fortov som vejbane ud for eget grundstykke. I budgettet for 2013 afsatte vi kr. til bestyrelsens disposition, hvis der skulle blive behov for at hidkalde assistance udefra til snerydning. Men dette beløb har det heldigvis ikke været nødvendigt at anvende. Parkering Vedr. parkering i Villabyen er dette et fortsat voksende problemområde. Om dagen er der mange butiksejere og handlende, der parkerer især på vejene op mod Amagerbrogade og Englandsvej, og om aftenen og natten optages vore veje af biler, der tilhører beboere fra de nærliggende områder uden for Villabyen. På generalforsamlingen i 2011 var der tilslutning til, at vi ansøgte kommunen om at indføre parkeringsrestriktioner med 2 timers parkering. Imidlertid var Borgerrepræsentationen på daværende tidspunkt ikke nået frem til en afklaring af former for restriktioner, og hvor disse kunne indføres. Sidst på året kom der så en vis afklaring, og vi har efterfølgende holdt møde med kommunen, der bekræftede, at vi nu har mulighed for at søge om at få indført parkeringsrestriktioner. En ansøgning skal være trafikalt begrundet, og der skal være massiv tilslutning. Derfor har vi under punkt 4 stillet forslag om at indføre parkeringsrestriktioner her i Villabyen. Sociale arrangementer Der har med stor tilslutning og succes været afholdt fastelavns-arrangement og sommerfest, som begge delvist er sponsoreret af foreningen. Herudover har der været et loppemarked og et Halloween-arrangement. Alt i alt vil jeg hermed sige stor tak til arrangørerne. Villabyens hjemmeside Grundejerne opfordres fortsat til med mellemrum at besøge vores hjemmeside samt at komme med indlæg. Tilsvarende opfordres grundejerne til at besøge Sundbyernes Grundejerfællesskab, SGF s hjemmeside hvor man kan følge med i og kommentere på de ting, som SGF arbejder med. SGF er bl.a. repræsenteret i Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg, hvor SGF f.eks. er med i forskellige klimatiltag om, hvad kommunen kan gøre, og hvad der ligger inden for de muligheder, som grundejerforeninger og grundejere bør se på, f.eks. for at undgå regnvand i kældre ved skybrud. 2

3 Endvidere kan nævnes, at SGF også følger/medvirker til, at der inden for de næste par år gennemføres en omfattende udskiftning af vejbelysningen i kommunen, hvor der opsættes nye LED-armaturer, der giver bedre lys og bruger langt mindre strøm. Udskiftningen betales af kommunen. Her i Villabyen har vi såkaldte højtryksnatrium armaturer, der giver et sparsomt lys, som Villabyens beboere med mellemrum har udtrykt ønske om at få forbedret. Muligheden for at få udskiftet vejbelysningen i Villabyen skal derfor forfølges. Carsten Schouw bad under dette punkt generalforsamlingen om støtte til at arbejde videre med lysprojektet. Generalforsamlingen gav enstemmigt sit tilsagn. Opdatering af mailadresser Efter sidste generalforsamling modtog jeg mange mailadresser, men der mangler stadig en del. Formålet med at indsamle mailadresserne er, at bestyrelsen hermed får lettere mulighed for at udsende orienteringer direkte til den enkelte grundejer som supplement til hjemmesiden eller opslag på vejtræer og lign. Alle grundejere opfordres derfor til at sende deres mailadresse til formanden. Hvis man er i tvivl, om man tidligere har sendt den, så send den igen. Bevarende lokalplan Efter sidste generalforsamling indsamlede det nedsatte udvalgt forslag til reguleringsemner, og der blev d. 27. maj 2013 afholdt debatmøde iflg. beslutningen på generalforsamlingen. Det endelige forslag til reguleringsemner blev herefter fremsendt til Center for Bydesign i kommunen som oplæg/bidrag til udarbejdelse af en startredegørelse og der blev holdt møde d. 24. juni 2013, hvor Centeret kommenterede, at deres overvejelser var i god overensstemmelse med grundejerforeningens forslag til formålsbestemmelse for lokalplanen. Endvidere var Centeret i gang med en omfattende fotodokumentation af bebyggelsen i Villabyen. I midten af december 2013 var bestyrelsen til møde med Centeret for at få en status på arbejdet med at udarbejde en bevarende lokalplan for Villabyen. Her blev det aftalt, at planen ikke skal omfatte randområdet langs Englandsvej mellem Torben Oxes Allé og Søren Norbys Allé. Dette randområde har betegnelsen Område III. Centeret forventede at fremsende udkast til planen omkring starten af februar, men dette er endnu ikke sket. Endelig har Centeret i slutningen af januar 2014 meddelt, at man springer startredegørelsen over, hvilket dog tages op med Centeret. Min forventning til den kommende bestyrelse er, at denne sikrer den fortsatte proces, hvor grundejerne informeres og medinddrages. På mødet blev bestyrelsen endvidere præsenteret for et skitseprojekt, som omfattede en høj randbebyggelse i op til 5-6 etager i Område III, således at der blev en sammenhængende høj bebyggelse, hvor de to nuværende 5-etagers ejendomme på hhv. Englandsvej og Torben Oxes Allé indgår. Dette var bestyrelsen bestemt imod, hvilket også fremgår af mødereferatet. Projektet var i slutningen af november bl.a. sendt i høring til Amager Lokaludvalg Vest mht. om der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Derfor sendte bestyrelsen et indlæg med en kraftig indsigelse til udvalget, som på deres møde d. 17. december 2013 behandlede sagen. Status her blev, at udvalget ikke på det foreliggende grundlag kan tage stilling til projektet. Desværre giver kommuneplanen mulighed for, at der etableres høj bebyggelse i randområde III. Men det er min forventning til den kommende bestyrelse, at den følger tæt op på den videre proces/udvikling for at modvirke, at Villabyen og især de grundejere, der bor tæt på området ikke får ødelagt værdierne f.eks. mht. udsyn, luft, indkig, trafik og ikke mindst ejendomsværdi. 3

4 Endelig skal jeg henvise til, at der efter beretningen vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til det udvalg, som har varetaget samarbejdet med kommunen. Forventninger til kommende aktiviteter/initiativer Udover de faste vedligeholdelsesopgaver og administration har bestyrelsen bl.a. følgende aktivitetsforventninger: Opfølgning på evt. planer om randbebyggelse langs Englandsvej Fortsat udarbejdelse af bevarende lokalplan Fortsat arbejde med at indføre parkeringsrestriktioner Udskiftning/omlægning af fortovsfliser samt vejreparationer Beskæring af vejtræer i 2014 samt plantning af nye træer Opfølgning på kommunens tiltag vedr. bl.a. Kommuneplan, Vandafledningsplan, Ny Amagebrogade og vejbelysning Herudover forventes en indsats via de udvalg, der nedsættes på denne generalforsamling. Formanden sluttede med at takke bestyrelsesmedlemmerne, deltagerne i de nedsatte udvalg og øvrige, der i det forløbne år har gjort en indsats for Eberts Villaby og dermed for os alle. Spørgsmål til beretningen Formandens omtale af planerne for etagebebyggelse i karréen Søren Norbys Allé, Englandsvej og Torben Oxes Allé udløste uddybende spørgsmål fra flere medlemmer: Hvad kommer planerne af? Kan grundejerforeningen/medlemmerne forhindre et byggeri? Hvad kommer til at stå, hvad bliver revet ned? Bestyrelsen uddybede formandens beretning ved at tilføje historik og juridiske betragtninger i forhold til planerne for bebyggelse: De to hjørnegrunde Søren Norbys Allé/Englandsvej og Englandsvej/Torben Oxes Allé indgår i kommunens oversigt over bygrunde, hvor der kan bygges etagebyggeri. Kommunen har også fastlagt bebyggelsesprocenten for de to grunde, dvs. hvor mange m2, der kan bygges. Begge dele er indskrevet i kommuneplanen og dermed politisk vedtaget. Ejeren af hjørnegrunden Englandsvej/Torben Oxes Allé har søgt kommunen om tilladelse til at opføre ejendomme på de to grunde og har i den forbindelse fået tegnestuen Mangor & Nagel til at udarbejde et skitseprojekt. Planerne indebærer, at de to små huse ud mod Englandsvej rives ned for at give plads til byggeriet. Bestyrelsen har set tegningerne til projektet, men ved ikke yderligere hverken om proces eller udformning, da kommunikationen om projektet i denne fase sker mellem kommune og bygherre. Det er bestyrelsens opfattelse, at byggeriet vil betyde skygge- og indbliksgener for mange beboere i området. I forhold til spørgsmålet om planernes realisering, er det vigtigt at forstå, at det er forvaltningernes pligt at arbejde for kommuneplanens virkeliggørelse. Københavns Kommune gav derudover på det omtalte december-møde, hvor grundejerforeningens bestyrelse deltog, udtryk for, at det var forvaltningens opfattelse og dermed også den praksis kommunen førte i tilsvarende sager - at ejer af grunden havde et retskrav på at kunne bygge op til den tilladte bebyggelsesprocent. Det er bestyrelsens opfattelse, at denne tolkning ikke er korrekt, og at der findes tilfælde, hvor andre kommuner har valgt en anden forvaltningspraksis. 4

5 Generalforsamlingen drøftede herefter bredt erfaringer med indsigelser i forhold til lokalplaner, og det blev bl.a. anført, at det i forbindelse med lokalplanen, der muliggjorde punkt-etage-ejendommene på Sigbrits Allé, lykkedes at nedsætte bebyggelsesprocenten for en del af området fra den foreslåede til den vedtagne lokalplan. Carsten Schouw understregede, at det selvfølgeligt var vigtigt, når processen kom dertil, at der blev sendt indsigelser fra enkeltmedlemmer såvel som i fællesskab fra grundejerforeningen. Et medlem (Kirsten Søndergaard) spurgte, hvad der var blevet sendt til kommunen i forbindelse med lokalplanen? Bestyrelsen lovede, at referater samt kommunikationen med kommunen vil blive lagt på grundejerforeningens hjemmeside. Et andet medlem (Per Christiansen) havde observeret, at der ved sne og is altid omkring springvandet var en fri og tør gang, og undrede sig over, om der kunne være en utæthed i fjernvarmen? Bestyrelsen noterede det. Per orienterede også om, at der i områderne tæt på Amagerbrogade bliver stjålet mange nummerplader, og opfordrede medlemmerne til at holde øje med fremmede. Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren Birgit Vrå. Spørgsmål til regnskabet: Kirsten Søndergaard spurgte til den nye post på budget/ regnskab ejendomsmæglergebyr? Birgit forklarede, at bestyrelsen havde besluttet at tage et gebyr for at levere de oplysninger, ejendomsmæglere beder grundejerforeningen om i forbindelse med salg af huse og lejligheder. Generalforsamlingen gav udtryk for tilfredshed med beslutningen. Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet. Det reviderede regnskab blev herefter enstemmigt godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag Der var inden tidsfristens udløb ikke modtaget forslag til behandling ud over nedenstående forslag fra bestyrelsen, der indgik i indkaldelsen til generalforsamlingen: Bestyrelsen stiller forslag om, at den bemyndiges til at indgå aftale med Københavns Kommune om indførelse af parkeringsrestriktioner i Villabyen med udstedelse af beboerlicenser og 2 timers parkering. Det skal tilstræbes, at det daglige tidsrum for 2- timers parkeringsordningen fra mandag fredag bliver fra kl Forslaget blev drøftet indgående i forhold til følgende spørgsmål fra medlemmerne: 1. Hvad koster en beboerlicens? 2. Hvor mange beboerlicenser kan en husstand få? 3. Hvilke muligheder er der for gæsteparkering/gæstelicenser? 4. Hvor stort et område omfattes af parkeringsordningen? Bestyrelsen svarede sammenfattende følgende på spørgsmålene: Ad 1. Beboerlicenser skal være gratis 5

6 Ad 2. Bestyrelsen forventer, at en husstand får et antal licenser, der svarer til antal biler registreret på adressen (Én nummerplade én licens) Ad 3. Det forventes ikke, at der vil være mulighed for gæstelicenser/gæstebilletter Ad 4. Grundejerforeningen søger kun om en parkeringsordning gældende for vejene i villabyen med beboerlicenser alene for villabyens beboere. Hvis forhandlingerne giver noget andet, må bestyrelsen komme tilbage til generalforsamlingen. Efter en yderligere indgående drøftelse især om gæsteparkeringsmulighederne aftaltes følgende retningslinjer for bestyrelsens drøftelse af parkeringsrestriktioner med Københavns Kommune, jf. det fremsatte forslag: Det forudsættes, at det alene er folkeregistrerede beboere på adresser indenfor grundejerforeningens medlemsområde, der får beboerlicenser Det forudsættes, at beboerlicenser er gratis Det forudsættes, at der udstedes et antal licenser svarende til antallet af biler tilknyttet beboere på adressen i grundejerforeningen Bestyrelsen undersøger muligheden for gæstelicenser. Gæsteparkering indføres i det omfang, det er muligt Herefter blev ovenstående forslag som fremlagt af bestyrelsen vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen. 5 Fremlæggelse af budget for 2014, herunder fastsættelse af medlemsbidrag Kasserer Birgit Vrå fremlagde det udsendte budgetforslag med uændret medlemskontingent. Budgetforslaget og det uændrede kontingent blev herefter vedtaget. 6. Valg af bestyrelsen m.v. Bestyrelsen: Carsten Schouw blev genvalgt til bestyrelsen Leif Hernø blev genvalgt til bestyrelsen Birgit Vrå blev genvalgt til bestyrelsen Kenneth Vang Joensen blev genvalgt til bestyrelsessuppleant Revisorer: Peter Larsen blev genvalgt til revisor. Erland Jørgensen blev genvalgt til revisorsuppleant 7. Eventuelt, herunder nedsættelse af udvalg Udvalg: Der blev nedsat følgende udvalg og ankermænd. Alle udvalg kan supplere sig selv med yderligere deltagere efter behov. Interesserede grundejere opfordres til selv at melde sig til ankermændene.: Fastelavnsudvalg: Sommerfestudvalg: Renholdningsudvalg: Loppemarked: Leif Hernø, Søren Høy, Kenneth Vang Joensen Leif Hernø, Søren Høy, Irene Hesselberg, Kenneth Vang Joensen, Martin Jepsen, Jacob Schneider Frank B. Sørensen, Leif Hermann og Kenneth Vang Joensen Margit Nielsen Fortsættende udvalg nedsat på sidste generalforsamling: Bevarende lokalplan: Leif Hermann 6

7 8. Afslutning Dirigenten takkede afslutningsvis forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen afsluttet kl Referat: Leif Hernø Adresser For at lette kommunikationen opfordres alle medlemmer i grundejerforeningen til at sende en med navn, adresse og tlf.nr. til formanden, der herefter vil etablere en adressebog for foreningens medlemmer. Oplysningerne vil ikke blive videregivet, men alene anvendt af bestyrelsen til at kommunikere med det enkelte medlem. Bestyrelsen: Carsten Schouw, Christian II s Allé 23, formand Frank Borch Sørensen, Dyvekes Allé 19, næstformand Birgit Vrå, Søren Norbys Allé 19, 1.sal, kasserer Leif Hernø, Dyvekes Allé 9 Leif Hermann, Søren Norbys Allé 11 Bestyrelsessuppleant: Kenneth Vang Joensen, Sigbrits Allé

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen tirsdag, den 24/2 2015 Til stede var 18 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 1 medlem af grundejerforeningen repræsenteret ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen tirsdag, den 23/2 2016 Der var 27 deltagere til stede, hvoraf 22 var stemmeberettigede. Herudover var der 1 fuldmagt fra et medlem af

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen tirsdag, den 21. februar 2017 Der var 24 stemmeberettigede deltagere til stede. Herudover var der 1 fuldmagt fra et medlem af grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø

GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Til Husejeren 27. marts 2015 Bestyrelsen indkalder til GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Dagsorden

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Kongstedparken, Slagelse

Generalforsamling i Grundejerforeningen Kongstedparken, Slagelse Torsdag d. 6. marts 2014 Generalforsamling i Grundejerforeningen Kongstedparken, Slagelse Afholdt i Super Bowl & Golf Center Bredegade 50-56,, 6. marts 2014. 15 ejendomme var repræsenteret på generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag om miljørigtig brændeovnsfyring ved områdets skorstensfejermester

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 4. marts 2015 På Hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen den 4. marts 2015 På Hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Tina Bach Guldberg, nr. 9 Ivan Boll, nr. 53

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 2.marts, 2010 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 2.marts, 2010 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 2.marts, 2010 i Højdevangskirkens menighedshus. Inden afholdelse af generalforsamlingen holdt konsulent Peter Hartvig(PH) fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken. Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30

Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken. Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30 Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30 1. Valg af dirigent og referent Bjarne Sjørup Sørensen blev valgt til dirigent. Steffen Klemmensen

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 5.3.2015 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 21 husstande repræsenteret ved 25 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 3/3-2011 Formandens beretning 2010 Fastelavn 2011 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 16/3-2005

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 16/3-2005 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 16/3-2005 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 9. marts 2005 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

GenerAlforsamling 2012

GenerAlforsamling 2012 GenerAlforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 11. april 2012 i salen på TK s Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Orientering

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere