Grundejerforeningen Eberts Villaby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Eberts Villaby"

Transkript

1 Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/ Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved fuldmagt. I alt var dermed 45 medlemmer repræsenteret ved generalforsamlingen. 0. Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Søren Høyer blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Formanden, Carsten Schouw gennemgik i sin beretning foreningens virksomhed i Bestyrelsen Bestyrelsen har i perioden bestået af Carsten Schouw (formand), Frank Sørensen (næstformand), Birgit Vrå (kasserer), Leif Hernø og Leif Hermann. Kenneth Joensen har været suppleant og deltaget i bestyrelsesmøderne. Springvandet Henrik Wingaa i Chr. II s Allé nr. 15 har også i det forløbne år passet anlægget. Ved sidste generalforsamling var status, at vi havde fået kr. i støtte fra Sonning Fonden til renovering af springvandet, og at vandtilslutningen var genetableret med vandmåler. Men desværre var røret i selve springvandet utæt. I løbet af foråret/forsommeren blev der derfor ført nyt flex-rør inden i det utætte rør, og springvandet blev herefter rengjort, revner og figurer repareret og det hele malet. Renoveringen af springvandet er dermed færdig, og det fungerer fint. Renoveringen krævede, at vi måtte fjerne den tætte berberis hæk, der også fungerede som forsvarsværn rundt om kummen. I efteråret blev der i stedet plantet roser rundt om springvandskummen. Kloaker Rendestensbrøndene er renset i november 2013 gennem den ordning, som Sundbyernes Grundejerfællesskab, SGF, har med firmaet Leif M. Jensen. Vejtræer Der er ikke beskåret akacietræer og de nyere lindetræer i 2013, men det skal gøres i år (2014) samtidig med, at udgåede træer fældes, og der genplantes. I relation til de gamle kastanje- og lindetræer er vi i færd med at arrangere en fælles træbeskæring i lighed med tidligere år. Den fastsatte dato er lørdag, d. 22. marts og grundejerforeningens medlemmer vil snart høre nærmere fra renholdningsudvalget. Vejbaner og fortove Der har været udført forskelligt arbejde på vejbaner og fortove i det forløbne år. Fliser, der vipper, er omlagt, og andre er udskiftet. I Sigbrits Allé er en forsænkning/ et hul i vejbanen repareret i et par omgange, idet tilslutningen af en rendestensbrønd til kloakledningen viste sig at være defekt. Endvidere er der her i februar 2014 foretaget revneforsegling rundt omkring på vejbanerne, for at modvirke, at revnerne 1

2 forårsager større huller. Endelig er det aftalt med bygherren ( Bones ) for renoveringen af ejendommen på hjørnet af Søren Norbys Alle og Amagerbrogade, at vejbanen mv. i løbet af foråret rettes op efter byggeriet. Samtidig vil jeg byde Bones velkommen i Villabyen og håbe/ forvente et godt samarbejde i relation til virksomheden og dens kunders indvirkning på Villabyens forhold. Renholdelse Uden at gå nogen for nær kan det fortsat konstateres, at det for de fleste grundejere kniber med den jævnlige fejning af fortov og rendesten. Når vi senere på dagsordenen nedsætter et renholdningsudvalg, vil jeg derfor opfordre til, at de, der melder sig, virkelig har tid, lyst og energi til at gøre en indsats. Snerydning Heldigvis har vi ikke oplevet større sneproblemer, men da vinteren trods alt ikke er helt forbi endnu, vil jeg ikke undlade at nævne, at det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for at rydde såvel fortov som vejbane ud for eget grundstykke. I budgettet for 2013 afsatte vi kr. til bestyrelsens disposition, hvis der skulle blive behov for at hidkalde assistance udefra til snerydning. Men dette beløb har det heldigvis ikke været nødvendigt at anvende. Parkering Vedr. parkering i Villabyen er dette et fortsat voksende problemområde. Om dagen er der mange butiksejere og handlende, der parkerer især på vejene op mod Amagerbrogade og Englandsvej, og om aftenen og natten optages vore veje af biler, der tilhører beboere fra de nærliggende områder uden for Villabyen. På generalforsamlingen i 2011 var der tilslutning til, at vi ansøgte kommunen om at indføre parkeringsrestriktioner med 2 timers parkering. Imidlertid var Borgerrepræsentationen på daværende tidspunkt ikke nået frem til en afklaring af former for restriktioner, og hvor disse kunne indføres. Sidst på året kom der så en vis afklaring, og vi har efterfølgende holdt møde med kommunen, der bekræftede, at vi nu har mulighed for at søge om at få indført parkeringsrestriktioner. En ansøgning skal være trafikalt begrundet, og der skal være massiv tilslutning. Derfor har vi under punkt 4 stillet forslag om at indføre parkeringsrestriktioner her i Villabyen. Sociale arrangementer Der har med stor tilslutning og succes været afholdt fastelavns-arrangement og sommerfest, som begge delvist er sponsoreret af foreningen. Herudover har der været et loppemarked og et Halloween-arrangement. Alt i alt vil jeg hermed sige stor tak til arrangørerne. Villabyens hjemmeside Grundejerne opfordres fortsat til med mellemrum at besøge vores hjemmeside samt at komme med indlæg. Tilsvarende opfordres grundejerne til at besøge Sundbyernes Grundejerfællesskab, SGF s hjemmeside hvor man kan følge med i og kommentere på de ting, som SGF arbejder med. SGF er bl.a. repræsenteret i Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg, hvor SGF f.eks. er med i forskellige klimatiltag om, hvad kommunen kan gøre, og hvad der ligger inden for de muligheder, som grundejerforeninger og grundejere bør se på, f.eks. for at undgå regnvand i kældre ved skybrud. 2

3 Endvidere kan nævnes, at SGF også følger/medvirker til, at der inden for de næste par år gennemføres en omfattende udskiftning af vejbelysningen i kommunen, hvor der opsættes nye LED-armaturer, der giver bedre lys og bruger langt mindre strøm. Udskiftningen betales af kommunen. Her i Villabyen har vi såkaldte højtryksnatrium armaturer, der giver et sparsomt lys, som Villabyens beboere med mellemrum har udtrykt ønske om at få forbedret. Muligheden for at få udskiftet vejbelysningen i Villabyen skal derfor forfølges. Carsten Schouw bad under dette punkt generalforsamlingen om støtte til at arbejde videre med lysprojektet. Generalforsamlingen gav enstemmigt sit tilsagn. Opdatering af mailadresser Efter sidste generalforsamling modtog jeg mange mailadresser, men der mangler stadig en del. Formålet med at indsamle mailadresserne er, at bestyrelsen hermed får lettere mulighed for at udsende orienteringer direkte til den enkelte grundejer som supplement til hjemmesiden eller opslag på vejtræer og lign. Alle grundejere opfordres derfor til at sende deres mailadresse til formanden. Hvis man er i tvivl, om man tidligere har sendt den, så send den igen. Bevarende lokalplan Efter sidste generalforsamling indsamlede det nedsatte udvalgt forslag til reguleringsemner, og der blev d. 27. maj 2013 afholdt debatmøde iflg. beslutningen på generalforsamlingen. Det endelige forslag til reguleringsemner blev herefter fremsendt til Center for Bydesign i kommunen som oplæg/bidrag til udarbejdelse af en startredegørelse og der blev holdt møde d. 24. juni 2013, hvor Centeret kommenterede, at deres overvejelser var i god overensstemmelse med grundejerforeningens forslag til formålsbestemmelse for lokalplanen. Endvidere var Centeret i gang med en omfattende fotodokumentation af bebyggelsen i Villabyen. I midten af december 2013 var bestyrelsen til møde med Centeret for at få en status på arbejdet med at udarbejde en bevarende lokalplan for Villabyen. Her blev det aftalt, at planen ikke skal omfatte randområdet langs Englandsvej mellem Torben Oxes Allé og Søren Norbys Allé. Dette randområde har betegnelsen Område III. Centeret forventede at fremsende udkast til planen omkring starten af februar, men dette er endnu ikke sket. Endelig har Centeret i slutningen af januar 2014 meddelt, at man springer startredegørelsen over, hvilket dog tages op med Centeret. Min forventning til den kommende bestyrelse er, at denne sikrer den fortsatte proces, hvor grundejerne informeres og medinddrages. På mødet blev bestyrelsen endvidere præsenteret for et skitseprojekt, som omfattede en høj randbebyggelse i op til 5-6 etager i Område III, således at der blev en sammenhængende høj bebyggelse, hvor de to nuværende 5-etagers ejendomme på hhv. Englandsvej og Torben Oxes Allé indgår. Dette var bestyrelsen bestemt imod, hvilket også fremgår af mødereferatet. Projektet var i slutningen af november bl.a. sendt i høring til Amager Lokaludvalg Vest mht. om der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Derfor sendte bestyrelsen et indlæg med en kraftig indsigelse til udvalget, som på deres møde d. 17. december 2013 behandlede sagen. Status her blev, at udvalget ikke på det foreliggende grundlag kan tage stilling til projektet. Desværre giver kommuneplanen mulighed for, at der etableres høj bebyggelse i randområde III. Men det er min forventning til den kommende bestyrelse, at den følger tæt op på den videre proces/udvikling for at modvirke, at Villabyen og især de grundejere, der bor tæt på området ikke får ødelagt værdierne f.eks. mht. udsyn, luft, indkig, trafik og ikke mindst ejendomsværdi. 3

4 Endelig skal jeg henvise til, at der efter beretningen vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til det udvalg, som har varetaget samarbejdet med kommunen. Forventninger til kommende aktiviteter/initiativer Udover de faste vedligeholdelsesopgaver og administration har bestyrelsen bl.a. følgende aktivitetsforventninger: Opfølgning på evt. planer om randbebyggelse langs Englandsvej Fortsat udarbejdelse af bevarende lokalplan Fortsat arbejde med at indføre parkeringsrestriktioner Udskiftning/omlægning af fortovsfliser samt vejreparationer Beskæring af vejtræer i 2014 samt plantning af nye træer Opfølgning på kommunens tiltag vedr. bl.a. Kommuneplan, Vandafledningsplan, Ny Amagebrogade og vejbelysning Herudover forventes en indsats via de udvalg, der nedsættes på denne generalforsamling. Formanden sluttede med at takke bestyrelsesmedlemmerne, deltagerne i de nedsatte udvalg og øvrige, der i det forløbne år har gjort en indsats for Eberts Villaby og dermed for os alle. Spørgsmål til beretningen Formandens omtale af planerne for etagebebyggelse i karréen Søren Norbys Allé, Englandsvej og Torben Oxes Allé udløste uddybende spørgsmål fra flere medlemmer: Hvad kommer planerne af? Kan grundejerforeningen/medlemmerne forhindre et byggeri? Hvad kommer til at stå, hvad bliver revet ned? Bestyrelsen uddybede formandens beretning ved at tilføje historik og juridiske betragtninger i forhold til planerne for bebyggelse: De to hjørnegrunde Søren Norbys Allé/Englandsvej og Englandsvej/Torben Oxes Allé indgår i kommunens oversigt over bygrunde, hvor der kan bygges etagebyggeri. Kommunen har også fastlagt bebyggelsesprocenten for de to grunde, dvs. hvor mange m2, der kan bygges. Begge dele er indskrevet i kommuneplanen og dermed politisk vedtaget. Ejeren af hjørnegrunden Englandsvej/Torben Oxes Allé har søgt kommunen om tilladelse til at opføre ejendomme på de to grunde og har i den forbindelse fået tegnestuen Mangor & Nagel til at udarbejde et skitseprojekt. Planerne indebærer, at de to små huse ud mod Englandsvej rives ned for at give plads til byggeriet. Bestyrelsen har set tegningerne til projektet, men ved ikke yderligere hverken om proces eller udformning, da kommunikationen om projektet i denne fase sker mellem kommune og bygherre. Det er bestyrelsens opfattelse, at byggeriet vil betyde skygge- og indbliksgener for mange beboere i området. I forhold til spørgsmålet om planernes realisering, er det vigtigt at forstå, at det er forvaltningernes pligt at arbejde for kommuneplanens virkeliggørelse. Københavns Kommune gav derudover på det omtalte december-møde, hvor grundejerforeningens bestyrelse deltog, udtryk for, at det var forvaltningens opfattelse og dermed også den praksis kommunen førte i tilsvarende sager - at ejer af grunden havde et retskrav på at kunne bygge op til den tilladte bebyggelsesprocent. Det er bestyrelsens opfattelse, at denne tolkning ikke er korrekt, og at der findes tilfælde, hvor andre kommuner har valgt en anden forvaltningspraksis. 4

5 Generalforsamlingen drøftede herefter bredt erfaringer med indsigelser i forhold til lokalplaner, og det blev bl.a. anført, at det i forbindelse med lokalplanen, der muliggjorde punkt-etage-ejendommene på Sigbrits Allé, lykkedes at nedsætte bebyggelsesprocenten for en del af området fra den foreslåede til den vedtagne lokalplan. Carsten Schouw understregede, at det selvfølgeligt var vigtigt, når processen kom dertil, at der blev sendt indsigelser fra enkeltmedlemmer såvel som i fællesskab fra grundejerforeningen. Et medlem (Kirsten Søndergaard) spurgte, hvad der var blevet sendt til kommunen i forbindelse med lokalplanen? Bestyrelsen lovede, at referater samt kommunikationen med kommunen vil blive lagt på grundejerforeningens hjemmeside. Et andet medlem (Per Christiansen) havde observeret, at der ved sne og is altid omkring springvandet var en fri og tør gang, og undrede sig over, om der kunne være en utæthed i fjernvarmen? Bestyrelsen noterede det. Per orienterede også om, at der i områderne tæt på Amagerbrogade bliver stjålet mange nummerplader, og opfordrede medlemmerne til at holde øje med fremmede. Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren Birgit Vrå. Spørgsmål til regnskabet: Kirsten Søndergaard spurgte til den nye post på budget/ regnskab ejendomsmæglergebyr? Birgit forklarede, at bestyrelsen havde besluttet at tage et gebyr for at levere de oplysninger, ejendomsmæglere beder grundejerforeningen om i forbindelse med salg af huse og lejligheder. Generalforsamlingen gav udtryk for tilfredshed med beslutningen. Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet. Det reviderede regnskab blev herefter enstemmigt godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag Der var inden tidsfristens udløb ikke modtaget forslag til behandling ud over nedenstående forslag fra bestyrelsen, der indgik i indkaldelsen til generalforsamlingen: Bestyrelsen stiller forslag om, at den bemyndiges til at indgå aftale med Københavns Kommune om indførelse af parkeringsrestriktioner i Villabyen med udstedelse af beboerlicenser og 2 timers parkering. Det skal tilstræbes, at det daglige tidsrum for 2- timers parkeringsordningen fra mandag fredag bliver fra kl Forslaget blev drøftet indgående i forhold til følgende spørgsmål fra medlemmerne: 1. Hvad koster en beboerlicens? 2. Hvor mange beboerlicenser kan en husstand få? 3. Hvilke muligheder er der for gæsteparkering/gæstelicenser? 4. Hvor stort et område omfattes af parkeringsordningen? Bestyrelsen svarede sammenfattende følgende på spørgsmålene: Ad 1. Beboerlicenser skal være gratis 5

6 Ad 2. Bestyrelsen forventer, at en husstand får et antal licenser, der svarer til antal biler registreret på adressen (Én nummerplade én licens) Ad 3. Det forventes ikke, at der vil være mulighed for gæstelicenser/gæstebilletter Ad 4. Grundejerforeningen søger kun om en parkeringsordning gældende for vejene i villabyen med beboerlicenser alene for villabyens beboere. Hvis forhandlingerne giver noget andet, må bestyrelsen komme tilbage til generalforsamlingen. Efter en yderligere indgående drøftelse især om gæsteparkeringsmulighederne aftaltes følgende retningslinjer for bestyrelsens drøftelse af parkeringsrestriktioner med Københavns Kommune, jf. det fremsatte forslag: Det forudsættes, at det alene er folkeregistrerede beboere på adresser indenfor grundejerforeningens medlemsområde, der får beboerlicenser Det forudsættes, at beboerlicenser er gratis Det forudsættes, at der udstedes et antal licenser svarende til antallet af biler tilknyttet beboere på adressen i grundejerforeningen Bestyrelsen undersøger muligheden for gæstelicenser. Gæsteparkering indføres i det omfang, det er muligt Herefter blev ovenstående forslag som fremlagt af bestyrelsen vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen. 5 Fremlæggelse af budget for 2014, herunder fastsættelse af medlemsbidrag Kasserer Birgit Vrå fremlagde det udsendte budgetforslag med uændret medlemskontingent. Budgetforslaget og det uændrede kontingent blev herefter vedtaget. 6. Valg af bestyrelsen m.v. Bestyrelsen: Carsten Schouw blev genvalgt til bestyrelsen Leif Hernø blev genvalgt til bestyrelsen Birgit Vrå blev genvalgt til bestyrelsen Kenneth Vang Joensen blev genvalgt til bestyrelsessuppleant Revisorer: Peter Larsen blev genvalgt til revisor. Erland Jørgensen blev genvalgt til revisorsuppleant 7. Eventuelt, herunder nedsættelse af udvalg Udvalg: Der blev nedsat følgende udvalg og ankermænd. Alle udvalg kan supplere sig selv med yderligere deltagere efter behov. Interesserede grundejere opfordres til selv at melde sig til ankermændene.: Fastelavnsudvalg: Sommerfestudvalg: Renholdningsudvalg: Loppemarked: Leif Hernø, Søren Høy, Kenneth Vang Joensen Leif Hernø, Søren Høy, Irene Hesselberg, Kenneth Vang Joensen, Martin Jepsen, Jacob Schneider Frank B. Sørensen, Leif Hermann og Kenneth Vang Joensen Margit Nielsen Fortsættende udvalg nedsat på sidste generalforsamling: Bevarende lokalplan: Leif Hermann 6

7 8. Afslutning Dirigenten takkede afslutningsvis forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen afsluttet kl Referat: Leif Hernø Adresser For at lette kommunikationen opfordres alle medlemmer i grundejerforeningen til at sende en med navn, adresse og tlf.nr. til formanden, der herefter vil etablere en adressebog for foreningens medlemmer. Oplysningerne vil ikke blive videregivet, men alene anvendt af bestyrelsen til at kommunikere med det enkelte medlem. Bestyrelsen: Carsten Schouw, Christian II s Allé 23, formand Frank Borch Sørensen, Dyvekes Allé 19, næstformand Birgit Vrå, Søren Norbys Allé 19, 1.sal, kasserer Leif Hernø, Dyvekes Allé 9 Leif Hermann, Søren Norbys Allé 11 Bestyrelsessuppleant: Kenneth Vang Joensen, Sigbrits Allé

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere