ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium II: Videngrundlag... 7 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 3

4 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademi SydVests udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) i Esbjerg til: Positiv akkreditering Begrundelse for indstilling Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium 2, 4 og 5, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive tilført ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra beskæftigelsesområdet, som vil være tilstrækkeligt dækkende for uddannelsen, inklusiv de tre specialer hotel og restaurant management, turisme management samt service management. Desuden vurderer panelet, at der vil blive tilført viden fra relevante forskningsfelter. Institutionen har redegjort for, at undervisergruppen vil bestå af nye og nuværende undervisere. De nye undervisere er afgørende for etableringen af udbuddet, og panelet finder det derfor helt centralt, hvilken faglighed og erfaring de skal have. Panelet vurderer, at institutionen har redegjort tilstrækkeligt for, at både de nye og nuværende undervisere vil have de rette kvalifikationer og kompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggerne vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Yderligere vurderer panelet, at de studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag i forbindelse med, at de bliver inddraget i cases, udarbejdelse af projekter og deltagelse i innovationscamps. Akkrediteringspanelet vurderer samtidig, at det er sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 120 ECTS-point. Undervisningen på udbuddet vil desuden være pædagogisk kvalificeret. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre 3. semester, der består af et praktikforløb og et undervisningsforløb, i udlandet inden for den normerede studietid. Det er sandsynliggjort, at praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Endvidere har institutionen sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at alle studerende får en praktikplads. Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at det er sandsynliggjort, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring af udbuddet, og at den indsamlede data vil blive anvendt. Dog vurderer akkrediteringspanelet det som en mindre svaghed, at udbuddet ikke opsummerer de indsamlede data i en samlet evaluering af udbuddet. Institutionen har redegjort for, at aftagere, dimittender og øvrige relevante interessenter vil blive inddraget i kvalitetssikringen af udbuddet gennem møder, elektroniske spørgeskemaer og praktikevalueringer. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Ann Hartl, adjunkt ved University College Sjælland. Ann Hartl har en ph.d. fra Bournemouth University med afhandlingstitlen Developing marketing strategies for tourism destinations in the peripheral areas of Europe the case of Bornholm, og arbejder med at undervise og udvikle Leisure Managementuddannelsen. Ann Hartl har tidligere været uddannelseschef på Leisure Management-uddannelsen, seniorforsker ved Erhvervsakademi Sjælland og har i mange år forsket i turisme og oplevelsesøkonomi. Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 4

5 Henrik Andersen, studieleder på Erhvervsakademi Sjælland. Henrik Andersen er uddannet cand.merc. i Strategisk ledelse, og har undervist siden 1989 bl.a. på professionsbachelorniveau, EUD og HHX. Han er tidligere lektor ved henholdsvis Handelsskolen Sjælland Syd og Hotel- og Restaurantskolen. Haleema Ali, studerende på serviceøkonomuddannelsen på Cphbusiness. Haleema Ali har arbejdet som frivillig i Ungdommens Røde Kors inden for økonomi og har været i praktik hos Kashf Foundation i Pakistan, hvor hun har arbejdet med Human Resources. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg. Sprog Undervisningen vil foregå på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under det økonomisk-merkantile hovedområde. Forventet optag 50 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte fremgår af bekendtgørelse nr. 700 af om erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK). Viden Den uddannede har viden om serviceerhvervets anvendte brancheterminologi og branchebegreber samt serviceerhvervets anvendelse af teori og metode i praksis såvel nationalt som internationalt, virksomhedens muligheder for samarbejde med kunden om udvikling af serviceydelser, relevante brancher inden for erhvervs- og ferieturisme, hotel og rejseliv og øvrige servicebrancher, deres struktur, udvikling og organisering samt indbyrdes sammenhæng, grundlæggende strategiske begreber og værktøjer, som har indflydelse på servicevirksomhedens valg af strategi og muligheder for internationalisering via samarbejdsrelationer samt forståelse af internationaliseringsprocessens påvirkning af servicevirksomheden. Færdigheder Den uddannede kan vurdere omkostningsforholdene for servicevirksomhedens situation med henblik på økonomiske beregninger og budgettering, vurdere sammenhængen mellem virksomhedens servicekoncept, leverancesystem og konkurrencesystem samt vurdere relevante udviklingsretninger for virksomheden, anvende viden om kulturer i forbindelse med forhandlingssituationer samt opstille og formidle praksisnære løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og kunder på dansk og engelsk, anvende porteføljemodeller til beskrivelse af servicevirksomhedens produkter og Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 5

6 vurdere praktiske ledelsessituationer med henblik på at vælge hensigtsmæssige løsningsmuligheder. Kompetencer Den uddannede kan håndtere forskellige nationale og internationale udviklings- og salgssituationer inden for serviceerhvervet, tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til serviceerhvervet med afsæt i en konkret problemstilling, håndtere strukturelle og kulturelle problemstillinger inden for eget ansvarsområde ud fra en helhedsvurdering af den konkrete servicevirksomhed og deltage i fagligt og tværfagligt interkulturelt samarbejde, herunder om servicevirksomhedens ledelsesmæssige funktioner og personalemæssige opgaver. Uddannelsens struktur Udbuddet er struktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 700 af om erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) og studieordningen for erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) for Uddannelsen består af: Obligatoriske uddannelseselementer på 75 ECTS-point herunder kerneområderne samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS-point), servicebranchen (15 ECTS-point), organisationsudvikling (15 ECTS-point), udvikling (15 ECTS-point), serviceøkonomi (15 ECTS-point) og kommunikation (10 ECTS-point). Praktik 15 ECTS-point Speciale (valgfrit element) 15 ECTS-point Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS-point. Udbuddets aktivitetstyper Erhvervsakademi SydVest har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde: Aktivitetsskema: Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 6

7 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive tilført ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra beskæftigelsesområdet, som vil være tilstrækkeligt dækkende for uddannelsen, inklusiv dens tre specialer, hhv. hotel og restaurant management, turisme management samt service management. Desuden vurderer panelet, at der vil blive tilført viden fra relevante forskningsfelter. Institutionen har redegjort for, at undervisergruppen vil bestå af nye og nuværende undervisere. De nye undervisere er afgørende for etableringen af udbuddet, og panelet finder det derfor helt centralt, hvilken faglighed og erfaring, de skal have. Panelet vurderer, at institutionen har redegjort tilstrækkeligt for, at både de nye og nuværende undervisere vil leve op til krav til kvalifikationer og kompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggerne vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Yderligere vurderer panelet, at de studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag i forbindelse med, at de vil blive inddraget i cases, udarbejdelse af projekter og deltagelse i innovationscamps. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at der vil blive tilført ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra beskæftigelsesområdet. Desuden er det sandsynliggjort, hvordan underviserne vil få viden fra relevante forskningsfelter. Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil blive tilknyttet det faglige miljø, som findes på institutionens udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, finansøkonomuddannelsen og professionsbacheloruddannelsen i International Sales & Marketing på udbudsstedet. Dette ser panelet som en styrke i forhold til de obligatoriske uddannelseselementer: samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS), organisationsudvikling (15 ECTS), udvikling (15 ECTS), serviceøkonomi (15 ECTS) og kommunikation (10 ECTS). På længere sigt planlægger institutionen at skabe et selvstændigt fagligt miljø inden for service, hotel og turisme i samarbejde med virksomheder og organisationer inden for erhvervsakademiets dækningsområde (ansøgning, s. 5). Institutionen har redegjort for, at der vil blive ansat mindst tre nye undervisere. Institutionen vil ansætte en underviser inden for hvert af de tre specialer (valgfag) på udbuddet, hhv. hotel og restaurant management, turisme management samt service management (supplerende dokumentation , s. 1). Ved ansættelsen af de nye undervisere vil institutionen sikre, at underviserne har en videregående uddannelse inden for økonomi, service eller turisme, og at de tilsammen har praktisk erfaring inden for hvert af de tre specialeområder. Institutionen har for hver af de tre underviserprofiler beskrevet, hvilken uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring de hver især skal besidde (høringssvar ). Akkrediteringspanelet vurderer det for sandsynliggjort, at institutionen ved ansættelsen vil sikre, at de nye undervisere vil leve op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Institutionen har redegjort for, at disse tre undervisere skal være kerneundervisere på udbuddet og være med til at styrke det faglige miljø på udbuddet. Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 7

8 Disse undervisere er afgørende for etableringen af udbuddet, og panelet finder det derfor helt centralt, hvilken faglighed og erfaring de skal have. Panelet finder, at institutionen i tilstrækkelig grad har forklaret og uddybet, hvad der er nødvendige kvalifikationer, kompetencer og erfaringer for deres ansættelse. Institutionen har hertil redegjort for, at de tre nye undervisere vil blive suppleret af fem undervisere fra finansøkonomuddannelsen og markedsføringsøkonomuddannelsen. Disse fem skal undervise på de obligatoriske uddannelseselementer, der er tæt beslægtet med fag på finansøkonom- og markedsføringsøkonomuddannelsen. De fem undervisers uddannelsesbaggrund består af cand.merc., cand.oecon., HD-Afsætning, cand.scient.anth., samt erhvervserfaring som marketingchef, konsulent ved Nationalt Innovation Center, erfaring som underviser på erhvervsøkonomi, driftsøkonomi, mikro og makroøkonomi m.m. Akkrediteringspanelet vurderer, at de nuværende undervisere lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Institutionen har redegjort for en række samarbejder, som vil give viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt beskæftigelsesområdet, og som både undervisere og studerende vil kunne deltage i. Institutionen har redegjort for, at der på markedsføringsøkonomuddannelsen er et samarbejde med turistbranchen i nærområdet. Samarbejdet tager udgangspunkt i virksomheden Esbjerg Erhvervsudvikling, der er ansvarlig for udviklingen af turismen i kommunen. Gennem dette samarbejde er institutionen involveret i etableringen af Energy Science World, som er et oplevelsescenter med fokus på alle former for energi. To af de nuværende undervisere deltager i dette. Derudover har institutionen et samarbejde med Nationalpark Vadehavet. Institutionen har desuden etableret et samarbejde med Esbjerg Conference Hotel, der omfatter et samarbejde omkring projekter, udlån af faciliteter samt praktik (suppl. dok , s. 2). Institutionen har yderligere redegjort for, at der er etableret et samarbejde med professionelle sportsklubber i nærområdet (EfB Elite, Team Esbjerg Elitehåndbold, Ribe- Esbjerg HH, Esbjerg Elite Ishockey samt Sønderjysk Elitesport). Institutionen har tidligere erfaringer med at samarbejde med Esbjerg Kommune om forskellige events, hvor senest både studerende og undervisere har været involveret i afviklingen af The Tall Ships Races, som i 2014 havde Esbjerg som målby (supplerende af , s. 2). Yderligere planlægger institutionen, at underviserne skal deltage i konferencer afholdt af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri på Professionshøjskolen University College Nordjylland. Yderligere er institutionen partner med De danske erhvervsakademiers Videncenter for Turisme og Oplevelser (DATE), som giver adgang til den nyeste viden om forsøgs- og udviklingsarbejde på området. Nogle af de fem nuværende undervisere vil deltage i DATE s 25-års jubilæumskonference, der omhandler fremtidens medarbejder i dansk turisme (supplerende af , s. 3, høringssvar , s. 3). Desuden har institutionen redegjort for, at underviserne vil tilegne sig ny viden inden for forsøgs- og udviklingsarbejde ved at deltage i udviklingsprojekter gennem institutionens Nationale Videncenter for Innovation (NIC). Institutionen har beskrevet to FogUprojekter, der er udarbejdet i regi af videnscenteret, som har været gennemført i efteråret 2014 (høringssvar, ). Projekterne viser, hvordan institutionen sikre, at der tilføres relevant viden direkte til uddannelserne. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at institutionen har sandsynliggjort, at der vil blive tilført ny viden til uddannelsen, herunder de tre specialer, hhv. hotel og restaurant management, turisme management samt service management. Institutionen har redegjort for, at undervisergruppens tilegnelse af relevant viden inden for forskningsfelter skal ske ved, at underviserne får adgang til relevante tidsskrifter, databaser og branchemagasiner (supplerende af , s. 3). Dette er bl.a. databaser som Euromonitor International, EBSCO Information Services, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek samt tidsskrifter som Journal of Int. Hospitality, Leisure and Tourism Management, Harvard Business Review, Journal of Travel Research m.fl (høringssvar, ). Desuden har institutionen redegjort for, at de har en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet (AAU, Esbjerg) om forskningssamarbejde og udveksling af viden på de tekniske og IT-uddannelser. Yderligere er institutionen i dialog med Syddansk Universitet (SDU) om et samarbejdsprojekt vedrørende oplevelsesøkonomi, som vil betyde et samarbejder med SDU s Center for Turisme, Innovation og Kultur. Institutionen forventer, at samarbejderne med SDU og AAU kan bidrage med den nødvendige forskningsviden i kommende projekter (Høringssvar, ). Ligeledes har institutionen tilkendegivet, at det vil være oplagt at samarbejde om videndeling og udvikling af ny viden med de landsdækkende videncentre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) samt Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) (supplerende af , s. 3). Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil trække på videncentrenes eksisterende viden og på sigt indgå i samarbejder for at bidrage aktivt til videnproduktionen (høringssvar, ). Panelet vurderer, at disse videncentre er relevante i forhold til at sikre Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 8

9 forskningsviden til uddannelsens fagområder, men bemærker samtidig, at disse samarbejder ikke er uddybet eller konkretiseret. Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggerne vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Institutionen har redegjort for, at det er uddannelseschefen, der vil få det overordnede ansvar for udbuddets udvikling, planlægning og opstart. Derudover vil to af de nuværende undervisere fra udbuddet blive inddraget. Yderligere vil en af de nyansatte undervisere blive en central person i tilrettelæggelsen af udbuddet. Denne nye underviser skal have viden og erfaring fra turismeerhvervet. Disse tre undervisere skal stå for planlægning af udbuddet, som primært omfatter bemandingen af fagene, årsplanen for uddannelsen samt kontakt til lokale virksomheder og organisationer inden for uddannelsens beskæftigelsesområder (ansøgningen, s. 5). De to nuværende undervisere indgår bl.a. i projektet om Energy Science World (Høringssvar, s. 4). Akkrediteringspanelet vurderer, i forlængelse af ovenstående vurdering af det faglige miljø, at underviserne vil få en tilstrækkelig kontakt til det relevante videngrundlag. Institutionen har redegjort for, at uddannelseschefen underviser på markedsføringsuddannelsen, men panelet bemærker, at det ikke er vist, hvordan uddannelseschefen vil få kontakt til videngrundlaget for udbuddet. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende vil få kontakt til relevante virksomheder i forbindelse med inddragelse af cases, udarbejdelse af projekter samt deltagelse i innovationscamps. Institutionen har redegjort for, at de studerende vil få kontakt til de faglige miljøer, ved at de skal arbejde med projekter og cases i samarbejde med virksomheder. Desuden skal de studerende deltage i innovationscamps, hvor de vil skulle håndtere en problemstilling for en virksomhed inden for servicesektoren. Campene bliver arrangeret af institutionens videncenter i samarbejde med relevante undervisere, og under campene vil de studerende blive vejledt af og være i dialog med undervisere og fagpersoner (ansøgningen, s. 8). Akkrediteringspanelet vurderer kontakten til relevante virksomheder som positiv med hensyn til at kunne sikre de studerendes kontakt til denne del af videngrundlaget. Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 9

10 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 120 ECTS-point. Akkrediteringspanelet vurderer, at undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre 3. semester bestående af praktik eller et studieophold i udlandet inden for den normerede studietid. Praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Endelig har institutionen sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at alle studerende får en praktikplads. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid. Desuden vurderer panelet, at der er en sammenhæng mellem undervisnings- og arbejdsformerne på de enkelte moduler og de studerendes mulighed for at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen har redgjort for, at udbuddet vil blive tilrettelagt som et fuldtidsstudium bestående af obligatoriske uddannelseselementer (75 ECTS-point), praktik (15 ECTS-point), speciale (15 ECTS-point) og afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS-point). Institutionen har redegjort for, at udbuddet består af 280 lektioners undervisning og 6 lektioners vejledning pr. semester de to første semestre, mens det består af 140 lektioners undervisning og 13 lektioners vejledning på 3. og 4. semester, som består af hhv. praktik og afsluttende eksamensprojekt. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid. Erhvervsakademiet har givet et eksempel på, hvordan arbejds- og undervisningsformerne vil blive anvendt i faget servicemanagement og kunderelationer, der er placeret på udbuddets 1. og 2. semester. Her skal de studerende have en generel indføring i servicedesign, udvikling af servicekoncepter samt opbygning og vedligeholdelse af kunderelationer. I faget vil klasseundervisning blive anvendt til at introducere de studerende til relevante emner og fagets basale begreber samt arbejdet med CRM-systemer. Virksomhedsbesøg vil blive anvendt til, at de studerende kan evaluere og redesigne servicekoncepter og få indblik i servicemanagement i praksis. Projektundervisning vil blive benyttet i forbindelse med udvikling af servicekoncepter og leverancesystemer, Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 10

11 hvor idegenerering og innovation typisk vil ske i samarbejde med institutionens innovationscenter med udgangspunkt i en problemstilling fra en lokal virksomhed. Rollespil som undervisningsmetode vil eksempelvis blive anvendt i forbindelse med servicedesignprocessen og i undervisningen i kunderelationer, hvor de studerende vil arbejde med oplevelsesprototyping (supplerende af , s. 4). Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne vil have de nødvendige pædagogiske kvalifikationer til at undervise på udbuddet. Institutionen har redegjort for, at alle nuværende undervisere har gennemført en pædagogisk uddannelse (pædagogikum). Nyansatte på udbuddet vil blive ansat efter den nye stillingsstruktur, hvor adjunktforløbet består af tre moduler. Det første modul består af et kursus i praktisk undervisningsteknik. På andet modul bliver adjunkten tildelt en pædagogisk vejleder, der følger adjunkten og giver feedback. Tredje modul består af et teoretisk forløb inden for pædagogik, der handler om at kunne udvikle undervisningsforløb og uddannelser. Den løbende kvalitetssikring af undervisernes kvalifikationer vil ske gennem den årlige MUS, hvor underviseren sammen med uddannelseschefen drøfter resultaterne af den enkelte undervisers evaluering af undervisningen. Har de studerende mulighed for udlandsophold? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på udbuddet vil have mulighed for et udlandsophold, uden at det fører til studietidsforlængelse. Institutionen har redegjort for, at det er muligt at gennemføre 3. semester, der består af et praktikforløb og et undervisningsforløb, i udlandet. Institutionen har partnerskoler i udlandet, hvor det vil være relevant for en studerende på erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) at tage et studieophold. På Hochschule Harz i Wernigerode (Tyskland) har man programmer inden for turisme og servicemanagement, og på TecnoCampus i Barcelona (Spanien) er det muligt for de studerende at følge programmet Tourism and Leisure Management. Desuden er institutionen ved at genforhandle sin aftale med Segi College (Malaysia), som har et program inden for hospitality and tourism, som er relevant (supplerende af , s. 5). Institutionen har redegjort for, at man opfordrer de studerende til at tage på ophold i udlandet, og at institutionens internationale kontor både vejleder de studerende individuelt og orienterer dem i plenum i forbindelse med udlandsophold (ansøgningen, s. 19). Herudover holder studerende, der har været på studieophold i udlandet, oplæg om deres erfaringer (ansøgningen, s. 19). Udlandsophold inden for EU kan modtage støtte fra Erasmus+-programmet, mens ophold uden for EU kan modtage støttet fra en pulje på erhvervsakademiet, som bestyrelsen har afsat til at fremme internationalisering. Er udbuddet fagligt sammenhængende i alle sine dele? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet hænger fagligt sammen, så de dele, hvor den studerende er studieaktiv uden for institutionen, er integreret i den samlede uddannelse. Institutionen har redegjort for, at praktikken, der ligger i starten af 3. semester, er en forlængelse af fagene på uddannelsens første år. Praktikstedet og vejlederen skal forud for praktikken godkende en praktikkontrakt, der skal sikre, at praktikken lever op til læringsmålene for praktik (ansøgningen, s. 12). Midtvejs i praktikken besøger vejlederen praktikstedet og taler med både den studerende og praktikvejlederen om forløbet og indholdet i praktikken. Under besøget er der fokus på, om den studerende får lov til at arbejde med de opgaver, der er beskrevet i kontrakten, så den studerende kan nå læringsmålene for praktikken. Praktikkens placering i begyndelsen af 3. semester betyder, at de studerende kan være i praktik i hotel- og turismeindustrien i højsæsonen, og herefter kan de inddrage deres erfaringer fra praktikken i resten af studiet. Efter praktikken skal den studerende udarbejde en praktikrapport, der vil blive vurderet ud fra, om læringsmålene for praktikken er nået. Hermed sikres sammenhæng mellem praktikforløbet og det faglige niveau Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 11

12 på udbuddet (supplerende af , s. 7 f.). Vejlederen vil typisk også blive den studerendes hovedopgavevejleder, hvormed udbuddet sikrer sammenhæng og progression i den studerendes læring. Institutionen har desuden redegjort for, at det faglige forløb i forbindelse med studieophold i udlandet skal forhåndsgodkendes for at sikre faglig ækvivalens mellem fagene på den udenlandske institution og fagene på udbudsstedet. Efter forløbet vil det faglige udbytte af opholdet blive evalueret både af den studerende og af den udenlandske institution (ansøgningen, s. 19). Bliver praktikpladser sikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet har sandsynliggjort, at der vil være et tilstrækkeligt antal praktikpladser til de studerende. Institutionen har redegjort for, at praktikken koordineres af erhvervsakademiets karriere- og studiekontor (ansøgningen, s. 12). Institutionens karriere- og studiekontor varetager kontakten med nuværende og potentielle praktiksteder og koordinerer det opsøgende arbejde med at finde relevante praktikpladser. Eksempelvis udarbejdes der en praktikfolder, som potentielle praktikvirksomheder modtager (ansøgningen, bilag 16). Karriere- og studiekontoret er løbende i dialog med virksomheder, som enten har, har haft eller ønsker at modtage praktikanter. Institutionens CRM-system bidrager til at give overblik over, hvilke virksomheder koordinatoren har besøgt, og hvor mange praktikanter den enkelte virksomhed har haft (ansøgningen, s. 18). Desuden har institutionen redegjort for, at undervisernes netværk i aftagerfeltet er veletableret, og at vejlederne på udbuddet har til opgave at være opsøgende i deres netværk. Herudover vil de studerende på udbuddet også blive opfordret til at være opsøgende (supplerende af , s. 8). Institutionen har i forbindelse med ansøgningen kontaktet potentielle praktiksteder for at få tilsagn om aftagernes interesse i at modtage praktikanter fra udbuddet. Institutionen har redegjort for, at fem virksomheder har udtrykt interesse i at tage praktikanter fra udbuddet, fx Fiskeri- og Søfartsmuseet og Dayz Resorts (supplerende af , bilag 6 og 10). Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 12

13 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført periodiske evalueringer af udbuddet med inddragelse af aftagere. Panelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information om de studerendes evaluering af undervisningen, ligesom der vil blive foretaget evaluering med inddragelse af interessenter. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, vil blive omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at information om udbuddet løbende vil blive indsamlet og anvendt. Institutionen har redegjort for, at dens samlede kvalitetssikringssystem vil blive anvendt på udbuddet (ansøgningen, s. 13). Institutionen har redegjort for, hvordan der løbende vil blive arbejdet med de studerendes tilfredshed via den årlige studentertilfredshedsundersøgelse (ENNOVA), som består af et elektronisk spørgeskema, som der afsættes tid i undervisningen til, at de kan besvare. Institutionen har redegjort for, at den vil fokusere på resultaterne, der viser noget om de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet samt om undervisningen og uddannelsens organisering. Ennova-rapporten vil tilgå ledelsen og den lokale Ennova-koordinator. Rektor vil følge op på resultaterne af undersøgelsen over for uddannelseslederne og underviserteamene. Resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret på en pædagogisk-faglig dag for alle medarbejdere, og rektor vil præsentere dem for bestyrelsen og formanden for uddannelsesudvalget. Uddannelseslederne og de respektive underviserteams vil udarbejde handlingsplaner på baggrund af resultaterne (ansøgningen, s. 15). Hvert semester vil der blive gennemført undervisningsevaluering på udvalgte fag i form af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som vil blive administreret af SurveyXact (ansøgningen, s. 13). Det vil ske efter en overordnet evalueringsplan, som vil blive udarbejdet af uddannelseslederen, for at sikre, at alle fag vil blive evalueret i løbet af uddannelsens gennemløbstid, og at alle undervisere vil blive evalueret hvert semester (ansøgningen, s. 14). I evalueringen skal de studerende fx nævne positive og negative ting ved undervisningen, og Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 13

14 de skal angive, hvor tilfredse de er med de forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Underviserne har ansvar for at gennemføre evalueringen og efterfølgende drøfte resultatet på holdet eller i klassen. Resultatet af undervisningsevalueringen vil tilgå uddannelseschefen og underviseren. Uddannelseschefen og den enkelte underviser vil have ansvaret for at følge op på undervisningsevalueringen, og de vil i fællesskab drøfte behovet for og evt. udarbejde en handlingsplan. Resultatet vil desuden blive inddraget i den årlige MUS. Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud? Akkrediteringspanelet vurderer, at interessenterne vil blive inddraget i evaluering af udbuddet. Institutionen har beskrevet en række af de evalueringer, der gennemføres på udbuddet, men det er en mindre svaghed, at institutionen ikke har redegjort for, hvordan disse sammenfattes i en samlet evaluering af udbuddet. Institutionen har redegjort for, at aftagere, dimittender og øvrige relevante interessenter vil blive inddraget i kvalitetssikringen af udbuddet gennem møder, elektroniske spørgeskemaer og praktikevalueringer. Institutionen har redegjort for, at der en gang årligt vil blive gennemført en dimittendundersøgelse om dimittendernes beskæftigelsessituation. Resultaterne af undersøgelsen vil tilgå uddannelseschefen, som sammen med rektor og den relevante uddannelsesleder vil træffe beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes handlingsplaner på baggrund af resultaterne. Uddannelseslederen har ansvaret for at orientere om evt. handlingsplaner og drøfte dem med uddannelsesudvalget, det nationale uddannelsesnetværk samt underviserteamet. Institutionen har redegjort for, at der vil blive nedsat et uddannelsesudvalg for udbuddet. Uddannelsesudvalget vil blive sammensat af repræsentanter for turistbranchen, museer og hoteller og eventarrangører, faglige organisationer, studerende, dimittender samt uddannelseslederen og vil holde møde to gange årligt (ansøgningen, bilag 10). Uddannelsesudvalget skal rådgive erhvervsakademiet om evaluering, kvalitetssikring og fornyelse af uddannelsen og skal indsamle og videreformidle viden om det lokale arbejdsmarked i relevante sektorer og viden om behovsudviklingen i erhvervslivet inden for uddannelsens område (ansøgningen, s. 16). Uddannelseslederen skal tage initiativ til at handle ud fra den viden, institutionen får fra udvalgets møder (ansøgningen, bilag 10). Aftagere vil desuden blive inddraget i evaluering af udbuddet i forbindelse med evalueringen af de studerendes praktik. Praktikstedet skal i et evalueringsskema besvare spørgsmål om uddannelsens indhold og kvalitet (ansøgningen, s. 16). Fx skal praktikstedet vurdere, om den studerende har de rette faglige kompetencer, og om praktikstedet vil være vært for en hovedopgave (ansøgningen, s. 18, bilag 17). Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer løbende vil blive sikret, så det er muligt at gennemføre uddannelsen med en tilstrækkelig høj kvalitet. Institutionen har redegjort for, at undervisningsmiljøet løbende vil blive evalueret i forbindelse med den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende (Ennova-undersøgelsen). Ledelsen vil vurdere behovet for at følge op på undervisningsmiljøet på baggrund af resultaterne og vil iværksætte evt. handlingsplaner på baggrund heraf (ansøgningen, s. 17). Erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) kræver særlige faciliteter, for at de studerende kan nå mål for læringsudbytte, især inden for områderne hotel og restaurant. Det vil institutionen håndtere gennem den samarbejdsaftale, der er indgået med Esbjerg Conference Hotel, der bl.a. indebærer, at erhvervsakademiet kan anvende hotellet til undervisning i uddannelsens specialer (supplerende af , s. 9). Der er også indgået en aftale med ungdomsuddannelsesinstitutionen Rybners, der fx indebærer, at institutionen kan anvende de lokaler, der bruges på Rybners kokkeuddannelse og tjeneruddannelse. Bliver praktik kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at praktikophold i Danmark og i udlandet vil blive kvalitetssikret. Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 14

15 Institutionen har redegjort for, at praktikvejlederen halvvejs i praktikforløbet vil besøge den studerende på praktikstedet. I den forbindelse vil praktikvejlederen tale med både den studerende og kontaktpersonen på praktikstedet om indholdet af praktikken og praktikforløbet. Her skal evt. problemer i praktikforløbet identificeres og behandles (ansøgningen, s. 19). Der vil desuden være en skriftlig slutevaluering af praktikken i form af et spørgeskema, som vil blive sendt til både den studerende og praktikstedet (ansøgningen, s. 12). Spørgeskemaet til den studerende har til formål at afdække, om praktikstedet har efterlevet sin del af praktikaftalen, samt den studerendes udbytte af forløbet. Spørgeskemaet til praktikstedet har til formål at afdække, om den studerende har tilegnet sig det rette kompetencemæssige niveau. Praktikvejlederen har ansvar for at følge op på evalueringen, hvis svarene indikerer, at der er problemer. Bliver de dele af udbuddet, der foregår på andre institutioner, kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de dele af udbuddet, der foregår på andre institutioner, vil blive kvalitetssikret. Institutionen har redegjort for, at praktikophold i udlandet hovedsageligt vil blive kvalitetssikret, på samme måde som praktikophold i Danmark vil blive det (ansøgningen, s. 19). Praktiktilsynet vil dog foregå ved en samtale via Skype frem for ved et besøg på praktikstedet. I forbindelse med studieophold på en udenlandsk institution skal den udenlandske institution og det faglige forløb forhåndsgodkendes for at sikre sammenhæng mellem udbuddet herhjemme og i udlandet. Efter opholdet skal både den studerende og den udenlandske institution evaluere opholdet og det faglige udbytte. Studerende, der gennemfører studieophold under Erasmus-programmet, er underlagt krav om dokumentation og afrapportering i henhold til gældende regler (ansøgningen, s.19). Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 15

16 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har indsendt et høringssvar, og der redegøres for ændringer i rapporten efter høringssvaret i det følgende afsnit om sagsbehandling. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Akkrediteringskonsulent Karabi Bergmann fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport i samarbejde med panelet. Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 16

17 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget den 1. juni 2014 Akkrediteringsrapporten har været sendt i høring hos institutionen 6. oktober 2014 med indstilling til afslag. På grund af en mangel i sagsbehandlingen blev rapporten sendt i fornyet høring hos institutionen 11. november, stadig med indstilling til afslag. Institutionen har indsendt høringssvar efter både først og anden høring. Akkrediteringspanelet har på baggrund af andet høringssvar ændret indstillingen fra afslag til positiv akkreditering. Før høringen vurderede panelet, at kriterium 2 var delvist tilfredsstillende opfyldt. På baggrund af andet høringssvar vurderer panelet kriterium 2 til tilfredsstillende opfyldt og den samlede ansøgning vurderes til positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde den 24. november 2014 Dokumentation samlet oversigt Ansøgning Studieordning Bilag til kriterium 2: Bilag 1 National Innovation Center Bilag 2 Exbased infosheet Bilag 3 Sammenhængen mellem uddannelsens elementer og det faglige miljøs videnområder Bilag til kriterium 4: Bilag 4 ECTS-fordeling Serviceøkonom AK Bilag 5 Studieaktivitetsmodel Serviceøkonom Bilag 6 Adjunktmoduler Bilag 7 Udenlandske partnerskoler Bilag 8 Praktikaftale EASV Bilag 9 Praktikpladser Bilag til kriterium 5: Bilag 10 Kvalitetsårshjul Bilag 11 Spørgeramme dimittendundersøgelse CRM Bilag 12 Rammer for undervisningsevaluering Bilag 13 Undervisningsevaluering Spørgeramme Bilag 14 Ennova 2013 rapport for Erhvervsakademi SydVest Bilag 15 Kommissorium for udddannelsesnetværkene på fuldtidsuddannelserne Bilag 16 Praktikfolder virksomhed web Bilag 17 Praktikevaluering - spørgeramme virksomhed Bilag 18 Praktikevaluering - spørgeramme praktikant Følgebrev med rektors godkendelse Supplerende oplysninger den 25. august 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 17

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Sydvest Rektor Henrik Larsen Tine Corfitzen Sendt pr. e-mail: syd@easv.dk, hl@easv.dk, tco@easv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til finansøkonom Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR FINANSOMRÅDET ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, SØNDERBORG

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR FINANSOMRÅDET ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, SØNDERBORG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR FINANSOMRÅDET ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, SØNDERBORG Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest, Sønderborg

Erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest, Sønderborg Akkrediteringsrapport 2016 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest, Sønderborg Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse via Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse Nyt udbud af eksisterende uddannelse 14/003426 Juni 2014 Publikationen er

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge)

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0227/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akademiuddannelse i energiteknologi Erhvervsakademi Lillebælt i Odense

Læs mere

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING)

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse til produktionsteknolog

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere