ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium II: Videngrundlag... 7 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 3

4 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademi SydVests udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) i Esbjerg til: Positiv akkreditering Begrundelse for indstilling Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium 2, 4 og 5, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive tilført ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra beskæftigelsesområdet, som vil være tilstrækkeligt dækkende for uddannelsen, inklusiv de tre specialer hotel og restaurant management, turisme management samt service management. Desuden vurderer panelet, at der vil blive tilført viden fra relevante forskningsfelter. Institutionen har redegjort for, at undervisergruppen vil bestå af nye og nuværende undervisere. De nye undervisere er afgørende for etableringen af udbuddet, og panelet finder det derfor helt centralt, hvilken faglighed og erfaring de skal have. Panelet vurderer, at institutionen har redegjort tilstrækkeligt for, at både de nye og nuværende undervisere vil have de rette kvalifikationer og kompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggerne vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Yderligere vurderer panelet, at de studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag i forbindelse med, at de bliver inddraget i cases, udarbejdelse af projekter og deltagelse i innovationscamps. Akkrediteringspanelet vurderer samtidig, at det er sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 120 ECTS-point. Undervisningen på udbuddet vil desuden være pædagogisk kvalificeret. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre 3. semester, der består af et praktikforløb og et undervisningsforløb, i udlandet inden for den normerede studietid. Det er sandsynliggjort, at praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Endvidere har institutionen sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at alle studerende får en praktikplads. Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at det er sandsynliggjort, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring af udbuddet, og at den indsamlede data vil blive anvendt. Dog vurderer akkrediteringspanelet det som en mindre svaghed, at udbuddet ikke opsummerer de indsamlede data i en samlet evaluering af udbuddet. Institutionen har redegjort for, at aftagere, dimittender og øvrige relevante interessenter vil blive inddraget i kvalitetssikringen af udbuddet gennem møder, elektroniske spørgeskemaer og praktikevalueringer. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Ann Hartl, adjunkt ved University College Sjælland. Ann Hartl har en ph.d. fra Bournemouth University med afhandlingstitlen Developing marketing strategies for tourism destinations in the peripheral areas of Europe the case of Bornholm, og arbejder med at undervise og udvikle Leisure Managementuddannelsen. Ann Hartl har tidligere været uddannelseschef på Leisure Management-uddannelsen, seniorforsker ved Erhvervsakademi Sjælland og har i mange år forsket i turisme og oplevelsesøkonomi. Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 4

5 Henrik Andersen, studieleder på Erhvervsakademi Sjælland. Henrik Andersen er uddannet cand.merc. i Strategisk ledelse, og har undervist siden 1989 bl.a. på professionsbachelorniveau, EUD og HHX. Han er tidligere lektor ved henholdsvis Handelsskolen Sjælland Syd og Hotel- og Restaurantskolen. Haleema Ali, studerende på serviceøkonomuddannelsen på Cphbusiness. Haleema Ali har arbejdet som frivillig i Ungdommens Røde Kors inden for økonomi og har været i praktik hos Kashf Foundation i Pakistan, hvor hun har arbejdet med Human Resources. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg. Sprog Undervisningen vil foregå på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under det økonomisk-merkantile hovedområde. Forventet optag 50 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte fremgår af bekendtgørelse nr. 700 af om erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK). Viden Den uddannede har viden om serviceerhvervets anvendte brancheterminologi og branchebegreber samt serviceerhvervets anvendelse af teori og metode i praksis såvel nationalt som internationalt, virksomhedens muligheder for samarbejde med kunden om udvikling af serviceydelser, relevante brancher inden for erhvervs- og ferieturisme, hotel og rejseliv og øvrige servicebrancher, deres struktur, udvikling og organisering samt indbyrdes sammenhæng, grundlæggende strategiske begreber og værktøjer, som har indflydelse på servicevirksomhedens valg af strategi og muligheder for internationalisering via samarbejdsrelationer samt forståelse af internationaliseringsprocessens påvirkning af servicevirksomheden. Færdigheder Den uddannede kan vurdere omkostningsforholdene for servicevirksomhedens situation med henblik på økonomiske beregninger og budgettering, vurdere sammenhængen mellem virksomhedens servicekoncept, leverancesystem og konkurrencesystem samt vurdere relevante udviklingsretninger for virksomheden, anvende viden om kulturer i forbindelse med forhandlingssituationer samt opstille og formidle praksisnære løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og kunder på dansk og engelsk, anvende porteføljemodeller til beskrivelse af servicevirksomhedens produkter og Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 5

6 vurdere praktiske ledelsessituationer med henblik på at vælge hensigtsmæssige løsningsmuligheder. Kompetencer Den uddannede kan håndtere forskellige nationale og internationale udviklings- og salgssituationer inden for serviceerhvervet, tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til serviceerhvervet med afsæt i en konkret problemstilling, håndtere strukturelle og kulturelle problemstillinger inden for eget ansvarsområde ud fra en helhedsvurdering af den konkrete servicevirksomhed og deltage i fagligt og tværfagligt interkulturelt samarbejde, herunder om servicevirksomhedens ledelsesmæssige funktioner og personalemæssige opgaver. Uddannelsens struktur Udbuddet er struktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 700 af om erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) og studieordningen for erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) for Uddannelsen består af: Obligatoriske uddannelseselementer på 75 ECTS-point herunder kerneområderne samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS-point), servicebranchen (15 ECTS-point), organisationsudvikling (15 ECTS-point), udvikling (15 ECTS-point), serviceøkonomi (15 ECTS-point) og kommunikation (10 ECTS-point). Praktik 15 ECTS-point Speciale (valgfrit element) 15 ECTS-point Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS-point. Udbuddets aktivitetstyper Erhvervsakademi SydVest har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde: Aktivitetsskema: Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 6

7 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive tilført ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra beskæftigelsesområdet, som vil være tilstrækkeligt dækkende for uddannelsen, inklusiv dens tre specialer, hhv. hotel og restaurant management, turisme management samt service management. Desuden vurderer panelet, at der vil blive tilført viden fra relevante forskningsfelter. Institutionen har redegjort for, at undervisergruppen vil bestå af nye og nuværende undervisere. De nye undervisere er afgørende for etableringen af udbuddet, og panelet finder det derfor helt centralt, hvilken faglighed og erfaring, de skal have. Panelet vurderer, at institutionen har redegjort tilstrækkeligt for, at både de nye og nuværende undervisere vil leve op til krav til kvalifikationer og kompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggerne vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Yderligere vurderer panelet, at de studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag i forbindelse med, at de vil blive inddraget i cases, udarbejdelse af projekter og deltagelse i innovationscamps. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at der vil blive tilført ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra beskæftigelsesområdet. Desuden er det sandsynliggjort, hvordan underviserne vil få viden fra relevante forskningsfelter. Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil blive tilknyttet det faglige miljø, som findes på institutionens udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, finansøkonomuddannelsen og professionsbacheloruddannelsen i International Sales & Marketing på udbudsstedet. Dette ser panelet som en styrke i forhold til de obligatoriske uddannelseselementer: samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS), organisationsudvikling (15 ECTS), udvikling (15 ECTS), serviceøkonomi (15 ECTS) og kommunikation (10 ECTS). På længere sigt planlægger institutionen at skabe et selvstændigt fagligt miljø inden for service, hotel og turisme i samarbejde med virksomheder og organisationer inden for erhvervsakademiets dækningsområde (ansøgning, s. 5). Institutionen har redegjort for, at der vil blive ansat mindst tre nye undervisere. Institutionen vil ansætte en underviser inden for hvert af de tre specialer (valgfag) på udbuddet, hhv. hotel og restaurant management, turisme management samt service management (supplerende dokumentation , s. 1). Ved ansættelsen af de nye undervisere vil institutionen sikre, at underviserne har en videregående uddannelse inden for økonomi, service eller turisme, og at de tilsammen har praktisk erfaring inden for hvert af de tre specialeområder. Institutionen har for hver af de tre underviserprofiler beskrevet, hvilken uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring de hver især skal besidde (høringssvar ). Akkrediteringspanelet vurderer det for sandsynliggjort, at institutionen ved ansættelsen vil sikre, at de nye undervisere vil leve op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Institutionen har redegjort for, at disse tre undervisere skal være kerneundervisere på udbuddet og være med til at styrke det faglige miljø på udbuddet. Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 7

8 Disse undervisere er afgørende for etableringen af udbuddet, og panelet finder det derfor helt centralt, hvilken faglighed og erfaring de skal have. Panelet finder, at institutionen i tilstrækkelig grad har forklaret og uddybet, hvad der er nødvendige kvalifikationer, kompetencer og erfaringer for deres ansættelse. Institutionen har hertil redegjort for, at de tre nye undervisere vil blive suppleret af fem undervisere fra finansøkonomuddannelsen og markedsføringsøkonomuddannelsen. Disse fem skal undervise på de obligatoriske uddannelseselementer, der er tæt beslægtet med fag på finansøkonom- og markedsføringsøkonomuddannelsen. De fem undervisers uddannelsesbaggrund består af cand.merc., cand.oecon., HD-Afsætning, cand.scient.anth., samt erhvervserfaring som marketingchef, konsulent ved Nationalt Innovation Center, erfaring som underviser på erhvervsøkonomi, driftsøkonomi, mikro og makroøkonomi m.m. Akkrediteringspanelet vurderer, at de nuværende undervisere lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Institutionen har redegjort for en række samarbejder, som vil give viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt beskæftigelsesområdet, og som både undervisere og studerende vil kunne deltage i. Institutionen har redegjort for, at der på markedsføringsøkonomuddannelsen er et samarbejde med turistbranchen i nærområdet. Samarbejdet tager udgangspunkt i virksomheden Esbjerg Erhvervsudvikling, der er ansvarlig for udviklingen af turismen i kommunen. Gennem dette samarbejde er institutionen involveret i etableringen af Energy Science World, som er et oplevelsescenter med fokus på alle former for energi. To af de nuværende undervisere deltager i dette. Derudover har institutionen et samarbejde med Nationalpark Vadehavet. Institutionen har desuden etableret et samarbejde med Esbjerg Conference Hotel, der omfatter et samarbejde omkring projekter, udlån af faciliteter samt praktik (suppl. dok , s. 2). Institutionen har yderligere redegjort for, at der er etableret et samarbejde med professionelle sportsklubber i nærområdet (EfB Elite, Team Esbjerg Elitehåndbold, Ribe- Esbjerg HH, Esbjerg Elite Ishockey samt Sønderjysk Elitesport). Institutionen har tidligere erfaringer med at samarbejde med Esbjerg Kommune om forskellige events, hvor senest både studerende og undervisere har været involveret i afviklingen af The Tall Ships Races, som i 2014 havde Esbjerg som målby (supplerende af , s. 2). Yderligere planlægger institutionen, at underviserne skal deltage i konferencer afholdt af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri på Professionshøjskolen University College Nordjylland. Yderligere er institutionen partner med De danske erhvervsakademiers Videncenter for Turisme og Oplevelser (DATE), som giver adgang til den nyeste viden om forsøgs- og udviklingsarbejde på området. Nogle af de fem nuværende undervisere vil deltage i DATE s 25-års jubilæumskonference, der omhandler fremtidens medarbejder i dansk turisme (supplerende af , s. 3, høringssvar , s. 3). Desuden har institutionen redegjort for, at underviserne vil tilegne sig ny viden inden for forsøgs- og udviklingsarbejde ved at deltage i udviklingsprojekter gennem institutionens Nationale Videncenter for Innovation (NIC). Institutionen har beskrevet to FogUprojekter, der er udarbejdet i regi af videnscenteret, som har været gennemført i efteråret 2014 (høringssvar, ). Projekterne viser, hvordan institutionen sikre, at der tilføres relevant viden direkte til uddannelserne. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at institutionen har sandsynliggjort, at der vil blive tilført ny viden til uddannelsen, herunder de tre specialer, hhv. hotel og restaurant management, turisme management samt service management. Institutionen har redegjort for, at undervisergruppens tilegnelse af relevant viden inden for forskningsfelter skal ske ved, at underviserne får adgang til relevante tidsskrifter, databaser og branchemagasiner (supplerende af , s. 3). Dette er bl.a. databaser som Euromonitor International, EBSCO Information Services, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek samt tidsskrifter som Journal of Int. Hospitality, Leisure and Tourism Management, Harvard Business Review, Journal of Travel Research m.fl (høringssvar, ). Desuden har institutionen redegjort for, at de har en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet (AAU, Esbjerg) om forskningssamarbejde og udveksling af viden på de tekniske og IT-uddannelser. Yderligere er institutionen i dialog med Syddansk Universitet (SDU) om et samarbejdsprojekt vedrørende oplevelsesøkonomi, som vil betyde et samarbejder med SDU s Center for Turisme, Innovation og Kultur. Institutionen forventer, at samarbejderne med SDU og AAU kan bidrage med den nødvendige forskningsviden i kommende projekter (Høringssvar, ). Ligeledes har institutionen tilkendegivet, at det vil være oplagt at samarbejde om videndeling og udvikling af ny viden med de landsdækkende videncentre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) samt Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) (supplerende af , s. 3). Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil trække på videncentrenes eksisterende viden og på sigt indgå i samarbejder for at bidrage aktivt til videnproduktionen (høringssvar, ). Panelet vurderer, at disse videncentre er relevante i forhold til at sikre Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 8

9 forskningsviden til uddannelsens fagområder, men bemærker samtidig, at disse samarbejder ikke er uddybet eller konkretiseret. Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggerne vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Institutionen har redegjort for, at det er uddannelseschefen, der vil få det overordnede ansvar for udbuddets udvikling, planlægning og opstart. Derudover vil to af de nuværende undervisere fra udbuddet blive inddraget. Yderligere vil en af de nyansatte undervisere blive en central person i tilrettelæggelsen af udbuddet. Denne nye underviser skal have viden og erfaring fra turismeerhvervet. Disse tre undervisere skal stå for planlægning af udbuddet, som primært omfatter bemandingen af fagene, årsplanen for uddannelsen samt kontakt til lokale virksomheder og organisationer inden for uddannelsens beskæftigelsesområder (ansøgningen, s. 5). De to nuværende undervisere indgår bl.a. i projektet om Energy Science World (Høringssvar, s. 4). Akkrediteringspanelet vurderer, i forlængelse af ovenstående vurdering af det faglige miljø, at underviserne vil få en tilstrækkelig kontakt til det relevante videngrundlag. Institutionen har redegjort for, at uddannelseschefen underviser på markedsføringsuddannelsen, men panelet bemærker, at det ikke er vist, hvordan uddannelseschefen vil få kontakt til videngrundlaget for udbuddet. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende vil få kontakt til relevante virksomheder i forbindelse med inddragelse af cases, udarbejdelse af projekter samt deltagelse i innovationscamps. Institutionen har redegjort for, at de studerende vil få kontakt til de faglige miljøer, ved at de skal arbejde med projekter og cases i samarbejde med virksomheder. Desuden skal de studerende deltage i innovationscamps, hvor de vil skulle håndtere en problemstilling for en virksomhed inden for servicesektoren. Campene bliver arrangeret af institutionens videncenter i samarbejde med relevante undervisere, og under campene vil de studerende blive vejledt af og være i dialog med undervisere og fagpersoner (ansøgningen, s. 8). Akkrediteringspanelet vurderer kontakten til relevante virksomheder som positiv med hensyn til at kunne sikre de studerendes kontakt til denne del af videngrundlaget. Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 9

10 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 120 ECTS-point. Akkrediteringspanelet vurderer, at undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre 3. semester bestående af praktik eller et studieophold i udlandet inden for den normerede studietid. Praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Endelig har institutionen sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at alle studerende får en praktikplads. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid. Desuden vurderer panelet, at der er en sammenhæng mellem undervisnings- og arbejdsformerne på de enkelte moduler og de studerendes mulighed for at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen har redgjort for, at udbuddet vil blive tilrettelagt som et fuldtidsstudium bestående af obligatoriske uddannelseselementer (75 ECTS-point), praktik (15 ECTS-point), speciale (15 ECTS-point) og afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS-point). Institutionen har redegjort for, at udbuddet består af 280 lektioners undervisning og 6 lektioners vejledning pr. semester de to første semestre, mens det består af 140 lektioners undervisning og 13 lektioners vejledning på 3. og 4. semester, som består af hhv. praktik og afsluttende eksamensprojekt. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid. Erhvervsakademiet har givet et eksempel på, hvordan arbejds- og undervisningsformerne vil blive anvendt i faget servicemanagement og kunderelationer, der er placeret på udbuddets 1. og 2. semester. Her skal de studerende have en generel indføring i servicedesign, udvikling af servicekoncepter samt opbygning og vedligeholdelse af kunderelationer. I faget vil klasseundervisning blive anvendt til at introducere de studerende til relevante emner og fagets basale begreber samt arbejdet med CRM-systemer. Virksomhedsbesøg vil blive anvendt til, at de studerende kan evaluere og redesigne servicekoncepter og få indblik i servicemanagement i praksis. Projektundervisning vil blive benyttet i forbindelse med udvikling af servicekoncepter og leverancesystemer, Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 10

11 hvor idegenerering og innovation typisk vil ske i samarbejde med institutionens innovationscenter med udgangspunkt i en problemstilling fra en lokal virksomhed. Rollespil som undervisningsmetode vil eksempelvis blive anvendt i forbindelse med servicedesignprocessen og i undervisningen i kunderelationer, hvor de studerende vil arbejde med oplevelsesprototyping (supplerende af , s. 4). Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne vil have de nødvendige pædagogiske kvalifikationer til at undervise på udbuddet. Institutionen har redegjort for, at alle nuværende undervisere har gennemført en pædagogisk uddannelse (pædagogikum). Nyansatte på udbuddet vil blive ansat efter den nye stillingsstruktur, hvor adjunktforløbet består af tre moduler. Det første modul består af et kursus i praktisk undervisningsteknik. På andet modul bliver adjunkten tildelt en pædagogisk vejleder, der følger adjunkten og giver feedback. Tredje modul består af et teoretisk forløb inden for pædagogik, der handler om at kunne udvikle undervisningsforløb og uddannelser. Den løbende kvalitetssikring af undervisernes kvalifikationer vil ske gennem den årlige MUS, hvor underviseren sammen med uddannelseschefen drøfter resultaterne af den enkelte undervisers evaluering af undervisningen. Har de studerende mulighed for udlandsophold? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på udbuddet vil have mulighed for et udlandsophold, uden at det fører til studietidsforlængelse. Institutionen har redegjort for, at det er muligt at gennemføre 3. semester, der består af et praktikforløb og et undervisningsforløb, i udlandet. Institutionen har partnerskoler i udlandet, hvor det vil være relevant for en studerende på erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) at tage et studieophold. På Hochschule Harz i Wernigerode (Tyskland) har man programmer inden for turisme og servicemanagement, og på TecnoCampus i Barcelona (Spanien) er det muligt for de studerende at følge programmet Tourism and Leisure Management. Desuden er institutionen ved at genforhandle sin aftale med Segi College (Malaysia), som har et program inden for hospitality and tourism, som er relevant (supplerende af , s. 5). Institutionen har redegjort for, at man opfordrer de studerende til at tage på ophold i udlandet, og at institutionens internationale kontor både vejleder de studerende individuelt og orienterer dem i plenum i forbindelse med udlandsophold (ansøgningen, s. 19). Herudover holder studerende, der har været på studieophold i udlandet, oplæg om deres erfaringer (ansøgningen, s. 19). Udlandsophold inden for EU kan modtage støtte fra Erasmus+-programmet, mens ophold uden for EU kan modtage støttet fra en pulje på erhvervsakademiet, som bestyrelsen har afsat til at fremme internationalisering. Er udbuddet fagligt sammenhængende i alle sine dele? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet hænger fagligt sammen, så de dele, hvor den studerende er studieaktiv uden for institutionen, er integreret i den samlede uddannelse. Institutionen har redegjort for, at praktikken, der ligger i starten af 3. semester, er en forlængelse af fagene på uddannelsens første år. Praktikstedet og vejlederen skal forud for praktikken godkende en praktikkontrakt, der skal sikre, at praktikken lever op til læringsmålene for praktik (ansøgningen, s. 12). Midtvejs i praktikken besøger vejlederen praktikstedet og taler med både den studerende og praktikvejlederen om forløbet og indholdet i praktikken. Under besøget er der fokus på, om den studerende får lov til at arbejde med de opgaver, der er beskrevet i kontrakten, så den studerende kan nå læringsmålene for praktikken. Praktikkens placering i begyndelsen af 3. semester betyder, at de studerende kan være i praktik i hotel- og turismeindustrien i højsæsonen, og herefter kan de inddrage deres erfaringer fra praktikken i resten af studiet. Efter praktikken skal den studerende udarbejde en praktikrapport, der vil blive vurderet ud fra, om læringsmålene for praktikken er nået. Hermed sikres sammenhæng mellem praktikforløbet og det faglige niveau Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 11

12 på udbuddet (supplerende af , s. 7 f.). Vejlederen vil typisk også blive den studerendes hovedopgavevejleder, hvormed udbuddet sikrer sammenhæng og progression i den studerendes læring. Institutionen har desuden redegjort for, at det faglige forløb i forbindelse med studieophold i udlandet skal forhåndsgodkendes for at sikre faglig ækvivalens mellem fagene på den udenlandske institution og fagene på udbudsstedet. Efter forløbet vil det faglige udbytte af opholdet blive evalueret både af den studerende og af den udenlandske institution (ansøgningen, s. 19). Bliver praktikpladser sikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet har sandsynliggjort, at der vil være et tilstrækkeligt antal praktikpladser til de studerende. Institutionen har redegjort for, at praktikken koordineres af erhvervsakademiets karriere- og studiekontor (ansøgningen, s. 12). Institutionens karriere- og studiekontor varetager kontakten med nuværende og potentielle praktiksteder og koordinerer det opsøgende arbejde med at finde relevante praktikpladser. Eksempelvis udarbejdes der en praktikfolder, som potentielle praktikvirksomheder modtager (ansøgningen, bilag 16). Karriere- og studiekontoret er løbende i dialog med virksomheder, som enten har, har haft eller ønsker at modtage praktikanter. Institutionens CRM-system bidrager til at give overblik over, hvilke virksomheder koordinatoren har besøgt, og hvor mange praktikanter den enkelte virksomhed har haft (ansøgningen, s. 18). Desuden har institutionen redegjort for, at undervisernes netværk i aftagerfeltet er veletableret, og at vejlederne på udbuddet har til opgave at være opsøgende i deres netværk. Herudover vil de studerende på udbuddet også blive opfordret til at være opsøgende (supplerende af , s. 8). Institutionen har i forbindelse med ansøgningen kontaktet potentielle praktiksteder for at få tilsagn om aftagernes interesse i at modtage praktikanter fra udbuddet. Institutionen har redegjort for, at fem virksomheder har udtrykt interesse i at tage praktikanter fra udbuddet, fx Fiskeri- og Søfartsmuseet og Dayz Resorts (supplerende af , bilag 6 og 10). Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 12

13 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført periodiske evalueringer af udbuddet med inddragelse af aftagere. Panelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information om de studerendes evaluering af undervisningen, ligesom der vil blive foretaget evaluering med inddragelse af interessenter. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, vil blive omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at information om udbuddet løbende vil blive indsamlet og anvendt. Institutionen har redegjort for, at dens samlede kvalitetssikringssystem vil blive anvendt på udbuddet (ansøgningen, s. 13). Institutionen har redegjort for, hvordan der løbende vil blive arbejdet med de studerendes tilfredshed via den årlige studentertilfredshedsundersøgelse (ENNOVA), som består af et elektronisk spørgeskema, som der afsættes tid i undervisningen til, at de kan besvare. Institutionen har redegjort for, at den vil fokusere på resultaterne, der viser noget om de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet samt om undervisningen og uddannelsens organisering. Ennova-rapporten vil tilgå ledelsen og den lokale Ennova-koordinator. Rektor vil følge op på resultaterne af undersøgelsen over for uddannelseslederne og underviserteamene. Resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret på en pædagogisk-faglig dag for alle medarbejdere, og rektor vil præsentere dem for bestyrelsen og formanden for uddannelsesudvalget. Uddannelseslederne og de respektive underviserteams vil udarbejde handlingsplaner på baggrund af resultaterne (ansøgningen, s. 15). Hvert semester vil der blive gennemført undervisningsevaluering på udvalgte fag i form af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som vil blive administreret af SurveyXact (ansøgningen, s. 13). Det vil ske efter en overordnet evalueringsplan, som vil blive udarbejdet af uddannelseslederen, for at sikre, at alle fag vil blive evalueret i løbet af uddannelsens gennemløbstid, og at alle undervisere vil blive evalueret hvert semester (ansøgningen, s. 14). I evalueringen skal de studerende fx nævne positive og negative ting ved undervisningen, og Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 13

14 de skal angive, hvor tilfredse de er med de forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Underviserne har ansvar for at gennemføre evalueringen og efterfølgende drøfte resultatet på holdet eller i klassen. Resultatet af undervisningsevalueringen vil tilgå uddannelseschefen og underviseren. Uddannelseschefen og den enkelte underviser vil have ansvaret for at følge op på undervisningsevalueringen, og de vil i fællesskab drøfte behovet for og evt. udarbejde en handlingsplan. Resultatet vil desuden blive inddraget i den årlige MUS. Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud? Akkrediteringspanelet vurderer, at interessenterne vil blive inddraget i evaluering af udbuddet. Institutionen har beskrevet en række af de evalueringer, der gennemføres på udbuddet, men det er en mindre svaghed, at institutionen ikke har redegjort for, hvordan disse sammenfattes i en samlet evaluering af udbuddet. Institutionen har redegjort for, at aftagere, dimittender og øvrige relevante interessenter vil blive inddraget i kvalitetssikringen af udbuddet gennem møder, elektroniske spørgeskemaer og praktikevalueringer. Institutionen har redegjort for, at der en gang årligt vil blive gennemført en dimittendundersøgelse om dimittendernes beskæftigelsessituation. Resultaterne af undersøgelsen vil tilgå uddannelseschefen, som sammen med rektor og den relevante uddannelsesleder vil træffe beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes handlingsplaner på baggrund af resultaterne. Uddannelseslederen har ansvaret for at orientere om evt. handlingsplaner og drøfte dem med uddannelsesudvalget, det nationale uddannelsesnetværk samt underviserteamet. Institutionen har redegjort for, at der vil blive nedsat et uddannelsesudvalg for udbuddet. Uddannelsesudvalget vil blive sammensat af repræsentanter for turistbranchen, museer og hoteller og eventarrangører, faglige organisationer, studerende, dimittender samt uddannelseslederen og vil holde møde to gange årligt (ansøgningen, bilag 10). Uddannelsesudvalget skal rådgive erhvervsakademiet om evaluering, kvalitetssikring og fornyelse af uddannelsen og skal indsamle og videreformidle viden om det lokale arbejdsmarked i relevante sektorer og viden om behovsudviklingen i erhvervslivet inden for uddannelsens område (ansøgningen, s. 16). Uddannelseslederen skal tage initiativ til at handle ud fra den viden, institutionen får fra udvalgets møder (ansøgningen, bilag 10). Aftagere vil desuden blive inddraget i evaluering af udbuddet i forbindelse med evalueringen af de studerendes praktik. Praktikstedet skal i et evalueringsskema besvare spørgsmål om uddannelsens indhold og kvalitet (ansøgningen, s. 16). Fx skal praktikstedet vurdere, om den studerende har de rette faglige kompetencer, og om praktikstedet vil være vært for en hovedopgave (ansøgningen, s. 18, bilag 17). Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer løbende vil blive sikret, så det er muligt at gennemføre uddannelsen med en tilstrækkelig høj kvalitet. Institutionen har redegjort for, at undervisningsmiljøet løbende vil blive evalueret i forbindelse med den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende (Ennova-undersøgelsen). Ledelsen vil vurdere behovet for at følge op på undervisningsmiljøet på baggrund af resultaterne og vil iværksætte evt. handlingsplaner på baggrund heraf (ansøgningen, s. 17). Erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) kræver særlige faciliteter, for at de studerende kan nå mål for læringsudbytte, især inden for områderne hotel og restaurant. Det vil institutionen håndtere gennem den samarbejdsaftale, der er indgået med Esbjerg Conference Hotel, der bl.a. indebærer, at erhvervsakademiet kan anvende hotellet til undervisning i uddannelsens specialer (supplerende af , s. 9). Der er også indgået en aftale med ungdomsuddannelsesinstitutionen Rybners, der fx indebærer, at institutionen kan anvende de lokaler, der bruges på Rybners kokkeuddannelse og tjeneruddannelse. Bliver praktik kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at praktikophold i Danmark og i udlandet vil blive kvalitetssikret. Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 14

15 Institutionen har redegjort for, at praktikvejlederen halvvejs i praktikforløbet vil besøge den studerende på praktikstedet. I den forbindelse vil praktikvejlederen tale med både den studerende og kontaktpersonen på praktikstedet om indholdet af praktikken og praktikforløbet. Her skal evt. problemer i praktikforløbet identificeres og behandles (ansøgningen, s. 19). Der vil desuden være en skriftlig slutevaluering af praktikken i form af et spørgeskema, som vil blive sendt til både den studerende og praktikstedet (ansøgningen, s. 12). Spørgeskemaet til den studerende har til formål at afdække, om praktikstedet har efterlevet sin del af praktikaftalen, samt den studerendes udbytte af forløbet. Spørgeskemaet til praktikstedet har til formål at afdække, om den studerende har tilegnet sig det rette kompetencemæssige niveau. Praktikvejlederen har ansvar for at følge op på evalueringen, hvis svarene indikerer, at der er problemer. Bliver de dele af udbuddet, der foregår på andre institutioner, kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de dele af udbuddet, der foregår på andre institutioner, vil blive kvalitetssikret. Institutionen har redegjort for, at praktikophold i udlandet hovedsageligt vil blive kvalitetssikret, på samme måde som praktikophold i Danmark vil blive det (ansøgningen, s. 19). Praktiktilsynet vil dog foregå ved en samtale via Skype frem for ved et besøg på praktikstedet. I forbindelse med studieophold på en udenlandsk institution skal den udenlandske institution og det faglige forløb forhåndsgodkendes for at sikre sammenhæng mellem udbuddet herhjemme og i udlandet. Efter opholdet skal både den studerende og den udenlandske institution evaluere opholdet og det faglige udbytte. Studerende, der gennemfører studieophold under Erasmus-programmet, er underlagt krav om dokumentation og afrapportering i henhold til gældende regler (ansøgningen, s.19). Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 15

16 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har indsendt et høringssvar, og der redegøres for ændringer i rapporten efter høringssvaret i det følgende afsnit om sagsbehandling. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Akkrediteringskonsulent Karabi Bergmann fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport i samarbejde med panelet. Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 16

17 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget den 1. juni 2014 Akkrediteringsrapporten har været sendt i høring hos institutionen 6. oktober 2014 med indstilling til afslag. På grund af en mangel i sagsbehandlingen blev rapporten sendt i fornyet høring hos institutionen 11. november, stadig med indstilling til afslag. Institutionen har indsendt høringssvar efter både først og anden høring. Akkrediteringspanelet har på baggrund af andet høringssvar ændret indstillingen fra afslag til positiv akkreditering. Før høringen vurderede panelet, at kriterium 2 var delvist tilfredsstillende opfyldt. På baggrund af andet høringssvar vurderer panelet kriterium 2 til tilfredsstillende opfyldt og den samlede ansøgning vurderes til positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde den 24. november 2014 Dokumentation samlet oversigt Ansøgning Studieordning Bilag til kriterium 2: Bilag 1 National Innovation Center Bilag 2 Exbased infosheet Bilag 3 Sammenhængen mellem uddannelsens elementer og det faglige miljøs videnområder Bilag til kriterium 4: Bilag 4 ECTS-fordeling Serviceøkonom AK Bilag 5 Studieaktivitetsmodel Serviceøkonom Bilag 6 Adjunktmoduler Bilag 7 Udenlandske partnerskoler Bilag 8 Praktikaftale EASV Bilag 9 Praktikpladser Bilag til kriterium 5: Bilag 10 Kvalitetsårshjul Bilag 11 Spørgeramme dimittendundersøgelse CRM Bilag 12 Rammer for undervisningsevaluering Bilag 13 Undervisningsevaluering Spørgeramme Bilag 14 Ennova 2013 rapport for Erhvervsakademi SydVest Bilag 15 Kommissorium for udddannelsesnetværkene på fuldtidsuddannelserne Bilag 16 Praktikfolder virksomhed web Bilag 17 Praktikevaluering - spørgeramme virksomhed Bilag 18 Praktikevaluering - spørgeramme praktikant Følgebrev med rektors godkendelse Supplerende oplysninger den 25. august 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Side 17

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Sydvest Rektor Henrik Larsen Tine Corfitzen Sendt pr. e-mail: syd@easv.dk, hl@easv.dk, tco@easv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til finansøkonom Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING)

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE I ENERGIMANAGEMENT (OVERBYGNING) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG

PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE I ENERGIMANAGEMENT (OVERBYGNING) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE I ENERGIMANAGEMENT (OVERBYGNING) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Professionsbacheloruddannelse (overbygning)

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-63 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i Lyngby Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i Lyngby Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelse i energiteknologi, Erhvervsakademi

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-645

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Københavns Erhvervsakademi i København

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Københavns Erhvervsakademi i København Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved s Erhvervsakademi i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-50

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR HANDEL (HANDELSØKONOM AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, KBH.

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR HANDEL (HANDELSØKONOM AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, KBH. Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR HANDEL (HANDELSØKONOM AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, KBH. Erhvervsakademiuddannelse inden for handel

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College i

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College i Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Nyt udbud af ny uddannelse Nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus. Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk chma@eaaa.dk

Erhvervsakademi Aarhus. Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk chma@eaaa.dk Erhvervsakademi Aarhus Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk chma@eaaa.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0322 DANMARKS

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Kirsten Jensen Sendt pr. e-mail: kij@ibc.dk info@eakolding.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i webudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Erhvervsakademiet Lillebælt Uddannelseschef Kim Hass Rubin Sendt pr. e-mail: kiru@eal.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab,

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest Att.: Henrik Larsen Sendt pr. e-mail: hl@easv.dk vest@easv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Hillerød Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Lillebælt University College Att.: områdeleder Kirsten Hillman Sendt pr. e-mail: kihi@ucl.dk ucl@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. ACE Denmark Professionshøjskolen VIA Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere