Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret /version 1.2/UNI C/Steen Eske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske"

Transkript

1 Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret /version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en række små vejledninger om de enkelte arbejdsgange. Vejledningerne kan læses hver for sig, når man skal i gang med den konkrete arbejdsopgave. Afsnittet nedenfor om Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en lynindføring i de begreber, der indgår i eksamensadministrationen og kommunikationen mellem EASY-A og XPRS. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med eksamensadministration under XPRS. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer Henvisningerne til andre vejledninger er udvidet og nye skærmkopier er indsat. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Censorkompetencer Censorkompetencer i XPRS sammenhæng er lidt anderledes end de censorkompetencer der i forvejen eksisterer i EASY-A. Lærernes kompetencer er her knyttet til en kompetence-gruppe (se XPRS-kompetencer). Bemærk at af hensyn til de uddannelser som ikke administreres i XPRS er det nødvendigt fortsat at vedligeholde de eksisterende kompetencer for de lærere der ikke udelukkende underviser og skal fungere som censorer på gymnasialt niveau. Der er ikke systemmæssigt nogen sammenhæng 1

2 mellem de to forskellige typer af kompetencer. Censorautorisation Læs beskikkelser Ved censorautorisation forstås her, at UVM har besluttet, at de vil anvende denne censor i den periode autorisationen gælder. Der tages hensyn til det omfang skolen har meddelt (25, 50, 75 eller 100%) og til perioder, hvor læreren skal friholdes. Se også under lærerfriholdelse. Censorallokeringer Læs tildelinger På de eksaminer som administreres under XPRS vil UVM udmelde censorer på alle prøver. Det sker i form af censorallokeringer. Der er principielt fire typer af allokeringer: Udgående tidsafhængig censor dvs. hvor skolens egne lærere skal være censorer til mundtlige eksaminer Udgående tidsuafhængig censur dvs. hvor skolens egne lærere skal være censorer til skriftlige eksaminer Indgående tidsafhængig censor dvs. hvem der skal være censorer på skolens egne mundtlige eksaminer Indgående tidsuafhængig censur dvs. hvem der skal være censorer på skolens egne skriftlige eksaminer Dataudveksling De data udsendelser der er fælles for alle skoler, afhentes af EASY-F og sendes derfra til skolerne. De dataudvekslinger der er specifikke for den enkelte skole sker direkte mellem skolen og XPRS. Elever til prøve Læs eksamen Indberetningen omfatter følgende oplysninger for den aktuelle eksamenstermin: Prøvehold (se også under prøvehold) Stamoplysninger om lærere (som er knyttet til et eller flere prøvehold) Stamoplysninger om elever (som er knyttet til et eller flere prøvehold) Sammenknytning mellem lærere og prøvehold 2

3 Sammenknytning mellem elever og prøvehold (inkl. tidligere prøver, fritagelser og meritter, nuværende prøvehold og fremtidige prøvehold) Erstatningscensor Hvis en censor af en eller anden grund ikke kan påtage sig en censorforpligtigelse, som vedkommende er blevet tildelt i forbindelse med udmeldingen af censorallokeringer, skal censor kontakte den pågældende skole. Skolen skal så anvende en særlig funktionalitet i XPRS til at hente en erstatningscensor. Bemærk at skolen ikke bare må vælge en anden censor med den fornødne kompetence. Kæder Lærerfriholdelse Prøvefag Kæder er et begreb der benyttes til at sammenknytte prøvehold (se også under prøvehold). Det anvendes især ved prøver med variable underfag (se også under underfag), men kan også benyttes i andre sammenhænge. Lærerfriholdelse benyttes af skolerne til at fortælle XPRS, at en lærer som er indberettet med kompetence/prøvehold ikke kan være til rådighed i bestemte perioder/dage fx på grund af anden undervisning, kurser eller andet. Fra XPRS udmeldes der til hver enkelt skole en prioriteret liste over alle skolens prøvehold. Den benyttes som udgangspunkt for udtrækningen af elever til eksamen. Udmeldingen af prøvefag kan sammenlignes med de tidligere udmeldinger af udtrukne prioriteringslister, men fungerer dog på en noget anderledes måde (den er ikke fagspecifik, men tager udgangspunkt i skolens prøvehold). I forbindelse med udmeldingen af prøvefag bestemmes, hvordan eleverne skal udtrækkes. Dette kaldes udtrækningsalgoritme (se også udtrækning af elever). Prøvehold Et prøvehold indeholder oplysninger om hold, 3

4 fag, niveau og prøvetype. Prøvehold dannes kun, hvor der er eksamenstermin på skolefag-på-hold. Til et prøvehold vil der være knyttet de elever, som følger det pågældende fag og hold. I forbindelse med variable underfag (se underfag) vil der blive et prøvehold for hver kombination af hold, fag, niveau, prøvetype og elev. Det skyldes at eleverne her har hver sin kombination af underfag, som der skal tages hensyn til ved eksaminationen af eleven. Sådanne prøvehold er elevspecifikke dvs. der er kun knyttet én elev til prøveholdet. Ved indberetningen af elever til prøve og ved Indberetning af prøveplanerne knyttes prøvehold sammen ved hjælp af kæder (se disse). Så der kan ske en praktisk administration af prøverne. Prøvekalender Prøvekalenderen dækker et skoleår og udmeldes fra XPRS. Prøvekalenderen indeholder oplysninger om de terminer der findes i det pågældende skoleår og perioder for, hvornår der udsendes og må indberettes de forskellige typer af informationer. Bemærk, at der er knyttet en bestemt frist til den enkelte indberetning. Hvis man indberetter efter denne frist vil indberetningen blive afvist af XPRS. Prøveområde Et prøveområde omfatter en samling af uddannelser. Det prøveområde der er aktuelt for erhvervsskolerne pt. er EGYM som står for de erhvervsgymnasiale uddannelser. Dette prøveområde omfatter følgende uddannelser: 3010 HHX version 3 og evt. senere versioner HTX version 3 og evt. senere versioner 3516 HHX, enkeltfag version 2 og evt. nyere versioner 3554 HTX, enkeltfag version 2 og evt. 4

5 nyere versioner Prøveplaner Læs eksamensbegivenheder Prøveplaner er et udtryk for skolens konkrete planlægning af eksaminer i den aktuelle termin. Der er således tale om konkrete eksamensbegivenheder med fastlagte datoer, tilknyttede elever og lærere. Det eneste der mangler er tilknytningen af censorer som sker ved udmelding af censorallokeringer fra XPRS. Prøveplanerne indeholder stort set de samme oplysninger som elever til prøve. Dog nu de faktiske eksamensbegivenheder med fastlagte datoer. Realiserede prøveplaner Realiserede prøveplaner indberettes først når prøverne har været afholdt. De er et udtryk for den faktiske afholdelse af eksaminerne. Udtrækning af elever Udtrækning af elever til eksamen er baseret på: den udmeldte prøvefagsliste udtrækningsalgoritme elevers tilknytning til prøvefag elevers tidligere prøver elevers fremtidige prøver. Underfag For visse fag gælder det, at selv om eleverne skal til eksamen og have karakter i faget er undervisningen reelt sket på andre fag kaldet underfag. Det har betydning for, hvilke kompetencer en censor skal have. Ved eksamensbegivenheder hvor der er fag med underfag skal mindst et af underfagene være gennemgående forstået på den måde, at alle elever har fulgt dette fag. Censor vil blive udmeldt til et af de gennemgående fag, mens eksaminator(erne) skal dække de øvrige underfag rent kompetencemæssigt. På hhx er der her også to fag Studieområde erhvervscase og Studieområde det internationale 5

6 område. Studieområde erhvervscase omfatter fagene Virksomhedsøkonomi niveau B og Afsætning niveau B. Dette fag har således faste underfag. Studieområdet det internationale område omfatter derimod forskellige fag (fremmedsprog) og niveauer. Dette fag har således variable underfag dvs. forskellige elever kan have fuldt forskellige kombinationer af fag. XPRSuddannelsesmodel XPRS har sin egen uddannelsesmodel som dog er knyttet tæt sammen med den eksisterende uddannelsesmodel fra CØSA. XPRS uddannelsesmodel indeholder tabeller som ikke findes i CØSA fx kompetencer, men vil ikke udmelde uddannelser eller fag som ikke i forvejen findes i CØSA. I EASY-A ligger XPRS uddannelsesmodel helt parallelt med den eksisterende uddannelsesmodel (fra CØSA) uden at der er nogen sammenhæng mellem modellerne. XPRS-kompetencer Læs XPRScensorkompetencer En sådan gruppe kan bestå af et eller flere fag og et eller flere niveauer. Der er ikke længere en skelnen mellem kompetence på fuldtid og ÅU. Hvilke kompetence-grupper der anvendes afgøres af UVM og udmeldes af XPRS. Generelt Eksamensadministrationen under XPRS sker i form af en vekselvirkning mellem skolerne og UVM. Administrationen omfatter en lang række udvekslinger af data i løbet af et skoleår med de tilhørende eksamensterminer. Udmeldinger der er fælles for alle skoler hentes ved hjælp af det sædvanlige job B591 Afhentning af datadistributioner, mens udmeldinger der er specifikke for din skole hentes ved hjælp af batchjobbet C176 XPRS Afhentning af udmeldinger. Disse jobs afvikles automatisk. 6

7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 Udm. prøvekalender Indb. censorkompetencer Indb. elever til prøve Udm. prøvefagsudtræk Indb. lærerfriholdelser Indb. prøveplaner Udm. censorautoriseringer Udm. censurplan, skr Udm. censurplan, mdt Skr. prøver Mdt. prøver Indb. real. prøveplaner, skr Indb. real. prøveplaner, mdt Indb. elever til prøve Udm. prøvefagsudtræk Indb. lærerfriholdelser Indb. prøveplaner Udm. censorautoriseringer Udm. censurplan, skr Udm. censurplan, mdt Skr. prøver Mdt. prøver Indb. real. prøveplaner, skr Indb. real. prøveplaner, mdt I det følgende gives et overblik over forløbet af et skoleår. Eksempel på et skoleår Censorperiode Skoleår Indberetning/udmelding til skoleåret Indberetning/udmelding til vintertermin Indberetning/udmelding til sommertermin Tidsfrister for indberetning og udmelding vil variere fra skoleår til skoleår og fra prøveområde til prøveområde. Denne skitse giver kun et overblik over hvordan et skoleår kán forløbe. Der er som eksempel medtaget en vinter- og en sommertermin. Der kan være flere prøveterminer på et skoleår. Prøveterminer kan tidsmæssigt være overlappende. Figuren er ikke udtømmende, idet der vil være flere terminer fx større skriftlig opgave og sygeeksamen, men den illustrer det overordnede forløb i et skoleår og dermed ikke ad hoc udmeldingerne. Generelt om indberetninger gælder, at hvis der blot er fejl i en enkelt række i indberetningen kan den ikke sendes. Det vil fremgå af loglinjerne, hvad der skal rettes op på. 7

8 Ad hoc udmeldinger Udmelding af XPRS uddannelsesmodel Udmeldinger af uddannelsesmodellen indlæses automatisk af batchjobbet C137 XPRS Indlæsning af uddannelsesmodel Indholdet af uddannelsesmodellen kan efterfølgende ses på en række vinduer: C136 XPRS Versioner C145 XPRS Uddannelser og prøveområder C146 XPRS Faggruppering af fag (ikke relevant pt. for EASY-A) C147 XPRS Kompetencer og fag (udskrift C157 XPRS Kompetencer og fag) C148 XPRS Regelgrundlag og uddannelser C149 XPRS Regelgrundlag og fag C150 XPRS Fag og prøver C151 XPRS Fag C151a XPRS Faste underfag C155 XPRS Fag og uddannelser Udmelding af diverse koder som anvendes i XPRS Udmeldinger af diverse koder indlæses automatisk af batchjobbet C127 XPRS Indlæsning af diverse koder Resultatet af indlæsningen kan efterfølgende ses på vinduet C125 Diverse koder. 8

9 Udmelding af prøvekalender Udmeldingen af prøvekalenderen sker én gang for hvert skoleår, men der kan udsendes rettelser. Prøvekalenderen er styrende for alle udmeldinger og indberetninger i det pågældende skoleår. Udmeldingen af prøvekalenderen indlæses automatisk af batchjobbet C135 Indlæsning af prøvekalender. Prøvekalenderen indeholder en lang række oplysninger om det aktuelle skoleårs terminer, udmeldingsfrister og indberetningsfrister. Disse oplysninger kan ses på vinduerne C134 XPRS Prøvekalender og C154 XPRS Prøveperioder: Som det fremgå af ovenstående vindue vises for et givent prøveområde og skoleår, hvilken periode skoleåret dækker, den tilknyttede censorperiode, prøveterminerne i skoleåret og såvel indberetnings- som udmeldingsfrister. For de faste terminstyper (vinter, sommer og syge) vil EASY-A automatisk knytte en EASY-A eksamenstermin til de udmeldte XPRSterminer. Det er ikke tilfældet for de øvrige terminer fx SPR og DIO. Her skal den enkelte skole selv afgøre hvilken EASY-A termin de vil anvende for den pågældende XPRS-termin. Dog må der til hver EASY-A termin kun vøære en XPRS termin. Således må 1207 fx ikke anvender til SRP1. 9

10 For terminen DIO (kaldet forår i papirkalenderen) som vedrører hhx, Studieområdet det internationale område er det således op til skolen hvilke EASY-A termin de vil anvende. Bemærk dog at terminen bør placeres hensigtsmæssigt i forhold til hvornår der skal indberettes til XPRS (anvend marts eller april). Der udmeldes flere mulige terminer for studieretningsprojekter. Den første (SRP1) vedrører de opgaver der skal afleveres inden jul (her må det anbefales at anvende november eller tidligere for at kunne adskille det fra en evt. vintereksamen uanset om opgaverne først skal afleveres i december), mens den anden (SRP2) vedrører de opgaver der skal afleveres efter jul (her kan anvendes januar eller februar). Udmelding af prøveperioder indeholder datoer for skriftlige prøver og perioder for mundtlige prøver. Vinduerne er placeret i menuen Stamtabeller XPRS Prøvekalender/Prøveperioder. 10

11 Arbejdsgange Henvisninger til øvrige vejledninger om: Censorkompetencer Elever til prøve Lærerfriholdelse Udtrækning af elever Prøveplaner Censorallokering Erstatningscensor Realiserede prøveplaner Ændringer efter indberetningsfrist Prøver med variable underfag Eksaminatorer på prøver med underfag Tvungne prøver og fortsætter på højere niveau på Htx og Hhx Administration af hold og eksamensbegivenheder Interne prøver Oversigt over kendte fejlkoder i XPRS og EASY-A 11

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Analyse af vagtprøven Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Metodisk fremgangsmåde...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere