Læseplan for faget tysk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseplan for faget tysk"

Transkript

1 Læseplan for faget tysk

2 Indhold Indledning 3 1. trinforløb for klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 2. trinforløb for klassetrin 7 Mundtlig kommunikation 7 Skriftlig kommunikation 9 Kultur og samfund 10 Sproglig udvikling 11 It og medier 12 Innovation og entreprenørskab 13

3 Indledning Faget tysk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 5. til 9. klasse, dog kan eleverne i stedet vælge fransk, hvor skolen udbyder det. Undervisningen er opdelt i to trinforløb: klasse og klasse. Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk og engelsk allerede har en kunnen, viden og erfaring med at tilegne sig et sprog med dets begreber, og hvordan det bruges til at forstå omverden med. Elevernes tilegnelse af tysk kan beskrives som sprog på vej, og derfor skal undervisningen befordre elevernes lyst til at turde bruge tysk. Fælles Mål bygger på et kommunikativt-funktionelt sprogsyn, hvor sproget ses som et middel til kommunikation bestående af både receptive aktiviteter (lytte og læse) og produktive aktiviteter (tale og skrive). Som udgangspunkt og så vidt det er muligt, er sproget i klassen tysk, og det understøttes af mimik, gestik, handlinger og billeder. Eleverne skal opleve sproget i kontekst. Undervisningen skal i hele forløbet omfatte samtlige tre centrale kompetenceområder og kompetencemål. Områderne er indbyrdes afhængige og bør derfor integreres i de enkelte undervisningsforløb. Mundtlig kommunikation betegner, hvad eleverne er i stand til at foretage sig på tysk i forhold til at lytte og forstå, samtale og præsentere også i forhold til en mundtlig præcision. Skriftlig kommunikation betegner, hvad eleverne er i stand til at foretage sig på tysk i forhold til at læse, forstå og skrive bl.a. ved at inddrage medier også i forhold til en skriftlig præcision. Kultur og samfund reflekterer fagets kulturformidlende indhold med det overordnede mål, at eleverne lærer sig såvel at forstå kultur som at formidle forståelsen for kultur. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde. Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning. Læseplan for faget tysk 3

4 1. trinforløb for klassetrin Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet med tysk udtale og intonation opøver eleverne deres færdigheder i at lytte og tale. I skriftlig kommunikation fokuseres der på transparente ord og gættestrategier som en vej til elevernes egen produktion af enkelte sætninger. Eleverne skal stifte bekendtskab med de tysktalende landes geografi og med kultur, hvilket danner udgangspunkt for deres forståelse af og indsigt i tysktalende landes kultur- og samfundsforhold. Mundtlig kommunikation Kompetenceområdet mundtlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Lytning fokuserer på elevernes begyndende lyttefærdighed. Samtale fokuserer på elevernes mundtlige interaktion med andre. Præsentation fokuserer på elevernes arbejde med mundtlig fremstilling. Sprogligt fokus fokuserer på elevernes bevidsthed om at kommunikere forståeligt. Lytning I arbejdet med lytning er der fokus på sammenligninger mellem danske og tyske/engelske ord samt kulturbundne udtryk. Undervisningen omfatter arbejde med lytte- og afkodningsstrategier i forbindelse med lette lydmaterialer som sang, dramatisering, interviews, kommunikations- og rollespil, hvor situation, gestik og mimik eller billedmateriale bidrager til afkodningen. Der skal i undervisningen opbygges en lyttestrategi i forhold til informationer vedrørende kendte emner fra hverdagen med begyndende fokus på at forstå budskaber og tekster som helhed. Først skal eleverne arbejde med forståelse af ord og vendinger i situationer, hvor sprog og handling gennem kropssprog, gestik og mimik knyttes sammen, fx i forbindelse med simple anvisninger i klasseværelset eller i leg eller iagttagelse af filmklip. Eleverne skal arbejde med ord, der er beslægtet med dansk. Derefter skal eleverne arbejde videre med forståelse af transparente ord, vendinger og budskaber fra deres hverdag, fx ordet Hund. Senere skal eleverne arbejde med at lytte til hovedindholdet i tekster, film, billeder og medier, der omhandler emner fra hverdagen samt gætte på indhold i kendte situationer, fx ved at finde og forstå nøgleord. Samtale Undervisningen omfatter elevernes arbejde med sange, dialoger, dramatiseringer, interviews, kommunikations- og rollespil. De skal gennemføre meget korte samtaler inden for nære emner og arbejde med spørgsmål og svar. Først skal eleverne tilegne sig ord og udtryk gennem sang, leg, spil og bevægelse. Derefter skal eleverne arbejde med spørge- og svarteknikker, herunder bl.a. med de vigtigste spørgeord som fx wer, wie, was, wo og wann. Eleverne skal lære at bruge spørgsmålet som udgangspunkt for eget svar. 4 Læseplan for faget tysk

5 Senere skal eleverne arbejde med strategier i små dialoger, rollespil og interviews, hvor de tager udgangspunkt i deres dagligdag. Præsentation Undervisningen omfatter tilegnelse af ord og vendinger fra elevernes nære miljø. Der arbejdes med bevidstgørelse af ordfelters funktion i tilegnelsen af ordforråd. Desuden arbejder eleverne med ordbogsopslag og krav til mundtlig præsentation. Først skal eleverne arbejde med at fortælle om sig selv og deres familie ved at bruge det relevante ordforråd. Desuden skal eleverne lære sig at bruge hilse- og præsentationsformer. Derefter fortsætter arbejdet med, at eleverne skal tilegne sig et ordforråd til at fortælle om sig selv og deres nære miljø, fx skole og fritid. Senere skal eleverne arbejde med at forberede en enkel fortælling om et nært emne og kunne finde relevant ordforråd og vendinger. Sprogligt fokus Undervisningen har fokus på tilegnelse af karakteristiske træk ved tysk udtale, herunder intonation og rytme. Derudover skal eleverne blive fortrolige med den simple sætnings opbygning gennem træning. Først skal eleverne anvende karakteristiske træk ved tysk udtale samt ligheder og forskelle mellem dansk og tysk udtale, fx ben/bein. Derefter skal eleverne arbejde med det tyske sprogs særlige lydmæssige kendetegn, fx sch/ch, au/äu/ eu ei/ie, v/w/f, og de arbejder med sammenhængen mellem skrift og lyd. Senere skal eleverne gennem mundtlige træningsøvelser blive fortrolige med den simple sætnings grundstruktur, dvs. grundled, udsagnsled og genstandsled, med brug af navneord eller stedord. Skriftlig kommunikation Kompetenceområdet skriftlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Læsning fokuserer på elevernes forståelse af budskaber og tekster på skrift. Skrivning fokuserer på elevernes skriftlige udtryksfærdighed. Tekster og medier fokuserer på elevernes anvendelse af digitale medier. Sprogligt fokus fokuserer på elevernes begyndende sproglige viden. Læsning Der arbejdes med læsning igennem hele forløbet fra klasse. Der arbejdes fra den første undervisning med at læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle udsagn og tekster om nære og genkendelige emner. Først gøres eleverne bevidste om, at mange tyske ord kan forstås ud fra det nære sproglige slægtskab med dansk eller andre sprog eller ud fra en sammenhæng. Derefter udvides arbejdet med gættestrategier især ud fra sammenhænge og billedmateriale. Fokus udvides langsomt til faste udtryk og korte sætninger, fx i form af billedtekster. Det er væsentligt, at eleverne kan finde støtte i billeder, tegneserier og korte film. Senere læser eleverne korte og sprogligt enkle tekster, der omhandler nære emner, ofte med støtte i billeder og lyd. Der er fokus på at opbygge elevernes forståelse for at læse efter hovedindhold. Skrivning I den første undervisning arbejdes der med at skrive ord, udtryk og meget korte tekster inden for nære emner. Først motiveres eleverne til at skrive enkle ord og udtryk, bl.a. ved brug af transparente eller let genkendelige ord uden krav om korrekthed. Derefter skriver eleverne meget enkle sætninger, bl.a. ved brug af transparente eller let genkendelige ord. Senere skal eleverne skrive korte tekster om deres hverdag. Der er fokus på selvstændig anvendelse af opslagsteknologier. Tekster og medier Eleverne skal sent i forløbet arbejde med tekster og medier. De skal søge og anvende enkle informationer på tysk og trække væsentlige informationer ud fra hjemmesider eller ungdomsmagasiner om Læseplan for faget tysk 5

6 emner, de har særlig interesse for, fx fodbold, ferierejser eller idoler. Det kan være væsentlige årstal, steder eller begivenheder. Sprogligt fokus Sent i forløbet skal der sættes egentligt fokus på det sproglige i den skriftlige produktion, fordi motivationen til at producere skriftligt tysk ikke må gå tabt. Det er vigtigt, at eleverne har lyst og selvtillid og mod på at bruge sproget. Der skal på dette tidspunkt være fokus på, at budskabet er klart og forståeligt. Eleverne skal have relevant korrekt input, som bearbejdes i skriveøvelser uden egentlig grammatisk bevidsthed. Det handler primært om automatisering og imitation. Eleverne skal derfor bl.a. høre bøjningerne af sein og haben anvendt i dialoger (med fokus på 1. og 2. person) og læse dem i tekster (med fokus på 3. person). Der kan i visse øvelser være fokus på retstavning og tegnsætning, i andre på ordforråd, så kommunikationen lykkes. Det er vigtigt at inddrage diverse ordbøger. Kultur og samfund Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder: Kulturforståelse fokuserer på elevernes voksende indsigt i tysk kultur. Kulturmøder fokuserer på elevernes kommunikative adfærd i mødet med tysktalende kulturer. Kulturforståelse Eleverne skal arbejde med geografi for at forstå levevilkår i Tyskland og de tysktalende lande og som basis for en historisk forståelse. Der skal arbejdes med sammenligninger mellem tyske kulturer og elevernes egen kultur. Et stykke inde i forløbet skal eleverne arbejde med at anvende billedmateriale og medier til at få indsigt i Tysklands geografi og tyskernes levevilkår. Sidst i forløbet udvides fokus til de tysktalende landes geografi og levevilkår, og eleverne sammenligner med egen kultur, fx ved at læse og se billeder om boligforhold, familieliv, skole og fritid. Kulturmøder Eleverne skal arbejde med kulturens indflydelse på sprog og sproglig adfærd ud fra en sammenligning med dansk uformalitet og tyske høflighedskonventioners betydning for at kunne begå sig i kulturmøder. Sidst i forløbet skal eleverne arbejde med enkle faste, kulturbundne udtryk, som anvendes i mødet med tysktalende, fx tiltaleformer og situationsbundne høflighedsudtryk som bitte, danke, Herr/Frau, genau og sehr schön. 6 Læseplan for faget tysk

7 2. trinforløb for klassetrin I dette forløb lægges der vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder i at kommunikere samt deres sproglige bevidsthed. I mundtlig kommunikation skal eleverne lære at forstå og bruge både hovedindhold og detaljer, og efterhånden skal de lære at redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog. Eleverne skal lære at skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt på skrift afstemt efter modtager og valg af medie. Eleverne skal opnå en udvidet kulturforståelse og skal kunne anvende tysk i mødet med tysktalende. Mundtlig kommunikation Kompetenceområdet mundtlig kommunikation omfatter fem færdigheds- og vidensområder: Lytning fokuserer på elevernes lyttefærdighed. Samtale fokuserer på elevernes mundtlige interaktion med andre. Præsentation fokuserer på elevernes arbejde med sproglig fremstilling. Sprogligt fokus fokuserer på elevernes bevidsthed om at kommunikere forståeligt. Lytning Eleverne skal i lytning arbejde videre med sammenligninger mellem danske og tyske/engelske ord samt kulturbundne udtryk. Undervisningen omfatter arbejde med lytte- og afkodningsstrategier i forbindelse med lydmaterialer som film, sang og interviews. Eleverne skal opbygge en grundlæggende situationsbunden lytteforståelse i forhold til informationer om genkendelige emner både som helhed og detalje. Først skal eleverne udvikle deres lytteforståelse således, at de nu ikke blot kan lytte til hovedindholdet, men især også til detaljer i tekster, der omhandler hverdagsemner. Det kan være ved at lytte strategisk, lytte flere gange og lytte efter særlige udvalgte detaljer, fx antal, personbeskrivelser eller omstændigheder ved handlinger eller situationer. Senere skal eleverne arbejde med at lytte til tekster med fokus på budskaber og holdninger relateret til hverdagsemner. Eleverne skal arbejde med lytteopgaver i situationsafhængige rammer. Samtale Eleverne skal føre samtaler inden for nære emner, arbejde med spørgsmål og svar til disse og give udtryk for meninger og holdninger. Først skal eleverne arbejde med at udvikle spontan lytte- og talefærdighed, bl.a. ved at kommunikere med andre elever parvis eller i gruppe. Her skal de bruge tilegnede, situationsbundne udtryk, kendt fra fx ved det første møde, en reception, eller når man skal bede om at få noget gentaget. Senere skal eleverne arbejde med at udtrykke meninger og holdninger til hverdagsemner, hvor de skal anvende kommunikationsstrategier, så samtalen lykkes. Det kan være i form af omskrivning ved manglende ordforråd og ved brug af ord/vendinger, der skal holde samtalen i gang. Præsentation Undervisningen omfatter tilegnelse af ord og vendinger fra nære emner, som eleverne kan relatere til, fx hverdagsliv, ungdomskultur eller tysk historie. Der arbejdes med bevidstgørelse af ordfelters funktion i tilegnelsen af ordforråd. Desuden arbejder eleverne med ordbogsopslag og krav til mundtlig præsentation. Læseplan for faget tysk 7

8 Først skal eleverne arbejde selvstændigt med at finde de nødvendige ord for at kunne præsentere et forberedt emne. Fx kan eleverne foretage ordbogsopslag for at præsentere emner inden for deres egne interesseområder og fritid. Her skal eleverne kunne bruge ordbogsartiklerne hensigtsmæssigt, hvilket indebærer kendskab til ordbogens opbygning samt de forskellige betegnelser af ordklasser. Senere skal eleverne arbejde med tale- og fremlæggelsesfærdigheder om et forberedt emne. Fx skal eleverne arbejde med strukturering af et simpelt oplæg med dertil hørende ordforråd. Eleverne skal arbejde med sproglige strukturformer, så de kan vise opbygningen af deres oplæg. Sprogligt fokus Der arbejdes med sprogligt fokus på den sammenhængende sprogproduktion, dvs. især sætningens grundstruktur, samt sideordnende bindeord til at skabe sammenhæng i en kommunikationssituation med brug af simple sætninger. Først skal eleverne arbejde med at skabe sammenhæng i den sproglige produktion ved at anvende forbinderord som deshalb, weil, zum Beispiel, auf der anderen Seite. Senere skal eleverne arbejde med at udvide deres viden om udtale og brug af sætningsopbygning, fx ved at anvende hel- og ledsætninger. 8 Læseplan for faget tysk

9 Skriftlig kommunikation Kompetenceområdet skriftlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Læsning fokuserer på elevernes forståelse af budskaber og tekster på skrift. Skrivning fokuserer på elevernes skriftlige udtryksfærdighed. Tekster og medier fokuserer på elevernes anvendelse af digitale medier. Sprogligt fokus fokuserer på elevernes begyndende sproglige viden. Læsning Der sættes fokus på læsestrategier, hvor eleverne lærer at læse efter væsentlige detaljer i forskellige typer af skrevet tekst inden for nære emner. Først arbejdes der med at søge efter specifik information i en tekst, fx detaljer i et handlingsforløb eller adjektiver, der beskriver stemninger. Senere skal tekstmaterialet omfatte flere teksttyper, fx breve, digte, Kurzgeschichten og medietekster. Eleverne skal gøres bevidste om, hvordan de anvender forskellige strategier til at tilegne sig tekstens indhold, fx nøgleord, tekstopbygning eller afkodning af kontekst, herunder kulturelle eller sociale rammer. Skrivning Her skal eleverne lære at skrive sammenhængende om nære emner. Først skal eleverne anvende skriveprocessens faser og kunne give og modtage respons fra andre. Senere skal eleverne anvende relevante skrivestrategier og tilpasse form og indhold til genre, emne og modtager, fx ved at skrive en ansøgning, et digt, et brev eller et notat. Tekster og medier Undervisningen omfatter lyd, billeder, tekster og medier, som eleverne anvender til at kommunikere på tysk. Eleverne skal arbejde med hjemmesider i tyskundervisningen både eksisterende, men efterhånden også hjemmesider, de selv fabrikerer. Der sker en progression fra billede/film med enkelte ord, talt eller skrevet, til sætninger, derefter til tekster og til sidst dialoger og samtaler forbundet med handlinger. Først skal eleverne arbejde med at tilpasse sproget til medier, fx i form af simple lommefilmproduktioner (mobil/smartphone) eller anden medieproduktion på tysk, hvor de præsenterer sig selv, familie, hjem, hobby, omgivelser, et emne, en historie eller en handling. Senere skal eleverne anvende it og medier til autentisk kommunikation og opbygning af netværk med andre, som lærer eller taler tysk, fx på de sociale medier. Sprogligt fokus Senere arbejdes med at opnå sproglig klarhed og forståelighed med fokus på, at eleverne kan kommunikere på tysk. Eleverne arbejder først med enkle udsagn og sætninger, mens de til slut kan formulere sammenhængende sætninger med et klart og forståeligt budskab. Når man arbejder med fokus på form, skal indholdet være relativt enkelt, og det skal betones, at fejltyper, der ikke er meningsforstyrrende, skal accepteres. Først i forløbet er der fokus på at træne den simple sætnings opbygning og fundamentale led med henblik på, at eleverne kan skrive enkle sætninger klart og forståeligt. Derfor er der fokus på ordklasser, kongruens, de vigtigste verbalformer, præpositionernes betydning og leddenes rækkefølge. Dernæst skal eleverne endvidere opnå kendskab til de centrale sprogbrugsregler, nemlig sætningens centrale led: Grundled/ subjekt, udsagnsled/verbal, genstandsled/objekt, hensynsled/ dativobjekt og de mest anvendte verbers bøjning i nutid/præsens og førnutid/perfektum. Hertil kommer betydningen af fald/ kasus og de personlige stedord/ pronominer. Det er vigtigt, at eleverne kan anvende digitale ordbøger og papirordbøger, grammatiske oversigter og stave- og grammatikkontrol. Eleverne skal i den forbindelse lære de grammatiske betegnelser på latin, fx ordklasserne også i de forkortede, latinske ordbogsformer: Navneord/sub., udsagnsord/vb., tillægsord/ adj., forholdsord/præp., stedord/ pron. og hankøn/m., hunkøn/f., intetkøn/n og flertal/pl. Læseplan for faget tysk 9

10 Kultur og samfund Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder: Kulturforståelse fokuserer på elevernes voksende indsigt i tysk kultur. Kulturmøder fokuserer på elevernes kommunikative adfærd i mødet med tysktalende kulturer. Tysk som adgang til verden fokuserer på elevernes forståelse af tysk i Europa. Kulturforståelse Eleverne skal arbejde med væsentlige elementer af de kulturelle, sociale og historiske forhold i Tyskland og de tysktalende lande, fx gennem film, tv, tekster og rejser. Først skal eleverne sammenligne kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande, idet det tilstræbes, at de kan analysere og forstå, hvordan fordomme opstår og undgås. Senere skal eleverne formidle deres kendskab til tysktalende landes kultur, fx vedrørende job og arbejdsmarked, traditioner, indvandrerkulturer, den tyske histories betydning for dagliglivet i dag, fx i nye og gamle delstater. Kulturmøder Eleverne skal arbejde med at automatisere kulturbundne udtryk og høflighedsformer, som sætter dem i stand til at begå sig i en kommunikativ sammenhæng. Først skal eleverne arbejde med autentiske situationer, hvor sprog og handling er knyttet sammen i forhold til alder og gruppetilhørsforhold, fx når det gælder tiltaleformer, høflighed ved forespørgsler og anmodninger. Senere skal eleverne arbejde med at anvende det tyske sprog i forskellige samtalesituationer, herunder meningsudvekslinger på fx internettet eller ved møder med tysktalende i Danmark. Dette kan med fordel øves gennem rollespil. Tysk som adgang til verden Eleverne skal have indsigt i, hvordan de kan bruge tysk til at komme i kontakt med særligt andre europæiske unge, og de skal have en forståelse for det tyske sprogs og den tyske kulturs betydning i Europa. Skolekontakt og internationale projekter, hvor tysk er kommunikationssprog, indgår i arbejdet. Først skal eleverne bruge medier til at komme i kontakt med andre unge i Danmark og internationalt, der har tysk som andet fremmedsprog. De kan møde tysktalende fra forskellige kulturer, fx i forbindelse med og tandem-projekter. Senere skal der være fokus på tysk sprog og kendskab til tysk kultur til at klare sig i en europæisk sammenhæng og genkende sprogets betydning, fx i EU. 10 Læseplan for faget tysk

11 Sproglig udvikling Sproglig udvikling er en central del af elevernes arbejde med tysk. Sproglig udvikling har fokus på fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog: Samtale, lytte, læse og skrive. Ordkendskab Ordkendskab er centralt for at kunne udtrykke sig på tysk. Undervisningen i tysk handler derfor i høj grad om tilegnelse af et centralt ordforråd, dvs. både ord og udtryk inden for nære emner fra hverdagen. Da tysk er så nært beslægtet med dansk, arbejdes der i høj grad med elevernes umiddelbare genkendelighed i forhold til en lang række transparente ord og vendinger. Endvidere arbejdes der ud fra elevernes viden fra de andre sprog, eleverne har kendskab til eller måtte have som modersmål, og eleverne bevidstgøres om ordforrådsfamilier og tilegnelsesstrategier, fx ordlister, flashcards, ordkort, mindmaps, ordforrådsgættestrategier og ordbogsopslag. Undervisningen skal gradvist udvide elevernes ordforråd, så de får mulighed for at bruge sproget aktivt og kreativt. Teksters formål og struktur I forlængelse af arbejdet med fagene dansk og engelsk lægger undervisningen i tysk op til, at eleverne udvikler en bevidsthed om teksters formål og struktur for senere selv at kunne afkode og producere tekster på tysk. Den receptive kompetence i forhold til tekster er naturligt bredere på tysk end den produktive færdighed. Det betyder, at eleverne ikke forventes at kunne skrive frit i alle de teksttyper, de kan genkende og afkode. Der arbejdes med forståelsesstrategier i tysk. Eleverne har brug for en del støtte til at forstå teksters indhold og detaljer. Her spiller kontekst og brug af billeder og andre illustrationer en stor rolle, ligesom der i arbejdet med tekstforståelse i undervisningen bruges opgaver til at støtte læse- og eventuelt lytteforståelsen før, under og efter læsningen og lytningen. I forlængelse af arbejdet i dansk og engelsk arbejdes der også i tysk med læseteknikker, såsom skimme og skanne, samt gættestrategier. Desuden arbejdes der med forberedelsesfasen i både læsning, lytning og skrivning. Læseplan for faget tysk 11

12 It og medier It- og mediekompetencer kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald. Digitale medier er et udbredt kommunikationsmedie og derfor også et oplagt redskab at bruge i undervisningen i tysk. It er et redskab, eleverne skal lære sig at beherske, bl.a. også for at understøtte sprogfærdighedsindlæringen i forhold til fremmedsproget tysk. Eleven som kritisk undersøger Undervisningen i tysk skal gøre eleverne selvstændige i deres informationssøgning og informationsindsamling. Opgaverne, eleverne stilles overfor, skal svare til deres sproglige kunnen. Det betyder, at eleverne i de første års tyskundervisning normalt ikke kommer til at søge helt selvstændigt efter informationer på nettet. Efterhånden vil eleverne i det femårige undervisningsforløb kunne arbejde med informationssøgningen også på et mere selvstændigt niveau. Selvstændig søgning med søgemaskiner er imidlertid under alle omstændigheder en både kompleks og abstrakt proces. Informationssøgning inden for fremmedsproget tysk vil derfor typisk være søgen efter fakta og ordforråd. Eleven som analyserende modtager Analysen af it og multimodale medier er primært ekspliciteret mht. teksttype, modtager og navigation. Der arbejdes hen imod, at eleverne kan analysere og vælge selvstændigt blandt de medier, de kender. Undervisningen lægger op til at bruge de æstetiske og kreative muligheder ved it. Eleverne skal dog ikke kunne analysere medier på tysk. Eleven som målrettet og kreativ producent Da der også i tyskundervisningen arbejdes med forståelse af og brug af forskellige teksttyper, skal eleverne ud fra budskabet og formålet med produktionen kunne identificere en teksts målgruppe og formål samt vælge den relevante kommunikationsmåde, fx sms, blog, wiki og webside. Sidst i det femårige undervisningsforløb skal de kunne vælge det tekstmedie, der passer bedst til kommunikationssituationen. Eleven som ansvarlig deltager Også i tysk skal undervisningen tilstræbe, at eleverne kan begå og ytre sig i et virtuelt univers, hvor samtalepartnernes identitet og hensigter kan være uklare. I undervisningen skal der desuden arbejdes med de kommunikationskonventioner, der er særlige for tysk, når man navigerer på internettet. 12 Læseplan for faget tysk

13 Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. I alle tyskundervisningens områder og faser skal der lægges op til, at eleverne bruger sproget aktivt og kreativt og i kreative sammenhænge, dvs. at eleverne får idéer til at bruge sproget mere og mere selvstændigt. Sprogtilegnelsen sker gennem forskellige problemløsninger af kommunikativ karakter. Innovation og entreprenørskab kommer særligt til udtryk i kulturområder, hvor eleverne skal lære at begå sig i dialog med andre tysktalende i en primært europæisk sammenhæng; i kulturer, der ofte vil være mere eller mindre forskellige fra elevernes egen kultur. Læseplan for faget tysk 13

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget tysk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 Tværgående temaer It og medier 7 Innovation

Læs mere

Læseplan for valgfaget tysk

Læseplan for valgfaget tysk Læseplan for valgfaget tysk Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 8 Indledning Faget tysk som valgfag udbydes i Folkeskolen

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Læseplan for faget tysk som valgfag

Læseplan for faget tysk som valgfag Læseplan for faget tysk som valgfag Indledning Faget tysk som valgfag udbydes i Folkeskolen fra 7. til 9. klasse. Undervisningen omfatter et trinforløb: 7. kl. 9. kl. Forløbet kan afsluttes med folkeskolens

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Fagformål for faget tysk Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan tysk 8.klasse

Årsplan tysk 8.klasse Årsplan tysk 8.klasse Årsplan 1. forløb Samtale (1. fase efter 9. kl.) kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner har viden om relationsbundne udtryk Sprogligt fokus (3. fase efter

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget fransk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget fransk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget fransk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 It og medier 7 Innovation og entreprenørskab

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Fagformål for faget Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at kommunikere på både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 15-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund på mundtligt om nære i et meget enkelt og forståeligt

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Prøver Evaluering - Undervisning

Prøver Evaluering - Undervisning Prøver Evaluering - Undervisning Tysk Maj-juni 2015 Ved læringskonsulenterne Pia Peebles og Lene Laursen 1 Indledning... 3 De skriftlige prøver... 4 FP9 Hæfte 1... 4 Lytteforståelse... 4 Censorernes tilbagemeldinger...

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Læreplan for 3. fremmedsprog

Læreplan for 3. fremmedsprog Læreplan for 3. fremmedsprog *********** A: Formål og Introduktion A2 3. fremmedsprog - december 2004 Formålet for undervisningen i 3. fremmedsprog (Jf. 16 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Læseplan for valgfaget spansk. (forsøg)

Læseplan for valgfaget spansk. (forsøg) Læseplan for valgfaget spansk (forsøg) Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 8 Indledning Faget spansk som valgfag

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Lytning (Fase 2) Eleven kan forstå enkle budskaber om nære emner / Eleven har viden om forhold mellem mimik, gestik og indhold i situationer.

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Indhold Indledning 3 Trinforløb for basisundervisning 4 Læsning 4 Skrivning 5 Lytning 6 Tale 7 It og medier 8 Innovation og entreprenørskab 9 Indledning

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen Tysk 5.-6. klasse Forenklede Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Mundtlig Lytning Eleverne kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik Eleverne har viden om det tyske

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Læseplan for faget tysk

Læseplan for faget tysk Læseplan for faget tysk Indledning Faget tysk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 5. til 9. klasse, dog kan eleverne i stedet vælge fransk, hvor skolen udbyder det. Undervisningen er opdelt i to trinforløb:

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for Billedkunst for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af billedkunstlæreren, skoleåret 2006-2007 23. april 2007 Side 1 af 47 Forord Undervisning i billedkunst på Al-Salahiyah

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Læseplan for valgfaget spansk

Læseplan for valgfaget spansk Læseplan for valgfaget spansk Indhold Indledning 3 Trinforløb 7./8./9. klasse 4 Kommunikation 4 Kultur og samfund 6 Spansk som flerårigt forløb 6 Indledning Faget spansk som valgfag er etårigt i Folkeskolen

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

Fælles Mål Fransk. Faghæfte 18

Fælles Mål Fransk. Faghæfte 18 Fælles Mål 2009 Fransk Faghæfte 18 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 20 2009 Fælles Mål 2009 Fransk Faghæfte 18 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 20 2009 Indhold Formål for faget fransk

Læs mere

Årsplan tysk 6. klasse

Årsplan tysk 6. klasse Årsplan tysk 6. klasse Årsplan 1. forløb Mundtlig kommunikation Ferienaktivitäten Samtale kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner har viden om relevante spørgeord og svarstrategier Lytning

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Sprogsynet bag de nye opgaver

Sprogsynet bag de nye opgaver Sprogsynet bag de nye opgaver KO N F E R ENCE O M NY DIGITAL S K R I F T L I G P R Ø V E M E D ADGANG T I L I N T E R N E T T E T I T Y S K FO R T S Æ T T ERS P ROG A ST X O G HHX 1 4. 1. 2016 Mette Hermann

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Fagplan for Engelsk Pegasus

Fagplan for Engelsk Pegasus Fagplan for Engelsk Pegasus På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de forskellige fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Mundtlig kommunikation

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: JOL De ugentlige engelsktimer vil bestå af: - Grammatikøvelser (selvstændigt og som gruppeundervisning) - Lytte- og forståelsesøvelser - Den resterende tid anvendes til arbejde med læreroplæg

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Velkommen tilbage til et nyt år med engelsk! Hermed information om hvad der skal ske i det nye skoleår. Nogle af tingene er genkendelige fra sidste år, men der kommer

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Årsplan engelsk 6. klasse

Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan 1. forløb Food (eksempel) Kommunikationsstrategier kan vælge gættestrategier i forståelse af ukendt ordforråd har viden om forskellige gættestrategier Samtale kan indgå

Læs mere

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for dansk for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af dansklærerne, skoleåret 2005-2006 20. januar 2010 Side 1 af 55 Forord Undervisning i dansk på Al-Salahiyah Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fagplan for tysk Fagformål Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at forstå og udtrykke sig på tysk både mundtligt og skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Eleverne skal samtidig

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Læseplan for valgfaget fransk

Læseplan for valgfaget fransk Læseplan for valgfaget fransk Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.-9. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 7 Indledning Faget fransk som valgfag kan udbydes

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

ARABISK. Valgfagsundervisning

ARABISK. Valgfagsundervisning ARABISK Formålet med valgfaget er, at det skal være anvendelsesorienteret, så eleverne opnår forståelse for, hvordan deres sproglige færdigheder umiddelbart kan bruges i en faglig eller social kontekst.

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere