Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008"

Transkript

1 Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i har i høj grad været præget af samarbejde med andre foreninger og organisationer. Det har været meget positivt og har udmyntet sig i flere projekter, der som formål har både at sikre en flot naturpleje og publikums adgang til den flotte natur på Stevns. ELBÆK ENGEN Sidste år holdt lokalafdelingen officielt åbning af Elbæk-engen for publikum, men adgangen er langt fra så nem som ønskelig. Vi har derfor indledt et grønt partnerskab med Danmarks Naturfond, Foreningen Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse og Stevns Kommune. Ved fælles arbejde med at skrive ansøgninger er det lykkedes at skaffe penge både til den nødvendige naturpleje og til forbedringer af adgangen til engen. Der skal skrives nye ansøgningsformularer for hver fond, men indtil nu har partnerskabet modtaget penge fra Grønne Partnerskabet og fra Stevns Kommune. Der er tillige udarbejdet ansøgninger til den lokale LAG-gruppe, som er meget positivt modtaget. Det har foreløbig ført til en rydning af engen for opvækst af elletræer. Naturplejere lagde al opvæksten ned i september. I oktober kom en gruppe frivillige fra firmaet Oracle for at rydde engen for alle de fældede elletræer. De ansatte får en fridag for at udføre socialt arbejde eller miljøarbejde. Der deltog 15 frivillige, som imponerede os alle med deres ildhu og begejstring. Der blev knoklet og samlet en kæmpe bunke små elletræer, som senere på vinteren nemt kan afbrændes. Vi vil gerne sige de frivillige en stor tak for det store arbejde, som blev udført på den flotte oktoberdag, hvor både musvåger og ørne benyttede de fine opvinde til at demonstrere deres flotte flyvning for deltagerne. Takket være det tørre forår har engen været græsset siden maj, og vi glæder os over, at den nu fremstår som en mønstereng i ådalen. Den kan ikke græsses bedre og har i år kvitteret med et væld af de sjældne planter. STRØBY BORGERFORENING OG KIRKESTIEN I vinter fik DN-Stevns en henvendelse fra Strøby Borgerforening om at deltage i deres årsmøde for at snakke om fremtidigt samarbejde. Vi har tidligere haft samarbejde med borgerforeningen omkring lokale sager. Denne gang blev det til et samarbejde omkring forbedring af Kirkestien. Borgerforeningen havde fået aftale med en lokal entrepenør om lån af maskiner. Kommunen har betalt gruset. På flere frivillige dage i forsommeren deltog både DN-Stevns og Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse i arbejdet med at lægge grus på Kirkestien. Det har været et projekt, som har bragt mange flere mennesker ud at gå en tur. Derfor har de 3 foreninger nu indgået et samarbejde med det formål at forbedre stien yderligere, forbedre broen og få nyoptrykt de foldere, som blev udarbejdet for flere år siden om området. Vi har afsendt en ansøgning til den lokale LAGaktionsgruppe og er i gang med en ansøgning til Friluftrådet. Vi har også henvendt os til kommunen for at høre, hvorvidt den ønsker at bidrage til samarbejdet og projektet. Foto Inge Ambus ØSTSJÆLLANDS MUSEUM, STEVNSFORTET, PLEJEPLAN OG SAMARBEJDE Sidste år indledte lokalafdelingen et samarbejde omkring naturpleje og naturformidling med Østsjællands museum. Den første del var udarbejdelsen af en plejeplan. Den næste del, som er undervejs er udarbejdelsen af et projekt omkring naturplejen og naturformidlingen, hvor plejeplanen og naturformidlingen bliver sat mere praktisk i værk.

2 Projektet bliver til som et samarbejdsprojekt mellem DN-Stevns, Østsjællands Museum forhåbentlig Stevns Kommune og muligvis Friluftsrådet. Planens formål er ikke bare at sikre den naturpleje, som vil skabe den flotteste flora og sikre markfirbenen gode levesteder, men også at formidle disse naturplejede områder, som et led i museets formidling. Østsjællands Museum har allerede inddraget et stykke jord, som tidligere har været dyrket, der fremover skal ligge brak og indgå i denne formidling. Som et symbol på samarbejdet sponsorerede DN tidligere på året en tænkebænk, som blev opsat langs en sti ved det nuværende overdrev bag Stevns Museum i Højerup med udsigt over klinten til Møn. UNDERSØGELSE AF FLORA OG MARKFIRBEN LANGS TRAMPESTIEN DNs studenternetværk besøgte sidst i maj klinten på opfordring af lokalafdelingen. Vores ønske var at få kortlagt, hvor langs Trampestien vi kan forvente at finde markfirben, hugorme og den oprindelige overdrevsflora, som især knytter sig til den kalkrige undergrund. Der deltog 12 biologistuderende i to dage. De nåede en stor del af klinten og gjorde en hel del spændende opdagelser undervejs. Overraskende var det næppe, at Holtug Kridtbrud var fuldt af markfirben. Her er de ideelle vilkår for dyrene, endnu. Desværre kunne vi konstatere, at dele af kridtbruddet er under kraftig tilgroning med træer, buske og høje urter. Det kom heller ikke bag på nogen, at floraen langs Trampestien de allerfleste steder bærer alt for tydeligt præg af overgødskning, men til gengæld kom det bag på de fleste, hvor kort tid et område skal ligge brak og udpines, før den oprindelige kalkelskende flora bender tilbage. Det ses bl.a. bag naturcentret og på engen nedenfor museet ved Højerup. Resultaterne vil blive inddraget i arbejdet med at lave en handlingsplan for beskyttelse og bevaring af markfirbenenes levesteder. Foto Anne. Jørgensen STEVNS FYR Aktivteterne på fyrområdet har været væsentligt mindre i dette år. I forsommeren kom en tilladelse til at afholde større arrangementer på området. Denne tilladelse indeholdt flere betingelser, som ikke blev overholdt. I forbindelse med arrangementerne blev der opsat pavilloner indenfor strandbeskyttelsesinien uden tilladelse. Arrangementet var voldsomt og der var forventet omkring 800 gæster. DN besluttede at indklage denne tilladelse for Naturklagenævnet, da vi mener de mange gæster har en negativ virkning på den bestand af markfirben, som ellers trives glimrende på området. Ligeledes mener vi, at arrangementer af den størrelsesorden er i strid med kravene til områder indenfor strandbeskyttelseslinien. Sagen ligger endnu i NKN. Kommunen har nu officielt overtaget det nordlige område. DN-Stevns har derfor indgået et samarbejde med Handicap-foreningen på Stevns, med Kulturtosserne og med Stevns Fyrforening. Det er foreløbig blevet til en henvendelse til kommunen omkring anvendelse af bygningen på området, som kunne danne ramme om en række aktiviteter og for selve området. Vi afventer en indkaldelse til et møde herom med kommunen. Sagen om selve Stevns Fyr er tydeligvis gået i hårdknude, og vi undrer os alle over, hvorfor det endnu ikke er overdraget til SNS. Når begge arealer og bygningerne kommer under kommunen åbner det mange spændende muligheder for aktiviteter samt natur- og historieformidling.

3 MILJØSAGER Der har været en del miljøgodkendelser af kvægbrug og svinebrug. De fleste har haft rimelig stor afstand til naturområder, som kan blive påvirket negativt af udvidelserne. DN-Stevns har kommenteret en miljøgodkendelse til Bækkemosevej, et stort svinebrug. Kommunen har krævet 4 m bræmmer, men vi har ønsket kravene udvidet til også at omfatte bræmmernes beskaffenhed. Efter en henvendelse fra borgerforeningen i Lund er vi gået ind i sagen omkring Stendyssegård. Takket være borgerforeningens henvendelse kunne dette ske i høringsfasen, så det ikke er nødvendigt at sende sagen igennem miljøankenævnet. I denne ansøgning blev fundet en del unøjagtigheder, som er påpeget. På opfordirng fra de lokale erhvervsfiskere har vi set nærmere på udledningstilladelser til Tryggevælde Å og til Køge Bugt. Udledningen til Køge Bugt sker netop der, hvor der er de bedst mulige betingelser for fiskeyngel. Begge udledninger er påbegyndt uden, at sagerne har været sendt i høring. Engene i Tryggevælde Ådal er afhængige af trykvand fra omgivelserne. Dette vand kommer kun, såfremt regnvandet siver ned i jorden. Løber det ud i å og bæk ødelægges hele dynamikken omkring ådalen. Derfor er de modtagne udledningstilladelser indklaget til miljøankenævnet. Lokalafdelingen ønsker at finde en grænse. Hvor meget ekstra vand kan vi tillade os at sende direkte ud i åen. Vi opfordrer Stevns Kommune til fremover at indarbejde muligheder for nedsivning af regnvand i lokalplanerne. LOKALPLANER og LANDZONESAGER. Lokalafdelingen har gennemgået en lang række lokalplaner, landzonesager og dispensationer fra kommunen omkring forskellige udbygninger og ændringer, men i de allerfleste sager har der ikke været væsentlige kommentarer. Enderslev Landsbylaug har henvendt sig for at få støtte til hjælp i forbindelse med en sag om udstykning, som tidligere har været nægtet i Roskilde Amt. Udstykningen er nægtet under henvisning til landsbyens bevaringsværdige kulturmiljø. Der er stor enighed i landsbyen om at fastholde en bevarende lokalplan. DN deltog i mødet og kunne glæde sig over, at sagen om udstykningen blev skrinlagt. LØBENDE SAGER Der har kun været enkelte sager indenfor strandbeskyttelseslinien, hvor vi har indklaget afgørelsen. Vi fastholder den restriktive linie for at sikre, at den restriktive praksis omkring strandbeskyttelseslinien fastholdes. Den ene sag, som er indklaget, er en tilladelse til et byggeri, som tidligere har fået afslag i Strorstrøms Amt. En enkelt sag inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen er indklaget. Det er Lygtehøj ved Strøby Strand. Højen er fredet og tilgængelig for offentligheden. Der er lokalafdelingens håb, at kommunen vil overtage hele grunden og føre en sti op til højen fra Lunden. Denne høj har tidligere været brugt til fyr for de sejlende på bugten. Ved Lunden i Strøby Egede har vi flere gange klaget over store jordbunker, som midlertidigt var opmagasineret på arealet. Alle jordbunker er flyttet. Men efterfølgende har en ejer hældt jord ud over skrænten. Vi frygter, at en tilladelse kan danne præcedens, hvorfor sagen er gåetvidere til fredningsmyndighederne, da fredningsbestemmelserne er klare og ikke tillader sådanne ændringer. LA ønsker tillige at tage området om til revision, da det fremstår i en tilstand, som lader meget tilbage at ønske. Sigerslev mose er fredet. En af lodsejerne har udlagt jord fra en kælderudgravning i mosen og samtidig ført tagdræn ud i mosen. LA havde udarbejdet et svar på denne henvendelse fra Fredningsnævnet. I vinter var vi til fredningsmøde på åstedet. Her var der absolut enighed om, at den udlagte jord skulle fjernes. Derimod var der ikke enighed om dræn, idet de ikke blev anset for at være væsentlige i forhold til fredningsgrundlaget.

4 I løbet af året har Stevns Kommune udsendt en Bjørnekloplan i høring. Vi har kommenteret planen, som vi glæder os over er så ambitiøs, at den satser mod en bjørneklofri kommune om 10 år. Vi glæder os til, at den bliver ført ud i praksis. Vi har udarbejdet forslag og ønsker til vand- og naturplaner for vores habitatområder og vandområder til miljøcentrene. Planerne har indkaldt forslag i idéfasen. Desværre er der lange udsigter til planernes endelige godkendelse. Denne kendsgerning vanskeliggør arbejdet med at sikre de internatione beskyttelsesområder den nødvendige pleje. AFFALDSKAMPAGNE I APRIL LA deltog igen i år i DN s store landsdækkende affaldsindsamlingskampagne. Denne gang havde flere borgerforeninger i Vallø og i Hellested tilmeldt sig selvstændigt. I Hellested skete det i samarbejde med spejderne som året før. Lokalafdelingen samlede ind på vejene omkring Prambroen i kommunens nordligste del efter aftale med Vallø Borgerforeningen, som tog omegnen omkring Vallø By. Sydpå deltog loaklafdelingen i indsamlingen på Rødvig strand, hvor også det danske spejderkorps, Klintekongens gruppe fra Store- Heddinge deltog i indsamlingen. En ros og en tak skal lyde til alle de engagerede indsamlere, som gør et kæmpearbejde for at holde naturen ren. Indsamlingen indbragte en utrolig mængde affald. Især ved Prambroen fremgår det tydeligt, at bilisterne er de helt store syndere. Der er stadig alt for mange, der bruger naturen som losseplads. Det er beskæmmende og helt unødvendigt, når det er gratis at aflevere affaldet på kommunernes lossepladser. Det må siges, at der er behov for en at opdrage bilisterne, der jo har nemt ved at tage deres affald med hjem. Affaldsindsamlingskampagnen gav fin presseomtale både før og efter. Igen i år kunne vi konstatere, at dåser og plastikflasker fra drikkevarer udgjorde en pæn portion af det indsamlede. Affaldsindsamling er stadig en god ide, og vi forventer at deltage i kampagnen igen det kommende år. Denne gang med en tidligere planlægning, der kan bringe flere på banen. FREMTIDENS NATUR Det færdigtrykte hæfte blev præsenteret ved et kommunalbestyrelsesmøde i september og blev meget positivt modtaget af politikerne og især af pressen, som bragte en fin omtale. Fremtidens Natur rummer en beskrivelse af naturen i Stevns Kommune og af de fredede og beskyttede områder i kommunen. Vi har skrevet vores visioner for naturen ind og ladet det følge DN-Stevns forslag til tiltrængte tiltag i kommunen til forbedringer af eksisterende eller udlæggelse af nye naturområder, som skal sikre en sammenhængende og flot natur i kommunen. Hæftet kan endnu fås på bibliotekerne eller ses på Dns hjemmeside, HJEMMESIDE Hjemmesiden bliver løbende udviklet. Sidst har Michael Knaack arbejdet hårdt for at give den nye fælles DN-side et meget lokalt præg. Det er lykkedes i høj grad, og det er blevet en flot hjemmeside, som stadig rummer mange oplysninger om vores lokale natur. Michael Knaack udvikler løbende hjemmesiden og holder den ajour med nyheder og aktuelle arrangementer. ÅRETS TURE I år var der igen frøtur sidst i april. Vejret var flot og turen blev en stor success. Deltagerantallet var ikke så stort som i tidligere år, men dem der kom, var meget engagerede og meget glade for turen. I juni deltog vi efter flere års pause igen i De vilde Blomsters dag.

5 Vi havde valgt at afholde tur ude på Odden, hvor der er et væld af forskellige planter, som har en spændende historie. Der kom kun få, som dog var endog meget interesserede i at se og opleve flest mulige blomster. Det blev en flot tur. Efterårsturen foregik sammen med Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse og gik til Elbækengen. Her kom rigtig mange, der fik en flot og spændende tur med udsigt til en masse orkidéer. I efteråret havde vi en svampetur i Vallø Storskov. Vejret var godt og svampeturen en stor success. Der kom ca. 50 deltagere, der fik en stor oplevelse, kyndig vejledning og kunne nyde en fin dag i Storksoven. Desværre havde der været kyndige ude for at samle store mængder spisesvampe i dagene inden turen ligesom den tørre september havde sat grænser for, hvor mange svampe, der var spiret frem. Vi har også udført ture for særlige grupper. I juni kom lokalafdelingen fra Høje Tåstrup på besøg. Det blev en fin og inspirerende tur på udvalgte steder ved Stevns Klint. Under turen var der rig lejlighed til en inspirerende udveksling mellem de to lokalafdelinger om forskellige opgaver og måder at gribe udfordringerne i de nye kommuner an på. Foto: Anne.Jørgensen I september dannede Stevnsfortet rammen om et fælles samrådsmøde for 3 samråd med besøg af Dns nye direktør. Der kom rigtig mange til et meget vellykket arrangement på Stevnsfortet, hvor alle deltagere fik en forrygende rundvisning i undergrunden efterfulgt af en middag, hvor direktøren præsenterede sig selv og svarede på spørgsmål fra deltagerne. HÅRLEVMESSEN I vinter deltog lokalafdelingen i et meget flot arrangement i Hårlevhallen, hvor de mange aktive foreninger i kommunen havde flotte stande for at vise deres arbejde. Vi havde fået tilsagn om deltagelse fra Naturens Ambulance, som kom med en meget flot udstilling med danske pattedyr og en masse flot materiale til uddeling. Der var rigtig mange, der besøgte vores stand og en del børn, som deltog i konkurrencen om den flotteste tegning af pindsvin. Der blev fundet vindere af konkurrencen begge dage. Deltagerne fik en fin pressedækning, men desværre var besøgstallet på messen alt for lille i forhold til det store arbejde, der er lagt i arrangementet. En stor tak til alle vores samarbejdspartnere for et inspirerende og produktivt samarbejde og til lokalafdelingsbestyrelsen for det store arbejde og engagement, som alle har lagt for dagen i det forløbne år. Bestyrelsens beretning skrevet den af formand Inge Ambus

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden okt. 2008 - jan. 2010

Bestyrelsens beretning for perioden okt. 2008 - jan. 2010 Bestyrelsens beretning for perioden okt. 2008 - jan. 2010 Et begivnehdesrigt år er omme for foreningen. Et år der frem mod Klimatopmødet i december helt og aldelse blev domineret af Klodemosaikken, med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Udvikling i din by GUDUMHOLM

Udvikling i din by GUDUMHOLM Udvikling i din by GUDUMHOLM Ungdomsforord Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140 Notat Dato 4. juni 204 Skrevet af Byggesag/PLAN Journal nr. 8297-4 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 40 Telefon: +45

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere