UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd. nr. B : Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde (advokat Lars Ulrich) mod (advokat sger Segel (prøve)) Holbæk Rets dom af 30. april 2013 (BS 3-636/2012) er anket af Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde med påstand om frifindelse. Indstævnte, har påstået stadfæstelse mod betaling af ,64 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente af ,70 kr. fra den 1. marts 2012, af ,70 kr. fra den 1. april 2012, af ,70 fra den 1. maj 2012, af ,70 kr. fra den 1. juni 2012 og af ,84 kr. fra sagens anlæg samt med rente 1,5 % pr. påbegyndt måned af ,03 kr. fra den 1. februar 2012 til den 30. juni 2013 og af ,08 kr. fra den 30. juni 2013, subsidiært med sædvanlig procesrente fra et senere tidspunkt. Den beløbsmæssige korrektion af påstand skyldes, at Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde under ankesagen har betalt feriegodtgørelse men uden renter.

2 - 2 - Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af, og samt forklaring af og har supplerende forklaret blandt andet, at Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde har psykiatripatienter, som skal hjælpes videre. Det kan strække sig over år. Der er ansat blandt andet plejere, sygeplejersker og psykologer. Det er vigtigt, at personalet følger de fælles beslutninger, der bliver truffet i teamet. Hun har det overordnede behandlingsmæssige ansvar og leder og fordeler arbejdet. Der var dengang omkring 25 ansatte. var ikke indstillet på at følge de fælles beslutninger, og hun fungerede ikke som en del af et team. Derfor skulle hun i november 2011 have en advarsel. Den 8. januar 2012 mødte hun på havegangen, og de havde en ordveksling. Hun regnede med, at efterfølgende kørte til beboeren Marcel, men det gjorde ikke. ringede senere på aftenen og sygemeldte sig. Det var derfor først om aftenen, at hun blev bekendt med, at havde sygemeldt sig. I januar 2012 kom der en ny ledelsesgruppe, der holdt møder hver mandag. På disse ledelsesmøder drøftede man, at stedet ikke var velfungerende, og man forsøgte at få klarhed over, hvad der skete på Ørbækskilde. Der var en masse undersøgelser, og der blev holdt møder med supervision af en psykolog. Det viste sig, at personalet var delt i to grupper, der gensidigt talte dårligt om hinanden. Det viste sig også, at sygemeldinger blev brugt som våben. og var to af hovedaktørerne. Nogle af de samtaler, personalet havde, blev brugt til at lave giftigheder mod hende. I januar 2012 havde vidnet overladt sagen vedrørende til som personaleansvarlig. De anmodede ikke om lægeerklæring fra da man efter reglerne ikke længere må det.

3 - 3 - Peter Borch Jacobsen fortalte hende på et tidspunkt efter den 8. januar 2012, at den 8. januar 2012 havde ringet til ham og sagt, at hun gik hjem. kunne imidlertid ikke sygemelde sig til Peter. Det var senest på ledelsesmødet den 17. januar 2012, at hun fik den besked. Hun fik ret hurtigt efter den 8. januar at vide af der telefonisk havde haft kontakt med at ikke ville arbejde, fordi hun var rasende på vidnet, og i hvert fald den 17. januar 2012 var hun klar over, at ikke ville raskmelde sig, så længe vidnet var leder. På dette tidspunkt var der stadig undersøgelser i gang, og der var mange ting, efter at krigen var brudt ud. Hun indsamlede viden fra forskellige medarbejdere, der kom til hende og fortalte om deres oplevelser. Forud for mødet den 30. januar 2012 lå det i luften, at skulle bortvises. skulle på mødet prøve at få frem, at godt vidste, at der var skrevet en advarsel, og at hun ikke var syg, men hadede som leder så meget, at hun ikke ville arbejde under hende. På mødet den 30. januar indrømmede at det handlede om noget helt andet end sygdom. sagde på mødet til at de var nødt til at bortvise eller opsige hende, fordi han jo ikke kunne skaffe hende af med Efterfølgende valgte man at bortvise med henvisning til episoden den 8. januar Den rigtige grund var imidlertid alle de undergravende ting, som var med i. De kunne godt i brevet om bortvisningen have skrevet, at ikke var syg, men det ville ikke se godt ud i et sådant dokument. Det var af hensyn til at man ikke henviste hertil i begrundelsen for bortvisningen. har supplerende forklaret blandt andet, at hun sygemeldte sig den 8. januar 2012 på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Hun havde det så psykisk dårligt, at hun følte, at hun ikke kunne varetage arbejdet med de syge, unge mennesker. Det var optrappet over en periode. Hun følte sig trådt på. Det var blevet for meget, og hun kunne ikke mere. Det var hverken vrede eller faglige frustrationer, der gjorde, at hun måtte forlade arbejdspladsen. Hun sov dårligt om natten, havde ofte hovedpine og kunne pludselig ikke huske. Der var også et element af angst, hvilket havde sammenhæng med ansættelsen af, der ikke var nogen rar person. Flere ansatte var bange for ham.

4 - 4 - Den 8. januar 2012 kom og trådte ind over den aftale, hun havde lavet om at køre den unge mand, Simon, til Nordvang. kunne træffe en sådan afgørelse, men det var måden, gjorde det på, der fik bægeret til at flyde over. Hun sygemeldte sig til da hun mødte hende på havegangen. Hun ringede tillige og sygemeldte sig til, der var med til at lave deres vagtplaner. Hun ringede også til og sagde, at hun gik hjem. Hun sygemeldte sig ikke direkte til Jeanette, men hun sagde til hende, at hun gik hjem. Hun arbejdede sammen med Jeanette den dag, og derfor skulle hun selvfølgelig vide det. Hun regnede med, at tog hånd om, at der var en anden, der måtte tage hen til Marcel. har supplerende forklaret blandt andet, at stemningen på Ørbækskilde ikke var god i januar måned. Der var meget snakken i krogene, og blev bagtalt. Det begyndte allerede i november 2011, mens var i Thailand. På møder blev der talt grimt om. Det var meget ubehageligt, bl.a. blev kaldt en kælling. Det kørte helt af banen på en eller anden måde. Der var faglig uenighed om behandlingen af en beboer, og der var souschef, kunne ikke klare presset og gav op. idnet blev afdelingsleder den 1. januar 2012 og deltog fra da i ledelsesgruppen. I januar måned, der var kaotisk, blev der afholdt supervisonsmøder med deltagelse af en psykolog. Medarbejderne var delt i to lejre. stod sammen og var styrende. De var absolut ikke loyale over for. De arbejdede imod. var fraværende i januar 2012, fordi hun ikke ville arbejde under ledelse. Det snakkede de om i ledelsesgruppen på møderne i januar måned. Hun var ikke bekendt med, at havde sygemeldt sig i januar måned. Hun gjorde ikke noget i forhold til at få på arbejde. Det tog sig af. Medarbejdere kunne sygemelde sig til januar 2012 ske til ledelsen. h eller til vidnet. Sygemelding skulle i Bortvisningen blev givet på baggrund af, at havde forladt en vagt og var blevet væk. Det indgik også, at havde udvist illoyalitet over for og ledelsen. talte med om hendes modarbejdelse af ledelsen, og havde en tjenstlig samtale med i januar måned.

5 - 5 - har forklaret blandt andet, at hun blev ansat i februar 2010, og at hun stadig er deltidsansat der. Hun blev færdiguddannet som sygeplejerske for et halvt år siden. Hun var dengang på vagt 2-3 gange om ugen. Den 8. januar 2012 var hun på vagt med og Peter i hovedhuset. Der var en uenighed om, hvem der skulle køre en beboer, Simon, til Nordvang. ville køre, selv om vidnet var kontaktperson for ham. sagde, at vidnet skulle køre, fordi det var hendes opgave, men fastholdt, at det var hende, der skulle køre, selv om havde sagt det andet. Mens de befandt sig i hovedhuset, sagde til hende: Nu går jeg. Du skal ikke ringe til, før jeg er kørt. Hun opfattede det ikke som en sygemelding og gik ud fra, at tog til Marcel. Hun opfattede den sidste del, som refererende til den tidligere uenighed om, hvem der skulle køre Simon til Nordvang. var meget sur. Hun så, at innie mødte på havegangen, men hun overhørte ikke samtalen. Der var megen snak og surhed i personalegruppen, og navnlig og tog aktivt del heri. De var ikke loyale i forløbet. I november 2011 blev der afholdt supervisionsmøder på grund af fyringer og nedskæringer, og der var flere medarbejdere, der var kritiske. har forklaret blandt andet, at hun blev ansat på Ørbækskilde i juli Mens var i Thailand, overværede hun en episode på kontoret, hvor og sagde nogle meget negative ting om måde at lede på. idnet havde ikke lyst til at overvære det, hvorfor hun rejste sig og gik. Hun ville ikke være illoyal. De sagde, at var en rigtig dårlig leder, og at de ikke ville arbejde under hende. Hun fortalte dette i slutningen af januar 2012, fordi det hele var kørt op i en spids. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde har under proceduren ved hovedforhandlingen yderligere gjort gældende, at bortvisningen var berettiget som følge af illoyalitet.

6 - 6 - n- har gjort gældende, at der er tale om et nyt anbringende, og dersen har protesteret imod, at det tillades fremsat på dette alt for sene tidspunkt. Landsrettens begrundelse og resultat Indledningsvis bemærkes, at Landsretten ikke finder grundlag for at tillade, at Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde fremsætter det først under proceduren ved hovedforhandlingen fremførte nye anbringende om, at bortvisningen har været berettiget som følge af illoyalitet. blev bortvist ved brev af 31. januar I brevet henvistes til, at hun den 8. januar 2012 havde forladt arbejdspladsen uden at give meddelelse herom og uden at sikre sig, at en kollega havde taget over i forhold til en bestemt beboer. Landsretten finder, at Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde ikke har foretaget bortvisningen af uden ugrundet ophold i forhold til den angivne misligholdelse. Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde er allerede af denne grund afskåret fra at foretage bortvisning som følge af det angivne forhold. Efter forklaring lægger landsretten til grund, at hun den 8. januar 2014 blev bekendt med, at havde sygemeldt sig. Efter bevisførelsen lægger landsreten endvidere ligesom byretten til grund, at man ikke fra Ørbækkildes side i den efterfølgende periode meddelte at man bestred, at hun havde lovligt forfald, selv om ledelsen ifølge forklaring kort efter den 8. januar 2014 fik opfattelsen af, at ikke reelt var syg, og man anmodede heller ikke om at fremkomme med dokumentation for, at hun havde lovligt fravær. På den baggrund er landsretten enig med byretten i, at bortvisningen, der blev meddelt ved brevet af 31. januar 2012, ikke var berettiget. Da den beløbsmæssige opgørelse af krav er ubestridt, stadfæster landsretten dommen med den påståede beløbsmæssige regulering. Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde skal betale sagsomkostninger for landsretten til til dækning af udgifter til advokatbistand med kr. inkl. moms. Lands-

7 - 7 - retten har herved lagt vægt på sagens værdi og omfang, herunder at Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde indkaldte nye vidner til hovedforhandlingen og nedlagde ny påstand og nyt anbringende i påstandsdokumentet, hvilke landsretten afviste at tage under påkendelse ved indledningen af hovedforhandlingen. T h i k e n d e s f o r r e t: Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde skal til betale ,64 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente af ,70 kr. fra den 1. marts 2012, af ,70 kr. fra den 1. april 2012, af ,70 fra den 1. maj 2012, af ,70 kr. fra den 1. juni 2012 og af ,84 kr. fra den 11. juni 2012 samt med rente 1,5 % pr. påbegyndt måned af ,03 kr. fra den 1. februar 2012 til den 30. juni 2013 og af ,08 kr. fra den 30. juni I sagsomkostninger for landsretten skal Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde betale kr. til Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 I sag nr.: AR2011.0291 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Dansk El-forbund og Dansk Metal (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

ffi fif har nedlagt principalt påstand om, at sagsøgte, tfëtæ f,

ffi fif har nedlagt principalt påstand om, at sagsøgte, tfëtæ f, L, f: B2I76OOE - LCH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRXTS DOMBOG DOM Afsagt den 13. juni2014 af Østre Landsrets 7. afcleling (landsdommerne Henrik Gam, Michael Kistrup og Karen Hald). i i I 7. afd.w.8-2116-13:

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Side 1 af 6 Til forsiden Om koncernen Kontakt Web-tv Nyhedsmail Myndigheder Borger Virksomhed Rådgiver Presse Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Skønsmæssig ansættelse - manglende

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd).

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd). S0971006- ID] UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling med domsmænd). 10. afd. a.s. nr. S-971-09: Anklagemyndigheden mod 1) Danske Busvognmænd

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere