DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT"

Transkript

1 A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s. nr. B : l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) (advokat Carl-Erik Nielsen) 2) Troels Olivero (advokat Carl-Erik Nielsen) mod Larsen Data v/peter Larsen (advokat I-lanne Bender v/advokat Nis Peter Dall) Københavns Byrets dom af 30. oktober 2008 (BS 43C-6540i2007) er anket afgauguin Auktioner ApS og Troels Olivero med påstand om, at den af fogedretten i København den 22. oklobet 2007 afsagte kendelse, hvorefter "det forbydes rekvisitus, Larsen Data v/peter Larsen, at viderestille fra internetadressen til w..'v webdane S- hosting.net" kendes lovlig glort og forfulgt, samt at indstævnte tilpligtes at betale appellanterne kr. med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Indslævnte, Larsen Data v/peter Larsen, har principalt påstået afvisning for så vidt angår Gauguin Auktioner ApS. I øvrigt påstås stadfæstelse. Påstanden om betaling af k. udgøres afet skønsmæssigt opgjon tab på k.' k. i tongodtgørelse efter erstatningsansvarslovens $ 26 og k. til offenttiggørelse af dommen, jl stralfelovens $ 273, stk. 2.

2 -2- Sagsfremstilling Advokat Carl-Erik Nielsen har ved hovedforhandlingens begyndelse erklæret, at det selskab, der har iværksat anken af Københavns Byrets dom ai30. oktober 2008, er det selskab, som har navnet Gauguin Trading ApS, cvr nr Videre oplyste advokaten, at dette selskab først den 14. januar 2009 og dermed efter ankens iværksættelse fik genregistreret navnet Gauguin Auktioner ApS som binavn. Parterne er enige om, at det selskab, der var part i den private slraffesag, som blev afgiort ved Randers Rets dom af 29. juni 2007, og var rekvirent i den fogedforbudssag, der blev afsluttet med fogedforbud den 22. oktober 2007, og som endvidere den 24. oktober 2007 anlagde jlrstifikationssagen, var identisk med Gauguin Auktioner ApS, cvr nr Dette selskab ændrede den 2. januar 2008 sit navn til Administrationsselskabet af 3. marts 2001 ApS og blev den 5. februar 2009 erklæret konkurs Parterne er enige om, at indstævnte lige siden nedlæggelsen af fogedforbuddet har etlerlevet dette, og at der således ikke er sket automatisk viderestilling gennem indstævntes servere siden nedlæggelsen af forbuddet. lndstævnte bestrider ikke, at den hjemmeside, som der blev viderestillet til, rummede retsstridige udsagn, uanset hvem der har fremsat dem. Forklaringer Der er i landsretten afgivet forklaring aftroels Olivero, der har forklaret, at han er ejer af og direktør i Gauguin Trading ApS. Dermed var han også ejer afdet nu konkursramte Gauguin Auktioner ApS, der var et datterselskab. Pr. 31. december 2007 overdrog datterselskabet sine aktiviteter til moderselskabet, der herefter selv tog sig af auktionsvirksomheden, hvorefter datterselskabel ændrede navn til Administrationsselskabet al3. marts 2001' Overdragelsen af aktiviteteme i Gauguin Auktioner ApS fremgår af selskabets bogføring, som er i kurators besiddelse. Advokat Lars Sandager-Jørgensen har i af2l ' april 2009 udtalt:

3 -J- Administrationsselskabet af3. marts 2001 ApS (tidligere Gauguin Auktioner ApS) er under konkursbehandling med deket 5. februar 2009 afsagt afsø- og Handelsretten, Skifteafdelingen og med undertegnede som kurator. Jeg var ikke forud for din orientering bekendt med den verserende sag og der er ikke noget i det materiale konkursboet er i besiddelse af om denne sag eller at retten til at videreføre sagen skulle være overdraget. Jeg skal endvidere meddele at konkursboet IKKE ønsker a1 indtræde i sagen, ogjeg skal som aftalt venligst bede dig på mine vegne straks orientere Østre Landsret herom. Det titføjes at der - udover at der mig bekendt ikke er sket en overdragelse af de processuelle retligheder til at videreføre sagen, ikke er hjemmel til at tbretage en sådan overdragelse af retten til at nedlægge forbud mod injuriende udtalelser over for enjuridisk person som ikke længere eksisterer og der derfor ikke består en retlig interesse i at få sagen påkendt. Derudover bemærkes for så vidt angår et ev ntuelt krav om økonomisk kompensation at defte ikke ses denuncieret overfor Deres klient, og derfor tilkommer boet, som ikke ønsker at indtræde i kravet. Procedure Parteme har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten' Landsrettens begrundelse og resultat Det kan efter det afadvokat Lars Sandager-Jørgensen ani'ørte ikke anses for godtgiort' at Gauguin Trading ApS på noget tidspunkl har værel berettiget til at disponere over Administrationsselskabet af 3. marts 2001 (tidligere Gauguin Auktioner ApS)'s mulige forbuds- og erstatningskav mod Larsen Data v,/peter Larsen' Herefter tages Larsen Data v,ipeter Larsens påstand om afvisning afgauguin Trading ApS's anke af Københavns Byrets dom af 30 oktober 2008 til følge. Alde af fogedretten anførte grunde stadfæster landsrenen i sagen mellem Troels Olivero og Larsen Data v/peter Larsen det af Københavns Byrets fogedret ved kendelsen af22. oktober 2007 nedlagte forbud.

4 -4- Da Troels Oliviero ikke har godtgjort eller sandsynliggiort, at han skulle have lidt et økonomisk tab i forbindelse med de skete viderestillinger, flifindes indstævnte lor påstanden om betaling af erstatning på kr. Indstævnte var kun i en kort periode, inden forbuddet blev nedlagt, bekendt med, at der skete automatisk viderestilling til en inleresseadresse, som indeholdt retsstridige udsagn over for Troels Olivero. Henset hertil og til, at omfanget af viderestillinger ikke foreligger oplyst lor landsretten, findes det afindstævnte udviste forhold ikke at være af en sådan grovhed, at der er grundlag for tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens $ 26. Allerede fordi indstævnte ikke er dømt for en ærefornærmende sigtelse over for Troels Olivero, jf, suaffelovens $ 273, stk. 2, frifindes indstævnte for den sidste del af betalingspåstanden. Under hensyn til sagens udfhld, herunder udf'aldet af afvisningsspørgsmålet, og sagens karakter og omfang. finder landsretten, at Gauguin Trading ApS i sagsomkostninger for landsrctten skal betale kr. til Larsen Data v/peter Larsen til dækning aldennes udgifter til advokatbistand, og at sagsomkostningeme mellem Troels Olivero og Larsen Data v/peter Larsen ophæves. Byreuens dom ændres, i det omfang den er anket, i overensstemmelse hermed. Thi kendes for ret: Gauguin Trading ApS' anke af København Byrets dom af30. oktober 2008 afvises. Byrettens dom ændres, således at den af København Byrets logedret den 22. oktober 2007 afsagte kendelse, hvorefter "det forbydes rekvisitus, Larsen Data v/peter Larsen, at videresrille fra internetadressen wrwv.webdane.dk til wrwv.webdane.3-hosting.net" kendes lovlig gjort og forfulgt. L I øvrigt frifindes Larsen Data v/peter Larsen.

5 -5- I sagsomkostninger for landsretten skal Gauguin Trading ApS betale k. til Larsen Data v/peler Larsen. Det idømte skal betales inden l4 dage efter denne doms af'sigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens $ 8a. (Sign.)

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Side 1 af 6 Til forsiden Om koncernen Kontakt Web-tv Nyhedsmail Myndigheder Borger Virksomhed Rådgiver Presse Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Skønsmæssig ansættelse - manglende

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere