UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM"

Transkript

1 B AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B : Nordania Leasing Division af Danske Bank A/S (advokat Bjørn Wittrup) mod (advokat Henrik Dupont Jørgensen) Københavns Byrets dom af 17. maj 2013 (BS 11 D-7862/2010) er anket af Nordania Leasing, Division af Danske Bank A/S, med påstand om, at indstævnte, skal betale ,66 kr. med procesrente fra den 21. december 2007, subsidiært fra sagens anlæg den 22. december har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Medio 2006 indgik CTC A/S (herefter CTC) en leasingaftale med Københavns Kommune, Pension og Omsorg, Christianshavn/Amager (herefter Københavns Kommune), hvorefter CTC som leverandør for en periode af 24 kvartaler skulle levere seks nærmere angivne kopimaskiner til Københavns Kommune som leasingtiger. Ved leasingaftalen transporterede CTC ejendomsretten til kopimaskinerne samt alle CTC's rettigheder i henhold til kontrakten til GE Capital Equipment Finance (herefter GE Capital), der medunderskrev aftalen

2 -2 - som leasinggiver. Ved tillægsaftale fra maj 2007 blev en af leasingaftalens kopimaskiner ombyttet med en nærmere angiven anden kopimaskine. Ved leasingaftale fra december 2007 indgik ~ på vegne af CTC en ny leasingaftale med Københavns Kommune, hvorefter CTC som leverandør i perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2012 skulle levere syv nærmere angivne kopimaskiner til Københavns Kommune som leasinglager. Ved leasingaftalen transporterede CTC ejendomsretten til kopimaskinerne samt alle CTC's rettigheder i henhold til kontrakten til Nordania Leasing, Division af Danske Bank A/S (herefter Nordania Leasing), der medunderskrev kontrakten som leasinggiver. Af leasingaftalen fremgår endvidere bl.a.: "F. Øvrige vilkår... CTC A/S har ansvaret for indfrielse af eksisterende kontrakt nr.: hos GE Capital annulleres og indfries 100 %. " Den 17. december 2007 fakturerede CTC Nordania Leasing for leasingaftalen med i alt kr. Den 20. december 2007 betalte Nordania Leasing fakturaen efter fradrag af nærmere angivne modregningspostermed Talt kr. En sammenligning af den nye leasingaftale med den eksisterende leasingaftale viser, at seks af de syv kopimaskiner i den nye leasingaftale var identiske med kopimaskinerne omfattet af leasingaftalen fra medio 2006 inkl. tillæg. Af Københavns Kommunes oversigt over betalte leasingydelser for de af sagen omhandlede kopimaskiner fremgår, at kommunen i perioden fra den 29. februar 2008 til den 29. septetuber 2010 betalte herfor til Nordania Leasing. Ifølge Nordania Leasings oversigter over leasingselskabets serviceafregninger over for CTC har leasingselskabet iperioderne fra den 1. januar 2008 til den 16. december 2008 og fra den 1. januar 2009 til den 27. april 2010 afregnet i alt henholdsvis kr. og kr. til CTC for dette selskabs serviceforpligtelser ihenhold til leasingaftaler med Nordania Leasing som leasinggiver. Under sagens behandling ved byretten blev GE Capital ved kendelse af 12. november 2012 pålagt "... at udlevere korrespondancen mv, herunder e-madkorrespondancen, mellem GE

3 -3 - Capital Equipment Finance og CTC A/S, nu under konkurs, vedrørende leasingaftalen mellem Københavns Kommune, Pension og Omsorg og GE Capital Equipment Finance med aftalenr Det pålægges endvidere GE Capital Equipment Finance at udlevere GE Capital Equipment Finance's indfrielsestilbud og fremsendelsesbreve til CTC A/S vedrørende leasingaftalen." I GE Capitals brev af 29. november 2012 til KØbenhavn Byret hedder det bl.a.: "Vedr.... vor kontrakt Københavns Kommune/Pension- og Omsorgskontor/GE Capital/CTC A/S Vi har modtaget Deres beslutning af 12. november Undertegnede skal hermed venligst informere om, at vi ikke har korrespondance (herunder -korrespondance) liggende mellem GE Capital og CTC A/S vedr. forespørgsler om indfrielsespris vedr. ovenstående kunde. Vi har dog i vores interne system noteret den dato hvor vi har modtaget en forespørgsel, og vi har dato på ønsket indfrielsesdato samt dennes pris. På listen nedenfor er ALH Allan Hendriksen, KØ Kenneth Rasnis och LEJ Lene Jensen. Ingen af disse arbejder mere på GE Capital av: ALH Fremsendt indfrielsestilbud pr m/ny opstart til kr , av: ALH Sendt indfrielse uden ny pr på kr ,- til lev av: KØ Sendt indfrielse pr uden ny til kr ,- (Ef kredit ,- OK med Christian Kristensen) av: LEJ Oplyst lev. indfrielse pr. 1/7-08 uden ny aftale 1/kr /kr av: KRA Sendt indfrielse r uden n til kr , av: KRA Sendt indfrielse pr. 1/4-09 uden ny til kr ,- (Eff.kredit + kr ,-) av: KRA Sendt indfrielse til lev. r. 1/10-09 uden ny til kr , av: KRA Sendt indfrielse til lev. pr. 1/ uden ny til kr ,- Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af Lars Bo Sørensen, og Heidi Børglum samt forklaring af Søren Christensen.

4 -4 - Lars Bo Sørensen har supplerende forklaret bl.a., at Nordania Leasing alene har deltaget i udformningen af den formular, som leasingaftalen med kommunen blev indgået på. Efter Nordania Leasings underskrivelse og dermed godkendelse af leasingaftalen, sendte Nordania Leasing et velkomstbrev til kunden for at tilkendegive, at Nordania Leasing havde godkendt leasingaftalens vilkår. Med Nordania Leasings betaling af CTC's faktura vedrørende leasingaftalen forudsatte leasingselskabet selvfølgelig, at leasingselskabet fik ejendomsretten til de maskiner, der var omhandlet af leasingaftalen. har supplerende forklaret bl.a., at Canon Business Center, Canon BC og Canon Danmark er identisk med CTC, og at CTC og Nordania Leasing i fællesskab havde udarbejdet den formular, som leasingaftalen med Københavns Kommune blev indgået på. Det fremgår hverken af leasingaftalen eller den efterfølgende faktura. til Nordania Leasing, om og i givet fald i hvilket omfang de leasede maskiner i forvejen var leasede, men det var der på daværende tidspunkt heller ikke krav om. Praksis generelt i branchen og hos CTC var, at indfrielse af en tidligere leasinggiver først fandt sted, når leverandøren havde modtaget betaling fra den nye leasinggiver, da andet krævede betydelig likviditet. Der har gennem årene muligvis været sager, hvor en tidligere leasinggiver ikke rettidigt blev indfriet af CTC, men bortset fra nærværende sag og sagen med Revisionsfirmaet Chr. Mortensen I/S blev disse fejl i tide opdaget og rettet. Det er dog rigtigt, at der også i relation til CTC's revisor, Juul og Partnere, Statsautoriseret RevisionsPartnerSelskab, opstod problemer, fordi den tidligere leasinggiver ikke blev indfriet, inden CTC blev erklæret konkurs. Den manglende indfrielse af den tidligere leasinggiver i nærværende sag skyldes formentlig, at den økonomiansvarlige blev syg som følge af stress. Han har aldrig hørt fra politiet i anledning af indgivne politianmeldelser. Heidi Børglum har supplerende forklaret bl.a., at Nordania Leasing hos leasingtager både opkrævede selve leasingydelsen og betalingen for leverandørens løbende serviceforpligtelse, hvorefter leasingselskabet afregnede for serviceforpligtelsen over for IeverandØren. Hun har udarbejdet oversigten over Nordania Leasings serviceafregninger til CTC i perioderne fra den 1. januar 2008 til den 16. december 2008 og fra den 1. januar 2009 til den 27. apri Søren Christensen har forklaret bl.a., at han i 2003 blev ansat som bankrådgiver i Forstædernes Bank A/S, Hvidovre Afdeling, og at han her samme år blev rådgiver for CTC, der

5 -5 - havde gom kontaktperson. CTC's kredit var normal i forhold til virksomhedens størrelse og omsætning. Kreditrammen var typisk udnyttet, men CTC's resultat og balance var ok, og virksomheden afleverede regnskaber og kvartalsbalancer til tiden. Ultimo 2008 blev Forstædernes Bank A/S overtaget af Nykredit Bank A/S, og primo 2009 flyttede han til en anden afdeling i banken. På dette tidspunkt vurderede han, at CTC fortsat var en sund virksomhed, men at der ikke var grundlag for yderligere 1ån uden yderligere sikkerhedsstillelse. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat Ved leasingaftalen fra december 2007 forpligtede CTC som leverandør sig til at levere syv nærmere angivne kopimaskiner til Københavns Kommune som leasingtager samt til at indfri kommunens forpligtelser i henhold til en eksisterende leasingaftale med GE Capital som leasinggiver. Den nye leasingaftale var på vegne af CTC underskrevet af selskabets eneindehaver og direktør og den blev medunderskrevet af Nordania Leasing som leasinggiver, idet CTC ved aftalen samtidig transporterede ejendomsretten til kopimaskinerne samt alle CTC's rettigheder i henhold til aftalen til Nordania Leasing. Nordania Leasing betalte CTC's faktura for den nye leasingaftale efter modregning af tilgodehavender hos CTC, men CTC indfriede ikke kommunens forpligtelser over for GE Capital. En sammenligning af den nye leasingaftale med den eksisterende leasingaftale viste, at seks af de syv kopimaskiner i den nye leasingaftale var identiske med kopimaskinerne omfattet af den eksisterende leasingaftale, som også havde CTC som leverandør. Da kommunens forpligtelser i henhold til den eksisterende leasingaftale med GE Capital som leasinggiver ikke blev indfriet, opnåede Nordania Leasing ikke ejendomsret til seks af de syv kopimaskiner omfattet af den nye leasingaftale. Det er ubestridt, at Københavns Kommune fra ultimo februar 2008 til ultimo september 2010 betalte i henhold til den nye leasingaftale til Nordania Leasing, og at CTC i samme periode betalte for kommunens forpligtelser over for GE Capital i henhold til den eksiste-

6 rende leasingaftale, således at sidstnævnte aftale ikke blev misligholdt. Det er endvidere ubestridt, at Nordania Leasing alene i 2008 foretog serviceafregninger over for CTC vedrørende CTC's serviceforpligtelser ihenhold til leasingaftaler med i alt knap 2 mio. kr. Efter GE Capitals oplysninger og Kenneth Rasnis' forklaring lægger landsretten til grund, at kontaktede Kenneth Rasnis hos GE Capital en måned efter, at Nordania Leasing havde betalt CTC for den nye leasingaftale, med henblik på at få et indfrielsestilbud vedrørende kommunens eksisterende leasingaftale, og at efterfølgende ca. hvert kvartal anmodede GE Capital om nye indfrielsestilbud. Ifølge Kenneth Rasnis' forklaring rettede tillige henvendelse til ham vedrørende GE Capitals fakturaer til Københavns Kommune og oplyste, at CTC grundet nærmere angivne omstændigheder havde aftalt med kommunen, at CTC betalte kommunens ydelser til GE Capital. På denne baggrund finder landsretten det godtgjort, at ved sine handlinger bevidst forsøgte at holde det skjult for Nordania Leasing, at CTC ikke havde opfyldt sin forpligtelse i henhold til den nye leasingaftale om at indfri kommunens eksisterende leasingforpligtelser over for GE Capital, og at herved handlede ansvarspådragende over for Nordania Leasing. Det må endvidere lægges til grund, at Nordania Leasing ville have haft mulighed for at modregne sit tab, der størrelsesmæssigt er ubestridt, i leasingselskabets serviceafregninger over for CTC, såfremt leasingselskabet tidligere var blevet bekendt med CTC's manglende opfyldelse af den nye leasingaftale. Som følge heraf tager landsretten Nordania Leasings påstand til følge, dog med procesrente fra sagens anlæg. Ved fastsættelsen af de sagsomkostninger, som, ror begge retter skal betale til Nordania Leasing til dækning af virksomhedens udgifter til retsafgift og advokatbistand, er henset til sagens værdi, forløb og udfald. Thi kendes for ret: skal til Nordania Leasing, Division af Danske Bank A/S, betale ,66 kr. med procesrente fra den 22. december I sagsomkostninger for begge retter skal betale kr. til Nordania Leasing, Division af Danske Bank A/S.

7 -7 - Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Steen M. Hansen Sektionsleder

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 439/2008 (2. afdeling) Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen (advokat Anders Rynkebjerg for begge) mod Jyske Finans A/S (advokat Tom Uglsø Jensen) og

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. november 2011 Sag 499/2007 og sag 500/2007 (2. afdeling) John Aage Wester (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere