Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014

2 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse Kontor med specialet Administration og Offentlig administration ved Zealand Business College (ZBC). Undervisningen gennemføres hovedsaglig på ZBC s afdelinger i Næstved, Vordingborg og i Ringsted. Love og bekendtgørelser for de merkantile uddannelser kan findes på Undervisningsministeriet hjemmeside (www.uvm.dk) under Uddannelser og dagtilbud / Erhvervsuddannelser / Love og regler. De gældende bekendtgørelser er bekendtgørelse om erhvervsuddannelser af 15/ og bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil af 27/ Dertil kommer uddannelsesordningen for kontoruddannelser med specialer udarbejdet af det faglige udvalg. Den lokale undervisningsplan er gældende for undervisningsåret 2013/14. Undervisningsplanen udleveres til alle elever, lærerteamet og det lokale uddannelsesudvalg. August Hovedforløbsteamet 1

3 Indholdsfortegnelse ZEALAND BUSINESS COLLEGE... 3 VEKSELUDDANNELSER... 3 SPECIALET ADMINISTRATION OG OFFENTLIG ADMINISTRATION... 3 PRAKTIK... 4 SKOLEN... 5 SPECIALET ADMINISTRATION... 5 VALGFRI SPECIALEFAG... 7 SPECIALET OFFENTLIG ADMINISTRATION... 8 ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN... 9 MÅL OG RAMMER FOR ELEVUDDANNELSEN... 9 ELEVENS PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN OG VEJLEDNING MERIT VOKSENFORLØB ØKONOMI SUPPLERENDE UNDERVISNING PÅBYGNING EUD KOORDINATOR... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. PSYKOLOG OG SOCIALRÅDGIVER FAGPRØVE EKSAMEN BEDØMMELSESPLAN LØBENDE BEDØMMELSE AFSLUTTENDE BEDØMMELSE - SKOLEBEVIS UDDANNELSESBEVIS KARAKTERSKALAEN KLAGER REGELSÆT BILAG 1 UDDANNELSESORDNING VEDRØRENDE SPECIALEFAG PÅ ADMINISTRATIONSSPECIALET. 18 2

4 Zealand Business College ZBC er én af de ca. 130 erhvervsskoler og er derfor styret af lovgivningen omkring erhvervsskoler. Skolens øverste ledelse varetages af bestyrelsen, som er sammensat af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. I bestyrelsen er skolens elever og lærere også repræsenteret. Den daglige drift af hele skolen ledes af skolens direktør Steen Sørensen. De merkantile hovedforløb ledes af Uddannelsesdirektør Glenny Hansen. Vekseluddannelser Den merkantile uddannelse til kontor er en vekseluddannelse, hvor såvel undervisning på skolen som praktisk oplæring giver eleverne de kvalifikationer, der samlet giver jobkompetence i virksomhederne. Inden for kontoruddannelsen findes følgende specialer: Administration Advokatsekretær Lægesekretær (offentlig administration) Offentlig administration Rejseliv Revision Spedition og shipping Økonomi Kontorservice og kundekontaktcenteruddannelserne er 1. trin på kontoruddannelsen med Administration som speciale. Disse uddannelser varer i alt 2 år inkl. grundforløb. Elever, som har bestået hhx godskrives grundforløbet og går direkte i hovedforløbet. Elever, som har bestået Stx, Htx eller Hf skal normalt tage HGS på 12 uger før hovedforløbet. Denne undervisningsplan vedrører kun kontoruddannelsen med specialet Administration og Offentlig administration. Specialet Administration og Offentlig administration Specialet Administration og Offentlig administration retter sig bredt mod virksomheders og offentlige institutioners administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden beskæftiger sig med produktion, service, handel eller andet. 3

5 Det overordnede formål med uddannelserne er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Merkantile arbejdsopgaver, herunder kommunikation, salg og service, administration, informationssøgning, vejledning, statistik og økonomi, planlægning m.v. 2. Kundekontakt, herunder mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og et eventuelt fremmedsprog 3. Anvendelse af IT-værktøjer i løsning af merkantile arbejdsopgaver Uddannelsen tager normalt 4 år. Den veksler mellem skole og praktik. Eleven kan starte på skole eller i praktik. For at starte i praktik skal eleven have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet varer 1 2 år på en handelsskole. På hovedforløbet, der varer 2 år, er der i administrationsspecialet skoleophold på mellem 7 og 11 uger afhængig af de valgfag, eleven vælger i sin uddannelsesplan (inkl. den afsluttende fagprøve) og i offentlig administrationsspecialet skoleophold på 15 uger (inkl. den afsluttende fagprøve). Derudover kan vælges påbygningsforløb. Resten af tiden er eleven i praktik. For elever, som har bestået 1. trin og skal videre på trin 2 i specialet administration, varer trin 2s hovedforløb 2 år. Dvs. at eleverne har standardmerit til hovedforløbet. I det 2-årige hovedforløb er der mellem 8-12 ugers skoleundervisning (inkl. den afsluttende fagprøve). Den ekstra uge i forhold til andre hovedforløbselever er en uges obligatorisk Skriftlig Kommunikation. Praktik I praktikperioderne arbejder eleven med praktiske administrative opgaver. Eleven bliver fortrolig med fagets mange sider, og eleven lærer at arbejde sammen med kolleger. Gennem praktikken får eleven også en vis rutine. I praktikperioden kan eleven beskæftige sig med arbejdsopgaver inden for områder som: Administrativ sagsbehandling Kundekontakt Reklame og markedsføring Salg og indkøb Kommunikations- og informationsopgaver Økonomifunktioner Projektarbejde 4

6 Eleven lærer at udføre arbejdet i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav. Skolen Eleven skal have bestået Dansk niveau C, Erhvervsøkonomi niveau E, Engelsk niveau D, 2. fremmedsprog (fx Tysk) niveau E, Informationsteknologi niveau C, Salg & Service niveau D og Samfundsfag niveau D for at starte i hovedforløbet Kontor med Administration eller Offentlig administration som speciale. Hvis eleven kun har niveau E i Engelsk, skal eleven have niveau D i 2. fremmedsprog. Desuden skal eleven opfylde de kompetencemål, der er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil for at kunne begynde på den enkelte uddannelse. Specialet Administration Eleverne skal i specialet administration opnå følgende kompetencemål: Kompetencemål for specialet Administration 1. vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt 2. kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler 3. anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver 4. udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser 5. udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav 6. udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen 7. udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder f.eks. service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik 8. udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion Undervisningen på skolen i hovedforløbet Administration begynder med et indledende 2-ugers bundet specialefag 1 om Den administrative medarbejder. For at 1 2/3 af det bundne specialefag Den administrative medarbejder 5

7 se uddannelsesordningens målepinde vedrørende dette specialefag henvises til bilag 1. De 2 indledende uger afholdes i blandt andet uge 44 og 45. Dernæst skal eleven sammen med sin virksomhed selv sammensætte de følgende 3 7 uger med valgfrie specialefag fra et katalog, der indeholder emner som: Præsentationsteknik og personlig fremtræden Grafisk præsentation Skriftlig kommunikation Salg & markedsføring Kvalitet & service International handel, som arrangeres som en studierejse til blandt andet Bruxelles med fokus på EU institutionerne og lobbyister Konflikthåndtering IT-fag Økonomistyring Evt. løn & lovgivning På 2. år af hovedforløbet deltager eleven i et 1-uges bundet specialefag om informationssøgning og behandling (sidste uge af specialefaget Den administrative medarbejder), hvor eleven også starter på sin fagprøve ved at udarbejde emneformuleringen, metodebeskrivelsen og en tidsplan. Fagprøven skrives færdig i den sidste 1-uges skoleperiode (6. skoleperiode) kort tid før eleven er udlært. Skematisk ser uddannelsen således ud: 1. skoleophold Første uge af 1. skoleophold vil bl.a. indeholde: Introduktion til elevuddannelsen Gruppearbejde med præsentation af virksomheds idé, mål, SWOT-analyse, markedsføring, økonomi og organisationsstruktur og -kultur Kommunikation og præsentation Samarbejde og personlige profiler Mødeteori og notatteknik Personlig planlægning og projektplanlægning Værdibaseret ledelse Vision/mission og forandringer i organisationen Afleveringsopgave om den lærende organisation Evaluering 6

8 Anden uge af 1. skoleophold vil indeholde: Oplæg om fagprøven Kvalitet Aflevering af opgave om kvalitet i egne arbejdsopgaver Balanced scorecard og videnregnskab Projekt om fysisk og psykisk arbejdsmiljø Fremtidens kontorassistent Evaluering 2. skoleophold vil indeholde: Dataindsamling o behandling af kvantitative data o behandling af kvalitative data Kravene til fagprøven i detaljer Emneformulering, metodebeskrivelse og tidsplan for fagprøven Evaluering Valgfri specialefag 3-7 valgfrie specialefag af normalt en uges varighed. Valgfri specialefag Vores plan for afholdes af de valgfrie specialefag på Zealand Business College ser således ud: Skriftlig kommunikation Uge 15 Uge 12 Præsentationsteknik og personlig fremtræden Uge 8 Uge 8 Konflikthåndtering (3 dage) Uge 14 Uge 13 Salg og markedsføring Uge 9 Uge 9 Grafisk præsentation Uge 11 Uge 11 Kvalitet og service Uge 13 Uge 10 Økonomi bogføring og C5 Dynamics Uge International handel (studietur) Uge 5 eller 11 Uge 5 eller 11 Andre valgfrie specialefag kan eleven deltage i på en anden handelsskole på Sjælland. Disse ønsker skrives på valgfagsblanketten, hvorefter Zealand Business 7

9 College tilmelder eleven på den nærmeste skole. Denne blanket udleveres på 1. skoleophold. Vejledning Fra 2. skoleophold og frem til aflevering af fagprøven stiller vejlederen, efter aftale, sig til rådighed med vejledning både personligt, telefonisk og elektronisk. Fagprøven skal indeholde både praktiske og teoretiske overvejelser og resultater. Aflevering fredag kl til Studieservicecenter, Handelsskolevej 3, 4700 Næstved. Fagprøveeksamen afholdes ca. 4 uger efter aflevering af fagprøven. Specialet Offentlig administration Eleverne skal i specialet Offentlig administration opnå følgende kompetencemål: 1. vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt 2. kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler 3. anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsning af opgaver 4. udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser 5. udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedure og kvalitetskrav 6. udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen 7. beherske metoder inden for de administrative hovedområder i en offentlig virksomhed, herunder kommunikation og korrespondance, administration og sagsbehandling, budget og regnskab, personale- og lønadministration, 8. udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne og kreativitet i opgaveløsningen, 9. udvise evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af IT løsninger 10. anvende konkret kendskab til, hvordan man i en politisk styret offentlig virksomhed søger at omsætte politiske beslutninger til praksis i løsning af opgaven 8

10 Undervisningen varetages efter en matrice, som alle udbydere af specialet Offentlig administration har udarbejdet sammen med Omkof. Denne samt de tilhørende anbefalinger i forhold til de enkelte emneområder under de 4 specialefag kan findes på følgende link: under Informationsmateriale Offentlig administration, matrice. Specialet Offentlig administration omfatter 13 undervisningsuger fordelt på 3 skoleophold á hhv. 4, 4 og 5 uger samt 2 ugers fagprøveskriveperiode. Organisering af undervisningen Vi taler om undervisning men fokuserer altid på læreprocessen. Det er, hvad eleven lærer, der er væsentlig ikke hvad skolen leverer af undervisning. Eleven er med-skaber af undervisningen og bidrager derved til egen læring. Pædagogisk er kontoruddannelsen organiseret i et team for at sikre en struktur, hvor få lærere arbejder sammen om holdene. Lærerteamet dannes, så de fornødne teoretiske/faglige kvalifikationer er repræsenteret. Den pædagogiske og didaktiske planlægning foretages af lærerne i teamet. I hverdagen har læreren eller lærerteamet ansvaret for tilrettelæggelsen af undervisningens indhold og form, og det sker i et samarbejde med eleverne. Det er dog lærerne, der har ansvaret for de mål og rammer, som er afstukket i bekendtgørelser og uddannelsesordninger. Den enkelte faglærer evaluerer sammen med eleverne undervisningsforløbene efter hver skoleperiode. I hverdagen foregår den enkelte lærers evaluering i form af at være imødekommende over for klassens forslag til ændring af metoder. Evt. kan indholdet også ændres, hvis kravene i bekendtgørelserne og uddannelsesordningerne tillader dette. Skolen stiller IT-udstyr til rådig i forbindelse med IT-undervisning og til brug ved opgave- og projektskrivning. Uddannelsesdirektøren er ansvarlig for, at undervisningen lever op til de mål og rammer, som fremgår af bekendtgørelserne. Den daglige information og koordinering varetages af en koordinator. Mål og rammer for elevuddannelsen Det er et bærende udgangspunkt, at vekseluddannelsesprincippet udnyttes optimalt, ved at elevens praktiske arbejderfaring nyttiggøres i undervisningen og arbejdet på skolen, og elevens teoretiske færdigheder og viden ligeledes nyttiggøres i forhold til det daglige arbejde i praktikvirksomheden. Derved udvikles elevens færdigheder og kompetencer. 9

11 Zealand Business College har følgende overordnede mål og rammer for tilrettelæggelsen af erhvervsuddannelsen: Elevens faglighed skal være høj Eleven skal kunne tænke kreativt og selv kunne tilegne sig ny viden og udvikle nye handlingsmønstre Samarbejdsevnen skal udvikles Ansvarligheden skal udvikles Selvværdet skal udvikles Disse mål udmøntes i planlægningen og gennemførelsen, idet der satses på at gennemføre: En helhedsorienteret og tværfaglig undervisning, hvor eleven selv er en aktiv deltager En faglig og personlig vejledning i hele forløbet, idet hver elev sammen med en kontaktlærer kan følge sin kvalifikationsudvikling En praksisnær undervisning, idet der i forbindelse med alle skoleperioder arbejdes med opgaver/cases, som helt eller delvist baserer sig på elevens erfaringer fra praktikvirksomheden Arbejdet på skolen med brug af informationsteknologi Arbejdsformerne på kontoruddannelsen involverer både arbejdet i klassen med gennemgang af stof, debat og elevoplæg, studiearbejde med selvstændigt arbejde eventuelt i samarbejde med en gruppe, hvor man selv styrer processen, og læreren arbejder som vejleder/coach, samt arbejde i praksis. Denne veksling mellem arbejdsformer giver mulighed for elever med forskellige læringsstile at tilegne sig stoffet. En undervisningsuge er på 30 lektioner, hvilket med hjemmeopgaver og forberedelse i gennemsnit svarer til 37 timers arbejde. Elevens personlige uddannelsesplan og vejledning I forbindelse med virksomhedens godkendelse som praktiksted, kan der vælges mellem en række oplæringsområder, så oplæringen kan tilpasses den enkelte virksomhed. Der kan derudover tilrettelægges forskellige uddannelsesforløb for hver enkelt elev inden for de enkelte funktioner. Eleven arbejder derfor efter en personlig uddannelsesplan, som eleven udarbejder sammen med praktikstedet. I den personlige uddannelsesplan skal eleven med administration som speciale endvidere skrive sine valg af valgfrie specialefag. Uddannelsesplanen indsendes til Zealand Business College eller oprettes i Elevplan. 10

12 Eleven skal derudover have indgået en skriftlig uddannelsesaftale, der fungerer som ansættelseskontrakt. Til at kunne rådgive nærmere om de enkelte uddannelsesforløb har skolen en Læreog Praktikpladskonsulent, hvor elever og praktikvirksomheder kan henvende sig. Desuden kan skolens læse- og uddannelsesvejledere være behjælpelige med vejledning og rådgivning om de forhold, som vedrører elevens aktuelle skolegang. Lære- og praktikpladskonsulent Lene Schmidt kan træffes på tlf eller mail: Eleven kan henvises til en læse- og uddannelsesvejleder ved at tage kontakt til sin kontaktlærer. Merit Eleven har mulighed for at få godskrevet dele af undervisningen, hvis eleven i forvejen har taget en anden relevant uddannelse eller har haft relevant arbejde. Ordningen kaldes merit og skal aftales med uddannelsesvejlederen. Voksenforløb Er eleven over 25 år, og har eleven tilstrækkelig erhvervserfaring inden for området, kan eleven tage uddannelsen som voksenforløb (GVU). Uddannelsestiden kan blive kortere og økonomien under uddannelsen anderledes. Økonomi Uddannelsen er gratis. Eleven får løn fra den dag, uddannelsesaftalen træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Supplerende undervisning Såfremt eleven ikke opfylder niveaukravene for det ønskede hovedforløb, kan personen modtage supplerende undervisning i faget/fagene, indtil eleven kan få en standpunktskarakter på det krævede niveau. Påbygning Eleven kan vælge studierettet påbygning, der giver adgang til erhvervsakademiuddannelser ved at følge fx Virksomhedsøkonomi niveau B med HGS-holdene eller fagpakke-holdene. Eleven kan desuden vælge erhvervsrettet påbygning af op til 4 ugers varighed. På offentlig administration udbydes følgende påbygningsfag: Møde og konferencetilrettelæggelse i mellem 1. og 2. skoleophold 2 dage Service og international kulturforståelse i forbindelse med studieture 11

13 Økonomistyring Fakturahåndtering i ERP-system, Debitor-, kreditor- og lagerstyring og økonomi inden for den offentlige sektor. Projektorienteret arbejde mellem 2. og 3. skoleperiode 1 dag EUD+ EUD+ er for den elev, der har et kompetencegivende trin af en erhvervsuddannelse, og som vil tage uddannelsens næste trin. EUD+ er derfor et særligt afslutningsforløb, der kan gennemføres uden uddannelsesaftale. Der er ikke forskel på mål, niveauer mm., ligesom der er tale om afholdelse af de samme prøver, som er gældende, hvis uddannelsen bliver gennemført med en ordinær uddannelsesaftale. For at kunne benytte ordningen må eleven ikke være fyldt 25 år, eleven skal have afsluttet trin 1 på sin erhvervsuddannelse, og eleven skal i en periode på 6 måneder efter trin 1 have haft lønnet beskæftigelse, der er relevant i forhold til uddannelsen. EUD+ er en ordning, hvor skolen på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer sammen med eleven tilrettelægger en individuel uddannelsesplan. Af planen fremgår det, hvilke praktiske og teoretiske kompetencer eleven har, og hvad der skal indgå i resten af uddannelsesforløbet. Den samlede vurdering kan ske på baggrund af teoretiske test på skolen og praktiske øvelser hos en arbejdsgiver. Studievejlederen står for kompetencevurderingen samt planlægningen af EUD+forløbet. Kontaktlærer Alle elever har en kontaktlærer. kontaktlæreren er kommunikationsled til klassens øvrige lærere, til skolens ledelse og administrationen. kontaktlæreren har samtaler med alle elever angående deres uddannelsesplan samt om elevens trivsel på skolen og i praktikvirksomheden, ambitioner og personlige udvikling. Praktikvirksomheden kan altid henvende sig til kontaktlæreren i forbindelse med spørgsmål, og i flere tilfælde tager kontaktlæreren på kontaktbesøg i virksomheden. Psykolog og socialrådgivere Vi kan på Zealand Business College tilbyde vejledning ved såvel psykolog som socialrådgiver. Aftaler med disse personer etableres enten igennem uddannelsesvejlederen eller ved direkte kontakt i deres åbningstid. Fagprøve På privat administration formulerer eleven sin fagprøveidé sammen med sin vejleder i løbet af den næstsidste skoleperiode. Desuden planlægges dialogen mellem denne skoleperiode og afleveringen af fagprøven. Derefter skal såvel elev, vejleder og 12

14 praktikvirksomhed godkende opgaveformuleringen. På offentlig administration aftales fagprøveemnet på kontaktbesøget hos eleven, og vejledningen i forhold til opgaveformuleringen foretages løbende inden opstarten af 3. skoleophold, hvor bilag 1 skal afleveres. Bilag 1 skal godkendes af såvel elev, vejleder og praktikvirksomhed. Fagprøvevejledningen fortsætter løbende, til fagprøven er afleveret. Fagprøven skal vise, at eleven kan formulere en idé og fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Fagprøveprojektet gennemføres i praktikvirksomheden inden for det sidste halve år af uddannelsen. I den sidste skoleperiode, der varer 1 uge i administrationsspecialet og 2 uger i offentlig administrationsspecialet, udarbejder og forbereder eleven dokumentationen og fremlæggelsen af projektet. Fagprøven skal vise, at målene for specialet er nået. Parternes roller i forbindelse med fagprøvens udarbejdelse er beskrevet nedenfor: 1. Virksomhedens rolle Praktikvirksomheden har i forbindelse med fagprøveforløbet en række forskellige forpligtelser over for eleven: Give forslag til problemformulering Støtte eleven under fagprøveforløbet Give eleven den fornødne tid til forberedelse og gennemførelse af fagprøven Give eleven adgang til information til brug i fagprøven Dække godkendte udgifter i forbindelse med fagprøven 2. Elevens rolle Det er vigtigt, at fagprøven først og fremmest bliver elevens fagprøve. Eleven skal mellem 1. og 2. skoleophold på administrationsspecialet og mellem 2. og 3. skoleophold på offentlig administrationsspecialet få en ide til projektopgaven, der skal være relevant for arbejdsområdet. De offentlige elever vil have et kontaktbesøg i perioden, hvor fagprøveidéen bliver diskuteret. Derudover skal opgaven være realistisk og gennemførlig såvel tidsmæssigt som økonomisk. Samtidig skal eleven selv: Planlægge sit fagprøveforløb Gennemføre det planlagte forløb Skrive en projektrapport, hvor også fagprøveforløb og egen indsats evalueres 13

15 3. Skolens rolle Skolens opgave er at sikre, at eleven og praktikvirksomheden er tilstrækkeligt informeret om fagprøvens indhold og omfang. Derudover skal skolen: Sikre at den formulerede problemformulering lever op til uddannelsens krav om bredde og dybde Stille teknisk udstyr og lokaler til rådighed inden for normal undervisningstid i fagprøveperioden Fastlægge hvor og hvornår eksaminationen skal finde sted Udpege censorer til eksamen Eksamen Hovedforløbet afsluttes med en fagprøveeksamen på 30 minutter ved slutningen af fagprøveforløbet. Fagprøveeksamen foregår som en mundtlig prøve med ekstern censor på baggrund af dokumentation af projektet (en skriftlig rapport), som eleverne har udarbejdet enkeltvis eller i grupper - i en nærmere defineret projektperiode fastsat af skolen. Rapporten afleveres i 3 eksemplarer fordelt således: 1 eksemplar - original - til skolen 1 eksemplar til eksaminator (lærer) og 1 eksemplar til censor Eksamen gennemføres som en fremlæggelse af rapportens indhold samt refleksion og perspektivering og eventuelt nye vinkler med en efterfølgende samtale - dialog - mellem elev og eksaminator/censor. Eksamenskarakteren fastsættes af eksaminator og censor som en helhedsvurdering af eksamenspræstationen, så det både er arbejdet med udarbejdelsen af rapporten og elevens præstation ved den mundtlige eksamination, der indgår i den afsluttende bedømmelse. Bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen indeholder en beskrivelse af: den løbende bedømmelse, der sker gennem hele undervisningsforløbet den afsluttende bedømmelse, der foretages ved afslutningen af undervisningsforløbet 14

16 Løbende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse er: at hjælpe og vejlede eleverne at danne grundlag for udstedelse af skolebeviset Målet er: at evaluere elevens faglige niveau i forhold til bekendtgørelsernes og ordningernes mål og rammer for de enkelte fagområder at evaluere elevens engagement, personlige udvikling og adfærd Den løbende bedømmelse foregår således: Der er i løbet af skoleperioderne en samtale med kontaktlæreren om elevens trivsel i skolen og i praktikvirksomheden. Efter hver skoleperiode afgives der en karakter i forhold til de krav, der er opstillet i bekendtgørelsen samt elevens engagement i forløbet og ved opgaveudarbejdelsen. Karaktererne gives efter skolens bedømmelse individuelt som en bedømmelse efter 7trins-skalaen (se beskrivelsen af karaktererne på næste side). Efter afslutningen af hver skoleperiode sendes karakteren for skoleperioden (skolevejledning) samt skolens evt. vurdering af elevens behov for supplerende undervisning til eleven og praktikvirksomheden. Afsluttende bedømmelse - Skolebevis Skolebevis udstedes, når alle skoleperioder er gennemført. Skolebeviset udstedes, når: den afsluttende fagprøve er bestået - og karakteren minimum er 02 gennemsnittet af bundne og valgfrie specialefag er udregnet til at være mindst 02 Derudover indeholder skolebeviset oplysning om: uddannelse og speciale de specialefag og valgfri specialefag, som eleven har gennemført, med angivelse af de opnåede afsluttende karakterer elevens gennemsnitskvotient - beregnet af skolen efter eksamensbekendtgørelsen karakter for den afsluttende fagprøve Hvis skolebevis ikke kan udstedes, fx fordi uddannelsen afbrydes, kan der i stedet udstedes en skolevejledning. 15

17 Uddannelsesbevis Ved uddannelsens afslutning, når skolebeviset og den afsluttende praktikerklæring er udstedt, udsteder skolen et uddannelsesbevis, som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Karakterskalaen Alle karakterer gives efter 7trins-karakterskalaen, som er som følger: 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation -3 Den ringe præstation Klager En eksaminand kan klage skriftligt til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt eksaminanden. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne, som kan være begrundet i: eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls forhold til uddannelsens mål eksamensforløbet bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen forelægger de indhentede udtalelser for klageren, som skal have lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist. Skolens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan være: tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) tilbud til eksaminanden om en ny prøve (omprøve) klagen tages ikke til følge Skolens afgørelse kan efter nærmere regler indbringes for Undervisningsministeriet. 16

18 Klager over standpunktskarakterer kan ikke indgives til Undervisningsministeriet. Mødepligt og fravær Regelsæt Der er mødepligt til al undervisning. Skoleperioderne har undervisning fra kl til med undtagelse af Fagprøveugen/-ugerne. Fremmødet kontrolleres via protokoller i IT-systemet Brugerweb eller Elevplan, hvor lærerne registrerer fravær for hver undervisningstime. Trods registreringen af fravær er det skolens holdning, at enhver elev selv bør sørge for, at han/hun møder frem til timerne, så målene for uddannelsen kan nås. Hvis en elev bliver syg eller af anden grund ikke kan komme i skole, skal han/hun ringe til sin arbejdsgiver og til uddannelsessekretæren inden kl Ved fravær på mere end 20% skal skoleperioden muligvis tages om. Et fravær på mindre end 20% kan ligeledes resultere i, at der skal afleveres en eller flere afløsningsopgaver for at bestå forløbet. Rygning Rygning er ikke tilladt på skolens område. Det gælder overalt - ude som inde - og på alle ZBC s matrikler. Mobiltelefoner Mobiltelefoner SKAL være slukket i timerne. Besked til elever i undervisningstiden kan ringes ind til uddannelsessekretæren, hvorfra den vil blive givet videre. Alkohol Zealand Business College har en alkoholpolitik, der siger, at der ikke må nydes alkohol i undervisningstiden. Kun ved særlige begivenheder kan der dispenseres. 17

19 Bilag 1 Uddannelsesordning vedrørende specialefag på administrationsspecialet Målpinde for specialefaget 6434 Den Administrative medarbejder: 1. Eleven tager ansvar for egen rolle i virksomheden og udfører sine arbejdsopgaver under forståelse af kvalitet, professional kommunikation og kritisk informationsbehandling. Eleven forholder sig samtidigt til den administrative funktion i forhold til virksomheders forskellige funktioner som f.eks. salg, indkøb, HR, mv. 2. Virksomhedsforståelse og økonomi 3. Eleven har kendskab til virksomheders struktur og opbygning, herunder f.eks. vision og mission, mål, strategi, ide og organisationsteori, og eleven kan medvirke ved tilrettelæggelsen af administrative arbejdsopgave på baggrund af en given vision, strategi, arbejdsmarkedsmæssige vilkår mv. 4. Eleven har kendskab til forretningsgange i virksomheder og kan bidrage til, hvordan man kan optimere virksomheders forretningsgange, herunder f.eks. ved kendskab til værdikæder og anvendelse af lean, og eleven behersker værktøjer og metoder til at optimere egne arbejdsopgaver inden for administrative funktioner 5. Eleven har kendskab til væsentlige økonomiske begreber i forhold til administrative funktioner, - og eleven kan medvirke ved beregningen af, hvilke ressourcer der indgår i udførelsen af en administrativ arbejdsopgave, herunder ved anvendelse af f.eks. cost benefit og balanced scorekort 6. Virksomhedskultur og kommunikation 7. Elevens har forståelse af egen rolle som en intern servicefunktion, og eleven kan tilpasse adfærd og løsning af arbejdsopgaver i forhold til virksomhedens kultur og lederstil, menneskesyn, medarbejdermatch, netværksdannelse mv. 8. Eleven har kendskab til medarbejdermotivation, herunder f.eks. medarbejderudvikling og medarbejder trivsel 9. Eleven har forståelse af betydningen af egen skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til virksomhedens sprogbrug og evt. sprogpolitik, og eleven behersker et sprog, der er nuanceret i forhold til modtager og situation 10. Eleven har forståelse af betydningen af konflikthåndtering både intern og ekstern, og eleven kan anvende grundprincipper for konflikthåndtering, herunder f.eks. assertion, i forhold til kunder og kolleger 11. Kvalitet i virksomheden 12. Eleven har med udgangspunkt i egne arbejdsopgaver forståelse af kvalitet i virksomheden, og eleven behersker metoder og værktøjer til kvalitetssikring og kvalitetsstyring af administrative arbejdsopgaver 18

20 13. Eleven kan prioritere egne arbejdsopgaver og koordinere arbejdsopgaver i forhold til virksomhedens øvrige funktioner, herunder f.eks. i forbindelse med projektarbejde og mødeplanlægning 14. Eleven kan anvende kritisk informationsindsamling og -behandling, og eleven kan indsamle data og behandle dem kritisk i forhold til f.eks. spørgeskema og interview 19

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kontoruddannelsen med specialet administration

Kontoruddannelsen med specialet administration Kontoruddannelsen med specialet administration Kære elever og uddannelsesansvarlige kontor med specialet administration Jeg vil gerne byde alle velkommen til efterfølgende skoleperioder på Handelsskolen,

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN 1 Indholdsfortegnelse 1. Mål for afsluttende praktisk prøve... 3 2. Prøveperioden... 3 Skrive-/arbejdsfasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb. Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015

Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb. Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015 Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Den lokale undervisningsplan... 3 Dokumentation i forbindelse med uddannelserne...

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Uddannelsesbog Kontorassistent Administration Herningsholm Erhvervsskole

Uddannelsesbog Kontorassistent Administration Herningsholm Erhvervsskole Kontorassistent Administration Herningsholm Erhvervsskole Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1. Formål med uddannelsesbogen 1.2. Målgruppe 1.3. Udgivelse og ajourføring 1.4. Målet med detailhandelsuddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Administration

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Administration Lokal undervisningsplan samt beskrivelse af Kontoruddannelse med specialet Administration I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven),

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11 01-06-2013 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4

Læs mere