Lokal undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej Næstved

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen... 5 Uddannelsens formål... 6 Elevens personlige uddannelsesplan og vejledning... 7 Den personlige uddannelsesplan... 7 Kontaktlæreren Studievejlederen... 7 Psykolog og socialrådgiver... 7 Undervisningen... 8 Grundforløbsprojektet og andre tværfaglige delprojekter Bedømmelsesplan for hg Løbende bedømmelse Den afsluttende bedømmelse Niveauplacering og merit Evalueringen af undervisningen (:kvalitet) Beviser Grundforløbsbevis Skolebevis Uddannelsesbevis Eksamen Eksamen i grundfag Eksamen i grundforløbsprojekt Øvrige emner Karakterskalaen Klager Supplerende undervisning Påbygning EUD Ordensreglement Årsplan Bilag 1 - Beståelseskrav (gærdehøjder) pr. 15/ til hovedforløb Bilag 2 - EMMA- kriterier for deltagelse i Skolepraktikken Bilag 3 IT regler

3 Indledning ZBC er én af ca. 130 erhvervsskoler og er styret af lovgivningen omkring erhvervsskoler. Skolens øverste ledelse varetages af en bestyrelse, som er sammensat af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. I bestyrelsen er skolens elever og lærere også repræsenteret. Den daglige drift af hele skolen ledes af skolens direktør. De merkantile grund- og hovedforløb ledes af områdedirektøren. I hverdagen ledes afdelingerne af områdeledere og uddannelseschefer. På vores uddannelsessteder i Næstved, Vordingborg, Ringsted og Haslev gennemføres grundforløbet til de merkantile uddannelser. Et skoleår strækker sig over 38 ugers undervisning inkl. eksamen. Hg er betegnelsen for den indledende skolegang (= grundforløbet) til de merkantile erhvervsuddannelser inden for detailhandel, engroshandel, kontor og finans. Når en elev har gennemført et grundforløb med de krav, som er beskrevet under de enkelte uddannelser, skal eleven indgå en praktikpladsaftale, som benævnes hovedforløbet. I hovedforløbet indgår endvidere en række skoleophold. HgS er betegnelsen for det særlige grundforløb, som elever, der har gennemført HF, STX eller HTX kan vælge. HgS kan søges af såvel elever med praktikpladsaftale som elever uden praktikpladsaftale og suppleres af 2 års hovedforløb i en virksomhed. Love og regler for de merkantile uddannelser kan findes og hentes på undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk.) under love og regler/ungdomsuddannelser/ erhvervsuddannelser. Det specielle regelsæt, for at skolen kan varetage undervisning til erhvervsuddannelserne, er fastlagt i omstående oversigt over gældende love og bekendtgørelser: Følgende figur viser niveauerne i lov- og regelsættet, som uddannelsen bygger på: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser Hovedbekendtgørelse (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil Grundfagsbekendtgørelse Retsbekendtgørelse Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Vejledning i forbindelse med udstedelse af bevis for grundforløb Uddannelsesordninger Lokale undervisningsplaner Elevens personlige uddannelsesplan 3

4 De enkelte uddannelser inden for de merkantile uddannelser er bygget op som et indledende grundforløb af forskellig længde (1-2 års varighed) efterfulgt af et hovedforløb. Af uddannelsesordningerne for de enkelte uddannelser fremgår de beståelseskrav, der gælder for at kunne starte på hovedforløbet. En oversigt over disse fremgår af bilag 1. I Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser er grundlaget for udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan, og det fremgår også af denne lov, at den skal godkendes af skolens Lokale Uddannelsesudvalg. Dette udvalg er sammensat af repræsentanter for kommune, amt, fagforeninger samt de lokale erhvervsorganisationer. I Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser er der fastsat nærmere regler for indholdet af den lokale undervisningsplan. Det fremgår heraf, at skolen, uddannelsen, undervisningen, kompetencevurdering af elever samt ressourcer og udstyr m.m. skal beskrives. Ligeledes skal skolens bedømmelsesplan beskrives, hvori reglerne for karakterer, prøver og udstedelse af beviser m.m. beskrives nærmere. Endelig skal skolen fastsætte ordensregler for eleverne. I beskrivelserne kan det ikke undgås, at der vil dukke eksempler på særlige faglige eller pædagogiske udtryk op. Disse vil undervejs blive forklaret nærmere. Den lokale undervisningsplan er normalt gældende for ét år ad gangen og under forudsætning af, at skolens Lokale Uddannelsesudvalg godkender den. Større ændringer i indholdet kan forekomme ved ændringer af love og bekendtgørelser, men ellers vil der normalt kun ske mindre justeringer fra år til år. Undervisningsplanen offentliggøres på skolens hjemmeside 4

5 Uddannelsen De merkantile uddannelser til kontor-, handels-, detail- og finansbranchen er vekseluddannelser, hvor såvel undervisning på skolen som praktisk oplæring giver kursisterne de kvalifikationer, der samlet giver jobkompetence i virksomhederne. Efter grunduddannelsen på det merkantile område, kan kursisten vælge mellem at: søge praktikplads inden for kontor-, handel- og detailområderne ved påbygning af et eller flere fag med højere niveau typisk det gymnasiale niveau B anvende hg til at søge ind på videregående uddannelser inden for flere områder Efter gennemført grundforløb er der følgende hovedforløb: Ø Detailhandelsuddannelse med specialer Salgsassistent Salgsassistent med profil Dekoratør Blomsterdekoratør Ø Butiksmedhjælper, som er 1. trin i detailhandelsuddannelsen Ø Eventkoordinator Ø Finansuddannelsen Ø Kontoruddannelse med specialer Administration Advokatsekretær Lægesekretær (offentlig administration) Offentlig administration Økonomi Revision Rejseliv Spedition og shipping Ø Kontorservice, som er 1. trin i kontorassistentuddannelsen med administration som speciale Ø Kundekontaktcenteruddannelsen, som dels er 1. trin i kontorassistentuddannelsen med administration som speciale, og dels er 1. trin i handelsuddannelsen Ø Generel kontor Ø Handelsuddannelse med specialer Handelsassistent, salg 5

6 Indkøbsassistent Logistikassistent Ø Sundhedsservicesekretær Ikke alle specialeuddannelser gennemføres fuldt ud på ZBC, og der er derfor samarbejde med andre erhvervsskoler på landsplan, som sikrer, at alle elever kan få den skoleundervisning, som er nødvendig for netop deres uddannelse. ZBC kan tilbyde skolepraktik til elever, som ønsker at blive uddannet inden for detailhandel eller kontor med administration som speciale, og som ikke 1 måned efter endt grunduddannelse har fået en ordinær praktikplads. Se nærmere om kriterierne for deltagelse i Skolepraktikken i bilag 2. Skolens Lære- og Praktikpladskonsulenter (LOP) deltager ved den generelle uddannelsesvejledning på grundforløbet og er behjælpelig med at rådgive elever nærmere om de enkelte uddannelsesforløb især hvis de ønsker orientering om praktikpladsmuligheder i lokalområdet. I dagligdagen er også skolens studievejledere behjælpelig med vejledning og rådgivning om de forhold, som vedrører kursistens aktuelle skolegang. Elever kan vælge mesterlæreindgangen, som betyder at en del af skoleundervisningen på hg erstattes af praktisk oplæring i praktikvirksomheden. Der er adgang til erhvervsuddannelser for alle, som har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven. Uddannelsens formål Hg- uddannelsen er grundforløbet forud for et hovedforløb. Formålet med hg er at kvalificere til gennemførelse af hovedforløb. Det overordnede formål er at være en fleksibel indledende del af en merkantil erhvervsuddannelse. For at kvalificere sig til et hovedforløb, skal eleven dels opfylde særlige kompetencemål og dels undervises på minimumniveauer i forskellige fag. Der er også fag, der skal bestås med minimum karakteren 02 for, at eleven kan indgå aftale om læreforhold. Se nærmere om kompetencemålene og minimumniveauerne - de såkaldte gærdehøjder i bilag 1. Undervisningen skal på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer imødekomme den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer. Formålet med den obligatoriske undervisning i grundforløbet er, at eleven erhverver almene, faglige og personlige kvalifikationer, som kræves for at kunne fortsætte i et hovedforløb. Den valgfrie undervisning i grundforløbet skal kunne understøtte og bidrage til at supplere kvalifikationer med hensyn til hovedforløb og studiekompetence ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger. 6

7 Elevens personlige uddannelsesplan og vejledning Den personlige uddannelsesplan Sammen med sin kontaktlærer udarbejder eleven sin personlige uddannelsesplan i begyndelsen af skoleforløbet. Uddannelsesplanen vil blive udarbejdet på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kompetencevurderingen og evt. godskrivning vil basere sig på: Tidligere gennemført undervisning Anden uddannelse Kompetencer opnået via dokumenteret fuldtidsarbejde i relevante brancher I uddannelsesplanen anføres elevens formål med uddannelsen, forventet varighed af uddannelsen, og de krævede niveauer for grundfagsundervisningen skal beskrives. Desuden skal der skrives, om eleven har merit. Derudover indgår oplysninger om supplerende og/eller kompenserende undervisningspakker, ligesom planer for praktikpladssøgning og evt. behov for specialpædagogisk støtte skal noteres. De prøver, som eleven skal deltage i, skal ligeledes fremgå af uddannelsesplanen. Tre gange årligt har eleven en samtale med kontaktlæreren, hvor de endelige mål for uddannelsen fastsættes/justeres. For hgs- elever, der begynder deres uddannelse i en praktikvirksomhed, udarbejdes den personlige uddannelsesplan i et samarbejde med praktikvirksomheden. Den personlige uddannelsesplan bliver vedligeholdt ved hjælp af det elektroniske værktøj Elevplan. Kontaktlæreren. Alle elever har en kontaktlærer. Kontaktlæreren er kommunikationsled til klassens øvrige lærere, til skolens ledelse og administrationen. Kontaktlæreren har samtaler med alle sine elever angående den individuelle uddannelsesplan samt om elevens trivsel, ambitioner og personlige udvikling. Studievejlederen Studievejlederne står i dagligdagen til rådighed som både vejleder og rådgiver med henblik på din gennemførelse af uddannelsen. Læsevejlederen Læsevejlederen tester elever ved mistanke om skriftsprogsvanskeligheder. Efterfølgende bliver der ansøgt om hjælpemidler blandt andet i form af IT- rygsæk via SU- styrelsen. Der lægges en plan for løbende vejledning og støtte i brug af hjælpeprogrammer og udstyr. Psykolog og socialrådgiver Vi kan på ZBC tilbyde vejledning ved enten psykolog eller socialrådgiver. 7

8 Undervisningen Den daglige undervisning er tilrettelagt i et samarbejde mellem lederne og lærerteams på de enkelte grundforløbspakker. Planlægning i forhold til timeantal samt skemalægning sker af leder, men planlægning af selve undervisningen i såvel grundfag som valgfag udarbejdes af underviserne ud fra krav i fagbekendtgørelserne. Ved at lade lærerteams tilrettelægge og gennemføre projektforløbene opnås dels en meget høj grad af sammenhæng med grundfagene, dels tværfaglighed samt helhedsorientering. Nogen steder på ZBC tilbydes fag på gymnasialt niveau. Det giver blandt andet eleverne mulighed for at tage en kortere videregående uddannelse direkte efter afsluttet uddannelse f.eks. Handelsøkonomuddannelsen. Som hovedregel tilbydes elever at afslutte de fleste grundfag på C- niveau og dermed har de større valgfrihed mellem hovedforløb se skema med gærdehøjder. Ved hjælp af elektroniske tests i talforståelse, dansk og engelsk afklares eleven ved begyndelsen af grundforløbet, om de obligatoriske grundforløbspakker skal suppleres med kompenserende undervisningspakker i Talforståelse, Engelsk kommunikation og/eller Læseværkstedet. Supplerende undervisning indgår i de obligatoriske grundforløbspakker. Dels i form af, at alle obligatoriske grundfag søges afsluttet på niveau C (nogen steder niveau B). Dels i form af ugeforløb, hvor der gennemføres jobsøgningskursus, featureuge, profilvalgfag og studieture. Megen undervisning foregår som problemorienterede og projektorganiserede projekter, og derved opnås, at den enkelte elev bedst muligt kan udvikle sin selvstændighed, ansvarlighed og samarbejdsevne. Endelig får eleverne gennem praksisnærer undervisningsformer f.eks. virksomhedsforlagt undervisning, SIMU- undervisningen og virksomhedsbesøg i undervisningen - et godt indblik i virksomheders vilkår, ligesom både projektorganiseret undervisning og mulighederne for studieture til udlandet giver forståelse for såvel samfundet som den globale udvikling. For at understøtte ambitionen om at fastholde eleverne i ungdomsuddannelserne placeres eleverne fra starten som hovedprincip i stamklasser. I valgfag, hvor eleverne vælger, samt ved supplerende undervisning etableres disse hold på tværs af stamklasserne. For at understøtte intentionerne om en mere praksisnær undervisning samt en undervisning, der udfordrer elever med ekstragode forudsætninger, tilbydes forskellige grundforløbspakker på de forskellige afdelinger således: By Næstved Vordingborg Haslev Ringsted Linjer Praksislinje Praksislinje Tværfaglig Iværksætteri og Innovation Studielinje Studielinje Idræt og sundhed Flexlinje Flexlinje Design og personlig stil HGS HGS Praktisk event HGV HGV HGS HGV 8

9 Gennem samtaler og vejledning til disse grundforløbspakker søger vi at tilgodese elevernes forudsætninger og imødekomme deres uddannelsesønsker. Eleverne får gennem et introforløb samt en studietur et indblik i de forskellige brancher, i undervisningsfagene og i de arbejdsformer, der anvendes på grundforløbet. Herved får eleven mulighed for afklaring om, hvorvidt uddannelsen skal fortsættes på 2. året eller i en praktikplads i en af de korte uddannelser. På 1. året får eleverne mulighed for et fagligt niveau i fagene dansk, engelsk og 2. fremmedsprog, der modsvarer deres forudsætninger fra tidligere skolegang. Gennem profilvalgfag får eleverne mulighed for at styrke personlige og erhvervsrettede merkantile kompetencer. På 2. året får eleverne mulighed for et fagligt niveau som modsvarer deres forudsætninger eller supplerer med studiekompetence, så de kan opnå et uddannelsesforløb, der sikrer adgang til den ønskede uddannelse. Gennem profilvalgfag får eleverne mulighed for at styrke personlige og erhvervsrettede merkantile kompetencer. De enkelte linjer er nærmere beskrevet på vores hjemmeside under 9

10 Grundforløbsprojektet og andre tværfaglige delprojekter Grundforløbsprojektet Grundforløbsprojektet er særligt tilrettelagt i slutningen af grundforløbet og beskrevet i hovedbekendtgørelsen 21. De nærmere kompetencekrav er fastlagt i bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil 4 og tilhørende bilag. Grundforløbsprojektet skal danne grundlag for en prøve, hvor eleven får mulighed for at demonstrere de kompetencemål, som skal opfyldes ved overgangen fra grund- til hovedforløb. Kompetencemålene er dels fælles for uddannelserne, og dels særlige for den enkelte uddannelse: a) Eleven skal i projektet vise sin evne inden for 6 fælles kompetencemål: 1) arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper, 2) løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service, 3) løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold, 4) løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer, 5) løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer, og 6) løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. b) Eleven skal endvidere i projektet vise sin evne inden for 8 23 særlige kompetencemål, som fastlægges af det ønskede hovedforløb. Elevens arbejde med sit grundforløbsprojekt dokumenteres via et produkt, som danner grundlag for eksamen, hvor det præsenteres mundtligt. Tværfaglige delprojekter Igennem hele forløbet på hg tilrettelægger skolen i hvert semester et tværfagligt projektforløb af 2 3 ugers undervisning, som bidrager til elevens erhvervelse af generelle og særlige kompetencemål = tværfaglige delprojekter. Indhold af og metoder i disse delprojekter fastlægges under hensyn til den grundforløbspakke, som eleven har valgt. Samtidig tilrettelægges delprojekterne under hensyn til de lange uddannelsers kompetencekrav, så der samtidig opnås en progression igennem hele grundforløbet. Igennem grundforløbet tilrettelægger lærerne delprojekterne på en sådan måde, at kravene til emnebehandling, kildesøgning og slutprodukt/afrapportering gradvist stiger, ligesom der lægges op til en gradvis større selvstændig ansvarlighed og samarbejdsevne fra elevernes side. Elevens arbejde med sit delprojekt afsluttes med en dokumentation. Dokumentationen indgår ved den efterfølgende interne mundtlige prøve, hvor der afgives en projektkarakter som standpunktskarakter. 10

11 Bedømmelsesplan for hg Bedømmelsesplanen indeholder en beskrivelse af: den løbende bedømmelse, der sker gennem hele undervisningsforløbet den afsluttende bedømmelse, der foretages ved afslutningen af undervisningsforløbet For projekter og valgfag vil der udelukkende blive givet en afsluttende bedømmelse, da disse forløber over korte perioder. Løbende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse er: at hjælpe og vejlede eleven at danne grundlag for udstedelse af grundforløbsbeviset Målet er: at evaluere elevens faglige niveau i forhold til bekendtgørelsernes mål og rammer for de enkelte fagområder og niveauer at evaluere elevens engagement Den løbende bedømmelse foregår således: Eleverne placeres i stamklasser baseret på de obligatoriske grundforløb. Dette sker i forbindelse med test i dansk, engelsk og matematik samt individuelle samtaler/kompetencevurdering om faglig baggrund, jobrelevante erfaringer og uddannelsesønske inden skoleårets start. Ved denne realkompetencevurdering inddrages elevens skolepapirer, uddannelsesbog samt elevens egen beskrivelse af motivation for at søge hg. Herunder tages stilling til, om eleven skal indkaldes til SPS- test (Specialpædagogiskstøtte- test) mhp. specialpædagogisk (IT) rygsæk eller andre hjælpemidler. Kort efter introforløbet udarbejder eleven sin personlige elevplan i samarbejde med sin kontaktlærer. Denne elevplan vurderes og justeres efterfølgende 2 gange i løbet af det 1. år. I løbet 2. år gøres elevplanen ligeledes til centrum for samtaler mellem elev og kontaktlærer yderligere 2 gange. Ved disse systematiserede samtaler indgår hver gang overvejelser om, hvorvidt eleven har behov for supplerende vejledning. Lærerne indgår i lærerteams baseret på de obligatoriske grundforløbspakker, så der både er de fornødne teoretisk- faglige og praktisk- faglige kvalifikationer repræsenteret i hvert team. Lærerteamet står for udarbejder indholdet af de tværfaglige temaprojekter. I planlægningen tager lærerteamet højde for, at der sker en progression i målene for projekterne. Evalueringsformen afspejler og træner eleverne frem mod det afsluttende grundforløbsprojekt. Efter hvert semester får eleven udleveret et karakterblad. Karaktererne i grundfag er udtryk for lærernes vurdering af elevens standpunkt i de enkelte fagområder. Karakteren vil blive kort mundtligt begrundet af læreren. 11

12 Den afsluttende bedømmelse Inden eksamensperiodens start udleveres karaktermeddelelse. Denne indeholder standpunktskarakterer i grundfag og profilvalgfag. Eksamenskarakteren for grundforløbsprojektet er udtryk for elevens evne til på helhedsorienteret måde at opfylde kompetencerne, som er krævet af det ønskede hovedforløb. Dette projekt er tværfagligt og indeholder således elementer fra alle grundfag. Karaktererne gives som en bedømmelse efter 7trins- skalaen. Standpunktskarakterer og eksamenskarakterer vil komme til at stå på grundforløbsbeviset. En eksamenskarakter træder i stedet for den tilsvarende standpunktskarakter og indgår i beståelseskriterierne for hovedforløb. 12

13 Niveauplacering og merit Skulle en elev på 1. året fortryde sit valg af niveau i fagene dansk, engelsk eller tysk, får eleven mulighed for vælge om, når semestret er gennemført. Afslutningsvis går eleverne til eksamen på de vilkår, som knytter sig til de fag og de niveauer, som de har modtaget undervisning på. I enkelte tilfælde kan der ved skriftlig ansøgning til uddannelseschefen dispenseres for disse regler. Beslutning om dispensation vil ske i samråd med faglærer og elevens studievejleder. Elever, som tidligere har modtaget undervisning og bestået eksamen i et fag på det afslutningsniveau, som er angivet i uddannelsesbekendtgørelserne, kan opnå merit for eksamen = blive fritaget for eksamen. Eleverne kan dog normalt ikke få merit fra undervisningen i faget af hensyn til det tværfaglige element i uddannelsen, som knytter sig til gennemførelsen af projekterne, samt den erhvervsrettede tilgang til fagene. Nogen steder på ZBC vil elever, der har bestået Folkeskolens Afgangsprøve i fagene dansk, engelsk eller 2. fremmedsprog (= tysk/spansk) med et godt resultat (d.v.s. 4 eller derover), tilbydes undervisning i disse fag på højt niveau på 1. året (= niv. D+C). Elever, der således slutter 1. året på niv. C i disse fag, fortsætter på niveau B på 2. år. 13

14 Evalueringen af undervisningen (:kvalitet) I hverdagen har læreren eller lærerteamet ansvaret for tilrettelæggelsen af undervisningens indhold og form, og det sker i et samarbejde med eleverne, så disse har indflydelse herpå. Det er dog lærerne, der har ansvaret for de mål og rammer, som er afstukket i bekendtgørelser og lignende. Samarbejdet med eleverne sker derfor oftest i forbindelse med den løbende evaluering af projekter og af de enkelte fag. Den enkelte faglærer evaluerer sin undervisning sammen med eleverne mindst 2 gange om året, hvoraf den ene evaluering er elektronisk. Resultatet af den elektroniske evaluering kan inddrages i mus- samtalen med den uddannelsesansvarlige. Det enkelte lærerteam evaluerer hvert projektforløb. I hverdagen foregår den enkelte lærers evaluering i form af at være imødekommende over for elevernes forslag til ændring af metoder. Differentiering af undervisningen er med til at øge rummeligheden i uddannelserne. Ved at lægge vægt på praksisnære undervisningsformer samt målrettet og differentieret undervisning sigter skolen på at tilgodese elevernes behov. I de systematiske samtaler mellem elev og kontaktlærer omkring elevens personlige uddannelsesplan sikres det desuden, at eleven får en individuel vejledning om de vidensmæssige og læringsmæssige forventninger, som stilles af skole og erhvervsliv. For at øge undervisningens relevans, så den giver et billede af det erhvervsliv, som eleverne skal ud i, arbejdes der konstant på forskellige tiltag på de forskellige afdelinger. Dette kunne være virksomhedsforlagt undervisning, virksomheder deltagelse på skolen, camps, SIMU- undervisning, projektarbejde, simulerede og joblignende arbejdsopgaver i f.eks. butiks- og kontorlignende miljø, deltagelse på stand etc. 14

15 Beviser Grundforløbsbevis Grundforløbsbeviset er et bevis, som skolen udsteder ved afslutningen af grundforløbet. Grundforløbsbeviset skal indeholde: Oplysninger om de kompetencemål, som eleven har opnået Standpunktskarakterer for slutmålene i grundfag Eksamenskarakterer for grundfag og grundforløbsprojekt Hvilke hovedforløb som grundforløbet giver adgang til Grundforløbsbeviset udstedes, når skolen vurderer, at de nødvendige faglige, almene og personlige forudsætninger for at kunne fortsætte i det ønskede hovedforløbet, er opnået. Skolebevis Skolebevis udstedes, når alle skoleperioder (på hovedforløbet) er gennemført (gælder for elever, der fortsætter i praktikaftale). Skolebeviset udstedes, når: den afsluttende fagprøve eller afsluttende prøve er bestået - og karakteren minimum er 02 gennemsnittet af alle karakterer i specialefag er udregnet til at være mindst 02. Derudover skal skolebeviset indeholde oplysning om: uddannelse og speciale de specialefag, som eleven har gennemført, med angivelse af de opnåede karakterer afsluttende karakter for de valgfri specialefag, eleven har gennemført elevens gennemsnitskvotient - beregnet af skolen efter eksamensbekendtgørelsen karakter for fagprøven eller den afsluttende prøve Hvis skolebevis ikke kan udstedes, fx fordi uddannelsen afbrydes, kan der i stedet udstedes et karakterbevis. Uddannelsesbevis Ved uddannelsens afslutning, når skolebeviset og den afsluttende praktikerklæring er udstedt, udsteder skolen et uddannelsesbevis. 15

16 Eksamen Eksamen foregår løbende igennem afhængigt af dit optagelsestidspunkt, og den uddannelse du går på. Se skolens eksamens regler for nærmere information. Eleven indstilles automatisk til eksamen, såfremt eleven: har gennemført og afleveret de projekter/opgaver, der indgår i undervisningen har deltaget i grundforløbsprojektet i hele projektperioden (max. 20% fravær) og afleveret projektet rettidigt har haft et tilfredsstillende fremmøde Eleven kan komme til eksamen i 1-3 grundfag afhængig af grundforløbets længde. Fagene udtrækkes ved lodtrækning efter Undervisningsministeriets anvisninger. Hertil kommer altid den afsluttende grundforløbseksamen i forbindelse med det sidste projektforløb. Eleverne får tidligst 14 dage før eksamen at vide, hvilke eksamensfag der er udtrukket. Eksamen i grundfag Caseeksamen er den eksamensform, som benyttes ved grundfag. Eksamensforløbet er 2- delt. Eksamen starter med en casearbejdsdag efterfulgt af mundlig prøve højst 5 dage senere. På casearbejdsdagen som strækker sig i tidsrummet får eleven udleveret de 5-7 eksamensspørgsmål, som læreren har udarbejdet. Eleven arbejder med disse eksamensspørgsmål og afleverer ved slutningen af dagen personligt sin eksamensplan i 3 eksemplarer. Eleven må benytte alle hjælpemidler og arbejde gruppevis med andre, men eksamensplanen skal afleveres individuelt. Skolen fastlægger, hvornår eksamensplanen tidligst kan afleveres på casearbejdsdagen. Hvis en elev ikke møder frem eller ikke afleverer sin eksamensplan på casearbejdsdagen, kan eleven ikke indstilles til den efterfølgende prøve. Ved den mundtlige prøve, som foregår højst 5 hverdage efter casearbejdsdagen, er det censor, som udpeger de eksamensspørgsmål, som eleven skal gøre rede for. Ved eksamen foretages en helhedsbedømmelse af elevens præstation af eksaminator (=faglæreren) og én censor. Har en elev ikke udarbejdet løsning af en delopgave i opgavesættet, skal censor og eksaminator afdække årsagen hertil, afklare evt. barrierer for løsning sammen med eleven og efterfølgende afdække elevens kompetencer i faget i forhold til løsning af delopgaven. Så snart dette er sket fortsætter eksaminationen med censors udpegning af en ny delopgave til eleven. Det er elevens dokumenterede kompetencer i forhold til delopgaven, der indgår i helhedsbedømmelsen af elevens præstation. Der må således ikke foretages særskilt vægtning af enkeltopgaver ved bedømmelsen af elevens kompetencer i faget. 16

17 Eksamen i grundforløbsprojekt Eksamen i grundforløbsprojekt foregår individuelt som en mundtlig prøve med ekstern censor på baggrund af et produkt, som eleverne har udarbejdet individuelt eller gruppevis efter lærerens opgaveoplæg i en nærmere defineret projektperiode fastsat af skolen. Produktet afleveres i mindst 3 eksemplarer fordelt således: 1 eksemplar - original - til skolen 1 eksemplar til eksaminator (lærer) og 1 eksemplar til censor efter anmodning. Prøven i grundforløbsprojektet foregår individuelt med udgangspunkt i projektproduktet og med ekstern censur. Prøven varer 30 minutter inklusiv votering. Ved eksaminationen lægges flg. princip til grund for karakterfastsættelsen: Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af eleven faglige og personlige kompetencer på grundlag af sammenhængen mellem problem/opgaveformulering og elevens projektprodukt samt den mundtlige præstation og i forhold til målet med grundforløbsprojektet. Karakterfastsættelsen sker ud fra de kompetencer, som eleven har demonstreret i grundforløbsprojektet ud fra de fag, niveauer og anden undervisning, der knytter sig til elevens grundforløbspakke, og som vedrører de fælles overordnede merkantile kompetencer, de fælles specielle merkantile kompetencer samt de specielle branchespecifikke merkantile kompetencer. 17

18 Øvrige emner Karakterskalaen Alle karakterer gives efter 7trins- karakterskalaen, som er som følger: 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation - 3 Den ringe præstation Klager En eksaminand kan klage skriftligt til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt eksaminanden. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne, som kan være begrundet i: eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål eksamensforløbet bedømmelsen Hvis opgaverne er stillet af Undervisningsministeriet, videresender skolen straks klagen for så vidt klagen omhandler 1. punkt. I andre tilfælde forelægger skolen straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen forelægger de indhentede udtalelser for klageren, som skal have lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist. Skolens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan være: tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) tilbud til eksaminanden om en ny prøve (omprøve) klagen tages ikke til følge Skolens afgørelse kan efter nærmere regler indbringes for Undervisningsministeriet. Klager over standpunktskarakterer kan ikke indgives til Undervisningsministeriet. 18

19 Supplerende undervisning Såfremt eleven ikke opfylder niveaukravene for det ønskede hovedforløb, kan eleven modtage supplerende undervisning i faget, indtil eleven kan få en standpunktskarakter på det krævede niveau. Påbygning Eleverne kan vælge studierettede modulfag, der giver adgang til erhvervsakademiuddannelser ved at følge fx Virksomhedsøkonomi niveau B med HGS- holdene eller fagpakke- holdene. EUD+ EUD+ er for den elev, der har et kompetencegivende trin af en erhvervsuddannelse, og som vil tage uddannelsens næste trin. EUD+ er derfor et særligt afslutningsforløb, der kan gennemføres uden uddannelsesaftale. Der er ikke forskel på mål, niveauer mm., ligesom der er tale om afholdelse af de samme prøver, som er gældende, hvis uddannelsen bliver gennemført med en ordinær uddannelsesaftale. For at kunne benytte ordningen må eleven ikke være fyldt 25 år, eleven skal have afsluttet trin 1 på sin erhvervsuddannelse, og eleven skal i en periode på 6 måneder efter trin 1 have haft lønnet beskæftigelse, der er relevant i forhold til uddannelsen. EUD+ er en ordning, hvor skolen på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer sammen med eleven tilrettelægger en individuel uddannelsesplan. Af planen fremgår det, hvilke praktiske og teoretiske kompetencer eleven har, og hvad der skal indgå i resten af uddannelsesforløbet. Den samlede vurdering kan ske på baggrund af teoretiske test på skolen og praktiske øvelser hos en arbejdsgiver. Studievejlederen står for kompetencevurderingen samt planlægningen af EUD+- forløbet. Ordensreglement ZBCs regelsæt fremgår af Studie- og ordensreglementet. Dette udleveres på opstartsdagen på den enkelte HG afdeling og kan findes på skolens hjemmeside. Årsplan En årsplan indeholdende skoleårets struktur og indhold udleveres på opstartsdagen på den enkelte HG afdeling, og kan findes på skolens hjemmeside. 19

20 Bilag 1 - Beståelseskrav (gærdehøjder) pr. 15/ til hovedforløb Kontoruddannelse med specialer, 76 uger Dansk Erhvervs- økonomi Engelsk 2. fremmed- sprog Infor- mations- teknologi Salg og service Samfunds- fag - Specialet økonomi C a C a D *a E *a C a D a D a - Specialet revision C a C a D *a E *a C a D a D a - Specialet rejseliv C a E a C **a E **a C a D a D a - Specialet spedition og shipping C a E a C **a E **a C a D a D a - Øvrige specialer = administration, offentlig administration, lægesekretær og advokatsekretær C a E a D *a E *a C a D a D a Salgsassistentuddannelsen med specialer, 76 uger D g D g D g *** D g C g D g Butiksmedhjælperuddannelsen E g E g E g E g D g E g Handelsuddannelse med specialer, 76 uger D a D a E E C a C a D Finansuddannelsen, 76 uger C a C a C a D a C a D a D a Kontorserviceuddannelsen, 38 uger E a E E E a E E Kundekontaktcenteruddannelsen, 38 uger D a D a D a Eventkoordinator, 76 uger C a D a C a E C a C a D Eventassistent, 38 uger E a E E E a D E Sundhedssekretæruddannelsen, 20 uger F F F *Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau D ** Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau C *** Angivet som kompetencemål kan udskiftes med andet fag eller niveau fra fagrækken De fremhævede, kursiverede og med a markerede niveauer skal bestås med karakteren 02. I de fremhævede og med g markerede fag skal eleven opnå et gennemsnit på

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

3.0. Undervisningsplanen

3.0. Undervisningsplanen 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail,

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb. Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015

Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb. Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015 Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Den lokale undervisningsplan... 3 Dokumentation i forbindelse med uddannelserne...

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april 2013 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Caseeksamen Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Gældende fra 1. april 2011 1 Indhold CASEEKSAMEN FRA CASEARBEJDSDAG TIL CASEEKSAMINATION... 3 CASEVIRKSOMHED... 3 CASEHISTORIE

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan Kolding Aabenraa Fredericia Den lokale undervisningsplan Indholdsfortegnelse Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 4 Pædagogisk udgangspunkt for erhvervsuddannelsen... 4 Afdelinger af IBC... 4 Udbud

Læs mere

Merkantil HG Nykøbing F

Merkantil HG Nykøbing F Den lokale undervisningsplan for grundforløbet på den erhvervsfaglige fællesindgang Merkantil HG Nykøbing F Center for erhvervsrettede uddannelser - Lolland Falster Godkendt af det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere