Lokal undervisningsplan. Hg for voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan. Hg for voksne"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Hg for voksne 2010/2011

2 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen inden for grundforløbet til de merkantile erhvervsuddannelser for voksne kursister ved Zealand Business College i Næstved. Uddannelsen betegnes hg for voksne, da det er en hg-uddannelse tilrettelagt særligt for kursister, som ikke kommer direkte fra folkeskolen. Uddannelsen forløber normalt over 15 måneder og er en kompetencegivende grunduddannelse. Den er 1 ud af de 8 grundforløbspakker, som Zealand Business College udbyder. Uddannelsen giver adgang til at søge praktikplads inden for alle specialer, så længe kursisten har opnået de krævede niveauer for specialet. Praktiktiden vil sædvanligvis være 2 år inklusiv specialefagsmoduler og fagprøve. Dog vil praktiktiden for de kortere erhvervsuddannelser være kortere end de 2 år. Love og bekendtgørelser for de merkantile uddannelser kan findes på Undervisningsministeriet hjemmeside ( under Uddannelse / Erhvervsuddannelser / Love og regler. Følgende figur viser niveauerne i lov- og regelsættet, som uddannelsen bygger på: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser Hovedbekendtgørelse (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil Grundfagsbekendtgørelse Retsbekendtgørelse Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Vejledning i forbindelse med udstedelse af bevis for grundforløb Uddannelsesordninger Lokale undervisningsplaner Side 1

3 Kursistens personlige uddannelsesplan Den lokale undervisningsplan er gældende for 2010/2011. Undervisningsplanen udleveres til alle kursister, lærerteamet og det lokale uddannelsesudvalg. August 2010 Hg for voksne-teamet Side 2

4 Indholdsfortegnelse SKOLEN... 4 VEKSELUDDANNELSER... 4 UDDANNELSENS FORMÅL... 6 KURSISTENS PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN OG VEJLEDNING... 6 DEN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN... 6 KONTAKTLÆREREN... 7 STUDIEVEJLEDEREN... 7 PSYKOLOG OG SOCIALRÅDGIVER... 7 UNDERVISNINGENS FAG OG STRUKTUR... 7 GRUNDFAGENE... 9 MERKANTILE FORLØB OG PROJEKTER VALGFAG ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN UNDERVISNINGSPLAN BEDØMMELSESPLAN FOR HG FOR VOKSNE LØBENDE BEDØMMELSE DEN AFSLUTTENDE BEDØMMELSE GRUNDFORLØBSBEVIS SKOLEBEVIS UDDANNELSESBEVIS EKSAMEN KARAKTERSKALAEN KLAGER SUPPLERENDE UNDERVISNING PÅBYGNING EUD REGELSÆT BILAG 1 EMMA-KRITERIER FOR DELTAGELSE I SKOLEPRAKTIKKEN BILAG 2 - BESTÅELSESKRAV PR. 1/ BILAG 3 - OVERSIGT OVER UDLEVERET DOKUMENTATION BILAG 4 REGLER FOR EKSAMEN Side 3

5 Skolen Zealand Business College er én af ca. 130 erhvervsskoler og er derfor styret af lovgivningen omkring erhvervsskoler. Skolens øverste ledelse varetages af bestyrelsen, som er sammensat af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. I bestyrelsen er skolens kursister og lærere også repræsenteret. Den daglige drift af hele skolen ledes af skolens direktør Steen Sørensen. De merkantile grund- og hovedforløb ledes af uddannelsesdirektør Morten Emborg. Vekseluddannelser De merkantile uddannelser til kontor-, handels-, detail- og finansbranchen er vekseluddannelser, hvor såvel undervisning på skolen som praktisk oplæring giver kursisterne de kvalifikationer, der samlet giver jobkompetence i virksomhederne. Efter grunduddannelsen på det merkantile område, kan kursisten vælge mellem at: søge praktikplads inden for kontor-, handel- og detailområderne ved påbygning af et eller flere fag med højere niveau typisk det gymnasiale niveau B anvende hg en til at søge ind på videregående uddannelser inden for mange områder deltage i grundlæggende voksenuddannelse Hvis du vælger praktikretningen er der følgende hovedforløb: Detailhandelsuddannelse med specialer Salgsassistent Salgsassistent med profil Dekoratør Blomsterdekoratør Butiksmedhjælper, som er 1. trin i detailhandelsuddannelsen Finansuddannelsen Side 4

6 Kontoruddannelse med specialer Administration Advokatsekretær Lægesekretær (offentlig administration) Offentlig administration Økonomi Revision Rejseliv Spedition og shipping Kontorservice, som er 1. trin i kontorassistentuddannelsen med administration som speciale Kundekontaktcenteruddannelsen, som er 1. trin i kontorassistentuddannelsen med administration som speciale Generel kontor Handelsuddannelse med specialer Handelsassistent, salg Handelsassistent, service Indkøbsassistent Logistikassistent Sundhedsservicesekretær Eventkoordinator Ikke alle specialeuddannelser gennemføres fuldt ud på Zealand Business College, og der er derfor samarbejde med andre handelsskoler på landsplan, som sikrer, at alle kursister kan får den skoleundervisning, som er nødvendig for netop deres uddannelse. Zealand Business College kan tilbyde skolepraktik til kursister, som ønsker at blive uddannet inden for detailhandel og kontor med administration som speciale, og som ikke 2 måneder efter endt grunduddannelse har fået en ordinær praktikplads. Se nærmere om kriterierne for deltagelse i Skolepraktikken i bilag 1. Til at kunne rådgive nærmere om de enkelte uddannelsesforløb har skolen en Læreog Praktikpladskonsulent, hvor kursister kan henvende sig især hvis de ønsker orientering om praktikpladsmuligheder i lokalområdet. Side 5

7 I dagligdagen er skolens studievejleder endvidere behjælpelig med vejledning og rådgivning om de forhold, som vedrører kursistens aktuelle skolegang. Kursister kan vælge mesterlæreindgangen, som betyder at en del af skoleundervisningen på hg erstattes af praktisk oplæring i praktikvirksomheden. Der er adgang til erhvervsuddannelser for alle, som har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven. Uddannelsens formål Hg-uddannelsen er grundforløbet forud for et hovedforløb. Formålet med hg er at kvalificere til gennemførelse af hovedforløb. Det overordnede formål er at være en fleksibel indledende del af en merkantil erhvervsuddannelse. For at kvalificere sig til et hovedforløb, skal kursisten dels opfylde særlige kompetencemål og dels undervises på minimumniveauer i forskellige fag. Der er også fag, der skal bestås med minimum karakteren 02 for, at kursisten kan indgå aftale om læreforhold. Se nærmere om kompetencemålene og minimumniveauerne - de såkaldte gærdehøjder i bilag 2. Undervisningen skal på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer imødekomme den enkelte kursists ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer. Formålet med den obligatoriske undervisning i grundforløbet er, at kursisten erhverver almene, faglige og personlige kvalifikationer, som kræves for at kunne fortsætte i et hovedforløb. Den valgfrie undervisning i grundforløbet skal kunne understøtte og bidrage til at supplere kvalifikationer med hensyn til hovedforløb og studiekompetence ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger. Kursistens personlige uddannelsesplan og vejledning Den personlige uddannelsesplan Sammen med studievejlederen og kontaktlæreren vil kursisten udarbejde sin personlige uddannelsesplan lige inden starten af skoleforløbet. Uddannelsesplanen vil blive udarbejdet på baggrund af en individuel kompetencevurdering. I uddannelsesplanen skal der stå kursistens formål med uddannelsen, forventet varighed af uddannelsen, og de krævede niveauer for grundfagsundervisningen skal beskrives. Desuden skal der skrives, om kursisten har merit. Derudover indgår oplysninger om valg af valgfag, projekter og valg af supplerende undervisning, Side 6

8 ligesom planer for praktikpladssøgning og evt. behov for specialpædagogisk støtte skal noteres. De prøver, som eleven skal deltage i, skal ligeledes fremgå af uddannelsesplanen. Halvvejs gennem forløbet indkaldes kursisten til en samtale med kontaktlæreren, hvor de endelige mål for uddannelsen fastsættes. I forbindelse med samtaler mellem kursisten og kontaktlæreren bliver uddannelsesplanen løbende opdateret. Den personlige uddannelsesplan bliver vedligeholdt ved hjælp af det elektroniske værktøj Elevplan. Kontaktlæreren Alle kursister har en kontaktlærer en pr. klasse. Typisk er dette en lærer, som har kursisterne i et grundfag. Kontaktlæreren er kommunikationsled til klassens øvrige lærere, til skolens ledelse og administrationen. Kontaktlæreren har samtaler med alle kursister angående den individuelle uddannelsesplan samt om kursistens trivsel, ambitioner og personlige udvikling. Studievejlederen Studievejlederen står i dagligdagen til rådighed med hensyn til vejledning om hguddannelsen, økonomi og uddannelse og praktikforløb efter grundforløbet. Alle ansøgninger om merit skal desuden stiles til studievejlederen. Studievejlederen står får den indledende kompetencevurdering i starten af undervisningsforløbet. Desuden er studievejlederen behjælpelig med at søge IT-rygsæk til ordblinde eller andre specialpædagogiske værktøjer. Psykolog og socialrådgiver Vi kan på Zealand Business College tilbyde vejledning ved såvel psykolog som socialrådgiver. Aftaler med disse personer etableres enten igennem studievejlederen eller ved direkte kontakt i deres åbningstid. Undervisningens fag og struktur På hg for voksne prioriterer vi de personlige egenskaber og kompetencer, som erhvervslivet efterspørger, højt - fx: Ansvarlighed Kreativitet IT-forståelse Kursisten skal igennem uddannelsen tilegne sig følgende seks kompetencemål: Side 7

9 1. Arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver selvstændigt og i grupper 2. Afsætnings-, handels- og servicemæssige kompetencer 3. Arbejdsmarkeds- og samfundsmæssige kompetencer inkl. virksomhedens organisering 4. Kulturelle og internationale kompetencer 5. Kommunikative og teknologiske kompetencer 6. Økonomiske kompetencer Bekendtgørelse om uddannelserne i den merkantile fællesindgang fastsætter målene for overgangen til hvert hovedforløb. Når en kursisten har opnået kompetenceniveauerne, kan kursisten gå til eksamen. Dette kan være efter mindre end 1 år eller efter 2 år alt afhængig af kursistens forkundskaber og ønskede niveauer. Vi vælger normalt at gennemføre hg for voksne på 15 måneder. I løbet af disse 15 måneder modtager kursisten undervisning som følger: Grundfag Merkantile forløb samt projekter Valgfag I alt 35 uger 16 uger 2 uger 53 uger Inden opstarten af grundforløbet tilbyder vi som minimum forberedende tyskundervisning og IT-undervisning. Disse forløb er målrettede kursister, som ikke har forudsætninger for at deltage i grundforløbsundervisningen. Vi begynder grundforløbet med introduktionsforløbet, som indeholder generel introduktion til uddannelsen, teambuilding, regler for klassen og indledende IT-forståelse. Derefter begynder grundfagene, som fordeles over skoleugerne. Nogle fag i klumper på hele dage, da vi anser det for at være pædagogisk mest givende for fag som fx salg & service. Efter de første 3-4 måneder gennemføres forløbet læring og kommunikation samt det første projekt. I anden tredjedel af uddannelsen gennemføres ud over grundfagene et forløb med fokus på de personlige kompetencer. Desuden afholdes andet projekt. I sidste tredjedel af uddannelsen er der i de fleste grundfag fagprojekter, valgfag afholdes, jobsøgningsforløb gennemføres, caseeksamenen introduceres, således at kursisterne er klar til den første grundforløbseksamen, og eksamensprojektet udformes. Der afholdes såvel grundfagseksamener og eksamen i grundforløbsprojektet. Side 8

10 Grundfagene Grundfagene består af 7 fag. Målene for de enkelte fag afhænger af det ønskede hovedforløb, som er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. De 7 fag er: Mulige niveauer 1. Dansk F/E/D/C 2. Erhvervsøkonomi F/E/D/C 3. Fremmedsprog engelsk F/E/D/C 4. Informationsteknologi F/E/D/C 5. Salg og service F/E/D/C 6. Samfundsfag F/E/D 7. Andet fremmedsprog (normalt tysk) E/D Niveau E svarer til 10. klasse prøve og D til niveauet mellem 10. klasse og det gymnasiale niveau C. Dansk Formålet med faget er at styrke kursisternes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper. Formålet er endvidere at styrke kursisternes forudsætninger for at udnytte det danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge. Erhvervsøkonomi Formålet med faget er, at kursisterne opnår indsigt og færdigheder i erhvervsøkonomien, så de kan varetage arbejdsopgaver inden for økonomi og regnskab. Engelsk Formålet med faget er, at kursisterne får styrket deres internationale og kommunikative kompetencer, så de kan læse, skrive, tale og lytte til og forstå engelsk i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. Faget styrker kursisternes forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver hvor engelsk indgår, og for at kunne fungere som borgere i et internationalt samfund. Informationsteknologi Formålet med faget er at styrke kursisternes forudsætninger for at arbejde med ITmæssige opgaver og problemstillinger, som er typiske for deres uddannelse og job. Faget bidrager til, at kursisterne kan betjene en computer og til at udvikle kursisternes forståelse og evne til refleksion i relation til IT-relaterede problemstillinger. Side 9

11 Salg & Service Formålet med faget er, at kursisterne opnår indsigt og færdigheder inden for markedsføring, således at kursisterne kan varetage arbejdsopgaver inden for salg, handel og markedsføring. Samfundsfag Formålet med faget er, at kursisterne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er styrende. Faget bidrager til kursisternes demokratiske og kulturelle dannelse i forbindelse med de samfundsmæssige kompetencer. Tysk Formålet med faget er, at kursisterne får styrket deres internationale og kommunikative kompetencer, så de kan læse, skrive, tale og lytte til og forstå tysk i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. Faget styrker kursisternes forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvor tysk indgår, og for at kunne fungere som borgere i et internationalt samfund. Merkantile forløb og projekter Merkantile forløb dækker over helhedsorienteret undervisning. Det er fx Læring & Samarbejde, forløb med fokus på de personlige kompetencer og forløb med udgangspunkt i en konkret virksomhed. Vi vil hermed sikre, at kursisterne er i stand til at indgå bredt i samfundslivet og specielt i jobs inden for det merkantile område. Projektforløbene vil give kursisterne viden om emner og problemstillinger inden for det merkantile område og give kursisterne særskilt viden om et uddannelsesområde. Der gennemføres på hg for voksne tre projekter, hvoraf det sidste projekt er eksamensprojektet. Det første vil være et meget styret forløb med fokus på fx detailhandel. Det andet har fokus på det internationale perspektiv, og eksamensprojektet (grundforløbsprojektet) vil tage udgangspunkt i selvstændig virksomhed og innovation. Hvert projekt afsluttes med en projektrapport. Kravene til emnebehandling, kildesøgning og slutprodukt stiger gradvist, ligesom der lægges op til en gradvis større ansvarlighed fra kursisternes side. Projektrapporten fra det sidste projekt danner grundlag for den mundtlige eksamination med ekstern censor (grundforløbsprojektet), hvor der sker en vurdering af de nødvendige kompetencer til det ønskede hovedforløb. Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Prøven tager 30 minutter inkl. votering. Grundforløbsprojektet forløber over 3 uger, hvor der indgår undervisning, problemformulering samt udformning af projektet. Undervisningen i grundfag kan indgå på forskellig måde - enten ved gennem emnevalg at lægge op til projekterne Side 10

12 eller supplere forløbet undervejs i projektperioden eller supplere projektet efterfølgende. Valgfag Der gennemføres minimum to valgfag af en uges varighed. Der er mulighed for følgende valgfag: Salg & Service niveau C Erhvervsøkonomi niveau C IT niveau C Dansk niveau D eller C IT Publisher IT - Access Navision Blindskrift 1 uges praktik i en virksomhed, som led i et afklaringsforløb Tysk foregår løbende over HGV-forløbet. Alle elever vejledes til at deltage i dette valgfag. Etablering af selvstændig virksomhed indgår som led i grundforløbsprojektet. Fravær i mere end en dag ved valgfag af en uges varighed betyder, at valgfaget skal tages om. Organisering af undervisningen Uddannelsesdirektøren er ansvarlig for, at undervisningen lever op til de mål og rammer, som fremgår af bekendtgørelserne. Den daglige information og koordinering varetages af uddannelseschefen og kontaktlæreren. Pædagogisk er hg for voksne organiseret i et team for at sikre en struktur, hvor få lærere arbejder sammen om få klasser. Lærerteamet dannes, så de fornødne teoretiske/faglige kvalifikationer er repræsenteret. Lærerteamet planlægger det samlede undervisningsforløb under hensyntagen til de rammer, der er fastlagt i bekendtgørelserne. Hvert projektforløb planlægges og evalueres af lærerteamet. I hverdagen har læreren eller lærerteamet ansvaret for tilrettelæggelsen af undervisningens indhold og form, og det sker i et samarbejde med kursisterne. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte kursists forudsætninger og behov. Side 11

13 Styrkelse af de personlige og sociale kompetencer indgår som væsentlige arbejdsfelter i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen. Derudover vil styrkelse af selvstændighed og inddragelse af IT være vigtige fokuspunkter. Arbejdsformerne på hg involverer både arbejdet i klassen med gennemgang af stof, debat og kursistoplæg, studiearbejde med selvstændigt arbejde eventuelt i samarbejde med en gruppe, hvor man selv styrer processen, og læreren arbejder som vejleder, samt arbejde i praksis. Denne veksling mellem arbejdsformer giver mulighed for kursister med forskellige læringsstile at tilegne sig stoffet. Den enkelte faglærer evaluerer sammen med kursisterne undervisningsforløbene mindst 2 gange om året. I hverdagen foregår den enkelte lærers evaluering i form af at være imødekommende over for klassens forslag til ændring af metoder. Evt. kan indholdet også ændres, hvis kravene i bekendtgørelserne tillader dette. Zealand Business College stiller IT-udstyr til rådighed i IT-undervisningen samt ved udarbejdelse af projekter og afleveringsopgaver. Mange af IT-faciliteterne findes i vores åbne arbejdsområder, som alle kursister har adgang til. Undervisningsplan Undervisningens omfang er beskrevet i uger, hvor 1 uge er i gennemsnit = 27 lektioner, hvilket med hjemmeopgaver og forberedelse svarer til 37 timers arbejde. I alt varer undervisningen normalt 1431 lektioner (53 uger), som planlægges som 5 skoledage á 6 lektioner fra kl til med ½ fridag i gennemsnit pr. uge. Undervisningen består af følgende fag med vejledende antal lektioner og afleveringsopgaver: Grundfag Lektioner Dansk 145 Engelsk fremmedsprog 145 Erhvervsøkonomi 145 Salg & service 135 IT 150 Samfundsfag 140 Merkantile forløb og 300 projekter Valgfag 60 Som før nævnt skal nogle kursister bruge mindre end et år og andre mere end 15 måneder til at opnå de krævede gærdehøjder og kompetencer. Disse forløb vil derfor have anderledes lektionsantal. Skemalægningen sker løbende året igennem. Side 12

14 Der er mødepligt til uddannelsen. Evt. fravær vil blive registeret af din kontaktlærer, som du skal henvende dig til i forbindelse med sygdom, barns sygdom eller andet fravær. Al fraværsregistrering finder sted i Brugerweb. Du er selv ansvarlig for at kontrollere, at tilstedeværelsen er registreret korrekt. Din kontaktlærer tager en samtale med dig, hvis dit fravær vurderes til at være for højt og skade din uddannelse. Konsekvensen af for højt fravær kan være indgåelse af en kontrakt med kontaktlæreren eller uddannelseschefen og melding til SU-styrelsen eller Jobscentrets sagsbehandler om mangel på studieaktivitet. I sidste instans vil der blive tale om udmeldelse af uddannelsen. Bedømmelsesplan for hg for voksne Bedømmelsesplanen indeholder en beskrivelse af: den løbende bedømmelse, der sker gennem hele undervisningsforløbet den afsluttende bedømmelse, der foretages ved afslutningen af undervisningsforløbet For projekter og valgfag vil der udelukkende blive givet en afsluttende bedømmelse, da disse forløber over korte perioder. Løbende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse er: at hjælpe og vejlede kursisterne at danne grundlag for udstedelse af grundforløbsbeviset Målet er: at evaluere kursistens faglige niveau i forhold til bekendtgørelsernes mål og rammer for de enkelte fagområder og niveauer at evaluere kursistens engagement Den løbende bedømmelse foregår således: Kontaktlæreren har som førnævnt til opgave at gennemføre samtaler med kursisterne. Dette vil ske mindst to gange i undervisningsforløbet. Umiddelbart inden uddannelsens start, efter afslutningen af første halvdel af uddannelsen, og hvis det findes nødvendigt en sidste gang inden eksamen. Samtalernes formål er gensidigt at evaluere undervisningens forløb, herunder at afdække om der er særlige forhold, som kan påvirke et normalt undervisningsforløb og til at rådgive kursisterne om perioden efter grunduddannelsens afslutning. Særlige forhold kan fx være, om standpunktet vil give problemer med at bestå det samlede uddannelsesforløb eller opnå optagelse på det ønskede hovedforløb. Side 13

15 Teamets lærere drøfter løbende kursisternes opfyldelse af de personlige kvalifikationer. Disse drøftelser kan give anledning til nye individuelle samtaler mellem kursist og lærere. Midtvejs i forløbet udleveres den første karaktermeddelelse. Denne karaktermeddelelse indeholder terminskaraktererne for grundfagene. Terminskaraktererne skal udtrykke kursistens færdigheder i forhold til fagets og uddannelsens mål på dette tidspunkt. Karaktererne i grundfag er udtryk for lærernes vurdering af kursistens standpunkt i de enkelte fagområder. Karakteren vil blive kort mundtligt begrundet af læreren. Den afsluttende bedømmelse Inden eksamensperiodens start udleveres den næste karaktermeddelelse. Denne indeholder standpunktskarakterer i de afsluttede grundfag og valgfag. Karakterer i delprojekter fremgår ikke af denne karaktermeddelelse, da de ikke skal fremgå af grundforløbsbeviset. Eksamenskarakteren for grundforløbsprojektet er udtryk for kursistens evne til på helhedsorienteret måde at opfylde kompetencerne, som er krævet af det ønskede hovedforløb. Karaktererne gives som en bedømmelse efter 7trins-skalaen. Standpunktskarakterer og eksamenskarakterer vil komme til at stå på grundforløbsbeviset. En eksamenskarakter træder i stedet for den tilsvarende standpunktskarakter og indgår i eventuelle gennemsnitsberegninger. Grundforløbsbevis Grundforløbsbeviset er et bevis, som skolen udsteder ved afslutningen af grundforløbet. Grundforløbsbeviset skal indeholde: Oplysninger om de kompetencemål, som eleven har opnået Standpunktskarakterer for slutmålene i grundfag Eksamenskarakterer for grundfag og grundforløbsprojekt Hvilke hovedforløb som grundforløbet giver adgang til Grundforløbsbeviset udstedes, når områdets ledelse vurderer, at de nødvendige faglige, almene og personlige forudsætninger for at kunne fortsætte i det ønskede hovedforløbet, er opnået. Side 14

16 Skolebevis Skolebevis udstedes, når alle skoleperioder er gennemført (gælder for kursister, der fortsætter i praktikaftale). Skolebeviset udstedes, når: den afsluttende fagprøve eller afsluttende prøve er bestået - og karakteren minimum er 02 gennemsnittet af alle karakterer i specialefag er udregnet til at være mindst 02,0. Derudover skal skolebeviset indeholde oplysning om: uddannelse og speciale de specialefag, som kursisten har gennemført, med angivelse af de opnåede karakterer afsluttende karakter for de valgfri specialefag, kursisten har gennemført kursistens gennemsnitskvotient - beregnet af skolen efter eksamensbekendtgørelsen karakter for fagprøven eller den afsluttende prøve Hvis skolebevis ikke kan udstedes, fx fordi uddannelsen afbrydes, kan der i stedet udstedes et karakterbevis. Uddannelsesbevis Ved uddannelsens afslutning, når skolebeviset og den afsluttende praktikerklæring er udstedt, udsteder skolen et uddannelsesbevis. Se bilag 3 for en oversigt over den udleverede dokumentation i løbet af uddannelsesforløbet. Side 15

17 Eksamen Eksamen foregår ved afslutning af hg for voksne-skoleforløbet. Se bilag 4 for de nærmere eksamensregler. Kursisten indstilles automatisk til eksamen, såfremt kursisten: har gennemført og afleveret de projekter/opgaver, der indgår i undervisningen har deltaget i grundforløbsprojektet i hele projektperioden og afleveret projektet rettidigt har haft et tilfredsstillende fremmøde Kursisten kan komme til eksamen i 1-2 grundfag afhængig af uddannelsens længde. Fagene udtrækkes ved lodtrækning efter Undervisningsministeriets anvisninger. Hertil kommer altid den afsluttende projekteksamen i forbindelse med grundforløbsprojektet. Caseeksamen er den eksamensform, som benyttes ved grundfag. Eksamensforløbet er 2-delt. Eksamen starter med en casearbejdsdag efterfulgt af mundtlig prøve 2-5 dage senere. På casearbejdsdagen som strækker sig i tidsrummet får eleven udleveret de 7 eksamensspørgsmål, som læreren har udarbejdet. Eleven arbejder med disse eksamensspørgsmål og afleverer ved slutningen af dagen personligt sin eksamensplan i 3 eksemplarer. Eleven må benytte alle hjælpemidler og arbejde gruppevis med andre, men eksamensplanen skal afleveres individuelt. Eksamensplanen kan tidligst afleveres kl på casearbejdsdagen. Hvis en elev ikke møder frem eller ikke afleverer sin eksamensplan på casearbejdsdagen, kan eleven ikke indstilles til den efterfølgende prøve. Ved den mundtlige prøve, er det censor, som udpeger de eksamensspørgsmål, som eleven skal gøre rede for. Ved eksamenen bedømmes præstationen af eksaminator (=faglæreren) og censor. Projekteksamen foregår individuelt som en mundtlig prøve med ekstern censor på baggrund af en skriftlig rapport, som kursisterne har udarbejdet i grupper - i en nærmere defineret projektperiode fastsat af skolen. Rapporten knytter sig til det sidste projektforløb. Rapporten afleveres i mindst 3 eksemplarer fordelt således: 1 eksemplar - original - til skolen 1 eksemplar til eksaminator (lærer) og Side 16

18 1 eksemplar til censor. Prøven gennemføres som en fremlæggelse af rapportens indhold med en efterfølgende samtale - dialog - mellem kursist og eksaminator. Den samme lærer vil være vejleder under udarbejdelsen af projektet. Eksamenskarakteren fastsættes af eksaminator og censor som en helhedsvurdering af eksamenspræstationen, så det både er arbejdet med udarbejdelsen af rapporten og kursistens præstation ved den mundtlige eksamination, der indgår i den afsluttende bedømmelse. Karakterfastsættelsen sker ud fra de kompetencer, som eleven har demonstreret i grundforløbsprojektet ud fra de fælles overordnede merkantile kompetencer, de fælles specielle merkantile kompetencer samt de specielle branchespecifikke merkantile kompetencer, som fremgår af det konkrete projektoplæg. Karakterskalaen Alle karakterer gives efter 7trins-karakterskalaen, som er som følger: 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation -3 Den ringe præstation Klager Kursister kan klage over skolens afgørelse vedrørende optagelse på skole, udelukkelse fra fortsat undervisning, overflytning til anden skole el. ved at indgive en klage. Klagen skal være indgivet til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af skolens bemærkninger. Forinden underretter skolen klageren om skolens stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. En eksaminand kan klage skriftligt til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt eksaminanden. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne, som kan være begrundet i: Side 17

19 1. eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål 2. eksamensforløbet 3. bedømmelsen Hvis opgaverne er stillet af Undervisningsministeriet, videresender skolen straks klagen for så vidt klagen omhandler 1. punkt. I andre tilfælde forelægger skolen straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen forelægger de indhentede udtalelser for klageren, som skal have lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist. Skolens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan være: tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) tilbud til eksaminanden om en ny prøve (omprøve) klagen tages ikke til følge Skolens afgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klager over standpunktskarakterer kan ikke indgives til Undervisningsministeriet. Supplerende undervisning Såfremt kursisten ikke opfylder niveaukravene for det ønskede hovedforløb, kan personen modtage supplerende undervisning i faget, indtil kursisten kan få en standpunktskarakter på det krævede niveau. Påbygning Kursisten kan vælge studierettede modulfag, der giver adgang til erhvervsakademiuddannelser ved at følge fx Virksomhedsøkonomi niveau B med overbygningsholdene på HGS eller fagpakke-holdene. EUD+ EUD+ er for den kursist, der har et kompetencegivende trin af en erhvervsuddannelse, og som vil tage uddannelsens næste trin. EUD+ er derfor et særligt afslutningsforløb, der kan gennemføres uden uddannelsesaftale. Der er ikke forskel på mål, niveauer mm., ligesom der er tale om afholdelse af de samme prøver, som er gældende, hvis uddannelsen bliver gennemført med en ordinær uddannelsesaftale. Side 18

20 For at kunne benytte ordningen må kursisten ikke være fyldt 25 år, kursisten skal have afsluttet trin 1 på sin erhvervsuddannelse, og kursisten skal i en periode på 6 måneder efter trin 1 have haft lønnet beskæftigelse, der er relevant i forhold til uddannelsen. EUD+ er en ordning, hvor skolen på baggrund af en samlet vurdering af kursistens kompetencer sammen med kursisten tilrettelægger en individuel uddannelsesplan. Af planen fremgår det, hvilke praktiske og teoretiske kompetencer kursisten har, og hvad der skal indgå i resten af uddannelsesforløbet. Den samlede vurdering kan ske på baggrund af teoretiske test på skolen og praktiske øvelser hos en arbejdsgiver. Studievejlederen står for kompetencevurderingen samt planlægningen af EUD+forløbet. Regelsæt ZBCs regelsæt fremgår af Information til kursisterne udleveret på opstartsdagen for hg voksen holdet. Side 19

21 BILAG 1 EMMA-kriterier for deltagelse i Skolepraktikken Betingelsen for at blive optaget i skolepraktik er, at du opfylder EMMA-kriterierne, som er beskrevet nedenfor. EMMA kriterierne er gældende gennem hele skolepraktikuddannelsen, dvs. lige til du er udlært. Vi følger op på, om du overholder kriterierne gennem møde med dig. Første bogstav i EMMA står for: EGNET - det vil sige egnet til at gennemføre uddannelsen og efterfølgende fungere på arbejdsmarkedet. Vi tager udgangspunkt i: dine karakterer dit CV er lagt på: din stabilitet / fremmøde din evne til at overholde mødetider og aftaler din ansøgning din evt. erhvervserfaring dine personlige kvalifikationer som f. eks. evne til at samarbejde, motivation og engagement. Andet bogstav i EMMA står for: MOBIL GEOGRAFISK Det vil sige, at du skal acceptere lang transporttid mellem hjem og arbejde. Evt. tage arbejde i en anden landsdel, end der hvor du bor. Som skolepraktikelev er du ansat af skolen, der således også bestemmer, hvor du skal arbejde. Skolepraktikelever kan godt blive sendt i virksomhedsforlagt undervisning i en virksomhed, der ligger langt fra hjemmet. Side 20

22 Tredje bogstav i EMMA står for: MOBIL FAGLIGT Hvis du bliver tilbudt en elevplads i en anden branche end den, du ønsker mest, skal du acceptere denne. Du skal acceptere praktikplads i såvel små som store virksomheder inden for alle brancher. Det fjerde og sidste bogstav i EMMA står for: AKTIVT SØGENDE Du skal kunne dokumentere, at du aktivt har forsøgt at skaffe dig en ordinær elevplads, så husk at notere hvor du har søgt. Har du f. eks. været indkaldt til ansættelsessamtaler? I hele skolepraktikforløbet skal du tillige aktivt søge enten almindelige aftaler, kombinationsaftaler eller korte uddannelsesaftaler. Skolepraktikken på ZBC Skolepraktikken på detaillinjen på ZBC gennemføres vha. Virksomhedsforlagt Undervisning (VFU) i perioder af 90-dage i en relevant virksomhed. Igennem hvert VFU-forløb opnås point på elevens uddannelsesplan, således at eleven til sidst har opfyldt kravene til butiksmedhjælper- eller salgsassistent-uddannelsen. VFUforløbene og elevens kompetencer evalueres af Skolepraktikkoordinatoren sammen med den uddannelsesansvarlige i VFU-virksomheden. Skolepraktikken på kontorlinjen på ZBC gennemføres i den simulerede virksomhed KIPA og ved hjælp af VFU-forløb. Side 21

23 BILAG 2 - Beståelseskrav pr. 1/ DANSK ERHVERVS- ØKONOMI ENGELSK SPROG INFORMATIONS -TEKNOLOGI SALG OG SERVICE 2. FREMMED- SAMFUNDS- FAG Kontoruddannelse med specialer - Specialet økonomi C a C a D *a E *a C a D a D a - Specialet revision C a C a D *a E *a C a D a D a - Specialet rejseliv C a E a C **a E **a C a D a D a - Specialet spedition og shipping C a E a C **a E **a C a D a D a - Øvrige specialer = administration, offentlig administration, lægesekretær og advokatsekretær C a E a D *a E *a C a D a D a Kontorserviceuddannelsen E a E E E a E E Kundekontaktcenteruddannelsen D a D a D a Generel kontor E E E E D D Salgsassistentuddannelsen med specialer D g D g D g (E) D g C g D g Butiksmedhjælperuddannelsen E g E g E g E g D g E g Handelsuddannelse med specialer D a D a E E C a C a D Finansuddannelsen C a C a C a D a C a D a D a Kundemedarbejder C a C a C a D a C a D a D a Sundhedsservicesekretæruddanne lsen Eventkoordinator (+ 1. hjælp & brand a og hygiejne a ) Eventassistent (+ 1. hjælp & brand a og hygiejne a ) F F F C a D a C a E C a C a D E a E E E a D E *Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau D Side 22

24 ** Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau C De fremhævede, kursiverede og med a markerede niveauer skal bestås med karakteren 02. I de fremhævede og med g markerede fag skal eleven opnå et gennemsnit på 02,0. Komptencemål pr. hovedforløb Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet butiksmedhjælper 1. arbejde ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 2. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 3. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 4. medvirke ved planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 5. medvirke ved kundeserviceopgaver og forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 6. medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 7. forholde sig til forretningsforståelse ved at medvirke i løsning af konkrete opgaver, 8. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 9. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 10. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige kommunikationssituationer, 11. anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, og 12. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet salgsassistent evt. med profil, dekoratør og blomsterdekoratør 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre, bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, Side 23

25 11. arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), 12. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 14. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 16. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler og udvise talforståelse, 17. anvende viden om relevante bestemmelser i lovgivningen, der vedrører butiksdrift, salg, markedsføring og kundebetjening, i planlægning af arbejdsopgaver og konkrete salgssituationer, 18. anvende konceptforståelse i planlægning og løsning af salgsopgaver, 19. anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, kalkulation og prisfastsættelse, og 20. udtrykke sig på et andet fremmedsprog i typiske jobsituationer inden for virksomhedernes merkantile funktion, svarende til grundfaget 2. fremmedsprog, niveau E. Kompetencemål kan erstattes med et andet fag eller niveau fra uddannelsens fagrække. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet eventassistent 1. arbejde ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 2. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 3. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 4. medvirke ved planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 5. medvirke ved kundeserviceopgaver og forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 6. medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 7. forholde sig til forretningsforståelse ved at medvirke i løsning af konkrete opgaver, 8. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 9. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 10. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige kommunikationssituationer, 11. anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, og 12. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet eventkoordinator 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, Side 24

26 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelnormer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, 11. arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), 12. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 14. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 16. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse, og 17. arbejde med metoder og værktøjer til kreativ eventudvikling. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet finansuddannelsen 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i relation til virksomhedens handels- og logistikfunktioner med udgangspunkt i en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, 11. arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), 12. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. udvise jobparathed gennem kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 14. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationel og hensigtsmæssig ved opgaveløsning, 16. foretage konkrete beregninger i relation til rådgivning af privat- og erhvervskunder og 17. inddrage samfunds- og virksomhedsøkonomiske begreber og problemstillinger samt deres indbyrdes samspil. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet generel kontor 1. arbejde ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 2. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 3. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 4. medvirke ved planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, Side 25

27 5. medvirke ved kundeserviceopgaver og forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 6. medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 7. forholde sig til forretningsforståelse ved at medvirke i løsning af konkrete opgaver, 8. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 9. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 10. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige kommunikationssituationer, 11. anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning og 12. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet kundekontaktcenter 1. arbejdeansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 2. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 3. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 4. medvirke ved planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 5. medvirke ved kundeserviceopgaver og forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 6. medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 7. forholde sig til forretningsforståelse ved at medvirke i løsning af konkrete opgaver, 8. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 9. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 10. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige kommunikationssituationer, 11. anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, og 12. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet handelsassistent med og uden speciale 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt, ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, 11. arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), Side 26

28 12. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 14. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 16. udføre beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler og udvise talforståelse, 17. arbejde med salg, service og indkøb ud fra en helhedsforståelse af en virksomheds logistik og infrastruktur, 18. anvende standardiseret mundtlig og skriftlig sprogbrug ud fra et givent koncept og under forståelse af sammenhængen til virksomhedens kvalitets- og servicekoncept inden for typiske salgs- og servicemæssige områder, og 19. inddrage viden om teknologiudviklingen inden for handelserhvervet set i et globalt perspektiv. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet kontorservice 1. arbejde ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 2. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 3. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 4. medvirke ved planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 5. medvirke ved kundeserviceopgaver og forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 6. medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 7. forholde sig til forretningsforståelse ved at medvirke i løsning af konkrete opgaver, 8. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 9. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 10. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige kommunikationssituationer, 11. anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, og 12. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet kontor med specialer 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, Side 27

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr 345 af 27/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 062.71N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Praktiske oplysninger... 2

1. Praktiske oplysninger... 2 Lokal undervisningsplan 2010-2011 EUD-merkantil Ishøj 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper for

Læs mere

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet.

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. HG uddannelsen Grundforløb/hovedforløb Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin 2 i en

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD-merkantil Grundforløb og skolepraktik, Taastrup

Lokal undervisningsplan, EUD-merkantil Grundforløb og skolepraktik, Taastrup Lokal undervisningsplan, EUD-merkantil Grundforløb og skolepraktik, Taastrup 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Mesterlæren. Handelsskolen Sjælland Syd

Lokal undervisningsplan. Mesterlæren. Handelsskolen Sjælland Syd Lokal undervisningsplan Mesterlæren Handelsskolen Sjælland Syd 2008/2009 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen inden for de merkantile erhvervsuddannelser for mesterlæreelever ved Handelsskolen

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D Klasse HG1A Fag / Niveau Undervisningsmål Fagbetegnelsen, jf. bekendtgørelse Salg & Service Niv. F, E og D Jf. bekendtgørelsen Undervisningens mål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder i markedsførings-

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og Handel. Med en EUX Business

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Skolens navn: Indgang: Tietgen Nyborg TietgenSkolen Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Den merkantile indgang Medarbejdere: Øverst ansvarlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13 Klasse HG 2A (Odder) Fag / Niveau Samfundsfag niveau C Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven 1) kan afdække problemstillinger vedrørende økonomiske kredsløb og balance- og fordelingsspørgsmål,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Generelt om Erhvervsuddannelserne (EUD) på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil Lokal undervisningsplan Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Merkantile uddannelser Grundforløbet - hg 2010/2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Skolen 5 Uddannelsen 5 Elevens personlige uddannelsesplan 7 Undervisningen

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Merkantile uddannelser Grundforløbet HG på ZBC Ringsted 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder...

Læs mere

Velkommen til Handelsskolernes Grunduddannelse for Voksne

Velkommen til Handelsskolernes Grunduddannelse for Voksne Velkommen til Handelsskolernes Grunduddannelse for Voksne Vi har på handelsskolen i en årrække haft voksenklasser, Hvor både undervisningen og indholdet i undervisningen er tilrettelagt specielt for voksne.

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Lokal undervisningsplan eux Uddannelsesniveau Roskilde Handelsskole

Lokal undervisningsplan eux Uddannelsesniveau Roskilde Handelsskole Lokal undervisningsplan eux Uddannelsesniveau Roskilde Handelsskole Indhold: Grundforløb 1 (GF1) Grundforløb 2 (GF2) Studieforberedende år Oversigt over eux forløbet: Oversigt over GF 1 uger GF 2 uger

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere