SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht."

Transkript

1 SAB-ME-TEKNIK Mekaniske og elektriske installationer oktober 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen. Disse dokumenter findes på Vejdirektoratets leverandørportal under Afsluttede udbud. Arbejdsudgaven kan blive revideret med aftalte ændringer i udbudsmaterialet. I så fald anføres revisionsindhold og dato ÆNDRINGSLOG Rev. nr. Dato for ændring Indhold af ændring Rettelser iht. rettelsesblade indføjet 1 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 Mekaniske og Elektriske installationer Side 2 af 42 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING Samlet driftsudbud 2012 og ME entrepriser ME udbudsmateriale og kontraktgrundlag Bilagsmaterialet til Bilagstyper Entrepriserne konkrete bilagsomfang Entreprisernes omfang Målsætning med og overordnede krav til drift og vedligehold af ME systemer Normer og standarder Generelle regler, normer og standarder for ME Vejregler Fagområdespecifikke normer og standarder Ordliste YDELSESFORUDSÆTNINGER Generelt Generelle administrative værktøjer/systemer Entreprisespecifikke IT programmer og systemer Kort Adgang til systemer Vejmandstilsyn Beredskabsentrepriser Specialentreprenører Bygherreleverancer Arbejdsplan ENTREPRENØRENS YDELSER Generelt Ressourcer Entreprenørens medarbejdere Materiel Entrepriseledelse Entrepriselederen Entrepriseledelsesmæssige opgaver Responstider og tidsfrister Vagtordning og Vagtberedskab Vagtordning Vagtberedskabet... 28

3 Mekaniske og Elektriske installationer Side 3 af Driftsovervågning Forebyggende vedligehold Generelt Renhold Eftersyn Afhjælpende vedligehold Generelt Dispositionsgrænse Fejl og fejlklassificering Indsats i akutte situationer eller kritiske situationer (fejlklasse 1 og 2) Indsats i ikke-akutte situationer (fejlklasse 3, 4 og 5) Strategisk vedligehold (fejlklasse 6) Fejl hørende under anden entreprenørs ansvarsområde Materialer Generelt Bygherreleverancer Entreprenørleverancer Nedtagne systemkomponenter Lager Driftsherrens lager hos entreprenøren Entreprenørens eget lager for effekter til entreprisen Projektarbejde Påvisning af kabler Dokumentation Dokumentation af udførelsesgrundlaget Dokumentation af udførelsen BILAG...Oversigt over bilag fremgår af afsnit 1.3

4 Mekaniske og Elektriske installationer Side 4 af 42 1 ORIENTERING 1.1 Samlet driftsudbud 2012 og ME entrepriser Samlet driftsudbud 2012 består af entrepriser inden for følgende hovedområder: Belægninger (BEL) Løbende Vejdrift (LVD) Vintertjeneste (VIN) Mekaniske og elektriske installationer (ME) er fælles for følgende ME entrepriser: Tabel 1.1 Fagområde Bygværkstekniske installationer og systemer (BY) Trafikledelsessystemer (TL) Ydre signaludstyr (YS) Nødtelefoner (NT) Vejbelysning (VB) Fartvisere (FV) Pumper (PU) Entreprisebetegnelse ME-BY-ND ME-BY-OD-SJ ME-BY-OD-H ME-TL-SD ME-TL-OD ME-YS-ND ME-YS-SD ME-YS-OD ME-NT-DK ME-VB-ND ME-VB-SD ME-VB-OD ME-FV-ND ME-FV-SD ME-FV-OD ME-PU-OD-H Bemærkning D&V af Limfjordstunnel samt TL i ND D&V af Guldborgsundtunnel D&V Frederikssundsvejs- og Bernstorffsvejtunnelen samt Tårnbytunnelen 1 D&V Frederikssundsvejs- og Bernstorffsvejtunnelen TL-opgaverne i ND er sammenlagt med Bygværkstekniske installationer og systemer i ND (entreprise ME-BY-ND) Denne gælder ikke for fagområdet D&V af klapbroer (KB). Entreprisenavne anvendes blandt andet i forbindelse med bilagsbetegnelser, jf. afsnit Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. ME-BY- 1. Ny tekst er i blå/gråtone

5 Mekaniske og Elektriske installationer Side 5 af ME udbudsmateriale og kontraktgrundlag Figuren neden for viser en hovedoversigt over dokumenter i udbudsmaterialet for de enkelte ME entrepriser: UDBUDSREGLER TEKNIK ØKONOMI Udbudsbekendtgørelse (UBK) Fælles for alle entrepriser Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde (SAB-SOS) Fælles for ME og LVD Tilbuds- og afregnings-grundlag (TABG-ME) Fælles for ME Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT-ME) JURA Fælles for ME Entreprisekontrakt (EK) For hver entreprise Særlig Arbejdsbeskrivelse () Fælles for ME med fagområde og/eller entreprisespecifikke bilag Tilbudslister (TBL-ME-XX-YY- YY) For hver entreprise Særlige betingelser (SB-ME) Fælles for ME Plan for sikkerhed og sundhed (PSS-P) Almindelige betingelser (AB 92) Dokumenterne er kortfattet karakteriseret her: Udbudsbekendtgørelse (UBK) og Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT-ME) omhandler grundlaget for udbuddet frem til kontraktindgåelse. Disse dokumenter indgår ikke i kontrakten. Særlige Betingelser (SB-ME-Teknik) indeholder tilføjelser og ændringer til AB 92. Særlige betingelser har grænseflader til SAB-SOS. Disse er markerede ved henvisninger i teksten i begge dokumenter.

6 Mekaniske og Elektriske installationer Side 6 af 42 Entreprisekontrakt (EK) indeholder fx bestemmelser om evt. virksomhedsoverdragelser. Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde (SAB-SOS) beskriver krav og oplysninger om forholdene mellem entreprenøren, bygherren og myndigheder m.fl., samt krav til de generelle systemer som entreprenøren skal benytte sig af. Endvidere beskrives krav, som entreprenøren skal opfylde på sit arbejdssted, sin arbejdsmetode og om sit personale og materiel. Denne Særlige Arbejdsbeskrivelse for Mekaniske og elektriske installationer og systemer () indeholder entreprisens omfang, ydelsesforudsætninger og entreprenørens ydelser. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er grundlaget (Vejregel) for den plan entreprenøren skal udarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TABG-ME) beskriver grundlaget for afregning af tilbudslistens poster. Tilbudslisten (TBL) indeholder poster for fastprisarbejder og regningsarbejder. 1.3 Bilagsmaterialet til Bilagstyper Oversigt over bilagene, bilagsbetegnelser og bilagenes indhold fremgår af skemaet herunder. Tabel Bilagsløbenummer og betegnelse Indhold i bilaget A Normer og standarder Bilaget indeholder en oplistning af de relevante fagområdespecifikke normer og standarder supplerende dem nævnt i afsnit 1.6. B C Kvalitetsnormer (krævet for alle entrepriser) Arbejdsbeskrivelser, procedurer og tjeklister Bilaget indeholder en sammenfattende oversigt over kvalitetskrav til entreprisens udførelse. I bilaget fastsættes alle variable grænseværdier, der knytter sig til kvalitetskrav. Kvalitetskrav kan være fælles for entreprisetypen (gælder hovedparten af kvalitetskravene), eller fælles for alle entreprisetyper (gælder en del af dem), eller kan være entreprisespecifikke (gælder enkelte af dem). Strukturen i kvalitetsnormen er fælles for ME entreprisetyperne, men indholdet er specifik for den enkelte entreprisetype. Bilaget indeholder de væsentligste anvisninger for entreprisens systemer - i form af arbejdsbeskrivelser, procedurer, tjeklister o.l. - som entreprenøren specifikt skal følge og udføre sit arbejde efter. For fagområde BY indeholder bilaget særlig arbejdsbeskrivelse for tunnelvask. For fagområderne TL og YS

7 Mekaniske og Elektriske installationer Side 7 af 42 indeholder bilaget specifikationer for levering og udførelse af spoler. Det fremgår af bilaget, såfremt driftsherren stiller specialmateriel eller udstyr til rådighed for entreprenøren, samt hvorledes dette skal anvendes. Bilaget indeholder endvidere eventuelle særlige krav til lagerbeholdning. Specialmateriel, som entreprenøren skal råde over til entreprisen D Elementbeskrivelser Elementbeskrivelserne er udformet i efter et fælles ME paradigme og indeholder beskrivelse af de arter af udstyr, som findes indenfor et fagområde, og som dermed udgør de pågældende systemers hovedbestanddele. Elementbeskrivelserne indeholder en oversigtlig sammenfatning af de D&V-opgaver, som knytter sig til elementerne hvor det er relevant med henvisning til mere detaljerede anvisninger, som er indeholdt i bilag arbejdsbeskrivelser m.m.. Elementbeskrivelserne udgør sammen med systembeskrivelserne - en overordnet beskrivelse af aftalens genstand. Bilaget anfører og beskriver endvidere de bygherreleverancer, entreprenøren skal påregne kan forekomme. E IT-Værktøjer Bilaget indeholder en introduktion til fagområdets specifikke programmer samt eventuelle andre specifikke/specielle programmer og IT-værktøjer, som anvendes i forbindelse med driften af systemerne. F Undervisningsplaner Bilaget indeholder en oversigt og kort beskrivelse af kurser og undervisningsforløb for de enkelte MEentreprisetyper. I oversigten indarbejdes kurser relateret til forhold/systemer, som er beskrevet i SAB-SOS. G Vejmandstilsynsinstruks (krævet for alle entrepriser) Bilaget indeholder instrukser til vejmandstilsynet angående indberetning af skader på til entreprisetypens systemer og udstyr. H Dokumentationsoversigt Bilaget oplister de dokumenter, som udgør dokumentationen af entreprisens systemer. Hensigten med oplistning er - overfor entreprenøren - at anskueliggøre dokumentationsomfanget. I Entreprisekarakteristik (krævet for alle entrepriser) Bilaget indeholder en kort karakteristik af systemerne med henblik på. at anskueliggøre arbejdsindsatsen i forbindelse med de pågældende systemer ved oplysninger om driftsudgifter, jobs, fejl/alarmer, skadevoldersager, mv. Karakteristikken er oversigtlig og vejledende. Bilaget indeholder endvidere særlige grænseflader (fx supplering af interessenter i SAB-SOS) samt oversigt over evt. specialentreprenører. Bilaget indeholder en liste over systemer, samt evt. supplerende korte systembeskrivelser, herunder kortbilag. J Styklister Bilaget indeholder detaljerede oplysninger om systemernes individuelle stykker udstyr. Det er ikke alle ME fagområder, som anvender styklister.

8 Mekaniske og Elektriske installationer Side 8 af Entrepriserne konkrete bilagsomfang Oversigt over, hvilke entrepriser der anvender hvilke bilag, fremgår ved afkrydsningerne i skemaet herunder. Tabel Entreprisernes brug af -Bilag Bilag Entreprise A B C D E F G 2 H I J ME-BY-ND X X X - X X X - X - ME-BY-OD-SJ X X X - X X X - X - ME-BY-OD-H X X X - X X X - X - ME-TL-SD X X X X X X X X X X ME-TL-OD X X X X X X X X X X ME-YS-ND X X X X X X X X X X ME-YS-SD X X X X X X X X X X ME-YS-OD X X X X X X X X X X ME-NT-DK - X X X - X - X X (4) ME-VB-ND (3) X X X X X X X X X ME-VB-SD (3) X X X X X X X X X ME-VB-OD (3) X X X X X X X X X ME-FV-ND (1) X (1) X - (2) X - X - ME-FV-SD (1) X (1) X - (2) X - X - ME-FV-OD (1) X (1) X - (2) X - X 2 - ME-PU-OD-H - X X X X - X X X - Noter til tabel (1) Der anvendes det tilsvarende bilag for TL (2) Undervisningsbehov vedrørende generelle forhold vil blive gennemført i tilslutning til et af de andre fagområders undervisning (3) Oplysninger indarbejdet i bilag C (4) Styklister indarbejdet i bilag I - Bilaget anvendes ikke 1.4 Entreprisernes omfang Entrepriserne omfatter systemer beskrevet i bilag ME-XX-YY-I (Entreprisekarakteristik), og udstyr beskrevet i bilag ME-XX-YY-J (Styklister), samt den til systemerne hørende dokumentation med omfang fremgående af bilag ME-XX-YY-H (Dokumentationsoversigt). Med hensyn til vilkår for ændringer i entreprisens omfang henvises til SB. 2. Gennemstreget tekst er udgår iht. Rettelsesblad nr. ME-BY- 4.

9 Mekaniske og Elektriske installationer Side 9 af Målsætning med og overordnede krav til drift og vedligehold af ME systemer Det overordnede mål for drift og vedligehold er: at opretholde det trafikale og tekniske sikkerhedsniveau at optimere funktionalitet, teknisk kvalitet og økonomi at sikre kapitalbevarelse at overholde krav til miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger i forbindelse med arbejdets udførelse Drift og vedligehold skal gennemføres i samarbejde mellem driftsherren og entreprenøren og ved fælles indsats og opfylde følgende overordnede krav: at systemer og udstyr altid i videst mulig udstrækning bevarer sine egenskaber i sikkerheds- og funktionsmæssig henseende at minimere generne for trafikanterne ikke at udføre overvedligehold, som medfører unødige omkostninger og risiko for fejl ikke at udføre undervedligehold, som kan føre til funktionssvigt, give sikkerhedsmæssige risici, stor reduktion af restlevetiden, følgeskader på andet udstyr, havari eller miljøproblemer at systemerne er vel vedligeholdte og æstetisk passer ind i de omgivelser, de er en del af at driftsgrundlag/anlægsdokumentation til enhver tid er ajourført, anvendes og efterleves Ydelsesforudsætninger og krav til entreprenørens ydelser for opfyldelse af de overordnede mål og krav, er indeholdt i denne samt SAB-SOS og øvrigt udbudsmateriale. 1.6 Normer og standarder Generelle regler, normer og standarder for ME Følgende generelle normer og standarder gælder - og er i sin helhed relevant - generelt for ME-fagområderne: Maskindirektivet relevant i forbindelse med produkter, der har mindst en bevægelig del Byggevaredirektivet og Byggevareforordningen vedrørende produkters CE og CPR mærkning

10 Mekaniske og Elektriske installationer Side 10 af 42 EMC-direktivet (EMCD) vedrørende producentens/leverandørens ansvar for udarbejdelse af CE-overensstemmelseserklæring Lavspændingsdirektivet Udbudsdirektivet Eurocodes det europæiske system af beregningsregler for bygge og anlægsarbejder, særligt følgende nævnte: Eurocode 0 (Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner), Eurocode 1 (Last), Eurocode 3 (Stålkonstruktioner), Eurocode 7 (Fundering), Eurocode 12 (Fast vejudstyr endnu ikke udarbejdet). Stærkstrømsbekendtgørelsen SB6 (indtil afløses af Eurocodes om få år) i forhold til hvilken der bør være fokus på følgende anlægsdokumentation: Anlægstegning, Tavletegning og tavleoversigtstegning, Styk- og komponentlister, Brugervejledning på dansk, Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for hele anlægget, Dokumentation for afprøvning iht. SB6. Bekendtgørelsen om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed Fællesregulativet vedrørende Netselskabets givne anvisninger for elinstallatøren at følge Vejregler Følgende vejregler gælder - og er i sin helhed relevant - generelt for ME-fagområderne: Oversigt over relevante vejregler under dette punkt vil blive oplyst ved rettelsesblad. 3 Der henvises til: Fagområdespecifikke normer og standarder Fagområdernes specifikke relevante normer og standarder, som også kan omfatte fagområdespecifikke vejregler, fremgår af bilag ME-XX-YY-A (Fagområdespecifikke normer og standarder). 1.7 Ordliste Anvendte væsentlige fagrelaterede termer og deres betydning fremgår af tabellen herunder. Oversigt over relevante fagrelaterede termer vil blive oplyst ved rettelsesblad. 3 Der er ikke opstillet fælles ordliste for ME termer 3. Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. ME-BY- 1. Ny tekst er i blå/gråtone

11 Mekaniske og Elektriske installationer Side 11 af 42 2 YDELSESFORUDSÆTNINGER Afsnittet beskriver de ME specifikke ydelsesforudsætninger, der gælder og er til rådighed for entreprenøren for opfyldelsen af kravene til hans ydelser. 2.1 Generelt Der anvendes betegnelser og forkortelser som anført i bilag 1 til SAB-SOS. Eventuelle betegnelser og forkortelser, som er specifikke for et fagområde fremgår af afsnit Generelle administrative værktøjer/systemer Entreprenøren skal anvende følgende generelle administrative systemer. Systemerne er detaljeret beskrevet i SAB-SOS. JobManager GPS Log ROV (Råden Over Vej) VaV (Visning af Vejarbejder) VejmanDK Vejdirektoratet driver disse systemer. Entreprenøren får systemerne eller adgang til dem stillet til rådighed af driftsherren. Entreprenøren skal sikre, at de relevante medarbejdere får undervisning i brug af systemerne, jf. SAB-SOS. Entreprenøren skal sikre sin anvendelse af systemerne ved eventuelle anskaffelser af nødvendige hardware/software. 2.3 Entreprisespecifikke IT programmer og systemer For de enkelte fagområder/entrepriser skal entreprenøren anvende IT programmer og systemer, som driftsherren stiller til rådighed. De enkelte programmer - som er oplistede neden for - er for de enkelte entrepriser beskrevet i bilag ME-XX-YY-E (IT-værktøjer): Bygværkstekniske installationer. Generelt: DANBRO+. Tårnby Tunnelen endvidere: MAXIMO, Riskminder (SKS-D), BVT-Light 4 Bygværkstekniske installationer. Generelt: DANBRO 4. Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. ME-BY- 1. Ny tekst er i blå/gråtone

12 Mekaniske og Elektriske installationer Side 12 af 42 Trafikledelse: MAXIMO, STERIA (TL-styresystem), Ålborg-SRO (TL-styresystem), BVT (Tavlestyringssystem), BVT-Light, WatchMeMaster (MTL-overvågningssytem), DANBRO+ Signalanlæg: Cibos (overvågningssystem), OMNIA (overvågningssystem), TTS-web (overvågning). Vejbelysning: VejlysWeb, Ampligt (IOWeb, AMSWeb). Nødtelefoner: Ingen. Fartvisere: Ingen. Pumper: IGSS (overvågningssystem, alarmer og delvis fjernstyring) Entreprenøren skal deltage i undervisning i disse systemer iht. bilag ME-XX-YY-F (Undervisningsplan). Udover ovenstående systemer vil der kunne være helt specifikke IT-værktøjer/systemer som entreprenøren skal anvende i helt konkrete opgaver og/eller i forhold til betjening af udstyr. Driftsherren vil udlevere sådanne IT-værktøjer (software og evt. nødvendig hardware) og instruere i brug af dem. Oversigt over disse systemer fremgår af bilag ME-XX- YY-E (IT-værktøjer). 2.4 Kort Geografiske oversigtskort for den enkelte entreprise fremgår af bilag ME-XX-YY-I (Entreprisekarakteristik). Bilaget indeholder blandt andet kort over vejnettet i entreprisens geografiske område med eventuelle oplysninger om placering af systemer/anlæg. 2.5 Adgang til systemer Driftsherren leverer alle nødvendige nøgler til låse og lignende, der giver adgang til systemer og anlæg. 2.6 Vejmandstilsyn Beskrivelse af Vejmandstilsynet er anført i SAB-SOS. Der er udarbejdet specifikke instrukser til Vejmandstilsynet for ME entreprisernes udstyr og systemer. Disse instrukser fremgår af bilag ME-XX-YY-G (Vejmandstilsynsinstruks).

13 Mekaniske og Elektriske installationer Side 13 af Beredskabsentrepriser For beskrivelse af Beredskabsentrepriserne henvises til SAB-SOS. 2.8 Specialentreprenører Driftsherren kan indgå aftaler med specialentreprenører om særlig specialist bistand i entrepriserne. Omfang af specialentreprenører og deres specialistemne fremgår af bilag ME-XX-YY-I (Entreprisekarakteristik). 2.9 Bygherreleverancer Se afsnit Arbejdsplan Generelle krav til entreprenørens arbejdsplan fremgår af SAB-SOS, afsnit 6. Eventuelle supplerende krav til arbejdsplanen for fagområderne fremgår af tabellen herunder. Tabel 2.10 Entreprisetype/Fagområde Krav til arbejdsplan Bygværkstekniske installationer Jf. SAB-SOS og systemer (BY) Trafikledelsessystemer (TL) Jf. SAB-SOS Ydre signaludstyr (YS) Jf. SAB-SOS Nødtelefoner (NT) Jf. SAB-SOS Vejbelysning (VB) Jf. SAB-SOS, suppleret af bilag ME-VB-C afsnit 2.10 Fartvisere (FV) Jf. SAB-SOS Pumper (PU) Jf. SAB-SOS

14 Mekaniske og Elektriske installationer Side 14 af 42 3 ENTREPRENØRENS YDELSER 3.1 Generelt Formålet med entreprenørens ydelser er at sikre, at systemerne og driften af disse til enhver tid overholder de opstillede kvalitetsnormer, som er beskrevet i bilag ME-XX-YY-B (Kvalitetsnormer), og at målsætninger og overordnede krav opfyldes, jf. afsnit 1.5. Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer for opnåelse af de fastlagte kvalitetskrav. Forudsætningerne for ydelserne er anført i afsnit 2. Et væsentlig forhold knyttet til mange af entreprenørens ydelser er dokumentation. Dokumentationsrelaterede krav er samlet i afsnit 3.13, som supplerende til dokumentationskrav fremgående af entreprisens bilag C (Arbejdsbeskrivelser). 3.2 Ressourcer De ressourcer, der anføres krav til i dette afsnit omfatter medarbejdere og materiel Entreprenørens medarbejdere Generelt For de enkelte entrepriser skal de medarbejderkategorier, som er anført i skemaet neden for, være til rådighed for entreprisens gennemførelse. En medarbejder kan dække flere medarbejderkategorier. For netværksspecialist gælder, at vedkommende også kan indgå i entreprisen som fx servicemontør, og at en netværksspecialist kan dække flere faglige områder, samt at netværksspecialistfunktionerne kan dækkes af et team af medarbejdere, hvor kvalifikationskravet så går på teamet. Entreprenørens medarbejdere på entreprisen skal forelægges driftsherren til godkendelse inden aftaleindgåelse, og senere erstatninger for disse medarbejdere skal godkendes af driftsherren, inden de begynder at arbejde på entreprisen Medarbejderkategorier Der er beskrevet følgende medarbejderkategorier: Medarbejderkategori 1: Entrepriseleder Medarbejderkategori 2: Ledende servicemontør Medarbejderkategori 3: Servicemontør

15 Mekaniske og Elektriske installationer Side 15 af 42 Medarbejderkategori 4: Netværksspecialist, ITV-tekniker Medarbejderkategori 5: Netværksspecialist, TLF-tekniker Medarbejderkategori 6: Netværksspecialist, PLC-programmør Medarbejderkategori 7: Netværksspecialist, IP-tekniker Medarbejderkategori 8: Servicetekniker, hydraulikarbejde Medarbejderkategori 9: Servicetekniker, pumper Medarbejderkategori 10: Servicetekniker, dieselgeneratoranlæg Medarbejderkategori 11: Servicetekniker, gasdetekteringsanlæg Medarbejderkategori 12: Servicetekniker, skadedyrsbekæmpelse Medarbejderkategori 13: Servicetekniker, renhold og rengøring af driftsbygning Medarbejderkategori 14: Servicetekniker, afmærkninger Medarbejderkategori 15: Servicetekniker, højspændingsanlæg Medarbejderkategori 16: Faglært smed Medarbejderkategori 17: Faglært elektriker Medarbejderkategori 18: Ufaglært specialarbejder Medarbejderkategori 19: Lærling Medarbejderkategori 20: Driftsleder for højspændingssystem Aktuelle medarbejdere og nøglepersoner De medarbejderkategorier, som skal være i den enkelte entreprise fremgår af skemaet. Nøglepersoner er de medarbejderkategorier, som entreprenøren fremlægger CV på i forbindelse med egnethedsundersøgelsen ved tilbudsgivningen (jf. BUT-ME). 5 De medarbejderkategorier, som skal være i den enkelte entreprise fremgår af skemaet. Nøglepersoner er de medarbejderkategorier, som entreprenøren fremlægger CV på i forbindelse med opstart-workshoppen. 5. Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. ME-BY- 5. Ny tekst er i blå/gråtone.

16 Mekaniske og Elektriske installationer Side 16 af 42 Tabel Fagområde Medarbejderkategorier, som skal indgå Nøglepersoner D&V af Bygværkstekniske installationer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7, 20 1 og systemer 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1 D&V af Trafikledelsessystemer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 16, 17, 18 1, 2, 7 D&V af Ydre Signaludstyr 1, 2, 3, 18 1, 2, 3 D&V af Nødtelefoner 1, 2, 3, 5, 7, 18, 19 1, 2, 3, 5, 7 D&V af Vejbelysning 1, 2, 3, 20 1, 2, 3 D&V af Fartvisere 1, 2, 3, 18 1, 2, 3 D&V af Pumper 2, 3, 9, 17 2 Noter til tabel Mandskabskategori 20 er ikke relevant i ME-BY-ND Entrepriseledelse indgår i entreprisen, såfremt posten indgår i TBL. I det omfang posten ikke er medtaget i TBL, skal entreprisens ledelsesmæssige opgaver varetages af Ledende Servicemontør, som nærmere beskrevet i afsnit Kvalifikationer og kompetencekrav Kvalifikationer er medarbejderens faglige erfaring og viden. Kompetencer indeholder tillige de krav, der er til den pågældende medarbejderkategori angående udfyldelse af ansvar, indsigt i entrepriseorganisationen, i kontraktgrundlaget, mv Medarbejderkategori 1 - Entrepriseleder Entrepriselederen er entreprenørens ansvarlige for entreprisen. Vedkommende er ansvarlige for entreprenørens samlede indsats, og skal herunder varetage de entrepriseledelsesmæssige opgaver såvel internt på entreprenørsiden som i forhold til Driftsherren. De entrepriseledelsesmæssige opgaver er beskrevet i afsnit 3.3. Entrepriselederen er den entydige kontaktperson for Driftsherren om ledelsesmæssige og kontraktuelle forhold og derudover i øvrigt den primære kontaktperson i forhold til Driftsherren om øvrige forhold. Entrepriselederen skal være bemyndiget til at indgå aftaler med Driftsherren. Følgende kvalifikationskrav stilles til entrepriselederen: Uddannelse som el-installatør eller el-ingeniør eller elektriker Supplerende lederuddannelse ved efteruddannelse af minimum samlet 2 ugers varighed Min. 5 års erfaring med entrepriseledelse indenfor de aktivitetsområder, kontrakten vedrører I tilfælde af entrepriseleders kortvarige forfald skal entreprenøren tilstille en afløser, som entreprenøren kan godtgøre kan varetage de ledelsesmæssige opgaver.

17 Mekaniske og Elektriske installationer Side 17 af Medarbejderkategori 2 - Ledende servicemontør Den ledende servicemontør har det tekniske ansvar for afviklingen af det daglige arbejde, og skal opretholde detaljeret kendskab til systemerne. Den ledende servicemontør skal indgå i vagtordningen. Den ledende servicemontør er ansvarlig for den daglige styring af aktiviteter og opgaver på systemerne, koordinering af disse aktiviteter og direkte relationer til specialentreprenører. Daglig styring af udførelsen indeholder: at sikre, at medarbejdere har de rette kompetencer, informationer, instruktion og hjælpemidler til den mest optimale udførelse af arbejdet at planlægge arbejdstiden, således at det udførende personale så vidt muligt møder, arbejder og afslutter sin arbejdstid på arbejdsstedet/ skadestedet på entreprisens strækninger at udføre egenkontrol og opfølgning på de konkrete arbejder at videreinformere relevant oplysning til entrepriselederen at sikre at arbejdet udføres, så sikkerhedsreglerne på arbejdspladsen efterleves inklusive sikkerhedskoordineringen med andre entreprenører og at rapportering og dokumentation fuldføres iht. Aftale at tilkalde specialentreprenører og følge op på deres aktivitet For PU gælder, at ledende servicemontør varetager de entrepriseledelsesmæssige opgaver under entreprisen, idet disse vil antage et begrænset omfang i forhold til ydelsen beskrevet i afsnit For ME-BY-ND og for ME-PU-OD-H gælder, at ledende service-montør varetager de entrepriseledelsesmæssige opgaver under entreprisen, idet disse vil antage et begrænset omfang i forhold til ydelsen beskrevet i afsnit For Tårnbytunnelen gælder: Ledende servicemontør vil kunne anvendes som backup for entrepriselederen i tilfælde af dennes kortvarige forfald, såfremt ledende servicemontør lever op til de stillede krav til afløseren, samt at ledende servicemontørs normale opgaver fortsat varetages fuldt ud forsvarligt Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. ME-BY- 5. Ny tekst er i blå/gråtone 7. Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. ME-BY- 1.

18 Mekaniske og Elektriske installationer Side 18 af 42 Følgende kvalifikationskrav stilles til den ledende servicemontør: Minimum 3 års erfaring med arbejde inden for de aktivitetsområder, som kontrakten vedrører Minimum 8 års erfaring som udlært elektriker - dog for pumper stilles alene krav om minimum 2 års erfaring med styring af projekter eller medarbejdere inden for fagområdet pumper Arbejdserfaring med daglig ledelse af minimum 3 elektrikere i minimum 3 år L-AUS kursus Medarbejderkategori 3 - Servicemontører Servicemontører skal være udlærte elektrikere, maskinarbejdere, eller tilsvarende. Servicemontører skal kunne udføre diverse arbejder af såvel forebyggende som afhjælpende karakter. Servicemontørerne anvendes primært til fagrelevante opgaver svarende til deres uddannelse. De servicemontører, som deltager i vagtordningen, skal også deltage i de løbende driftsarbejder (inden for normal arbejdstid), så de er bekendt med forholdene og kan varetage akutte opgaver i forbindelse med tilkald. Der skal udpeges 2 servicemontører, som kan fungere som backup for ledende servicemontør i tilfælde af dennes forfald. Entreprenøren skal godtgøre, at mindst én af disse to kan agere som ledende servicemontør ved dennes forfald i kortvarig periode. Følgende kvalifikationskrav stilles til servicemontører: Udlært elektriker, maskinarbejder eller tilsvarende Minimum 2 års erfaring med arbejde inden for de aktivitetsområder, som kontrakten vedrører, dog kan den samlede gruppe af servicemontører rumme servicemontører med kortere erfaring L-AUS kursus Medarbejderkategori 4 - Netværksspecialist ITV Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for ITV-teknik: Minimum 3 års sammenhængende erfaring generelt inden for design, installering, konfigurering og servicering af kameraanlæg Erfaring med anlæg opbygget med traditionel ITV-teknologi (central ITV-matrice, ptzenheder, analog video) Erfaring med anlæg med minimum 50 stk. tilsluttede kameraer Erfaring med overføring af analog video på fiberkabler, herunder multiplexing af video- og styresignaler på fiberanlæg

19 Mekaniske og Elektriske installationer Side 19 af 42 Erfaring med IP-video-teknologi Medarbejderkategori 5 - Netværksspecialist TLF Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for TLF-teknik: Skal være uddannet inden for-, eller have erfaring med servicering af-, PABX telefonianlæg. Erfaring med anlæg med min. 50 stk. blandede analoge og digitale apparater Erfaring med analog telefonteknik Erfaring med ISDN2-teknik Kendskab til IP-telefoni Medarbejderkategori 6 - Netværksspecialist PLC Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for PLC: Skal have mindst én medarbejder, der har minimum 3 års sammenhænde erfaring inden for ovennævnte områder Skal have uddannelse og erfaring generelt inden for design, installering, konfigurering og servicering af plc-anlæg, såvel hardware- som softwaremæssigt. Erfaring med PLC-teknik og -programmering Erfaring med PLC-anlæg med mindst 15 understationer Erfaring med PLC-anlæg der internt kommunikerer via proprietære, kobber- eller fiberbaserede netværk samt anlæg der kommunikerer internt og eksternt via Ethernet TCP/IP Erfaring med Allen-Bradley/Rockwell PLC-udstyr Erfaring med Siemens Simatic TI545/555 PLC-udstyr Medarbejderkategori 7 - Netværksspecialist IP Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for IP: Skal være uddannet indenfor kommunikationsnetværk, specielt indenfor IP-netværk og tilhørende protokoller, evt. som efteruddannelse. Dokumenteret erfaring med IP-netværk med mere end 500 kommunikerende enheder. Erfaring med opsætning af forskellige typer netværksudstyr Erfaring med fejlsøgning på netværk ved anvendelse af de mest udbredte værktøjer

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 INDHOLD: side 1. ORIENTERING OM T.I.C. 1.1 T.I.C. - Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter. 3 2. ORGANISATION OG SAMARBEJDE 2.1 Organisation..

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere