Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret."

Transkript

1 Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns, Køge, Roskilde, Skanderborg, Sorø, Storvorde, Taulov, Varde, Østjysk og Års), Sportsudvalg, SK, kørerrepræsentant og sportssekretær Ikke til stede: Resterende BMX-klubber Referent: Martin Gunnar Thenning, BMX-sportssekretær Dato: den 16. marts 2015 Ansv. 1. Velkomst Da formand, Hans Storm ikke havde mulighed for at deltage i første halvdel af mødet, var det næstformand, Johnny Winther, som bød velkommen. Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Valg af dirigent blev Køges formand, Brian Schmidt og stemmetællere blev Sportsudvalgsformand, Joy Nordkvist og Sorøs formand, Torben Ugleholdt. 2. Beretning Årets resultat for BMX fremviser et overskud på kr. hvor der på forhånd var budgetteret med et underskud på Primære årsager til afvigelsen er et lavere forbrug på udviklingsaktiviteter, hvor der var budgetteret med (forventet) mod (realiseret). Desuden udviste salg af beklædning et overskud på i Løbsafvikling udløste et marginalt højere overskud på kr. end først budgetter, da der var flere deltagere til internationale løb end forventet. Udviklingsaktiviteterne er i 2015 budgetteret til at blive på , da en del af projekterne forventes udført her. For SK BMX er det tilfredsstillende at budget til mødeomkostninger blev overholdt i Behandling af revideret regnskab Du kan læse BMX-regnskabet for 2014 og budgettet for 2015 i vedhæftet excel. Resultatet for 2014 viser et overskud på kr. I 2014 var der budgetteret med et underskud på kr. Dette skyldes, at der er materialer og udstyr, som ikke er købt, fx måludstyr. Side 1 af 9

2 Johnny fortalte endvidere, at der i 2014 har været stor fokus på økonomi, hvilket vil fortsætte i Blandt andet skal der hver måned fremlægges regnskab for HB. Som det også er tydeligt i regnskabet, så er de store økonomiposter løbsafvikling. Det er gældende på både udgift- og indtægtssiden. I 2015 er der planlagt køb af PC er, som går til beregnerprogrammet. På indtægtssiden vil DM blive tillagt et løbsgebyr. En spurgte hvad baggrunden for DMU-tilskuddet til BMX SK er. Er dette medlemsdrevet blev der spurgt. Johnny svarede, at det tildeles via en fordelingsnøgle mellem DMU-grene, hvor tilskud fra DIF og medlemstal indgår. Der blev også spurgt ind til banesyn, og hvorfor der kun er brugt ca. halvdelen, når nu der er blevet nævnt, at dette er et stort fokus. Johnny, som også er banesynsansvarlig, svarede at det skyldtes få ressourcer. Det er svært at nå alle baner. I denne sæson vil klubber der har fået foretaget banesyn ikke få den samme grundige introduktion, hvorfor der forhåbentlig kan blive tid til flere. Nye klubber, som ikke har fået foretaget banesyn, får selvfølgelig en grundig introduktion og vejledning. Der blev endeligt også spurgt ind til DMU s egenkapital. DMU har tidligere haft en fælles egen egenkapital og flere mindre "opsparinger" (egen kapitaler) pr SK. Fremover bliver alt egenkapital samlet i den fælles egen kapital efter ønske fra DMU's revisor. 4. Budget for 2015 Du kan læse BMX-regnskabet for 2014 og budgettet for 2015 i vedhæftet excel. Der er afsat kr. til regionscentre næste år, som fordeles i fire dele til hver region. Der kommer en egenbetaling på 500 kr., så snart centrene fungerer. Samtidig er der budgetteret med kr. til måludstyr. En spurgte til, hvorvidt SK tror at kr. er nok. Det bliver et større tal, da der både skal købes hardware og software udstyr. SK tager dette input ad notam. Derudover har SK besluttet, at når en kører tilmelder sig en European Cup-afdeling, så tillægges der et gebyr på 40 kr. De 25 kr. går til holdlederen og de 15 kr. går til regionscentrene. Klubberne var enige i dette. SK blev spurgt, hvorfor der ikke er en pulje til udviklingsprojekter og til projekter som fastholdelse og rekruttering. SK svarede, at regionscentre og målfotoudstyr har høj prioritet, men hvis man ønsker at søge om midler til projekter, så har DMU en udviklingspulje man kan søge i. Derudover er der også sat penge af til udviklingsprojekter, bl.a. ATK en, ligesom der er udarbejdet et idékatalog (læs mere Side 2 af 9

3 nedenfor i referatet). 5. Indkomne forslag Der var ikke kommet nogen indkomne forslag. 6. Valg af kommissionsmedlem og suppleant Per Varming gik af på dette års Repræsentantskabsmøde, hvorfor der skulle findes et nyt kommissionsmedlem. Lars Ostenfeldt og Jette Olesen var begge opstillet. Lars præsenterede sig selv og Jettes formand i Østjysk BMX præsenterede Jettes visioner, da hun var på ferie. Klubberne stemte og stemmefordelingen blev: Lars Ostenfeldt: 18 stemmer Jette Olesen: 0 stemmer 7. Fremlæggelse af SK s strategi Hans Storm fremlagde SK s strategi for de næste tre år, og meget naturligt var punktet omkring overdragelse til DCU i fokus. Storm fremlagde følgende punkter: 1. Målet om 3 år: Fuldt integreret i DCU. 2. I perioden op til indtræden i DCU: Her vil fokus være, at alle dem der træner, hjælper til i klubberne osv. ikke som sådan kommer til at mærke, at vi er på vej over til DCU. 3. Sikre den positive udvikling sporten er i. Herunder naturligvis at sikre: A. at vi fortsat vokser i antal licenser B. at vi bliver bedre til at fastholde de medlemmer vi allerede har (se idékatalog som er på ) C. at vi holder fokus på den meget positive fremgang der er i vores løbecykelprojekt D. Minimale reglementsændringer i perioden, med mindre der kommer "store forandringer" fra UCI. Efter HS oplæg fortalte DMU s formand, Jørgen Bitsch, at det frem til overdragelsen i 2017 er business as usual, hvilket betyder, at dansk BMX ikke kommer til at opleve nogen nedprioritering i forhold til igangsætning af aktiviteter, nye kurser m.m. Det betyder, at klubberne og de aktive ikke kommer til at mærke denne overdragelse, og at sporten fortsat skal udvikles og fortsætte den positive fremgang BMX er i gang med sportsligt og medlemsfremgang. Jørgen fortalte til sidst, at han håber, at klubberne bakker op om dette arbejde og vil hjælpe til med arbejdet omkring overdragelsen. Side 3 af 9

4 Der var flere input til dette punkt fra klubberne, blandt andet at man håber, at processen frem mod overdragelsen sker med åbne præmisser og åben kommunikation. Til det svarede SK og Jørgen, at det vil de arbejde for, men at klubberne også må have forståelse for, at der på nuværende tidspunkt ikke er så meget at kommunikere ud, da man endnu ikke er kommet så langt. Så giv tid til at SK og Lars Ostenfeldt (som er DCU-projektleder) kan lave en strategi og lave de aftaler, der nu skal på plads. Der bliver sendt nyhedsbreve og kommunikeret mere ud på Facebook og hjemmeside. Strategi fra Lars Ostenfeldt Lars O. præsenterede i forlængelse heraf en strategi og de tanker, som er gjort i forhold til, hvordan dansk BMX kommer over i DCU på en konstruktiv og god måde. Denne strategi bliver sendt ud til alle i BMX-Danmark. Det vigtigste slides i Lars præsentation var måske fordelingen af arbejdsopgaver. Lars har lavet et udkast til en række arbejdsområder, hvor folk kan tilmelde sig. Lars og SK håber, at BMX-folk finder det interessant og vil hjælpe med dette arbejde. Nogle af områderne, som der ønskes hjælp til kan ses nedenfor: Økonomi Organisering Forsikring Sekretariatsopgaver IT-understøttelse Reglement Elite og talent Officials, udvalg m.m. Der kom flere kommentarer/input til Lars oplæg. Blandt andet blev det kommenteret, at det er vigtigt i denne proces, at der fortsat er fokus på bredden, løbecykler og den generelle udvikling i dansk BMX, så fokus ikke udelukkende er på DCU. I forlængelse heraf blev der tilføjet, om det ville være en god idé at udvide SK med 2-3 personer, da klubberne godt kan se, at der ligger meget arbejde og venter. SK er helt med at dansk BMX fortsat skal udvikles og har derfor tanker om at udvide Sportsudvalget, så både DCU og den generelle udvikling i dansk BMX ikke nedprioriteres/stagnerer. Jf. opgaverne ovenover, så pointerede Lars, at man godt kunne forestille sig, at der blev etableret et slags miniudvalg, som tager ansvar for, hvor vi er nu, og hvor vi gerne vil hen, når BMX rykker over i DCU. Helt generelt mener SK, at det er et spørgsmål om, hvor mange der tilmelder sig opgaverne og dermed er villige til at hjælpe med overdragelsen til DCU. SK har brug for ressourcer fra klubberne og opfordrer derfor de enkelte klubformænd om at spørge ude i klubberne. Derudover er SK med på, som flere klubber også pointerede, Side 4 af 9

5 at det handler om need to have og nice to have ; hvad er nødvendigt at forberede inden DCU, og hvad kan vente med til man er ovre i DCU? Generelt var der stor tilfredshed med de tanker og idéer, som Lars fremlagde. Der vil i løbet af april måned blive udsendt det første nyhedsbrev til klubberne og medlemmerne. Nyhedsbrevet vil indeholde de forhold, som blev gennemgået i Lars' præsentation. 8. Debatoplæg fra Palle Steen Hansen vedr. overdragelse til DCU Falcon BMX næstformand, Palle Steen Hansen, fremsendte inden Repræsentantskabsmødet nedenstående debatoplæg vedr. en hurtigere overdragelse til DCU end den oprindelige plan på tre år. Du kan læse hele Palles debatoplæg samt DMU s svar samme nedenfor. Derefter følger kommentarer fra klubberne. Debatoplæg fra Palle Flytning af BMX fra DMU til DCU UCI har dekreteret, at BMX hører under de nationale cykelforbund. Derfor skal dansk BMX flytte fra DMU-regi til Dansk Cykle Union (DCU). Dansk BMX har gentagne gange og senest officielt i pausen mellem og sæsonerne drøftet emnet. Dengang var der ikke opbakning til at flytte. Men vi har nu fået en bundet opgave, som vi skal løse i fællesskab af hensyn til udviklingen i dansk BMX. Af kommentarer på Facebook fremgår, at flere ser positivt på et skifte og mener, at det er et godt tidspunkt. Der peges på, at både BMX-sporten og DCU er klar til et skifte. Men også vi skal flytte til DCU af strategiske årsager. Danmarks indflydelse på BMX en i UCI-regi er minimal, når interessevaretagelse international går via DCU, som jo af gode grunde lige nu ikke ved ret meget om BMX. Der udtrykkes generelt stor tilfredshed med vores tid i DMU. DMU åbnede armene for BMX-sporten, da vi havde brug for det, og DCU omvendt ikke var interesserede. Siden har DMU medvirket konstruktivt i udviklingen af dansk BMX. Det skal DMU have en stor tak for! Overgangstidspunktet er i første omgang annonceret til d. 1. januar En umiddelbar reaktion er, at det formentlig ikke er hensigtsmæssigt at vente så længe. Fra andre af livets forhold, fx jobskifte, ved man, at der hurtigt opstår en "dead man walking"-situation, når man ikke længere er en del af fremtiden. Ingen regner med en, og man bliver ikke hørt og spurgt. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at DMU fortsat vil administrere og behandle dansk BMX korrekt og ordentligt i overgangsfasen. Men omvendt forekommer det naivt at forestille sig, at DMU vil kaste væsentlige ressourcer i at udvikle dansk BMX. Og hvis Side 5 af 9

6 vi skal have det egoistiske blik på situationen, så forekommer det uhensigtsmæssigt, at dansk BMX bidrager til udviklingen af dansk motorsport i yderligere et år. I praksis må det være forventeligt, at aktiviteter i DMU-regi i to år bliver uden BMX'ens stemme. Og i worst case, hvis dansk BMX ryger ind i grim sag økonomisk, politisk, ledelsesmæssigt etc., hvor meget vil DMU så engagere sig i at hjælpe? Venter vi til 2017, vil dansk BMX komme til at stå i et vadested i tre år! To år bruges på overflytning og mindst et år på at komme ind i DCU. Vi kan med fordel minimere denne vadestedsperiode! Dansk BMX er inde i en rivende udvikling med OL-deltagelse og værtskab for store internationale stævner. Senest er der igangsat både et talentprogram og et regionscenterprogram. Alt sammen noget, der kræver forståelse, ressourcer og investeringer også fra forbundsside. Også derfor kan vi ikke vente tre år på at være på omgangshøjde. Hertil kommer, at DCU er i gang med en omfattende og ambitiøs strategiproces, som lægger sporene for unionens udvikling i de kommende år. Hvis dansk BMX skal have sine synspunkter med i den proces, skal vi på banen NU. Hvis vi først er med i DCU om to år, er det mindre relevant at lytte på os nu. Billedligt talt risikerer vi at være tvunget til at flytte ind i et hus, hvor der ikke gjort plads til os. Flere har undret sig over, hvorfor det skal tage to år at flytte. Årsagen kan måske være, at der er medarbejderkontrakter og projekter, som løber ind i Det må naturligvis være en grundlæggende præmis, at der sker en kvalificeret virksomhedsoverdragelse, som sikrer tryghed for medarbejderne og videreførsel af projekter, som udvikler dansk BMX. Målet er en konstruktiv flytteproces, som både involverer alle relevante parter og sikrer de bedst mulige betingelser for dansk BMX. Men udgangspunktet for et overdragelsesproces bør, som flere også har udtalt på Facebook, være, at processen fremrykkes, så et skifte sker pr. 1. januar Der er fire parter i dette skifte: DMU, DCU, dansk BMX og DIF. DMU, DCU og DIF er alle professionelle organisationer, mens dansk BMX er repræsenteret af frivillige ledere. DIF er den neutrale part, som alene har interesse i, at skiftet sker så smertefrit som muligt for alle parter. Derfor vil det være naturligt, at DIF påtager sig en moderator- /projektlederrolle. Det forekommer ikke rimeligt, hvis frivillige ledere i dansk BMX skal drive processen. Vores primære rolle må være at oplyse sagen og sikre, at vores synspunkter bliver hørt de relevante steder. At vi formentlig kommer til at stille med OL-deltager(-e) i 2016, vil forhåbentlig gøre os ekstra interessante for DCU allerede i 2016, mens fremtidsperspektivet i OLdeltagelse for DMU er meget mindre relevant. Konklusionen er derfor en opfordring til, at vi på repræsentantskabsmødet giver SK mandat til: 1) At der sker en kvalificeret virksomhedsoverdragelse, som sikrer tryghed for Side 6 af 9

7 medarbejderne og videreførsel af projekter, som udvikler dansk BMX. 2) Overflytningsrocessen afsluttes pr. 31. december ) At bede DIF påtage sig opgaven med at tilrettelægge en overflytningsproces. DMU s svar på Palles oplæg Debatoplæg til BMX-dagsorden I forbindelse med udsendelse af dagsordner til DMU repræsentantskabsmøder, har DMU modtaget vedlagte debatoplæg fra Palle Hansen, Falcon BMX Under Dagsorden for BMX, vil emne om overflytning af BMX fra Danmarks Motor Union (DMU) til Danmarks Cykle Union (DCU), pr. 1. januar 2017 blive diskuteret. Som kommentar til dette debatoplæg vil DMU`s hovedbestyrelse og SK BMX tilføje: Tidsperspektivet er fastsat i enighed mellem DCU og DMU til, at der inden udgangen af 2015 skal være en underskrevet aftale på plads, der implementeres i løbet af 2016, således at BMX disciplinen overflyttes til DCU pr Den nærmere begrundelse for denne beslutning bliver gennemgået på repræsentantskabsmødet. Klubberne var enige med Palle og udtrykte bekymring for, at 2017 er for langt ude i fremtiden. Blandt andet blev nævnt en bekymring for, at blive sat ud på et sidespor til næste års Repræsentantskabsmøde, da BMX alligevel ikke er at finde i DMU fremover. SK svarede på dette ved at nævne, at det foregår ligesom en virksomhedsoverdragelse; så længe du sidder med ved bordet, så er du også med til at bestemme. Der blev også udtrykt bekymring for, om BMX-sporten vil stagnere i den kommende periode, da al fokus vil være på DCU. Der blev spurgt, om SK kan undersøge, hvorvidt det kan lade sig gøre at foretage selve overdragelsen inden året er omme. Denne udmelding skal dog ses i lyset af, at klubberne også fuldt ud acceptere, hvis dette ikke er muligt, pga. tidspres og manglende ressourcer i SK og med Lars. Endelig blev der fra klubberne opfordret til at involvere DIF i processen. I forhold til det konkrete arbejde blev der nævnt, at der skal laves en mere specifik prioriteringsliste, så der er styr på, hvilke områder der skal være på plads inden overdragelsen, og hvilke man kan arbejde med, når overdragelsen til DCU er foretaget. Endvidere og i forlængelse af ovenstående, blev der spurgt om, man evt. skulle inddrage en ekstern mægler til overdragelsen, men flere nævnte her, at de bedst Side 7 af 9

8 9. Evt. egnede til at foretage en overdragelse er BMX erne selv, da de kender sporten og kulturen bedst. SK tager alle disse input og kommentarer ad notam. Og følger op på disse ved næste SK-møde. Årets klub 2014 Traditionen tro skulle årets grenklub kåres, og valget faldt på Varde BMX. Klubberne ønskede Varde et stort tillykke. Sidst i referatet kan du læse SK s begrundelse for valget. Per Varming stopper i SK Som det fremgår i referatet stoppede Per Varming som kommissionsmedlem på dette års Repræsentantskabsmøde. Formand, Hans Storm, takkede på vegne af SK, Per Varming for samarbejdet og uddelte Per en lille gave fra SK. E-maikultur fra SK Der blev spurgt om SK fremover kan kvittere for modtagelsen af en mail og så svare, hvornår der kan forventes svar. Dette tager SK ad notam. Regionstræning Der blev spurgt, hvad SK vil gøre med de kørere, som falder uden for Regions- og talentholdene - fx en 16-årig kører, som ikke er udtaget til regionstræningen. SK har fokus på de kørere, som falder lidt uden for systemet og arbejder på opgaven. I denne forbindelse nævnte SK, at Lars Ostenfeldt, Palle Steen Hansen og Lotte Filsø har udarbejdet et idékatalog med forslag til, hvordan du kan fastholde kørere over 14 år. Du kan se dette idékatalog på dmusport.dk. Større fokus på bredden En klubformand mente, at der er for lidt fokus på fx de årige. Vi mangler en anerkendelse af andre klasser end blot eliten. SK tager dette ad notam. Side 8 af 9

9 Side 9 af 9

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere