Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning"

Transkript

1 Modul 2 SBSYS U Modul 2_FIA_ ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra efterår

2 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk massageteknik. Modulet retter sig ligeledes mod den professionelle relation og mellemmenneskelige kommunikation og interaktionen mellem fysioterapeut og patient både i den verbale, non verbale og i den fysiske kontakt. Modulet har fokus på situationsorienteret praksis, manuelle teknikker og de fysiologiske og psykologiske forhold, der knytter sig hertil. Dertil kommer forflytningsteknik, arbejdsteknik og kropsbevidsthed. Fokus er på rollen som behandler og kommunikator. Modulets overordnede indhold og formål Indhold Manuel vævsundersøgelse og behandling Anatomi Fysiologi Psykologi og pædagogik Kommunikation Klinisk undervisning Medier til modul 4 prøven Formål På baggrund af viden om anatomiske strukturer, fysiske og psykologiske reaktioner på manuel vævsundersøgelse og -behandling skal den studerende kunne anvende berøring og massage som en del af en behandling og kommunikationsform samt anvende hensigtsmæssige arbejdsteknikker. Modulets læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: 1. Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. 2. Identificere udvalgte anatomiske strukturer gennem inspektion, palpation og muskelfremkaldelse 3. Redegøre for udvalgte anatomiske strukturers placering i forhold til hinanden 4. Anvende berøring/massage som del af professionel behandlingsteknik og kommunikationsform. 5. Planlægge, udføre og justere en given massagebehandling med anvendelse af klassiske massagegreb. Herunder udvise opmærksomhed og nærvær overfor patienten i forbindelse med behandlingen 2

3 6. Redegøre for hypoteser og årsager vedrørende fysiske, fysiologiske og psykologiske reaktioner på berøring og massage og reagere i forhold til disse reaktioner. 7. Anvende hensigtsmæssige arbejdsteknikker ved eget arbejde samt ved personforflytning. 8. Redegøre for overvejelser vedrørende samhandling og kommunikation i en professionel relation og interaktion, samt redegøre for sundhedsfaglig kommunikation ud fra forskellige teoretiske perspektiver. 9. Lytte og respondere i en anerkendende dialogform med patienten/borgeren om aspekter af vedkommendes livssituation i en given situation. 10. Reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring og massage. 11. Reflektere over sin egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation. ECTS for fagområder og fag (jf. nationale studieordning) Fysioterapeutiske fag 5 ECTS Manuel vævsundersøgelse og behandling 5 ECTS Naturvidenskabelige fag 4 ECTS Anatomi 3 ECTS Fysiologi 1 ECTS Humanistiske fag 3 ECTS Psykologi og pædagogik 1 ECTS Kommunikation 2 ECTS Klinisk undervisning 3 ECTS Klinisk undervisning 3 ECTS Indhold (for detaljeret indholdsbeskrivelse se bilag 1) Manuel vævsundersøgelse og behandling Introduktion til manuel vævsbehandling Professionalisme i kontakten med patient/borger Massage Repetition af regio femoris posterior Anatomisk palpation af UE og OE Anvendelse af tørre og fedtede massagegreb på alle ovennævnte regioner Arbejds- og forflytningsteknik og kropsbevidsthed Anatomi Knæleddet UE s knogler og muskler Fodens led og muskler 3

4 Skulderens og OE s knogler Skulderbæltets led Skulderens egne muskler OE s muskler Hånden og håndens muskler Hvirvelsøjlens led Dybe og overfladiske rygmuskler Brystkassens led Overfladiske og dybe brystmuskler inkl. M. diaphragma Fysiologi Opbygning af CNS Det autonome nervesystem Sansning Reflekser der påvirker muskeltonus Hypoteser om oxytocin Psykologi og pædagogik samt Kommunikation Verbal og kropslig kommunikation Didaktiske grundbegreber perspektiver på kroppen Rehabilitering som læring hos patient/borger Klinisk undervisning (30 timers klinisk undervisning samt 10 timers hjemmearbejde ugentligt) Manuel vævsundersøgelse og behandling Anamnese Personforflytninger Medier til modul 4 prøven Det er obligatorisk, at modul 2 studerende er medier til modul 4 prøven, som foregår i samme uge som modul 2 prøven. De studerende koordinerer det med hinanden. 4

5 Læringsaktiviteter 5

6 Bedømmelse VIA University College Jf. gældende Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og jf. Lokalt tillæg 4 til Studieordningen: Prøver og anvendte bedømmelsesformer. Forudsætninger for godkendelse af modulet Den studerende skal have opfyldt mødepligten for klinisk undervisning jf. Tillæg til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Den studerende skal have afleveret Afkrydsningsliste til klinisk undervisning på modul 2 til klinisk underviser. Heri dokumenteres, at den studerende har optaget en anamnese, og har udført/deltaget i to personforflytninger i klinisk undervisning Den studerende skal have afleveret Registreringsskema for klinisk undervisning til klinisk underviser. Den studerende skal have bestået prøven for modul 2. Prøvens formalia Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve Prøven bedømmes efter 7-trinsskala Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation Prøvens grundlag Prøven tilrettelægges som en intern teoretisk prøve, i hvilken der indgår en individuel praktisk og mundtlig del. Den studerende prøves i udvalgte læringsudbytter fra modul 1 og modul 2 med afsæt i fx udførelse af inspektion, relevant anatomisk palpation, vævsundersøgelse og behandlingsgreb af en given regions strukturer. Prøvens forløb Tidsramme: På prøvedagen trækker den studerende en anatomisk afgrænset region. Praktisk demonstration og eksamination Votering og kort tilbagemelding 25 minutter 10 minutter Medier til prøven: De studerende er medier for hinanden og koordinerer det med hinanden, således at alle skal have været til eksamination/prøve før de kan være medier her dog undtaget den første studerende den første dag. Mediet for denne studerende skal være en af de studerende, der skal til eksamination/prøve første dag. Besvarelsens form En praktisk demonstration på et medie. 6

7 Bedømmelseskriterier VIA University College Bedømmelsesgrundlaget er direkte afledt af læringsudbytterne for modul 1 og 2. Den studerende bedømmes på udvalgte læringsudbytter fra modul 1 og 2. Nedenstående tegn er eksempler på opfyldelse af læringsudbytterne (som udtryk for 12-tallet). Listen er ikke udtømmende. Læringsudbytte 1 Efter modulet kan den studerende undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 1 kan være: Den studerende undersøger overfladiske vævsstrukturer i udvalgte regioner Den studerende vurderer basale forhold i forbindelse med de overfladiske vævsstrukturer, fx trofik og farve Læringsudbytte 2 Efter modulet kan den studerende identificere udvalgte anatomiske strukturer gennem inspektion, palpation og muskelfremkaldelse Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 2 kan være: Den studerende demonstrerer inspektion af udvalgte anatomiske strukturer, fx knogler og muskler Den studerende demonstrerer palpation af udvalgte anatomiske strukturer, fx knogler og muskler Den studerende demonstrerer fremkaldelse af givne muskler Læringsudbytte 3 Efter modulet kan den studerende redegøre for udvalgte anatomiske strukturers placering i forhold til hinanden Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 3 kan være: Den studerende gør rede for udvalgte anatomiske strukturers placering, fx nervers forløb i forhold til knogler i en given region samt musklers udspring og hæfte i forhold til et/flere led Læringsudbytte 4 Efter modulet kan den studerende anvende berøring/massage som del af professionel behandlingsteknik og kommunikationsform Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 4 kan være: Den studerende er opmærksom på patientens/borgerens verbale og nonverbale signaler og handler professionelt herpå 7

8 Læringsudbytte 5 VIA University College Efter modulet kan den studerende planlægge, udføre og justere en given massagebehandling med anvendelse af klassiske massagegreb. Herunder udvise opmærksomhed og nærvær overfor patienten i forbindelse med behandlingen Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 5 kan være: Den studerende anvender baggrundsmateriale (journal, kardeks etc.) til at uddrage de vigtigste oplysninger som har betydning for den videre planlægning Den studerende optager en anamnese der er målrettet patientens/borgerens problemer og behov i forhold til ICF-niveauer og klargør, hvad patienten/borgeren synes er det største problem, og hvad der er patientens/borgerens mål med behandlingen Den studerende tilrettelægger de praktiske rammer inden undersøgelse og behandling af patienten (reserverer rum, sørger for lagen m.m.) Den studerende lejrer patienten/borgeren i en hensigtsmæssig stilling under hensyntagen til egen arbejdsstilling Den studerende udfører undersøgelsesgreb på relevant region under hensyntagen til patientens aktuelle tilstand Den studerende udfører hensigtsmæssige manuelle behandlingsgreb i forhold til formålet Den studerende observerer patientens/borgerens reaktion på behandlingen, og justerer sine greb hvis hensigtsmæssigt Læringsudbytte 6 Efter modulet kan den studerende redegøre for hypoteser og årsager vedrørende fysiske, fysiologiske og psykologiske reaktioner på berøring og massage og reagere i forhold til disse reaktioner Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 6 kan være: Den studerende gør rede for (udvalgte) hypoteser om mulige sammenhænge mellem fx fysiologiske reaktioner på behandlingen og patientens/borgerens tilkendegivelser af sansninger Den studerende gør rede for forskellige teoretiske forståelser af kroppen Den studerende justerer sine greb svarende til patientens/borgerens eventuelle reaktioner Læringsudbytte 7 Efter modulet kan den studerende anvende hensigtsmæssige arbejdsteknikker ved eget arbejde samt ved personforflytning Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 7 kan være: Den studerende anvender egen krop hensigtsmæssigt, fx i form af udgangsstilling og vægtoverføringer Den studerende lejrer patienten/borgeren under hensyntagen til egne arbejdsstillinger/bevægelser Den studerende anvender OE (specielt hænder) hensigtsmæssigt i forhold til belastning af egne led ved manuel behandling 8

9 Læringsudbytte 8 VIA University College Efter modulet kan den studerende redegøre for overvejelser vedrørende samhandling og kommunikation i en professionel relation og interaktion, samt redegøre for sundhedsfaglig kommunikation ud fra forskellige teoretiske perspektiver Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 8 kan være: Den studerende gør rede for sine overvejelser i forhold til samarbejde med patienten/borgeren, fx kommunikation og gensidig respons Den studerende gør rede for forskellige principper i forbindelse med professionel kommunikation, fx valg af gensvar og kommunikationsroller Læringsudbytte 9 Efter modulet kan den studerende lytte og respondere i en anerkendende dialogform med patienten/borgeren om aspekter af vedkommendes livssituation i en given situation Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 9 kan være: Den studerende demonstrerer sin imødekommenhed i forhold til patienten/borgeren via fx aktiv lytning og øjenkontakt Den studerende demonstrerer sin anerkendende dialog gennem fx anvendelse af patientens/borgerens valgte sproglige termer Læringsudbytte 10 Efter modulet kan den studerende reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring og massage Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 10 kan være: Den studerende reflekterer over egne sansninger af forskellige anatomiske strukturer Den studerende reflekterer over oplevelser af anvendelsen af egen krop/greb Den studerende reflekterer over egne oplevelser i forhold til patientens/borgerens reaktioner Læringsudbytte 11 Efter modulet kan den studerende reflektere over sin egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 11 kan være: Den studerende reflekterer over sine valg i forhold til kommunikationen med patienten/borgeren, fx åbne vs. lukkede spørgsmål Den studerende reflekterer over egen respons på patientens/borgerens kropslige og verbale tilkendegivelser Den studerende reflekterer over egne arbejds- og kompetenceområder Den studerende reflekterer over tavshedspligt og etiske forhold Vilkår for reprøve/ny bedømmelse Den studerende går til reprøve med udgangspunkt i samme grundlag, forløb og form som til den ordinære prøve. Se i øvrigt gældende Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser samt gældende Eksamensreglement for Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus. Den studerende sørger selv for at aftale med medie til reprøven. 9

10 Litteratur modul 2 (altid nyeste udgave) Obligatorisk litteratur Anatomisk atlas: Sobotta, J. Atlas of human anatomy. München: Urban & Schwarzenberg ELLER Netter, F.H. Atlas der anatomie des menschen. Stuttgard: Novartis Biel, A. Trail Guide to the Body. A hands-on guide to locating muscles, bones and more. USA: Books of Discovery Bojsen-Møller, F. Bevægeapparatets anatomi. København: Munksgaards Forlag Bunkan, B.H: Kropp, respiration og kroppsbilde. Oslo: Gyldendal Akademisk Clarkson, H.M. Musculoskeletal Assessment: Joint Motion and Muscle Testing. Philadelphia: Williams & Wilkins Everett, T. Human Movement. An introductory text. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone Friis-Hasché, E.; Elsass, P. & Nielsen, T. Klinisk sundhedspsykologi. København: Munksgaard Kissow, A.-M. & Pallesen, H. Mennesket i bevægelse. København. FADLs forlag Linde, N.& Borg, J. Lærebog i massage. København: Munksgaard Danmark Lund H; Bjørnlund IB & Bjørnlund IB, Sjöberg NE (red.) Basisbog i fysioterapi. København: Munksgaard Danmark Lunde, P.H. Forflytningskundskab. Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. København.: Gads Forlag Pedersen, BK & Andersen, LB Fysisk aktivitet - Håndbog om forebyggelse og behandling. København.: Sundhedsstyrelsen. Findes også som web-publikation og hentes fx via eller Schibye, B. & Klausen, K. Menneskets fysiologi. København.: FADL. om kredsløbet i stående og siddende stilling Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. Motor Control. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Thornquist, E. Klinik, kommunikation, information. København.: Hans Reitzels Forlag 10

11 VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Århus. Anatomisk palpation og massage. Århus.: VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Århus I det omfang, det er muligt, erstattes denne bog fra modul 2 forår 2014 af Biel, A. Trail Guide to the Body. A hands-on guide to locating muscles, bones and more. USA: Books of Discovery Leveringstiden kan evt. skabe udfordringer. Samt udvalgte artikler Supplerende litteratur Aftales med underviseren Bilag Bilag 1: Detaljeret indholdsbeskrivelse Bilag 2: Standardmodulplan 11

12 Bilag 1 Detaljeret indholdsbeskrivelse Hovedemne Delemner Underemner Manuel vævsundersøgelse og behandling Introduktion til manuel vævsbehandling Professionalisme i kontakten med patient/borger Hygiejne Etik Lejring Massage Undersøgende greb Behandlende greb Inspektion Refleksion over egne reaktioner på berøring Lejring Hvilestillinger Repetition af regio femoris posterior Anatomisk palpation af UE og OE, dvs. følgende regioner: Regio femoris anterior Regio genus anterior Regio genus posterior Regio cruris anterior Regio cruris posterior Regio pedis Regio glutea Regio pectoralis Regio deltoidea Regio brachii anterior Regio brachii posterior Regio antebrachii anterior Regio antebrachi posterior Regio manus Regio dorsi Regio nuchae Anvendelse af tørre og fedtede massagegreb på ovennævnte regioner Arbejds- og forflytningsteknik og kropsbevidsthed Egen og andres arbejdsteknik Indre feed-backsystem Kropsbevidsthed Personforflytning 12

13 Anatomi Knæleddet UE s knogler og muskler Fodens led og muskler Skulderens og OE s knogler Skulderbæltets led Skulderens egne muskler OE s muskler Hånden og håndens muskler Hvirvelsøjlens led Dybe og overfladiske rygmuskler Brystkassens led Overfladiske og dybe brystmuskler inkl. M. diaphragma Fysiologi Opbygning af CNS Funktion af de forskellige dele af CNS Det autonome nervesystem Sansning Typer af sanseceller (eksteroceptorer) Funktion af sanseceller Sensoriske baner Smerte og gate control teori Reflekser der påvirker muskeltonus Den myotatiske refleks Den antimyotatiske refleks Hypoteser om oxytocin Psykologi og pædagogik samt Kommunikation Verbal og kropslig kommunikation Patient-terapeutkommunikation Gensvarsmodeller Kommunikationsteorier Anamnese Psykologiske perspektiver på kroppen Kropsfænomenologi Krops-jeg Krops-selvet Psykologiske aspekter på smerte Den relationelle krop Rehabilitering som læring hos patient/borger 13

14 Klinisk undervisning Manuel vævsundersøgelse og behandling Anamnese Personforflytninger VIA University College Introduktion til anvendelse af Fysioterapeutisk klinisk ræsonneringsmodel (Ræsonneringsmodellen) i praksis Orientering i tilgængeligt baggrundsmateriale, fx læse journal Anamnese Lejring Hvilestillinger Vævsundersøgelse og - behandling Evaluering og justering Egen arbejdsteknik Personforflytning Kommunikation Refleksion over egen rolle i forbindelse med udøvelse af massage 14

15 Bilag 2 Standardmodulplan denne ser ikke præcis sådan ud for de enkelte hold når undervisningen er endeligt planlagt VIA University College Fys Modul 2 uge 46/17 47/18 48/19 49/20 50/21 51/22 01/23 02/24 03/25 04/26 MODUL 2 Tilrettet (LGG) FAG ETCS 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d i alt ANA Anatomi f f f f f f f FYL Fysiologi f f f f MVB Manuel vævsunders. og beh ABT Arbejdsteknik PPK Psyk/Pæd og Kommunikation KLI Klinisk undervisning f 2f f 2f f 3f X X PRV Modulprøve X I ALT Modulprøven forløber over 3 dage i std.uge 10 15

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere